Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup"

Transkript

1 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar samt krav til uddannelse og erfaring. Stillingsbetegnelse Overenskomstansat overlæge under Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Organisatorisk og lønmæssig indplacering Overlægen ansættes i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Overlægen har reference til Medicinsk Afdelingsledelse. Afdelingsledelse De medicinske afsnit på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup udgør én hospitalsenhed med en fælles afdelingsledelse. Ledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, og de har det endelige administrative ansvar for de beføjelser, der er udlagt til det samlede område. Ledelsesmæssigt administrativt ansvar Til stillingen er der ikke knyttet selvstændigt ledelsesmæssigt administrativt ansvar ud over, hvad afdelingsledelsen i henhold til ledelsesbestemmelserne måtte uddelegere. Lægeligt ansvar og kompetence Overlægen har selvstændigt lægeligt ansvar og kompetence i henhold til gældende lov og bestemmelser samt foranstående aftaler og regulativer. Samarbejdsrelationer Overlægen indgår i afdelingens overlægegruppe og er medlem af Overlægerådet ved Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Stillingsindehaverens uddannelse og erfaring Overlægen skal være speciallæge i intern medicin: kardiologi. Overlægen forventes i samarbejde med afdelingsledelsen og afdelingens øvrige overlæger at medvirke til udviklingen i afdelingen i takt med den faglige udvikling. Dette vil oftest finde sted som et tværfagligt samarbejde med andre personalegrupper og eventuelt andre afdelinger, dog således at udviklingen finder sted inden for den økonomiske ramme, der er tildelt afdelingen.

2 2 Den daglige funktion. Til stillingen er knyttet en daglig funktion som overlæge inden for det kardiologiske område. Dette omfatter indlagte og ambulante patienter med kardiologiske lidelser, herunder ekkokardiografering. Afdelingen har i samråd med hospitalsledelsen besluttet at videreudvikle de noninvasive kardiologiske funktioner. I samarbejde med billeddiagnostisk afdeling vil vi gerne udvikle coronar CT angio og videreudvikle den ambulante arytmidiagnostik. I det kardiologiske område er der aktuelt fastansat 1 specialeansvarlig overlæge, 1 overlæge og 1 afdelingslæge. Kardiologisk Afsnit M2 har 21 senge, som alle er med telemetriovervågning. Der er endvidere en hjerteklinik, som er bemandet med 3 sygeplejersker med specialuddannelse inden for hjertesvigt sygdomme. Derudover er der et stort kardiologisk ambulatorium og en ekkokardiografifunktion med 4 specialindrettede ekkorum, hvor der også foretages TEE. Endelig er der en hjerterehabiliteringsfunktion, der arbejder tæt sammen med fysioterapien. Der udskrives årligt ca patienter fra Kardiologisk Afsnit M2, og der udføres ca ekkokardiografier og ca TEE undersøgelser årligt. Hertil kommer arbejds-ekg, Holter og R-test monitoreringer samt døgnblodtryksmålinger. I alt ca ambulante besøg årligt. Kardiologiske patienter både akutte og elektive indlægges direkte på Kardiologisk Afsnit M2 Vagtforpligtelse. Overlægen deltager i beredskabsvagt samt i delvagt på lørdage/søndage og helligdage. Undervisningsforpligtelse. Overlægen deltager i undervisningen af Medicinsk Afdelings eget personale på lige fod med de øvrige overlæger ved afdelingen i henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Overlægen indgår i den almene undervisning af yngre læger og plejerpersonalet og forventes at deltage i staff meetings (klinisk morgen), som holdes tværfagligt 10 gang om året. Medicinsk Afdelingen deltager i undervisningen af medicinske studenter i 3. semester praktik. Forskning og videreuddannelse. Der er etableret en forskningsenhed ved Regionshospitalet Horsens og Brædstrup med en daglig leder. Overlægen forventes løbende at orientere sig fagligt inden for det kardiologiske område. I kardiologisk regi er der en velfungerende projektenhed, der består af to projektsygeplejersker og en overlæge og vekslende yngre læge. Der kører aktuelt 8 projekter i afdelingen.

3 3 Beskrivelse af sygehuset og samarbejdsrelationer. Ledelse og overordnede opgaver Regionshospitalet Horsens og Brædstrup er under fælles ledelse (hospitalsledelsen) og udgør Region Midtjyllands hospitalstilbud til borgerne i den sydøstlige del af regionen. Optageområdet udgør ca indbyggere bevægende sig op til indbyggere. Der er tale om ét hospital på to matrikler, og der sker en løbende integration af hospitalernes specialer. Alle akutte patienter modtages i Horsens. I løbet af det kommende år planlægges alle medicinske funktioner samlet i Horsens. Regionshospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og dele af Ikast-Brande Kommuner, ligesom optageområdet også omfatter dele af Skanderborg Kommune. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup generelt Hospitalet varetager basisbetjeningen af borgerne i den sydøstlige del af Region Midtjylland. Endvidere behandles borgere fra hele det tidligere Vejle Amt på specialiserede områder. På Regionshospitalet Brædstrup er der placeret specialiserede funktioner i form af Fertilitetsklinik og Livsstilscenter. Derudover varetager Hospitalsenheden Horsens følgende funktioner: Anæstesiologi, diagnostisk radiologi, geriatri, kardiologi, medicinsk allergologi, endokrinologi, medicinsk gastroenterologi og hepatologi, medicinske lungesygdomme, reumatologi, rehabilitering, nefrologi og hæmodialyse (satellit), kirurgisk gastroenterologi, urologi (satellit), endokrinologi, børnekirurgi, klinisk biokemi, dele af klinisk fysiologi og nuklearmedicin, dele af klinisk immunologi, ortopædkirurgi samt gynækologi og obstetrik. Hospitalet er et akuthospital. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har ca. 342 sengepladser, der fordeler sig således: Medicinsk Afdeling 110 pladser Kirurgisk Afdeling 48 pladser Ortopædkirurgisk Afdeling 45 pladser Kvindeafdelingen 26 pladser Intensiv Afdeling 6 pladser (udvides til 8) Hæmodialyseafsnit 15 pladser Alle kliniske afdelinger på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har endvidere en stadig stigende ambulant virksomhed, hvor der også modtages subakutte patienter. Samarbejde med andre hospitaler mv. Følgende specialer yder konsulentbistand på enten faste dage eller ved behov fra henholdsvis Århus Universitetshospital Skejby, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Regionshospitalet Randers eller Vejle/Give Sygehus: Oftalmologi Otologi Neurologi Byens øjenlæger Århus Århus

4 4 Pædiatri Onkologi Patologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Dermatologi Nefrologi Urologi Randers Vejle/Århus Vejle Vejle/Århus Byens hudlæger Skejby Randers/Skejby Kardiologisk Afsnit har et tæt samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Universitetshospitalet Skejby, og med Kardiologisk Afdeling og Nuclear Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. På landsdelsniveau samarbejdes fortrinsvis med Universitetshospitalerne i Århus. Behandlingsrelaterede serviceafdelinger og funktioner ved Regionshospitalet. Horsens Anæstesiologi, klinisk kemi, røntgen med MR-scanning, CT-scanning og ultralydslaboratorium, blodbank, fysio- og ergoterapi, talepædagog, sygehusapotek og sygehuspræst. Brædstrup Fertilitetsklinik, klinisk kemi, røntgen med ultralydslaboratorium, fysio- og ergoterapi, talepædagog og livsstilscenter. Medicinsk Afdeling. Afdelingen modtager uselekterede medicinske patienter, der henvises fra praktiserende læger, andre afdelinger og sygehuse, akut eller efter visitation. Medicinsk Afdelings 110 sengepladser fordeler sig således: Horsens Fælles Akut Modtage Enhed Medicinsk kardiologisk afsnit Medicinsk og geriatrisk afsnit P7 Medicinsk Neuro/endo afsnit P6 13 pladser 21 pladser 40 pladser 9 pladser Brædstrup Center for Rehabilitering: Neurorehabiliteringsafsnit Medicinsk og geriatrisk rehabiliteringsafsnit 19 pladser 8 pladser Der indlægges ca patienter om året på sengeafdelingerne med en akutprocent omkring 91. Den gennemsnitlige liggetid på Medicinsk Afdeling i Horsens er 3,5 dage. Alle apopleksipatienter modtages direkte på Neuro/endo Afsnit P6 og alle hjertepatienter modtages direkte på Kardiologisk Afsnit M2. I forbindelse med diagnostik og monitorering af patienter med hjertesygdomme er der samarbejde med de parakliniske afdelinger: Klinisk Biokemisk Afdeling, Billeddiagnostisk Afdeling, Kliniske diætister og Fysioterapeuter. For så vidt

5 5 angår især patienter med lunge- og kredsløbssvigt er der et meget tæt samarbejde med Intensiv Afdeling. Alle øvrige akutte patienter modtages i hospitalets Fælles Akut Modtageenhed. Center for Rehabilitering i Brædstrup består af 2 sengeafsnit. Afsnit for Neurorehabilitering har 19 pladser og modtager apopleksipatienter. Afsnit for Medicinsk og Geriatrisk Rehabilitering har 8 pladser og modtager patienter med rehabiliteringspotentiale. Center for Rehabilitering forventes inden for det kommende år flyttet til Horsens. Der er stor ambulatorieaktivitet. Patienterne tilbydes effektive pakkeløsninger, hvor udredningen kan foregå med færrest mulige fremmøder og hurtig afklaring, ambulante kontroller, rehabilitering og patientskoler. Der er endokrinologisk ambulatorium, medicinsk gastroenterologisk ambulatorium, lungeambulatorium, reumatologisk ambulatorium, kardiologisk ambulatorium, geriatrisk ambulatorium og yngre læge linier, som varetages på 1.reservelæge- / afdelingslægeniveau samt selvstændige sygeplejeambulatorier. Der er i alt ca ambulante besøg om året. Medicinsk Afdeling har et budget på ca. 125 mio. kr. Der er normeret ca. 245 fuldtidsstillinger, heraf 19 overlæger og 16 yngre læger på mellem- og bagvagtsniveau. Den 6. april 2010 Medicinsk Afdelingsledelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på hospitaler

Social- og sundhedsassistenter på hospitaler Christina Holm-Petersen, Martin Sandberg Buch og Marie Kruse Social- og sundhedsassistenter på hospitaler Udbredelse, arbejdsopgaver og arbejdsdeling 1 Social- og sundhedsassistenter på hospitaler. Udbredelse,

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere