PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005

2 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men der vil stadig være situationer, hvor I må handle efter egen intuition, og det ved jeg også, at jeg trygt kan overlade til jer. En stor tak skal rettes til Britta, Tina og Pia, som har lagt et stort engagement og arbejde i at få denne håndbog færdig. Med venlig hilsen Jette Kjær Jørgensen Forstander Maj

3 Indholdfortegnelse 1. Velkommen til Bjerget s. Kort om Bjerget s. 2. Personalepolitik s Tanker om ledelsesværdier s Driftsaftale s Årsplan s Børnehavens interne aftaler s Fysisk og psykisk arbejdsmiljø s Internt tværfagligt samarbejde s Uddannelsespolitik s Aftaler om supervision s Medarbejdersamtaler s Rygepolitik s Misbrugspolitik s Seniorpolitik s. 3. Generel information om Børnehaven Bjerget s Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse. s Introduktion til nye medarbejdere. s Arbejdstider s Pauser. s Ved dit barns første sygedag. s Sygemelding / raskmelding. s Når du lukker Børnehaven.. s Orientering vedrørende udlægskasse. s Kontokort til forretninger s Gavekasse s Generelt om daglig information s Intern bog på kontoret s Kalender på kontoret s Postmappe. s Intern meddelelser s Midtvejssamtale indenfor prøvetiden s Ansvarsområder. s Efteruddannelse s Støttepædagog s Praktikant s Kontaktpædagogens rolle. s Kontaktbog. s Børnenes mapper. s Journalføring i børnenes sag. s Brug af EDB. s Modtagelses af nye børn. s Orientering om medicin og 3

4 sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medicin. s Forældresamarbejde. s Eksterne samarbejdspartnere. s Indberetning af magtanvendelse. s Retningslinjer ved ulykkestilfælde / fald i forhold til børnene. S Vejledning i forbindelse med dødsfald blandt børnene s Ved dødsfald i Børnehaven. s. 4. Organisatoriske forhold 4.1. Bjergets opbygning s Driftsaftale med Roskilde Kommune s Økonomi s MED- indflydelse og MED-bestemmelse s. 5. Møder for personalet Postmøder s Stuemøder s Personalemøder s Kompetence s MED-møde s TP&A- møde s Indkøbsmøde s Fys.møde s Arbejdsgruppemøde s Nytårskur s Forældremøde s Ledermøde s Forstandermøde s Forældrebestyrelsesmøder s Institutionsrådsmøde s. 6. Møder vedrørende børnene Behandlingsmøder s Stort behandlingsmøde s Forslag til behandlingsmøde s Lille behandlingsmøde s. 7. Din sikkerhedsorganisation 7.1. Sikkerhedsrepræsentantens funktion s Hvad gør sikkerhedsrepræsentanten? s Krav om brug af lifte. s Psykisk arbejdsmiljø. s Orientering om ArbejdsPladsVurdering(APV)s Omsorgssamtaler s Ambulancetjeneste s. 4

5 7.8. Krisehjælp s Intern registrering om trusler og vold s Vaccine om Hebatitis s Riv/ krads. s. 8. Løn- og ansættelsesforhold Faglig organisation s Tillidsrepræsentantens funktion s Arbejdstidsregler s Afspadsering. s Kurser s Pædagogisk dag s Pædagogiske dage med overnatning s Eksterne kurser s Tid til andet arbejde s Arbejdsopgaver, som indbefatter tid til andet arbejde. s Kontaktpædagog s Børn s Møder s Andet s Forældremøder s. 9. Administration og praktiske forhold Adresselister s Pedelordning s Kontantbilag s Indberetning af løn s Udlevering af nøgler s Kørsel i egne biler med børn. s Kørsel på cykel med børn. s Generel orientering vedrørende børnenes hjemkørsel s Bibliotek s Ved tilfælde af brand s Fotokopering s Tøjpenge s. 10. Særlige indgåede aftaler Interne aftaler for Bjerget s Retningslinjer vedrørende private mærkedage s Sygdom s Alvorlig sygdom i hjemmet s Ved dødsfald og begravelse s. 5

6 10.6. Kørselsgodtgørelse s Godtgørelse af lommepenge s. 11. Generelt om løn- og ansættelsesforhold s Ansættelse af nyt personale s Ansættelsesprocedure s Ferieaftaler s Vikaraftaler s Koloniaftaler s. 12. Orientering om orlovsregler Barselsorlov s Adoption s Efterløn s Omsorgsdage s Børnepasningsorlov s Orlovsydelse s. 13. Funktionsbeskrivelser Funktionsbeskrivelse for pædagoger s Funktionsbeskrivelse for stedfortræder s Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut s Funktionsbeskrivelse for køkkenassistent s Funktionsbeskrivelse for sekretær s Pratik på Bjerget s Funktionsbeskrivelse for forstander s Funktionsbeskrivelse for pedel. s Aftaler for støttepædagoger s Funktionsbeskrivelse for servicemedarbejdere s. 6

7 Velkommen til Bjerget. Du er nu ansat i Børnehaven Bjerget. Vi har udarbejdet en intern personalehåndbog med aftaler og grundregler for Bjerget. Personalehåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab med praktiske oplysninger samt spilleregler, som er nødvendige, når mange medarbejdere skal arbejde sammen. Personalehåndbogen for Bjerget er et sideløbende supplement til Roskilde Kommunes personalehåndbog og øvrige overenskomster med fagorganisationer. Kort om Bjerget Bjerget er en specialdaginstitution for 19 børn i alderen 0-7 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børnene er fordelt på 3 grupper. En af grupperne er primært for børn med autisme eller tilsvarende problematikker. Børnehaven er et behandlingstilbud bestående af tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, forældre, fysioterapeut, ergoterapeut og talepædagog. Børnehavens åbningstid er fra Der er ansat servicemedarbejdere/ pedel til at klare den praktiske rengøring og vedligeholdelse af vores bygninger og andre praktiske opgaver. Vi er en tværfaglig gruppe, hvor flere faggrupper er ansat pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeut, servicemedarbejdere, sekretær, pedel, køkkenassistent, vikarer, praktikanter, støttepædagoger og talepædagoger. Alle funktionsbeskrivelserne kan ses bagerst i personalehåndbogen. Din arbejdstid er mellem kl.8.00 til samt ved personalemøder, 7

8 stuemøder til kl og andre arrangementer til kl PERSONALEPOLITIK. Ved din ansættelse i Roskilde Kommune får du tilsendt Roskilde Kommunes personalepolitik - personalepolitikken på Bjerget er et supplement til den. Vi har udarbejdet en personalehåndbog, som i hverdagen kan hjælpe dig med en del praktiske ting. Vi er ikke mere regelstyret end, at du i mange situationer selv skal agere efter din egen intuition og handlekraft. Institutionsaftale Institutionsaftalen er under udarbejdelse. Institutionsaftale gælder som en gensidig forpligtigelse mellem Roskilde Kommune og Bjerget. Forinden aftalen bliver indgået, har personalegruppen drøftet, hvilke mål vi vil arbejde med det kommende år - Institutionsaftale kan være over en et - eller toårig periode. Forvaltningen i Roskilde Kommune er med i at samstemme vores og amtets mål både lovmæssigt, pædagogisk og politisk. Som opfølgning på Institutionsaftale evaluerer vi, og vi gør status ved slutningen af året i årsberetningen. Alle medarbejdere får udleveret Institutionsaftale ved årets begyndelse, ligeledes ved nyansættelser. Årsplan. En årsplan er en oversigt over aktiviteter, arrangementer og møder, der foregår i Børnehaven. Årsplanen udfærdiges i oktober/ november måned, hvorefter den skal godkendes i forældrebestyrelsen. Børnehavens interne aftaler. I vores samarbejde ligger vi vægt på: - at vi handler på kritik fra personale, forældre, samarbejdspartnere. - at vi går og møder til tiden - at vores møder starter og slutter til tiden. 8

9 - at vi udfører beslutninger, som vi tager. - at vi læser den interne bog og kalendere og anvender bøgerne efter hensigten. - at vi tænker på, om jeg forstyrrer nu. - at vi er opmærksom på oprydning ude og inde. - at vi fokuser på feedback. - at vi er opmærksomme på hinandens signaler. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Bjerget vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i sit daglige arbejde kan være tryg i ansættelsen og har indflydelse på sin arbejdssituation. Du er som medarbejder også selv ansvarlig for det arbejdsmiljø, som du er en del af. Internt tværfagligt samarbejde. Vi er en tværfaglig gruppe, som i det daglige skal have en hverdag til at fungere. Det er vigtigt at respektere andres arbejdsområder og være lydhøre overfor hinanden. Uddannelsespolitik. Vi vægter høj faglighed, derfor vil der også være mulighed indenfor institutionens udmeldte økonomiske rammer at få tildelt kurser, men samtidig forventes det, at alle via faglitteratur videreuddanner sig og holder sig a jour med udviklingen indenfor området. Aftaler om supervision. Hver stue tilbydes supervision 4 gange om året á 2 timers varighed. Supervisionen planlægges på de 4 timers stuemøder, der er 4 gange årligt. Indholdet i supervisionen kan være forskellige problematikker vedrørende børnene, forældre eller personale. Stuerne prioriterer selv, hvad der er aktuelt at få supervision i. Derudover kan der tilbydes supervision ved akut behov. Denne supervison kan foregå individuelt, stuen sammen eller med andre parter. Medarbejdersamtaler. Du har krav på en medarbejdersamtale, men du er altid i din ret til udover denne at bede om en samtale med enten stedfortræder og/ eller forstander. Det ene år afvikles medarbejdersamtale individuelt og det andet år afløses medarbejdersamtalen af en gruppesamtale. I medarbejdersamtalen deltager du og stedfortræderen/forstanderen. Formål med samtalerne: - at du får mulighed for at komme med ideer og øns- ker - at du får indflydelse på din arbejdsplads og arbejdssituation. - at du får større mulighed for at udveksle synspunkter. Ved medarbejdersamtalen bliver der udfærdiget en gensidig aftale om mål og planer for det kommende år. 9

10 Ved gruppesamtalen udarbejdes et for dig kendt skema hvori gruppen aftaler, hvad gruppen / stuen skal og kan arbejde med i det kommende år. Der vil foreligge forberedelsespapirer ca 14 dage før samtalerne. Rygepolitik. Det må pointeres, at der ikke må ryges i Børnehaven, på legepladsen, på ture eller i nærheden af børnene. Der er et lokale i kælderen, som kan benyttes ellers udendørs. Skodder fra cigaretter må ikke smides på jorden. Misbrugspolitik. Der må ikke nydes alkoholiske drikke eller andre nydelsesmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer såsom sommerfester, forældremøder kan der dispenseres for denne regel dog med stor respekt for, at medarbejderen er på arbejde. Seniorpolitik. På Bjerget følger vi gældende aftaler i Roskilde Kommunes seniorpolitik. I hvert tilfælde vil vi tage den enkelte sag op og behandle til bedst gavn for den enkelte. 10

11 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE BØRNEHAVEN. For at dagligdagen skal fungere bedst muligt, er der forskellige ting, som vi gerne vil orientere dig om. Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse: Ved ansættelsen får du udleveret forskellige formularer i administrationen, som du skal udfylde og underskrive: - at Bjerget/ Roskilde Kommune må indhente straffeattest. - at du er bekendt med tavshedspligten i forhold til brugerne og deres familieforhold, som du bliver bekendt med i din ansættelse på Bjerget. - at du er bekendt med magtanvendelsescirkulæret. - at du udfylder medarbejderoplysninger med kontonummer, adresse og telefonnummer. - at du udfylder ambulancetjeneste - skemaet, hvor du meddeler, hvem vi skal kontakte i tilfælde af sygdom, vold og andet. Du vil få tilsendt Roskilde Kommunes personalehåndbog og dit ansættelsespapir fra Personaleafdelingen i Roskilde Kommune,som du underskriver og returnerer til Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Arbejdstider. Du vil ved ansættelsens start få udleveret et arbejdsskema, hvor dine arbejdstider vil fremgå. Dette arbejdsskema kan blive ændret, hvis der er behov derfor. Hvis der skal ske ændringer, sker det selvfølgelig efter de gældende arbejdstidsregler med varsel på 4 uger. Pauser. Pauserne bliver afviklet på skift mellem kl og kl Du står til rådighed i din pause, da du får løn i pausen. Dette betyder, at du ikke må forlade institutionen uden tilladelse. Du har ret til at holde pause i 29 minutter. Ved dit barns første sygedag. Du har ret til at holde fri med løn på dit barns første sygedag, dog jvf. de enkelte overenskomster. Du ringer kl på tlf for at melde barns første sygedag. Sygemelding / raskmelding. Hvis du er syg, sygemelder du dig ved at ringe til børnehaven kl

12 på tlf Når du raskmelder dig, ringer du til børnehaven inden kl dagen før, at du møder igen. Når du lukker Børnehaven mellem kl : Når du lukker i børnehaven, er der nogle praktiske ting, som du skal huske, inden du forlader børnehaven: - at sørge for at ståstativer og paraplyklapvogne er i fællesrummet- klar til næste dag. - at lukke computeren og slukke for printeren. - at chekke om døre og vinduer er lukkede/ låste. - at slukke al lyset, hvis der ikke er andre i Bør nehaven. - at rydde op på legepladsen. - at tømme skraldespande. - at skille sug ad og lægge det i en skål i køkke- net, hvis det har været i brug. - slukke kopimaskinerne. Orientering om indkøb: Hvis du har brug for penge til indkøb eller har lagt penge ud selv ved indkøb, skal du henvende dig til sekretæren eller ledelsen. Alle kvitteringer skal underskrives med navn og evt. stue. Vær opmærksom på, at buskort også gælder som kvittering, derfor skal de altid afleveres tilbage efter brug, også selvom der ikke er flere klip tilbage. Kontokort til forretninger. I en mappe på sekretærens kontor står alle kontokortene, som du skal medbringe ved indkøb i byens forretninger. Du bedes notere i mappen, når du tager og afleverer kortet. Gavekasse. Børnehaven har en gavekasse, som betaler medarbejdernes gave. Du skal betale 15,-kr. om måneden. Spørg på stuen, hvem som står for gavekassen. Intern bog på kontoret. På fælleskontoret forefindes Intern bogen, hvor alle medarbejdere skriver beskeder til kolleger om telefonbeskeder, generelle oplysninger, - ja, alt bliver skrevet i denne bog, og den skal læses hver morgen, når du møder. Kalender på kontoret. Hver morgen skal du læse kontorets kalender for at holde dig a jour med dagens aktiviteter, møder m.m. Du er ligeledes forpligtet til at indskrive dine aftaler samt andre informationer, som har betydning for dagligdagen i kalenderen. 12

13 Postmappe. Postmappe er på kontoret, hvor indgået post ligger. Post med navn bliver lagt i medarbejderens fag. Interne meddelelser. Interne meddelelser udsendes fra stedfortræder og forstander hver måned. Ellers bliver meddelelserne skrevet i internbogen eller via postmeddelelse og/eller på personalemøderne. Interne meddelelser kan indeholde referater fra forstander/stedfortræder, orientering fra SL, nyansatte, afgang, gæster og studiebesøg, om aktiviteter, almen information, budgetorientering, påmindelser m.m. Midtvejssamtale indenfor prøvetiden. Når du har været ansat i henholdsvis 1 måned og 3 måneder tages en uformel snak med stedfortræder om, hvordan det går. På et stuemøde vil du sammen med det øvrige stuepersonale tale om, hvordan det går på stuen. Ansvarsområder. Der er god mulighed for at påtage sig ansvaret for forskellige områder/opgaver i Børnehaven. Dette betyder, at du enten alene eller sammen med andre kollegaer har fået kompetence til at udføre en opgave, indenfor de rammer der er sat ( økonomi, indretning o.lign. Efteruddannelse: Børnehaven har et kursusbudget og følgende er på nuværende tidspunkt prioriteret: 1 pædagogisk dag samt 2 samlede pædagogiske dage med overnatning og evt. kursusleder eller foredragsholder. Supervision er prioriteret for hver stue 4 gange årligt a 2 timers varighed De kursusmidler, der er tilbage, kan bruges til individuelle kurser og /eller fælles kurser. I den blå kursusmappe i lille mødelokale, finder du det indkomne kursusmateriale. Hvis du er interesseret i et kortvarig kursus/ temadag, og det har relevans for børnehaven, forespørger du stedfortræderen. Kurser af længere varighed skal forelægges forstanderen. Støttepædagog En støttepædagog er ansat til at varetage en opgave vedr. et enkelt barn. Ved støttepædagogens start udfærdiges i samarbejde med stuens personale og stedfortræderen en funktionsbeskrivelse for det pågældende støtteforhold. I denne aftales, hvilke opgaver, som støttepædagogen skal varetage, hvilke arbejdstider samt fastlæggelse af deltagelse i møder, arrangementer, temadage, kurser m.m. I øvrigt er støttepædagogen i støtteperioden omfattet af samme regler som det øvrige personale. 13

14 Praktikant. Bjerget har udarbejdet interne aftaler om ansættelse, modtagelse og indkøring af praktikanter, krav til praktikanter. Denne aftale Praktik på Bjerget udleveres og gennemgås ved første møde med din praktikvejleder. Se beskrivelsen bagerst i håndbogen. Kontaktpædagogens rolle. Kontaktpædagogens rolle er beskrevet i din funktionsbeskrivelse. Kontaktbog. Den daglige kontakt mellem forældre og børnehave foregår hovedsagelig via en kontaktbog. Kontaktbogen er en god informationsbog mellem hjem og børnehave, hvor begge parter kan skrive, hvordan barnet har haft det, dagens aktiviteter og særlige observationer omkring barnet. Kontaktbogen kan illustreres med billeder og forskellige ting, som fortæller, hvad barnet har lavet den dag. Vær opmærksom på sprogbrug i kontaktbogen. Altid en positiv udlægning af barnet og dets oplevelser. I tvivlstilfælde og ved problemer kontaktes forældrene direkte, og forældrene bør opfordres til det samme. Skriftsprog kan ofte forstås på flere måder. Børnenes mapper. På hver stue forefindes en mappe med oplysninger om det enkelte barn på stuen. Vikarer og øvrigt personale, som ikke har sin vante gang på stuen, kan særlig have glæde af den. Kontaktpædagogen er ansvarlig for at ajourføre børnenes mapper. Journalføring i børnenes sag. Hvert barn har en journal, som forefindes i administrationens arkiv under barnets navn. Du skal ajourføre referater fra lille/stor behandlingsmøde, hjemmebesøg, generelle praktiske oplysninger med visitationspapirer, navne på fysioterapeut, ergoterapeut, sagsbehandlere, læger og andre behandlere, kørsel. Du er forpligtet til at ajourføre ændringer, så barnets data hele tiden er up to date. I journalen ligger forskellige farver ark. På disse ark står på, hvor de forskellige papirer skal ligge. Disse journaler må kun fjernes mod udfyldelse af et lånekort fra arkivet. Journalerne må ikke forlade Bjerget og kopier, som medbringes til møder og lignende makuleres efter brug eller lægges tilbage i journalen. Brug af EDB. Det er endnu ikke tilladt at have journaler på diskette, derfor skal alle 14

15 oplysninger vedrørende børnenes data slettes og ikke gemmes på brugsmaskiner, som ikke har password. Modtagelse af nye børn. Det er forvaltningen der visiterer børn til børnehaven. Når der er nye børn på ventelisten bliver vi kontaktet for evt. ledige pladser. Vi får tilsendt visitationspapirer på det nye barn og er med til at vurdere om det vil være velplaceret her. Når barnet er optaget, udsender administrationen en velkomstskrivelse til forældrene med en orientering om kørsel og mulighed for besøg i Børnehaven. Stuepersonalet sender et mere personligt velkomstbrev til barnet om oplysninger om kontaktpædagoger, stue, børn, pædagoger på stuen eventuelt billeder o. lign. Orientering om medicin og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medicin. Enkelte børn skal have medicin, mens de er i Børnehaven. Forældrene skal holde børnehaven orienteret om medicin-ændringer. Det er pædagogens ansvar at ajourføre medicinændringer. Barnets medicin skal helst være doseret hjemmefra i doseringsæsker. I tilfælde af flydende medicin gives mængden med en engangssprøjte. Medicinen gives som anvist af forældrene, men du skal være opmærksom på ændringer og kontrollere, hvis du er i tvivl. Kontaktpædagogen udfærdiger et medicinkort der skal ligge i barnets sag. Det er pædagogens ansvar, at medicinen og medicinkort er korrekt doseret samt gives som anvist. Ved vikarer på stuen vurderes det i hvert tilfælde, om vikaren må give medicin. Husk medicin skal opbevares forsvarligt og i aflåseligt skab. Forældresamarbejde. Det er dig som kontaktpædagog, som har den direkte kontakt til forældrene, men stuens personale har en fælles opgave i arbejdet med det enkelte barn. Du kan derfor altid drøfte dit arbejde med dine kollegaer i det daglige eller på stue-og personalemøder. Det er dig, som skal sige til / fra, hvor din professionelle grænse er, da arbejdet kan ramme dig følelsesmæssigt. Det er vigtigt, at du har den gode daglige kontakt til forældrene, derfor kan du i nogle tilfælde sende problematikker videre til din stedfortræder eller forstander. Eksterne samarbejdspartner. Barnet er i berøring med flere af vores eksterne samarbejdespartnere. Det er vigtigt for at skabe helhed omkring barnet, at vi har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Med respekt for fagrænser bør du vise loyalitet overfor disse samarbejdspartnere. Indberetning af magtanvendelse. 15

16 Børnehaven har magtanvendelsesskemaer, som skal udfyldes, hvis du forflytter eller fastholder et barn mod barnets vilje. Skemaet udfyldes med beskrivelse af hændelsesforløbet og den pågældende medarbejders underskrift. Skemaet skal afleveres ved månedens slutning og underskrives af forstander, som fremsender skemaet til Roskilde Kommune. Aftaler i forbindelse med fastspænding. Hvis der i forbindelse med behandlingsarbejdet eller af sikkerhedsmæssige årsager er behov for at fastspænde et barn, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene. På kontoret findes en særlig skrivelse til dette formål. Retningslinjer ved ulykkestilfælde i forhold til børnene: Ved ulykker eller fald fra brikse m.m. skal du altid: - kontakte lægevagten eller skadestuen eller ringe 112 til observation af barnet afhængig af ulykkestilfældet. - kontakte forældrene omgående. - omgående indberette til forstander og Børn- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune med udførlig beskrivelse af hændelsesforløbet. - efterfølgende drøfte og evaluere hændelsesforløbet med det formål at hindre yderligere episoder. Vejledning i forbindelse med dødsfald blandt børnene. Når vi modtager meddelelse om dødsfald, skal følgende gøres: - orientere forstander, stedfortræder, Børn- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune. - orientere alle medarbejdere, som er på arbejde denne dag. - kontakte de medarbejdere, som ikke er på arbejde og spørg, om de har behov for at komme på arbejde. - kontakte amtets psykolog i Børn- og ungeafdelingen eller kontakte Falcks beredskab for at få hjælp til stuens og de øvrige medarbejdere, - fordele børnene på de stuer, som ikke har haft barnet på stuen. Endvidere vil det være godt for personalegruppen, hvis forældrene opfordres til, at børnene bliver hjemme den efterfølgende dag og bede den pågældende stues forældre hente deres børn. Forstander eller stedfortræder er ansvarlig for at dette sker. Stedfortræder/ forstander kontakter følgende: - de øvrige børns forældre telefonisk kort efter meddelelsen. - vognmanden og barnets chauffør. - talepædagog - øvrige relationer. Når barnet bisættes eller begraves, deltager stedfortræder og/ eller forstander samt de medarbejdere, som har relation til barnet. Ved dødsfald i børnehaven. 16

17 1. Giv førstehjælp, få en kollega til at ringe 112 efter ambulance. 2. Underret forældre, forstander/ stedfortræder. 3. Sørge for, at der er een medarbejder, som tager med på hospitalet og blive der, til forældrene ankommer enten på sygehuset eller i børnehaven. 4. Indberetning til Social- og psykiatriforvaltning. Politiet vil komme med ambulancen og rent proceduremæssigt forhøre vidner til dødsfaldet. Herefter følges vejledningen for dødsfald blandt børnene. ORGANISATORISKE FORHOLD Driftsaftale med Roskilde Kommune. Hvert år forhandles en driftsaftale mellem Roskilde Kommune og Bjerget, hvor amtsrådets politiske overordnede mål sammenholdes med forvaltningens og Bjergets krav. Personale og amtets forvaltning udarbejder krav i fællesskab, som ved årets slutning bliver fulgt op af en årsberetning med status. Økonomi. Ved årets start udarbejdes budgetfordeling som godkendes på personalemødet, i MED-udvalget og på forældrebestyrelsesmøde. Børnehaven prioriterer indkøb af inventar, materiale, legetøj, kurser m.m. Hver stue, fysioterapeuter og talepædagoger har et budget til dækning af småting, som kun tilhører den enkelte enhed eksempel specielle legeting, musikbånd o.lign. Indkøb af møbler og større ting tilhører Børnehavens budget og skal aftales med stedfortræder og forstander. MED- indflydelse og MED- bestemmelse. MED- udvalg repræsenterer samtlige faggrupper i institutionen. Alle personalegrupper bliver orienteret og har derved mulighed for at give sin mening til kende. Møderækken i årsplanen er udarbejdet så personalemøder, TP&A-og fysmøder, TR/ ledelse og SR/ ledelse og arbejdsgruppemøder følger en turnus, så de aktuelle punkter kan komme på dagsordenen inden et MED-møde og efter et MED-møde. Referater fra alle møderne danner baggrund for dagsordenen i MEDmødet og forefindes i en mappe på kontoret i Børnehaven ( MEDmøde ). 17

18 HVILKE MØDER AFHOLDES PÅ BJERGET? Morgenmøder. Morgenmøder afholdes hver morgen fra , hvor 1 repræsentant fra hver stue, 1 fysioterapeut/ergoterapeut og stedfortræder/ forstander deltager. Referat skrives i stuensmødebogen. Hver mandag udsendes en postmeddelelse fra Stedfortræder/forstander, hvor der orienteres om de aktuelle emner, ind- og udgået post, og eventuelle emner, som skal drøftes på det kommende personalemøde. Stuemøder. Stuemøder afholdes hver uge. I lige uger afholdes stuemøder om morgenen fra I ulige uger afholdes stuemøder fra og desuden er der stuemøde 4 timer hver 12. uge, som stuerne selv planlægger. Til stuemøderne er der fast dagsorden med punkter som stuens økonomi, planlægning af pædagogiske aktiviteter og tiltag m.v. Stuens kompetence er indkøb for det udlagte stuebudget, beslutning af arbejdsmetoder for børnene på stuen. På stuemøderne deltager stuens personale - derudover kan støttepædagoger, fysioterapeuter, talepædagog, stedfortræder og forstander deltage efter behov. Dagsorden kan være: - opfølgning fra sidste møde - aktuelle problemstillinger vedrørende børnene. - gennemgang af mål for børnene. Hvad vil vi opnå med følgende mål? Hvordan vil vi nå målet? Ligeledes prioritering af mål/ metode for det enkelte barn. - trivsel på stuen. - kort snak om punkter til dagsordenen til personalemøderne. Forberedelse af eventuel relevant viden om børnene til formidling til det øvrige personale. - indkøb, fremstilling af materialer m.m. - koordinering af ferie- og afspadseringsønsker. Personalemøder. Fælles personalemøder afholdes 4 gange årligt. Her deltager alle ansatte i børnehaven. Personalemøder for det pædagogiske personale afholdes 1 onsdag om om måneden fra Her deltager det pædagogiske personale, Stedfortræder, forstander og evt. talepædagog. Stedfortræder eller forstander er fast mødeleder og ordstyrer. Referent vælges på skift blandt personalet. Kompetence. 18

19 Personalemødet har kompetence til at beslutte: - budgetfordeling indenfor udmeldte konti. - prioriterede kurser indenfor den økonomiske ramme. - arbejdsmetoder og pædagogiske tiltag indenfor Roskilde Kommunes og forældrebestyrelsens målsætninger og pædagogiske principper. - indstilling til beslutninger til forældrebestyrelse vedrørende årsplan og pædagogiske tiltag, forslag til budgettet - indstilling til MED-mødet om økonomi og personaleforhold, som enten ønskes ændret eller tages op til drøftelse. Alle kan komme med punkter til dagsordenen ved at skrive punkter på sedlen på fælleskontoret eller ved at kontakte stedfortræder eller medarbejderrepræsentant. MED- møde. I MED-mødet deltager ledelse, tillids - og sikkerhedsrepræsentanter samt medarbejderrepræsentant samt repræsentant fra det tekniske personale ( pedel, servicemedarbejdere og køkkenassistent)og 1 repræsentant fra fysioterapeuter/ergoterapeut og sekretær. MED-mødet er et besluttende organ i forhold om økonomi og personaleforhold. MED-mødet kan altid kræve punkter til høring i personalegrupperne, da alle større ændringer skal høres i alle faggrupper, så alle medarbejdere får indflydelse på hverdagen. MED- mødet følger årets hjul i Roskilde Kommune med faste punkter på dagsordenen, såsom budgetforslag, driftsaftaler, årsberetning m.m. Udover de faste punkter har alle ret at komme med punkter til Medmødet. Tid til MEDarbejdet for MED-medlemmerne gives 1 time op til hvert MED-møde til at læse materiale og forberedelse af møderne. TAP-møde. TAP betyder Teknisk Personale(pedel, servicemedarbejdere og køkkenassistent)& Administrativt personale( sekretær). På mødet gennemgås orientering fra ledelse og de øvrige personalegrupper, budgetgennemgang, herunder budgetforslag til større indkøb, personaleforhold. Fys/ergo/møde På mødet deltager ledelse, fysioterapeuter og ergoterapeut med følgende punkter på dagsordenen: forbrug af hjælpemiddelkontoen, budgetforslag til det kommende år, nye tiltag og samarbejdsmodeller. Arbejdsgruppemøde. Arbejdsgruppen består af tillids-og/ eller sikkerhedsrepræsentanter og ledelse. Den vigtigste funktion er at varetage det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen er ikke et beslutningsorgan. Arbejdsgruppen er et fast ad-hoc- udvalg, som gennemarbejder politikker, retningslinjer, aktuelle problematikker. Der indarbejdes forslag til beslutning på 19

20 personalemøder og MED-møder, hvor det påkræves. Nytårskur. Nytårskur afholdes i januar måned, hvor alle medarbejdere fra Børnehaven har mulighed for at ønske hinanden et godt Nytår og takke for det gamle. Nytårskuren bruges også til at informere om fælles anliggender, budgetter og mål for det kommende år. Forældremøde. Vi afholder forældremøde 2 gange om året. I foråret afholdes mødet ud fra et aktuelt tema, som forældre eller personale har valgt. På mødet sidst på året vælges forældrerepræsentanter til forældre- bestyrelsen. Ledermøde. Ledermøder afholdes 1 gang om ugen, hvor ledelsen koordinerer og tilrettelægger børnehavens økonomi, pædagogik og almene problematikker i dagligdagen. Forstandermøde. Der afholdes 4-5 fælles forstandermøder om året, hvor hele forstandergruppen er samlet til fælles information og drøftelser fra social- og psykiatriforvaltningen i amtet efterfulgt af opdelte møder med forstanderne fra børne- og voksenområdet. Møderne omhandler forskellige akutte emner, aktuelle opgaver, temaer m.m. Forældrebestyrelsesmøde. Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 6 gange om året, og hvert møde varer ca. 2-2½ time. Medarbejderrepræsentanten bliver valgt for 2 år ad gangen, samtidig vælges en suppleant, som tiltræder, hvis repræsentanten er fraværende i længere tid eller ikke er ansat mere. Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter valgt af forældrene i Børnehaven. Forældrebestyrelsens kompetence er bl.a. at godkende årsplaner, budgetter, udarbejde pædagogiske principper og deltage i ansættelser af fast personale. På forældrebestyrelsesmøderne bliver medlemmerne informeret om dagligdagen og de generelle oplevelser i Børnehaven. Derved får de et godt og reelt overblik over hverdagen, hvilket gør dem bedre rustet at handle og beslutte i overensstemmelse med vores hverdag. Forstanderen er sekretær i forældrebestyrelsen og deltager derfor i bestyrelsesmøderne. Det er forstanderen, som sørger for dagsordenen og referater i samarbejde med bestyrelsesformanden. Institutionsrådsmøde. Der afholdes institutionsrådsmøde 1 gang om året, hvor 1 repræsentant 20

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere