REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte task force på ældreområdet 2 2. Etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune 4 3. Vederlagsfri fysioterapi 9 4. Gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken Høring - strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor Statsforvaltningens praksisundersøgelse af ledsagerordning for voksne jf. servicelovens Orientering Valg af formand til 22 Underskriftsside 23 1

3 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte task force på ældreområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 07/19771 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I januar måned 2008 blev der nedsat en task force gruppe bestående af fysioterapeut, psykolog og medarbejder fra HR-afdelingen, med det formål at undersøge arbejdsmiljøet i hver enkelt plejegruppe i pleje- og omsorgsafdelingen. Formålet med projektet var at tilvejebringe informationer om, hvad den enkelte medarbejder og medarbejderkollektivet mener der skal til for at skabe attraktive arbejdspladser i pleje- og omsorgsafdelingen. Arbejdet er afsluttet i december måned Der var her gennemført 27 samtalerunder med plejegrupper m.fl. med deltagelse af 269 medarbejdere svarende til godt 50% af medarbejderne. Projektet har bygget på 4 temaer: Det fremmende og det hæmmende for en attraktiv arbejdsplads Sygefravær Seniorpolitik Andet Repræsentanter fra den nedsatte task force vil på mødet gennemgå resultaterne af undersøgelsen over for. Forvaltningen kan supplerende oplyse, at de af undersøgelsen fremkomne resultater allerede er integreret i det uddannelsesprojekt der forventes opstartet primo 2009, hvori indgår såvel leder- som medarbejderudvikling, og hvor målet er at sikre mere synlig ledelse og større kompetencer til den enkelte medarbejder og den enkelte medarbejdergruppe. Endvidere arbejder forvaltningen på en ekstraordinær indsats omkring forbedring af arbejdsmiljøet og reduktion af sygefraværet i pleje- og omsorgsafdelingen. Heri indgår de allerede etablerede tiltag i form af akuttilbud i forbindelse med problemer i bevægeapparat m.v., ansættelses af velfærdsmedarbejder delvist finansieret af Det lokal beskæftigelseråd i Rebild Kommune, hvori indgår etablering af virksomhedscentre på alle ældrecentre, samt aftaler med Sund Rebild vedrørende en lang række kurser i løfteteknik m.v. Endelig er der udarbejdet og implementeret en fraværspolitik af distriktslederne i pleje- og omsorgsafdelingen der sikrer, at ledelsen er væsentlig mere synlig end hidtil i forhold til de sygemeldte medarbejdere. Endvidere arbejdes der med en yderligere indsats i form af en ekstraordinær indsats vedrørende det ergonomiske, ligesom der arbejdes med ansættelse af psykologtimer til 2

4 støtte for medarbejderne omkring særlig problematiske brugere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse. Beslutning i den : Bilag der beskriver resultaterne af task force blev udleveret og lagt på sagen. Taget til efterretning. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. 3

5 2. Etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune J.nr.: P27. Sagsnr.: 08/17211 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede sidst sagen på møde d. 11. november 2008, hvor udvalget besluttede, at sætte projektbeskrivelse for etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune i høring hos relevante interessenter i perioden 12/11 12/ Projektbeskrivelse vedlægges i bilag. Der er indkommet høringssvar fra følgende parter; Lokal MED Sund Rebild, Medudvalgene på Skørping Ældrecenter, Mastruplund Ældrecenter, Haverslev Ældrecenter, Terndrup Ældrecenter, SektorMed Ældre, samt fra Sygeplejegruppen, Ledergruppen Pleje og Omsorg, Handicapråd og Ældreråd. Høringssvarene ligger i deres fulde udgave på sagen. Af de modtagne høringssvar fremgår følgende: Sund Rebild Lokal Med: Anbefaler projektforslaget og ser frem til et godt samarbejde med Pleje og Omsorgsafdelingen samt Myndighedsafdelingen. Ledergruppen Pleje og Omsorg: Generelt mener ledergruppen, at oprettelse af en sundhedsklinik er et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune særligt for målgruppen af borgere, der er selvhjulpne og i stand til selv at henvende sig i klinikken og samtidig gøre brug af de øvrige tilbud i sundhedsklinikken. Det er dog usikkert, hvor stor en andel af de ældre borgere, der serviceres i hjemmene, der vil være i stand til at bruge og profilere af tilbuddet i Sundhedsklinikken. Ledergruppen vurderer, at behovet for sygeplejeydelser for de brugere, der benytter de visiterede dag- og aktivitetstilbud kan svinge meget specielt i yderområderne. Det kan evt. suppleres med et mobilt tilbud. En flytning af sygeplejeopgaverne til Sundhedsklinikken vil betyde, at antallet af sygeplejersker i Pleje og Omsorg vil blive mindre. Åbningstiderne i Sundhedsklinikken vil dog betyde, at Pleje og Omsorg fortsat skal levere sygeplejeydelser i weekender, aften- og nattevagten. Disse tidspunkter kan være svære at besætte og med en lavere normering til at løse disse opgaver, vil det blive væsentligt mere sårbart. Det anbefales derfor, at sygeplejeopgaverne i Sundhedsklinikkerne varetages af Pleje og Omsorg. På den måde sikres en vis volumen. Det vil samtidig kunne være med til at danne baggrund for et øget tværfagligt samarbejde, hvor sygeplejerskerne også vil kunne anvendes i forbindelse med den patientrettede undervisning som f.eks. inkontinens, diabetes og demens. Det anbefales, at assistentopgaverne bevares i plejen for at bibeholde social- og sundhedsassistenterne. Høringsforslaget anbefales af ledergruppen, dog kunne det være en mulighed i første omgang at opstarte sundhedsklinikken i Støvring for at skabe et erfaringsgrundlag for det 4

6 videre arbejde med etablering af Sundhedsklinikker decentralt. Lokal MED Mastruplund Ældrecenter: Lokal MED ser positivt på oprettelsen af sundhedsklinikker. Det er et godt tilbud til selvhjulpne, friske hjemmeboende borgere. Men kan ikke anbefale at sundhedsklinikken rykkes ud af pleje og omsorg, men anbefaler at klinikkerne implementeres under den nuværende sygeplejeordning. På denne måde kan den helhedsorienterede pleje og bistand bedre optimeres. Der kan også på denne måde blive en større mulighed for fastholdelse af social-, og sundhedsassistenter da de gennem samarbejde med sygeplejen kan varetage en del opgaver i borgerens eget hjem. Lokal MED tilslutter sig høringen fra ledergruppen i pleje/omsorgsafdelingen Lokal MED Skørping Ældrecenter: Tilslutter sig ledergruppens høringssvar, og har specielt en bekymring omkring flytning af opgaveløsningen fra pleje-omsorgsafdelingens regi, da de mener at konsekvensen ved at flytte opgaver er, at man kan få svært ved at fastholde og rekruttere sygeplejersker / Social- og sundhedsassistenter til at løse opgaver i weekend, aften og nattetimerne. Lokal MED Haverslev Ældrecenter: Mener at oprettelse af en sundhedsklinik vil være et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune. især for de borgere der er så mobile at de selv kan henvende sig på klinikken og gøre brug af tilbuddene. At der i forhold til infrastruktur kan opstå problemer med at der opnås fuld udnyttelse af tilbuddet i den sydlige del af kommunen og at der derfor sideløbende kunne være en form for mobilt tilbud, til dækning i de tyndt befolkede områder. At der vil være en del af de borgere, som man i dag leverer ydelser til, som ikke vil være i stand til at benytte sig af tilbuddet på sundhedsklinikken. Anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget. Lokal MED Terndrup Ældrecenter: Tilslutter sig ideen med at have en sundhedsklinik i Rebild Kommune også gerne med satellitter hvor man arbejder tværfagligt sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. I forhold til den kliniske sygepleje så som, medicinadministration, injektioner og sårpleje er målgruppen en anden. Det er ældre svage og syge mennesker som ikke kan bevæge sig til et sundhedscenter. Der er her tale om sygepleje som bør foregå i borgerens hjem eller på det nærmeste ældrecenter. Infrastrukturen i Rebild Kommune med hensyn til den offentlige transport giver ikke borgerne i yder distrikterne mulighed for at kunne anvende sundhedscenter. Den oplysende / vejledende del kunne arrangeres som faste vejledningsdage på de enkelte centre i lighed med nuværende vejledning fra høreomsorgsmedarbejderen. 5

7 Sektor MED Ældre: SektorMED Ældre tilslutter sig høringssvaret fra ledergruppen på området, men tilføjer at det er væsentligt at starte med én sundhedsklinik for at se, hvordan den fungerer Sygeplejegruppen Pleje og Omsorg: Generelt mener sygeplejegruppen, at oprettelse af en sundhedsklinik er et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune særligt for målgruppen af borgere, der er selvhjulpne og i stand til selv at henvende sig i klinikken og samtidig gøre brug af de øvrige tilbud i sundhedsklinikken. Sygeplejegruppen mener at det er meget usikkert, hvor stor en andel af de ældre borgere, som serviceres i hjemmene, der vil være i stand til at bruge og profilere af tilbuddet i Sundhedsklinikken. Sygeplejen oplever at det er et fåtal af borgere som vil være i stand til at transportere sig selv til sundhedsklinikken, især i yderområderne. Det vil muligvis medføre forskelligt serviceniveau eller serviceforringelse for borgere især i yderområderne. En flytning af sygeplejeopgaverne til Sundhedsklinikken vil betyde, at antallet af sygeplejersker i Pleje og Omsorg vil blive mindre. Åbningstiderne i Sundhedsklinikken vil dog betyde, at Pleje og Omsorg fortsat skal levere sygeplejeydelser i weekender, aften- og nattevagten. Disse tidspunkter kan være svære at besætte og men en lavere normering til at løse disse opgaver, vil det blive væsentligt mere sårbart. Det kan imidlertid løses ved, at sygeplejeydelserne i Sundhedsklinikkerne varetages af Pleje og Omsorg. Sygeplejegruppen peger her på konkrete forslag til løsning af dette. Gruppen stiller endvidere følgende afklarende spørgsmål - Hvem har ansvaret for borgere der udebliver fra aftalt besøg i sundhedsklinikken? Hvem har ansvaret for borgere som bliver syge og ikke kan komme i sundhedsklinikken? Sygeplejegruppen anbefaler, at der opstartes sundhedsklinik, men at der i første omgang kun opstartes én Sundhedsklinik i Rebild Kommune for at skabe et erfaringsgrundlag for det videre arbejde med etablering af Sundhedsklinikker decentralt. Ældrerådet: Tager forslaget til efterretning. Anbefaler de forslåede centre. Ser positivt på evaluering og status efter 6 måneder. Handicaprådet: Mener at etablering af en Sundhedsklinik er et særdeles godt tiltag. Men har stor bekymring i relation til valget af de 3 ældrecentre som satellitter, rent geografisk, samt i det hele taget ved at vælge ældrecentrene som satellitter, da man risikerer at fraskrive sig en række borgeres interesse, nemlig de målgrupper der ikke normalt ville benytte sig af ældrecentrenes tilbud. 6

8 Forvaltningens bemærkninger: Sammenfattende kan forvaltningen konkludere, o at høringsparterne generelt ser forslaget om etablering af en Sundhedsklinik i Rebild Kommune, som et positivt tiltag der kan anbefales. Nogle høringsparter indikerer, at o at der er betænkeligheder ved flytning af sygeplejeopgaven fra Pleje og Omsorg, o at det kan blive svært, at rekruttere/fastholde sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, hvis opgaven flyttes, o at det særligt kommer de selvhjulpne/mobile borgere til gode, o at det anbefales i første omgang kun at opstarte én sundhedsklinik i kommunen evt. sideløbende med et mobilt tilbud til dækning i de tyndt befolkede områder. Det er forvaltningens vurdering, at sundhedsklinikkens placering på Grandgårdscentret med satellitter på de ældrecentre hvor der er etableret visiteret dag- og aktivitetscenter strategisk og driftsmæssigt er den rigtige beslutning, idet de borgere der er visiteret til dag- og aktivitetscenter herved kan gøre brug af tilbuddet når de alligevel er på ældrecentret. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at sundhedsklinikkerne ikke kun er for pleje og omsorgsafdelingens brugergruppe, men at sundhedsklinikken er tænkt som et langt bredere tilbud til alle grupper i Rebild Kommune omkring sundhedstilbud m.v., hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale, at tilbuddet placeres under pleje og omsorg. Sundhedsklinikken bygger på et fundament med visiterede ydelser, men klinikken er bl.a. også udgangspunkt for arbejdsmiljørelaterede tilbud til medarbejderne i Rebild Kommune, træning for sygemeldte borgere fra Rebild Kommune og de mange tilbud der tidligere blev givet fra Sund By organisationen. Det er forvaltningens vurdering, at langt de fleste af de sygeplejemæssige ydelser der vil skulle løses via sygeplejeklinikken er ydelser der skal løses en eller to gange om ugen eller måske hver 14. dag, hvorfor det ikke vurderes at være et problem med at levere ydelserne i weekends og helligdage. Viser det sig at være tilfældet er løsningen, at de sygeplejersker der ansættes i sundhedsklinikken må indgå i weekendvagter som en del af arbejdstilrettelæggelsen. Sundhedsklinikken er Sund Rebilds varetegn og den funktion der for alvor skal sætte sundhed på dagsordenen i Rebild Kommune, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at flytte funktionen til Pleje og omsorgsafdelingen. For så vidt angår flytningen af sygeplejeydelser viser en gennemgang af de visiterede sygeplejeydelser, at der vil kunne flyttes ca. 80 visiterede timer pr. uge, netto svarende til 150 borgere til sundhedsklinikken. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At træffer beslutning om etablering af Sundhedsklinik med satellitter som foreslået i projektbeskrivelse med virkning fra 1. april 2009 og med opfølgende evaluering efter 6 mdr. 7

9 Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Projektbeskrivelse Sundhedsklinik - SU

10 3. Vederlagsfri fysioterapi J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/226 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunerne har med virkning fra 1. august 2008 overtaget ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. En ny kommunal opgave med tilhørende økonomi og tilgang af ny patientgruppe. Den samlede patientgruppe er herefter personer med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Alle tilbud er lægehenvist og sker med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning med tilhørende diagnoseliste. Regionen har fortsat ansvaret for den almene, tilskudsbelagte fysioterapi. Ift. til andre tilbud er der en klar præcisering af, at personer der modtager tilbud i kommunalt regi ikke kan henvises til et tilsvarende tilbud i ordningen om vederlagsfrie fysioterapi, men at en person dog godt kan modtage holdtræning i kommunalt regi og individuel behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Det er ikke hjemmel til at yde befordring til vederlagsfri fysioterapi, en kommune kan dog vælge at yde tilskud til befordring jf. Servicelovens 100. Ovennævnte ændring i opgavefordeling betyder, at der nedsættes et Samarbejdsudvalg med såvel politisk som administrativ repræsentation og fra såvel kommunerne som Regionen. Den kommunale politiske repræsentation i Region Nord sker via Hjørring og Mariagerfjord kommuner. Disse repræsentanter træffer beslutninger på vegne af alle kommuner i Regionen. Samarbejdsudvalgets opgaver er - sager vedr. fortolkning og forståelse - vejledning, - spørgsmål vedr. ydernumre - klagesager - 2 aftaler - opfølgning på økonomi, - kontrolstatistik og - behandling af praksisplan for fysioterapi. Med udgangspunkt i ovennævnte opgaveportefølje har Kontaktudvalget i Nordjylland besluttet, at der fremover skal være en delt sekretariatsfunktion for Samarbejdsudvalg for Fysioterapi. Regionen varetager betjeningen for den almene fysioterapi mens kommunerne opretter et fælleskommunalt sekretariat beliggende i Hjørring Kommune, der sikrer betjeningen for den vederlagsfri fysioterapi. For at sikre koordinering mellem de to sekretariater har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til samarbejdsaftale med aftaler om ansvars- og opgavefordeling. I den anledning søges pt. en sekretariatsmedarbejder til at varetage opgaven i kommunalt regi. Den kalkulerede fælles kommunale udgift er budgetteret til kr. til forholdsmæssig fordeling mellem de 11 kommuner. Rebild Kommune er repræsenteret i ansættelsesudvalget. 9

11 Vederlagsfri fysioterapi gælder for alle aldre. Den ændrede opgavefordeling indebærer også, at der nu er frit valg på området hvilket betyder, - at patienterne kan som hidtil vælge en privat praktiserende fysioterapeut, - at patienterne kan vælge at forhøre sig om eventuelle kommunale tilbud - følger samme regler som genoptræning efter Sundhedsloven (dvs. en patient kan vælge andre kommuners egne tilbud, hvis ens hjemkommune ikke har et tilbud). Kommunerne er ikke forpligtet til at have tilbud. På børne- og ungeområdet vil et monofagligt tilbud i form af fysioterapi alene ofte være utilstrækkeligt for børn med et fysisk handicap hvorfor Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at henvisende læge undersøger muligheder for et kommunalt tilbud. Med udgangspunkt heri ansøger Sund Rebild om at blive godkendt som leverandør inden for vederlagsfri fysioterapi med en forventning om, - at der på børne- og ungeområdet vil kunne gives et kvalitativt tilbud om den den hele pakkeløsning med udgangspunkt i eksisterende normering inden for fysio- /ergoterapi og øvrige relevante sundhedsfremmende og forebyggende kompetencer i regi af afdelingen, - at den kommunale udgift ved øget fokus på synliggørelse af kommunalt tilbud bør kunne reduceres, idet en kommunal takst ikke er afhængig af den centralt udmeldte takst som en privatpraktiserende fysioterapeut har krav på. Ydermere vil der være et incitament til en økonomisk reduktion i udgiftsniveauet ved at sætte fokus på et øget samarbejde med lægerne, idet tilbud alene er lægehenvist. En henvisning gælder som udgangspunkt i 12 måneder hvorefter der i samarbejde med patienten laves en statusredegørelse, som videregives til egen læge. Herefter foretages igen en vurdering af, hvorvidt fortsat behandling i praksissektor er det rigtige tilbud for patienten. I givet fald kan henvisning fornys for 12 måneder ad gangen. I modsætning hertil vil der i nogle tilfælde vil der i kommunalt regi være mulighed for at visitere til 86 træning med en nærmere afgrænset tidshorisont foretaget via visitator i Myndighedsafdelingen. Andre incitamenter for at øge bevidstheden omkring ændrede procedurer er de muligheder der ligger i differentieret patienthenvisning til enten individuel eller holdtræning og et øget fokus på bevilling af ydernumre til privatpraktiserende fysioterapeuter. Der er aftalt fællesmøde med lægeforum d. 22. januar 2009 med bl.a. dette punkt på dagsordenen. Endelig vil der via Myndighedsafdelingen være mulighed for såvel mundtligt som skriftligt at præcisere direkte overfor den enkelte patient/borger at man ikke er berettiget til dubleringstilbud. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for en evt. kommunal opgavevaretagelse vil blive udarbejdet i det omfang der er behov for og krav herom. Økonomi: På budgettet for 2009 er der afsat 3.0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi. Den skønsmæssige udgift anslås til 5 mio. kr. med baggrund i forventede regnskabstal for

12 Herudover har kommunen en udgift til administrativ bistand i regional regi, i alt ca kr. som indgår i eksisterende budget. Denne udgift fortsætter uanset oprettelse af fælleskommunalt sekretariat. Hertil kommer ny kommunal udgift til det fælleskommunale sekretariat, skønsmæssig udgift for Rebild Kommune i alt ca kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sund Rebild godkendes som leverandør for vederlagsfri fysioterapi, At forvaltningen vil følge den økonomiske udvikling på området tæt i forbindelse med de månedlige økonomiopfølgninger. Beslutning i den : Indstilling godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. 11

13 4. Gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/18095 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med henvisning til sundhedsudvalgets beslutning på mødet den 2. december 2008 har forvaltningen afholdt samtaler med fire af de beboere og pårørende der i dag bor i Søparken, og som ville blive berørt ved en etablering af et gerontopsykiatrisk afsnit i Søparken. Møderne er afviklet i en god ånd med beboere, deres pårørende distriktsleder på Engparken og afdelingsleder for sekretariat og myndighed. Der er afholdt fire møder, hvor der er givet orientering om borgere med gerontopsykiatrisk adfærd. Det drejer sig om borger med demens, der har en adfærd, som medfører, at de har behov for rummelighed, genkendelighed og struktur i deres hverdag. Orienteringen har medvirket til en større forståelse for et evt. tilbud. Fælles for de afviklede samtaler har været respekten, dialogen og lydhørenhed for beboere og deres pårørendes synspunkter. Beboerne har gennem et uarbejdet spørgeskema fået gennemgået spørgsmålene og deres besvarelse er indskrevet i skemaet. Bilag: Skemaerne er anonymiseret. Sammenskrivning af de afholdte samtaler:. Ønsker du at modtage tilbuddet om en anden bolig, dvs. bolig 16, 17, 18, 19 i Engparken eller på et andet af Rebild Kommunes ældrecentre? 1 modtager tilbuddet 3 ønsker ikke at tage i mod tilbuddet Hvis svaret er nej, hvad er dine begrundelser herfor? Begrundelser er trygheden i nuværende bolig og afstanden til de nye boliger. Der er langt til fællesrum. Pårørendes begrundelser? Pårørende ønsker af følge beboers beslutning Såfremt der træffes endelig beslutning om etablering af gerontopsykiatrisk botilbud, er der så nogle overvejelser Rebild Kommune skal tænke ind for at afhjælpe, så du forsat oplever en tryg og meningsfyldt hverdag? Ved gennemgangen, har det været uklart om det er psykiatriske beboere, der skulle bo i Søparken. Der er tale om borgere med demens ældre der har et adfærd, der gør, at de har brug for rummelige trygge, genkendelige rammer. Målgruppen findes delvis i Søparken i dag Der er ro, tryghed for de beboere, der forsat ønsker at bo i Søparken, som givet udtryk for ved de individuelle samtaler Er der spørgsmål, som du og din familie ønsker svar på ved etablering af en midlertidig løsning. At der sikres ro og meningsfulde hverdag. At der vil være mulighed for at flytte, hvis der opstår behov at det sker på samme betingelser som på nuværende tidspunkt. Evt.: Fælles for de nuværende beboere er, at de ønsker at få tilbudt kommende ledige boliger tættere på Fællesarealer dog forsat med mulighed for at takke nej. 12

14 Med henvisning til tidligere behandling af sagen herunder de indkomne høringssvar, vil der forsat være behov for etablering af en særlig tværfaglig og struktureret indsats for borgere med gerontopsykiatrisk adfærd, idet vurderingen er, at der i dag er borgere indenfor målgruppen, som ikke får et kvalificeret tilbud i de nuværende rammer. Tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud: På baggrund af de afviklede samtaler, respekten og beboernes medbestemmelse anbefaler forvaltningen, at der kan etableres et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud Søparken, hvor de nuværende fire boliger tilbydes til borgere med behov for gerontopsykiatrisk tilbud. De tre beboere, der alle har tilkendegivet, at de på tiden ikke ønsker at flytte forsat tilbydes hjælp, støtte og en meningsfyldt hverdag i Søparken. Beboere og pårørende sikres medindflydelse, dialog og information gennem beboer og pårørenderåd, så dagligdagen i Søparken tilgodeses for alle parter. Beboerne er orienteret om, at der ved ledige boliger i Søparken, vil der blive tilbudt pladser til borgere med behov for et gerontopsykiatrisk tilbud. De nuværende beboere får samlet et bedre tilbud med den tilpasset økonomi. Styregruppe: Der anbefales, at der nedsættes en styregruppe, der sikrer, at der udarbejdes tilrettet organisations, struktur, uddannelse og implementeringsplan af et gerontopsykiatrisk tilbud. Styregruppen repræsenteres med afdelingsleder for pleje og omsorg, distriktsleder, assisterende distriktsleder, repræsentant for ældreråd, medarbejderrepræsentanter og pårørende. Styregruppen udarbejder tidsplan, der beskriver aktiviteterne frem til den 1. april 2009, hvor tilbuddet vil være etableret. Forvaltningen har på baggrund af de afviklede samtaler udarbejdet et nyt økonomisk overslag til vurdering af tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud. Se bilag. Økonomi: Ved etablering af et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud vil der kunne opnås en besparelse på: 1. år kr ,- Efterfølgende år kr ,- Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der etableres et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud med ekstra støtte som beskrevet med virkning fra 1. april 2009 At der nedsættes en styregruppe som beskrevet At økonomien tilpasses når tilbuddet i Søparken er fuldt udbygget 13

15 At de nuværende beboere tilbydes alle ledige lejligheder i Engparken på anførte favorable vilkår Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomi lokalt psykiatrisk plejehjem - SU

16 5. Høring - strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor J.nr.: K04. Sagsnr.: 08/23316 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Region Nordjylland har besluttet, at sammenhængen mellem akutberedskabet og lægevagten i Regionen skal belyses, analyseres og munde ud i en strukturanalyse/rapport, der beskriver den nuværende og den påtænkte fremtidige struktur. Dette er sket på baggrund af blandt andet vedtagelsen af ny sygehusstruktur samt indgåelse af aftale om lægevagten i regionen. Regionen har på den baggrund haft nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af regionen, kommunerne og de praktiserende læger, som skal analysere området og udarbejde oplæg til beslutning. Arbejdet har afstedkommet følgende: Der har været har afholdt fire møder siden den 9. juni 2008 Arbejdet er udmøntet i nævnte rapport, der beskriver en række anbefalinger, hvis formål er at understøtte opnåelsen af en bæredygtig og sammenhængende struktur på akutområdet Rebild Kommune modtog rapporten i december 2008 og har sendt sagen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og hos forvaltningsledelsen i Sundhed med efterfølgende behandling i det politiske system. Fristen for afgivelse af et samlet kommunalt høringssvar er den 9. februar Regionen har efterfølgende fremsendt "Supplement til høring om strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskab : Materialet indeholder statistisk materiale til brug for høring med et udarbejdet datagrundlag for udskrivninger for de nordjyske sygehuse Dette materiale har forvaltningen ligeledes eftersendt til Ældreråd, Handicapråd samt forvaltningsledelsen i Sundhed. Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Ældrerådet, der har ønsket indsendte høringssvar med på Sundhedsudvalg som bilag, jævnfør vedhæftede. Dette er sammen med indkomne bemærkninger fra afdelinger i Sundhed indgået i nedenstående høringssvar Høringssvar Rebild kommune er overordnet enig i præmisserne for strukturanalysen: At sikre lægevagtsbetjening i regionen samt medvirke til at facilitere fremtidigt samarbejde mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor Rebild Kommune er delvist enig i rapportens anbefalinger og finder, at grundlaget for 15

17 aktuelle såvel som kommende udfordringer for lægevagt og akutberedskab er beskrevne. Rebild Kommune har dog præciseringer og tilføjelser. Rebild Kommunes høringssvar tager udgangspunkt i rapportens overordnede anbefalinger. Disse er centreret omkring 7 områder: 1. Anbefaling vedrørende tilpasning af antallet af lægevagtsstationer 2. Anbefaling vedrørende lægevagtsstationer og Fælles akutmodtagelser (FAM) 3. Anbefaling vedrørende fælles IT-system i lægevagt og akutmodtagelse 4. Anbefaling vedrørende udregning af patienttransportordning 5. Anbefaling vedrørende serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland 6. Anbefaling vedrørende organisering af akutstruktur i dagtid 7. Anbefaling vedrørende samarbejde mellem kommuner og lægevagt ad. 1 Anbefaling vedrørende tilpasning af antallet af lægevagtsstationer Rebild Kommune er enig i tilpasningen af lægevagtsstationer dog under forudsætning af, at der tages mest mulig hensyn til yderdistrikterne, så borgere sikres den nødvendige vagtlægedækning og herunder mindst mulig transporttid til vagtlægen Rebild Kommune påpeger, at den netop vedtagne sygehusstruktur indarbejdes og tilpasses, så den matcher akutberedskabet og lægevagten Rebild Kommune påpeger ligeledes, at den forslåede tilpasning vil medføre øget kommunale udgifter til eks. sygeplejersker, som forslået analysen. Det er dog regionen, der er ansvarlig for driften af lægevagten og det må forventes, at der er de nødvendige vagtlægedækninger og ligeledes det nødvendige beredskab til at løfte opgaven. ad. 2. Anbefaling vedrørende lægevagtsstationer og Fælles akutmodtagelser (FAM) Rebild Kommune finder det relevant og der er gode muligheder for samdrift mellem lægevagtskonsultationer og de 3 fælles akutmodtagelser Rebild Kommune påpeger, at det vil medføre en øget vagtlægedækning for de praktiserende læger, hvor der i forvejen er rekrutteringsproblemer Rebild Kommune finder ligeledes forslaget om opgaveglidning med større brug af sygeplejepersonale relevant på lægevagtstationerne under forudsætning af, at det er fagligt forsvarligt ad. 3. Anbefaling vedrørende fælles IT-system i lægevagt og akutmodtagelse Rebild Kommune kan alene anbefale, at der er etableres et kommunikationssystem, der kan sikre IT kommunikationen, som knytter alle data i forløbskæden fra vagtlægerne, præhospitalt, i FAM og ind i sygehusene sammen, og som sikrer kommunikationen til kommunerne Der er foreslået en undersøgelse af udvikling af IT-system Rebild Kommune anbefaler at regionen iværksætter undersøgelsen straks med anbefalinger og afledte økonomiske beregninger. 16

18 ad. 4. Anbefaling vedrørende udregning af patienttransportordning Rebild Kommune er enig i, at de lægefaglige ressourcer skal udnyttes optimalt, så der sikres hurtig og effektiv behandling af patienter Rebild Kommune mangler en præcisering af, hvor langt patienterne må forvente, at de skal transporteres til. Er der tale om det nærmeste vagtlægeberedskab, eller kan en borger fra Rebild Kommune visiteres til vagtlægen i Hjørring? Det skal bemærkes, at Rebild Kommune ofte har svage borgere på ældrecentre, i boformer og terminalt syge borgere i eget hjem Der ønskes en tydelig og klar præcisering af, hvilke borgere og patienter der skal og må forvente at skulle transporteres. Ændringen vil medføre øgede kommunale udgifter på plejehjem og for boformer, idet netop disse borgere vil have behov for ledsagelse til vagtlægeordningen Rebild Kommune tager forbehold for de kommunalt øgede udgifter, idet der ikke er indarbejdet økonomiske beregninger ved udvidelse af en ændret patienttransportordning ad. 5. Anbefaling vedrørende serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland Rebild Kommune finder, at en drøftelse af serviceniveauet er særdeles relevant og finder at en rekrutteringsfremmende indsats er endog meget vigtig - ikke mindst i Region Nordjylland, der generelt er et udkantsområde og hvor lægemanglen er markant. Kommunen bakker ligeledes op om midlerne til en rekrutteringsfremmende indsats, der i prioriteret rækkefølge er: Løsning af sikkerhedsmæssige problemer Kvalitetssikring I forbindelse med økonomi - at regionen stiller den nødvendige økonomi til rådighed for gennemførelse af kvalitetssikring i lægevagten. ad. 6. Anbefaling vedrørende organisering af akutstruktur i dagtid Rebild Kommune anbefaler forslaget om at sikre tilgængelighed til almen praksis i dagtid, herunder indgåelse af servicemål for tilgængeligheden samt løbende kontrol af tilgængeligheden ad. 7. Anbefaling vedrørende samarbejde mellem kommuner og lægevagt Rebild Kommune kan anbefale intentionerne omkring øget samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og lægevagten med følgende forbehold: 17 At der indgås aftaler med Rebild Kommune om øget dækning af hjemmesygeplejersker til at servicere vagtlægeberedskabet i aften og nattetimerne At sygeplejerskerne opkvalificeres til varetage, støtte og sikre, at den akutte fase

19 kan håndteres i eget hjem under vejledning fra vagtlægen/praksislægen At de påtænkte planer omkring akutstuer, herunder bemanding, beredskab og forventet indsats skal præciseres og aftales med kommunerne og de praktiserende læger med henblik på indgåelse af konkrete aftaler, idet kommunerne aflaster regionens sygehusforpligtelse Rapportens anbefalinger kræver et konstruktivt samarbejde mellem regionen og kommunerne, de praktiserende læger, lægevagtordningen og en opkvalificering af hjemmesygeplejersker i kommunalt regi. Slutteligt skal anføres, at Rebild Kommune finder høringsfrisen for kort, når materialet både skal til ekstern høring og igennem det politiske kommunale system, der indbefatter behandling i Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til høringssvar godkendes og udgør grundlag for det endelige høringssvar. Herunder medtages det eftersendte høringssvar, udfærdiget af KKR på foranledning af kommunerne og på baggrund af kommunernes drøftelse på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget d. 27. november 2008 At Ældrerådets høringssvar tages til efterretning Beslutning i den : Forslag til høringssvar fra KKR udleveret og fremsendes til byrådet forud for sagens behandling. Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Pixiudgave_strukturanalyse_endelige version - SU Åben Åben Høringssvar fra Ældrerådet SU Følgebrev til kommunerne vedr høring af strukturanalyse Åben SU

20 6. Statsforvaltningens praksisundersøgelse af ledsagerordning for voksne jf. servicelovens 97 J.nr.: K00. Sagsnr.: 08/20363 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Statsforvaltningen Nordjylland, det Sociale Nævn har gennemført en praksisundersøgelse af Hjørring, Jammerbugt og Rebild Kommuners afgørelser om ledsageordning efter 97 i serviceloven. Baggrunden for undersøgelsen har været et ønske om at få et større indblik i kommunernes anvendelse af bestemmelserne om ledsageordning. Nævnet modtager kun ganske få klagesager om ledsageordning og har derfor kun haft begrænset indsigt i området Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, hvorvidt kommunernes praksis for at bevilge ledsageordning efter servicelovens 97 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Nævnet har undersøgt følgende forhold: Er den oprindelige afgørelse om bevilling af ledsagelse samlet set korrekt. I hvilket omfang er sagen oplyst (ved den oprindelige afgørelse). Er evt. efterfølgende afgørelser samlet set rigtige. Er ansøgeren omfattet af personkredsen. Er det tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i. Forhold vedrørende evt. opsparing af timer. Er formelle sagsbehandlingsregler overholdt. Nævnet konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer sig, at det fornødne grundlag for afgørelsen er til stede. Undersøgelsen viser, at ud af det samlede antal sager på 39 er Nævnet kun enig i afgørelsen i 9 sager. I de resterende sager ville afgørelserne være blevet ændret eller sagen blevet hjemvist til kommunerne, hvis der havde været indgivet en klagesag. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Nævnet, at kommunerne særligt retter øget opmærksomhed på følgende forhold: At det fornødne beslutningsgrundlag er til stede, før der træffes afgørelser om ledsageordning. Det anbefales herunder, at der som minimum foreligger en beskrivelse i sagen af, hvad ansøgeren kan/ikke kan (funktionsbeskrivelse), og hvorfor der er behov for ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Det bør også i de tilfælde, hvor det har relevans være taget stilling til, om der er behov for socialpædagogisk bistand, og om borgeren selv kan efterspørge aktiviteter. Nævnet anbefaler, at kommunerne i højere grad tager stilling til, om der er behov for indhentelse af lægelige oplysninger. Notatpligten i henhold til offentlighedslovens 6. Hvis kommunen allerede er bekendt med oplysninger om borgeren, som har betydning for vurderingen af om ledsageordning kan bevilges, evt. fra andre af borgerens sociale sager (f.eks. hjemmehjælp, bil eller pension), bør det klart fremgå. 19

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere