Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K April 2008 CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K April 28 CVR-nr

2 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning Beretning Præsentation af Skatteministeriet Årets økonomiske resultat Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag 1 Noter Bilag 2 Bevillingsregnskab opdelt på hovedformål Bilag 3 Nøgletal... 2 Bilag 4 34 Arbejdsmarkedsfond og 38 Skatter og afgifter... 21

3 3 1. Indledning Skatteministeriets departement præsenterer hermed årsrapporten (finansielt regnskab) for 27. Årsrapporten er aflagt i henhold til Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse pr. 1. januar 27. På baggrund af Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 8. januar 28 har Skatteministeriet udarbejdet beretnings- og regnskabsafsnittet men ikke afsnittet om målrapportering. Regnskabsafsnittet omfatter regnskabsmæssige forklaringer i.h.t Rigsrevisionens indkaldelsesskrivelse af vedrørende oplysninger til brug for bevillingskontrollen for 27. Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti: Departementet, Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri, som er driftsbevillinger og for hvilke der aflægges omkostningsbaseret regnskab. Herudover indgår Det Danske Klasselotteri A/S, Retssager m.v., Renter, hvor der aflægges udgiftsbaseret regnskab. Skatteministeriet har samtidig det overordnede ansvar for regnskaberne under Finanslovens 34 Arbejdsmarkedsfond og 38 Skatter og afgifter, d.v.s. indtægtsområdet. Disse regnskaber er organiseret som en selvstændig virksomhed, for hvilken der ifølge aftale med Økonomistyrelsen ikke aflægges årsrapport. Oversigt over bevillingsregnskabet for virksomhedens hovedkonti vedlægges dog som bilag 4. Alle budgettal er FFL-tal, som de fremgår af Statens Budgetsystem pr

4 4 2. Beretning 2.1. Præsentation af Skatteministeriet Skatteministeriet er en del af ministeriets koncern, som desuden består af SKAT og Landsskatteretten. Organisationen af Skatteministeriets departement fremgår af nedenstående diagram. Skatteministeriets koncern har fælles mission og visioner: Mission Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Visioner Retssikkerhed. Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Service. Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov det er både de og vi bedst tjent med. Kvalitet. Vores arbejde er af høj kvalitet det forventes af os. Effektivitet. Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor. Åbenhed. Vi laver vores arbejde så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Attraktiv arbejdsplads. Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder det giver arbejdsglæde og resultater.

5 5 Skatteministeriets hovedopgaver. Skatteministeriets arbejdsopgaver omfatter: Ministerbetjening og lovforberedende arbejde. Det er Skatteministeriets mål at give skatteministeren og folketinget de bedst mulige oplysninger om ministeriets ansvarsområde. Skatteministeriet udarbejder lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag, og har ansvar for, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Skatteministeriet forestår den overordnede administration af lovgivningen og følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. Internationale opgaver. Skatteministeriet deltager i arbejdet med EU s målsætninger og sikrer at disse målsætninger integreres i Skattepolitikken. Koncernstyringsopgaver. Skatteministeriet varetager overordnede koncernstyrings- og controllingopgaver, herunder koordinering af planlægnings-, budget- og regnskabsfunktioner for ministeriets koncernområde. Oversigt over årets bevillingsregnskab fordelt på hovedopgaver i overensstemmelse med finanslovens oversigt fremgår af bilag Årets økonomiske resultat Skatteministeriets økonomiske resultat for 27 er på 3,7 mio. kr. Dette er resultatet af bevilling og indtægter på i alt 18,2 mio. kr. og omkostninger på i alt 112 mio. kr. Det økonomiske resultat illustreres ved nedenstående grafer: Figur 1: Indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger 12, Mio. kr. 1, 8, 6, 4, 2,, Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Indtægter Bevilling Det fremgår af figur 1, at Skatteministeriets virksomhed altovervejende finansieres ved finanslovsbevillingen. Der er i 27 anvendt 3,7 mio. kr. af egenkapitalen. Årsagen hertil er primært en regulering af feriepengeforpligtelsen, som også har tilbagevirkende kraft for de foregående finansår.

6 6 Figur 2: Balancens sammensætning 6, Mio.kr. 5, 4, 3, 2, 1,, Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Skatteministeriets vigtigste aktivposter er de likvide beholdninger i Statens Koncern Betalingssystem, d.v.s. FF7-finansieringskontoen (22 mio. kr.) og den uforrentede FF5-konto (1,4 mio. kr.) Immaterielle anlægsaktiver udgør 1,7 mio. kr. og materielle anlægsaktiver 3,7 mio. kr. Under passiver udgøres den største enkeltpost af ferieforpligtelsen på 9,4 mio. kr. Hensættelser til istandsættelse af lejemål, fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte og aftalte lønpuljer udgør i alt 6,9 mio. kr., og langfristet gæld udgør 5,4 mio. kr. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning 35, 3, Mio. kr. 25, 2, 15, 1, Øvrige Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital 5,, Skatteministeriets fri egenkapital, som udgøres af tidligere års overført overskud, udgør ved udgangen af 27 23,3 mio. kr. Hertil kommer startkapitalen (statsforskrivningen) på 2,2 mio. kr. Skatteministeriet har, som tidligere nævnt, i 27 brugt 3,7 mio. kr. af egenkapitalen.

7 7 Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Mio. kr Kassekredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme Skatteministeriets låneramme er på 7,3 mio. kr. og afspejler det maksimale beløb, som må lånes under den nye statslige likviditetsordning. Skatteministeriets træk på FF4 Langfristet gæld ultimo 27 var på 5,3 mio. kr., og lånerammen har ikke på noget tidspunkt været overskredet i 27. Tabel 2. Øvrige udgifter og indtægter som administreres af Skatteministeriet, mio. kr. Art Øvrige administrerede udgifter og indtægter Bevillingstype Hovedkonti Bevilling Regnskab Driftsbevilling Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Anden bevilling Det Danske Klasselotteri A/S (Betaling for retten til at drive klasselotteri) Anden bevilling Retssager m.v. Anden bevilling Renter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forventninger til det kommende år 27 var det andet hele år efter fusionen mellem de statslige og kommunale skatteforvaltninger og samlingen af al offentlig inddrivelse i SKAT pr. 1. november har været et konsolideringsår, hvor der for alvor har skullet arbejdes med den samlede opgaveløsning efter de nye principper og retningslinier, som indsats- og inddrivelsesstrategien udstikker. Også udnyttelsen af de nye organisatoriske rammer, som udgøres af enhedsforvaltningen, har været i fokus, så den organisatoriske fleksibilitet bedst muligt understøtter opgaveløsningen. Der er adskillige eksempler fra produktionen i 27 på, at

8 8 anstrengelserne har båret frugt. Resultaterne er bl.a. dokumenteret i de kvartalsvise redegørelser om situationen i SKAT, som sendes til Folketingets Skatteudvalg. Men erfaringerne fra 27 har også vist, at der i det kommende år fortsat er behov for at bruge mange kræfter på at udrulle og operationalisere indsats- og inddrivelsesstrategien i de enkelte institutioner og enheder i hele koncernen. Det drejer sig ikke alene om at videreudvikle risikomodeller, indsatsværktøjer og metoder til effekt- og indikatormålinger, men også om at udbrede forståelsen og ikke mindst accepten blandt samtlige ledere og medarbejdere af, at det samlede paradigmaskift i måden at tænke og løse opgaverne på er rigtigt og gavnligt både i forhold til borgere og virksomheder og internt i organisationen. Og derfor også i sidste ende i forhold til opfyldelse af missionen om at sikre en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Som noget nyt har koncernledelsen fra 28 udstukket fælles koncerntemaer, der udstikker mål og retning for, hvilke indsatsområder koncernen skal tillægge særlig vægt i det kommende år. I 28 er det netop indsatsstrategien, der er det ene tema. Det andet er afbureaukratisering. Den fortsatte udrulning i organisationen af de nævnte strategier og tilhørende indsats- og inddrivelsesplaner fylder derfor også meget i resultatkontrakten for 28 mellem Skatteministeriet og SKAT og de enkelte skattecentres resultatkontrakter med SKAT. Det gælder også internt i Skatteministeriets departement. Et andet væsentligt fokusområde er den igangværende meget omfattende faseopdelte systemmodernisering, som fortsat vil byde på store udfordringer. I 28 vil der blive tale om både idriftsættelse af nye systemer, bl.a. eindkomst, og fortsat modning og udvikling af kommende nye systemer, herunder én skattekonto, Digitalt Motorregister og Et Fælles Inddrivelsessystem. Særligt i forhold til Landsskatteretten skal nævnes opfølgningen på koncernprojektet om kortere sagsbehandlingstider i Landsskatteretten. I Landsskatterettens strategiplan indgår en række konkrete initiativer, der skal sikre balancen mellem retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen samtidig med at sagsbehandlingstiden nedbringes. På de mere indre linier vil der ske en evaluering af og opfølgning på de første år efter fusionen, herunder organisationsstrukturen og tæt samarbejde med kommunerne med henblik på fælles indsats for optimering og ensretning af den samlede opkrævnings- og inddrivelsesopgave. SKATs Administrative Center blev etableret 1. januar 28. Fra 1. juli 28 ændres centret til Skatteministeriets Administrative Center (SAC), idet centret vil løse en række opgaver for det samlede ministerområde. Regeringsbeslutningen om at samle statens it-drift og support vedrørende administrativ it i Statens IT Center som en del af Skatteministeriets koncern indebærer, at forberedelsen og planlægningen af etableringen og implementeringen af Statens IT Center er en opgave, der påbegyndes i år, og som vil strække sig over ca. 3 år.

9 9 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt efter de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative vejledning mv. Regnskabet for Skatteministeriets departement og Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S er omkostningsbaseret, hvorimod regnskabet for de øvrige hovedkonti under Skatteministeriets virksomhed er udgiftsbaseret Resultatopgørelse Tabel 3. Resultatopgørelse, mio. kr. Note R 26 R 27 FL 28 Ordinære driftsindtægter 1 Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendelse af tidl.års reserv.bevill. Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer 17, Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostn. Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostn. Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Note 1 viser det samlede årsværksforbrug samt til- og afgange i antallet af medarbejdere.

10 1 Tabel 4 Resultatdisponering, mio. kr. Hovedkonto Departementet Bortfald af resultatet Resultat til videreførelse -3.7 Hovedkonto Tjenestemænd ved det Danske Klasselotteri Bortfald af resultat Resultat til videreførelse 3.3. Balance Tabel 7 Balance, mio. kr. Note Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Noterne 2 og 3 redegør for udviklingen i anlægsaktiverne.

11 11 Note Passiver Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) Opskrivninger 2,2 2.2 Reserveret egenkapital Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld FF6 Bygge- og IT-kredit Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Statsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter , Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Note 4 redegør for Skatteministeriets hensættelser. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser fremgår af note Egenkapitalforklaring Tabel 7. Egenkapitalforklaring, mio. kr. Egenkapital primo Startkapital primo Ændring i startkapital Startkapital ultimo 2.2 Overført overskud primo 27. Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat -3.7 Overført overskud ultimo 23.3 Egenkapital ultimo

12 Opfølgning på likviditetsordningen. Skatteministeriet har ikke på noget tidspunkt i løbet af året overskredet likviditetsordningens disponeringsregler, dog er reguleringen af den uforrentede FF5 konto ultimo 26 først endelig foretaget i juni Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9: Inddækning af merforbrug mio. kr. Akk. opsparing ult Lønsumsloft 74.1 Lønforbrug 76.3 Difference Bevillingsregnskabet Tabel Departementet, mio. kr. Omkostningsbaseret. Mio. kr. Regnskab 26 Budget 27 Regnskab 27 Difference Budget 28 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat Skatteministeriet har i 27 haft et merforbrug i forhold til bevillingen på 3,7 mio. kr. Årsagen er primært, at der i forbindelse med registreringen af ferieforpligtelserne blev konstateret en gennemgående fejl, som også havde påvirket det regnskabsmæssige resultat for 26. Dette gav anledning til at Skatteministeriet gennemførte en fuldstændig gennemgang af de eksisterende forpligtelser, hvilket resulterede i en opskrivning af den samlede ferieforpligtelse med 3 mio. kr. Skatteministeriet har på denne baggrund revideret forretningsgangene i forbindelse med afvikling og opgørelse af afholdt ferie. Sammenlignet med regnskabet for 26, som udviste et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., er afvigelsen 11,9 mio. kr. Denne forskel skyldes hovedsagelig: Årets bevægelse i ferieforpligtelsen var i 26 en indtægt på 3,4 mio. og i 27 en udgift på 1,9, difference 5,2 mio. kr. Hensættelse i 27 til ikke udbetalte tillægspuljer 3, mio. kr. Udgiften til merarbejde i 27 er 1,5 mio. kr. højere end i 26. Baggrunden er, at det ekstraordinært blev besluttet at udbetale afspadseringstimer til en række medarbejdere med større tilgodehavender, hvor det samtidigt blev vurderet, at timerne ikke kunne afspadseres inden for den kommende periode.

13 13 Tabel Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S. Omkostningsbaseret. Mio. kr. Regnskab 26 Budget 27 Regnskab 27 Difference Budget 28 Nettoudgiftsbevilling - Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat - - Hovedkonto vedrører aflønning af tjenestemænd ansat ved Det Danske Klasselotteri A/S, som har bevaret deres tidligere ansættelsesmæssige status som tjenestemænd. Kontoen indeholder alene Skatteministeriets udlæg og Klasselotteriets refusion af udgiften til løn og pension. Tabel Det Danske Klasselotteri A/S, mio. kr. Mio. kr. Regnskab 26 Budget 27 Regnskab 27 Difference Budget 28 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat Kontoen indeholder indbetalinger af afgift for retten til at drive klasselotteri. Det Danske Klasselotteri A/S har på baggrund af lov nr. 235 af 8. april 1992 modtaget bevilling til at drive Klasselotteri. I.h.t. loven skal indbetales en afgift, som udgør 6% af indskudssummen, d.v.s. spillernes betaling for lodsedlerne. Indskudssummen har i de senere år været stigende, og i 27 har den indbetalte afgift oversteget det skøn, som lå til grund for finanslovs-forslaget med 2,3 mio. kr. eller 7,1 %.

14 14 Tabel Retssager m.v., mio. kr. Udgiftsbaseret. Mio. kr. Regnskab 26 Budget 27 Regnskab 27 Difference Budget 28 Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling I alt På kontoen afholdes udgifter til retssager mv. Det vil sige salær til Kammeradvokaten og andre advokater samt pålagte og tilkendte sagsomkostninger. Både udgifter og indtægter på retssagsområdet er i sagens natur svært forudsigelige. Udgifterne har i 27 oversteget bevillingen med 3,4 mio. kr. medens indtægterne modsvarende har oversteget bevillingen med 3,1 mio. kr. Kontoens samlede afvigelse udgør således,3 mio. kr. Nettoudgiften til retssagsområdet var i 27 på 38,9 mio. kr. Tabel Renter, mio. kr. Udgiftsbaseret. Mio. kr. Regnskab 26 Budget 27 Regnskab 27 Difference Budget 28 Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling , 11. I alt Kontoen indeholder Skatteministeriets renter vedrørende alle hovedkonti under ministerområdet, som ikke er omfattet af selvstændig likviditet, herunder renteindtægter i forbindelse med indbetaling af tidligere afskrevne fordringer. Merindtægten på 1,9 mio. kr. vedrører hovedsagelig stigninger i rentesatsen vedrørende SKATs indeståender i Jyske Bank.

15 15 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Skatteministeriets årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven, som Skatteministeriets departement, virksomhed nr er ansvarlig for Departementet Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Det Danske Klasselotteri A/S Retssager m.v Renter Årsrapporten omfatter samtidig de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 27. Ledelsens påtegning Det tilkendegives herved 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

16 16 Bilag 1. Noter til resultatopgørelse og balance Note 1. Personaleomkostninger 24 (R3) 25 (R2) 26 (R1 ) Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere (R) 28 (B) Som det fremgår af oversigten, har der i 27 været en forholdsvis stor afgang og tilgang af medarbejdere i Skatteministeriet. Note 2. Immaterielle anlægsaktiver 1. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede Koncessioner, Patenter, Licenser mv. I alt Kostpris Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Udviklingsprojekter under udførelse Primosaldo pr. 1. januar 27 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr

17 17 Note 3: Materielle anlægsaktiver 1. kr. I alt Inventar og IT-udstyr Transportmateriel Produktions- Anlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Kostpris Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar 27 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige anlægsaktiver Kostpris pr

18 18 Note 4. Hensatte forpligtelser. mio. kr. Saldo primo Fratrædelsesgodtgørelse i forb. m. åremålsansættelse, optjent 27.3 Hensat pulje til tillæg 3. Saldo ultimo Specifikation af saldo ultimo 27: Reetableringsforpligtelser i forbindelse med evt. fraflytning af lejemål Kontorlokaler 466 m2 x 6 kr. 2,8 Arkivrum 522 m2 x 4 kr.,3 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelse,9 Tillægspulje 3, Saldo ultimo 27 6,9 Tillægspuljen forventes afviklet i 28. Note 5. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser. Skatteministeriet har kontraktlige forpligtelser i forbindelse med leasingkontrakter og huslejekontrakter: Lejeaftaler på ejendomme 15,2 Kontrakt med Ritzau,2 Leasingkontrakter på kopimaskiner 1,6 Rygestationer,2 17,2

19 19 Bilag 2 Bevillingsregnskab for Skatteministeriet specifikation af udgiftsbevillingen) fordelt på opgaver Mio. kr. Opgaver R 26 B 27 R 27 Afvigelse i forhold B 28 til Budget Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv Internationalt samarbejde Koncernstyring Fairplay Kampagne (reservation) 1.3 Interne opgaver: - Hjælpefunktioner - Generel ledelse og administration Interne opgaver i alt Total incl. reservation ,4 19,3 Udgifterne til hjælpefunktioner har i 27 været 3,2 mio. kr. højere end i 26. Dette skyldes bl.a. at Skatteministeriet fra 27 deltager i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet om og finansiering af MindLab, hvis formål er at arbejde aktivt for at fremme innovationen i offentlige institutioner. Samtidig kan nævnes at udgifter vedrørende ministerchaufføren tidligere har æret indregnet under ministerbetjening, men nu indgår under hjælpefunktioner. Visse udgifter som tidligere blev henregnet til generel ledelse og administration registreres nu som koncernstyring. Om opgaven ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv. kan oplyses at udgifter indeholder midler til informationskampagnen Fairplay, som har været 1,5 mio. højere i 27 end i 26.

20 2 Bilag 3 Nøgletal Navn Kommentar Negativ udsvingsrate Akk. overskudsgrad Udnyttelsgrad af låneramme * Overskudsgrad * Bevillingsandel * Ekstraordinære poster. Tab på debitorer. Kapitalomkostningsandel * Nedskrivningsratio Afskrivningsrate Opretholdelsesgrad Gns. årsværkspris i kr Se side 12 Soliditetsgrad * Reservationsflow % 1% % Reservationsandel 1.1% %.% Akk. reservationsandel % 1.2% %

21 21 Bilag 4 Virksomhed Arbejdsmarkedsfond og 38 Skatter og afgifter. Oversigt. Mio. kr. Indtægt/ Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgiftsbevilling Arbejdsmarkedsfond U i Personskatter I Arbejdsmarkedsbidrag I Afgift af dødsboer og gaver I Børnefaamilieydelse U Indkomstskat af selskaber m.v. I Kulbrinteskat I Pensionsafkastskat I Tinglysningsafgift m.v. I Frigørelsesafgift m.v. I Bøder, konfiskationer m.v. I Merværdiafgift I Afgifter på el, gas og kul I Afgifter på olieprodukter I Benzinafgifter I Vægtafgift I Registreringsafgift I Ansvarsforsikring I Afgift af vejbenyttelse U I Miljøafgifter I Afgifter på spil I Afgift på øl, vin og spiritus I

22 Tobaksafgift I Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v. I Lov om forskellige forbrugsafgifter I Passagerafgift I U Øvrige afgifter I Afskrivninger m.v. I Lønsumsafgift I Told I Afgifter i medfør af EFs landbrugsordninger m.v. I Afregning vedr. told- og landbrugsafgifter U Bidrag til EF U Renteindtægter m.v. U I Overførsel til Arbejdsmarkedsfonden I Øverførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedr. pesticidafgiftsordningen U Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til I finansering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.357.364-4.350.286-18.880.510-19.291.178 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.128.114-3.203.726-9.409.810-9.649.322

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2013 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2013 Marts 2014 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

38 Skatter og Afgifter august kr

38 Skatter og Afgifter august kr Finansudvalget FIU alm. del - 38 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, Udgiftsbudgettet: 38 Skatter og Afgifter Nettotal -1.184.167-1.440.182-20.475.345-20.912.269 Specifikation af nettotal: Skatter på

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.311.063-3.927.754-11.024.324-12.135.024 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.044.117-3.126.427-6.099.174-6.266.556

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.350.286-4.467.053-19.291.178-19.472.087 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.203.726-3.241.386-9.649.322-9.771.170

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 154 Offentligt Dato: 29. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Af kvartalsrapporten om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2007 (SAU alm. del bilag 140), fremgår

Læs mere