Helbredsforsikring. personforsikringer nr BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010"

Transkript

1 Helbredsforsikring personforsikringer nr BI almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010

2 Vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsdækningens ophør Hvornår dækker forsikringen? Udbetalingsperiode Hvor dækker forsikringen? Hvad er dækket af forsikringen? Dækningsoversigt Helbredsforsikring Basis og Ekstra Behandlingsrådgivning Operation og hospitalsophold Rejseomkostninger og rejseservice Rejseledsagelse Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Akut krisehjælpssikring Psykologisk rådgivning Behandlingsgaranti Tilvalgsdækninger Afvænningsdækning Dækning ved visse kritiske sygdomme Generelle forsikringsbetingelser Hvad dækker forsikringen ikke? Hvor stor er forsikringssummen? Serviceniveau og kvalitet Sikredes forpligtelser i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Forsikringens varighed og opsigelse Hvilken selvrisiko er der? Prisen på forsikringen Hvilke muligheder er der for at klage? Hvilke definitioner er anvendt? Helbredsforsikring Ekstra Speciallægekonsultation og behandling Second opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Akupunktur, zoneterapi eller osteopati Medicin Medicinske hjælpemidler Medicinsk ledsagelse Økonomisk kompensation efter indlæggelse Hjælp til uhelbredeligt syge og døende...8 3

3 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsaftalen gælder mellem If og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Er forsikringstageren en virksomhed, omfatter helbredsforsikringen de ansatte eller den gruppe af ansatte, der er anført i dækningsoversigten. De ansatte i virksomheden har mulighed for at medforsikre deres ægtefælle, registrerede partner eller sambo, deres børn under 18 år, samt deres børn mellem 18 og 28 år, som er tilmeldt et SU berettiget fuldtidsstudie. Er forsikringstageren en person, omfatter helbredsforsikringen de personer, der er anført i dækningsoversigten. Personer, der er omfattet af helbredsforsikringen, betegnes som sikrede, og helbredsforsikringen kan kun omfatte: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Helbredsforsikringens erstatning er begrænset til det, som helbredsforsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. 1.1 forsikringsdækningens ophør Med mindre andet er aftalt mellem sikrede og If, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: Den dag forsikringsaftalen ophører - uanset årsag. Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Hvis den sikrede har medforsikret sine pårørende, ophører dækningen for de pårørende samtidigt. Gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. Forsikringsdækningen for eventuelt medforsikrede pårørende ophører samtidig. Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år. For medforsikrede børn gælder, at forsikringsdækningen ophører på den førstkommende af følgende dage: Første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn fylder 18 år, med mindre barnet er mellem 18 og 28 år og tilmeldt et SU berettiget fuldtidsstudie. Første hovedforfaldsdag efter den dag et medforsikret barn mellem 18 og 28 år er registreret som værende frameldt et SU berettiget fuldtidsstudie, eller når medforsikret barn tilmeldt et SU-berettiget fuldtidsstudie er fyldt 28 år. 2. Hvornår dækker forsikringen? Helbredsforsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. Sikrede er omfattet af helbredsforsikringen fra det tidspunkt, hvor If har modtaget de ønskede oplysninger, og forsikringen kan godkendes uden forbehold. Hvis helbredsforsikringen kun kan tilbydes med forbehold, vil sikrede blive informeret om dette indenfor 4 uger efter, If har modtaget de ønskede oplysninger. 2.1 udbetalingsperiode Så længe sikrede er omfattet af helbredsforsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales igangværende dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil 6 måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis dækningen er ophørt, skal skader opstået i forsikringsperioden anmeldelsen senest 1 måned efter dækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Skader opstået efter forsikringens ophør er ikke omfattet af forsikringen. 3. Hvor dækker forsikringen? Ved behandling i Danmark kan sikrede frit vælge behandlingssted. Hvis der ikke findes et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede behandling indenfor behandlingsgarantien, vil sikrede blive henvist til et behandlingssted indenfor Ifs netværk i øvrige Norden, eller hvis dette heller ikke er muligt, indenfor Ifs netværk i øvrige Europa. Hvis en anerkendt behandling ikke kan tilbydes indenfor Ifs netværk indenfor førnævnte geografiske regioner, eller hvis sikrede har behov for en bestemt type behandling, der ikke er tilgængelig i disse geografiske regioner, dækker helbredsforsikringen også behandling i resten af verden. For mere information om valg af behandlingssted se afsnit Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI

4 4. Hvad er dækket af forsikringen? Helbredsforsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Helbredsforsikringen omfatter forskellige dækninger afhængigt af, om der er valgt Helbredsforsikring Basis eller Helbredsforsikring Ekstra. Derudover er der mulighed for at vælge Tilvalgsdækninger til begge typer af helbredsforsikringer. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 4.1 dækningsoversigt De mulige dækninger ses i tabellen herunder, hvor det også ses hvilken helbredsforsikring dækningen er relateret til: Dækninger Helbredsforsikring Behandlingsrådgivning Operation og hospitalsophold Rejseomkostninger og rejseservice Rejseledsagelse Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Krisehjælpssikring Psykologisk rådgivning Behandlingsgaranti Speciallægekonsultation og behandling Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Akupunktur, zoneterapi eller osteopati Medicin Medicinske hjælpemidler Medicinsk ledsagelse Økonomisk kompensation efter indlæggelse Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Tilvalgsdækninger Afvænningsdækning Kritisk sygdom Basis 1 1 Ekstra 1 1 Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type helbredsforsikring og hvilke tilvalgsdækninger, der er gældende. 1 Indgår kun, hvis tilvalgsdækning er tilvalgt og derfor fremgår af policen og forsikringsbeviset Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI 5

5 5. Helbredsforsikring Basis og Ekstra Helbredsforsikringen yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. 5.1 behandlingsrådgivning I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der yder hjælp og rådgivning. Hos If Assistance kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. If Assistance kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 5.2 operation og hospitalsophold Hvis sikrede får behov for operation eller anden behandling på hospital, skal sikrede kontakte If Assistance. If Assistance vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos If Assistance samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i afsnit 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækker helbredsforsikringen lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: Operation og anden behandling på hospital. Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. Pleje og ophold på hospital. 5.3 rejseomkostninger og rejseservice Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra If Assistance er enig i dette, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af If Assistance samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos If Assistance. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. 5.4 rejseledsagelse Når en dækningsberettiget behandling finder sted uden for Danmark, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade for, at en voksen nærtstående til sikrede samt op til 2 af sikredes børn under 18 år kan ledsage sikrede. Er sikrede under 18 år, gælder denne dækning også i Danmark for vedkommendes forældre samt op til et barn under 18 år, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede. 5.5 efterbehandling, hjælp i hjemmet og & rekreation I forbindelse med en dækningsberettiget behandling dækker helbredsforsikringen med indtil kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Medicinsk rekreations- og kurophold indenfor Europa efter længere tids alvorlig sygdomsperiode. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål, og sikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage. Hjemmeservice skal være ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. 5.6 fysioterapi og kiropraktorbehandling Helbredsforsikringen dækker udgifter til lægeordinerede behandlinger udført af fysioterapeut efter aftale med If Assistance eller behandlinger udført af kiropraktor efter henvisning fra If Assistance. I første omgang dækker helbredsforsikringen udgifter for indtil 5 behandlinger hos fysioterapeut eller 5 behandlinger hos kiropraktor, samt én røntgenundersøgelse inden for hvert forsikringsår. Efter 4. behandling kan sikrede kontakte If Assistance og få dækket indtil yderligere 15 behandlinger hos enten fysioterapeut eller kiropraktor. Der dækkes maksimalt for i alt 20 behandlinger inden for hvert forsikringsår. 6 Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI

6 Fysioterapeuten eller kiropraktoren skal have overenskomst med sygesikringen (et ydernummer), med mindre andet er aftalt med If Assistance. 5.7 akut krisehjælpssikring Helbredsforsikringen dækker omkostninger til akut krisehjælp med indtil i alt 10 konsultationer per hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i sikredes bopælsland jf. afsnit 1. Akut krisehjælp tilbydes, hvis sikrede udsættes for eller samtidigt er vidne til en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise. Dette kan for eksempel være på grund af: Røveri Overfald Trusler Ulykke Brand Eksplosion Kidnapning Nødvendig akut krisehjælp tilbydes også til sikredes nærmeste pårørende (indtil i alt 10 konsultationer per hændelse) i de tilfælde, hvor sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden. 5.8 psykologisk rådgivning Helbredsforsikringen dækker udgifter til lægeordineret psykologisk rådgivning hos psykolog eller speciallæge i psykiatri, uanset om årsagen er arbejds- eller privatlivsorienteret. Helbredsforsikringen dækker ved anmeldelse af skaden for indtil 5 konsultationer. Efter 4. konsultation kan sikrede kontakte If Assistance og få dækket indtil yderligere 5 konsultationer. Herefter yder helbredsforsikringen 50 % tilskud til lægeordinerede konsultationer hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i indtil 6 måneder regnet fra 1. behandlingsdag betalt af helbredsforsikringen. 5.9 behandlingsgaranti If sørger for aftale om medicinsk behandling indenfor 2 uger samt for, at behandlingen kan påbegyndes indenfor 3 uger, medmindre andet er aftalt. Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. Overholder If ikke denne behandlingsgaranti, udbetales 500 kr. til sikrede som kompensation for forsinkelsen per påbegyndt uge regnet fra og med 3. uge (Aftale om behandling) eller 4. uge (Påbegyndelse af behandling) efter, at skaden er anmeldt til If Assistance. Herefter yder helbredsforsikringen 500 kr. i kompensation per påbegyndt uge, indtil aftale om behandling er truffet og/eller behandling påbegyndt. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT behandlingsgarantien dækker ikke Skader der er omfattet af afsnit 6.7. Hvis sikrede stiller krav om behandling på et be stemt behandlingssted. Hvis sikrede overfor If Assistance udtrykker ønske om behandling på et senere tidspunkt end indenfor de perioder, der er beskrevet i behandlingsgarantien. 6. Helbredsforsikring Ekstra Det fremgår af policen og forsikringsbeviset hvilken type helbredsforsikring, der er gældende. 6.1 speciallægekonsultation og behandling Helbredsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge efter henvisning fra sikredes egen læge og til endelig vurdering og godkendelse af If Assistance. 6.2 second opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Helbredsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til én medicinsk revurdering af en anden læge end den læge, som har stillet diagnosen og/eller udarbejdet behandlingsforslag. Lægen skal besidde det relevante medicinske speciale, og helbredsforsikringen dækker, når sikrede har fået: Diagnosticeret en livstruende sygdom En livstruende skade efter tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Tilbudt omfattende behandling eller operation, der kan være livstruende. Forudsætningen for at kunne få en Second Opi nion er, udover ovenstående, at sikrede har fået stillet en dækningsberettiget livstruende diagnose eller er i en livstruende situation som følge af dækningsberettiget tilskadekomst samt, at der foreligger et konkret behandlingsforslag. 6.3 akupunktur, zoneterapi eller osteopati I forbindelse med dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst er udgifter til akupunktur, zoneterapi eller osteopati dækket med op til i alt 8 behandlinger i hvert forsikringsår. Behovet for behandling skal være lægeligt indikeret og lægen hos If Assistance skal vurdere, at behandlingen kan have en helbredende effekt på en konkret diagnose, der er stillet af en læge. Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI 7

7 Behandling skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Forsikringen dækker kun behandling udført af autoriseret sundhedsfagligt personale eller af behandlere, der er godkendt som Registrerede Alternative Behandlere (RAB godkendt behandler). Behandling udført af forsikrede selv eller af dennes nærmeste familie er ikke dækket af forsikringen. 6.4 medicin Ved forudgående hospitalsindlæggelse og/eller ambulant operation: Dækker helbredsforsikringen udgifter til lægeordineret medicin i indtil 6 måneder. Uden forudgående hospitalsindlæggelse og/eller ambulant operation: Dækker helbredsforsikringen udgifter til anden lægeordineret medicin fra og med 4. uge med indtil kr. per forsikringsår. For at helbredsforsikringen dækker, skal sikrede have indtaget me dicinen dagligt i 3 uger og skal i denne periode have haft mindst 10 sygedage. Antallet af sygedage skal bekræftes af sikredes arbejdsgiver. Helbredsforsikringen dækker i indtil 6 måneder regnet fra og med 4. uge. 6.5 medicinske hjælpemidler Helbredsforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidige lægeordinerede medicinske hjælpemidler med indtil kr. per skade, der af behandlende læge og lægen fra If Assistance anses nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Desuden dækkes lægeordinerede proteser med indtil kr. per skade, hvis behovet for protese er nyopstået i den periode, hvor sikrede har været omfattet af helbredsforsikringen, og hvis det er en følge af en dækningsberettiget skade. Planlagt udskiftning af eksisterende proteser er ikke omfattet af forsikringen. 6.6 medicinsk ledsagelse Hvis sikrede tilbydes omfattende medicinsk behandling uden for Norden, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige omkostninger til, at én medicinsk uddannet person kan ledsage sikrede. Den medicinske ledsagers opgaver er at sørge for: Støtte og omsorg under rejsen og i de første dage under opholdet. Kontakt mellem den, der skal behandles, og de behandlende læger med hensyn til forståelse af diagnose og behandlingens forløb i de første dage under opholdet. Medicinsk ledsagelse skal være ordineret af lægen hos If Assistance. Ledsagelsen gennemføres som ordineret af lægen hos If Assistance for at sikre, at transporten gennemføres medicinsk forsvarligt. 6.7 økonomisk kompensation efter indlæggelse Hvis sikrede udsættes for et større operativt indgreb som følge af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, ydes der en økonomisk kompensation til sikrede. Forudsætningerne er, at der er tale om et operativt indgreb som: Finder sted under fuld narkose. Medfører sammenhængende indlæggelse i minimum 5 dage og lægeordineret sygemelding i 3 sammenhængende måneder. Den økonomiske kompensation udgør kr. per skade og udbetales som et engangsbeløb efter, at operationen har fundet sted og kun, såfremt sikrede overlever det operative indgreb. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT. 6.8 hjælp til uhelbredeligt syge og døende Hvis sikrede i forsikringsperioden rammes af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, der er eller udvikler sig til at være uhelbredelig, har sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller sambo samt deres børn under 18 år, ret til hjælp under denne dækning. En uhelbredelig sygdom eller tilskadekomst er de fineret som værende fra det tidspunkt, hvor helbredende behandling af behandlende læge er op givet til fordel for en aktiv lindrende indsats, og hvor sikredes restlevetid af behandlende læge estimeres til maksimalt 6 måneder. I det tilfælde dækker helbredsforsikringen med i alt indtil kr. rimelige og nødvendige omkostninger til: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Ophold på hospice eller hjemmehospice i Norden. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Hjemmeservice, som er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Konsultation hos psykolog eller speciallæge i psykiatri til sikrede og sikredes ægtefælle, registre rede partner eller sambo samt deres børn under 18 år, der er ordineret af læge og lægen fra If Assistance. 8 Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI

8 Ekstraudgifter til transport til sikrede og sikredes ægtefælle, registrerede partner eller sambo samt deres børn under 18 år. Ekstraudgiften til transport skal være dokumenteret og relateret til sikredes helbredsmæssige tilstand. Ekstraudgifter til transport skal være ordineret af læge og lægen fra If Assistance. Enhver form for ophold og behandling under denne dækning skal ydes af personer og/eller behandlingssteder, der har opnået behørig autorisation af de offentlige myndigheder i Danmark eller lignende offentlig myndighed i Norden. 7. Tilvalgsdækninger Tilvalgsdækningerne kan tilknyttes Helbredsforsikring Basis eller Helbredsforsikring Ekstra. Det fremgår af policen og forsikringsbeviset hvilke tilvalgsdækninger, der er tilknyttet helbredsforsikringen. 7.1 afvænningsdækning Hvis sikrede bliver diagnosticeret for en dækningsberettiget afhængighed, dækker denne tilvalgsdækning udgifter til afvænning af afhængigheden. Se i afsnit hvilke afhængigheder, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækningen kan kun omfatte ansatte i en virksomhed, hvor det er virksomheden, der er forsikringstager. De ansattes medforsikrede pårørende kan ikke tilbydes denne tilvalgsdækning TILVALGSDÆKNINGENS OMFANG Tilvalgsdækningen dækker med indtil kr. udgifter til lægeordineret afvænning fra ukontrollabel afhængighed af: Alkohol Narkotika (rusmidler der er omfattet af lov om euforiserende stoffer) Receptpligtig medicin (jf. lov om læge midler) Spil (diagnosticeret med diagnosen ludomani). Der dækkes for et afvænningsforløb i forsikringsperioden, og behandlingen skal være ordineret af egen læge eller lægen fra If Assistance. Selve behandlingen samt behandlingsstedet skal godkendes af og aftales med If Assistance inden behandling, ophold eller lignende påbegyndes TILVALGSDÆKNINGEN DÆKKER IKKE De første 6 måneder efter, at den sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. Hvis den sikrede havde en bestående afhængighed, der er omfattet af tilvalgsdækningen, inden vedkommende blev omfattet af tilvalgsdækningen. Tidligere afhængige personer, der får tilbagefald af en dækningsberettiget afhængighed, medmindre det kan dokumenteres, at den oprindelige afhængighed ligger mere end 8 år tilbage i tiden regnet fra det tidspunkt, hvor sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. 7.2 dækning ved visse kritiske sygdomme Tilvalgsdækningen ved visse kritiske sygdomme yder en økonomisk kompensation til sikrede, hvis sikrede rammes af de kritiske sygdomme, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Se afsnit TILVALGSDÆKNINGENS OMFANG Dækningssummen for tilvalgsdækningen fremgår af policen og udbetales til sikrede, når den dækningsberettigede kritiske sygdom første gang er diagnosticeret i den periode, hvor sikrede er omfattet af tilvalgsdækningen ved visse kritiske sygdomme. Der kan kun udbetales erstatning én gang for hver af de kritiske sygdomsgrupper tilvalgsdækningen omfatter, også selv om et skadetilfælde omfatter flere eller udvikler sig til at omfatte flere, kritiske sygdomme eller sygdomsgrupper. Dækningssummen for tilvalgsdækningen ved visse kritiske sygdomme er ikke indeksreguleret. Nedenstående karensperioder er gældende uanset hvad der ellers er aftalt TILVALGSDÆKNINGEN KRITISK SYGDOM DÆK- KER IKKE Kritiske sygdomme, der diagnosticeres de første 3 måneder efter at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. (For kræft gælder særlige regler, se herunder). Kræft, der diagnosticeres de første 6 måneder efter, at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. En kritisk sygdom, der er diagnosticeret inden for de sidste 7 år, før sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. For kræft gælder det, at sikrede skal have været erklæret rask og kontrolfri i 12 år inden sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. Hvis sikrede dør, inden der er rejst skriftligt krav om erstatning. Hvis diagnosen er stillet efter, at tilvalgsdækningen er ophørt for sikrede. Hvis skriftligt krav om erstatning ikke er fremsendt 6 måneder efter, at sikrede ikke længere er omfattet af tilvalgsdækningen. Dette gælder dog ikke, hvis årsagen til forsinkelsen ikke kan lægges sikrede til last. Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI 9

9 7.2.3 KRITISKE SYGDOMME (SYGDOMSGRUPPER) 1. Kræft 2. Døvhed 3. Blindhed 4. Organtransplantationer, større 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 6. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen 7. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse 8. Aortasygdom (sygdom i hovedpulsåren) 9. Hjerteklapkirurgi 10. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) 11. Hjerte/kar operation (bypass/pci operation) 12. Svulster, visse godartede i hjerne og rygmarv 13. HIV infektion som følge af blodtransfusion 14. HIV infektion som følge af arbejdsbetinget smitte 15. AIDS 16. Nyresvigt 17. Muskelsvind 18. Alzheimers sygdom 19. Malaria - Plasmodium falciparum 20. Dissemineret sklerose 21. Creutzfeldt - Jacobs sygdom (CJD) 22. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 23. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) 24. Japansk encefalitis (Japansk hjerne betændelse) 25. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid 1 Herunder meningitis (Pusholdig), hjernebetændelse som følge af malaria og bid af flåt. 1. kræft Ondartet (malign) svulst (tumor) der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom (stadium II-IV). Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i patologisk anatomi (Vævsundersøgelse) UNDTAGET FRA DÆKNINGEN Alle former for hudkræft, herunder Kaposis sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft). Alle ikke infiltrerende forstadier til kræft (Carcinoma in situ eller Dysplasi) Hodgkin s syndrom stadie I og kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II Kræft opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus (HIV). 2. døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor øre, næse og hals. 3. blindhed Totalt, permanent og irreversibelt tab af synet på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. 4. større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor sikrede er organmodtager. Operationen skal være planlagt og sikrede skal være optaget på venteliste til transplantation. 5. sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller av-malformation Der bekræftes på grundlag af røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), CT eller MR skanning. Derudover skal sikrede være accepteret på venteliste til at få, eller have fået, udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 6. hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En læsion af hjerne eller hjernestamme, der medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af nervesystemet af mere end 24 timers varighed, som følge af infarkt forårsaget af emboli eller trombose, en subaraknoidalblødning eller af et intracerebralt hæmatom. Beskadigelsen af hjernen skal være påvist ved en hjernescanning (CT eller MR), samt have medført udfaldssymptomer i minimum 6 måneder. Såfremt hjernescanningen ikke påviser en egent- 10 Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI

10 lig blodprop, vil erstatning alligevel blive udbetalt, hvis alle symptomer indikerer at der har været en eller flere blodprop(per), samt at de neurologiske udfaldssymptomer har været til stede i minimum 6 måneder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 7. følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Sikrede der får vedvarende betydelige neurologiske følger af infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ved: Rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein. Dette kan være suppleret med en CT eller MR scanning. Fund af mikrober i spinalvæsken ved en spinalvæskeundersøgelse. 8. aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme). Omfattet er også tillukning af aorta (aortaokklusion) samt aortadissektion med ruptur i aortas indre lag. Diagnosen skal være stillet ved enten ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/ MR-scanning eller eventuelt ved aortografi. Aorta skal lokalt være udvidet til over 5 cm i diameter, eller der skal være en ruptur i aortas indre lag med blødning ind i aortavæggen. Aortaokklusionen diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. 9. hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig, mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 10. blodpropper i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på mindst to af følgende tre kriterier: 1. Sygehistorie med typiske vedvarende brystsmerter. 2. Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt. 3. Samtidig signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest TnT og CK-MB. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. 11. hjertekaroperation (bypass/pci operation) Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts. Ballonudvidelse (PCI operation) - hvad enten dette er med eller uden stentanlæggelse - sidestilles med operation. Diagnosen skal være medicinsk intraktabel angina pectoris. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operationen være gennemført, før udbetaling kan ske. 12. visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster i hjerne og rygmarv, eller i disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en invaliditetsgrad på mindst 30 % efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes eller når det er endeligt fastlagt, at operation ikke kan gennemføres fordi tilstand er inoperabel. 13. hiv-infektion som følge af blodtransfusion Infektion med HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling, der er modtaget efter helbredsforsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af helbredsforsikringen. Helbred Personforsikring, forsikringsvilkår nr BI 11

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Gruppemedlemmer 5 Forsikringsdækning 15 Risikobegrænsning 16 Udbetaling/begunstigede 16 Rådighedsforhold 17 Præmie

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRINGER I ARBEJDSMARKEDSPENSIONEN... 4 KAPITEL

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere