HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND"

Transkript

1 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

2 2 HASMARK STRAND Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det ? Akut? Jooo... det sku jeg mene! AHSVs bestyrelse 2014 Henning Hansen, formand Strandadresse: Østre Strandvej 84 Hasmark, 5450 Otterup Telf.: Hans Nylandsted Andersen, næstformand Højvang 239, 5270 Odense N Strandadresse: Østre Strandvej 90 Telf.: Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Telf.: Mail: Jutta Tybjerg, sekretær Tingskiftet 32, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Niels Eriksensvej 1 Mail: Paul Kildemoes, best.medlem Annelisevænget 4, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov, best.medlem Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve, best.medlem Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: Arne Hansen, bestyrelsessuppl. Skibhusvej 280A, 5000 Odense C. Strandadresse: Rørmosevej 17, Tlf.: / mobil Mail: eller John Dreymann Hansen, bestyrelsessuppl. Højholdtsvej 5, Hasmark, 5450 Otterup Tlf Mail:

3 HASMARK STRAND 3 Generalforsamlingen AHSV den 8. maj 2014 på Hasmark Camping Dagsorden Valg af dirigent Leif Lind Madsen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet. Det fremmødte antal stemmeberettigede stemmer: 98. Én for hver parcel. Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden. Formanden for AHSV Henning Hansen bød forsamlingen velkommen til de 2 generalforsamlinger. Formanden indledte generalforsamlingen med at bede forsamlingen mindes nyligt afdøde Bente Mortensen. Bente Mortensen var i mange år sekretær for AHSV og var med til opstarten af Hasmark Strands Sommerhusforening. Herefter gik Henning Hansen over til generalforsamlingens dagsorden og oplyste, at det andet forslag på indkaldelsen indsendt af Tony Jacobsen var blevet trukket tilbage. Bestyrelsens beretning Indledning Formanden indledte med at sige, at da han blev valgt som formand sidste år, havde han håbet på en blidere start. Der har i det forløbne år været en del at tage stilling til. Retssagen Grundet sygdom hos sagsøgers advokat var sagen ikke færdiggjort ved formandsskiftet. Som det er de fleste bekendt vandt AHSV sagen 100 % i byretten, men i landsretten den 04. juli 2013 tabte vi sagen ligeså klart. En ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober - målerne aflæses pr. 31/10. Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt Vi udfører vedligehold og reparation på ledningsnet og målerbrønde for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf

4 4 HASMARK STRAND enig bestyrelse valgte efter møde med advokat at prøve at søge procesbevillingsnævnet om at få sagen ført for højesteret, idet dommen ikke var entydig. Sagen blev godkendt den 27. marts 2014 som principiel og første ledige tid hos Højesteret var den 11. maj 2015, så der hviler sagen. Takstblad Der blev på et tidspunkt sået tvivl om takstbladets fornuft og efter møde med en andelshaver og en masse skriveri, som vedrørte retssagen, måtte vi ty til, at alle henvendelser, som kan vedrøre sagen, går gennem vores advokat. En andelshaver forlangte adresse- og maillister på andelshavere udleveret. En ekstraordinær generalforsamling var også på tale. Takstbladet for 2014 blev godkendt af kommunen i november Vandindvindingstilladelse Der er søgt om ny vandindvindingstilladelse, og Nordfyns Kommune har godkendt denne gældende til år Vandværket Vandværket og samtlige brønde har af sikkerhedsmæssige grunde fået udskiftet låsene til dirkefrie, og låsene skulle være umulige at udbore. Alle vandprøver foretaget i det forløbne år har været OK. Der er indkøbt en nødgenerator, som kan trækkes af en traktor i tilfælde af længere strømsvigt. Aflæsning af vandmålere: Omkring det ærgerlige i, at vi sommerhusejere måtte aflæse vandmåler 2 gange, kan følgende siges: I 2012 overgik opkrævning af spildevandsafgift fra Nordfyns Kommune til Vandcenter Syd (VS). VS opsagde den aftale, AHSV havde med kommunen vedr. betaling og oplysning om måleraflæsningerne. Men VS ville ikke, som Nordfyns kommune havde gjort, deltage i udgifterne til udsendelse af aflæsningskort og behandling af disse. Et møde igen i november 2013 mellem afdelingsleder hos VS, Villi Skov og formand Henning Hansen endte også med, at VS frasagde sig at være med til at deltage i udgifterne. Der er netop afsagt en dom ved byretten i Rønne, som et vandværk havde anlagt mod et spildevandsfirma svarende til VS. Rettens afgørelse lød på at spildevandfirmaet skulle betale kr. 8,50 pr. måler. Det er positivt, at retten fandt, at spildevandsfirmaet skal betale for oplysningerne. FVD (Foreningen af vandværker i Danmark) og det pågældende vandværk er dog ikke enige om beløbsstørrelsen. Vandspild Der har været et par sager om vandspild (frostsprængninger), hvor vi er blevet bedt om at godskrive det spildte vand. Der er en fast procedure for dette. Man kan søge VS om godtgørelse af vandafgift på det spildte vand, som VS ikke har haft udgift på at rense. Dette gælder dog ikke udendørshaner, som løber. Vedrørende betaling for vandafgift til staten for tilført vand er man selv ansvarlig for de første 300 m 3 + normalt årsforbrug. Hvis andelshaverne skulle komme ud for et vandspild, bedes man kontakte formanden, og der vil blive sendt et skema med vejledning. AHSV godskriver principielt ikke for leveret vand, da udgiften overføres til øvrige andelshavere. Endnu en gang opfordres der til at holde øje med løbende haner og evt. læk. Der har desværre været et større vandspild end tidligere, og der arbejdes lige i øjeblikket kraftigt på at finde lækken. Lukkeventiler på de nye brønde De, som har fået nye målere, brønde og lukkeventiler kan måske erfare, at de kan være svære at åbne lukke. Hvis, der bliver behov for at

5 HASMARK STRAND 5 bruge værktøj, vil der være placeret T-nøgler på oplyste steder, fordelt over forsyningsområdet. Nøglernes placering oplyses på AHSV s hjemmeside. Samarbejde med andre Der har været afholdt gode og konstruktive møder med HSS og Byen. Fremtid AHSV vil fremover gå i administrativt samarbejde med Otterup Vandværk af flere grunde: For det første for at styrke de små private vandværker overfor VS og for det andet for at spare omkring kr ,00. I samarbejdet indgår også Søhus Vandværk, som vil hjælpe os med kvalitetssikring. Afslutning Formanden rettede en stor tak alle vore samarbejdspartnere for godt samarbejde og ikke mindst til resten af bestyrelsen for et lærerigt år. Herefter blev beretningen overladt til forsamlingens godkendelse. Der blev efterfølgende klappet, hvilket dirigenten opfattede som en godkendelse af beretningen, men herefter blev der gjort indsigelser: Frede Ingemann Jensen, Birkevej 14, udtrykte, at han havde håbet, der havde været en mere uddybende omtale af den verserende retssag, set i relation til det store beløb, som andelshaverne var med til at betale. Det blev også nævnt, at den tidligere formand for AHSV ikke havde villet omtale retssagen, hvilket dog var fremgået af tidligere referater fra generalforsamlinger. Spørgsmålet fra Frede Ingemann var således: Hvorfor kan man ikke komme ind på sagen, og hvad er begrundelsen for ikke at ville drøfte denne sag med den øverste myndighed, generalforsamlingen? Villi Skov svarede, at han gerne ville give en redegørelse for sagsforløbet i retssagen og sagde, at så længe en retssag kører, så har vi domstolene til at afgøre, hvad der er ret og forkert. I redegørelsen lavede Villi Skov et historisk rids over baggrunden for de overvejelser, bestyrelsen havde gjort sig, da AHSV blev dannet. Formålet var at forsyne områdets sommerhuse herunder også campingpladsen med rent vand til en fornuftig pris. Med udgangspunkt i andre kommuners modeller valgte bestyrelsen ved fremkomsten i pressen af Campingpladsens udvidelsesplaner, at størrelsen af tilslutningsbidrag skulle relateres til det forbrug, den enkelte andelshaver havde. Ved forbrug over 500 m3 skal der for hver efterfølgende 250 m3 betales et forhøjet tilslutningsbidrag. Dette skal ses i relation til, at et gennemsnitssommerhus bruger ca. 35 m3 vand om året. Herefter blev sagsforløbet over retssagen skitseret: Hasmark Strand Feriepark (HSF) blev opkrævet et ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med udvidelsen af campingpladsen med 528 pladser og 20 luksushytter. HSF betalte under protest og lagde med støtte fra Campingrådet sag an mod AHSV. AHSV vandt i byretten, HSF vandt i landsretten. Bestyrelsen valgte at anmode procesbevillingsnævnet om at gå videre til Højesteret, og da sagen er af principiel karakter blev den godkendt til at prøves ved højesteret. Sagen er berammet til 11. maj Frede Ingemann udtrykte, at det var ikke takstbladet, han aktuelt ønskede at drøfte, men beslutningsprocessen i foreningen. Han beskrev en korrespondance med foreningen, hvor han ikke havde fået svar på de stillede spørgsmål omkring de udgifter, AHSV havde haft i forbindelse med retssagen. Der blev spurgt, om man ikke ville svare medlemmerne på spørgsmål, der kom mellem de to generalforsamlinger. Han pointerede, at så store udgifter burde forelægges på generalforsamlingen i det mindste sættes på budgettet til drøftelse. Lars Bæk Nielsen, Gunnars Allé 12, spurgte, om man ikke i stedet for at føre retssager skulle tale sammen og opfordrede bestyrelsen til at trække sagen tilbage. Villi Skov pointerede, at man havde forsøgt at tale sammen inden retssagen. Men der var forskellige interesser, hvorfor domstolene var kommet på tale. Leif Nielsen, Yndgårdsvej 6, gav udtryk for, at generalforsamlingen skulle have været spurgt om, hvorvidt man skulle anke sagen og nævnte, at man på sidste års generalforsamling ikke havde haft mulighed for at ytre sig. Lars Bæk Nielsen, Gunnars Allé 12, opfordrede forsamlingen til ved håndsoprækning her og nu at få stoppet retssagen.

6 6 HASMARK STRAND Dirigenten anmodede om, at man holdt sig til behandlingen af beretningen. Allan Peterhänsel, Østre Strandvej 41, fandt behov for at afklare nogle ting: Det var ferieparken, der anlagde sag, først et stykke tid efter gik AHSV til advokat. Der havde været mundtlige drøftelser forinden, hvor Lars Skifter i et møde med Villi Skov og Allan Peterhänsel vedr. byggeriet havde udtrykt, at han selvfølgelig skulle være med til at deltage i finansieringen af dette, og det ville være mest rimeligt, at han betalte nogenlunde som dem oppe på Thorsvej. Udgangspunkt for AHSV var, at det enkelte medlem skulle behandles fair og rimeligt, og at det var rimeligt, at så stor en erhvervsvirksomhed skulle være med til at betale. Alle små sommerhusejere havde betalt kr. således også teltpladsen (campingpladsen), men efterfølgende gav Lars Skifter udtryk for, at han ikke ville betale noget overhovedet. Frede Ingemann gentog, at hele spørgsmålet handlede om demokrati, og spørgsmålet om at anke sagen til højesteret burde have været forelagt generalforsamlingen. Takstbladet burde have været forelagt på en Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendelse: Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense Tlf.: Ansvarshavende: Henning Hansen Østre Strandvej 84, 5450 Otterup Tlf Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Tlf ekstraordinær generalforsamling ligesom kontingenter, der bliver forelagt godkendelse. Han ønskede at tage skridtet fuldt ud og forslog, at man fik en ny og demokratisk bestyrelse og give magten tilbage til generalforsamlingen. Frede Ingemann skitserede rammerne for den gode bestyrelse, der lyttede og forelagde store beslutninger, og som var generalforsamlingens tjenere og ikke overordnede. Han havde ikke tillid til bestyrelsen og forslog derfor dirigenten om at foretage en mistillidsafstemning Hans Andersen nævnte bl.a, at ingen i de mange år, han havde været med, havde forsøgt at holde noget skjult, og samtidig pointerede han også det rimelige i, at en stor virksomhed skal bidrage med et større beløb end det lille sommerhus. Hvis generalforsamlingen vedtog en mistillidserklæring til bestyrelsen, var den selvfølgelig villig til at gå af. Bjørn Wind, Vibeengen 1, bakkede Frede Ingemann op i, at sagen burde have været forelagt generalforsamlingen og henholder sig til 2 i vedtægterne. Det tilbagevises senere i mødet med, at i 2 taler man om lån, og der har ikke været tale om, at AHSV har været ude at låne penge. Lars Skifter havde et længere indlæg, hvor han pointerede, at han hele tiden havde protesteret, og at han via et større forbrug skønnede, at han på den måde var med til at bidrage til fællesskabet. Når han havde protesteret skyldtes det, at han ikke havde kunnet læse noget sted, at han skulle betale forhøjet tilslutningsbidrag. Han havde været nødt til at anlægge sag mod AHSV, fordi han var blevet truet med, at der blev lukket for vandet, hvis han ikke betalte, og at der var blevet udtalt, at han havde penge nok. Han udtalte også, at det er forkert, at bestyrelsen alene har ret til at fastsætte taksterne. Lars Skifter fortalte også forsamlingen, at det var ham, der havde udbedt sig mailadresser på samtlige andelshavere for, at man kunne få hans version af sagen. Frede Ingemann argumenterede for, at campingpladsen ikke havde haft forpligtelse til at blande AHSV ind i udvidelsen, da de tilslutningsrør, der lå i forvejen var store nok til at tage et større forbrug.

7 HASMARK STRAND 7 En oplysning fra Hans Andersen om at påfyldningen af campingpladsens 2 svømmebassiner var sket via tankvogne og med vand fra Otterup vandværk, undskyldte Lars Skifter og sagde, at han på det tidspunkt ikke var bekendt med, at det var ulovligt. En ordveksling omkring en potentiel ny bestyrelse fandt sted. Allan Peterhänsel havde et længere indlæg om takstbladets tilblivelse og kommunens rolle med at fastsætte taksterne, og han tilbageviste Frede Ingemann Jensen s bemærkninger om, at sagen ikke havde været nævnt på tidligere generalforsamlinger. AP kunne dokumentere, at sagen har været omtalt i referaterne fra generalforsamlingerne i alle årene siden Allan Peterhänsel oplyste tillige, at AHSV s bestyrelse med henvisning til det gældende regulativ ensidigt kunne have fastsat, hvad campingpladsen skulle betale til AHSV. Mogens Kristensen, Østre Strandvej 52, opfordrede til at tage forslaget om mistillidsvotum alvorligt eller bede Frede Ingemann Jensen om at trække forslaget tilbage, begrundet i, at man nu længe havde drøftet tal, som ikke gav nogen mening for de fleste tilhørere. Inden forsamlingen skred til afstemning var der en yderligere diskussion omkring takstbladet og om, hvorvidt kommunen godkender den. Der er tale om ændrede regler siden 2008, hvor kommunen nu godkender anlægs- og driftsbidrag på baggrund af regnskab, budget og planer for fremtidige investeringer. Taksterne skal bygge på dette materiale. Claus Madsen, Grønnekrogen 4, delte opfattelsen af, at man nu skulle skride til afstemning, så vi kan komme videre i dagsordenen. Inden afstemningen udtalte Frede Ingemann, at han ikke mente, at han var skyld i, at hele drøftelsen var trukket i langdrag, men årsagen skulle findes i, at bestyrelsen havde kørt sagen over i takster og teknik. Hans ærinde var med støtte i en økonomiprofessor, Hasselbalch, at stille til diskussion, om bestyrelsen havde beføjelser til at handle uden om generalforsamlingen. Efter knap 1½ times drøftelse blev der foretaget en mistillidsafstemning. Der blev foretaget en skriftlig afstemning, hvor man skulle skrive for eller i mod den siddende bestyrelse. Afstemningens resultat blev: 6 blanke, 28 imod, 62 for bestyrelsen Regnskabet for 2013 og Budget 2014 John Barrett fremlagde og gennemgik regnskabet, der var uddelt og blev fremvist på projektor. Med dirigentens tilladelse blev regnskabet og budgettet taget under ét. Årsregnskabet viste et underskud på kr. For budgettet for 2014 forventes et underskud på kr. Bent Ottesen, Vibevænget 19 udtalte, at specifikationsgraden af regnskabet ikke var tilstrækkelig. Der blev atter i år også spurgt til placeringen af penge, og John Barrett svarede, at placeringen var sket efter henvendelser til flere banker. John Barrett ville lade revisoren vide, at regnskabet ikke var fundet tilstrækkeligt specificeret af et medlem. Bestyrelsen tog således indsigelsen til efterretning. Der blev spurgt, hvor udskiftningen af brøndene var blevet af. Der er sat af til udskiftning af brøndene. Der blev foreslået, at regnskabet inden generalforsamlingen blev lagt ud på hjemmesiden. Det underskrevne regnskab lå til besigtigelse på bestyrelsesbordet. Regnskabet 2013 og budget 2014 blev godkendt. 5. Indkomne forslag Jf. dagordenen var der indkommet 2 forslag til formanden. Et forslag fra Tony Haugsted Jacobsen var blevet trukket tilbage, og tilbage stod et forslag fra Frede Ingemann Jensen om en vedtægtsændring for AHSV. I 4 foreslås at pkt. 4 i dagsordenen for generalforsamlingen får flg. nye ordlyd: Godkendelse af bestyrelsens forslag til takstblad og budget. Frede Ingemann begrundede sit forslag med, at budgettet bygger på et takstblad, så det er naturligt, at de to ting hænger sammen. På den måde sikredes at, takstbladet kom op på generalforsamlingen. Hvis der er problemer med kommunen, kan man rykke generalfor-

8 8 HASMARK STRAND samlingen til april måned, så kan det forelægges der, vedtages i maj og indsendes i august. John Barrett svarede, at takstbladet for 2015 indsendes i august 2014 til kommunen ud fra forventningerne til udgifter i Takstbladet for 2014 er således godkendt af kommunen i efterår Frede Ingemann sagde at, så var man jo i rigtig god tid, inden forslag til takstblad skulle godkendes august. Villi Skov begrundede, hvorfor bestyrelsen ikke går ind for forslaget. Bestyrelsens holdning var klar: Ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag til en generalforsamling. Det er den til en hver tid siddende bestyrelse, der er valgt til at varetage andelshavernes interesse. Det er efter bestyrelsens opfattelse ikke bestyrelsens opgave at understøtte HSF s eller andre andelshaveres individuelle udvidelsesplaner. Derfor er bestyrelsens holdning klar. Takstbladet af 2008 fastholdes og vedtægterne i 4 pkt. 4 bibeholdes med teksten Budget. Frede Ingemann Jensen replicerede, at hans forslag gik bare ud på, at det skulle på generalforsamlingen og opfordrede til at gå til afstemningen. Hans Andersen sagde, at når man havde valgt en bestyrelse, så måtte den have beføjelser til at lave takstbladet. Det er vanskeligt at præsentere et takstblad for så mange mennesker. Takstblad og budget hænger sammen. Budgettet godkendes på generalforsamlingen. Hvis man mener, det skal være gratis for en storforbruger at udvide, så skal man stemme ja til ændringsforslaget, tilføjede Hans Andersen Bjørn Wind udtalte, at det i princippet var for at beskytte bestyrelsen, at takstbladet skulle godkendes på generalforsamlingen og støttede hermed vedtægtsændringen. En indsigelse fra salen blev af dirigenten afvist set i relation til, at regnskabet var blevet afsluttet. Vedtægtsændring kræver ¾ opbakning af de stemmeberettigede. Der blev ved håndsoprækning foretaget en afstemning om vedtægtsændringsforslaget. Resultat: 15 for ændringsforslaget, 53 for bestyrelsen. Resultat: Ingen vedtægtsændring. Frede Ingemann Jensen forslag vedr. takstbladsændringer blev trukket. 6. Valg af: A. Kasserer, på valg er John Barrett: Genvalgt. B. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg efter tur: Hans Nylandsted Andersen, Paul Kildemoes og Villi Skov: Genvalgt. Der forelå fuldmagt fra Paul Kildemoes. C. 1 bestyrelsessuppleant: Bjerne Lykke Pedersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen anbefalede John Dreymann Hansen. John blev valgt som suppleant. John er pensioneret revisor. D. 1 registreret revisor: Mogens Stougård, Otterup, modtager genvalg: Genvalgt. E. 1 kritisk revisor, på valg efter tur er Jørgen Knold: Modtager genvalg. Valgt, der forelå fuldmagt. F. 1 revisorsuppleant, på valg efter tur er Tage Andersen, modtager genvalg: Genvalgt Alex Eriksen er på valg (modtager ikke genvalg) som 2 suppleant. Forslag: Ole Skjoldborg Larsen: Valgt. 7. Eventuelt Lars Nielsen foreslog HSS mødet flyttes til en anden aften. Forslaget blev højlydt afvist af forsamlingen. Forslag om at flytte generalforsamlingen til en lørdag. Det blev drøftet sidste år og nedstemt. Mødet blev afsluttet med en tak fra formanden for et langt møde, med god ro og orden og ikke mindst en tak til dirigenten for at styre slagets gang. AHSV var vært ved en øl og en vand i pausen mellem de to generalforsamlinger. Hasmark den 15.maj Dirigent: Leif Lind Madsen Sekretær: Jutta Tybjerg

9 HASMARK STRANDHASMARK STRAND Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstationen på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves, bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober er der dagligt åbent fra kl , lø-sø I tiden 1. okt. til 31. marts dagligt fra kl , lø 10-16, søndag lukket. Tjek åbningstiderne på skæve helligdage! Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej, på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i div. parker. AHSV Dagrenovationen Renovationssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene sættes for sidste gang uge 40 og de bliver tømt i uge 43, 2 og 8. Ønsker du tømning hele året, skal du tilmelde dig på genbrug/renovationen, tlf nr Vandforbruget år for år: Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2 Otterup Man. - tirs Ons fre. Tors Lør Lægevagten Se side 18. Akutte spræ ngninger på ledningsn ettet Tlf Diff. År Modtaget Solgt Diff. i % kbm kbm kbm : : : : : , : , : , : 7, : , : , , , , , , , , , , , , * , , * 1/1-25/10. ug og Find flere oplysninger om vandforbr vandkvalitet på Red. 9 LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY BESTYRELSE: Henning Findshøj, formand Åsumvej 323, 5240 Odense NØ Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 198, Mail: Paul Kildemoes, næstformand Annelisevænget 4, 5270 Odense N. Tlf / Strandadresse; Østre Strandvej 66 Mail: Aage Madsen, kasserer Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Rørmosevej 39 Mail: Paul Hansen, sekretær Fasanvænget 15, 5260 Odense S Tlf / Strandadresse: Erikshåb 37 Mail: Leif Skov, best.medlem Venusvej 11, 7080 Børkop Tlf / Strandsdresse: H. P. Fiskersvej 15 Mail: dk Torben Ravn Hansen, best.medl. Eddavej 40, 5210 Odense NV Tlf / Strandsdresse: H. P. Fiskersvej 13 Mail: Susan Hruskova, suppleant Østre Strandvej 206, 5450 Otterup Tlf (Hunderupvej 106, 5230 Odene M) Mail: ts PH Vande grad eds surh 3 7,9 s befale r e D an m melle,5 7 og 8 Postkasse kan findes på let toi bygningen ved Østerballevej og ved campingpladsens reception inde i gården. Vandets hårdhed 18,1 dh Der anbefales mellem 5 og 30 dh

10 10 HASMARK STRAND Sommerhusforeningens generalforsamling Umiddelbart efter AHSVs generalforsamling Beretning Valg af dirigent Ad. 1 Frede Kruse blev valgt. Han konstaterede, at GF var lovligt indkaldt (11/4). Ja endnu et spændende år er gået i vores sommerhusforening. Efter vores sidste generalforsamling, konstituerede bestyrelsen sig således: Næstformand Villi Skov Kasserer Ole Skjoldborg Larsen Sekretær Brian Larsen Medlem Mogens Kristensen Suppleant Gunnar Lykke Holm Formand Hans Nylandsted Andersen 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning Hvad nåede vi så i år 2013? Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder. Nyt fælles projekt med kommunen om ny belægning på hovedfærdselsåre Renovering af nuværende veje Drænprojekt Vandcenter syd Blåser Opnå sammenhold i området Fællesmøder. Nyt vejprojekt: Som besluttet på generalforsamlingen i 2012, med et særdeles bredt flertal, har vi arbejdet videre med løsningen om en OB belægning på Vestre og Østre Strandvej, i et tæt samarbejde med Nordfyns kommune. Som nævnt i 2012 startede vi med at kontakte advokat Hans Vestergaard (adv. For fritidshusejernes Landsforening.) Konklusionen på mødet blev, vi havde samme fortolkning af loven. Han opfordrede os til at tage et møde med Nordfyns kommune. Dette blev afholdt den 26 april Vi fremlagde på mødet vores forskellige problematikker til løsning af vores fællesproblem med renovering af vores veje. Kommunen var klart enige i, at revisionen af loven, klart pålægger kommunen at gå ind i sagen, hvis brugerne beder dem om hjælp. Generalforsamlingen 2012 gav bestyrelsen fuld opbakning til at arbejde videre ad denne vej. Vi har derfor i hele 2012 og 2013 forsøgt forskellige modeller for at få så stor indflydelse på processen som muligt. Noget er lykkedes. Andet er juridisk ikke muligt. Status på dette er nu, at der har været afholdt fire særdeles konstruktive møder om en varig løsning med kommunen. Bestyrelsens mål er, at vi i sommeren 2014 får gennemført kommunens projekt, hvor der også indgår tidligere delelementer med dræning af vejkassen som supplement til vort oprindelige oplæg. Etablering af en fast belægning, og ikke mindst en løsning på fartdæmpende foranstaltninger. Der blev i året 2013 valgt at samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34 om partsfordeling, samt gennemførelse af processen. Der er valgt et rådgivende ingeniørfirma Niras A/S til at detailprojektere selve vejprojektet. Der er i marts måned 2014 udsendt information til grundejerne fra Nordfyns Kommune. Vi som forening har selvfølgelig fulgt processen tæt og har løbende informeret samtlige sommerhusejere på vores hjemmeside. Som i kan se af det udsendte materiale, er projektet efter lovkrav opdelt i to projekter. Et for Vestre og et for Østre Strandvej. HSS s bestyrelse har i hele vores egen proces, forsøgt at fastholde det som ét projekt for derigennem at styrke sammenholdet i hele Hasmark. Kommunen havde lovet os at samtlige involverede sommerhusejere ville modtage den udsendte information. Dette kunne de ikke overholde grundet den administrative byrde der lå i dette. Høringsfristen udløb den 22. april. Efterfølgende har vi fået oplyst at der er indkommet 30 indsigelser. En indsigelse behøves absolut ikke at være negativ. Vi har flere tilkendegivelser om positiv tilslutning, men indsigelser mod prisen, samt Kommunens manglende øko-

11 HASMARK STRAND nomiske bistand til projektet, da vejene absolut anvendes til almen trafik. Der er formentlig også indsigelser på, at man bør vente på nye kloakker. Dette kan man selvfølgelig have sine holdninger til. Vi i bestyrelsen har sammen med kommunen fastholdt at gennemføre projektet, da der ikke er defineret en klar opstart dato for nye kloakker. Så sent som den 2 maj, har vi fået en klar tilkendegivelse fra Vandcenter Syd, at der ikke er planer om opstart eller detailplaner vedr. nye kloaker i Hasmark området. Vi er også blevet informeret om at selve udførelsen nok bliver rykket til efter sommerferien. Men nu har vi ventet i 17 år, så vi har vænnet os til at væbne os med tålmodighed. Vi tror selvfølgelig på, vi vil forsætte den gode dialog med kommunen, for derigennem at få så meget indflydelse som muligt på en god løsning. Ja dette er status på vejprojekt. Jeg hører selvfølgelig gerne medlemmernes holdning til dette. 11 Skrabning: Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for skrabning. Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller ensrette faldet ved skrabning. Vi vil nok i år være mere opmærksomme på huller i vejen end i Drænprojekter: Vi vil i 2014 ikke udføre yderligere dræn, og generelt vil vi holde igen på udgifterne for at være bedre rustet til eventuel supplerende støtte til kommunens vejprojekt, da vi endnu ikke kender løsningen. Da vi endnu ikke kender løsningen, for den fremtidige vedligeholdelse efter kommunens projekt. Som tidligere nævnt må vi erkende at de sommerhusejere på Østre og Vestre Strandvej der har grunde mod havet, står med et uløst problem. Men de kan på de strækninger hvor foreningen har etableret drænledninger tilslutte egne dræn til vores fælles drænrør mod landside (syd).

12 12 HASMARK STRAND Husk dette skal blot udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Dette er vigtigt da risikoen for at de ellers bliver beskadiget når vejprojektet går i gang. Disse dræn er lovet bevaret, i forbindelse med vejprojektet. Jeg vil samtidig gøre medlemmerne opmærksom på at de fremtidige dræn for vejprojektet ikke må anvendes til tilslutning for afvanding fra egen grund. Hjertestarter Vi har søgt ved Tryg, samt ved Energi Fyn almene fond, men fået afslag ved begge. Vi vil fortsat bestræbe os på at søge fonde for at nå vore mål om tre yderligere hjertestartere i området. Blåser: Vores blåser er udsat på 300 meter linjen. Sommerhusejere samt dem der sejler i speedbåd har stor glæde af denne markering, de 300 meter har gjort at støjniveauet på terrassen er begrænset, og badning kan forgå forsvarligt. Bådejeren har en tydelig markering for hvor han skal være for at hans sejlads er acceptabel. Endnu engang vil jeg appellere til jer. Husk at påtale over for jeres børn og andre unge mennesker, hvilken fantastisk redskab de har fået lov til at fornøje sig med på vandet, men gør dem også opmærksom på hvilken dræbermaskine det kan være hvis de betjenes forkert. Jeg vil også appellere til altid at bære redningsvest når man sejler. Også på den smukke solskinsdag. Ofte er man ikke den atlet, man tror, og vandet er altid for koldt. Fællesmøde: Som sædvane havde vi et rigtig godt møde i Valhalla på campingpladsen, hvor Lars Skifter endnu engang stillede lokaler til rådighed. Stor tak for dette. For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få denne dialog med alle de øvrige foreninger i området. Vi drøftede selvfølgelig vores vejprojekt. Men vi har i de seneste år også arbejdet på at få løst mulighederne for belåning af sommerhuse på andelsgrunde. Efter den digitale tinglysning blev indført har dette været en udfordring. Der blev i 2012 nedsat et udvalg med følgende medlemmer: Lykke Rasmussen samt Brian Larsen og Jørgen Toft Jespersen. Jeg vil gerne fremhæve Lykke Rasmussen fra Vibevænget som har gjort en stor indsats for at opnå en løsning til gavn for samtlige andelsforeninger. Dette ser ud til at lykkedes. Vi har for i år fastsat mødedatoen til den 29. juni kl , igen har campingpladsen været behjælpelig med et lokale. Der vil selvfølgelig komme en skriftlig indbydelse. Vi håber, vi på dette møde kan informere om nyt fra Nordfyns kommune vedrørende vejprojektet. Et af foreningens højst prioriterede mål har igennem mange år været at skabe nogle mere vedvarende løsninger for vores fælles adgangsveje. Dette mål er ved at være opfyldt. Derfor har bestyrelsen selvfølgelig drøftet vores fremtidige opgaver. Vi er klart blevet overbevist om at foreningen også i fremtiden har sin berettigelse. Vi har forsat et uafklaret spørgsmål. Hvem står for den fremtidige vedligeholdelse? Hvem skal i fremtiden koordinere samarbejdet med kommunen? For eksempel skaffe mulighed for offentlig transport. Samt arbejde for at området ikke bliver for belastet. Turisme er godt, men for høj belastning kan hurtigt medvirke til manglende opbakning. Følgende opgaver: Sørge for udlæggelse af blåser Samle og koordinerer en fælles indsats for områdets mange andelsforeninger. Værne om at vores dejlige Hasmark ikke bliver for kommercielt. Samt værne om vores dejlige natur og miljø.

13 HASMARK STRAND 13 Jeg vil slutte min beretning med endnu engang at appellere til opbakning om vores vejprojekt, samt foreningen. Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt øvrige aktive bidragsydere der har gjort en stor indsats for området i Jeg vil fremhæve vores tætte samarbejde med AHSV. Endnu engang vil jeg mindes og ære den store indsats som Bente Mortensen har gjort for vores kære Hasmark. Hasmark gav Bente rigtigt meget indhold i hendes liv. Men hun gav os alle rigtigt meget tilbage. Ære være hendes minde. Debat Claus Madsen Grønnekrogen 4: Har indgivet indsigelse om at kommunen bør afholde en betydelig andel af omkostningerne for den ny OB belægning, da kommunens køretøjer også benytter vejen. Beretningen enstemmigt godkendt 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Kasserer Ole Skjoldborg Larsen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud for 2013 på kr ,61. Regnskabet blev enstemmigt godkendt 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter, samt forslag om alm. kontingenter og vejvedligeholdelseskontingent Budgettet enstemmigt godkendt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Hans Nylandsted Andersen og Villi Skov genvalgt. Brian modtager ikke genvalg. Jørgen Toft Jespersen blev opstillet og valgt. 7. Valg af suppleant Gunnar Lykke Holm genvalgt. 8. Valg af 1 revisor Allan Peterhänsel genvalgt. 9. Valg af 1. revisorsuppleant Ikke på valg. 10. Eventuelt Ingenting. Formanden rundede af og takkede Brian for 4 års godt samarbejde samt en stor indsats for foreningen. HSS bestyrelse 2014 Hans Nylandsted Andersen, formand Højvang 239, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Jørgen Toft Jespersen, sekretær Svend Hansens Vej 23, Hasmark, 5450 Otterup Mobil Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail:

14 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2013

15 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2013

16 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2013

17 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2013

18 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2013 BRUG LÆGEVAGTEN RIGTIGT! Lægevagten er en hjælp til behandling af pludselig opstået eller forværret sygdom Lægevagten har generelt åbent hverdage kl samt lørdage, søn- og helligdage hele døgnet. Hvis du bliver syg overvej da, om du kan vente til din egen læge åbner. Det er din egen læge der kender dig bedst. Receptfornyelse bør altid ske hos egen læge. Hvis du bliver syg Hvis du pludselig bliver syg eller der sker en alvorlig forværring af sygdommen - så søg råd på denne hjemmeside eller kontakt eventuelt lægevagten. Ring altid først Al henvendelse til lægevagten skal ske telefonisk. Der kan forekomme ventetid på telefonen, hav tålmodighed - du skal nok komme igennem. Før opringning Når du ringer til lægevagten bør du have dit sygesikringsbevis parat samt eventuelle oplysninger om den medicin, du plejer at tage. Har du mistanke om feber er det vigtigt at tage temperaturen. Syge børn Hvis dit barn er sygt, er det vigtigt at have barnets sygesikringsbevis samt oplysninger om evt. medicin klar, når du ringer til lægevagten. Har du mistanke om feber, skal du også tage temperaturen. Tal med lægevagten Du kommer direkte igennem til lægen, som vil bede dig fortælle om dine symptomer. Lægen afgør på den måde, om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig, eller om du bør undersøges. I særlige situationer vurderer lægen, at sygebesøg er nødvendigt. Der vil normalt være en ventetid på 2-3 timer på et sygebesøg. Transport til lægevagten Du skal selv sørge for transporten til og fra lægevagtens konsultation. Hvornår skal du kalde 112? Hvis en person pludselig bliver meget dårlig, falder om eller bliver bevidstløs, skal du ringe til alarmcentralen på telefon 112. Læs mere på nettet:

19 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2013

20 HASMARK STRAND Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV Takstblad godk. af Nordfyns Kommune 1. Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg pr. sommerhus, parcelhus, lejlighed, andelsbolig (jf. dog 1.4). 1.2 Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom (jf. dog 1.4). 1.3 Bidrag til stikledninger pr. stk. 1.4 Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års indeksregulering. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg, se regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, pt. lydende på kr ,00. kr ,00 kr ,00 kr ,00 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom. 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter. 2.3 Vandafgifter til staten pr. forbrugt kubikmeter, pt. kr. 540,00 kr. 7,00 kr. 5,86 3. Betaling for aflæsning: 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før betales pr. 1. marts. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men overføres til det følgende år.) 3.2 Vandmåleren aflæses pr. 31. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i oktober. Også mulighed for indberetning via internet og telefon. 3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest 6. november. Er aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV aflæsningen mod gebyr, se pkt Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m.m. Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling i henhold til udsendte opgørelser. 4.3 Gebyr for manglende rettidig indberetning af vandmåleraflæsning. (AHSV foretager aflæsningen.) 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte). 4.5 Gebyr for årsaflæsning (forhåndsaftale med AHSV). 4.6 Gebyr for udlevering af målerdata, pr. ejendom. 4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger pr. forespørgsel. kr ,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 250,00 kr. 250,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen - jf. vandforsyningsregulativet. 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats. 6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2014.

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Aarup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aarup Kommune. 2 formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S 1 Vandværkets navn og formål. Ll. Karleby Vandværk I/S s formål er at forsyne interessenterne i Ll. Karleby med vand, jfr. vandindvindingsret udstedt den 23 JUN 1966

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen Referat af ordinær generalforsamling 2014 i EF Mølledammen afholdt tirsdag den 20. maj kl. 19:00 i Kokkedal Skole, Mødelokalet, Holmegårdsvej 101-102, 2980 Kokkedal Generalforsamlingen blev afholdt med

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK 1. navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 19. marts 1950, er et andelsselskab, hvis navn er Lobbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bornholms Regionskommune. 2.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere