REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte task force på ældreområdet 2 2. Etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune 4 3. Vederlagsfri fysioterapi 9 4. Gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken Høring - strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor Statsforvaltningens praksisundersøgelse af ledsagerordning for voksne jf. servicelovens Orientering Valg af formand til 22 Underskriftsside 23 1

3 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte task force på ældreområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 07/19771 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I januar måned 2008 blev der nedsat en task force gruppe bestående af fysioterapeut, psykolog og medarbejder fra HR-afdelingen, med det formål at undersøge arbejdsmiljøet i hver enkelt plejegruppe i pleje- og omsorgsafdelingen. Formålet med projektet var at tilvejebringe informationer om, hvad den enkelte medarbejder og medarbejderkollektivet mener der skal til for at skabe attraktive arbejdspladser i pleje- og omsorgsafdelingen. Arbejdet er afsluttet i december måned Der var her gennemført 27 samtalerunder med plejegrupper m.fl. med deltagelse af 269 medarbejdere svarende til godt 50% af medarbejderne. Projektet har bygget på 4 temaer: Det fremmende og det hæmmende for en attraktiv arbejdsplads Sygefravær Seniorpolitik Andet Repræsentanter fra den nedsatte task force vil på mødet gennemgå resultaterne af undersøgelsen over for. Forvaltningen kan supplerende oplyse, at de af undersøgelsen fremkomne resultater allerede er integreret i det uddannelsesprojekt der forventes opstartet primo 2009, hvori indgår såvel leder- som medarbejderudvikling, og hvor målet er at sikre mere synlig ledelse og større kompetencer til den enkelte medarbejder og den enkelte medarbejdergruppe. Endvidere arbejder forvaltningen på en ekstraordinær indsats omkring forbedring af arbejdsmiljøet og reduktion af sygefraværet i pleje- og omsorgsafdelingen. Heri indgår de allerede etablerede tiltag i form af akuttilbud i forbindelse med problemer i bevægeapparat m.v., ansættelses af velfærdsmedarbejder delvist finansieret af Det lokal beskæftigelseråd i Rebild Kommune, hvori indgår etablering af virksomhedscentre på alle ældrecentre, samt aftaler med Sund Rebild vedrørende en lang række kurser i løfteteknik m.v. Endelig er der udarbejdet og implementeret en fraværspolitik af distriktslederne i pleje- og omsorgsafdelingen der sikrer, at ledelsen er væsentlig mere synlig end hidtil i forhold til de sygemeldte medarbejdere. Endvidere arbejdes der med en yderligere indsats i form af en ekstraordinær indsats vedrørende det ergonomiske, ligesom der arbejdes med ansættelse af psykologtimer til 2

4 støtte for medarbejderne omkring særlig problematiske brugere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse. Beslutning i den : Bilag der beskriver resultaterne af task force blev udleveret og lagt på sagen. Taget til efterretning. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. 3

5 2. Etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune J.nr.: P27. Sagsnr.: 08/17211 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede sidst sagen på møde d. 11. november 2008, hvor udvalget besluttede, at sætte projektbeskrivelse for etablering af Sundhedsklinik i Rebild Kommune i høring hos relevante interessenter i perioden 12/11 12/ Projektbeskrivelse vedlægges i bilag. Der er indkommet høringssvar fra følgende parter; Lokal MED Sund Rebild, Medudvalgene på Skørping Ældrecenter, Mastruplund Ældrecenter, Haverslev Ældrecenter, Terndrup Ældrecenter, SektorMed Ældre, samt fra Sygeplejegruppen, Ledergruppen Pleje og Omsorg, Handicapråd og Ældreråd. Høringssvarene ligger i deres fulde udgave på sagen. Af de modtagne høringssvar fremgår følgende: Sund Rebild Lokal Med: Anbefaler projektforslaget og ser frem til et godt samarbejde med Pleje og Omsorgsafdelingen samt Myndighedsafdelingen. Ledergruppen Pleje og Omsorg: Generelt mener ledergruppen, at oprettelse af en sundhedsklinik er et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune særligt for målgruppen af borgere, der er selvhjulpne og i stand til selv at henvende sig i klinikken og samtidig gøre brug af de øvrige tilbud i sundhedsklinikken. Det er dog usikkert, hvor stor en andel af de ældre borgere, der serviceres i hjemmene, der vil være i stand til at bruge og profilere af tilbuddet i Sundhedsklinikken. Ledergruppen vurderer, at behovet for sygeplejeydelser for de brugere, der benytter de visiterede dag- og aktivitetstilbud kan svinge meget specielt i yderområderne. Det kan evt. suppleres med et mobilt tilbud. En flytning af sygeplejeopgaverne til Sundhedsklinikken vil betyde, at antallet af sygeplejersker i Pleje og Omsorg vil blive mindre. Åbningstiderne i Sundhedsklinikken vil dog betyde, at Pleje og Omsorg fortsat skal levere sygeplejeydelser i weekender, aften- og nattevagten. Disse tidspunkter kan være svære at besætte og med en lavere normering til at løse disse opgaver, vil det blive væsentligt mere sårbart. Det anbefales derfor, at sygeplejeopgaverne i Sundhedsklinikkerne varetages af Pleje og Omsorg. På den måde sikres en vis volumen. Det vil samtidig kunne være med til at danne baggrund for et øget tværfagligt samarbejde, hvor sygeplejerskerne også vil kunne anvendes i forbindelse med den patientrettede undervisning som f.eks. inkontinens, diabetes og demens. Det anbefales, at assistentopgaverne bevares i plejen for at bibeholde social- og sundhedsassistenterne. Høringsforslaget anbefales af ledergruppen, dog kunne det være en mulighed i første omgang at opstarte sundhedsklinikken i Støvring for at skabe et erfaringsgrundlag for det 4

6 videre arbejde med etablering af Sundhedsklinikker decentralt. Lokal MED Mastruplund Ældrecenter: Lokal MED ser positivt på oprettelsen af sundhedsklinikker. Det er et godt tilbud til selvhjulpne, friske hjemmeboende borgere. Men kan ikke anbefale at sundhedsklinikken rykkes ud af pleje og omsorg, men anbefaler at klinikkerne implementeres under den nuværende sygeplejeordning. På denne måde kan den helhedsorienterede pleje og bistand bedre optimeres. Der kan også på denne måde blive en større mulighed for fastholdelse af social-, og sundhedsassistenter da de gennem samarbejde med sygeplejen kan varetage en del opgaver i borgerens eget hjem. Lokal MED tilslutter sig høringen fra ledergruppen i pleje/omsorgsafdelingen Lokal MED Skørping Ældrecenter: Tilslutter sig ledergruppens høringssvar, og har specielt en bekymring omkring flytning af opgaveløsningen fra pleje-omsorgsafdelingens regi, da de mener at konsekvensen ved at flytte opgaver er, at man kan få svært ved at fastholde og rekruttere sygeplejersker / Social- og sundhedsassistenter til at løse opgaver i weekend, aften og nattetimerne. Lokal MED Haverslev Ældrecenter: Mener at oprettelse af en sundhedsklinik vil være et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune. især for de borgere der er så mobile at de selv kan henvende sig på klinikken og gøre brug af tilbuddene. At der i forhold til infrastruktur kan opstå problemer med at der opnås fuld udnyttelse af tilbuddet i den sydlige del af kommunen og at der derfor sideløbende kunne være en form for mobilt tilbud, til dækning i de tyndt befolkede områder. At der vil være en del af de borgere, som man i dag leverer ydelser til, som ikke vil være i stand til at benytte sig af tilbuddet på sundhedsklinikken. Anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget. Lokal MED Terndrup Ældrecenter: Tilslutter sig ideen med at have en sundhedsklinik i Rebild Kommune også gerne med satellitter hvor man arbejder tværfagligt sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. I forhold til den kliniske sygepleje så som, medicinadministration, injektioner og sårpleje er målgruppen en anden. Det er ældre svage og syge mennesker som ikke kan bevæge sig til et sundhedscenter. Der er her tale om sygepleje som bør foregå i borgerens hjem eller på det nærmeste ældrecenter. Infrastrukturen i Rebild Kommune med hensyn til den offentlige transport giver ikke borgerne i yder distrikterne mulighed for at kunne anvende sundhedscenter. Den oplysende / vejledende del kunne arrangeres som faste vejledningsdage på de enkelte centre i lighed med nuværende vejledning fra høreomsorgsmedarbejderen. 5

7 Sektor MED Ældre: SektorMED Ældre tilslutter sig høringssvaret fra ledergruppen på området, men tilføjer at det er væsentligt at starte med én sundhedsklinik for at se, hvordan den fungerer Sygeplejegruppen Pleje og Omsorg: Generelt mener sygeplejegruppen, at oprettelse af en sundhedsklinik er et godt tilbud til borgerne i Rebild Kommune særligt for målgruppen af borgere, der er selvhjulpne og i stand til selv at henvende sig i klinikken og samtidig gøre brug af de øvrige tilbud i sundhedsklinikken. Sygeplejegruppen mener at det er meget usikkert, hvor stor en andel af de ældre borgere, som serviceres i hjemmene, der vil være i stand til at bruge og profilere af tilbuddet i Sundhedsklinikken. Sygeplejen oplever at det er et fåtal af borgere som vil være i stand til at transportere sig selv til sundhedsklinikken, især i yderområderne. Det vil muligvis medføre forskelligt serviceniveau eller serviceforringelse for borgere især i yderområderne. En flytning af sygeplejeopgaverne til Sundhedsklinikken vil betyde, at antallet af sygeplejersker i Pleje og Omsorg vil blive mindre. Åbningstiderne i Sundhedsklinikken vil dog betyde, at Pleje og Omsorg fortsat skal levere sygeplejeydelser i weekender, aften- og nattevagten. Disse tidspunkter kan være svære at besætte og men en lavere normering til at løse disse opgaver, vil det blive væsentligt mere sårbart. Det kan imidlertid løses ved, at sygeplejeydelserne i Sundhedsklinikkerne varetages af Pleje og Omsorg. Sygeplejegruppen peger her på konkrete forslag til løsning af dette. Gruppen stiller endvidere følgende afklarende spørgsmål - Hvem har ansvaret for borgere der udebliver fra aftalt besøg i sundhedsklinikken? Hvem har ansvaret for borgere som bliver syge og ikke kan komme i sundhedsklinikken? Sygeplejegruppen anbefaler, at der opstartes sundhedsklinik, men at der i første omgang kun opstartes én Sundhedsklinik i Rebild Kommune for at skabe et erfaringsgrundlag for det videre arbejde med etablering af Sundhedsklinikker decentralt. Ældrerådet: Tager forslaget til efterretning. Anbefaler de forslåede centre. Ser positivt på evaluering og status efter 6 måneder. Handicaprådet: Mener at etablering af en Sundhedsklinik er et særdeles godt tiltag. Men har stor bekymring i relation til valget af de 3 ældrecentre som satellitter, rent geografisk, samt i det hele taget ved at vælge ældrecentrene som satellitter, da man risikerer at fraskrive sig en række borgeres interesse, nemlig de målgrupper der ikke normalt ville benytte sig af ældrecentrenes tilbud. 6

8 Forvaltningens bemærkninger: Sammenfattende kan forvaltningen konkludere, o at høringsparterne generelt ser forslaget om etablering af en Sundhedsklinik i Rebild Kommune, som et positivt tiltag der kan anbefales. Nogle høringsparter indikerer, at o at der er betænkeligheder ved flytning af sygeplejeopgaven fra Pleje og Omsorg, o at det kan blive svært, at rekruttere/fastholde sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, hvis opgaven flyttes, o at det særligt kommer de selvhjulpne/mobile borgere til gode, o at det anbefales i første omgang kun at opstarte én sundhedsklinik i kommunen evt. sideløbende med et mobilt tilbud til dækning i de tyndt befolkede områder. Det er forvaltningens vurdering, at sundhedsklinikkens placering på Grandgårdscentret med satellitter på de ældrecentre hvor der er etableret visiteret dag- og aktivitetscenter strategisk og driftsmæssigt er den rigtige beslutning, idet de borgere der er visiteret til dag- og aktivitetscenter herved kan gøre brug af tilbuddet når de alligevel er på ældrecentret. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at sundhedsklinikkerne ikke kun er for pleje og omsorgsafdelingens brugergruppe, men at sundhedsklinikken er tænkt som et langt bredere tilbud til alle grupper i Rebild Kommune omkring sundhedstilbud m.v., hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale, at tilbuddet placeres under pleje og omsorg. Sundhedsklinikken bygger på et fundament med visiterede ydelser, men klinikken er bl.a. også udgangspunkt for arbejdsmiljørelaterede tilbud til medarbejderne i Rebild Kommune, træning for sygemeldte borgere fra Rebild Kommune og de mange tilbud der tidligere blev givet fra Sund By organisationen. Det er forvaltningens vurdering, at langt de fleste af de sygeplejemæssige ydelser der vil skulle løses via sygeplejeklinikken er ydelser der skal løses en eller to gange om ugen eller måske hver 14. dag, hvorfor det ikke vurderes at være et problem med at levere ydelserne i weekends og helligdage. Viser det sig at være tilfældet er løsningen, at de sygeplejersker der ansættes i sundhedsklinikken må indgå i weekendvagter som en del af arbejdstilrettelæggelsen. Sundhedsklinikken er Sund Rebilds varetegn og den funktion der for alvor skal sætte sundhed på dagsordenen i Rebild Kommune, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at flytte funktionen til Pleje og omsorgsafdelingen. For så vidt angår flytningen af sygeplejeydelser viser en gennemgang af de visiterede sygeplejeydelser, at der vil kunne flyttes ca. 80 visiterede timer pr. uge, netto svarende til 150 borgere til sundhedsklinikken. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At træffer beslutning om etablering af Sundhedsklinik med satellitter som foreslået i projektbeskrivelse med virkning fra 1. april 2009 og med opfølgende evaluering efter 6 mdr. 7

9 Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Projektbeskrivelse Sundhedsklinik - SU

10 3. Vederlagsfri fysioterapi J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/226 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunerne har med virkning fra 1. august 2008 overtaget ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. En ny kommunal opgave med tilhørende økonomi og tilgang af ny patientgruppe. Den samlede patientgruppe er herefter personer med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Alle tilbud er lægehenvist og sker med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning med tilhørende diagnoseliste. Regionen har fortsat ansvaret for den almene, tilskudsbelagte fysioterapi. Ift. til andre tilbud er der en klar præcisering af, at personer der modtager tilbud i kommunalt regi ikke kan henvises til et tilsvarende tilbud i ordningen om vederlagsfrie fysioterapi, men at en person dog godt kan modtage holdtræning i kommunalt regi og individuel behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Det er ikke hjemmel til at yde befordring til vederlagsfri fysioterapi, en kommune kan dog vælge at yde tilskud til befordring jf. Servicelovens 100. Ovennævnte ændring i opgavefordeling betyder, at der nedsættes et Samarbejdsudvalg med såvel politisk som administrativ repræsentation og fra såvel kommunerne som Regionen. Den kommunale politiske repræsentation i Region Nord sker via Hjørring og Mariagerfjord kommuner. Disse repræsentanter træffer beslutninger på vegne af alle kommuner i Regionen. Samarbejdsudvalgets opgaver er - sager vedr. fortolkning og forståelse - vejledning, - spørgsmål vedr. ydernumre - klagesager - 2 aftaler - opfølgning på økonomi, - kontrolstatistik og - behandling af praksisplan for fysioterapi. Med udgangspunkt i ovennævnte opgaveportefølje har Kontaktudvalget i Nordjylland besluttet, at der fremover skal være en delt sekretariatsfunktion for Samarbejdsudvalg for Fysioterapi. Regionen varetager betjeningen for den almene fysioterapi mens kommunerne opretter et fælleskommunalt sekretariat beliggende i Hjørring Kommune, der sikrer betjeningen for den vederlagsfri fysioterapi. For at sikre koordinering mellem de to sekretariater har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til samarbejdsaftale med aftaler om ansvars- og opgavefordeling. I den anledning søges pt. en sekretariatsmedarbejder til at varetage opgaven i kommunalt regi. Den kalkulerede fælles kommunale udgift er budgetteret til kr. til forholdsmæssig fordeling mellem de 11 kommuner. Rebild Kommune er repræsenteret i ansættelsesudvalget. 9

11 Vederlagsfri fysioterapi gælder for alle aldre. Den ændrede opgavefordeling indebærer også, at der nu er frit valg på området hvilket betyder, - at patienterne kan som hidtil vælge en privat praktiserende fysioterapeut, - at patienterne kan vælge at forhøre sig om eventuelle kommunale tilbud - følger samme regler som genoptræning efter Sundhedsloven (dvs. en patient kan vælge andre kommuners egne tilbud, hvis ens hjemkommune ikke har et tilbud). Kommunerne er ikke forpligtet til at have tilbud. På børne- og ungeområdet vil et monofagligt tilbud i form af fysioterapi alene ofte være utilstrækkeligt for børn med et fysisk handicap hvorfor Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at henvisende læge undersøger muligheder for et kommunalt tilbud. Med udgangspunkt heri ansøger Sund Rebild om at blive godkendt som leverandør inden for vederlagsfri fysioterapi med en forventning om, - at der på børne- og ungeområdet vil kunne gives et kvalitativt tilbud om den den hele pakkeløsning med udgangspunkt i eksisterende normering inden for fysio- /ergoterapi og øvrige relevante sundhedsfremmende og forebyggende kompetencer i regi af afdelingen, - at den kommunale udgift ved øget fokus på synliggørelse af kommunalt tilbud bør kunne reduceres, idet en kommunal takst ikke er afhængig af den centralt udmeldte takst som en privatpraktiserende fysioterapeut har krav på. Ydermere vil der være et incitament til en økonomisk reduktion i udgiftsniveauet ved at sætte fokus på et øget samarbejde med lægerne, idet tilbud alene er lægehenvist. En henvisning gælder som udgangspunkt i 12 måneder hvorefter der i samarbejde med patienten laves en statusredegørelse, som videregives til egen læge. Herefter foretages igen en vurdering af, hvorvidt fortsat behandling i praksissektor er det rigtige tilbud for patienten. I givet fald kan henvisning fornys for 12 måneder ad gangen. I modsætning hertil vil der i nogle tilfælde vil der i kommunalt regi være mulighed for at visitere til 86 træning med en nærmere afgrænset tidshorisont foretaget via visitator i Myndighedsafdelingen. Andre incitamenter for at øge bevidstheden omkring ændrede procedurer er de muligheder der ligger i differentieret patienthenvisning til enten individuel eller holdtræning og et øget fokus på bevilling af ydernumre til privatpraktiserende fysioterapeuter. Der er aftalt fællesmøde med lægeforum d. 22. januar 2009 med bl.a. dette punkt på dagsordenen. Endelig vil der via Myndighedsafdelingen være mulighed for såvel mundtligt som skriftligt at præcisere direkte overfor den enkelte patient/borger at man ikke er berettiget til dubleringstilbud. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for en evt. kommunal opgavevaretagelse vil blive udarbejdet i det omfang der er behov for og krav herom. Økonomi: På budgettet for 2009 er der afsat 3.0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi. Den skønsmæssige udgift anslås til 5 mio. kr. med baggrund i forventede regnskabstal for

12 Herudover har kommunen en udgift til administrativ bistand i regional regi, i alt ca kr. som indgår i eksisterende budget. Denne udgift fortsætter uanset oprettelse af fælleskommunalt sekretariat. Hertil kommer ny kommunal udgift til det fælleskommunale sekretariat, skønsmæssig udgift for Rebild Kommune i alt ca kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sund Rebild godkendes som leverandør for vederlagsfri fysioterapi, At forvaltningen vil følge den økonomiske udvikling på området tæt i forbindelse med de månedlige økonomiopfølgninger. Beslutning i den : Indstilling godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. 11

13 4. Gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/18095 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med henvisning til sundhedsudvalgets beslutning på mødet den 2. december 2008 har forvaltningen afholdt samtaler med fire af de beboere og pårørende der i dag bor i Søparken, og som ville blive berørt ved en etablering af et gerontopsykiatrisk afsnit i Søparken. Møderne er afviklet i en god ånd med beboere, deres pårørende distriktsleder på Engparken og afdelingsleder for sekretariat og myndighed. Der er afholdt fire møder, hvor der er givet orientering om borgere med gerontopsykiatrisk adfærd. Det drejer sig om borger med demens, der har en adfærd, som medfører, at de har behov for rummelighed, genkendelighed og struktur i deres hverdag. Orienteringen har medvirket til en større forståelse for et evt. tilbud. Fælles for de afviklede samtaler har været respekten, dialogen og lydhørenhed for beboere og deres pårørendes synspunkter. Beboerne har gennem et uarbejdet spørgeskema fået gennemgået spørgsmålene og deres besvarelse er indskrevet i skemaet. Bilag: Skemaerne er anonymiseret. Sammenskrivning af de afholdte samtaler:. Ønsker du at modtage tilbuddet om en anden bolig, dvs. bolig 16, 17, 18, 19 i Engparken eller på et andet af Rebild Kommunes ældrecentre? 1 modtager tilbuddet 3 ønsker ikke at tage i mod tilbuddet Hvis svaret er nej, hvad er dine begrundelser herfor? Begrundelser er trygheden i nuværende bolig og afstanden til de nye boliger. Der er langt til fællesrum. Pårørendes begrundelser? Pårørende ønsker af følge beboers beslutning Såfremt der træffes endelig beslutning om etablering af gerontopsykiatrisk botilbud, er der så nogle overvejelser Rebild Kommune skal tænke ind for at afhjælpe, så du forsat oplever en tryg og meningsfyldt hverdag? Ved gennemgangen, har det været uklart om det er psykiatriske beboere, der skulle bo i Søparken. Der er tale om borgere med demens ældre der har et adfærd, der gør, at de har brug for rummelige trygge, genkendelige rammer. Målgruppen findes delvis i Søparken i dag Der er ro, tryghed for de beboere, der forsat ønsker at bo i Søparken, som givet udtryk for ved de individuelle samtaler Er der spørgsmål, som du og din familie ønsker svar på ved etablering af en midlertidig løsning. At der sikres ro og meningsfulde hverdag. At der vil være mulighed for at flytte, hvis der opstår behov at det sker på samme betingelser som på nuværende tidspunkt. Evt.: Fælles for de nuværende beboere er, at de ønsker at få tilbudt kommende ledige boliger tættere på Fællesarealer dog forsat med mulighed for at takke nej. 12

14 Med henvisning til tidligere behandling af sagen herunder de indkomne høringssvar, vil der forsat være behov for etablering af en særlig tværfaglig og struktureret indsats for borgere med gerontopsykiatrisk adfærd, idet vurderingen er, at der i dag er borgere indenfor målgruppen, som ikke får et kvalificeret tilbud i de nuværende rammer. Tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud: På baggrund af de afviklede samtaler, respekten og beboernes medbestemmelse anbefaler forvaltningen, at der kan etableres et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud Søparken, hvor de nuværende fire boliger tilbydes til borgere med behov for gerontopsykiatrisk tilbud. De tre beboere, der alle har tilkendegivet, at de på tiden ikke ønsker at flytte forsat tilbydes hjælp, støtte og en meningsfyldt hverdag i Søparken. Beboere og pårørende sikres medindflydelse, dialog og information gennem beboer og pårørenderåd, så dagligdagen i Søparken tilgodeses for alle parter. Beboerne er orienteret om, at der ved ledige boliger i Søparken, vil der blive tilbudt pladser til borgere med behov for et gerontopsykiatrisk tilbud. De nuværende beboere får samlet et bedre tilbud med den tilpasset økonomi. Styregruppe: Der anbefales, at der nedsættes en styregruppe, der sikrer, at der udarbejdes tilrettet organisations, struktur, uddannelse og implementeringsplan af et gerontopsykiatrisk tilbud. Styregruppen repræsenteres med afdelingsleder for pleje og omsorg, distriktsleder, assisterende distriktsleder, repræsentant for ældreråd, medarbejderrepræsentanter og pårørende. Styregruppen udarbejder tidsplan, der beskriver aktiviteterne frem til den 1. april 2009, hvor tilbuddet vil være etableret. Forvaltningen har på baggrund af de afviklede samtaler udarbejdet et nyt økonomisk overslag til vurdering af tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud. Se bilag. Økonomi: Ved etablering af et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud vil der kunne opnås en besparelse på: 1. år kr ,- Efterfølgende år kr ,- Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der etableres et tilpasset gerontopsykiatrisk tilbud med ekstra støtte som beskrevet med virkning fra 1. april 2009 At der nedsættes en styregruppe som beskrevet At økonomien tilpasses når tilbuddet i Søparken er fuldt udbygget 13

15 At de nuværende beboere tilbydes alle ledige lejligheder i Engparken på anførte favorable vilkår Beslutning i den : Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomi lokalt psykiatrisk plejehjem - SU

16 5. Høring - strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor J.nr.: K04. Sagsnr.: 08/23316 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Region Nordjylland har besluttet, at sammenhængen mellem akutberedskabet og lægevagten i Regionen skal belyses, analyseres og munde ud i en strukturanalyse/rapport, der beskriver den nuværende og den påtænkte fremtidige struktur. Dette er sket på baggrund af blandt andet vedtagelsen af ny sygehusstruktur samt indgåelse af aftale om lægevagten i regionen. Regionen har på den baggrund haft nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af regionen, kommunerne og de praktiserende læger, som skal analysere området og udarbejde oplæg til beslutning. Arbejdet har afstedkommet følgende: Der har været har afholdt fire møder siden den 9. juni 2008 Arbejdet er udmøntet i nævnte rapport, der beskriver en række anbefalinger, hvis formål er at understøtte opnåelsen af en bæredygtig og sammenhængende struktur på akutområdet Rebild Kommune modtog rapporten i december 2008 og har sendt sagen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og hos forvaltningsledelsen i Sundhed med efterfølgende behandling i det politiske system. Fristen for afgivelse af et samlet kommunalt høringssvar er den 9. februar Regionen har efterfølgende fremsendt "Supplement til høring om strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskab : Materialet indeholder statistisk materiale til brug for høring med et udarbejdet datagrundlag for udskrivninger for de nordjyske sygehuse Dette materiale har forvaltningen ligeledes eftersendt til Ældreråd, Handicapråd samt forvaltningsledelsen i Sundhed. Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Ældrerådet, der har ønsket indsendte høringssvar med på Sundhedsudvalg som bilag, jævnfør vedhæftede. Dette er sammen med indkomne bemærkninger fra afdelinger i Sundhed indgået i nedenstående høringssvar Høringssvar Rebild kommune er overordnet enig i præmisserne for strukturanalysen: At sikre lægevagtsbetjening i regionen samt medvirke til at facilitere fremtidigt samarbejde mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor Rebild Kommune er delvist enig i rapportens anbefalinger og finder, at grundlaget for 15

17 aktuelle såvel som kommende udfordringer for lægevagt og akutberedskab er beskrevne. Rebild Kommune har dog præciseringer og tilføjelser. Rebild Kommunes høringssvar tager udgangspunkt i rapportens overordnede anbefalinger. Disse er centreret omkring 7 områder: 1. Anbefaling vedrørende tilpasning af antallet af lægevagtsstationer 2. Anbefaling vedrørende lægevagtsstationer og Fælles akutmodtagelser (FAM) 3. Anbefaling vedrørende fælles IT-system i lægevagt og akutmodtagelse 4. Anbefaling vedrørende udregning af patienttransportordning 5. Anbefaling vedrørende serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland 6. Anbefaling vedrørende organisering af akutstruktur i dagtid 7. Anbefaling vedrørende samarbejde mellem kommuner og lægevagt ad. 1 Anbefaling vedrørende tilpasning af antallet af lægevagtsstationer Rebild Kommune er enig i tilpasningen af lægevagtsstationer dog under forudsætning af, at der tages mest mulig hensyn til yderdistrikterne, så borgere sikres den nødvendige vagtlægedækning og herunder mindst mulig transporttid til vagtlægen Rebild Kommune påpeger, at den netop vedtagne sygehusstruktur indarbejdes og tilpasses, så den matcher akutberedskabet og lægevagten Rebild Kommune påpeger ligeledes, at den forslåede tilpasning vil medføre øget kommunale udgifter til eks. sygeplejersker, som forslået analysen. Det er dog regionen, der er ansvarlig for driften af lægevagten og det må forventes, at der er de nødvendige vagtlægedækninger og ligeledes det nødvendige beredskab til at løfte opgaven. ad. 2. Anbefaling vedrørende lægevagtsstationer og Fælles akutmodtagelser (FAM) Rebild Kommune finder det relevant og der er gode muligheder for samdrift mellem lægevagtskonsultationer og de 3 fælles akutmodtagelser Rebild Kommune påpeger, at det vil medføre en øget vagtlægedækning for de praktiserende læger, hvor der i forvejen er rekrutteringsproblemer Rebild Kommune finder ligeledes forslaget om opgaveglidning med større brug af sygeplejepersonale relevant på lægevagtstationerne under forudsætning af, at det er fagligt forsvarligt ad. 3. Anbefaling vedrørende fælles IT-system i lægevagt og akutmodtagelse Rebild Kommune kan alene anbefale, at der er etableres et kommunikationssystem, der kan sikre IT kommunikationen, som knytter alle data i forløbskæden fra vagtlægerne, præhospitalt, i FAM og ind i sygehusene sammen, og som sikrer kommunikationen til kommunerne Der er foreslået en undersøgelse af udvikling af IT-system Rebild Kommune anbefaler at regionen iværksætter undersøgelsen straks med anbefalinger og afledte økonomiske beregninger. 16

18 ad. 4. Anbefaling vedrørende udregning af patienttransportordning Rebild Kommune er enig i, at de lægefaglige ressourcer skal udnyttes optimalt, så der sikres hurtig og effektiv behandling af patienter Rebild Kommune mangler en præcisering af, hvor langt patienterne må forvente, at de skal transporteres til. Er der tale om det nærmeste vagtlægeberedskab, eller kan en borger fra Rebild Kommune visiteres til vagtlægen i Hjørring? Det skal bemærkes, at Rebild Kommune ofte har svage borgere på ældrecentre, i boformer og terminalt syge borgere i eget hjem Der ønskes en tydelig og klar præcisering af, hvilke borgere og patienter der skal og må forvente at skulle transporteres. Ændringen vil medføre øgede kommunale udgifter på plejehjem og for boformer, idet netop disse borgere vil have behov for ledsagelse til vagtlægeordningen Rebild Kommune tager forbehold for de kommunalt øgede udgifter, idet der ikke er indarbejdet økonomiske beregninger ved udvidelse af en ændret patienttransportordning ad. 5. Anbefaling vedrørende serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland Rebild Kommune finder, at en drøftelse af serviceniveauet er særdeles relevant og finder at en rekrutteringsfremmende indsats er endog meget vigtig - ikke mindst i Region Nordjylland, der generelt er et udkantsområde og hvor lægemanglen er markant. Kommunen bakker ligeledes op om midlerne til en rekrutteringsfremmende indsats, der i prioriteret rækkefølge er: Løsning af sikkerhedsmæssige problemer Kvalitetssikring I forbindelse med økonomi - at regionen stiller den nødvendige økonomi til rådighed for gennemførelse af kvalitetssikring i lægevagten. ad. 6. Anbefaling vedrørende organisering af akutstruktur i dagtid Rebild Kommune anbefaler forslaget om at sikre tilgængelighed til almen praksis i dagtid, herunder indgåelse af servicemål for tilgængeligheden samt løbende kontrol af tilgængeligheden ad. 7. Anbefaling vedrørende samarbejde mellem kommuner og lægevagt Rebild Kommune kan anbefale intentionerne omkring øget samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og lægevagten med følgende forbehold: 17 At der indgås aftaler med Rebild Kommune om øget dækning af hjemmesygeplejersker til at servicere vagtlægeberedskabet i aften og nattetimerne At sygeplejerskerne opkvalificeres til varetage, støtte og sikre, at den akutte fase

19 kan håndteres i eget hjem under vejledning fra vagtlægen/praksislægen At de påtænkte planer omkring akutstuer, herunder bemanding, beredskab og forventet indsats skal præciseres og aftales med kommunerne og de praktiserende læger med henblik på indgåelse af konkrete aftaler, idet kommunerne aflaster regionens sygehusforpligtelse Rapportens anbefalinger kræver et konstruktivt samarbejde mellem regionen og kommunerne, de praktiserende læger, lægevagtordningen og en opkvalificering af hjemmesygeplejersker i kommunalt regi. Slutteligt skal anføres, at Rebild Kommune finder høringsfrisen for kort, når materialet både skal til ekstern høring og igennem det politiske kommunale system, der indbefatter behandling i Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til høringssvar godkendes og udgør grundlag for det endelige høringssvar. Herunder medtages det eftersendte høringssvar, udfærdiget af KKR på foranledning af kommunerne og på baggrund af kommunernes drøftelse på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget d. 27. november 2008 At Ældrerådets høringssvar tages til efterretning Beslutning i den : Forslag til høringssvar fra KKR udleveret og fremsendes til byrådet forud for sagens behandling. Indstilling indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Pixiudgave_strukturanalyse_endelige version - SU Åben Åben Høringssvar fra Ældrerådet SU Følgebrev til kommunerne vedr høring af strukturanalyse Åben SU

20 6. Statsforvaltningens praksisundersøgelse af ledsagerordning for voksne jf. servicelovens 97 J.nr.: K00. Sagsnr.: 08/20363 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Statsforvaltningen Nordjylland, det Sociale Nævn har gennemført en praksisundersøgelse af Hjørring, Jammerbugt og Rebild Kommuners afgørelser om ledsageordning efter 97 i serviceloven. Baggrunden for undersøgelsen har været et ønske om at få et større indblik i kommunernes anvendelse af bestemmelserne om ledsageordning. Nævnet modtager kun ganske få klagesager om ledsageordning og har derfor kun haft begrænset indsigt i området Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, hvorvidt kommunernes praksis for at bevilge ledsageordning efter servicelovens 97 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Nævnet har undersøgt følgende forhold: Er den oprindelige afgørelse om bevilling af ledsagelse samlet set korrekt. I hvilket omfang er sagen oplyst (ved den oprindelige afgørelse). Er evt. efterfølgende afgørelser samlet set rigtige. Er ansøgeren omfattet af personkredsen. Er det tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i. Forhold vedrørende evt. opsparing af timer. Er formelle sagsbehandlingsregler overholdt. Nævnet konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer sig, at det fornødne grundlag for afgørelsen er til stede. Undersøgelsen viser, at ud af det samlede antal sager på 39 er Nævnet kun enig i afgørelsen i 9 sager. I de resterende sager ville afgørelserne være blevet ændret eller sagen blevet hjemvist til kommunerne, hvis der havde været indgivet en klagesag. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Nævnet, at kommunerne særligt retter øget opmærksomhed på følgende forhold: At det fornødne beslutningsgrundlag er til stede, før der træffes afgørelser om ledsageordning. Det anbefales herunder, at der som minimum foreligger en beskrivelse i sagen af, hvad ansøgeren kan/ikke kan (funktionsbeskrivelse), og hvorfor der er behov for ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Det bør også i de tilfælde, hvor det har relevans være taget stilling til, om der er behov for socialpædagogisk bistand, og om borgeren selv kan efterspørge aktiviteter. Nævnet anbefaler, at kommunerne i højere grad tager stilling til, om der er behov for indhentelse af lægelige oplysninger. Notatpligten i henhold til offentlighedslovens 6. Hvis kommunen allerede er bekendt med oplysninger om borgeren, som har betydning for vurderingen af om ledsageordning kan bevilges, evt. fra andre af borgerens sociale sager (f.eks. hjemmehjælp, bil eller pension), bør det klart fremgå. 19

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 20.40 Fraværende: REFERAT Ingen. Gert Jensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 13 til pkt. 14 (delvis). Ole Frederiksen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup Møde slut: 12.30 Fraværende: Hanne-Grethe Christensen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 148 sprotokol

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet Ældrerådet anbefaler, at der under overskriften serviceniveau i kvalitetsstandarden for

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere