GENERELLE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, Til drøftelse i ministeriet GENERELLE OPLYSNINGER A Projektets/aktivitetens titel: Så kys det nu det satans liv Sundhed på gadeplan - udskudt sundhedscenter i Hvidovre B I hvilken kommune har projektet postadresse i? Skriv kommunenavn her: 2650 Hvidovre C Ansøger: Sæt kryds: x Kommunal Frivillig forening Regional Selvejende institution Privat Anden Ansøgers identifikation: Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: Ansøgers* navn Hvidovre Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Gadenavn, nr. Hvidovrevej 278 Postnr. & By 2650 Hvidovre Telefonnummer *En ansøger defineres her som kommune, region, selvejende institution, frivillig forening, privat eller anden. Navn på kontaktperson Nanette Borges, leder af sundhedscentret Gadenavn, nr. Hvidovrevej 278 Postnr. & By 2650 Hvidovre Telefonnummer D Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud Ronnie Fløjbo, Udviklings- og Sundhedschef Dato Underskrift Tilskudsansvarliges navn *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Side 1 af 6

2 E Hvilket beløb søges der om fra puljen? Udfyldes kun for perioder i overensstemmelse med projektperioden. Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År I alt *Et projektår defineres her som 12 måneders periode. Den kommunale medfinansiering er beregnet til ,- kr. Budgetudkast vedlagt. F Er der til samme projekt søgt om tilskud fra andre af Socialministeriets puljer eller fra andre tilskudsgivere? Hvis ja, angiv nedenstående: Socialministeriets puljenavn: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. J.nr.: Andre tilskudsgivere: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: 1.a. Hvordan vil projektet arbejde med puljens tre formål?: At udvikle relevante og tilgængelige sundhedstilbud til målgruppen At styrke sundhedsindsatsen overfor målgruppen, herunder den sundhedsfremmende og forebyggende indsats At sikre brobygning til det øvrige sundhedsvæsen og sociale system 1.b. Hvilken forandring skal projektet medføre for målgruppen? Målet er at afhjælpe akutte tilstande, iværksætte behandling samt at arbejde med (små) konkrete adfærdsændringer, der kan sikre en bedre sundhedstilstand hos socialt udsatte borgere i Hvidovre. 1.a Det fremskudte sundhedscenter organiseres i et teams på cykler, der kan bevæge sig fleksibelt og levere konkret hjælp, der hvor målgruppen befinder sig. I teamet er både repræsenteret socialfaglig og sundhedsfaglig kompetence. En række sundhedsfaglige ydelser kan rekvireres ude på bænken eller i eget hjem. Der arbejdes med afsæt i forbedringer af den somatiske sundhedstilstand og af oplevet sundhed og trivsel. Projektet vil arbejde med udviklingen af relevante og tilgængelige sundhedstilbud til målgruppen ved at etablere et forpligtende netværk af socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere på tværs af enheder og forvaltninger, alle med kendskab til opgaven og målgruppen Side 2 af 6

3 For at styrke sundhedsindsatsen overfor målgruppen tager projektet udgangspunkt i anerkendende kultur og social marketing metoder ligesom erfaringen fra eksisterende indsatser i Danmark inddrages. Den anerkendende kultur er godt forankret i Hvidovre Kommune. Social marketing er en ny anerkendende tilgang, som bl.a. anvendes med stor succes i Storbritannien. Projektets medarbejdere vil under inspiration af social marketingmetoder og anerkendende kultur blive involveret i udviklingen af de nye tilbud. Projektet skal videreudvikle SundhedsCentrets gode erfaringer med den motiverende samtale og sundhedscoaching ligesom SundhedsCentrets koncept for en livsstilssamtale tilpasses målgruppen Der frikøbes i et vist omfang medarbejdere, med henblik på at kunne integrere og senere fastholde den viden, der udvikles undervejs i projektets levetid. 1.b.Forandringsteori mål med indsatsen Øge social udsattes og særligt hjemløses somatiske sundhed Forbedre social udsattes oplevelse af sundhed og trivsel (færre smerter, bedre humør, øget mental sundhed, mere energi i hverdagen) At sætte fokus på fysisk sundhed som en genvej til øget psykisk sundhed hos borgere og behandlere Øge sundhedsmedarbejderes kompetence til at håndtere og hjælpe social udsatte, herunder arbejde med den professionelle berøringsangst over de mest socialt udsatte Der findes ikke et sundhedsfaglig tilbud målrettet de socialt udsatte. Men der findes gode erfaringer med at arbejde med KRAM i socialpsykiatrien i Hvidovre, særligt med kost og motion. Målet er at supplere den nuværende socialfaglige indsats for socialt udsatte i Hvidovre Kommune med en målrettet sundhedsfremmende indsats. Endvidere inddrages Hvidovre Kommunes gode erfaringer med forløbskoordinatorer på hospitalet og åben rådgivning i SundhedsCentret. 2 Projektets målgruppe: Beskriv kort og præcist de personer (projektdeltagere), der er omfattet af projektet. Målgruppen er kommunens allermest socialt udsatte hvoraf nogle er hjemløse, andre lever i det skjulte som uregistrerede/ukendte. Flertallet er misbrugere og/eller psykisk syge. Hjemløse Hvidovre Kommune igangsætter i 2010 i regi af hjemløsestrategien et bostøtteforløb. Der er en forventning om at genhuse 30 borgere. Det er hensigtsmæssigt at knytte arbejdet med sundhed til denne indsats, da der er sammenfald i målgruppen og kontakten til borgeren allerede er etableret og ikke mindst fordi en forbedret sundhedsmæssig tilstand og øget trivsel alt andet lige vil understøtte indsatsen med at fastholde borgeren i eget hjem og reducere hjemløshed. Hvidovre Kommune havde i registrerede hjemløse, 8 levede på gaden. Derudover kan målgruppen omfatte afsonere med snarlig løsladelse med uafklaret boligsituation og boligløse unge - typisk med misbrugsproblemer (højrisikogruppe). De ukendte Kommunens gadeplansmedarbejdere og støttekontaktpersoner opnår løbende kontakt til borgere, som ikke er kendte af systemet, lever afsondret, med et massivt misbrug og livstruende helbredsproblemer. I gruppen er en høj repræsentation af kvinder. De er ofte immobile og får deres varer bragt. Når det lykkedes at skabe kontakt, er det typisk via de almene boligselskabers ejendomsmestre, der konstaterer at et problem. I denne gruppe befinder sig også mennesker uden diagnose og uden indtægt. Øvrige Derud over rekrutteres målgruppen via kommunens gadeplansmedarbejdere, kommunens socialpsykiatriske tilbud og beboerrådgivningerne i Friheden og Avedøre. Fælles for målgruppen er,at de sjældent kender eller ikke ønsker at benytte kommunens tilbud, herunder dagcenter, hjemmehjælp, sygeplejeklinik og den åbne rådgivning i SundhedsCentret. 3 Antal forskellige brugere*: Angiv hvor mange forskellige brugere, der forventes at være omfattet af projektet. Se under målgruppe. Projektår** Fra Til Antal forskellige brugere Dag Md. År Dag Md. År Pr. uge Pr. måned I perioden 1 akut syge 25 hjemløse Side 3 af 6

4 2 borgere 30 der genhuses 3 de 10 ukendte 4 øvrige 35 I alt 100 *En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. **Et projektår defineres her som 12 måneders periode, som tælles fra projektets starttidspunkt. 4 Køn: Er projektet målrettet? Sæt kryds: Kvinder Mænd x Både kvinder og mænd 5 Aktiviteter og tidsplan: Beskriv kort de centrale aktiviteter, som projektet vil gennemføre. Beskriv sammenhængen mellem aktiviteterne, og hvordan aktiviteterne bidrager til opnåelse af formålet. Tidsplan for aktiviteterne skal udarbejdes. August - oktober 2010 Afklaring af faglige profiler og ansættelse af medarbejdere i projektet samt formulere to forandringsteorier: 1) I forhold til de social udsatte borgere. 2) I forhold til samarbejdet med de sundhedsprofessionelle. 1) Medarbejdere og projektgruppe konkretiserer forandringsteori med inddragelse af social marketing teorier og beskriver projektets sundhedsfaglige indsats. Der udvælges manuelle behandlingsmetoder, som kan iværksættes i forhold til en borger hurtigt efter henvendelse og kan følges op. Rammerne for medarbejdernes arbejdsvilkår udformes så de matcher projektets krav om fleksibilitet og behov for høj grad af beslutningskompetence, til at sikre hurtig handling og opfølgning på en borger.. Metodeudvikling - social marketing Hvordan når vi målgruppen på målgruppens præmisser hvad er umiddelbart det største (første) behov? (et måltid, sårpleje, afrusning, medicinering, struktur på hverdagen, mental støtte. Hvordan kommunikeres og imødekommes dette). Brobygning til sundhedsvæsenet, hvordan imødekomme den professionelle berøringsangst overfor de mest socialt udsatte? Sundhedsfaglig prioritering af hvilke funktioner, der skal indgå i projektet (listen er ikke udtømmende): Akut vurdering af behov for sygepleje og andre sundhedsydelser få kontakt til læger, sygehuse med flere vejledning om kost og livsstil workshops for deltagerne vejledning om andre sundhedstilbud social rådgivning mindst en fleksibel sundhedsperson til stede hver daq adgang til en briks til undersøgelse adgang til førstehjælp adgang til badefaciliteter rundt om i kommunen adgang til at kontakte andre fagspecialister ved behov (læger, tandlæger, psykiater) rådgivning om afrusning udstyr til at udføre enkle, udvalgte sundhedstjek rekvisitter til sundhedseksperimentarium hands on aktiviteter som anskueliggør KRAM koordinator ved indlæggelse, behandling og kontrol, opfølgning på indlæggelse, medicinering mv. tid til at gå ud i borgerens hjem 2 og 2 eller foretage praktiske gøremål med borgeren, fx indkøb, lægebesøg osv IT opkobling til kommunens sociale fagsystemer og journalsystem, med henblik på hurtigt at kunne iværk- Side 4 af 6

5 sætte nye ydelser, finde oplysninger om borgeren osv. Der udarbejdes en let og synlig henvisningsadgang og procedure, som gør det muligt for politi, hospital, væresteder, pårørende og andre at kontakte/henvise til det udgående sundhedsteam. 2) For at sikre brobygning til det etablerede system afsættes særlig ressourcer til at koordinere borgerens forløb (inspireret at casemanager begrebet i de sundhedsfaglige forløbsprogrammer). Der afsættes endvidere ressourcer til at formidle projektet dels i opstartsfasen og dels dets slutresultater. Samarbejdsparter i hjemmeplejen, på hospital og i almen praksis inviteres undervejs til dialog om best practice (professionelle møder og fælles workshops). Herunder Der sættes bl.a. fokus på professionelles forudopfattelse af hjemløse, psykisk syge og misbrugere samt på, hvordan man bedst hjælper og kommunikerer med denne type borgere. September-november 2010 Etablering af udskudt sundhedscenter en mobil og udgående sundhedsfaglig funktion med sygepleje. Funktionen indtænker det bedste fra sundhedscentret meget forskellige funktioner: Åben anonym rådgivning med afsæt i borgerens egne behov, KRAM, faglige netværk og visiteret sygepleje i den kommunale sygeplejeklinik. Der indkøbes cykler, organiseres sygeplejefaglige tasker med udstyr til førstehjælp, sundhedstjek, sårpleje, smertebehandling osv. Det udskudte sundhedscenter kombineres med metode nummer to - opsøgende indsats på gadeplan i tæt samarbejde med kommunens misbrugskonsulent, gadeplansmedarbejdere, støttekontaktpersoner. Indgåelse af kontrakt om levering af madpakker fra januar Madpakkerne skal hjælpe medarbejderne med at kunne skabe kontakt til borgerne på alle tænkelige steder, gøre tilbuddet som sundhed attraktivt og forbedre målgruppens ernæringstilstand. Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med omsorgstandpleje, kommunal sygeplejeklinik og praktiserende lægers lægelaug, lægevagt m.v Udskudt sundhedscenter er sat i drift med særligt fokus på sundhed på gaden. Den første indsats til styrke sundhedsindsatsen for socialt udsatte iværksættes i relation til somatiske indsatser fx faste besøg og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse, lægebesøg mv. tandsundhed, fx overvindelse af tandlægeskræk mental sundhed og stress, fx få styr på praktiske forhold, økonomi, faderskabssager, andre sociale forhold usunde boligforhold, fx samarbejde med herberg, boliganvisning og boligselskab rehabilitering, fx genoptræning, sociale forhold, relationer til familie Der er en forventning om, at det udskudte sundhedscenter meget hurtigt vil omfatter en eller flere ukendte misbrugere, som ikke kommer på gaden Udskudt sundhedscenter er i drift. Brobygning er i gangsat Midtvejsevaluering og mulighed for at justere og omprioritere indsatsen j.fr. forandringsstrategi. 6 Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, de ansattes faglige profil, projektlederens rolle samt hvem der har det overordnede ansvar for projektet. Projektet forankres i Hvidovre Kommunes SundhedsCenter, v/nanette Borges. Der etableres en styregruppe på ledelsesniveau med deltagelse af Sundheds- og udviklingschef Ronnie Fløjbo, ældre og handicapchef Anne Moebius, repræsentant for de praktiserende læger i Hvidovre praksiskonsulent Karen Juul, samt en eller to repræsentanter for Region Hovedstaden, Hvidovre Hospital. Efter behov indkaldes relevante samarbejdsparter i forvaltningerne i Hvidovre Kommune. Der ansættes to sundhedsfaglige medarbejdere med erfaring fra primærsektor, psykiatri og/eller misbrug og hjertet på rette sted: En sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent. Der ansættes en konsulent/koordinator til at arbejde med brobygning. I projektet placeres endvidere en forebyggende sygeplejerske, en støttekontaktperson og en gadeplansmedarbejder (medfinansiering). Der nedsættes en referencegruppe med repræsentanter for interne og eksterne samarbejdsparter (fx omsorgstandpleje, psykiatri, boligselskaber, skadestue, det kommunale lægelaug) Side 5 af 6

6 7 Samarbejdsparter: Hvilke sundhedsfaglige samarbejdsparter forventer projektet at indgå samarbejdsaftaler med. Politi og kriminalforsorg Herberg og Omsorgshjem Hvidovre Kommunes lægelaug Lægevagten i København, Frederiksberg og Glostrup Hvidovre Hospital, herunder skadestuen KAS GLOSTRUP Boligselskaber Omsorgstandsplejen i Hvidovre Madleverandør 12 Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb: Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Der er i Hvidovre en politisk beslutning om at øge fokus på at skabe social lighed i sundhed i perioden Hvis projektet medfører øget sundhed og trivsel i målgruppen vil forvaltningen foreslå Kommunalbestyrelsen at projektet permanentgøres. Det har været under overvejelse at etablere et værested i form af et udskudt sundhedscenter og placere medarbejderne der. Der findes ikke umiddelbart egnede lokaler og kommunens økonomi kan ikke bære udgifter til deponering, etablering og drift af lokaler. Hvis det viser sig at være en mangel i den nuværende udformning vil det naturligvis blive inddraget i forbindelse med beslutningen om en permanentgørelse. Side 6 af 6

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Projekttitel Udvikling, implementering og evaluering af opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 18-30årige

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere