Referat Handicaprådet kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Handicaprådet kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 1. Indtræden af medlem samt valg af næstformand Mødeplan for Handicaprådet for Udpegning af repræsentant til Byggeudvalget vedr. om- og tilbygning af Toftehøj Uddeling af Handicapprisen for Oprettelse af bruger- pårørenderåd Høring - Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskbaet i sekundær sektor i Region Nordjylland Retningslinier for medicinhåndtering i kommunens bofællesskaber/bosteder Udtalelse vedr. udbudsmaterialet på kompressionsprodukter Udtalelse til udbudsmateriale på Stomi-produkter Status på Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Orientering fra formanden ved Handicaprådets møde den 20. januar Orientering fra medlemmerne ved Handicaprådets møde d. 20. januar Orientering fra forvaltningen ved møde d. 20. januar Punkter på lukket møde: Afbud: Susanne Berke Kurt Kjærsgaard Michael Schirmer

3 1 1. Indtræden af medlem samt valg af næstformand / Hanne Rasmussen Beslutningstema Indtræden af medlem samt valg af næstformand Sagsbeskrivelse Ejler Winkel er nu tilbage i Handicaprådet efter endt orlov. Steen Andersen blev d. 27. maj 2008 valgt som næstformand, og er nu udtrådt af Handicaprådet. Handicaprådet vælger selv sin næstformand. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om retssikkerhed og adm. på det sociale område. Indstilling at der vælges næstformand Ejler Winkel blev valgt

4 2 2. Mødeplan for Handicaprådet for / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Fastsættelse af Handicaprådets møder for 2009 Der er vedtaget Mødeplan 2009 for kommunalbestyrelsen og de stående udvalgs møder, hvorefter bl.a. handicaprådets møder fastlægges. Følgende mødedatoer for 1. halvdel af 2009 foreslås: Tirsdag den 20. januar Tirsdag den 3. marts Tirsdag den 21. april Tirsdag den 9. juni Møderne holdes fra kl i Brovst. Mødeplan pdf Mødeplan godkendt. Møderne påbegyndes dog kl Det tilstræbes, at møderne afsluttes senest 15.30

5 3 3. Udpegning af repræsentant til Byggeudvalget vedr. om- og tilbygning af Toftehøj / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse I forbindelse med om- og tilbygning af Toftehøj, Aabybro skal der udpeges en repræsentant fra Handicaprådet til Byggeudvalget. Byggeudvalget består i øvrigt af repræsentanter fra ledelsen, medarbejdere, og beboere fra Toftehøj samt teknikere. Kurt Kjærsgård valgtes

6 4 4. Uddeling af Handicapprisen for / Hanne Rasmussen Beslutningstema Der skal tages stilling hvem der skal have Handicapprisen for 2008 samt besluttes hvad prisen skal være. Tema: Tilgængelighed i Jammerbugt Kommunes hovedbyer efterår 2008 Sagsbeskrivelse Tilgængelighedsudvalget indstilling bliver Fjerritslev. Det har været en svær beslutning, men udvalget kom alligevel frem til, at Fjerritslev var den by, det var nemmest at komme rundt i både som; Svagtseende Blind Dårlig gående Kørestolsbruger Udvalgets beslutning faldt på Fjerritslev set i forhold til de fire andre byer, dels pga.; Mange handicapparkeringer i forhold til de andre byer dog overholder alle handicap p-pladserne dog ikke målene. Butikkerne er meget samlet og en del af forretningerne har enten niveau fri adgang eller rampe. Forretningerne er gode til at holde fortovene fri. Alle fem byer har dog mange ting. der kan gøres for at tilgængeligheden kan blive væsentligt bedre og tilgængelighedsudvalget vil opfordre handicaprådet til at skrive til byerne for at gøre opmærksom på deres mangler. Tilgængelighed i Jammerbugt Kommunes hovedbyer Udvalgets indstilling om at Fjerritslev by skal modtage handicapprisen 2008 godkendtes af Handicaprådet. Program for overrækkelsen i maj udarbejdes senere. Prisen i 2009 skal have fokus på kulturelle oplevelser.

7 5 5. Oprettelse af bruger- pårørenderåd / Hanne Rasmussen Beslutningstema Handicaprådet har ved flere lejligheder drøftet Jammerbugt Kommunes politik omkring Bruger- og pårørenderåd. Rådet ønskes orienteret om hvor der er nedsat råd, kommunalbestyrelsens beslutning om sammensætningen og om der er udfærdiget vedtægter de steder, hvor rådene er nedsat. Leder af socialpsykiatrien Lene Fuglsang udtaler følgende: Der er nedsat et Brugerråd for socialpsykiatrien på tværs af alle tilbuddene og det har eksisteret siden Der er lige sket nyvalg til Brugerrådet og dets sammensætning ser således ud: Formand Ingrid Møller, Værestedet Solsikken i Aabybro Næstformand Lene Hansen, Værestedet Åkanden i Pandrup Menige medlemmer derudover: John Klarborg, Værestedet Solsikken i Aabybro Lisbeth Faarup, Værestedet Åkanden i Pandrup Laila Helle Larsen, Værestedet Syrenen i Brovst Linda Madsen, Værestedet Syrenen i Brovst Kennet Andersen, Værestedet Orkidéen i Fjerritslev Laila Kristensen, Værestedet Orkidéen i Fjerritslev Lene Fuglsang er genvalgt som sekretær for Brugerrådet. Der er lige nedsat et fælles pårørenderåd for de små botilbud Krabben, Grabowsvej, Skipper Clementsvej og Krabbens Dagbeskæftigelse. De overvejer stadig, hvorvidt de vil have et fælles beboer-/bruger- og pårørenderåd. Herudover har vi et Beboerråd på Toftehøj. Der er ikke modtaget vedtægter og medlemslister vedr. disse pårørende- og beboerråd. Tilrettede vedtægter og forretningsorden vedtaget på Brugerrådsmødet d doc

8 6 Der arbejdes videre med nedsættelse af bruger-pårørenderåd for mindre opholdssteder

9 7 6. Høring - Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland / Jane Hvas Social- og sundhedsudvalget fremsender følgende: Beslutningstema Jammerbugt Kommune har d. 9. december 2008 modtaget analysen, som er fremsendt af Regionen m.h.p. høring frem til d. 9. februar 2009 Sagsfremstilling Analysen indeholder bl.a. en beskrivelse af den nuværende organisering, en række forslag til den fremtidige tilpasning samt beskrivelse af muligheder for inddragelse af hjemmeplejen i forhold til den akutte indsats, specielt i relation til ældre patienter. Forslaget indebærer en lukning af bl.a. lægevagtstationen i Brovst begrundet i, at der derved undgås vagtlæger alene på vagt. Alternativt oprettes en station i Fjerritslev dog med det forbehold, at behovet herfor vurderes en gang om året. Lægevagtbetjeningen fastsættes i forbindelse med de fælles akutmodtagelser (FAM) i Aalborg, Hjørring og Thisted, og der ansættes sygeplejersker, som arbejder under lægens fravær. Der skal igangsættes et arbejde vedrørende et fælles IT-system, som skal kæde hele forløbskæden sammen. Det indstilles, at der skal ske en nærmere politisk drøftelse af serviceniveauet m.h.p. sikring af rekruttering og kvalitet. I dagtiden anbefales etablering af en akutlinie til alle lægepraksis samt et callcenter forbeholdt betjening af turister. Endelig anbefales, at det undersøges om der kan etableres døgndækkende kommunale ordninger til håndtering af akut opståede problemer, samt at der etableres en direkte telefonlinie mellem vagtlæge og hjemmesygeplejen. Det anbefales ligeledes at der sker en udbygning af akutaflastningspladser i kommunerne, samt at informationsniveauet mellem praktiserende læger og kommunen styrkes. Det vurderes, at forslagene, som de fremgår, er ikke i overensstemmelse med de drøftelser, som har været ført i forbindelse med etablering af Jammerbugt Sundhedshus, hvor Lægevagten i Brovst er indgået. Fravigelse herfra, samt de forbehold, som er knyttet til en etablering af en lægevagt i Fjerritslev kan

10 8 give bekymring i forhold til niveauet for lægevagtsbetjening i Jammerbugt Kommune. Ideen med det tættere samarbejde mellem læger og hjemmesygepleje er god, men risikoen for udløsning af udgifter, der efterfølgende skal betales af kommunen er nærliggende. Forvaltningen udarbejder forslag til høringssvar. Høring Ældreråd og Handicapråd er orienteret om høringsperioden frem til d. 9. februar 2009 og oplyst om muligheden for afgivelse af høringssvar. Kommunens høringsforslag er fremsendt til orientering. Økonomiske konsekvenser De stillede forslag rummer mulighed for øgede kommunale udgifter Indstilling Socialdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler det udarbejdede forslag til høringssvar til godkendelse. Handicaprådet skal således fremsende evt. høringssvar inden 28.januar 2009, det skal vedlægges kommunens besvarelse - eller det skal sendes direkte til Regionen inden med orientering til social- og sundhedsudvalget om besvarelsen. Forslag til kommunens høringssvar er vedhæftet - gælder under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse Rapport - Strukturanalysen vedr. samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland Høringssvar - Strukturanalyse samarb. lægevagt/akutberedskab i sekundær sektor Handicaprådet tilslutter sig kommunens høringssvar

11 9 7. Retningslinier for medicinhåndtering i kommunens bofællesskaber/bosteder / Hanne Rasmussen Beslutningstema På sidste møde blev det besluttet, at rådet skulle undersøge, om der er retningslinier for håndtering af medicin på de forskellige bosteder. Sagsbeskrivelse Leder af socialpsykiatrien Lene Fuglsang oplyser følgende: På Toftehøj har vi retningslinier for medicinhåndtering, fordi vi opbevarer og udleverer medicin til nogle af beboerne. Vi overvejer p.t. om vi skal have tilsvarende retningslinier for medicinhåndtering for de små botilbud - imidlertid støtter vi der beboerne i selv at tage medicinen og er til stede, når de doserer deres medicin og i enkelte tilfælde har vi eller har vi haft aftaler om, at hjemmesygeplejersken doserer og udleverer medicinen. Embedslægebesøg finder sted på Toftehøj og lige meget hvorfra evt. klager måtte komme - beboere eller pårørende - så samles de op og evalueres, ligesom vi vil sørge for orientering til socialudvalget om tallet for sådanne. Vi har i min tid i socialpsykiatrien og senest i Jammerbugt kommunesammenhæng mig bekendt endnu ikke modtaget klager eller påtaler fra embedslægen på området. Handicaprådet opfordrer til, at der laves retningslinier for alle bosteder i kommunen og det undersøges yderligere hvordan kutymen er på de bosteder, som rådet ikke har hørt fra. Opfølgning på næste møde

12 10 8. Udtalelse vedr. udbudsmaterialet på kompressionsprodukter / Hanne Rasmussen Beslutningstema Handicaprådet anmodes om at afgive høringssvar om udbudsmaterialet på kompressions-produkter. Handicaprådets formand har på vegne af udvalget udtalt, at der ingen bemærkninger er til materialet. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune er tilsluttet en 4 årig Aalborgaftale om levering af kompressions-produkter. Aftalen udløber 28. februar 2009 og kan ikke forlænges. Jammerbugt Kommune har valgt, at gå i udbud sammen med Aalborg, Læsø og Hjørring kommuner, så der kan indgås ny aftale om levering af kompressions-produkter. Aftalen vil få virkning fra 1. marts Vigtige uddrag af udbudsmaterialet Aftalen skal omfatte så bredt et udvalg af fabrikater, at det kan dække brugernes behov. For de få brugere der ikke kan bruge standardstrømper, skal der kunne fremstilles specialstrikkede målstrømper. Strømper skal kunne leveres med og uden tå. Sortimentet skal også indeholde armstrømper og handsker. Samtlige produkter skal overholde de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder, branchenormer m.v. Ingen af de tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde sundhedsskadelige for brugeren. Der skal kunne leveres kompressionsprodukter i følgende klasser: klasse 1, klasse 2, klasse 3, klasse 4, Ovenstående trykklasser er i overensstemmelse med GZG/RAL - standarden.

13 11 Testrapport for afprøvning af de tilbudte produkter skal vedlægges tilbuddet. Alle de tilbudte produkter skal være CE-mærket. Alt materiale vedrørende produkterne, f.eks. vejledning, sikkerhedsforskrifter, emballageudpakningsanvisninger m.v., skal være på dansk. Evt. symboler skal være klart synlige og letforståelige. Med hvert leveret kompressionsprodukt skal der medleveres en vaskevejledning. I forbindelse med måltagning skal leverandøren give undervisning i af- og påtagning for brugerne. Det er et krav, at brugere og kommunernes personale i løbet af (arbejds- )dagen kan få kontakt til og besvaret spørgsmål af fagligt kyndige personer, såfremt brugere og kommunerne personale har spørgsmål til anvendelse af produkterne. Alle henvendelser uanset om det sker telefonisk, på , fax eller andet skal besvares samme dag. Endvidere er det et krav at brugerne ved en evt. leverandørkontakt møder diskretion og indlevelse i deres situation. Der skal lokalt tilbydes undervisning af kommunernes personale i af og påtagning. Leverandøren skal betjene Aalborg, Hjørring, Jammerbugt og Læsø kommuners brugere og personale med fagligt kompetent personale. Leverandøren skal sikre, at vejledninger og produktbeskrivelser kan hentes fra leverandørens hjemmeside, samt at de kan fremsendes på opfordring fra brugere og eventuelt personale i kommunen. Konsulentbistand skal kunne ydes i form af telefonisk og personlig rådgivning ved valg af produkt samt vejledning i brug af dette. Måltagning skal foretages af firmaet. I tilbuddet skal der afgives oplysninger om leverandørens forretningsadresse; åbningstider og mulighed for tidsbestilling. Desuden skal prøverumsfaciliteter, adgangsforhold, parkeringsforhold og adgang til offentlige transportmidler beskrives. Beskrivelse af afgangsforhold for kørestolsbrugere. Beskrivelse af toiletforhold. I tilfælde af, at brugeren ikke er i stand til at henvende sig på leverandørens adresse skal det oplyses om måltagning kan foretages i eget hjem. Retsgrundlag EU udbudsdirektivet

14 12 Der var ingen bemærkninger til udbudsmaterialet

15 13 9. Udtalelse til udbudsmateriale på Stomi-produkter Hanne Rasmussen Beslutningstema Handicaprådet anmodes om at afgive høringssvar om udbudsmaterialet på Stomi produkter. Handicaprådets formand har på vegne af udvalget udtalt, at der ingen bemærkninger er til materialet. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune er tilsluttet en 4 årig Aalborgaftale om levering af stomi-produkter. Aftalen udløber 28. februar 2009 og kan ikke forlænges. Jammerbugt Kommune har valgt, at gå i udbud sammen med Aalborg, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner, så der kan indgås ny aftale om levering af stomi-produkter. Aftalen vil få virkning fra 1. marts Vigtige uddrag af udbudsmaterialet Samtlige produkter skal opfylde de til enhver tid gældende EU- og nationale regler, standarder, direktiver, branchenormer mv. Det er Sundhedsstyrelsen der oplyser om gældende regler på området. Ingen af de tilbudte produkter og tilbehør må, tilbudsgiver bekendt, indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for den pågældende bruger. Produkterne skal være hudvenlige, sikre og diskrete i brug og muliggøre støjsvag funktion. Klæbematerialet skal være hudvenlige og produkterne skal være let aftagelige. Alle vejledninger, såvel til brugere som til personale, skal være skrevet på dansk. Endvidere skal tekst og eventuelle symboler på produkter eller i forbindelse med produkter være let forståelige. Bestilling skal foregå på dansk. Varerne skal være datomærket, og i steril emballage, hvor det er relevant. Det skal fremgå af Deres tilbud, hvordan De vil sikre, at der ikke bliver sendt produkter, hvor udløbsdatoen udløber inden produkterne bliver anvendt (f.eks. at der bliver sendt produkter til 3 måneder, men udløbsdatoen er om 2 måneder).

16 14 Emballagen skal være let at åbne. Der kan være borgere, der har gigt og andre sygdomme i hænderne, hvor det har stor betydning, at emballagen er let at åbne. Varerne skal leveres i et minimum af emballage, og den emballage der benyttes, skal være miljøvenlig. Al emballage skal desuden kunne destrueres som almindeligt husholdningsaffald uden at skade miljøet. Alle de tilbudte produkter skal være CE-mærket. Ved valg af leverandør vil der også blive lagt vægt på at der ydes sygeplejefaglig bistand på et sagligt og professionelt niveau i aftaleperioden. Der skal kunne tilbydes såvel besøg i hjemmene som telefonrådgivning. Dette skal beskrives. Forslag til struktur skal tydeligt fremgå af tilbuddet ligesom det bedes oplyst, om der kan tilbydes faste terminer for Deres virksomheds tilstedeværelse i Aalborg og de deltagende kommuner. Der kan ikke ydes bidrag for opfyldelse af dette krav. Leverandøren skal kunne tilbyde undervisning til brugerne og samtidig i perioden tilbyde produktseminarer i ældreområderne til udvikling af samarbejdet. Det forventes, at der - uden omkostninger for Aalborg Kommune - afholdes to årlige produktseminarer for det sygeplejefaglige personale ved Aalborg og de deltagende kommuner. Det bedes også fremgå af tilbuddet hvilke øvrige serviceydelser De kan tilbyde brugerne og kommunerne. Ved evt. problemer, skal det uden beregning, være muligt af afprøve andre produkter. Denne afprøvning vil have en varighed på 14 dage. Retsgrundlag EU udbudsdirektivet Der var ingen bemærkninger til udbudsmaterialet

17 Status på Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Jobcentret Brovst har sendt en status over hvor mange unge med særligt behov, der er i gang med en uddannelse og hvilken skole/uddannelse de går på. USB Statusrapport pr Statusrapporten blev taget til efterretning

18 Orientering fra formanden ved Handicaprådets møde den 20. januar / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse: Der orienteres om følgende: 1. Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (merudgiftydelse) 2. Handicappolitikken er nu vedtaget i kommunalbestyrelsen og uddeles til medlemmerne. Hvordan sikrer vi os, at politikken bliver kendt i fagudvalgene/forvaltningen og blandt borgerne? 3. Der indbydes til kursus/møde vedr. handicaprådets opgaver, høringsprocesser m.m. mandag den 27. april 09 om eftermiddagen. Indlægsholder er Cand. jur. Anita Klindt, Aarhus. Der vil senere komme nærmere indbydelse m.m. 4. Der er udpeget 3 repræsentanter fra Handicaprådet til et projekt, som Jammerbugt Kommune er med i og det hedder Kommunalbestyrelsen efter kommunalreformen. De 3 repræsentanter, Lone Nørager, Jens Troldahl og Michael Schirmer skal interviewes vedr. borgerinddragelse, udmøntning af politikker, grundlaget for det politiske arbejde m.m. 5. Orientering vedr. kommunalbestyrelsens godkendelse af kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsområdet Formandens orientering blev taget til efterretning. Foredraget med Anita Klint bliver fra kl til i Brovst.

19 Orientering fra medlemmerne ved Handicaprådets møde d. 20. januar / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: 1. Jane Hvas redegør om ændringer i administrationen på voksen/handicapområdet 2. Jane Hvas redegør for Status på Rammeaftale for 2009 til Udviklingsrådet. Orienteringen blev taget til efterretning

20 Orientering fra forvaltningen ved møde d. 20. januar / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Der blev orienteret om følgende: 1. Uddeling af diverse brochurer m.m. Orienteringen taget til efterretning

21 19 Underskrifter Lone Nørager Ulla Langballe Skydt Jens Troldahl Ejler Winkel () Morten Klessen () Jane Hvas Bent Petersen

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere