Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

2 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved indskrivning på Familiecentret Nordlys, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4, 7480 vildbjerg Tlf Fax: Familiecentret Nordlys 1 er Herning Kommunes døgnbehandlingstilbud til familier med småbørn. Organisatorisk er Nordlys en del af Børne- og Familiecenter Herning. Ønskes en mere dybdegående beskrivelse af Nordlys og Nordlys ydelser, henvises til Børneog Familiecenter Hernings hjemmeside eller til Tilbudsportalen på: 1.1 Målgruppe og lovgrundlag for Nordlys ydelser I det følgende beskrives Nordlys målgruppe samt de lovbestemmelser, der har betydning for Nordlys ydelser. Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og evt. søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser eller hvor risikoen herfor er til stede. Nordlys har ansat en godkendt plejefamilie, der i en kortere periode kan varetage omsorg for et mindre barn, indtil den kommunale myndighed træffer beslutning om barnets fremtidige placering. Barnet indskrives på Nordlys, og Nordlys er ansvarlig for behandlingsindsats i forhold til barnet samt supervision af plejefamilien. Målgrupper og ydelser uddybes i vedhæftede ydelseskatalog (bilag 1). Nordlys er oprettet i henhold til Servicelovens 66. Det er den enkelte kommune, der efter Servicelovens 11 om Støtte til børn med særlige behov, kan bevilge et ophold efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 eller ambulant tilbud efter Servicelovens 52, stk. 3, nr Herefter kaldet Nordlys 2

3 Endvidere er Nordlys godkendt 2 til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 til den tidligere nævnte målgruppe. Ønskes yderligere oplysninger om lovgivning på området, er man velkommen til at kontakte Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune kontaktes på telefon: (specialpædagogisk konsulent). 2. Antal pladser Nordlys har døgnpladser, svarende til 4-6 familier, afhængigt af familiernes størrelse. 3. Fysiske rammer Nordlys er beliggende i Vildbjerg by, i bygninger, der er bygget og indrettet til formålet. Hver familie har egen 2-værelses lejlighed. Derudover er der flere fællesrum: stue med TV, lege- og aktivitetsrum, værksted, stue og køkken. På værkstedet kan der arbejdes med forskellige materialer, f.eks. papir, sølv, læder, fedtsten m.m. Der er adgang til trådløst netværk. Udendørsfaciliteterne består af legeplads, græsareal, terrasser, petanque- og boldbane. Derudover kan familierne benytte sig af de tilbud, der er i Vildbjerg by såfremt det kan lade sig gøre i forhold til den opgave, man har på Nordlys. 4. Nordlys mål og værdier Som Herning Kommunes øvrige institutioner tager Børne- og Familiecenter Herning, og dermed også Nordlys, udgangspunkt i Herning Kommunes overordnede værdier samt Børn og Unges mål. Nordlys og Herning Kommunes Center for Børn og Forebyggelse indgår 1 gang årligt i dialog om evaluering af nuværende kontrakt samt udarbejdelse af kontrakt for det kommende år. Kontrakterne vedtages politisk i Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg. Denne proces skal sikre overensstemmelse mellem den finansielle ramme og det faglige ambitionsniveau. 4.1 Overordnet målsætning for Familiebehandlingen Herning Vision Vi vil levere den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt i den rigtige kvalitet. 2 Nordlys er godkendt til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 på Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalgs møde den 15. august

4 Mission Vores opgave er at levere familiebehandling, undersøgelser og udredninger af varierende omfang og indhold, som kan imødekomme efterspørgslen. Mål At vi har fokus på høj faglig kvalitet i ydelserne At vi kan levere både bredde og dybde i familiebehandlingen At vi har høj grad af fleksibilitet At brugerne oplever sig mødt af kompetente medarbejdere, der udviser respekt og forståelse At brugerne oplever sig hjulpet At vi er en attraktiv arbejdsplads At vi har et godt arbejdsmiljø At vi er innovative og opleves som gode samarbejdspartnere 4.2 Overordnet målsætning for Nordlys indsatser Det overordnede mål for Nordlys indsatser er at ændre udviklingstruede børns livssituation. Det betyder, at: Det primære mål er, gennem forældre-, barn- og familieudredning samt behandling på døgnbasis og ambulante ydelser, at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier i at holde familien samlet. Det sekundære mål er at sikre en værdig adskillelse af forældre og barn i de tilfælde, hvor barnets udvikling, på trods af en massiv indsats, skønnes truet, og hvor omsorgen for barnet bedst sikres med anbringelse uden for eget hjem. 4.3 Menneskesyn Nordlys arbejder ud fra et menneskesyn, hvor der er lige værdighed mellem den, der yder, og den, der har behov for en ydelse. Enhver har krav på respekt for sin person. Til gengæld skal man stå til ansvar for sin væremåde og sine handlinger. Arbejdet med familierne tilrettelægges overordnet ud fra fem principper: Aktivitet: Der er igennem aktivitet, at enhver udvikling finder sted. Fællesskab: Mennesket er et socialt væsen. At indgå i sociale fællesskaber er både en nødvendig forudsætning og en grundværdi i menneskets tilværelse. Selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelser er en afgørende forudsætning for en demokratisk samfundsorden. Indsigt: Indsigt i egen situation er et afgørende træk ved den menneskelige bevidsthed. Livsglæde: Mening med livet er måske den mest fundamentale livskvalitet. 4.4 Teoretisk udgangspunkt Behandlingsindsatsen på Nordlys tilrettelægges individuelt, hvorfor der benyttes forskellige teoretiske tilgange, eksempelvis den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive. 4

5 5. Metoder Arbejdet foregår på døgnbasis, idet der er personale hele døgnet. Der er en ugeplan med både individuelle og gruppebaserede aktiviteter, der består af: Samtaler Problemløsende gruppeterapi Relationsarbejde i gruppe og individuelt Terapi til voksne og børn Psykologiske tests og undersøgelse af voksne og børn Psykologisk/pædagogisk afklaring af problemstilling og behov for støtte Netværksarbejde Praktisk pædagogisk arbejde Individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde med børnene 6. Beskrivelse af behandlingsindsats Beskrivelsen indeholder både beskrivelse af Nordlys generelle indsats samt den specifikke indsats til familier med afhængighedsproblematikker. 6.1 Ydelser og tilbud For uddybning af ydelser henvises til bilag Særligt gældende for behandling til familier med afhængighedsproblematikker: Samtaler med fokus på misbrug, herunder afklaring af misbrugets omfang, tilbagefaldsforebyggelse Inddragelse af netværket Urinkontrol Tæt samarbejde med læge, ekstern misbrugsbehandling, familieambulatorierne og sagsbehandlere Samarbejde med den forælder, der ikke er på Nordlys grundet aktivt misbrug, fængsling eller andet Ledsagelse ud af huset Tvangstilbageholdelse af gravide Eutoni Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling i form af motivation og tæt samarbejde med øvrige misbrugsbehandlings-, afgiftnings- og afrusningssteder, primær behandling og noget efterbehandling (ud fra de konkrete omstændigheder herunder geografisk afstand). Det aftales ved visitationen, hvordan sammenhæng og kontinuitet sikres bedst muligt. Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af familiebehandlere til både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. 5

6 6.3 Visitation Det er den enkelte kommune, der kan bevilge et ophold på Nordlys. I forhold til personer med afhængighedsproblematik vil der oftest være bevilling fra både kommunens børne- og familieafdeling samt misbrugsafdeling. Kommunerne fremsender anmodning om ophold på Nordlys vedlagt relevante sagsakter, herunder 50 undersøgelse og handleplan efter Servicelovens 140. Visitationsmaterialet fremsendes til Nordlys. 6.4 Visitationsmøde Efterfølgende afholdes visitationsmøde på Nordlys. Den kommunale sagsbehandler har ansvaret for at indbyde til mødet. Deltagere i mødet er de fagfolk, der er omkring familien. Fra Nordlys deltager teamleder og socialrådgiver. Formålet med visitationsmødet er: Afklaring af indskrivningsgrundlaget Sikre familierne det rette behandlingstilbud fra starten Formål og aftaler for opholdet formuleres klart. Nordlys sørger for, at der udarbejdes referat fra mødet. Referatet anses for at være et fælles aftalegrundlag for alle implicerede parter inklusive familien. I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne har en formodning om, at en forælder er påvirket. I alle familier med afhængighedsproblematikker vil der være urinkontrol. I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærheden af en medarbejder dette for at sikre, at personer på Nordlys ikke tilsendes stoffer. 6.5 Behandlingsmøde Behandlingsmødet er et internt møde, der afholdes 3-5 uger efter indflytning, og igen mellem kontraktmøde og statusmøde. I behandlingsmødet deltager familiens behandlingsteam. Det er fortrinsvis Nordlys socialrådgiver eller ledelse, der har ansvaret for og kontakten med eksterne samarbejdspartnere med det formål at sikre kontinuitet og den røde tråd i forløbet er tydelige for alle. 6.6 Forbesøg Når sagsbehandler har gennemgået referatet fra visitationsmødet med familien, kan forbesøget finde sted. Ved forbesøget deltager familien, evt. bisidder og sagsbehandler. Fra Nordlys deltager socialrådgiver eller ledelse, og det tilstræbes, at familien møder deres kommende familiebehandler. Formål og aftaler for opholdet drøftes, tvivlsspørgsmål og evt. forskellige syn på foranstaltningen skal have mulighed for at blive synlig. Familien orienteres om hverdagen på Nordlys, ser institutionen og hilser evt. på andre familier. 6

7 6.7 Kontraktmøde Kontraktmødet holdes 4 6 uger efter indflytningen på Nordlys. Formålet med mødet er at følge op på undersøgelses- og behandlingsforløbet samt konkretisere den kommende tids behandlingstilbud til familien. Der tages stilling til i hvilket omfang familien kan tage fra Nordlys på ture eller weekend. Nordlys er ansvarlig for at indbyde til mødet. Nordlys tager referat af mødet. 6.8 Statusmøde Der afholdes statusmøder med ca. 3 måneders intervaller efter indflytningen på Nordlys. Formålet med statusmøderne er, på baggrund af en skriftlig statusrapport, at gøre status over den forløbne periode, og evaluere på de arbejdspunkter, der blev nedskrevet på kontraktmødet. Nordlys er ansvarlig for at indbyde til mødet. Deltagere: Familien, sagsbehandler og evt. andre interessenter. Forud for hvert statusmøde udarbejdes en rapport over de foreløbige observationer og behandlingsresultater. Rapporterne gennemgås som udgangspunkt med familien inden statusmødet, og tilsendes sagsbehandler ca. 3-8 dage før statusmødet, så alle har samme grundviden. Der kan opstå helt særlige situationer, hvor hensynet til barnets sikkerhed bevirker, at familien først får statusrapporten samme dag, som mødet skal afholdes. Dette vil altid være efter aftale med sagsbehandler. 6.9 Netværksmøder Netværksmøder holdes sammen med familien, når det skønnes relevant for det videre forløb i familien, og altid efter aftale med familien Udslusningsmøde Deltagere: Relevante interessenter. Nordlys tager referat af mødet Andre møder Efter behov deltager en medarbejder fra Nordlys i besøg ved læge, sundhedsplejerske, sygehus m.v. Hvis Nordlys, ud fra en helhedsvurdering af familiens situation, får kendskab til områder, som er medvirkende til at skabe vanskelige forhold for barnet og dets forældre, støttes familien i at få mere orden på disse forhold Varighed af ophold/indsats Varigheden af et ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype, forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. For familier med afhængighedsproblematikker er længden af opholdet generelt længere end for andre familier Medicin Medicinhåndteringen på Nordlys er tilrettelagt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. 7

8 Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin herunder antabus, substitutionsmedicin og øvrige psykofarmaka 3. Nordlys har ansat en sygeplejerske, der er ansvarlig for medicinhåndteringen på institutionen, indhenter medicinkort samt tager kontakt til læge og apotek, hvis der er usikkerhed om evt. misbrug Ledsaget udgang Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller møde med uønskede personer, kan beboere ledsages ud af huset, i fornødent omgang. Dette aftales ved visitationen Opholdsbetaling De første 2 medlemmer af en familie betaler 100 % takst efterfølgende medlemmer kun 50 % takst. Efter konkret vurdering kan opholdet afbrydes før tid. Er dette tilfældet, betales for 1 måned efter afbrydelsen, såfremt andet ikke er aftalt. Såfremt barnet døgnanbringes under opholdet, betales kun for de voksne i opsigelsesperioden. Hvis der er indgået aftale om ophold, og familien ikke kommer, betales 1 måned for 1 person. Familierne afholder selv alle udgifter til kost, køber ind og tilbereder maden. Der kan være helt særlige situationer, der gør, at familien ikke kan købe ind og tilberede mad. I disse tilfælde, sørger Nordlys for mad. Prisen vil her være kr. 77,- pr. voksen og 41,- pr. barn (2014-niveau) Befordring Under opholdet på Nordlys køres familien til undersøgelse og behandling, hvis det vurderes at være nødvendigt af hensyn til barnet. Generelt køres familierne, hvis kørslen vurderes at være et led i det ugeprogram, den enkelte familie har indgået aftale om. Under opholdet er det den enkelte families ansvar at befordre sig til lægevagt uden for almindelig åbningstid. Nordlys kører familierne i akutte situationer Tvangstilbageholdelse Nordlys kan levere tilbud om tilbageholdelse af gravide med afhængighedsproblematik. Her er tale om en tilkøbsydelse. Ved tvangstilbageholdelse kontaktes familieambulatoriet og lægen, så der samarbejdes tæt om indsatsen. 3 Der henvises til Sundhedsstyrelsens pjece Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder ansvar, sikkerhed og opgaver. 8

9 Tvangstilbageholdelse kan ske i Nordlys rammer eller, efter aftale, i et sommerhus Samarbejde/samarbejdsaftaler Der er indgået samarbejdsaftale med Misbrugscenter Herning. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med det lokale lægehus, familieambulatoriet og Sundhedsplejen. Nordlys kan desuden købe konsulenttimer hos kontaktlægen via Misbrugscenter Herning Registrering og indberetning af stofmisbrug Ved visitationen aftales det hvem der har ansvar for at indberetning til DanRis via EuropASI samt til Sundhedsstyrelsen via S.I.B. 7. Ansatte 7.1 Personalenormering Nordlys personalenormering svarer til ca. 15 årsværk fordelt på lidt flere ansatte. Der er personale på Nordlys døgnet rundt. Ved ekstra belastning er der 2 medarbejdere på arbejde, også aften, nat og weekend. Derudover er der bagvagtsordning, så tvivlsspørgsmål kan drøftes, eller der kan tilkaldes assistance. Nordlys råder over et vikarkorps af uddannede pædagoger, hvoraf flere har efteruddannelse inden for familiebehandling. I perioder med særlig belastning på grund af antal familier eller familiernes vanskeligheder bidrager vikarkorpset til, at den faglige kvalitet opretholdes Medarbejdergrupper Nordlys personalegruppe består af psykolog, pædagoger, socialrådgiver, ergoterapeut, kostvejleder, dagplejer og teknisk/administrative medarbejdere og en familiepleje der akut kan varetage pleje af et barn, såfremt der er behov for det. Ud over den faglige grunduddannelse er 5 medarbejdere uddannede som terapeuter. 2 er uddannede i Marte Meo-metoden, Mindfulness og spædbørneterapi, 2 er uddannede i misbrugsbehandling. Aktuelt er der 4 under uddannelse i henholdvis Master i udsatte børn, spædbarsterapi og som psykoterapeut. Nordlys rekvirerer relevant ekstern behandling/støtte, såfremt der er behov derfor, enten fordi tilbuddet ikke råder over de nødvendige kompetencer, eller grundet høj belægning. 8. Hverdagen på Nordlys Når en familien har indgået aftale om ophold på Nordlys, forventes det, at de deltager aktivt i det individuelt tilrettelagte uge program. Der henvises til bilag vedr. ugeprogrammet. Der er pædagogisk personale døgnet rundt. Det strukturerede undersøgelses- og behandlingsarbejde foregår fortrinsvis i tidsrummet I eftermiddags- og aftentimerne, weekends og helligdage er der individuel observation og støtte efter behov, støtte efter individuelle aftaler med familierne og efter behandlingsplanen. 9

10 I den tid, hvor der ikke er planlagt aktiviteter, har familierne mulighed for at indgå i fællesskabet på Nordlys, benytte sig af byens tilbud eller opholde sig i egen lejlighed. Oprydning og rengøring er fordelt over hele ugen. Familierne skal holde egen lejlighed og indgå i rengøring af fællesarealerne og kan få støtte efter behov. Fællesmøde er det ugentlig møde mellem familier og nogle medarbejdere. Her aftales eksempelvis vaskeplan, fordeling af fælles rengøringsområder, gensidig orientering og drøftelse af interne forhold imellem beboere og i forholdet mellem beboere og medarbejdere. Fredagsaktivitet er vekslende mellem kreative aktiviteter, udflugt, leg, spil eller andet. Aktiviteten tilrettelægges i samarbejde med forældrene. Der er ansat en dagplejer der, efter behov og aftale med forældrene kan passe børnene. Såfremt en familie ikke ønsker at indgå i undersøgelse eller behandling, tages der kontakt til den kommunale sagsbehandler, hvor der indgås aftaler for det videre forløb. 8.1 Gæster Gæster er velkomne på Nordlys. Besøgene foregår fortrinsvis i familiernes lejlighed og skal være aftalt på forhånd. Gæster kan overnatte efter aftale. Der kan ved visitationen laves aftaler for, hvilke gæster, der må besøge familien under opholdet på Nordlys. Der kan ikke komme gæster, der ikke er clean eller ikke er godkendt på forhånd. 8.2 Kostpolitik Herning Kommune har et mål om sundhedsfremme, hvilket Nordlys omsætter til kostpolitik. Nordlys har uddannet kostvejleder, således at familierne kan få råd, vejledning og konkret støtte til madplan, indkøb og madlavning. 9. Brugerindflydelse Fællesmødet er et forum, hvor den aktuelle forældregruppe har mulighed for, i samarbejde med Nordlys, at skabe de rammer og det miljø, der passer til netop dem. Samtidig sikres familierne højest mulig indflydelse på egen situation i forhold til fællesskabet. 10. Tilsyn Nordlys er omfattet af gældende lovgivning vedr. tilsyn, og tilsynet foretages af Socialtilsyn Midt. Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, fører løbende almindeligt driftsorienteret tilsyn med tilbuddet via besøg, møder, dialogfora, budgetopfølgning mv. De anbringende kommuner fører det konkrete individuelle tilsyn i forhold til den enkelte bruger. 10

11 11

12 Ydelser på Nordlys Døgnbehandling på Nordlys Støtte-, undersøgelses- og behandlingsydelser ved hhv. 6, 12 og 16 ugers ophold samt 14 dages akutophold Det skal bemærkes, at Nordlys har den faglige kompetence og ansvaret for at beslutte metodeanvendelse, hvad enten det gælder undersøgelse eller behandling. Nedenstående skema kan derfor ikke forstås ud fra, at alle familier modtager ethvert tiltag eller enhver aktivitet. Valg af metoder vil altid ske efter nøje vurdering, foretaget af det aktuelle team omkring en familie. Skal/ tilbud 4 16 uger undersøgelse og behandling 12 uger undersøgelse 5 6 uger afklaring af støtte 6 Undersøgelse & afklaring Døgnstøtte S X X X X 2 samtaler pr. uge S X X X X 1 gruppesamtale pr. uge S X X X 1 husmøde pr. uge S X X X Daglig planlægning S X X X X 1 Relationsgruppe pr. uge S X X X ERA samspilsanalyse S X X Muligvis Omsorgsanalyse S/T X efter vurdering X efter vurdering Muligvis Samarbejde med div. samarbejdspartnere, sygehus, jobcenter, statsforvaltning, misbrug, psykiatri, psykolog T X X (begrænset omfang) Kostvejledning og -støtte S X X X X Mulighed for aflastning efter aftale med Nordlys T X X X Observation af samspil struktureret S X X X X Observation af samspil ustruktureret S X X X X Deltagelse i sundhedsplejerskebesøg S X X X Socialt samvær + træning S X X X Udredning af barn pædagogisk T X X Netværksmøde T X X Deltagelse i lægebesøg efter vurdering fra Nordlys T X X X 14 dages akut ophold 4 Begge dele indgår i taksten som en del af døgnydelsen, men ved Tilbud (T) er det ikke alle, der har behov for ydelsen. 5 Ekskl. behandling 6 Ekskl. undersøgelse og behandling 12

13 Spædbørneterapi S/T X X Mulighed for afklarende samtaler v. psykolog - efter vurdering fra Nordlys T X Overlevering til familieplejekonsulenter, vuggestue, plejefamilie T X X Kompensation til barn T X X Opbevaring og udlevering af medicin T X X X X Urinkontrol og alkoholtestning 7 T X X X X Behandling Metodeafprøvning og vurdering X Sandplay efter vurdering fra Nordlys T X Behandling af voksen: individuel tilrettelæggelse (efter vurdering og aftale med bestiller) T X Behandling af barn: individuel tilrettelæggelse (efter vurdering og aftale med bestiller) T X Støtte til uddannelse + arbejdsmarked T X Marte Meo efter vurdering T X Eutoni afspænding T X Støtte til madlavning T X Økonomi/Bolig/Udd./Job T X Mulighed for motion T X X X Mulighed for kostvejledning T X Babysvømning T X X X Hjemmebesøg T X X X Øvrigt Møder med bestiller 4-6 møder 3-4 møder 1-2 møder X Skriftligt arbejde afsluttende rapport sider sider 2-4 sider, % psyk. Akut døgnpasning af barn på Nordlys i særlige situationer T +200 % +200 % +200 % 7 Bestiller betaler selve laboratorietesten efter faktisk udgift. 13

14 Ambulant familiebehandling og undersøgelser på Nordlys Alle ambulante ydelser forudsætter, at der ikke stilles lejlighed til rådighed. Skal familien have en lejlighed til rådighed, betales døgntakst. Dog kan en familie der er tilknyttet Spæd og småbørnsteamet tage ophold akut på Nordlys for max. 2 døgn. Alle timetal er vejledende, i det alle ydelser tilrettelægges ud fra den enkelte families særlige behov. Møder og gennemgang af resultat med forældre er iberegnet. YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Tilbuddet tilrettelægges individuelt. Indsatsen yder Sårbare gravide og 5-6 måneder. støtte til og udvikling af forældre-kompetence, således familier med spæde Behandlingsperioden afta- Spæd- og småbørnsteam at barnets trivsel og udvikling sikres. Der er mulighed og små børn i alderen for døgnkontakt til Nordlys, samt at tage ophold akut 0-6 år les individuelt for max. 2 døgn. Ambulant forældre-kompetenceundersøgelse 5 Samspilsundersøgelse Se målgruppe-beskrivelse side 6 Se målgruppe-beskrivelse side 6 1 forælder m. 1 barn ,- Yderligere ,- for hvert efterfølgende barn. Hvis der er 2 forældre, skal der laves to undersøgelser og ift. til hvert enkelt barn, jvf. Socialministeriets vejl. 1 forælder m. 1 barn. Yderligere Samspilsundersøgelse er alene en undersøgelse af samspillet og ikke en vurdering af forældrekompetencerne. Undersøgelsen er relevant som grundlag for en målrettet familiebehandling samt som supplement til andre undersøgelser til brug ved beslutning om fremtidig indsats i en familie, herunder beslutning om anbringelse af et barn. 16 uger Ca. 74 timer Kørsel Afregnes særskilt 16 uger 14

15 Tilkøbsydelser, der indgår i døgnfamiliebehandlingsydelserne kan tilkøbes ambulant forløb YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Forældre-barn kontakt ERA/ samspilsanalyse Far, mor og barn 0-2 år 1 forælder m. 1 barn. Der skal laves ERA for hver forælder og barn i en familie. 35 timer ,- Tilkøbsydelser, der IKKE indgår i døgnfamiliebehandlingsydelserne kan tilkøbes døgnforløb, ambulant forløb eller som et selvstændigt forløb YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Anamnese/sammendrag af sagsakter; samtaler, legeobservationer, tegning og testning (WPPSI, CAT, Düss Undersøgelse/ Børn i alderen 0-6 år udredning v. psykolog o.a.) Skriftlig rapport. Formidling til barn, forældre og 40 t. til psykolog ,- sagsbehandler. Undersøgelse/ udredning v. psykolog suppleret med pædagogiske observationer Børn i alderen 0-6 år 35 til psykolog 10 timer til pædagog ,- Undersøgelse/ udredning v. psykolog suppleret med pædagogiske observationer Børn i alderen 7-10 år 35 til psykolog 10 timer til pædagog ,- Undersøgelse/ udredning Voksne Anamnese/sammendrag af sagsakter; samtaler, test (WAIS, Rorschach, TAT, SCID-11, Neo PI-R, o.a.) Skriftlig rapport. Formidling til klient og sagabehandler 35 t. til psykolog ,- Supervision Fagfolk, plejefamilier Efter timepris Undervisning Fagfolk, plejefamilier Aftales individuelt 15

16 Døgnpasning af barn Børn 0-10 år Forældrene kan ikke på nogen måde tilgodese omsorgen for barnet, hvorfor det er nødvendigt med en massiv professionel indsats, indtil barnets situation afklares, og det evt. anbringes. Der afsættes medarbejdere til fuld pasning og pleje af barnet, indtil barnets forældre kan overtage, eller barnet anbringes. Dobbelt døgntakst. Oversigt forløb på Nordlys 16

17 2 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Behandlingsmøde 6 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Formøde Behandlingsmøde Rapport sendes Ref. af formål statusmøde 12 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge7 Uge 8 Uge9 Uge10 Uge11 Uge 12 Opstartsperiode Kontraktmøde 3 interviews+ omsorgsanalyse Behandlingsmøde Behandlingsmøde Rapport afl. mandag til psykolg Rapport sendes mandag Statusmøde 16 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge10 Uge11 Uge12 Uge13 Uge14 Uge15 Uge16 Opstartsperiode Kontraktmøde 3 interviews+ Omsorgsanalyse behandlingsmøde Behandlingsmøde Behandlingsmøde 6 måneders forløb Opstartsmøde Kontraktmøde 3 interviews+ Omsorgsanalyse Behandlingsmøde Behandlingsarbejdet på Familiecenter Nordlys tilrettelægges altid individuelt. De første 4 uger er en afdækningsperiode som gælder alle sager. Ugeplan oktober 2014 Rapport afl. mandag til psykolog Rapport sendes mandag. Statusmøde Behandlingsmøde. Telefonmøde Behandlingsmøde. Telefonmøde Behandlingsmøde Rapport sendes Status møde 17

18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Støtte efter aftale Støtte efter aftale Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Daglig planlægning Samtaler og støttet samvær Teammøde. Supervision på skift Problemløsende gruppeterapi. Børnepasning Daglig planlægning med beboere Samtaler og støttet samvær. Massage efter aftale Daglig planlægning med beboere Relationsarbejde i gruppe (incl. frokost) Fællesmøde. Fredagsaktivitet Frokost (der kan være individuelle aftaler) Samtaler og individuelt arbejde Fælles hygge og kaffe Støtte efter aftale Fælles madlavning og spisning/kostvejledning Frokost (der kan være individuelle aftaler) Behandlingsmøder Aftensmad individuelt Frokost (der kan være individuelle aftaler) Samtaler og individuelt arbejde. Massage efter aftale Aftensmad individuelt Individuelt arbejde eller pause Aftensmad individuelt Frokost (der kan være individuelle aftaler) Weekend Aftensmad individuelt Aftensmad individuelt Aftensmad individuelt 18

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere