Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

2 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved indskrivning på Familiecentret Nordlys, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4, 7480 vildbjerg Tlf Fax: Familiecentret Nordlys 1 er Herning Kommunes døgnbehandlingstilbud til familier med småbørn. Organisatorisk er Nordlys en del af Børne- og Familiecenter Herning. Ønskes en mere dybdegående beskrivelse af Nordlys og Nordlys ydelser, henvises til Børneog Familiecenter Hernings hjemmeside eller til Tilbudsportalen på: 1.1 Målgruppe og lovgrundlag for Nordlys ydelser I det følgende beskrives Nordlys målgruppe samt de lovbestemmelser, der har betydning for Nordlys ydelser. Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og evt. søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser eller hvor risikoen herfor er til stede. Nordlys har ansat en godkendt plejefamilie, der i en kortere periode kan varetage omsorg for et mindre barn, indtil den kommunale myndighed træffer beslutning om barnets fremtidige placering. Barnet indskrives på Nordlys, og Nordlys er ansvarlig for behandlingsindsats i forhold til barnet samt supervision af plejefamilien. Målgrupper og ydelser uddybes i vedhæftede ydelseskatalog (bilag 1). Nordlys er oprettet i henhold til Servicelovens 66. Det er den enkelte kommune, der efter Servicelovens 11 om Støtte til børn med særlige behov, kan bevilge et ophold efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 eller ambulant tilbud efter Servicelovens 52, stk. 3, nr Herefter kaldet Nordlys 2

3 Endvidere er Nordlys godkendt 2 til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 til den tidligere nævnte målgruppe. Ønskes yderligere oplysninger om lovgivning på området, er man velkommen til at kontakte Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune kontaktes på telefon: (specialpædagogisk konsulent). 2. Antal pladser Nordlys har døgnpladser, svarende til 4-6 familier, afhængigt af familiernes størrelse. 3. Fysiske rammer Nordlys er beliggende i Vildbjerg by, i bygninger, der er bygget og indrettet til formålet. Hver familie har egen 2-værelses lejlighed. Derudover er der flere fællesrum: stue med TV, lege- og aktivitetsrum, værksted, stue og køkken. På værkstedet kan der arbejdes med forskellige materialer, f.eks. papir, sølv, læder, fedtsten m.m. Der er adgang til trådløst netværk. Udendørsfaciliteterne består af legeplads, græsareal, terrasser, petanque- og boldbane. Derudover kan familierne benytte sig af de tilbud, der er i Vildbjerg by såfremt det kan lade sig gøre i forhold til den opgave, man har på Nordlys. 4. Nordlys mål og værdier Som Herning Kommunes øvrige institutioner tager Børne- og Familiecenter Herning, og dermed også Nordlys, udgangspunkt i Herning Kommunes overordnede værdier samt Børn og Unges mål. Nordlys og Herning Kommunes Center for Børn og Forebyggelse indgår 1 gang årligt i dialog om evaluering af nuværende kontrakt samt udarbejdelse af kontrakt for det kommende år. Kontrakterne vedtages politisk i Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg. Denne proces skal sikre overensstemmelse mellem den finansielle ramme og det faglige ambitionsniveau. 4.1 Overordnet målsætning for Familiebehandlingen Herning Vision Vi vil levere den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt i den rigtige kvalitet. 2 Nordlys er godkendt til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 på Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalgs møde den 15. august

4 Mission Vores opgave er at levere familiebehandling, undersøgelser og udredninger af varierende omfang og indhold, som kan imødekomme efterspørgslen. Mål At vi har fokus på høj faglig kvalitet i ydelserne At vi kan levere både bredde og dybde i familiebehandlingen At vi har høj grad af fleksibilitet At brugerne oplever sig mødt af kompetente medarbejdere, der udviser respekt og forståelse At brugerne oplever sig hjulpet At vi er en attraktiv arbejdsplads At vi har et godt arbejdsmiljø At vi er innovative og opleves som gode samarbejdspartnere 4.2 Overordnet målsætning for Nordlys indsatser Det overordnede mål for Nordlys indsatser er at ændre udviklingstruede børns livssituation. Det betyder, at: Det primære mål er, gennem forældre-, barn- og familieudredning samt behandling på døgnbasis og ambulante ydelser, at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier i at holde familien samlet. Det sekundære mål er at sikre en værdig adskillelse af forældre og barn i de tilfælde, hvor barnets udvikling, på trods af en massiv indsats, skønnes truet, og hvor omsorgen for barnet bedst sikres med anbringelse uden for eget hjem. 4.3 Menneskesyn Nordlys arbejder ud fra et menneskesyn, hvor der er lige værdighed mellem den, der yder, og den, der har behov for en ydelse. Enhver har krav på respekt for sin person. Til gengæld skal man stå til ansvar for sin væremåde og sine handlinger. Arbejdet med familierne tilrettelægges overordnet ud fra fem principper: Aktivitet: Der er igennem aktivitet, at enhver udvikling finder sted. Fællesskab: Mennesket er et socialt væsen. At indgå i sociale fællesskaber er både en nødvendig forudsætning og en grundværdi i menneskets tilværelse. Selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelser er en afgørende forudsætning for en demokratisk samfundsorden. Indsigt: Indsigt i egen situation er et afgørende træk ved den menneskelige bevidsthed. Livsglæde: Mening med livet er måske den mest fundamentale livskvalitet. 4.4 Teoretisk udgangspunkt Behandlingsindsatsen på Nordlys tilrettelægges individuelt, hvorfor der benyttes forskellige teoretiske tilgange, eksempelvis den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive. 4

5 5. Metoder Arbejdet foregår på døgnbasis, idet der er personale hele døgnet. Der er en ugeplan med både individuelle og gruppebaserede aktiviteter, der består af: Samtaler Problemløsende gruppeterapi Relationsarbejde i gruppe og individuelt Terapi til voksne og børn Psykologiske tests og undersøgelse af voksne og børn Psykologisk/pædagogisk afklaring af problemstilling og behov for støtte Netværksarbejde Praktisk pædagogisk arbejde Individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde med børnene 6. Beskrivelse af behandlingsindsats Beskrivelsen indeholder både beskrivelse af Nordlys generelle indsats samt den specifikke indsats til familier med afhængighedsproblematikker. 6.1 Ydelser og tilbud For uddybning af ydelser henvises til bilag Særligt gældende for behandling til familier med afhængighedsproblematikker: Samtaler med fokus på misbrug, herunder afklaring af misbrugets omfang, tilbagefaldsforebyggelse Inddragelse af netværket Urinkontrol Tæt samarbejde med læge, ekstern misbrugsbehandling, familieambulatorierne og sagsbehandlere Samarbejde med den forælder, der ikke er på Nordlys grundet aktivt misbrug, fængsling eller andet Ledsagelse ud af huset Tvangstilbageholdelse af gravide Eutoni Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling i form af motivation og tæt samarbejde med øvrige misbrugsbehandlings-, afgiftnings- og afrusningssteder, primær behandling og noget efterbehandling (ud fra de konkrete omstændigheder herunder geografisk afstand). Det aftales ved visitationen, hvordan sammenhæng og kontinuitet sikres bedst muligt. Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af familiebehandlere til både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. 5

6 6.3 Visitation Det er den enkelte kommune, der kan bevilge et ophold på Nordlys. I forhold til personer med afhængighedsproblematik vil der oftest være bevilling fra både kommunens børne- og familieafdeling samt misbrugsafdeling. Kommunerne fremsender anmodning om ophold på Nordlys vedlagt relevante sagsakter, herunder 50 undersøgelse og handleplan efter Servicelovens 140. Visitationsmaterialet fremsendes til Nordlys. 6.4 Visitationsmøde Efterfølgende afholdes visitationsmøde på Nordlys. Den kommunale sagsbehandler har ansvaret for at indbyde til mødet. Deltagere i mødet er de fagfolk, der er omkring familien. Fra Nordlys deltager teamleder og socialrådgiver. Formålet med visitationsmødet er: Afklaring af indskrivningsgrundlaget Sikre familierne det rette behandlingstilbud fra starten Formål og aftaler for opholdet formuleres klart. Nordlys sørger for, at der udarbejdes referat fra mødet. Referatet anses for at være et fælles aftalegrundlag for alle implicerede parter inklusive familien. I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne har en formodning om, at en forælder er påvirket. I alle familier med afhængighedsproblematikker vil der være urinkontrol. I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærheden af en medarbejder dette for at sikre, at personer på Nordlys ikke tilsendes stoffer. 6.5 Behandlingsmøde Behandlingsmødet er et internt møde, der afholdes 3-5 uger efter indflytning, og igen mellem kontraktmøde og statusmøde. I behandlingsmødet deltager familiens behandlingsteam. Det er fortrinsvis Nordlys socialrådgiver eller ledelse, der har ansvaret for og kontakten med eksterne samarbejdspartnere med det formål at sikre kontinuitet og den røde tråd i forløbet er tydelige for alle. 6.6 Forbesøg Når sagsbehandler har gennemgået referatet fra visitationsmødet med familien, kan forbesøget finde sted. Ved forbesøget deltager familien, evt. bisidder og sagsbehandler. Fra Nordlys deltager socialrådgiver eller ledelse, og det tilstræbes, at familien møder deres kommende familiebehandler. Formål og aftaler for opholdet drøftes, tvivlsspørgsmål og evt. forskellige syn på foranstaltningen skal have mulighed for at blive synlig. Familien orienteres om hverdagen på Nordlys, ser institutionen og hilser evt. på andre familier. 6

7 6.7 Kontraktmøde Kontraktmødet holdes 4 6 uger efter indflytningen på Nordlys. Formålet med mødet er at følge op på undersøgelses- og behandlingsforløbet samt konkretisere den kommende tids behandlingstilbud til familien. Der tages stilling til i hvilket omfang familien kan tage fra Nordlys på ture eller weekend. Nordlys er ansvarlig for at indbyde til mødet. Nordlys tager referat af mødet. 6.8 Statusmøde Der afholdes statusmøder med ca. 3 måneders intervaller efter indflytningen på Nordlys. Formålet med statusmøderne er, på baggrund af en skriftlig statusrapport, at gøre status over den forløbne periode, og evaluere på de arbejdspunkter, der blev nedskrevet på kontraktmødet. Nordlys er ansvarlig for at indbyde til mødet. Deltagere: Familien, sagsbehandler og evt. andre interessenter. Forud for hvert statusmøde udarbejdes en rapport over de foreløbige observationer og behandlingsresultater. Rapporterne gennemgås som udgangspunkt med familien inden statusmødet, og tilsendes sagsbehandler ca. 3-8 dage før statusmødet, så alle har samme grundviden. Der kan opstå helt særlige situationer, hvor hensynet til barnets sikkerhed bevirker, at familien først får statusrapporten samme dag, som mødet skal afholdes. Dette vil altid være efter aftale med sagsbehandler. 6.9 Netværksmøder Netværksmøder holdes sammen med familien, når det skønnes relevant for det videre forløb i familien, og altid efter aftale med familien Udslusningsmøde Deltagere: Relevante interessenter. Nordlys tager referat af mødet Andre møder Efter behov deltager en medarbejder fra Nordlys i besøg ved læge, sundhedsplejerske, sygehus m.v. Hvis Nordlys, ud fra en helhedsvurdering af familiens situation, får kendskab til områder, som er medvirkende til at skabe vanskelige forhold for barnet og dets forældre, støttes familien i at få mere orden på disse forhold Varighed af ophold/indsats Varigheden af et ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype, forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. For familier med afhængighedsproblematikker er længden af opholdet generelt længere end for andre familier Medicin Medicinhåndteringen på Nordlys er tilrettelagt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. 7

8 Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin herunder antabus, substitutionsmedicin og øvrige psykofarmaka 3. Nordlys har ansat en sygeplejerske, der er ansvarlig for medicinhåndteringen på institutionen, indhenter medicinkort samt tager kontakt til læge og apotek, hvis der er usikkerhed om evt. misbrug Ledsaget udgang Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller møde med uønskede personer, kan beboere ledsages ud af huset, i fornødent omgang. Dette aftales ved visitationen Opholdsbetaling De første 2 medlemmer af en familie betaler 100 % takst efterfølgende medlemmer kun 50 % takst. Efter konkret vurdering kan opholdet afbrydes før tid. Er dette tilfældet, betales for 1 måned efter afbrydelsen, såfremt andet ikke er aftalt. Såfremt barnet døgnanbringes under opholdet, betales kun for de voksne i opsigelsesperioden. Hvis der er indgået aftale om ophold, og familien ikke kommer, betales 1 måned for 1 person. Familierne afholder selv alle udgifter til kost, køber ind og tilbereder maden. Der kan være helt særlige situationer, der gør, at familien ikke kan købe ind og tilberede mad. I disse tilfælde, sørger Nordlys for mad. Prisen vil her være kr. 77,- pr. voksen og 41,- pr. barn (2014-niveau) Befordring Under opholdet på Nordlys køres familien til undersøgelse og behandling, hvis det vurderes at være nødvendigt af hensyn til barnet. Generelt køres familierne, hvis kørslen vurderes at være et led i det ugeprogram, den enkelte familie har indgået aftale om. Under opholdet er det den enkelte families ansvar at befordre sig til lægevagt uden for almindelig åbningstid. Nordlys kører familierne i akutte situationer Tvangstilbageholdelse Nordlys kan levere tilbud om tilbageholdelse af gravide med afhængighedsproblematik. Her er tale om en tilkøbsydelse. Ved tvangstilbageholdelse kontaktes familieambulatoriet og lægen, så der samarbejdes tæt om indsatsen. 3 Der henvises til Sundhedsstyrelsens pjece Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder ansvar, sikkerhed og opgaver. 8

9 Tvangstilbageholdelse kan ske i Nordlys rammer eller, efter aftale, i et sommerhus Samarbejde/samarbejdsaftaler Der er indgået samarbejdsaftale med Misbrugscenter Herning. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med det lokale lægehus, familieambulatoriet og Sundhedsplejen. Nordlys kan desuden købe konsulenttimer hos kontaktlægen via Misbrugscenter Herning Registrering og indberetning af stofmisbrug Ved visitationen aftales det hvem der har ansvar for at indberetning til DanRis via EuropASI samt til Sundhedsstyrelsen via S.I.B. 7. Ansatte 7.1 Personalenormering Nordlys personalenormering svarer til ca. 15 årsværk fordelt på lidt flere ansatte. Der er personale på Nordlys døgnet rundt. Ved ekstra belastning er der 2 medarbejdere på arbejde, også aften, nat og weekend. Derudover er der bagvagtsordning, så tvivlsspørgsmål kan drøftes, eller der kan tilkaldes assistance. Nordlys råder over et vikarkorps af uddannede pædagoger, hvoraf flere har efteruddannelse inden for familiebehandling. I perioder med særlig belastning på grund af antal familier eller familiernes vanskeligheder bidrager vikarkorpset til, at den faglige kvalitet opretholdes Medarbejdergrupper Nordlys personalegruppe består af psykolog, pædagoger, socialrådgiver, ergoterapeut, kostvejleder, dagplejer og teknisk/administrative medarbejdere og en familiepleje der akut kan varetage pleje af et barn, såfremt der er behov for det. Ud over den faglige grunduddannelse er 5 medarbejdere uddannede som terapeuter. 2 er uddannede i Marte Meo-metoden, Mindfulness og spædbørneterapi, 2 er uddannede i misbrugsbehandling. Aktuelt er der 4 under uddannelse i henholdvis Master i udsatte børn, spædbarsterapi og som psykoterapeut. Nordlys rekvirerer relevant ekstern behandling/støtte, såfremt der er behov derfor, enten fordi tilbuddet ikke råder over de nødvendige kompetencer, eller grundet høj belægning. 8. Hverdagen på Nordlys Når en familien har indgået aftale om ophold på Nordlys, forventes det, at de deltager aktivt i det individuelt tilrettelagte uge program. Der henvises til bilag vedr. ugeprogrammet. Der er pædagogisk personale døgnet rundt. Det strukturerede undersøgelses- og behandlingsarbejde foregår fortrinsvis i tidsrummet I eftermiddags- og aftentimerne, weekends og helligdage er der individuel observation og støtte efter behov, støtte efter individuelle aftaler med familierne og efter behandlingsplanen. 9

10 I den tid, hvor der ikke er planlagt aktiviteter, har familierne mulighed for at indgå i fællesskabet på Nordlys, benytte sig af byens tilbud eller opholde sig i egen lejlighed. Oprydning og rengøring er fordelt over hele ugen. Familierne skal holde egen lejlighed og indgå i rengøring af fællesarealerne og kan få støtte efter behov. Fællesmøde er det ugentlig møde mellem familier og nogle medarbejdere. Her aftales eksempelvis vaskeplan, fordeling af fælles rengøringsområder, gensidig orientering og drøftelse af interne forhold imellem beboere og i forholdet mellem beboere og medarbejdere. Fredagsaktivitet er vekslende mellem kreative aktiviteter, udflugt, leg, spil eller andet. Aktiviteten tilrettelægges i samarbejde med forældrene. Der er ansat en dagplejer der, efter behov og aftale med forældrene kan passe børnene. Såfremt en familie ikke ønsker at indgå i undersøgelse eller behandling, tages der kontakt til den kommunale sagsbehandler, hvor der indgås aftaler for det videre forløb. 8.1 Gæster Gæster er velkomne på Nordlys. Besøgene foregår fortrinsvis i familiernes lejlighed og skal være aftalt på forhånd. Gæster kan overnatte efter aftale. Der kan ved visitationen laves aftaler for, hvilke gæster, der må besøge familien under opholdet på Nordlys. Der kan ikke komme gæster, der ikke er clean eller ikke er godkendt på forhånd. 8.2 Kostpolitik Herning Kommune har et mål om sundhedsfremme, hvilket Nordlys omsætter til kostpolitik. Nordlys har uddannet kostvejleder, således at familierne kan få råd, vejledning og konkret støtte til madplan, indkøb og madlavning. 9. Brugerindflydelse Fællesmødet er et forum, hvor den aktuelle forældregruppe har mulighed for, i samarbejde med Nordlys, at skabe de rammer og det miljø, der passer til netop dem. Samtidig sikres familierne højest mulig indflydelse på egen situation i forhold til fællesskabet. 10. Tilsyn Nordlys er omfattet af gældende lovgivning vedr. tilsyn, og tilsynet foretages af Socialtilsyn Midt. Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, fører løbende almindeligt driftsorienteret tilsyn med tilbuddet via besøg, møder, dialogfora, budgetopfølgning mv. De anbringende kommuner fører det konkrete individuelle tilsyn i forhold til den enkelte bruger. 10

11 11

12 Ydelser på Nordlys Døgnbehandling på Nordlys Støtte-, undersøgelses- og behandlingsydelser ved hhv. 6, 12 og 16 ugers ophold samt 14 dages akutophold Det skal bemærkes, at Nordlys har den faglige kompetence og ansvaret for at beslutte metodeanvendelse, hvad enten det gælder undersøgelse eller behandling. Nedenstående skema kan derfor ikke forstås ud fra, at alle familier modtager ethvert tiltag eller enhver aktivitet. Valg af metoder vil altid ske efter nøje vurdering, foretaget af det aktuelle team omkring en familie. Skal/ tilbud 4 16 uger undersøgelse og behandling 12 uger undersøgelse 5 6 uger afklaring af støtte 6 Undersøgelse & afklaring Døgnstøtte S X X X X 2 samtaler pr. uge S X X X X 1 gruppesamtale pr. uge S X X X 1 husmøde pr. uge S X X X Daglig planlægning S X X X X 1 Relationsgruppe pr. uge S X X X ERA samspilsanalyse S X X Muligvis Omsorgsanalyse S/T X efter vurdering X efter vurdering Muligvis Samarbejde med div. samarbejdspartnere, sygehus, jobcenter, statsforvaltning, misbrug, psykiatri, psykolog T X X (begrænset omfang) Kostvejledning og -støtte S X X X X Mulighed for aflastning efter aftale med Nordlys T X X X Observation af samspil struktureret S X X X X Observation af samspil ustruktureret S X X X X Deltagelse i sundhedsplejerskebesøg S X X X Socialt samvær + træning S X X X Udredning af barn pædagogisk T X X Netværksmøde T X X Deltagelse i lægebesøg efter vurdering fra Nordlys T X X X 14 dages akut ophold 4 Begge dele indgår i taksten som en del af døgnydelsen, men ved Tilbud (T) er det ikke alle, der har behov for ydelsen. 5 Ekskl. behandling 6 Ekskl. undersøgelse og behandling 12

13 Spædbørneterapi S/T X X Mulighed for afklarende samtaler v. psykolog - efter vurdering fra Nordlys T X Overlevering til familieplejekonsulenter, vuggestue, plejefamilie T X X Kompensation til barn T X X Opbevaring og udlevering af medicin T X X X X Urinkontrol og alkoholtestning 7 T X X X X Behandling Metodeafprøvning og vurdering X Sandplay efter vurdering fra Nordlys T X Behandling af voksen: individuel tilrettelæggelse (efter vurdering og aftale med bestiller) T X Behandling af barn: individuel tilrettelæggelse (efter vurdering og aftale med bestiller) T X Støtte til uddannelse + arbejdsmarked T X Marte Meo efter vurdering T X Eutoni afspænding T X Støtte til madlavning T X Økonomi/Bolig/Udd./Job T X Mulighed for motion T X X X Mulighed for kostvejledning T X Babysvømning T X X X Hjemmebesøg T X X X Øvrigt Møder med bestiller 4-6 møder 3-4 møder 1-2 møder X Skriftligt arbejde afsluttende rapport sider sider 2-4 sider, % psyk. Akut døgnpasning af barn på Nordlys i særlige situationer T +200 % +200 % +200 % 7 Bestiller betaler selve laboratorietesten efter faktisk udgift. 13

14 Ambulant familiebehandling og undersøgelser på Nordlys Alle ambulante ydelser forudsætter, at der ikke stilles lejlighed til rådighed. Skal familien have en lejlighed til rådighed, betales døgntakst. Dog kan en familie der er tilknyttet Spæd og småbørnsteamet tage ophold akut på Nordlys for max. 2 døgn. Alle timetal er vejledende, i det alle ydelser tilrettelægges ud fra den enkelte families særlige behov. Møder og gennemgang af resultat med forældre er iberegnet. YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Tilbuddet tilrettelægges individuelt. Indsatsen yder Sårbare gravide og 5-6 måneder. støtte til og udvikling af forældre-kompetence, således familier med spæde Behandlingsperioden afta- Spæd- og småbørnsteam at barnets trivsel og udvikling sikres. Der er mulighed og små børn i alderen for døgnkontakt til Nordlys, samt at tage ophold akut 0-6 år les individuelt for max. 2 døgn. Ambulant forældre-kompetenceundersøgelse 5 Samspilsundersøgelse Se målgruppe-beskrivelse side 6 Se målgruppe-beskrivelse side 6 1 forælder m. 1 barn ,- Yderligere ,- for hvert efterfølgende barn. Hvis der er 2 forældre, skal der laves to undersøgelser og ift. til hvert enkelt barn, jvf. Socialministeriets vejl. 1 forælder m. 1 barn. Yderligere Samspilsundersøgelse er alene en undersøgelse af samspillet og ikke en vurdering af forældrekompetencerne. Undersøgelsen er relevant som grundlag for en målrettet familiebehandling samt som supplement til andre undersøgelser til brug ved beslutning om fremtidig indsats i en familie, herunder beslutning om anbringelse af et barn. 16 uger Ca. 74 timer Kørsel Afregnes særskilt 16 uger 14

15 Tilkøbsydelser, der indgår i døgnfamiliebehandlingsydelserne kan tilkøbes ambulant forløb YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Forældre-barn kontakt ERA/ samspilsanalyse Far, mor og barn 0-2 år 1 forælder m. 1 barn. Der skal laves ERA for hver forælder og barn i en familie. 35 timer ,- Tilkøbsydelser, der IKKE indgår i døgnfamiliebehandlingsydelserne kan tilkøbes døgnforløb, ambulant forløb eller som et selvstændigt forløb YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Anamnese/sammendrag af sagsakter; samtaler, legeobservationer, tegning og testning (WPPSI, CAT, Düss Undersøgelse/ Børn i alderen 0-6 år udredning v. psykolog o.a.) Skriftlig rapport. Formidling til barn, forældre og 40 t. til psykolog ,- sagsbehandler. Undersøgelse/ udredning v. psykolog suppleret med pædagogiske observationer Børn i alderen 0-6 år 35 til psykolog 10 timer til pædagog ,- Undersøgelse/ udredning v. psykolog suppleret med pædagogiske observationer Børn i alderen 7-10 år 35 til psykolog 10 timer til pædagog ,- Undersøgelse/ udredning Voksne Anamnese/sammendrag af sagsakter; samtaler, test (WAIS, Rorschach, TAT, SCID-11, Neo PI-R, o.a.) Skriftlig rapport. Formidling til klient og sagabehandler 35 t. til psykolog ,- Supervision Fagfolk, plejefamilier Efter timepris Undervisning Fagfolk, plejefamilier Aftales individuelt 15

16 Døgnpasning af barn Børn 0-10 år Forældrene kan ikke på nogen måde tilgodese omsorgen for barnet, hvorfor det er nødvendigt med en massiv professionel indsats, indtil barnets situation afklares, og det evt. anbringes. Der afsættes medarbejdere til fuld pasning og pleje af barnet, indtil barnets forældre kan overtage, eller barnet anbringes. Dobbelt døgntakst. Oversigt forløb på Nordlys 16

17 2 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Behandlingsmøde 6 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Formøde Behandlingsmøde Rapport sendes Ref. af formål statusmøde 12 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge7 Uge 8 Uge9 Uge10 Uge11 Uge 12 Opstartsperiode Kontraktmøde 3 interviews+ omsorgsanalyse Behandlingsmøde Behandlingsmøde Rapport afl. mandag til psykolg Rapport sendes mandag Statusmøde 16 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge10 Uge11 Uge12 Uge13 Uge14 Uge15 Uge16 Opstartsperiode Kontraktmøde 3 interviews+ Omsorgsanalyse behandlingsmøde Behandlingsmøde Behandlingsmøde 6 måneders forløb Opstartsmøde Kontraktmøde 3 interviews+ Omsorgsanalyse Behandlingsmøde Behandlingsarbejdet på Familiecenter Nordlys tilrettelægges altid individuelt. De første 4 uger er en afdækningsperiode som gælder alle sager. Ugeplan oktober 2014 Rapport afl. mandag til psykolog Rapport sendes mandag. Statusmøde Behandlingsmøde. Telefonmøde Behandlingsmøde. Telefonmøde Behandlingsmøde Rapport sendes Status møde 17

18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Støtte efter aftale Støtte efter aftale Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Daglig planlægning Samtaler og støttet samvær Teammøde. Supervision på skift Problemløsende gruppeterapi. Børnepasning Daglig planlægning med beboere Samtaler og støttet samvær. Massage efter aftale Daglig planlægning med beboere Relationsarbejde i gruppe (incl. frokost) Fællesmøde. Fredagsaktivitet Frokost (der kan være individuelle aftaler) Samtaler og individuelt arbejde Fælles hygge og kaffe Støtte efter aftale Fælles madlavning og spisning/kostvejledning Frokost (der kan være individuelle aftaler) Behandlingsmøder Aftensmad individuelt Frokost (der kan være individuelle aftaler) Samtaler og individuelt arbejde. Massage efter aftale Aftensmad individuelt Individuelt arbejde eller pause Aftensmad individuelt Frokost (der kan være individuelle aftaler) Weekend Aftensmad individuelt Aftensmad individuelt Aftensmad individuelt 18

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Kortlægning af misbrugsbehandling

Kortlægning af misbrugsbehandling Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Ydelser Det socialt- psykologiske samarbejde Tidsforbrug pr. borger Beskrivelse Samtlige ydelser kan rekvireres på Voksenpsykologisk Kontor. Pris pr. person PSYK

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere