Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen"

Transkript

1 Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen

2 KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte fra Norges Forskningsråd 2

3 INDHOLD FORORD s. 4 OPSUMMERING s. 5 BAGGRUND s. 6 KONTEKST: Kommunal Akutt Døgnenhet på Aker, Oslo kommune s. 6 FORSKNINGSSPØRGSMÅL s. 7 DATAINDSAMLING s. 7 Observation og interview af medicinstuderende s. 7 Individuelle interview med ansatte læger s. 8 Data og analyse s. 9 RESULTATER s. 9 GENERELT s. 9 Opsummering generelt s. 12 LÆRINGSMULIGHEDER IFT DET MEDICINSK FAGLIGE s. 12 Opsummering det medicinsk faglige s. 15 LÆRINGSMULIGHEDER IFT SAMARBEJDE MED AGENTER I SUNDHEDS- OG SOCIALSEKTOR s. 15 Opsummering samarbejde med agenter i sundheds- og socialsektor s. 18 LÆRINGSMULIGHEDER IFT SAMARBEJDE MED SYGEPLEJERSKER s. 19 Opsummering samarbejde med sygeplejersker s. 20 LÆRINGSMULIGHEDER IFT KOMMUNIKATION MED PATIENTER OG PÅRØRENDE s. 21 Opsummering kommunikation med patienter og pårørende s. 23 STUDERENDE SOM BELASTNING OG AFLASTNING: UDFORDRINGER OG FORDELE s. 24 Opsummering studerende som belastning og aflastning: udfordringer og fordele s. 25 KAD SOM LÆRINGSARENA s Adgang til hverdagen på KAD s Adgang til vejledere s Adgang til de fleste PC systemer på KAD s Adgang til patienter s Adgang til sygeplejersker s Adgang til samarbejdspartnere i social- og sundhedssektor s. 28 Adgang og muligheder s. 28 SAMHANDLINGSREFORM OG UDDANNELSE FOR VELFÆRD s. 29 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITET OG KAD s. 30 3

4 FORORD I norsk helsevesen er det tatt en rekke innovative grep de siste tiår. En viktig omlegging kom med samhandlingsreformen og styrking av den kommunale helsetjenesten. I juni 2013 åpnet Oslo kommune en helt ny institusjon som ble hetende Kommunal Akutt Døgnenhet, forkortet til KAD. Et medisinsk fakultet er selvsagt programforpliktet til å innrette utdanning for leger og andre helseprofesjoner på en slik måte at yrkesutøverne får kompetanse og motivasjon for å arbeide på nye arenaer som KAD. Spørsmålet som melder seg umiddelbart er hvordan læringsforløp for studenter kan organiseres for å gi et best mulig læringsutbytte. Det er en god måte å finne ut det på: nemlig å lage en pilotstudie hvor studenter får skaffe seg praksiserfaringer ved å være på KAD. Følgelig etablerte vi en pilot og rekrutterte interesserte studenter. Videre hadde vi et ønske om å følge studentene systematisk opp gjennom praksisperioden. Med finansiell bistand fra Norges Forskningsråd kunne vi engasjere en forsker til dette arbeidet. Resultatet av Ann-Helen Henriksens forskning på KAD kan leses i denne rapporten. Vi vil våge å påstå at det er interessant lesning! Vi vil takke studentene som meldte sin interesse for å ha en praksisperiode på KAD. Ikke minst vil vi takke dem for at de godtok å delta i følgeforskning og akseptere at forskeren kikket dem over skulderen og snakket med dem om ulike typer av erfaringer. Takk også til KAD og overlege Bjørn Sletvold som raust og interessert tok imot nye studenter, forskeren og fakultetsledelsen. Vår nye danske kollega Ann-Helen Henriksen har gjort et svært grundig, godt og nøyaktig arbeid som følgeforsker og med utskriving av rapporten. Takk for det og for å utføre og publisere det første forskningsarbeidet i regi av Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS). Vårt håp som studiedekaner er at den foreliggende rapport kan inspirere til diskusjon og videreutvikling av denne nye læringsarenaen. Oslo, 29.mai 2015 Ingrid Os og Kristin Heggen 4

5 OPSUMMERING Denne rapport omhandler et konkret samarbejde mellem Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) på Aker og det medicinske fakultet på Oslo universitet. KAD åbnede i juni 2013 som en institutionel innovation på baggrund af samhandlingsreformen (st. melding. nr. 47). KAD har ikke tidligere haft medicinstuderende i afdelingstjeneste. Et pilot ophold for medicinstuderende blev sat op for 4 studerende. De studerende tilbragte hver 2 uger på KAD 2 og 2 sammen. Via følgeforskning, som bestod i at observere de studerende i deres aktiviteter samt interview af såvel de studerende som de fastansatte læger på KAD, blev KAD som læringsarena belyst. KAD som læringsarena er præget af de organisatoriske rammer, som gør KAD til et overskueligt sted for studerende at være samt en stor velvilje fra de ansatte lægers side. De studerende lærer de forskellige systemer og rutiner at kende, som gør, at de principielt kan fungere i lægerollen på stedet. De bliver inkluderet i de daglige aktiviteter: gennemgang af patienter, prævisit og visit sammen med læger og sygeplejersker, indkomst og udskrivelse af patienter. De fleste patienter er indlagt med almindelige medicinske problemstillinger, hvilket gør det muligt for studerende hurtigt at arbejde selvstændigt og få ansvar for patienter under vejledning. De studerende bliver hurtigt en aktiv del af hverdagen på KAD. De studerende får massetræning vedr. undersøgelse af og kommunikation med patienter, specielt den ældre patientgruppe. Via aktiv deltagelse i det daglige arbejde samt diskussioner med de ansatte læger har de studerende mulighed for at lære om almindelige medicinske problemstillinger, tolkninger af fund, vurdering af hvad der normalt og ikke normalt samt forskellige behandlingsregimer. KAD har høj grad af samarbejde med andre agenter i sundheds- og socialsektor, og det fylder en del i det daglige arbejde, hvor patienternes behov for pleje fremadrettet vurderes kontinuerligt. Selvom det primært er sygeplejersker, som står for den konkrete kommunikation med bydel og kommune, har de studerende rig mulighed for at få kendskab til samarbejdet samt forstå betydningen af dette. Det samme gælder samarbejdet med andre agenter i sundhedssektor som f.eks. kommunikation med almenlæger eller speciallæger på sygehusafdelinger, hvor de medicinstuderende er mere aktivt deltagende i selve kommunikationen. De studerende kommer gradvist til at samarbejde med sygeplejerskerne og får dermed kendskab til sygeplejerskernes viden samt opgavefordeling mellem læger og sygeplejersker, som den udspiller sig på KAD. Hvad de medicinstuderende konkret kan lære af at være i afdelingstjeneste på KAD afhænger på den ene side af, hvad vejlederene på KAD vælger at reflektere som vigtigt og på den anden side af, hvad de studerende selv fokuserer på som lærerigt. 5

6 BAGGRUND Denne rapport er afrapportering af en del af FINNUT pilotprojektet: Innovative modeller for kunnskaps organisering mellem praksis og utdanning i medisin, helse- og sosialutdanninger. FINNUT er forankret i forskningsrådet og er et stort og langsigtet program ( ) for forskning og innovation i uddannelsessektoren. Pilotprojektet tager blandt andet udgangspunkt i de udfordringer, som beskrives i st. meld. nr 47 Samhandlingsreformen rett behandling på rett sted til rett tid. Det gælder fremtidens velfærds udfordringer set i lyset af demografiske ændringer som f.eks. øgning i antal ældre i befolkningen, øgning og ændring i omsorgsopgaver, mere og mere sammensatte medicinske og sociale problemer og øgning i antal af kroniske tilfælde. En del af løsningen på udfordringerne har været, at ansvaret for dele af behandlingen er flyttet fra specialistniveau (f.eks. sygehus) til kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen har ligeledes som mål, at sikre en bedre koordinering mellem de forskellige tjenestetilbud. Dette kræver effektiv udveksling af viden både på tværs af professioner og mellem tjenesteniveauer (vertikal og horisontal vidensoversættelse). En forudsætning for dette er, at uddannelserne har fokus på at uddanne fagfolk, som dels har evne til at samarbejde på tværs for at udnytte og udveksle hinandens viden, dels har viden om velfærdssystemet og en helhedsforståelse af rammerne for tjenesteudøvelsen (jf st meld 13 Utdanning for velferd). FINNUT pilotprojektet bygger på en vision om, på baggrund af at etablere et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og deres partnere i sektoren, at kunne udvikle nye studieprogrammer og uddannelsestilbud inden for medicin-, sundheds- og socialuddannelser. KAD som læringsarena for medicinstuderende er et konkret samarbejde mellem medicinsk fakultet på Oslo Universitet og den kommunale innovation Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD). Hensigten har været at udforske KAD som læringsarena for medicinstuderende. Der har ikke tidligere været medicinstuderende i afdelingstjeneste på KAD. Projektet tager derfor udgangspunkt i, at universitetet og KAD i samarbejde har etableret et forsøgsforløb, hvor 4 medicinstuderende hver var på 2 ugers ophold på KAD, 2 sammen ad gangen i ugerne 9, 10, 11 og 12 i KONTEKST: Kommunal Akutt Døgnenhet på Aker, Oslo kommune I juni 2013 åbnede Helseetaten kommunal akutt døgnenhet (KAD) på Aker. KAD er en innovation på baggrund af samhandlingsreformen, hvor ændringer i helse- og omsorgstjenesteloven gav kommunen ansvar for at tilbyde døgnophold til patienter og brugere med behov for øjeblikkelig hjælp. Målgruppen for KAD er patienter, som ikke har behov for specialisthelsetjenesten men har behov for behandling, observation og 6

7 pleje, som kan behandles af læge med almenmedicinsk kompetence og følges op af sygeplejersker. Aktuelle patientgrupper for KAD er patienter med nedsat mobilitet, hud- og sårproblemer, urinvejsinfektioner, gastro (obstipation eller opkast, diarré med behov for rehydrering), funktionssvigt med kendt årsag, luftveje og infektion med behov for medicinsk behandling, brystsmerte (ikke koronar problemstilling) samt gravide med kvalme og behov for væskebehandling. Døgnindlæggelse på KAD kan tilbydes i op til 3 døgn. KAD har høj grad af samarbejde med speciallisthelsetjenesten samt kommunale sundheds- og socialtjenester. Til KAD er tilknyttet en ambulancetjeneste samt en lægevagt, som tager sig af mere akutte problemstillinger efter kl 16. FORSKNINGSSPØRGSMÅL Det overordnede spørgsmål som projektet ønsker at besvare er: Hvad karakteriserer KAD som læringsarena for medicinstuderende? Hvad kan læres og hvordan? DATAINDSAMLING Dataindsamlingen er fortaget af forsker fra UiO Ann-Helen Henriksen (A-HH) (efter at REK-vurdering var foretaget og prosjektet meldt NSD). For i første omgang at få stør- re kendskab til KAD som organisation tilbragte A-HH en uge på KAD i november 2014 og fulgte arbejdsgangen sammen med læger og sygeplejersker i dag- såvel som aftenvagt. A-HH underskrev tavshedserklæring, før hun gik i gang med dataindsamling. Observation og interview af medicinstuderende Selve dataindsamling blev foretaget i dagtiden de 4 uger, hvor de studerende var på ophold på KAD. De studerende blev fulgt af A-HH i deres aktiviteter i ca. 4 timer pr dag. Under observationerne blev observationsnoter skrevet ned. På passende tidspunkter i løbet dagen blev de studerende interviewet om deres læringsmæssige oplevelser. Der blev i alt lavet 18 interview med de medicinstuderende. Interviewene tog som regel udgangspunkt i observationerne, og det blev i samarbejde mellem A-HH og den studerende bestemt, hvilke konkrete situationer, der skulle tales om. Der blev specielt lagt vægt på det læringsmæssige i følgende situationer: Konkrete patientcases (medicinsk fagligt indhold) 7

8 Konkrete patientcases (samarbejde med andre agenter i sundheds- og socialsektor) Samarbejde med sygeplejersker Kommunikation med patienter og pårørende Dataindsamlingen blev foretaget pragmatisk, dels i forhold til ikke at intervenere i det daglige arbejde på KAD, dels i forhold til ikke at intervenere i de studerendes læringsmuligheder og aktiviteter. I alt samtyk- kede 3 studerende i både at blive observeret og interviewet, mens 1 studerende udelukkende samtykkede i at blive interviewet. Omfang af observation og interview kan ses se i nedenstående tabel. Oversigt observation og interview af medicinstuderende Student 1 (M) Student 2 (M) Student 3 (Q) Student 4 (Q) DATO OBS INTW OBS INTW OBS INTW OBS INTW X X X X X X X X X X X X X X AFTEN AFTEN * - KAD - KAD - KAD - KAD X X X X X X X X X AFTEN AFTEN AFTEN AFTEN AFTEN AFTEN X X X 20,5 time 6 7,5 time 3 17 timer * De studerende var generelt på KAD fra mandag til torsdag, den ene gruppe dog kun mandag til onsdag den sidste uge. 3 studerende blev observeret i alt 45 timer fordelt på 11 dage, og der blev i alt foretaget 18 interview (226 minutter) med 4 studerende. Individuelle interview med ansatte læger Herudover blev der fortaget korte individuelle interview med ansatte læger på KAD. Kriterier for at blive interviewet var, at lægen var fastansat i en minimum 50% stilling og havde være ansat i over 1 år. Læger som havde haft mest kontakt med de studerende i forløbet blev spurgt om deltagelse og alle 4 samtykkede samt en læge med mindre kontakt til de studerende. Interviewguiden så ud som nedenstående: 8

9 1) Hvilke læringsmuligheder ser du generelt for medicinstuderende på KAD? 2) Hvilke læringsmuligheder ser du i forhold til det medicinsk faglige? 3) Hvilke læringsmuligheder ser du i forhold til samarbejde med andre agenter i sundheds- og socialsektor? 4) Hvilke læringsmuligheder ser du i forhold til samarbejde med sygeplejersker? 5) Hvilke læringsmuligheder ser du i forhold til kommunikation med patienter og pårørende? 6) Hvilke udfordringer ser du i forhold til KAD som læringsarena for medicinstuderende i afdelingstjeneste? Data og analyse Efter hver dag blev alle observationsnoter renskrevet. Alle interview blev optaget, og blev efterfølgende udskrevet i ordret form. Der blev i første omgang lavet en deduktiv indholdsanalyse i forhold til temaerne: Læringsmuligheder ift. det medicinsk faglige Læringsmuligheder ift. samarbejde med agenter i sundheds og socialt sektor Læringsmuligheder ift. samarbejde med sygeplejersker Læringsmuligheder ift. kommunikation med patienter og pårørende Men andre temaer blev genereret ud af fra data via en induktiv indholdsanalyse. RESULTATER Resultater vil blive præsenteret i følgende afsnit: 1) generelt, 2) læringsmuligheder ift. det medicinsk faglige, 3) læringsmuligheder ift. samarbejde med agenter i sundheds- og socialsektor, 4) læringsmuligheder ift. samarbejde med sygeplejersker, 5) læringsmuligheder ift. kommunikation med patienter og pårørende og 6) studerende som belastning og aflastning udfordringer og fordele. Herefter opsummeres i afsnittet KAD som læringsarena, og afslutningsvis vil der blive kikket nærmere på muligheden for at imødekomme de kompetencer, som efterspørges ift. samhandlingsreform og velfærdsreform. GENERELT De studerende føler sig generelt meget velkomne på KAD og godt taget imod af de ansatte læger. 9

10 Det tror jeg er det vigtigste egentligt at ikke avdelingen, men de som er ansvarlige for studenterne, at de har lyst og ikke bare fordi de må, fordi de på et universitetessykehus er pålagt at ha studenter, med fordi de har faktisk har lyst at ha dem. Det tror jeg, er vigtigst. [stud 3] Det allermest lærerike må vel det at her er så små forhold, at du altid har en har selv hat en [lege] eg ku gå med hele tiden, kjæmpe åben for spørsmål, du kan spørre om alt du lurer på spørre væk om ting. Så det har nok været det mest lærerike ved at være her. [stud 4] Jeg syns egentligt det virker som et i hvert fald på dagen der er jo mange leger her på en måte [ ] Og stort set hele veien rundt, har det været sånn åbne og greie leger. [stud 1] Lægerne nævner, at i sammenligning med afdelingstjenester på sygehusene, så har vejlederne på KAD mere tid til de studerende, og arbejdstempoet på KAD er mere roligt. Jeg tror, hvis dem [studentene] har vert på sykehus dem [legene] har ikke tid til dem kanskje til dem som veileder, og for at gi dem de muligheter, som de får her. [lege 3] Det er et andet setting end på sykehus, det er rimelig stabile pasienter, så arbeidstempo og mengde av arbeid det er til fordel for studentene. Vi har tid til, at vi skal være sammen. [lege 5] De kan følge os de leger som jobber her [ ] Ja det er en fordel at være her motsatt til et sykehus, for vi har mere tid til at gå igjennom ting her. Patienterne er stabile, så de kan ha tilgang til dem og gå ind til dem uten problemer. [lege 2] Noget af det, de studerende lægger mest vægt på i forhold til muligheden for at lære noget, er at få adgang til at arbejde selvstændigt og få ansvar. For at få mest ut av det, så får man være aktiv og ikke passiv. [stud 1] [Det lærerike er] at man kan jobbe selvstendig men under på en måte trygge omgivelser, og hvor du kan liksom bli kontrollert for det, at du gjør det på en måte, der er riktig da [stud 2] Jeg føler, at vi får deltage så mye mere og blir inkludert i både diskusjoner og avgjørelser og daglige gjøremål på avdelingen i mye større grad, end jeg har gjurt før. [ ] Man lærer at bli mere selvstendig først og fremst. Det er første gang, jeg har jobbet så selvstendig [ ] Ja, det er nesten som at være ferdig lege. [stud 3] De studerende fik gradvist mere ansvar som dagene gik. I forhold til grad af ansvar var der en smule forskel på første og anden gruppe studerende. Hvor første gruppe i interviewene efterspurgte muligheden for at forsøge sig selvstændig med visit frem for at følge med overlægen og observere, fik gruppe 2 mulighed for selvstændigt at prøve kræfter med dette med en supervisor til stede. Forskellen kan muligvis bunde i, at 10

11 gruppe 1 efter endt ophold har meldt ønsket tilbage til KAD, som så har gjort det til en mulighed for gruppe 2. Det gradvise ansvar blev bekræftet af lægerne. [ ] og de lærer sig med journalsystem, innkomst, samtidig epikriser, previsit med leger, som er erfarne og diskuterer samtidigt og går previsit med sykepleier, og går på visit, direkte snakker med pasienten, tager litt ansvar, vi gir litt mulighet til dem, og ta kontakt direkte til pasienterne, og stiller spørsmål og hva vi tenker her om diagnoser, om de er rigtige, om de får blodprøver og hva er planen [ ] og vi forbereder dem for at være fuldstændig selvstændig etterhvert å jobbe den mulighet etterhvert vi gir til dem. [lege 3] De studerende ønskede så meget patientkontakt som muligt, og nogle følte, at de den sidste uge kunne have klaret at få flere patienter. Dette blev dog vanskeliggjort af de praktiske omstændigheder, at der ofte samtidigt var nye læger til oplæring, samt at der var et par uger, hvor der ikke blev indlagt så mange nye patienter. Det er jo deilig at bli kastet ut i det. Nu får vi ikke så mye nye pasienter, men jeg kunne gjerne ha fått litt flere tenker jeg. [ ] men det er klart, at når der ikke er flere og tag av, så er det jo greit det. [stud 2] Etter lunsj og etter visitt så er der en del venting altså [ ] du har mest å gjøre med visitt og postarbeid og sånt. Og etter lunch kommer der ikke inn nye pasienter, så der skjer ikke så mye. Men de er veldig flinke på å gi os de pasientene, som kommer sånt at man får tatt imot en del, det er veldig fint. Men det virker som om, det er en veldig rolig periode her, der er få som legges inn. [stud 4] Den siste uke så har jeg vert ferdig med det jeg skulle gjøre til lunsj. Og nå for tiden er der ikke mye å gjøre og det er greit. Men jeg føler, det er jo flere pasienter, så jeg føler meg klar til at ha hatt flere pasienter, gjort mere av det. Så kunne de [legerne] vil bare ha sett det over til sist og gjort andre ting. Jeg vet ikke hvordan det blir sånt, at man får en pasient, om de tenker, at det er det man bare klarer. Man kunne jo ha gjurt mye mere [ ] Første uke, så er det jo greit, å starte sånt, men annen uke, så føler jeg egentlig, at vi [studentene] kunne ha tatt hele gruppen [av pasienter]. [stud 1] Det ændrer sig, hvad de studerende finder lærerigt som dagene går, og de får mere rutine med praktiske ting. Et konkret eksempel er deres forhold til at skrive epikriser. Første uge: Uansett det å skrive, man er ikke så veldig vant til det Altså det er praksis ikke sant, det gjør man ikke, når man læser. Så det er jo veldig, veldig relevant bare at få skrivetrening. [stud 1] Anden uge: Det er ikke vanskeligt at skrive en epikrise, det er bare et papirarbeide og klippe og lime og sånt [ ] Det er jo en del av hverdagen, og man kommer jo til at gjøre det i turnus også det, men det er ikke så lærerikt, når man har gjort det et par gange akkurat da. Da er det mere det med å ja lede visitten å ta innkomster og sån. [stud 1] 11

12 Man lærer gjennom praksis hver dag, men der kunne absolutt godt være litt mere av det. Og det blir jo likesom det bliver jo litt rutine ting, og det å skulle skrive epikrise, det er ikke akkurat al verdens av tankevirksomhet, det blir jo mye klippe og lim da. [stud 2] Der er tendens til, at de studerende primært italesætter noget som lærerigt, hvis der er tale om nye fakta på det medicinsk faglige område. Adspurgt, om den studerende har lært noget, svarer hun: For at være helt ærlig ikke endda, fordi det er ganske vanlige ting vi gjør her. Jeg har gået på visitt før, og jeg har skrevet journal før, så jeg har egentlig ikke lært så veldig mye nytt ingen overraskelser foreløpig nei [stud 3, første dag] Ofte bliver læring af studenterne opfattet som det teoretiske fundament, de har fået på universitetet, mens praksis mere bliver betragtet som erfaring og massetræning, uden at det dog bliver undervurderet. Dette kan ses som gennemgående i de følgende afsnit. Opsummering generelt De studerende føler sig generelt godt taget imod på KAD. Der er stor velvilje blandt de ansatte læger på KAD, som mener, at de har mere tid til de studerende på KAD end på de højtspecialiserede sygehusafdelinger. De studerende sætter stor pris på at blive inddraget aktivt i det daglige arbejde samt få mulighed for gradvist at tage mere ansvar. Der er tendens til, at de studerende primært italesætter noget som lære- rigt, hvis der er tale om nye fakta på det medicinsk faglige område. Ofte bliver læring af studenterne opfattet som det teoretiske fundament, de har fået på universitetet, mens praksis mere bliver betragtet som erfaring og massetræning, uden at det dog bliver undervurderet. De studerende værdsætter den massetræning de kan få i praksis og ønsker samtidigt så meget patientkontakt som muligt, da det har stor relevans for deres kommende tid i turnus. LÆRINGSMULIGHEDER IFT DET MEDICINSK FAGLIGE Først og fremmest lærer de studerende alle de systemer og rutiner at kende, som er grundlaget for at kunne arbejde selvstændig med de medicinske problemstillinger på KAD. De får stort set adgang til alle systemer og bliver oplært i, hvordan de fungerer. Jeg har jo lært et helt nytt journalsystem Jeg skjønner det brukes litt runt omkring på legevakt og sånt. Så det kommer sikkert at bli nyttigt. [stud 3] 12

13 På KAD studentene når de kommer først og fremst vi skal gjennomgå våres journalsystemer ProfDoc og lære dem, på hvilken måte de kan bruke [lege 3] Av at være på KAD, så lærer medisinstudentene, hvordan postgangen er her, visittrutiner vedr mottakelse av pasienter, behandlingsforløp, laboratorieorientering, journalføring og eventuelt utskrivelse etterhvert i samråd med vi, som allerede er der da. Det er vel hovedprinsippet. Altså de får lært til punkt og prikke, hvordan rutiner fungerer. Og det, som er så spesielt ved KAD, er jo at de problemstillingene, vi får er jo sånt subakutte situasjoner, som er egentlig avklarte. [lege 1] De patienter, som de medicinstuderende har adgang til på KAD repræsenterer almindelige ikke-akutte medicinske problemstillinger, som gør, at de studerende forholdsvis hurtigt får adgang til patienterne og mulighed for arbejde selvstændigt. De diagnoser, som er her er jo ganske begrenset. Der er mye dehydrering, Uvi, Pneumonie og hyperemesis [ ] det er enklere problemstillinger, som skal kunne behandles på en måte utenfor sykehus, men som gjør, at det kan være fint for oss å kunne prøve seg tenker jeg under veiledning selvfølgelig. [stud1] KAD er jo stort sett litt en allmennmedisinsk avdeling. Så her kommer der alt [ ] Det kan være hyperemesis fra gynekologene, det kan være en palliativ pasient fra kreftsentre, brud fra ortopeden, obstipasjon fra kirurgien, astma, KOLs fra indremedisin lungemedisin det er et litt bredere spektrum av helseproblemstillinger [ ] Det er jo ikke så veldig kompliserte problemstillinger. Der kan være komoditet i bakgrunnen, men på overflaten, så er den en enkelt helseproblemstilling. Så de har som student fordel av på en måte at følge med på en enkelt problemstilling, og kanskje grave litt i pasientens andre sykdommer, mens de er her [lege 5] Det er jo veldig mye [ ] med rutine på de praktiske ting, når man har veldig litt erfaring med akkurat den praktiske biten, men der er ikke så veldig mye av det rent medisinsk faglige her [ ] Det er jo greit altså den første gang man møter en hyperemesis eller pneumoni eller dehydrerte eller funksjonssvikt. Men det gjør jo, at du ganske tidlig kan fungere selvstendig fordi du kjenner diagnosene, og nå vet kva du skal gjøre med dem bare sådan helt basic kva du skal gi, kor mye du skal gi. Det er der veldig litt fokus på det på studiet de praktiske ting.. og ja, eg føler mig tryggere på og taka den selvstendigheten, fordi man føler, at man har oversikten over kva, som foregår. [stud 4] De studerende får kendskab til flere almindelige behandlingsregimer, typer af medicin og specielt smerte- og væskebehandling bliver nævnt som noget, de studerende tager med sig. Altså jeg plukker masse sånt små praktiske ting, som man får bruk for, når man kommer ud i turnus, som egentlig er enkle ting bare hvor mye væske man henger opp, og tiltak man gjør og doser og typer av smertestillinde Sådan noen vanlige småting, som man ser hvordan håndteres i praksis. [stud 1] ja nå hatte vi jo flere med sånt svangerskapskvalme, som gjør at de måtte ind for at få væske.der lærte jeg, hva man gir og hvor mye og hvor lang tid det er jo ganske konkret. [stud 1] Jeg konfererte først innen jeg gikk til pasienten Så gikk jeg inn på legevakten (webside) for at lese opp om hyperemesis, for jeg har ikke vært bort i disse pasientene før. Og så konfererte jeg om, hvilken slags blod- 13

14 prøver som skulle tas og hvilken kvalmestillende hun skulle få og så fik bekreftet riktig mengde væske og sånt, og ja rekvirerte blodprøver, og væske og urinsticks [ ] Jeg visste ikke noe om tiltak og sånt noe fra før da, så det lærte jeg. [stud 3] Jeg har lært mye, jeg syns jeg har lært mye om smertestilling bruk av smertestillende, og lærte en del om ryggplager, hofteplager, brudd, smertestilling og mobilisering der. Og så har jeg på rygg lært om hyperemesis. Nu har vi hat ganske mange hyperemesis pasienter i disse 2 ukene, og dom som er kommet tilbake [stud 3] Det er mest sådan praktiske ting, sånn i forhold til det med medisiner og sånt, som virker og som brukes og sånt og nu spesielt den diskusjon om hva, som man bruker mot nyrestensanfall kontra [stud 2] Siden KAD er veldig mye det samme, så tror eg, de får erfaring med hvilken medisiner som brukes på vanlige problemstillinger. At de rask skjønner, at vi kan bruke mye de samme på mye. [lege 4] Så de lærer om den riktige behandling for de vanlige infeksjonstyper, problemer som pneumoni, UVI der er masser av ortopediske problemstillinger her. Og de lærer ganske mye om de skulle lære ganske mye om at bruke smertestillende, og trappetrinnene, og man går opp med smertestillende Det gjør vi masser av her. Og så funksjonssvikt, vi har mange pasienter som kommer inn med funksjonssvikt. [lege 2] De studerende lærer gennem deltagelse i arbejdspraksis på KAD. De får adgang til at sætte sig ind i de enkelte patienter, ift. de informationer, som er eller kan blive tilgængelige. De får mulighed for at undersøge og tale med patienterne ved indkomst, og evt. opdage fund og få træning i og erfaring med, hvad der er normalt og ikke normalt. Det forudsætter diskussioner og konferering med lægerne på stedet, og det sker ved gennemgang af dagens patienter, ved prævist og visit og også indimellem. Jeg ser på det som mengdetrening, mere enn man lærer nået nytt nødvendigvis. Altså ferdigheten [un- dersøkelsesteknikk] har man jo lært seg for lenge siden. Det må være på plass først, ellers kan du ikke gjøre det. Og det kan jeg. Men det handler om at få god føling på det, for at vite hva der er normalt og ikke er normalt for at få en følelse av det i fingrene mere enn at vite, hvordan du skal gjøre det. Og en annen ting er at vurdere de funnene [ ] Alt man undersøker er jo grei trening, for det handler jo om at bygge opp et sådant volum, om hva ser er normalt, og hva som ikke er normalt [ ] Det kan man jo lære litt av det med kliniske funn og sånn, når man går og ser pasienten da. [stud 1] [ ] altså typisk hvis vi går gjennom previsitt og ser liksom hva pasienten er lagt inn for, hva vi tenker liksom at gjøre. Stort sett er det ting, jeg selv kunne ha tenkt, men det er også en fin bekreftende læremåte å tenke, OK det jeg vurderte her, det er jo faktisk det, eller det kanskje er nået annet. Så det er veldig greit, men det er jo liksom sådan praksis generelt tenker jeg eller sånn pasientkontakt som hjelper. [stud 2] Men det er alltid interessant å høre på de, som har jobbet lenge i klinikken da. For det kan være både behandlingsmessige ting eller sånne ting, man skal passe på å gjøre eller ikke gjøre ja i forhold til prøvetakning eller symptomer og sånt det er absolutt lærerikt. [ ] Jo mere man kan diskutere faglig diskusjon med en som jobber med det, jo mere får man ut av det egentlig da. [stud 1] 14

15 Det aller viktigste er, at få sett pasienter og ja få erfaring på det og tolkning av pasientens symptomer, det er det aller viktigste. [lege 4]. [ ] når du rekvirerer laboratorieprøver, så skal du vite ikke sant det er jo ikke bare at krysse av og rekvirere det og det og det. Du skal vite, hvorfor du taker akkurat den prøven der er en grund til, at du tager den. Det synes jeg, at jeg har fått trening på her. [ ] Jeg rekvirerer bare det, jeg tenker er hensiktsmessig da, og jeg har et argument for at rekvirere det. [stud 3] Opsummering - det medicinsk faglige område De studerede lærer gennem aktiv deltagelse i arbejdspraksis på KAD. De bliver som det første oplært i de systemer og rutiner, som er grundlaget for at kunne arbejde selvstændig med de medicinske problemstillinger. Patienterne repræsenterer almindelige ikke-akutte medicinske problemstillinger, som gør, at de studerende forholdsvis hurtigt får adgang til patienterne og mulighed for arbejde selvstændigt. De studerende får adgang til at sætte sig ind i de enkelte patienter, i forhold til de informationer, som er eller kan blive tilgængelige. De får mulighed for at undersøge og tale med patienterne ved indkomst, og evt. opdage fund og få træning i og erfaring med, hvad der er normalt og ikke normalt. Det forudsætter diskussioner og konferering med lægerne på stedet, og det sker ved gennemgang af dagens patienter, ved prævist og visit og også indimellem. De studerende får kendskab til flere almindelige behandlingsregimer, typer af medicin og specielt smerte- og væskebehandling bliver nævnt som noget, de studerende tager med sig. LÆRINGSMULIGHEDER IFT SAMARBEJDE MED AGENTER I SUNDHEDS- OG SOCIALSEKTOR Samarbejdet med andre agenter i sundheds- og social sektor fylder meget på KAD. Det være sig kontakt med kommune, bydel, sygehus, almenlæge eller lægevagt. Under opholdet på KAD vurderes patientens behov for pleje og omsorg kontinuerligt og fremadrettet. Lægerne fortæller studenterne om vigtigheden af dette, det diskuteres under prævisit, og der snakkes med patienten om det både ved indkomst og visitter. Selve kontakten til bydelen står sygeplejerskerne for, men opstår der vanskeligheder tager lægerne nogle gange over. De studerende har rig mulighed for at lærer noget om dette samarbejde, men der er forskel på, hvordan de studerende konkret opfatter læringspotentialet her. Det afhænger bl.a. af, hvordan de opfatter deres selvstændige deltagelse i kommunikationen. Alle mærker dog, at samarbejdet med bydelen er præget af manglende ressourcer. Jeg føler at, eller jeg har fått det inntrykk, at de her i det hele tatt er flinkere til å tenke fremover for pasienten, tenke hva skal man gjøre for at få pasienten slippe for at bli lagt inn igjen. [ ] Jeg har fått et sterkere inntrykk av at, der er mye venting vi har mye pasienter, som venter på at komme på sykehjem da. Så merker du utfordringene, som kommunen har med dårlig kapasitet. [stud 3] 15

16 Jeg merker jo, at jeg vet egentlig veldig lite om kommunen helsetjenesten og veldig lite om offentlig hjelp som tilbys da. Så jeg har lært litt mere om systemet, hva et trygghetsopphold er, hva som skjer hvis pasienten ikke kan bo hjemme. I løpet av hele uken egentlig føler jeg, at jeg har lært veldig mye om det offentlige [ ] føler jeg har fått en ganske god oversikt nu hvordan systemet fungerer, med offentlig hjelp og sykehjem og institusjoner. Det merker jeg, at jeg ikke kunne veldig mye om fra før. [stud 3] Man lærer mye mere av at være her ikke bare om det rent medisinsk faglige men om helsetjenesten utenfor sykehus, kontakt med bydel, hva finnes egentlig av helsetjenester for disse pasientene, når de kommer heim, kvordan vurderer man hvor mye hjelp de skal ha. [ ] Det lærer jeg jo både ved, at der er veldig mye fokus på det, når man taker imot pasienten. Man har jo veldig mye kontakt med sykepleierne, det er et av de hovedpunkter, som blir vurdert her fordi de bare kommer her i 3 dage, så det er et veldig viktig punkt. [stud 4] [ ] i og med at jeg jobber på allmennlegekontor og har god kommunikasjon med bydel allikevel til og med jeg har lært mye av å være her, hvordan ting fungerer tidsfrister, hvem du kontakter for hvilken problemstilling. Så det er en ganske grei innføring i den del av helsesystemet for studenter og sånt. [lege 5] Du får jo pasientperspektivet der er jo mange pasienter, som ikke vil heim. De vil hellere være her. Så blir utfordringen det her i forhold til mange andre plasser, føler eg, at du står jo veldig mye med det å planlegge videre. Det er sykepleierne, som har kontakt med bydelen, men det er jo din observasjon av, og sånn legge en grund for at gjøre det. Men man merker jo, at der er problemer Man støter jo stadig mot væggen med bydelen, hvor man gjerne man mener, at denne personen trenger hjelp, men de har ikke kapasitet så sendes de heim, og så kommer de tilbake. Så eg ser det, som en utfordring ved at jobbe på sånn plass. Det lær man i hvert fald, og man lær masse om kvordan det fungere og ikke fungere i hvert fald her i Oslo [stud 4] Man merker jo særlig min ene pasient, som bare sitter og venter på korttidsopphold, der blir venting på han, der bliver venting på os, og en seng bliver opptatt [ ] Og da merker man litt den der samarbeid med bydelen, at det kanskje ikke alltid fungerer. [stud 4] De studerende lærer også at ting kan være vanskelig Selv om vi på KAD planlegger en ting, så kan det ikke la seg gjøre, hvis samarbeidspartene ikke er i stand til at samarbeide akkurat på daværende tidspunkt [ ] Vi har også forståelse for, at bydelen har masser å gjøre. Så jeg tror nok, at her fra KAD så er det sådan helhetlig forståelse for, hvordan da egentlig ting fungerer med tanke på utskrivelse og videre oppfølgning. [lege 1] Altså vi har ikke vært involvert, så er det mere sånt ja nå skal der sendes en endringsmelding og sånt og så gjør sykepleierne det. [ ] Vi bare vet der foregår en sådan kommunikasjon med kommunen. [ ] Det kan være litt tungt, og sykepleieren kan slite med at nå igjennom og så må legen. Men det har jeg ikke vært med på. [stud 1] Kommunikasjon med bydel eg tror, vi opplever jo egentlig, at det er vanskelig her, og eg det merker de [studentene], og vi får på en måte formidlet det. Men vi leger snakker sjeldent med bydel direkte. Eg tror eg hatte noen, de studenter eg hatte med meg, da tror eg, eg hatte en situasjon, hvor eg ringde til bydelen direkte. Og da får man plass med en gang. Det er jo en erfaring som de [studentene] kanskje kan få senere også. Kanskje de lærer litt, hvilke ting man skal fokusere på for å få pasienten inn på det omsorgsnivå, man syns er riktig. [lege 3] 16

17 Altså man ser jo hele tiden det her med at, OK de skal ha vurdering fra bydelen, og vi ser det er veldig implementert da. Men det er ikke sånt, at vi har erfart det på noen særlige måte, andet end vi vet der er et fungerende team omkring det [ ] Vi står og vurderer, at pasienten bør absolutt have det for at ku bli sent hjem eller på pleiehjem da. Da føler jeg på en måte, at det skal vi bare se på her og argumentere for at sende det [stud 2] For eksempel her når de [studentene] ser vi tar kontakt med bydel, flere elektroniske meldinger som sykepleierne melder, vi argumenterer på grunn av det og det, pasienten kan ikke reise hjem, det er uforsvarlig pasienten har 100% behov for kort opphold på sykehjem eller rehabilitering. [lege 3] En stor del av vår jobb her er ikke-klinisk egentlig. Så de lærer litt om systemet, og hvordan det funker med hjemmetjeneste og sånt [ ] Ja den direkte kontakt til med bydelen, vi gjør det ikke legene Men vi anbefaler at sykepleierne tar kontakt med bydelen. Så gjør vi en vurdering hva pasienten trenger in a holistic sence. [lege 2] Når det gælder kommunikation med fx almenlæge eller sygehus for enten at få ekstra information om patienten eller viderehenvise, så er de studerende mere direkte aktivt deltagende, og føler at de lærer noget ved denne kommunikation, hvis de får mulighed for at tage samtalen selv. Flere vælger at tage opgaver som ellers typisk er sygeplejerkernes område, for at få mulighed for selv at øve sig på denne type samtaler. De føler, at de lærer noget ved samtalerne, specielt at kommunikationen skal være klar og præcis. Altså kommunikasjonen [telefonsamtale som supervisor hadde]den var man jo ikke så mye en del av, for så må man liksom ha det på høyttaler, eller man må ta den selv, men jeg synes det var en fin diskusjon vi hadde om pointen, og vi ble på en måte inkludert og tatt med på hva som ble referert. Men selve kommunikasjonen den må man på en måte gjøre selv [ ] Det forklarer hverdagen på en måte, men ikke så mye læring for der må man jo ringe selv. Men alt rundt det er det jo læring i, altså at man diskutere det som ble sagt og hva gjør man så. [stud 1] Jeg måtte jo ringe og konferere for at høre om medikamenter og sånt. [ ] Det var veldig nytt [at ringe til fastlegen], og det er man jo ikke vant til, så det er en utfordring å snakke fag Det skal jo været kort men presis kommunikasjon og sånt alt sånne ting er veldig nyttige da. [ ] Det er på en måte også en ferdighet, man skal lære å besitte etterhvert. [stud 1] Jeg tror også jeg har lært, at blive litt enten man ringer og konfererer eller samhandler med bydel eller hva som helst, så bli litt strengere [ ] ja høres litt mere sikker ut på telefonen og ja litt mere selvsikker, og da er det også lettere, at få de tiltakene, man har lyst til [stud 3] Så lærer de [studentene] sig på hvilken måte, de skal konferere, og jeg sier alltid når de konfererer, de må være sikker på seg selv, hva dere snakker om, ikke være i tvivl, hvis andre selv skal forstå, uten der blir misforståelser, ellers der blir pasienten der blir håpløst at bli innleggelse [lege 3] Det eneste er den fastlegen eg har hat kontakt med, eller prøvd at ha kontakt med sjøl. For det ku like godt ha bli gjurt av en sykepleier, men eg ville egentlig gjøre det sjøl for at kunne trene meg litt på kommunikasjon med andre kollegaer. [ stud 4] 17

18 Ja, når det gelder konferering med sykehusene, pasienter som trenger akutt innleggelse, Jeg har ikke hat, nei jeg tror ingen av de studentene, som er her nu har konferert på telefon, men de hører jo, når vi gjør det, og de ser hvor grensene er for innleggelse på sykehus. Og det kan bli veldig fleksibelt og det kan bli veldig forskjell med våres grenser og sykehus konfereringsvaktens grenser. Og det er ofte, Der kan blive lidt krangling rundt det. Så dette er vigtigt, de får litt erfaring med det [lege 2] Med hensyn til vagttelefonen har man på KAD valgt, at den skal varetages af en erfaren læge, da det selv for dem kan være en udfordring. Når det gjelder at studentene skal ta imot innleggelse på telefon, så tror eg det er vanskelig. For det syns vi erfarne leger kan være en utfordring, så det har vi vel egentlig ikke latt de gjøre nei. [lege 4] 3 af de medicinstuderende benyttede sig af muligheden for at tilbringe en aften eller 2 i ambulancemodtagelsen og lægevagten. Det kan ses som en modvægt til tempoet og patienterne på KAD, og også vise andre instanser af sundhedsvæsnet, som KAD interagerer med. Det har været veldig lærerikt at være på kveld og få litt legevakt og den ambulansebiten fordi der er veldig mye post og mottak og sånt. [ ] Det var veldig lærerikt å se og bare få ha litt press på seg og skulle avgjøre ting fort [ ] Selvfølgelig det må være valgfritt [ stud 4] [ ] Der er litt flere pasienter [på legevakten], der er litt mere action der nede. Og det er ikke like sånn, at du har en hel formiddag på deg. Jeg syns det er litt morsomt, hvis du har litt tidspress [stud 2] Ja så har vi jo legevakt også med inntagelse av akutt pasienter, som kanskje er mere interessant for de fleste medisinstudenter. [lege 2] Opsummering - samarbejde med agenter i sundheds- og socialsektor Ved at være på KAD har de studerende mulighed for at få mere viden om og større forståelse for forskellige tjenester i sundheds- og socialsektor samt rammerne for tjenesteudøvelsen. En ting er, at de studerende bliver tilbudt at tilbringe tid i den tilknyttede lægevagt og den tilknyttede ambulancetjeneste. Noget andet er, at samarbejdet med andre agenter i sundheds- og socialsektor fylder meget på KAD og italesættes jævnligt af både sygeplejersker og læger. Den konkrete kommunikation med bydel varetages oftest af sygeplejersker og konferering mm med speciallæger fra andre instanser varetages af læger. De studerende får mulighed for selv at være selvstændigt kommunikerende i nogle tilfælde, mens læringspotentialet i andre tilfælde ligger i at observere andres kommunikation og efterfølgende reflektere over denne og diskutere den med vedkommende. 18

19 LÆRINGSMULIGHEDER IFT SAMARBEJDE MED SYGEPLEJERSKER Lægerne og sygeplejerskerne holder til i hver deres kontorer. Sygeplejerskerne kommer ned i lægekontoret til prævisit, og de går visit sammen, og herudover kommer sygeplejerskerne ind til lægerne, hvis de har spørgsmål og lægerne går ned til sygeplejerskerne, hvis der f.eks. skal skyndes på prøverekvirering eller ændres i behandling og lignende. De studerende italesætter primært hvordan samarbejdet fungerer, noget omkring hvordan man som læge forordner ting, eller hvad man som medicinstuderende kan lærer af sygeplejerskerne. Lægerne er i tråd med dette. De nævner på den ene side opgavefordeling, og hvordan man skal benytte sig af sygeplejerskerne, eller på den anden side den store viden sygeplejerskerne besidder. Nogle læger nævner også, at rutiner stadig er under etablering, bl.a. på grund af de mange nyansatte- og nyuddannede sygeplejersker på stedet. Det gør klar kommunikation ekstra vigtig i samarbejdet med sygeplejerskerne. Som ugerne skrider frem, får de studenterne et stadig mere aktivt samarbejde med sygeplejerskerne omkring de patienter, som de studerede har fået selvstændigt ansvar for. Øhh man lærer jo hva man [legene] skal si på visitt eller previsitt da, så er det jo der, man avtaler det de [sykepleierne] gjør sånt, vi gjør sånt Ellers altså ja kanskje det er der, man har det, den introduksjon [til samarbejdet] og på visitten, hvor man bare går rundt.[stud 1] Øhhh jeg syns det funker egentlig ganske bra, men man må liksom også der forsikre deg om på en måte, at de får de beskjedene om, hva som skal bli gjort. For en ting er, at vi sitter inne på rommet og siger hva som skal gjøres, men man må liksom både 1 og 2 gange kontrollerer at det blir At beskjeden blir overført både ved at du skriver i journalen, men mest at når du kommer med mappen da jeg vil at det skal bli gjort, ellers tar du det gjerne på visittene da. [stud 2] Adspurgt om hvad samarbejdet går ud på, svarer den studerende: Utførelse av oppgaver rett og slett. At de [sykepleierne] gjør som vi forordner eller sånt, OK vi vil gjerne ha de vitale data, øhh eller om de vil bytte noen bandasjer, eller om de kan tilse pasienten, og så ofte om de kan ta ansvar for at kontakte bydel og noe sånt da, og det syns jeg funker bra. [stud 2] [ ] mest kommunikasjon og at man er tydelig i kommunikasjon, og at man bruker de [sykepleierne] som en ressurs. Man trenger ikke gjøre alt sjøl [ ] At bruke de aktivt å forvente noe av de [ ] Så at bruke sykepliene, tror eg er det viktigste at formidle, for de er en ressurs med tanke på målinger og overvåkning. [lege 4] Dere har litt mere tid til å se, hvordan sykepleierne fungerer, hva er oppgaver til sykepleiere, hva er oppgaver til leger. [lege 5] [ ] ej man lærer jo hele tiden kvordan man [ ] skal få samarbeidet med de [sykepleierne]. Det er jo veldig viktig at få til det gode samarbeid ellers blir det jo veldig. Man merker jo forskjellen på både våre personligheter og deres personligheter Men hvis du gjør, altså hvis du gjør litt ekstra for de, så får du og mere tilbake igjen. [stud 4] 19

20 de [sykepleierne] kjenner jo pasienten bedre end vi [studentene] gjør. Så de giver jo rapport om, hvordan pasienten har det, og hva som er skjedd i natt og For det jo litt begrenset, hva du får ut av at stå 2 minutter foran pasienten pr visitt man får veldig mye ut av, hva sykepleierne sier. [stud 3] Ja, de [studentene] går rundt på legevisitten, og de ser, vil oppdage hvordan sykepleierne har veldig vet veldig mye mere enn oss om pasienten. Og at vi er helt avhengige av sykepleierne her. Ofte har de forslag som er for videre behandling og plan, som vi tar imot ja. [lege 2] [ ] jeg lærer faglige ting av sykepleierne, fordi de har jo jobbet med noen av de for eksempel medikamentlistene og sånt De kjenner medikamentene bedre enn mig. Jeg må slå opp i felleskatalog og sånt, og de kan jo systemet, så lærer jeg det og. [stud 3] Jeg har jo lært Jeg synes de [sykepleierne] er veldig flinke. Jeg har alltid visst, at de var flinke da. Men jeg tror, at vi studenter kan lære mye av dem. De har jo vært lenge på avdelingen og jobbet med disse pasienter, og kjenner jo hva slags medisin de bruker, hva man pleier at gjøre med væske De kan mere end os. Det er egentlig litt rart, når de kommer og spør, hva de skal gi, for det ved de egentlig bedre selv tror jeg. [stud 3] Du har jo nesten allerede opplevd et arbeidsmiljø, at du er blev en del av det allerede. Det er vanskelig å seie hva man akkurat har lært her [om samarbeidet med sykepleiere]. Man har jo i hvert fall merket, at man bliver sett på som en nu er der selvfølgelig forskjell men at man blir tatt som del av legeteamet av sykepleierne. Man får spørsmål, som man svare på utifra den rollen. [stud 4] Omkring organisering og rutiner, når det gælder samarbejdet med sygeplejerskerne, siger lægerne: [ ] vi må være felles for at få det til Men jeg tror stort set vi jobber med at få utviklet den sammen. Men av og til det kan bli litt svake punkter, men det er ikke meningen, men der er problemer der må organiseres bedre og udvikles bedre. [lege 3] Altså nå er KAD jo ganske nyopstartet. Det er ikke så gammelt [ ] Vi har mye ferske sykepleiere [ ] Det er vigtigt at reflekterer der, det er jo at sykepleierrollen og legerollen oppfyller hverandre med tanke på Det er i stabiliseringsfasen og skal utvides, rutiner skal indskjerpes etc. etc.. Sån at studenterne blir en del av det, og de får kommunisert godt også, at det er viktig med sånn direkte kommunikasjon. Sånn at hvis der er noe man lur på, så er det helst bare gå inn og spørre. Og hvis dere ønsker at få noe gjort, selvom det er rekvirert så kan man også si det en gang til sånn at rutiner blir innskjerpet da. [lege 1] Opsummering samarbejdet med sygeplejersker På KAD får de studerende kendskab til, hvordan samarbejdet mellem sygeplejersker og læger er organiseret og opgaver fordelt på stedet. De ser ligeledes, hvordan samarbejdet udspiller sig konkret mellem de forskel lige ansatte. Efterhånden som de studerende får ansvar for deres egne patienter, får de selv afprøvet samarbejdet både i forhold til at forordne ting og til at benytte den viden, sygeplejerskerne besidder om den enkelte patient. 20

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Den personlige og professionelle dialogen

Den personlige og professionelle dialogen Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress

Læs mere

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu Århus Slagtehus Gruppe 4 Kung Fu Mihewi Fürstenwald Marius André Hjelmervik Emil Møller Pedersen Århus Slagtehus A/S blev indviet den 1. september 1895. I 1999 blev Aarhus Offentlige Slagtehus omdannet

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2012. Vedlagt som bilag 1. 3. Siden sidst:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.)

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.) Kære medlemmer Vi vil ønske jer alle en glædelig og fredelig juletid samt masser af positive forandringer/forankringer i det nye år. Årets gang på Bakkedalen har for så vidt været stille og roligt forstået

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix:

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix: REDAKSJONELT Matrix har rimeligvis flest lesere i Danmark, selv om det også tidligere var noen få fra andre nordiske land som leste bladet. Etterat tidsskriftet ble nordisk har det vært en del økning av

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

- og bedre informerede klinikere

- og bedre informerede klinikere Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Udgangspunkt Udfordring: Flere kronikere og behandlingstilbud - ikke flere klinikere

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Romania fakta og muligheter

Romania fakta og muligheter Romania fakta og muligheter 1. Fakta om landet (hentet fra Det Danske Misjonsforbunds rapport i 2002) Befolkning: 22,5 millioner. Befolkningssammensætning: Rumænere 89,5 %, Ungarere 7,1 %, Sigøjnere 1,8%,

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker NR. 4 23. ÅRGANG 2012 UddaNneLseSnyt konfe rence Tema Kerneværdier i nye rammer side Å lære å utøve sykepleie, - å komme i en negativ 13 læringsprosess.

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen ÅRGANG 14 Nr. 2 2014 Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

GUD ER DIN FAR! DU ER HANS! pv54 SCAND 1/11/09 10:21 Page 1 David Hathaway Nr. 54 Vinter 2009 GUD ER DIN FAR! DU ER HANS! pv54 SCAND 1/11/09 10:23 Page 2 David Hathaway Når vi skriver denne artikel og dette tidsskrift, ønsker vi

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov 1 Ukendt land 2 3 Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov Dette er en faglig udfordring: Det er bibliotekernes

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Koordineret behandlingsindsats ved ADHD hos børn og voksne i Danmark?

Koordineret behandlingsindsats ved ADHD hos børn og voksne i Danmark? Koordineret behandlingsindsats ved ADHD hos børn og voksne i Danmark? Christiansborg 23 sept. 2009 Marianne Breds Geoffroy Speciallæge i psykiatri, PhD form. Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri Skal

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang Menighedsplantning i Skandinavien: Henrik Holmgaard og Jeppe Bach Nikolajsen / Oddbjørn Stangeland / Øystein Gjerme / Egil Elling Ellingsen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

HVAD SKAL VI BRUGE DE ANDRE TIL? EN SOCIOLOGISK UNDERSØGELSE AF SOCIAL KAPITAL OG SAMMENHÆNGSKRAFT 19-5-2011

HVAD SKAL VI BRUGE DE ANDRE TIL? EN SOCIOLOGISK UNDERSØGELSE AF SOCIAL KAPITAL OG SAMMENHÆNGSKRAFT 19-5-2011 19-5-2011 HVAD SKAL VI BRUGE DE ANDRE TIL? EN SOCIOLOGISK UNDERSØGELSE AF SOCIAL KAPITAL OG SAMMENHÆNGSKRAFT EKSAMENSNUMRE (DDS/KM): 2060/103 2098/97 2043/82 Antal tegn i brødtekst: 119.178 tegn Antal

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0044 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER HNH (1 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Topas A/S

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Erfaringer fra to projekter på - Mette Mollerup, Projektleder stud. MBA in Concept Making, MCC, RN Kaja Misvaer, Innovation Director, Designit Oslo siv.ing Idustriell Design - >

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Tirsdag 12.02.13 Beboere og aktivitetsleder går tur i nærmiljøet. Bingo i 1.etasje på Villa Skaar. Sangstund på Villa Skaar.

Tirsdag 12.02.13 Beboere og aktivitetsleder går tur i nærmiljøet. Bingo i 1.etasje på Villa Skaar. Sangstund på Villa Skaar. Uke 7 11.02.13 12.02.13 13.02.13 14.02.13 Valentins dag: Vi lager hjerter til å henge på rom-dørene på Valentinsday. Vi lager hjerter til å henge på romdørene på Valentinsday. På Villa Skaar viser vi den

Læs mere

INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010

INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010 INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010 LEDEREN HAR ORDET Innhold Side 1 : Lederen har ordet Side 2 : Grasfrøblandingene Side 2 : Erfaringsgruppene Side 3 : Studietur til Slovakia Side 5-7: Nyhedsbrev Slagtekalve

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere