REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte task force på ældreområdet 2 2. Etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune 4 3. Vederlagsfri fysioterapi 9 4. Gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken Høring - strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor Statsforvaltningens praksisundersøgelse af ledsagerordning for voksne jf. servicelovens Orientering Valg af formand til 22 Underskriftsside 23 1

3 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte task force på ældreområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 07/19771 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I januar måned 2008 blev der nedsat en task force gruppe bestående af fysioterapeut, psykolog og medarbejder fra HR-afdelingen, med det formål at undersøge arbejdsmiljøet i hver enkelt plejegruppe i pleje- og omsorgsafdelingen. Formålet med projektet var at tilvejebringe informationer om, hvad den enkelte medarbejder og medarbejderkollektivet mener der skal til for at skabe attraktive arbejdspladser i pleje- og omsorgsafdelingen. Arbejdet er afsluttet i december måned Der var her gennemført 27 samtalerunder med plejegrupper m.fl. med deltagelse af 269 medarbejdere svarende til godt 50% af medarbejderne. Projektet har bygget på 4 temaer: Det fremmende og det hæmmende for en attraktiv arbejdsplads Sygefravær Seniorpolitik Andet Repræsentanter fra den nedsatte task force vil på mødet gennemgå resultaterne af undersøgelsen over for. Forvaltningen kan supplerende oplyse, at de af undersøgelsen fremkomne resultater allerede er integreret i det uddannelsesprojekt der forventes opstartet primo 2009, hvori indgår såvel leder- som medarbejderudvikling, og hvor målet er at sikre mere synlig ledelse og større kompetencer til den enkelte medarbejder og den enkelte medarbejdergruppe. Endvidere arbejder forvaltningen på en ekstraordinær indsats omkring forbedring af arbejdsmiljøet og reduktion af sygefraværet i pleje- og omsorgsafdelingen. Heri indgår de allerede etablerede tiltag i form af akuttilbud i forbindelse med problemer i bevægeapparat m.v., ansættelses af velfærdsmedarbejder delvist finansieret af Det lokal beskæftigelseråd i Rebild Kommune, hvori indgår etablering af virksomhedscentre på alle ældrecentre, samt aftaler med Sund Rebild vedrørende en lang række kurser i løfteteknik m.v. Endelig er der udarbejdet og implementeret en fraværspolitik af distriktslederne i pleje- og omsorgsafdelingen der sikrer, at ledelsen er væsentlig mere synlig end hidtil i forhold til de sygemeldte medarbejdere. Endvidere arbejdes der med en yderligere indsats i form af en ekstraordinær indsats vedrørende det ergonomiske, ligesom der arbejdes med ansættelse af psykologtimer til 2

4 støtte for medarbejderne omkring særlig problematiske brugere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse. Beslutning i den : Bilag der beskriver resultaterne af task force blev udleveret og lagt på sagen. Taget til efterretning. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. 3

5 2. Etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune J.nr.: P27. Sagsnr.: 08/17211 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede sidst sagen på møde d. 11. november 2008, hvor udvalget besluttede, at sætte projektbeskrivelse for etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune i høring hos relevante interessenter i perioden 12/11 12/ Projektbeskrivelse vedlægges i bilag. Der er indkommet høringssvar fra følgende parter; Lokal MED Sund Rebild, Medudvalgene på Skørping Ældrecenter, Mastruplund Ældrecenter, Haverslev Ældrecenter, Terndrup Ældrecenter, SektorMed Ældre, samt fra Sygeplejegruppen, Ledergruppen Pleje og Omsorg, Handicapråd og Ældreråd. Høringssvarene ligger i deres fulde udgave på sagen. Af de modtagne høringssvar fremgår følgende: Sund Rebild Lokal Med: Anbefaler projektforslaget og ser frem til et godt samarbejde med Pleje og Omsorgsafdelingen samt Myndighedsafdelingen. Ledergruppen Pleje og Omsorg: Generelt mener ledergruppen, at oprettelse af en sundhedsklinik er et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune særligt for målgruppen af borgere, der er selvhjulpne og i stand til selv at henvende sig i klinikken og samtidig gøre brug af de øvrige tilbud i sundhedsklinikken. Det er dog usikkert, hvor stor en andel af de ældre borgere, der serviceres i hjemmene, der vil være i stand til at bruge og profilere af tilbuddet i Sundhedsklinikken. Ledergruppen vurderer, at behovet for sygeplejeydelser for de brugere, der benytter de visiterede dag- og aktivitetstilbud kan svinge meget specielt i yderområderne. Det kan evt. suppleres med et mobilt tilbud. En flytning af sygeplejeopgaverne til Sundhedsklinikken vil betyde, at antallet af sygeplejersker i Pleje og Omsorg vil blive mindre. Åbningstiderne i Sundhedsklinikken vil dog betyde, at Pleje og Omsorg fortsat skal levere sygeplejeydelser i weekender, aften- og nattevagten. Disse tidspunkter kan være svære at besætte og med en lavere normering til at løse disse opgaver, vil det blive væsentligt mere sårbart. Det anbefales derfor, at sygeplejeopgaverne i Sundhedsklinikkerne varetages af Pleje og Omsorg. På den måde sikres en vis volumen. Det vil samtidig kunne være med til at danne baggrund for et øget tværfagligt samarbejde, hvor sygeplejerskerne også vil kunne anvendes i forbindelse med den patientrettede undervisning som f.eks. inkontinens, diabetes og demens. Det anbefales, at assistentopgaverne bevares i plejen for at bibeholde social- og sundhedsassistenterne. Høringsforslaget anbefales af ledergruppen, dog kunne det være en mulighed i første omgang at opstarte sundhedsklinikken i Støvring for at skabe et erfaringsgrundlag for det 4

6 videre arbejde med etablering af Sundhedsklinikker decentralt. Lokal MED Mastruplund Ældrecenter: Lokal MED ser positivt på oprettelsen af sundhedsklinikker. Det er et godt tilbud til selvhjulpne, friske hjemmeboende borgere. Men kan ikke anbefale at sundhedsklinikken rykkes ud af pleje og omsorg, men anbefaler at klinikkerne implementeres under den nuværende sygeplejeordning. På denne måde kan den helhedsorienterede pleje og bistand bedre optimeres. Der kan også på denne måde blive en større mulighed for fastholdelse af social-, og sundhedsassistenter da de gennem samarbejde med sygeplejen kan varetage en del opgaver i borgerens eget hjem. Lokal MED tilslutter sig høringen fra ledergruppen i pleje/omsorgsafdelingen Lokal MED Skørping Ældrecenter: Tilslutter sig ledergruppens høringssvar, og har specielt en bekymring omkring flytning af opgaveløsningen fra pleje-omsorgsafdelingens regi, da de mener at konsekvensen ved at flytte opgaver er, at man kan få svært ved at fastholde og rekruttere sygeplejersker / Social- og sundhedsassistenter til at løse opgaver i weekend, aften og nattetimerne. Lokal MED Haverslev Ældrecenter: Mener at oprettelse af en sundhedsklinik vil være et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune. især for de borgere der er så mobile at de selv kan henvende sig på klinikken og gøre brug af tilbuddene. At der i forhold til infrastruktur kan opstå problemer med at der opnås fuld udnyttelse af tilbuddet i den sydlige del af kommunen og at der derfor sideløbende kunne være en form for mobilt tilbud, til dækning i de tyndt befolkede områder. At der vil være en del af de borgere, som man i dag leverer ydelser til, som ikke vil være i stand til at benytte sig af tilbuddet på sundhedsklinikken. Anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget. Lokal MED Terndrup Ældrecenter: Tilslutter sig ideen med at have en sundhedsklinik i Rebild Kommune også gerne med satellitter hvor man arbejder tværfagligt sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. I forhold til den kliniske sygepleje så som, medicinadministration, injektioner og sårpleje er målgruppen en anden. Det er ældre svage og syge mennesker som ikke kan bevæge sig til et sundhedscenter. Der er her tale om sygepleje som bør foregå i borgerens hjem eller på det nærmeste ældrecenter. Infrastrukturen i Rebild Kommune med hensyn til den offentlige transport giver ikke borgerne i yder distrikterne mulighed for at kunne anvende sundhedscenter. Den oplysende / vejledende del kunne arrangeres som faste vejledningsdage på de enkelte centre i lighed med nuværende vejledning fra høreomsorgsmedarbejderen. 5

7 Sektor MED Ældre: SektorMED Ældre tilslutter sig høringssvaret fra ledergruppen på området, men tilføjer at det er væsentligt at starte med én sundhedsklinik for at se, hvordan den fungerer Sygeplejegruppen Pleje og Omsorg: Generelt mener sygeplejegruppen, at oprettelse af en sundhedsklinik er et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune særligt for målgruppen af borgere, der er selvhjulpne og i stand til selv at henvende sig i klinikken og samtidig gøre brug af de øvrige tilbud i sundhedsklinikken. Sygeplejegruppen mener at det er meget usikkert, hvor stor en andel af de ældre borgere, som serviceres i hjemmene, der vil være i stand til at bruge og profilere af tilbuddet i Sundhedsklinikken. Sygeplejen oplever at det er et fåtal af borgere som vil være i stand til at transportere sig selv til sundhedsklinikken, især i yderområderne. Det vil muligvis medføre forskelligt serviceniveau eller serviceforringelse for borgere især i yderområderne. En flytning af sygeplejeopgaverne til Sundhedsklinikken vil betyde, at antallet af sygeplejersker i Pleje og Omsorg vil blive mindre. Åbningstiderne i Sundhedsklinikken vil dog betyde, at Pleje og Omsorg fortsat skal levere sygeplejeydelser i weekender, aften- og nattevagten. Disse tidspunkter kan være svære at besætte og men en lavere normering til at løse disse opgaver, vil det blive væsentligt mere sårbart. Det kan imidlertid løses ved, at sygeplejeydelserne i Sundhedsklinikkerne varetages af Pleje og Omsorg. Sygeplejegruppen peger her på konkrete forslag til løsning af dette. Gruppen stiller endvidere følgende afklarende spørgsmål - Hvem har ansvaret for borgere der udebliver fra aftalt besøg i sundhedsklinikken? Hvem har ansvaret for borgere som bliver syge og ikke kan komme i sundhedsklinikken? Sygeplejegruppen anbefaler, at der opstartes sundhedsklinik, men at der i første omgang kun opstartes én Sundhedsklinik i Rebild Kommune for at skabe et erfaringsgrundlag for det videre arbejde med etablering af Sundhedsklinikker decentralt. Ældrerådet: Tager forslaget til efterretning. Anbefaler de forslåede centre. Ser positivt på evaluering og status efter 6 måneder. Handicaprådet: Mener at etablering af en Sundhedsklinik er et særdeles godt tiltag. Men har stor bekymring i relation til valget af de 3 ældrecentre som satellitter, rent geografisk, samt i det hele taget ved at vælge ældrecentrene som satellitter, da man risikerer at fraskrive sig en række borgeres interesse, nemlig de målgrupper der ikke normalt ville benytte sig af ældrecentrenes tilbud. 6

8 Forvaltningens bemærkninger: Sammenfattende kan forvaltningen konkludere, o at høringsparterne generelt ser forslaget om etablering af en Sundhedsklinik i Rebild Kommune, som et positivt tiltag der kan anbefales. Nogle høringsparter indikerer, at o at der er betænkeligheder ved flytning af sygeplejeopgaven fra Pleje og Omsorg, o at det kan blive svært, at rekruttere/fastholde sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, hvis opgaven flyttes, o at det særligt kommer de selvhjulpne/mobile borgere til gode, o at det anbefales i første omgang kun at opstarte én sundhedsklinik i kommunen evt. sideløbende med et mobilt tilbud til dækning i de tyndt befolkede områder. Det er forvaltningens vurdering, at sundhedsklinikkens placering på Grandgårdscentret med satellitter på de ældrecentre hvor der er etableret visiteret dag- og aktivitetscenter strategisk og driftsmæssigt er den rigtige beslutning, idet de borgere der er visiteret til dag- og aktivitetscenter herved kan gøre brug af tilbuddet når de alligevel er på ældrecentret. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at sundhedsklinikkerne ikke kun er for pleje og omsorgsafdelingens brugergruppe, men at sundhedsklinikken er tænkt som et langt bredere tilbud til alle grupper i Rebild Kommune omkring sundhedstilbud m.v., hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale, at tilbuddet placeres under pleje og omsorg. Sundhedsklinikken bygger på et fundament med visiterede ydelser, men klinikken er bl.a. også udgangspunkt for arbejdsmiljørelaterede tilbud til medarbejderne i Rebild Kommune, træning for sygemeldte borgere fra Rebild Kommune og de mange tilbud der tidligere blev givet fra Sund By organisationen. Det er forvaltningens vurdering, at langt de fleste af de sygeplejemæssige ydelser der vil skulle løses via sygeplejeklinikken er ydelser der skal løses en eller to gange om ugen eller måske hver 14. dag, hvorfor det ikke vurderes at være et problem med at levere ydelserne i weekends og helligdage. Viser det sig at være tilfældet er løsningen, at de sygeplejersker der ansættes i sundhedsklinikken må indgå i weekendvagter som en del af arbejdstilrettelæggelsen. Sundhedsklinikken er Sund Rebilds varetegn og den funktion der for alvor skal sætte sundhed på dagsordenen i Rebild Kommune, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at flytte funktionen til Pleje og omsorgsafdelingen. For så vidt angår flytningen af sygeplejeydelser viser en gennemgang af de visiterede sygeplejeydelser, at der vil kunne flyttes ca. 80 visiterede timer pr. uge, netto svarende til 150 borgere til sundhedsklinikken. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At træffer beslutning om etablering af Sundhedsklinik med satellitter som foreslået i projektbeskrivelse med virkning fra 1. april 2009 og med opfølgende evaluering efter 6 mdr. 7

9 Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Projektbeskrivelse Sundhedsklinik - SU

10 3. Vederlagsfri fysioterapi J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/226 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunerne har med virkning fra 1. august 2008 overtaget ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. En ny kommunal opgave med tilhørende økonomi og tilgang af ny patientgruppe. Den samlede patientgruppe er herefter personer med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Alle tilbud er lægehenvist og sker med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning med tilhørende diagnoseliste. Regionen har fortsat ansvaret for den almene, tilskudsbelagte fysioterapi. Ift. til andre tilbud er der en klar præcisering af, at personer der modtager tilbud i kommunalt regi ikke kan henvises til et tilsvarende tilbud i ordningen om vederlagsfrie fysioterapi, men at en person dog godt kan modtage holdtræning i kommunalt regi og individuel behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Det er ikke hjemmel til at yde befordring til vederlagsfri fysioterapi, en kommune kan dog vælge at yde tilskud til befordring jf. Servicelovens 100. Ovennævnte ændring i opgavefordeling betyder, at der nedsættes et Samarbejdsudvalg med såvel politisk som administrativ repræsentation og fra såvel kommunerne som Regionen. Den kommunale politiske repræsentation i Region Nord sker via Hjørring og Mariagerfjord kommuner. Disse repræsentanter træffer beslutninger på vegne af alle kommuner i Regionen. Samarbejdsudvalgets opgaver er - sager vedr. fortolkning og forståelse - vejledning, - spørgsmål vedr. ydernumre - klagesager - 2 aftaler - opfølgning på økonomi, - kontrolstatistik og - behandling af praksisplan for fysioterapi. Med udgangspunkt i ovennævnte opgaveportefølje har Kontaktudvalget i Nordjylland besluttet, at der fremover skal være en delt sekretariatsfunktion for Samarbejdsudvalg for Fysioterapi. Regionen varetager betjeningen for den almene fysioterapi mens kommunerne opretter et fælleskommunalt sekretariat beliggende i Hjørring Kommune, der sikrer betjeningen for den vederlagsfri fysioterapi. For at sikre koordinering mellem de to sekretariater har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til samarbejdsaftale med aftaler om ansvars- og opgavefordeling. I den anledning søges pt. en sekretariatsmedarbejder til at varetage opgaven i kommunalt regi. Den kalkulerede fælles kommunale udgift er budgetteret til kr. til forholdsmæssig fordeling mellem de 11 kommuner. Rebild Kommune er repræsenteret i ansættelsesudvalget. 9

11 Vederlagsfri fysioterapi gælder for alle aldre. Den ændrede opgavefordeling indebærer også, at der nu er frit valg på området hvilket betyder, - at patienterne kan som hidtil vælge en privat praktiserende fysioterapeut, - at patienterne kan vælge at forhøre sig om eventuelle kommunale tilbud - følger samme regler som genoptræning efter Sundhedsloven (dvs. en patient kan vælge andre kommuners egne tilbud, hvis ens hjemkommune ikke har et tilbud). Kommunerne er ikke forpligtet til at have tilbud. På børne- og ungeområdet vil et monofagligt tilbud i form af fysioterapi alene ofte være utilstrækkeligt for børn med et fysisk handicap hvorfor Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at henvisende læge undersøger muligheder for et kommunalt tilbud. Med udgangspunkt heri ansøger Sund Rebild om at blive godkendt som leverandør inden for vederlagsfri fysioterapi med en forventning om, - at der på børne- og ungeområdet vil kunne gives et kvalitativt tilbud om den den hele pakkeløsning med udgangspunkt i eksisterende normering inden for fysio- /ergoterapi og øvrige relevante sundhedsfremmende og forebyggende kompetencer i regi af afdelingen, - at den kommunale udgift ved øget fokus på synliggørelse af kommunalt tilbud bør kunne reduceres, idet en kommunal takst ikke er afhængig af den centralt udmeldte takst som en privatpraktiserende fysioterapeut har krav på. Ydermere vil der være et incitament til en økonomisk reduktion i udgiftsniveauet ved at sætte fokus på et øget samarbejde med lægerne, idet tilbud alene er lægehenvist. En henvisning gælder som udgangspunkt i 12 måneder hvorefter der i samarbejde med patienten laves en statusredegørelse, som videregives til egen læge. Herefter foretages igen en vurdering af, hvorvidt fortsat behandling i praksissektor er det rigtige tilbud for patienten. I givet fald kan henvisning fornys for 12 måneder ad gangen. I modsætning hertil vil der i nogle tilfælde vil der i kommunalt regi være mulighed for at visitere til 86 træning med en nærmere afgrænset tidshorisont foretaget via visitator i Myndighedsafdelingen. Andre incitamenter for at øge bevidstheden omkring ændrede procedurer er de muligheder der ligger i differentieret patienthenvisning til enten individuel eller holdtræning og et øget fokus på bevilling af ydernumre til privatpraktiserende fysioterapeuter. Der er aftalt fællesmøde med lægeforum d. 22. januar 2009 med bl.a. dette punkt på dagsordenen. Endelig vil der via Myndighedsafdelingen være mulighed for såvel mundtligt som skriftligt at præcisere direkte overfor den enkelte patient/borger at man ikke er berettiget til dubleringstilbud. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for en evt. kommunal opgavevaretagelse vil blive udarbejdet i det omfang der er behov for og krav herom. Økonomi: På budgettet for 2009 er der afsat 3.0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi. Den skønsmæssige udgift anslås til 5 mio. kr. med baggrund i forventede regnskabstal for

12 Herudover har kommunen en udgift til administrativ bistand i regional regi, i alt ca kr. som indgår i eksisterende budget. Denne udgift fortsætter uanset oprettelse af fælleskommunalt sekretariat. Hertil kommer ny kommunal udgift til det fælleskommunale sekretariat, skønsmæssig udgift for Rebild Kommune i alt ca kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sund Rebild godkendes som leverandør for vederlagsfri fysioterapi, At forvaltningen vil følge den økonomiske udvikling på området tæt i forbindelse med de månedlige økonomiopfølgninger. Beslutning i den : Indstilling godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. 11

13 4. Gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/18095 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med henvisning til sundhedsudvalgets beslutning på mødet den 2. december 2008 har forvaltningen afholdt samtaler med fire af de beboere og pårørende der i dag bor i Søparken, og som ville blive berørt ved en etablering af et gerontopsykiatrisk afsnit i Søparken. Møderne er afviklet i en god ånd med beboere, deres pårørende distriktsleder på Engparken og afdelingsleder for sekretariat og myndighed. Der er afholdt fire møder, hvor der er givet orientering om borgere med gerontopsykiatrisk adfærd. Det drejer sig om borger med demens, der har en adfærd, som medfører, at de har behov for rummelighed, genkendelighed og struktur i deres hverdag. Orienteringen har medvirket til en større forståelse for et evt. tilbud. Fælles for de afviklede samtaler har været respekten, dialogen og lydhørenhed for beboere og deres pårørendes synspunkter. Beboerne har gennem et uarbejdet spørgeskema fået gennemgået spørgsmålene og deres besvarelse er indskrevet i skemaet. Bilag: Skemaerne er anonymiseret. Sammenskrivning af de afholdte samtaler:. Ønsker du at modtage tilbuddet om en anden bolig, dvs. bolig 16, 17, 18, 19 i Engparken eller på et andet af Rebild Kommunes ældrecentre? 1 modtager tilbuddet 3 ønsker ikke at tage i mod tilbuddet Hvis svaret er nej, hvad er dine begrundelser herfor? Begrundelser er trygheden i nuværende bolig og afstanden til de nye boliger. Der er langt til fællesrum. Pårørendes begrundelser? Pårørende ønsker af følge beboers beslutning Såfremt der træffes endelig beslutning om etablering af gerontopsykiatrisk botilbud, er der så nogle overvejelser Rebild Kommune skal tænke ind for at afhjælpe, så du forsat oplever en tryg og meningsfyldt hverdag? Ved gennemgangen, har det været uklart om det er psykiatriske beboere, der skulle bo i Søparken. Der er tale om borgere med demens ældre der har et adfærd, der gør, at de har brug for rummelige trygge, genkendelige rammer. Målgruppen findes delvis i Søparken i dag Der er ro, tryghed for de beboere, der forsat ønsker at bo i Søparken, som givet udtryk for ved de individuelle samtaler Er der spørgsmål, som du og din familie ønsker svar på ved etablering af en midlertidig løsning. At der sikres ro og meningsfulde hverdag. At der vil være mulighed for at flytte, hvis der opstår behov at det sker på samme betingelser som på nuværende tidspunkt. Evt.: Fælles for de nuværende beboere er, at de ønsker at få tilbudt kommende ledige boliger tættere på Fællesarealer dog forsat med mulighed for at takke nej. 12

14 Med henvisning til tidligere behandling af sagen herunder de indkomne høringssvar, vil der forsat være behov for etablering af en særlig tværfaglig og struktureret indsats for borgere med gerontopsykiatrisk adfærd, idet vurderingen er, at der i dag er borgere indenfor målgruppen, som ikke får et kvalificeret tilbud i de nuværende rammer. Tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud: På baggrund af de afviklede samtaler, respekten og beboernes medbestemmelse anbefaler forvaltningen, at der kan etableres et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud Søparken, hvor de nuværende fire boliger tilbydes til borgere med behov for gerontopsykiatrisk tilbud. De tre beboere, der alle har tilkendegivet, at de på tiden ikke ønsker at flytte forsat tilbydes hjælp, støtte og en meningsfyldt hverdag i Søparken. Beboere og pårørende sikres medindflydelse, dialog og information gennem beboer og pårørenderåd, så dagligdagen i Søparken tilgodeses for alle parter. Beboerne er orienteret om, at der ved ledige boliger i Søparken, vil der blive tilbudt pladser til borgere med behov for et gerontopsykiatrisk tilbud. De nuværende beboere får samlet et bedre tilbud med den tilpasset økonomi. Styregruppe: Der anbefales, at der nedsættes en styregruppe, der sikrer, at der udarbejdes tilrettet organisations, struktur, uddannelse og implementeringsplan af et gerontopsykiatrisk tilbud. Styregruppen repræsenteres med afdelingsleder for pleje og omsorg, distriktsleder, assisterende distriktsleder, repræsentant for ældreråd, medarbejderrepræsentanter og pårørende. Styregruppen udarbejder tidsplan, der beskriver aktiviteterne frem til den 1. april 2009, hvor tilbuddet vil være etableret. Forvaltningen har på baggrund af de afviklede samtaler udarbejdet et nyt økonomisk overslag til vurdering af tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud. Se bilag. Økonomi: Ved etablering af et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud vil der kunne opnås en besparelse på: 1. år kr ,- Efterfølgende år kr ,- Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der etableres et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud med ekstra støtte som beskrevet med virkning fra 1. april 2009 At der nedsættes en styregruppe som beskrevet At økonomien tilpasses når tilbuddet i Søparken er fuldt udbygget 13

15 At de nuværende beboere tilbydes alle ledige lejligheder i Engparken på anførte favorable vilkår Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomi lokalt psykiatrisk plejehjem - SU

16 5. Høring - strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor J.nr.: K04. Sagsnr.: 08/23316 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Region Nordjylland har besluttet, at sammenhængen mellem akutberedskabet og lægevagten i Regionen skal belyses, analyseres og munde ud i en strukturanalyse/rapport, der beskriver den nuværende og den påtænkte fremtidige struktur. Dette er sket på baggrund af blandt andet vedtagelsen af ny sygehusstruktur samt indgåelse af aftale om lægevagten i regionen. Regionen har på den baggrund haft nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af regionen, kommunerne og de praktiserende læger, som skal analysere området og udarbejde oplæg til beslutning. Arbejdet har afstedkommet følgende: Der har været har afholdt fire møder siden den 9. juni 2008 Arbejdet er udmøntet i nævnte rapport, der beskriver en række anbefalinger, hvis formål er at understøtte opnåelsen af en bæredygtig og sammenhængende struktur på akutområdet Rebild Kommune modtog rapporten i december 2008 og har sendt sagen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og hos forvaltningsledelsen i Sundhed med efterfølgende behandling i det politiske system. Fristen for afgivelse af et samlet kommunalt høringssvar er den 9. februar Regionen har efterfølgende fremsendt "Supplement til høring om strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskab : Materialet indeholder statistisk materiale til brug for høring med et udarbejdet datagrundlag for udskrivninger for de nordjyske sygehuse Dette materiale har forvaltningen ligeledes eftersendt til Ældreråd, Handicapråd samt forvaltningsledelsen i Sundhed. Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Ældrerådet, der har ønsket indsendte høringssvar med på Sundhedsudvalg som bilag, jævnfør vedhæftede. Dette er sammen med indkomne bemærkninger fra afdelinger i Sundhed indgået i nedenstående høringssvar Høringssvar Rebild kommune er overordnet enig i præmisserne for strukturanalysen: At sikre lægevagtsbetjening i regionen samt medvirke til at facilitere fremtidigt samarbejde mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor Rebild Kommune er delvist enig i rapportens anbefalinger og finder, at grundlaget for 15

17 aktuelle såvel som kommende udfordringer for lægevagt og akutberedskab er beskrevne. Rebild Kommune har dog præciseringer og tilføjelser. Rebild Kommunes høringssvar tager udgangspunkt i rapportens overordnede anbefalinger. Disse er centreret omkring 7 områder: 1. Anbefaling vedrørende tilpasning af antallet af lægevagtsstationer 2. Anbefaling vedrørende lægevagtsstationer og Fælles akutmodtagelser (FAM) 3. Anbefaling vedrørende fælles IT-system i lægevagt og akutmodtagelse 4. Anbefaling vedrørende udregning af patienttransportordning 5. Anbefaling vedrørende serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland 6. Anbefaling vedrørende organisering af akutstruktur i dagtid 7. Anbefaling vedrørende samarbejde mellem kommuner og lægevagt ad. 1 Anbefaling vedrørende tilpasning af antallet af lægevagtsstationer Rebild Kommune er enig i tilpasningen af lægevagtsstationer dog under forudsætning af, at der tages mest mulig hensyn til yderdistrikterne, så borgere sikres den nødvendige vagtlægedækning og herunder mindst mulig transporttid til vagtlægen Rebild Kommune påpeger, at den netop vedtagne sygehusstruktur indarbejdes og tilpasses, så den matcher akutberedskabet og lægevagten Rebild Kommune påpeger ligeledes, at den forslåede tilpasning vil medføre øget kommunale udgifter til eks. sygeplejersker, som forslået analysen. Det er dog regionen, der er ansvarlig for driften af lægevagten og det må forventes, at der er de nødvendige vagtlægedækninger og ligeledes det nødvendige beredskab til at løfte opgaven. ad. 2. Anbefaling vedrørende lægevagtsstationer og Fælles akutmodtagelser (FAM) Rebild Kommune finder det relevant og der er gode muligheder for samdrift mellem lægevagtskonsultationer og de 3 fælles akutmodtagelser Rebild Kommune påpeger, at det vil medføre en øget vagtlægedækning for de praktiserende læger, hvor der i forvejen er rekrutteringsproblemer Rebild Kommune finder ligeledes forslaget om opgaveglidning med større brug af sygeplejepersonale relevant på lægevagtstationerne under forudsætning af, at det er fagligt forsvarligt ad. 3. Anbefaling vedrørende fælles IT-system i lægevagt og akutmodtagelse Rebild Kommune kan alene anbefale, at der er etableres et kommunikationssystem, der kan sikre IT kommunikationen, som knytter alle data i forløbskæden fra vagtlægerne, præhospitalt, i FAM og ind i sygehusene sammen, og som sikrer kommunikationen til kommunerne Der er foreslået en undersøgelse af udvikling af IT-system Rebild Kommune anbefaler at regionen iværksætter undersøgelsen straks med anbefalinger og afledte økonomiske beregninger. 16

18 ad. 4. Anbefaling vedrørende udregning af patienttransportordning Rebild Kommune er enig i, at de lægefaglige ressourcer skal udnyttes optimalt, så der sikres hurtig og effektiv behandling af patienter Rebild Kommune mangler en præcisering af, hvor langt patienterne må forvente, at de skal transporteres til. Er der tale om det nærmeste vagtlægeberedskab, eller kan en borger fra Rebild Kommune visiteres til vagtlægen i Hjørring? Det skal bemærkes, at Rebild Kommune ofte har svage borgere på ældrecentre, i boformer og terminalt syge borgere i eget hjem Der ønskes en tydelig og klar præcisering af, hvilke borgere og patienter der skal og må forvente at skulle transporteres. Ændringen vil medføre øgede kommunale udgifter på plejehjem og for boformer, idet netop disse borgere vil have behov for ledsagelse til vagtlægeordningen Rebild Kommune tager forbehold for de kommunalt øgede udgifter, idet der ikke er indarbejdet økonomiske beregninger ved udvidelse af en ændret patienttransportordning ad. 5. Anbefaling vedrørende serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland Rebild Kommune finder, at en drøftelse af serviceniveauet er særdeles relevant og finder at en rekrutteringsfremmende indsats er endog meget vigtig - ikke mindst i Region Nordjylland, der generelt er et udkantsområde og hvor lægemanglen er markant. Kommunen bakker ligeledes op om midlerne til en rekrutteringsfremmende indsats, der i prioriteret rækkefølge er: Løsning af sikkerhedsmæssige problemer Kvalitetssikring I forbindelse med økonomi - at regionen stiller den nødvendige økonomi til rådighed for gennemførelse af kvalitetssikring i lægevagten. ad. 6. Anbefaling vedrørende organisering af akutstruktur i dagtid Rebild Kommune anbefaler forslaget om at sikre tilgængelighed til almen praksis i dagtid, herunder indgåelse af servicemål for tilgængeligheden samt løbende kontrol af tilgængeligheden ad. 7. Anbefaling vedrørende samarbejde mellem kommuner og lægevagt Rebild Kommune kan anbefale intentionerne omkring øget samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og lægevagten med følgende forbehold: 17 At der indgås aftaler med Rebild Kommune om øget dækning af hjemmesygeplejersker til at servicere vagtlægeberedskabet i aften og nattetimerne At sygeplejerskerne opkvalificeres til varetage, støtte og sikre, at den akutte fase

19 kan håndteres i eget hjem under vejledning fra vagtlægen/praksislægen At de påtænkte planer omkring akutstuer, herunder bemanding, beredskab og forventet indsats skal præciseres og aftales med kommunerne og de praktiserende læger med henblik på indgåelse af konkrete aftaler, idet kommunerne aflaster regionens sygehusforpligtelse Rapportens anbefalinger kræver et konstruktivt samarbejde mellem regionen og kommunerne, de praktiserende læger, lægevagtordningen og en opkvalificering af hjemmesygeplejersker i kommunalt regi. Slutteligt skal anføres, at Rebild Kommune finder høringsfrisen for kort, når materialet både skal til ekstern høring og igennem det politiske kommunale system, der indbefatter behandling i Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til høringssvar godkendes og udgør grundlag for det endelige høringssvar. Herunder medtages det eftersendte høringssvar, udfærdiget af KKR på foranledning af kommunerne og på baggrund af kommunernes drøftelse på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget d. 27. november 2008 At Ældrerådets høringssvar tages til efterretning Beslutning i den : Forslag til høringssvar fra KKR udleveret og fremsendes til byrådet forud for sagens behandling. Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Pixiudgave_strukturanalyse_endelige version - SU Åben Åben Høringssvar fra Ældrerådet SU Følgebrev til kommunerne vedr høring af strukturanalyse Åben SU

20 6. Statsforvaltningens praksisundersøgelse af ledsagerordning for voksne jf. servicelovens 97 J.nr.: K00. Sagsnr.: 08/20363 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Statsforvaltningen Nordjylland, det Sociale Nævn har gennemført en praksisundersøgelse af Hjørring, Jammerbugt og Rebild Kommuners afgørelser om ledsageordning efter 97 i serviceloven. Baggrunden for undersøgelsen har været et ønske om at få et større indblik i kommunernes anvendelse af bestemmelserne om ledsageordning. Nævnet modtager kun ganske få klagesager om ledsageordning og har derfor kun haft begrænset indsigt i området Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, hvorvidt kommunernes praksis for at bevilge ledsageordning efter servicelovens 97 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Nævnet har undersøgt følgende forhold: Er den oprindelige afgørelse om bevilling af ledsagelse samlet set korrekt. I hvilket omfang er sagen oplyst (ved den oprindelige afgørelse). Er evt. efterfølgende afgørelser samlet set rigtige. Er ansøgeren omfattet af personkredsen. Er det tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i. Forhold vedrørende evt. opsparing af timer. Er formelle sagsbehandlingsregler overholdt. Nævnet konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer sig, at det fornødne grundlag for afgørelsen er til stede. Undersøgelsen viser, at ud af det samlede antal sager på 39 er Nævnet kun enig i afgørelsen i 9 sager. I de resterende sager ville afgørelserne være blevet ændret eller sagen blevet hjemvist til kommunerne, hvis der havde været indgivet en klagesag. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Nævnet, at kommunerne særligt retter øget opmærksomhed på følgende forhold: At det fornødne beslutningsgrundlag er til stede, før der træffes afgørelser om ledsageordning. Det anbefales herunder, at der som minimum foreligger en beskrivelse i sagen af, hvad ansøgeren kan/ikke kan (funktionsbeskrivelse), og hvorfor der er behov for ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Det bør også i de tilfælde, hvor det har relevans være taget stilling til, om der er behov for socialpædagogisk bistand, og om borgeren selv kan efterspørge aktiviteter. Nævnet anbefaler, at kommunerne i højere grad tager stilling til, om der er behov for indhentelse af lægelige oplysninger. Notatpligten i henhold til offentlighedslovens 6. Hvis kommunen allerede er bekendt med oplysninger om borgeren, som har betydning for vurderingen af om ledsageordning kan bevilges, evt. fra andre af borgerens sociale sager (f.eks. hjemmehjælp, bil eller pension), bør det klart fremgå. 19

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere