Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

2 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved indskrivning på Familiecentret Nordlys, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4, 7480 vildbjerg Tlf Fax: Familiecentret Nordlys 1 er Herning Kommunes døgnbehandlingstilbud til familier med småbørn. Organisatorisk er Nordlys en del af Børne- og Familiecenter Herning. Ønskes en mere dybdegående beskrivelse af Nordlys og Nordlys ydelser, henvises til Børneog Familiecenter Hernings hjemmeside eller til Tilbudsportalen på: 1.1 Målgruppe og lovgrundlag for Nordlys ydelser I det følgende beskrives Nordlys målgruppe samt de lovbestemmelser, der har betydning for Nordlys ydelser. Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og evt. søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser eller hvor risikoen herfor er til stede. Nordlys har ansat en godkendt plejefamilie, der i en kortere periode kan varetage omsorg for et mindre barn, indtil den kommunale myndighed træffer beslutning om barnets fremtidige placering. Barnet indskrives på Nordlys, og Nordlys er ansvarlig for behandlingsindsats i forhold til barnet samt supervision af plejefamilien. Målgrupper og ydelser uddybes i vedhæftede ydelseskatalog (bilag 1). Nordlys er oprettet i henhold til Servicelovens 66. Det er den enkelte kommune, der efter Servicelovens 11 om Støtte til børn med særlige behov, kan bevilge et ophold efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 eller ambulant tilbud efter Servicelovens 52, stk. 3, nr Herefter kaldet Nordlys 2

3 Endvidere er Nordlys godkendt 2 til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 til den tidligere nævnte målgruppe. Ønskes yderligere oplysninger om lovgivning på området, er man velkommen til at kontakte Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune kontaktes på telefon: (specialpædagogisk konsulent). 2. Antal pladser Nordlys har døgnpladser, svarende til 4-6 familier, afhængigt af familiernes størrelse. 3. Fysiske rammer Nordlys er beliggende i Vildbjerg by, i bygninger, der er bygget og indrettet til formålet. Hver familie har egen 2-værelses lejlighed. Derudover er der flere fællesrum: stue med TV, lege- og aktivitetsrum, værksted, stue og køkken. På værkstedet kan der arbejdes med forskellige materialer, f.eks. papir, sølv, læder, fedtsten m.m. Der er adgang til trådløst netværk. Udendørsfaciliteterne består af legeplads, græsareal, terrasser, petanque- og boldbane. Derudover kan familierne benytte sig af de tilbud, der er i Vildbjerg by såfremt det kan lade sig gøre i forhold til den opgave, man har på Nordlys. 4. Nordlys mål og værdier Som Herning Kommunes øvrige institutioner tager Børne- og Familiecenter Herning, og dermed også Nordlys, udgangspunkt i Herning Kommunes overordnede værdier samt Børn og Unges mål. Nordlys og Herning Kommunes Center for Børn og Forebyggelse indgår 1 gang årligt i dialog om evaluering af nuværende kontrakt samt udarbejdelse af kontrakt for det kommende år. Kontrakterne vedtages politisk i Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg. Denne proces skal sikre overensstemmelse mellem den finansielle ramme og det faglige ambitionsniveau. 4.1 Overordnet målsætning for Familiebehandlingen Herning Vision Vi vil levere den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt i den rigtige kvalitet. 2 Nordlys er godkendt til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 på Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalgs møde den 15. august

4 Mission Vores opgave er at levere familiebehandling, undersøgelser og udredninger af varierende omfang og indhold, som kan imødekomme efterspørgslen. Mål At vi har fokus på høj faglig kvalitet i ydelserne At vi kan levere både bredde og dybde i familiebehandlingen At vi har høj grad af fleksibilitet At brugerne oplever sig mødt af kompetente medarbejdere, der udviser respekt og forståelse At brugerne oplever sig hjulpet At vi er en attraktiv arbejdsplads At vi har et godt arbejdsmiljø At vi er innovative og opleves som gode samarbejdspartnere 4.2 Overordnet målsætning for Nordlys indsatser Det overordnede mål for Nordlys indsatser er at ændre udviklingstruede børns livssituation. Det betyder, at: Det primære mål er, gennem forældre-, barn- og familieudredning samt behandling på døgnbasis og ambulante ydelser, at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier i at holde familien samlet. Det sekundære mål er at sikre en værdig adskillelse af forældre og barn i de tilfælde, hvor barnets udvikling, på trods af en massiv indsats, skønnes truet, og hvor omsorgen for barnet bedst sikres med anbringelse uden for eget hjem. 4.3 Menneskesyn Nordlys arbejder ud fra et menneskesyn, hvor der er lige værdighed mellem den, der yder, og den, der har behov for en ydelse. Enhver har krav på respekt for sin person. Til gengæld skal man stå til ansvar for sin væremåde og sine handlinger. Arbejdet med familierne tilrettelægges overordnet ud fra fem principper: Aktivitet: Der er igennem aktivitet, at enhver udvikling finder sted. Fællesskab: Mennesket er et socialt væsen. At indgå i sociale fællesskaber er både en nødvendig forudsætning og en grundværdi i menneskets tilværelse. Selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelser er en afgørende forudsætning for en demokratisk samfundsorden. Indsigt: Indsigt i egen situation er et afgørende træk ved den menneskelige bevidsthed. Livsglæde: Mening med livet er måske den mest fundamentale livskvalitet. 4.4 Teoretisk udgangspunkt Behandlingsindsatsen på Nordlys tilrettelægges individuelt, hvorfor der benyttes forskellige teoretiske tilgange, eksempelvis den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive. 4

5 5. Metoder Arbejdet foregår på døgnbasis, idet der er personale hele døgnet. Der er en ugeplan med både individuelle og gruppebaserede aktiviteter, der består af: Samtaler Problemløsende gruppeterapi Relationsarbejde i gruppe og individuelt Terapi til voksne og børn Psykologiske tests og undersøgelse af voksne og børn Psykologisk/pædagogisk afklaring af problemstilling og behov for støtte Netværksarbejde Praktisk pædagogisk arbejde Individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde med børnene 6. Beskrivelse af behandlingsindsats Beskrivelsen indeholder både beskrivelse af Nordlys generelle indsats samt den specifikke indsats til familier med afhængighedsproblematikker. 6.1 Ydelser og tilbud For uddybning af ydelser henvises til bilag Særligt gældende for behandling til familier med afhængighedsproblematikker: Samtaler med fokus på misbrug, herunder afklaring af misbrugets omfang, tilbagefaldsforebyggelse Inddragelse af netværket Urinkontrol Tæt samarbejde med læge, ekstern misbrugsbehandling, familieambulatorierne og sagsbehandlere Samarbejde med den forælder, der ikke er på Nordlys grundet aktivt misbrug, fængsling eller andet Ledsagelse ud af huset Tvangstilbageholdelse af gravide Eutoni Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling i form af motivation og tæt samarbejde med øvrige misbrugsbehandlings-, afgiftnings- og afrusningssteder, primær behandling og noget efterbehandling (ud fra de konkrete omstændigheder herunder geografisk afstand). Det aftales ved visitationen, hvordan sammenhæng og kontinuitet sikres bedst muligt. Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af familiebehandlere til både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. 5

6 6.3 Visitation Det er den enkelte kommune, der kan bevilge et ophold på Nordlys. I forhold til personer med afhængighedsproblematik vil der oftest være bevilling fra både kommunens børne- og familieafdeling samt misbrugsafdeling. Kommunerne fremsender anmodning om ophold på Nordlys vedlagt relevante sagsakter, herunder 50 undersøgelse og handleplan efter Servicelovens 140. Visitationsmaterialet fremsendes til Nordlys. 6.4 Visitationsmøde Efterfølgende afholdes visitationsmøde på Nordlys. Den kommunale sagsbehandler har ansvaret for at indbyde til mødet. Deltagere i mødet er de fagfolk, der er omkring familien. Fra Nordlys deltager teamleder og socialrådgiver. Formålet med visitationsmødet er: Afklaring af indskrivningsgrundlaget Sikre familierne det rette behandlingstilbud fra starten Formål og aftaler for opholdet formuleres klart. Nordlys sørger for, at der udarbejdes referat fra mødet. Referatet anses for at være et fælles aftalegrundlag for alle implicerede parter inklusive familien. I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne har en formodning om, at en forælder er påvirket. I alle familier med afhængighedsproblematikker vil der være urinkontrol. I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærheden af en medarbejder dette for at sikre, at personer på Nordlys ikke tilsendes stoffer. 6.5 Behandlingsmøde Behandlingsmødet er et internt møde, der afholdes 3-5 uger efter indflytning, og igen mellem kontraktmøde og statusmøde. I behandlingsmødet deltager familiens behandlingsteam. Det er fortrinsvis Nordlys socialrådgiver eller ledelse, der har ansvaret for og kontakten med eksterne samarbejdspartnere med det formål at sikre kontinuitet og den røde tråd i forløbet er tydelige for alle. 6.6 Forbesøg Når sagsbehandler har gennemgået referatet fra visitationsmødet med familien, kan forbesøget finde sted. Ved forbesøget deltager familien, evt. bisidder og sagsbehandler. Fra Nordlys deltager socialrådgiver eller ledelse, og det tilstræbes, at familien møder deres kommende familiebehandler. Formål og aftaler for opholdet drøftes, tvivlsspørgsmål og evt. forskellige syn på foranstaltningen skal have mulighed for at blive synlig. Familien orienteres om hverdagen på Nordlys, ser institutionen og hilser evt. på andre familier. 6

7 6.7 Kontraktmøde Kontraktmødet holdes 4 6 uger efter indflytningen på Nordlys. Formålet med mødet er at følge op på undersøgelses- og behandlingsforløbet samt konkretisere den kommende tids behandlingstilbud til familien. Der tages stilling til i hvilket omfang familien kan tage fra Nordlys på ture eller weekend. Nordlys er ansvarlig for at indbyde til mødet. Nordlys tager referat af mødet. 6.8 Statusmøde Der afholdes statusmøder med ca. 3 måneders intervaller efter indflytningen på Nordlys. Formålet med statusmøderne er, på baggrund af en skriftlig statusrapport, at gøre status over den forløbne periode, og evaluere på de arbejdspunkter, der blev nedskrevet på kontraktmødet. Nordlys er ansvarlig for at indbyde til mødet. Deltagere: Familien, sagsbehandler og evt. andre interessenter. Forud for hvert statusmøde udarbejdes en rapport over de foreløbige observationer og behandlingsresultater. Rapporterne gennemgås som udgangspunkt med familien inden statusmødet, og tilsendes sagsbehandler ca. 3-8 dage før statusmødet, så alle har samme grundviden. Der kan opstå helt særlige situationer, hvor hensynet til barnets sikkerhed bevirker, at familien først får statusrapporten samme dag, som mødet skal afholdes. Dette vil altid være efter aftale med sagsbehandler. 6.9 Netværksmøder Netværksmøder holdes sammen med familien, når det skønnes relevant for det videre forløb i familien, og altid efter aftale med familien Udslusningsmøde Deltagere: Relevante interessenter. Nordlys tager referat af mødet Andre møder Efter behov deltager en medarbejder fra Nordlys i besøg ved læge, sundhedsplejerske, sygehus m.v. Hvis Nordlys, ud fra en helhedsvurdering af familiens situation, får kendskab til områder, som er medvirkende til at skabe vanskelige forhold for barnet og dets forældre, støttes familien i at få mere orden på disse forhold Varighed af ophold/indsats Varigheden af et ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype, forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. For familier med afhængighedsproblematikker er længden af opholdet generelt længere end for andre familier Medicin Medicinhåndteringen på Nordlys er tilrettelagt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. 7

8 Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin herunder antabus, substitutionsmedicin og øvrige psykofarmaka 3. Nordlys har ansat en sygeplejerske, der er ansvarlig for medicinhåndteringen på institutionen, indhenter medicinkort samt tager kontakt til læge og apotek, hvis der er usikkerhed om evt. misbrug Ledsaget udgang Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller møde med uønskede personer, kan beboere ledsages ud af huset, i fornødent omgang. Dette aftales ved visitationen Opholdsbetaling De første 2 medlemmer af en familie betaler 100 % takst efterfølgende medlemmer kun 50 % takst. Efter konkret vurdering kan opholdet afbrydes før tid. Er dette tilfældet, betales for 1 måned efter afbrydelsen, såfremt andet ikke er aftalt. Såfremt barnet døgnanbringes under opholdet, betales kun for de voksne i opsigelsesperioden. Hvis der er indgået aftale om ophold, og familien ikke kommer, betales 1 måned for 1 person. Familierne afholder selv alle udgifter til kost, køber ind og tilbereder maden. Der kan være helt særlige situationer, der gør, at familien ikke kan købe ind og tilberede mad. I disse tilfælde, sørger Nordlys for mad. Prisen vil her være kr. 77,- pr. voksen og 41,- pr. barn (2014-niveau) Befordring Under opholdet på Nordlys køres familien til undersøgelse og behandling, hvis det vurderes at være nødvendigt af hensyn til barnet. Generelt køres familierne, hvis kørslen vurderes at være et led i det ugeprogram, den enkelte familie har indgået aftale om. Under opholdet er det den enkelte families ansvar at befordre sig til lægevagt uden for almindelig åbningstid. Nordlys kører familierne i akutte situationer Tvangstilbageholdelse Nordlys kan levere tilbud om tilbageholdelse af gravide med afhængighedsproblematik. Her er tale om en tilkøbsydelse. Ved tvangstilbageholdelse kontaktes familieambulatoriet og lægen, så der samarbejdes tæt om indsatsen. 3 Der henvises til Sundhedsstyrelsens pjece Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder ansvar, sikkerhed og opgaver. 8

9 Tvangstilbageholdelse kan ske i Nordlys rammer eller, efter aftale, i et sommerhus Samarbejde/samarbejdsaftaler Der er indgået samarbejdsaftale med Misbrugscenter Herning. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med det lokale lægehus, familieambulatoriet og Sundhedsplejen. Nordlys kan desuden købe konsulenttimer hos kontaktlægen via Misbrugscenter Herning Registrering og indberetning af stofmisbrug Ved visitationen aftales det hvem der har ansvar for at indberetning til DanRis via EuropASI samt til Sundhedsstyrelsen via S.I.B. 7. Ansatte 7.1 Personalenormering Nordlys personalenormering svarer til ca. 15 årsværk fordelt på lidt flere ansatte. Der er personale på Nordlys døgnet rundt. Ved ekstra belastning er der 2 medarbejdere på arbejde, også aften, nat og weekend. Derudover er der bagvagtsordning, så tvivlsspørgsmål kan drøftes, eller der kan tilkaldes assistance. Nordlys råder over et vikarkorps af uddannede pædagoger, hvoraf flere har efteruddannelse inden for familiebehandling. I perioder med særlig belastning på grund af antal familier eller familiernes vanskeligheder bidrager vikarkorpset til, at den faglige kvalitet opretholdes Medarbejdergrupper Nordlys personalegruppe består af psykolog, pædagoger, socialrådgiver, ergoterapeut, kostvejleder, dagplejer og teknisk/administrative medarbejdere og en familiepleje der akut kan varetage pleje af et barn, såfremt der er behov for det. Ud over den faglige grunduddannelse er 5 medarbejdere uddannede som terapeuter. 2 er uddannede i Marte Meo-metoden, Mindfulness og spædbørneterapi, 2 er uddannede i misbrugsbehandling. Aktuelt er der 4 under uddannelse i henholdvis Master i udsatte børn, spædbarsterapi og som psykoterapeut. Nordlys rekvirerer relevant ekstern behandling/støtte, såfremt der er behov derfor, enten fordi tilbuddet ikke råder over de nødvendige kompetencer, eller grundet høj belægning. 8. Hverdagen på Nordlys Når en familien har indgået aftale om ophold på Nordlys, forventes det, at de deltager aktivt i det individuelt tilrettelagte uge program. Der henvises til bilag vedr. ugeprogrammet. Der er pædagogisk personale døgnet rundt. Det strukturerede undersøgelses- og behandlingsarbejde foregår fortrinsvis i tidsrummet I eftermiddags- og aftentimerne, weekends og helligdage er der individuel observation og støtte efter behov, støtte efter individuelle aftaler med familierne og efter behandlingsplanen. 9

10 I den tid, hvor der ikke er planlagt aktiviteter, har familierne mulighed for at indgå i fællesskabet på Nordlys, benytte sig af byens tilbud eller opholde sig i egen lejlighed. Oprydning og rengøring er fordelt over hele ugen. Familierne skal holde egen lejlighed og indgå i rengøring af fællesarealerne og kan få støtte efter behov. Fællesmøde er det ugentlig møde mellem familier og nogle medarbejdere. Her aftales eksempelvis vaskeplan, fordeling af fælles rengøringsområder, gensidig orientering og drøftelse af interne forhold imellem beboere og i forholdet mellem beboere og medarbejdere. Fredagsaktivitet er vekslende mellem kreative aktiviteter, udflugt, leg, spil eller andet. Aktiviteten tilrettelægges i samarbejde med forældrene. Der er ansat en dagplejer der, efter behov og aftale med forældrene kan passe børnene. Såfremt en familie ikke ønsker at indgå i undersøgelse eller behandling, tages der kontakt til den kommunale sagsbehandler, hvor der indgås aftaler for det videre forløb. 8.1 Gæster Gæster er velkomne på Nordlys. Besøgene foregår fortrinsvis i familiernes lejlighed og skal være aftalt på forhånd. Gæster kan overnatte efter aftale. Der kan ved visitationen laves aftaler for, hvilke gæster, der må besøge familien under opholdet på Nordlys. Der kan ikke komme gæster, der ikke er clean eller ikke er godkendt på forhånd. 8.2 Kostpolitik Herning Kommune har et mål om sundhedsfremme, hvilket Nordlys omsætter til kostpolitik. Nordlys har uddannet kostvejleder, således at familierne kan få råd, vejledning og konkret støtte til madplan, indkøb og madlavning. 9. Brugerindflydelse Fællesmødet er et forum, hvor den aktuelle forældregruppe har mulighed for, i samarbejde med Nordlys, at skabe de rammer og det miljø, der passer til netop dem. Samtidig sikres familierne højest mulig indflydelse på egen situation i forhold til fællesskabet. 10. Tilsyn Nordlys er omfattet af gældende lovgivning vedr. tilsyn, og tilsynet foretages af Socialtilsyn Midt. Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, fører løbende almindeligt driftsorienteret tilsyn med tilbuddet via besøg, møder, dialogfora, budgetopfølgning mv. De anbringende kommuner fører det konkrete individuelle tilsyn i forhold til den enkelte bruger. 10

11 11

12 Ydelser på Nordlys Døgnbehandling på Nordlys Støtte-, undersøgelses- og behandlingsydelser ved hhv. 6, 12 og 16 ugers ophold samt 14 dages akutophold Det skal bemærkes, at Nordlys har den faglige kompetence og ansvaret for at beslutte metodeanvendelse, hvad enten det gælder undersøgelse eller behandling. Nedenstående skema kan derfor ikke forstås ud fra, at alle familier modtager ethvert tiltag eller enhver aktivitet. Valg af metoder vil altid ske efter nøje vurdering, foretaget af det aktuelle team omkring en familie. Skal/ tilbud 4 16 uger undersøgelse og behandling 12 uger undersøgelse 5 6 uger afklaring af støtte 6 Undersøgelse & afklaring Døgnstøtte S X X X X 2 samtaler pr. uge S X X X X 1 gruppesamtale pr. uge S X X X 1 husmøde pr. uge S X X X Daglig planlægning S X X X X 1 Relationsgruppe pr. uge S X X X ERA samspilsanalyse S X X Muligvis Omsorgsanalyse S/T X efter vurdering X efter vurdering Muligvis Samarbejde med div. samarbejdspartnere, sygehus, jobcenter, statsforvaltning, misbrug, psykiatri, psykolog T X X (begrænset omfang) Kostvejledning og -støtte S X X X X Mulighed for aflastning efter aftale med Nordlys T X X X Observation af samspil struktureret S X X X X Observation af samspil ustruktureret S X X X X Deltagelse i sundhedsplejerskebesøg S X X X Socialt samvær + træning S X X X Udredning af barn pædagogisk T X X Netværksmøde T X X Deltagelse i lægebesøg efter vurdering fra Nordlys T X X X 14 dages akut ophold 4 Begge dele indgår i taksten som en del af døgnydelsen, men ved Tilbud (T) er det ikke alle, der har behov for ydelsen. 5 Ekskl. behandling 6 Ekskl. undersøgelse og behandling 12

13 Spædbørneterapi S/T X X Mulighed for afklarende samtaler v. psykolog - efter vurdering fra Nordlys T X Overlevering til familieplejekonsulenter, vuggestue, plejefamilie T X X Kompensation til barn T X X Opbevaring og udlevering af medicin T X X X X Urinkontrol og alkoholtestning 7 T X X X X Behandling Metodeafprøvning og vurdering X Sandplay efter vurdering fra Nordlys T X Behandling af voksen: individuel tilrettelæggelse (efter vurdering og aftale med bestiller) T X Behandling af barn: individuel tilrettelæggelse (efter vurdering og aftale med bestiller) T X Støtte til uddannelse + arbejdsmarked T X Marte Meo efter vurdering T X Eutoni afspænding T X Støtte til madlavning T X Økonomi/Bolig/Udd./Job T X Mulighed for motion T X X X Mulighed for kostvejledning T X Babysvømning T X X X Hjemmebesøg T X X X Øvrigt Møder med bestiller 4-6 møder 3-4 møder 1-2 møder X Skriftligt arbejde afsluttende rapport sider sider 2-4 sider, % psyk. Akut døgnpasning af barn på Nordlys i særlige situationer T +200 % +200 % +200 % 7 Bestiller betaler selve laboratorietesten efter faktisk udgift. 13

14 Ambulant familiebehandling og undersøgelser på Nordlys Alle ambulante ydelser forudsætter, at der ikke stilles lejlighed til rådighed. Skal familien have en lejlighed til rådighed, betales døgntakst. Dog kan en familie der er tilknyttet Spæd og småbørnsteamet tage ophold akut på Nordlys for max. 2 døgn. Alle timetal er vejledende, i det alle ydelser tilrettelægges ud fra den enkelte families særlige behov. Møder og gennemgang af resultat med forældre er iberegnet. YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Tilbuddet tilrettelægges individuelt. Indsatsen yder Sårbare gravide og 5-6 måneder. støtte til og udvikling af forældre-kompetence, således familier med spæde Behandlingsperioden afta- Spæd- og småbørnsteam at barnets trivsel og udvikling sikres. Der er mulighed og små børn i alderen for døgnkontakt til Nordlys, samt at tage ophold akut 0-6 år les individuelt for max. 2 døgn. Ambulant forældre-kompetenceundersøgelse 5 Samspilsundersøgelse Se målgruppe-beskrivelse side 6 Se målgruppe-beskrivelse side 6 1 forælder m. 1 barn ,- Yderligere ,- for hvert efterfølgende barn. Hvis der er 2 forældre, skal der laves to undersøgelser og ift. til hvert enkelt barn, jvf. Socialministeriets vejl. 1 forælder m. 1 barn. Yderligere Samspilsundersøgelse er alene en undersøgelse af samspillet og ikke en vurdering af forældrekompetencerne. Undersøgelsen er relevant som grundlag for en målrettet familiebehandling samt som supplement til andre undersøgelser til brug ved beslutning om fremtidig indsats i en familie, herunder beslutning om anbringelse af et barn. 16 uger Ca. 74 timer Kørsel Afregnes særskilt 16 uger 14

15 Tilkøbsydelser, der indgår i døgnfamiliebehandlingsydelserne kan tilkøbes ambulant forløb YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Forældre-barn kontakt ERA/ samspilsanalyse Far, mor og barn 0-2 år 1 forælder m. 1 barn. Der skal laves ERA for hver forælder og barn i en familie. 35 timer ,- Tilkøbsydelser, der IKKE indgår i døgnfamiliebehandlingsydelserne kan tilkøbes døgnforløb, ambulant forløb eller som et selvstændigt forløb YDELSE MÅLGRUPPE BESKRIVELSE OMFANG RESSOURCEFORBRUG Anamnese/sammendrag af sagsakter; samtaler, legeobservationer, tegning og testning (WPPSI, CAT, Düss Undersøgelse/ Børn i alderen 0-6 år udredning v. psykolog o.a.) Skriftlig rapport. Formidling til barn, forældre og 40 t. til psykolog ,- sagsbehandler. Undersøgelse/ udredning v. psykolog suppleret med pædagogiske observationer Børn i alderen 0-6 år 35 til psykolog 10 timer til pædagog ,- Undersøgelse/ udredning v. psykolog suppleret med pædagogiske observationer Børn i alderen 7-10 år 35 til psykolog 10 timer til pædagog ,- Undersøgelse/ udredning Voksne Anamnese/sammendrag af sagsakter; samtaler, test (WAIS, Rorschach, TAT, SCID-11, Neo PI-R, o.a.) Skriftlig rapport. Formidling til klient og sagabehandler 35 t. til psykolog ,- Supervision Fagfolk, plejefamilier Efter timepris Undervisning Fagfolk, plejefamilier Aftales individuelt 15

16 Døgnpasning af barn Børn 0-10 år Forældrene kan ikke på nogen måde tilgodese omsorgen for barnet, hvorfor det er nødvendigt med en massiv professionel indsats, indtil barnets situation afklares, og det evt. anbringes. Der afsættes medarbejdere til fuld pasning og pleje af barnet, indtil barnets forældre kan overtage, eller barnet anbringes. Dobbelt døgntakst. Oversigt forløb på Nordlys 16

17 2 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Behandlingsmøde 6 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Formøde Behandlingsmøde Rapport sendes Ref. af formål statusmøde 12 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge7 Uge 8 Uge9 Uge10 Uge11 Uge 12 Opstartsperiode Kontraktmøde 3 interviews+ omsorgsanalyse Behandlingsmøde Behandlingsmøde Rapport afl. mandag til psykolg Rapport sendes mandag Statusmøde 16 ugers forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge10 Uge11 Uge12 Uge13 Uge14 Uge15 Uge16 Opstartsperiode Kontraktmøde 3 interviews+ Omsorgsanalyse behandlingsmøde Behandlingsmøde Behandlingsmøde 6 måneders forløb Opstartsmøde Kontraktmøde 3 interviews+ Omsorgsanalyse Behandlingsmøde Behandlingsarbejdet på Familiecenter Nordlys tilrettelægges altid individuelt. De første 4 uger er en afdækningsperiode som gælder alle sager. Ugeplan oktober 2014 Rapport afl. mandag til psykolog Rapport sendes mandag. Statusmøde Behandlingsmøde. Telefonmøde Behandlingsmøde. Telefonmøde Behandlingsmøde Rapport sendes Status møde 17

18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Støtte efter aftale Støtte efter aftale Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Morgenoverlap Daglig planlægning Samtaler og støttet samvær Teammøde. Supervision på skift Problemløsende gruppeterapi. Børnepasning Daglig planlægning med beboere Samtaler og støttet samvær. Massage efter aftale Daglig planlægning med beboere Relationsarbejde i gruppe (incl. frokost) Fællesmøde. Fredagsaktivitet Frokost (der kan være individuelle aftaler) Samtaler og individuelt arbejde Fælles hygge og kaffe Støtte efter aftale Fælles madlavning og spisning/kostvejledning Frokost (der kan være individuelle aftaler) Behandlingsmøder Aftensmad individuelt Frokost (der kan være individuelle aftaler) Samtaler og individuelt arbejde. Massage efter aftale Aftensmad individuelt Individuelt arbejde eller pause Aftensmad individuelt Frokost (der kan være individuelle aftaler) Weekend Aftensmad individuelt Aftensmad individuelt Aftensmad individuelt 18

1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser.

1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2013-14 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Ydelser og målgrupper. Familiebehandlingen Herning. Januar 2013

Ydelser og målgrupper. Familiebehandlingen Herning. Januar 2013 Ydelser og målgrupper Familiebehandlingen Herning Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Familiebehandlingen Herning...3 Målgrupper for ambulante ydelser...4 Målgrupper for ambulant familiebehandling i hhv.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kortlægning af misbrugsbehandling

Kortlægning af misbrugsbehandling Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag

Læs mere

Ydelser og målgrupper 2016

Ydelser og målgrupper 2016 Ydelser og målgrupper 2016 Nordlys Familiebehandlingen Toften - Familieplejen 26.02.16 INDHOLD: Herning kommunes indsatstrappe Børne- og familiecenter Hernings indsatser side 4 Præsentation af Børne- og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO TAKSTER 2009 5. udgave, september 2008 \\231fil01\Brugere$\amsocb\Desktop\Samarbejdsaftale\Stoftakster 2009 5 udgave.doc TAKSTER 2009 Beregningsgrundlag Beregninger bygger på

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fusion. Børne- og Familiecenter Herning

Fusion. Børne- og Familiecenter Herning Fusion Børne- og Familiecenter Herning Navn på nuværende tilbud Ydelser Familiebehandlingen Herning, Smedegade 2, 7400 Herning (incl. Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg) Familiecentret: Lov om social

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A Præsentation: Foto Praktisk beskrivelse af tilbuddet og de fysiske rammer Overordnet beskrivelse af målgruppen Adresse, telefon, mail, hjemmeside, lokalleders navn Bofællesskabet Grønningen er fra 1998.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere