PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005

2 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men der vil stadig være situationer, hvor I må handle efter egen intuition, og det ved jeg også, at jeg trygt kan overlade til jer. En stor tak skal rettes til Britta, Tina og Pia, som har lagt et stort engagement og arbejde i at få denne håndbog færdig. Med venlig hilsen Jette Kjær Jørgensen Forstander Maj

3 Indholdfortegnelse 1. Velkommen til Bjerget s. Kort om Bjerget s. 2. Personalepolitik s Tanker om ledelsesværdier s Driftsaftale s Årsplan s Børnehavens interne aftaler s Fysisk og psykisk arbejdsmiljø s Internt tværfagligt samarbejde s Uddannelsespolitik s Aftaler om supervision s Medarbejdersamtaler s Rygepolitik s Misbrugspolitik s Seniorpolitik s. 3. Generel information om Børnehaven Bjerget s Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse. s Introduktion til nye medarbejdere. s Arbejdstider s Pauser. s Ved dit barns første sygedag. s Sygemelding / raskmelding. s Når du lukker Børnehaven.. s Orientering vedrørende udlægskasse. s Kontokort til forretninger s Gavekasse s Generelt om daglig information s Intern bog på kontoret s Kalender på kontoret s Postmappe. s Intern meddelelser s Midtvejssamtale indenfor prøvetiden s Ansvarsområder. s Efteruddannelse s Støttepædagog s Praktikant s Kontaktpædagogens rolle. s Kontaktbog. s Børnenes mapper. s Journalføring i børnenes sag. s Brug af EDB. s Modtagelses af nye børn. s Orientering om medicin og 3

4 sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medicin. s Forældresamarbejde. s Eksterne samarbejdspartnere. s Indberetning af magtanvendelse. s Retningslinjer ved ulykkestilfælde / fald i forhold til børnene. S Vejledning i forbindelse med dødsfald blandt børnene s Ved dødsfald i Børnehaven. s. 4. Organisatoriske forhold 4.1. Bjergets opbygning s Driftsaftale med Roskilde Kommune s Økonomi s MED- indflydelse og MED-bestemmelse s. 5. Møder for personalet Postmøder s Stuemøder s Personalemøder s Kompetence s MED-møde s TP&A- møde s Indkøbsmøde s Fys.møde s Arbejdsgruppemøde s Nytårskur s Forældremøde s Ledermøde s Forstandermøde s Forældrebestyrelsesmøder s Institutionsrådsmøde s. 6. Møder vedrørende børnene Behandlingsmøder s Stort behandlingsmøde s Forslag til behandlingsmøde s Lille behandlingsmøde s. 7. Din sikkerhedsorganisation 7.1. Sikkerhedsrepræsentantens funktion s Hvad gør sikkerhedsrepræsentanten? s Krav om brug af lifte. s Psykisk arbejdsmiljø. s Orientering om ArbejdsPladsVurdering(APV)s Omsorgssamtaler s Ambulancetjeneste s. 4

5 7.8. Krisehjælp s Intern registrering om trusler og vold s Vaccine om Hebatitis s Riv/ krads. s. 8. Løn- og ansættelsesforhold Faglig organisation s Tillidsrepræsentantens funktion s Arbejdstidsregler s Afspadsering. s Kurser s Pædagogisk dag s Pædagogiske dage med overnatning s Eksterne kurser s Tid til andet arbejde s Arbejdsopgaver, som indbefatter tid til andet arbejde. s Kontaktpædagog s Børn s Møder s Andet s Forældremøder s. 9. Administration og praktiske forhold Adresselister s Pedelordning s Kontantbilag s Indberetning af løn s Udlevering af nøgler s Kørsel i egne biler med børn. s Kørsel på cykel med børn. s Generel orientering vedrørende børnenes hjemkørsel s Bibliotek s Ved tilfælde af brand s Fotokopering s Tøjpenge s. 10. Særlige indgåede aftaler Interne aftaler for Bjerget s Retningslinjer vedrørende private mærkedage s Sygdom s Alvorlig sygdom i hjemmet s Ved dødsfald og begravelse s. 5

6 10.6. Kørselsgodtgørelse s Godtgørelse af lommepenge s. 11. Generelt om løn- og ansættelsesforhold s Ansættelse af nyt personale s Ansættelsesprocedure s Ferieaftaler s Vikaraftaler s Koloniaftaler s. 12. Orientering om orlovsregler Barselsorlov s Adoption s Efterløn s Omsorgsdage s Børnepasningsorlov s Orlovsydelse s. 13. Funktionsbeskrivelser Funktionsbeskrivelse for pædagoger s Funktionsbeskrivelse for stedfortræder s Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut s Funktionsbeskrivelse for køkkenassistent s Funktionsbeskrivelse for sekretær s Pratik på Bjerget s Funktionsbeskrivelse for forstander s Funktionsbeskrivelse for pedel. s Aftaler for støttepædagoger s Funktionsbeskrivelse for servicemedarbejdere s. 6

7 Velkommen til Bjerget. Du er nu ansat i Børnehaven Bjerget. Vi har udarbejdet en intern personalehåndbog med aftaler og grundregler for Bjerget. Personalehåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab med praktiske oplysninger samt spilleregler, som er nødvendige, når mange medarbejdere skal arbejde sammen. Personalehåndbogen for Bjerget er et sideløbende supplement til Roskilde Kommunes personalehåndbog og øvrige overenskomster med fagorganisationer. Kort om Bjerget Bjerget er en specialdaginstitution for 19 børn i alderen 0-7 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børnene er fordelt på 3 grupper. En af grupperne er primært for børn med autisme eller tilsvarende problematikker. Børnehaven er et behandlingstilbud bestående af tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, forældre, fysioterapeut, ergoterapeut og talepædagog. Børnehavens åbningstid er fra Der er ansat servicemedarbejdere/ pedel til at klare den praktiske rengøring og vedligeholdelse af vores bygninger og andre praktiske opgaver. Vi er en tværfaglig gruppe, hvor flere faggrupper er ansat pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeut, servicemedarbejdere, sekretær, pedel, køkkenassistent, vikarer, praktikanter, støttepædagoger og talepædagoger. Alle funktionsbeskrivelserne kan ses bagerst i personalehåndbogen. Din arbejdstid er mellem kl.8.00 til samt ved personalemøder, 7

8 stuemøder til kl og andre arrangementer til kl PERSONALEPOLITIK. Ved din ansættelse i Roskilde Kommune får du tilsendt Roskilde Kommunes personalepolitik - personalepolitikken på Bjerget er et supplement til den. Vi har udarbejdet en personalehåndbog, som i hverdagen kan hjælpe dig med en del praktiske ting. Vi er ikke mere regelstyret end, at du i mange situationer selv skal agere efter din egen intuition og handlekraft. Institutionsaftale Institutionsaftalen er under udarbejdelse. Institutionsaftale gælder som en gensidig forpligtigelse mellem Roskilde Kommune og Bjerget. Forinden aftalen bliver indgået, har personalegruppen drøftet, hvilke mål vi vil arbejde med det kommende år - Institutionsaftale kan være over en et - eller toårig periode. Forvaltningen i Roskilde Kommune er med i at samstemme vores og amtets mål både lovmæssigt, pædagogisk og politisk. Som opfølgning på Institutionsaftale evaluerer vi, og vi gør status ved slutningen af året i årsberetningen. Alle medarbejdere får udleveret Institutionsaftale ved årets begyndelse, ligeledes ved nyansættelser. Årsplan. En årsplan er en oversigt over aktiviteter, arrangementer og møder, der foregår i Børnehaven. Årsplanen udfærdiges i oktober/ november måned, hvorefter den skal godkendes i forældrebestyrelsen. Børnehavens interne aftaler. I vores samarbejde ligger vi vægt på: - at vi handler på kritik fra personale, forældre, samarbejdspartnere. - at vi går og møder til tiden - at vores møder starter og slutter til tiden. 8

9 - at vi udfører beslutninger, som vi tager. - at vi læser den interne bog og kalendere og anvender bøgerne efter hensigten. - at vi tænker på, om jeg forstyrrer nu. - at vi er opmærksom på oprydning ude og inde. - at vi fokuser på feedback. - at vi er opmærksomme på hinandens signaler. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Bjerget vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i sit daglige arbejde kan være tryg i ansættelsen og har indflydelse på sin arbejdssituation. Du er som medarbejder også selv ansvarlig for det arbejdsmiljø, som du er en del af. Internt tværfagligt samarbejde. Vi er en tværfaglig gruppe, som i det daglige skal have en hverdag til at fungere. Det er vigtigt at respektere andres arbejdsområder og være lydhøre overfor hinanden. Uddannelsespolitik. Vi vægter høj faglighed, derfor vil der også være mulighed indenfor institutionens udmeldte økonomiske rammer at få tildelt kurser, men samtidig forventes det, at alle via faglitteratur videreuddanner sig og holder sig a jour med udviklingen indenfor området. Aftaler om supervision. Hver stue tilbydes supervision 4 gange om året á 2 timers varighed. Supervisionen planlægges på de 4 timers stuemøder, der er 4 gange årligt. Indholdet i supervisionen kan være forskellige problematikker vedrørende børnene, forældre eller personale. Stuerne prioriterer selv, hvad der er aktuelt at få supervision i. Derudover kan der tilbydes supervision ved akut behov. Denne supervison kan foregå individuelt, stuen sammen eller med andre parter. Medarbejdersamtaler. Du har krav på en medarbejdersamtale, men du er altid i din ret til udover denne at bede om en samtale med enten stedfortræder og/ eller forstander. Det ene år afvikles medarbejdersamtale individuelt og det andet år afløses medarbejdersamtalen af en gruppesamtale. I medarbejdersamtalen deltager du og stedfortræderen/forstanderen. Formål med samtalerne: - at du får mulighed for at komme med ideer og øns- ker - at du får indflydelse på din arbejdsplads og arbejdssituation. - at du får større mulighed for at udveksle synspunkter. Ved medarbejdersamtalen bliver der udfærdiget en gensidig aftale om mål og planer for det kommende år. 9

10 Ved gruppesamtalen udarbejdes et for dig kendt skema hvori gruppen aftaler, hvad gruppen / stuen skal og kan arbejde med i det kommende år. Der vil foreligge forberedelsespapirer ca 14 dage før samtalerne. Rygepolitik. Det må pointeres, at der ikke må ryges i Børnehaven, på legepladsen, på ture eller i nærheden af børnene. Der er et lokale i kælderen, som kan benyttes ellers udendørs. Skodder fra cigaretter må ikke smides på jorden. Misbrugspolitik. Der må ikke nydes alkoholiske drikke eller andre nydelsesmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer såsom sommerfester, forældremøder kan der dispenseres for denne regel dog med stor respekt for, at medarbejderen er på arbejde. Seniorpolitik. På Bjerget følger vi gældende aftaler i Roskilde Kommunes seniorpolitik. I hvert tilfælde vil vi tage den enkelte sag op og behandle til bedst gavn for den enkelte. 10

11 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE BØRNEHAVEN. For at dagligdagen skal fungere bedst muligt, er der forskellige ting, som vi gerne vil orientere dig om. Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse: Ved ansættelsen får du udleveret forskellige formularer i administrationen, som du skal udfylde og underskrive: - at Bjerget/ Roskilde Kommune må indhente straffeattest. - at du er bekendt med tavshedspligten i forhold til brugerne og deres familieforhold, som du bliver bekendt med i din ansættelse på Bjerget. - at du er bekendt med magtanvendelsescirkulæret. - at du udfylder medarbejderoplysninger med kontonummer, adresse og telefonnummer. - at du udfylder ambulancetjeneste - skemaet, hvor du meddeler, hvem vi skal kontakte i tilfælde af sygdom, vold og andet. Du vil få tilsendt Roskilde Kommunes personalehåndbog og dit ansættelsespapir fra Personaleafdelingen i Roskilde Kommune,som du underskriver og returnerer til Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Arbejdstider. Du vil ved ansættelsens start få udleveret et arbejdsskema, hvor dine arbejdstider vil fremgå. Dette arbejdsskema kan blive ændret, hvis der er behov derfor. Hvis der skal ske ændringer, sker det selvfølgelig efter de gældende arbejdstidsregler med varsel på 4 uger. Pauser. Pauserne bliver afviklet på skift mellem kl og kl Du står til rådighed i din pause, da du får løn i pausen. Dette betyder, at du ikke må forlade institutionen uden tilladelse. Du har ret til at holde pause i 29 minutter. Ved dit barns første sygedag. Du har ret til at holde fri med løn på dit barns første sygedag, dog jvf. de enkelte overenskomster. Du ringer kl på tlf for at melde barns første sygedag. Sygemelding / raskmelding. Hvis du er syg, sygemelder du dig ved at ringe til børnehaven kl

12 på tlf Når du raskmelder dig, ringer du til børnehaven inden kl dagen før, at du møder igen. Når du lukker Børnehaven mellem kl : Når du lukker i børnehaven, er der nogle praktiske ting, som du skal huske, inden du forlader børnehaven: - at sørge for at ståstativer og paraplyklapvogne er i fællesrummet- klar til næste dag. - at lukke computeren og slukke for printeren. - at chekke om døre og vinduer er lukkede/ låste. - at slukke al lyset, hvis der ikke er andre i Bør nehaven. - at rydde op på legepladsen. - at tømme skraldespande. - at skille sug ad og lægge det i en skål i køkke- net, hvis det har været i brug. - slukke kopimaskinerne. Orientering om indkøb: Hvis du har brug for penge til indkøb eller har lagt penge ud selv ved indkøb, skal du henvende dig til sekretæren eller ledelsen. Alle kvitteringer skal underskrives med navn og evt. stue. Vær opmærksom på, at buskort også gælder som kvittering, derfor skal de altid afleveres tilbage efter brug, også selvom der ikke er flere klip tilbage. Kontokort til forretninger. I en mappe på sekretærens kontor står alle kontokortene, som du skal medbringe ved indkøb i byens forretninger. Du bedes notere i mappen, når du tager og afleverer kortet. Gavekasse. Børnehaven har en gavekasse, som betaler medarbejdernes gave. Du skal betale 15,-kr. om måneden. Spørg på stuen, hvem som står for gavekassen. Intern bog på kontoret. På fælleskontoret forefindes Intern bogen, hvor alle medarbejdere skriver beskeder til kolleger om telefonbeskeder, generelle oplysninger, - ja, alt bliver skrevet i denne bog, og den skal læses hver morgen, når du møder. Kalender på kontoret. Hver morgen skal du læse kontorets kalender for at holde dig a jour med dagens aktiviteter, møder m.m. Du er ligeledes forpligtet til at indskrive dine aftaler samt andre informationer, som har betydning for dagligdagen i kalenderen. 12

13 Postmappe. Postmappe er på kontoret, hvor indgået post ligger. Post med navn bliver lagt i medarbejderens fag. Interne meddelelser. Interne meddelelser udsendes fra stedfortræder og forstander hver måned. Ellers bliver meddelelserne skrevet i internbogen eller via postmeddelelse og/eller på personalemøderne. Interne meddelelser kan indeholde referater fra forstander/stedfortræder, orientering fra SL, nyansatte, afgang, gæster og studiebesøg, om aktiviteter, almen information, budgetorientering, påmindelser m.m. Midtvejssamtale indenfor prøvetiden. Når du har været ansat i henholdsvis 1 måned og 3 måneder tages en uformel snak med stedfortræder om, hvordan det går. På et stuemøde vil du sammen med det øvrige stuepersonale tale om, hvordan det går på stuen. Ansvarsområder. Der er god mulighed for at påtage sig ansvaret for forskellige områder/opgaver i Børnehaven. Dette betyder, at du enten alene eller sammen med andre kollegaer har fået kompetence til at udføre en opgave, indenfor de rammer der er sat ( økonomi, indretning o.lign. Efteruddannelse: Børnehaven har et kursusbudget og følgende er på nuværende tidspunkt prioriteret: 1 pædagogisk dag samt 2 samlede pædagogiske dage med overnatning og evt. kursusleder eller foredragsholder. Supervision er prioriteret for hver stue 4 gange årligt a 2 timers varighed De kursusmidler, der er tilbage, kan bruges til individuelle kurser og /eller fælles kurser. I den blå kursusmappe i lille mødelokale, finder du det indkomne kursusmateriale. Hvis du er interesseret i et kortvarig kursus/ temadag, og det har relevans for børnehaven, forespørger du stedfortræderen. Kurser af længere varighed skal forelægges forstanderen. Støttepædagog En støttepædagog er ansat til at varetage en opgave vedr. et enkelt barn. Ved støttepædagogens start udfærdiges i samarbejde med stuens personale og stedfortræderen en funktionsbeskrivelse for det pågældende støtteforhold. I denne aftales, hvilke opgaver, som støttepædagogen skal varetage, hvilke arbejdstider samt fastlæggelse af deltagelse i møder, arrangementer, temadage, kurser m.m. I øvrigt er støttepædagogen i støtteperioden omfattet af samme regler som det øvrige personale. 13

14 Praktikant. Bjerget har udarbejdet interne aftaler om ansættelse, modtagelse og indkøring af praktikanter, krav til praktikanter. Denne aftale Praktik på Bjerget udleveres og gennemgås ved første møde med din praktikvejleder. Se beskrivelsen bagerst i håndbogen. Kontaktpædagogens rolle. Kontaktpædagogens rolle er beskrevet i din funktionsbeskrivelse. Kontaktbog. Den daglige kontakt mellem forældre og børnehave foregår hovedsagelig via en kontaktbog. Kontaktbogen er en god informationsbog mellem hjem og børnehave, hvor begge parter kan skrive, hvordan barnet har haft det, dagens aktiviteter og særlige observationer omkring barnet. Kontaktbogen kan illustreres med billeder og forskellige ting, som fortæller, hvad barnet har lavet den dag. Vær opmærksom på sprogbrug i kontaktbogen. Altid en positiv udlægning af barnet og dets oplevelser. I tvivlstilfælde og ved problemer kontaktes forældrene direkte, og forældrene bør opfordres til det samme. Skriftsprog kan ofte forstås på flere måder. Børnenes mapper. På hver stue forefindes en mappe med oplysninger om det enkelte barn på stuen. Vikarer og øvrigt personale, som ikke har sin vante gang på stuen, kan særlig have glæde af den. Kontaktpædagogen er ansvarlig for at ajourføre børnenes mapper. Journalføring i børnenes sag. Hvert barn har en journal, som forefindes i administrationens arkiv under barnets navn. Du skal ajourføre referater fra lille/stor behandlingsmøde, hjemmebesøg, generelle praktiske oplysninger med visitationspapirer, navne på fysioterapeut, ergoterapeut, sagsbehandlere, læger og andre behandlere, kørsel. Du er forpligtet til at ajourføre ændringer, så barnets data hele tiden er up to date. I journalen ligger forskellige farver ark. På disse ark står på, hvor de forskellige papirer skal ligge. Disse journaler må kun fjernes mod udfyldelse af et lånekort fra arkivet. Journalerne må ikke forlade Bjerget og kopier, som medbringes til møder og lignende makuleres efter brug eller lægges tilbage i journalen. Brug af EDB. Det er endnu ikke tilladt at have journaler på diskette, derfor skal alle 14

15 oplysninger vedrørende børnenes data slettes og ikke gemmes på brugsmaskiner, som ikke har password. Modtagelse af nye børn. Det er forvaltningen der visiterer børn til børnehaven. Når der er nye børn på ventelisten bliver vi kontaktet for evt. ledige pladser. Vi får tilsendt visitationspapirer på det nye barn og er med til at vurdere om det vil være velplaceret her. Når barnet er optaget, udsender administrationen en velkomstskrivelse til forældrene med en orientering om kørsel og mulighed for besøg i Børnehaven. Stuepersonalet sender et mere personligt velkomstbrev til barnet om oplysninger om kontaktpædagoger, stue, børn, pædagoger på stuen eventuelt billeder o. lign. Orientering om medicin og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medicin. Enkelte børn skal have medicin, mens de er i Børnehaven. Forældrene skal holde børnehaven orienteret om medicin-ændringer. Det er pædagogens ansvar at ajourføre medicinændringer. Barnets medicin skal helst være doseret hjemmefra i doseringsæsker. I tilfælde af flydende medicin gives mængden med en engangssprøjte. Medicinen gives som anvist af forældrene, men du skal være opmærksom på ændringer og kontrollere, hvis du er i tvivl. Kontaktpædagogen udfærdiger et medicinkort der skal ligge i barnets sag. Det er pædagogens ansvar, at medicinen og medicinkort er korrekt doseret samt gives som anvist. Ved vikarer på stuen vurderes det i hvert tilfælde, om vikaren må give medicin. Husk medicin skal opbevares forsvarligt og i aflåseligt skab. Forældresamarbejde. Det er dig som kontaktpædagog, som har den direkte kontakt til forældrene, men stuens personale har en fælles opgave i arbejdet med det enkelte barn. Du kan derfor altid drøfte dit arbejde med dine kollegaer i det daglige eller på stue-og personalemøder. Det er dig, som skal sige til / fra, hvor din professionelle grænse er, da arbejdet kan ramme dig følelsesmæssigt. Det er vigtigt, at du har den gode daglige kontakt til forældrene, derfor kan du i nogle tilfælde sende problematikker videre til din stedfortræder eller forstander. Eksterne samarbejdspartner. Barnet er i berøring med flere af vores eksterne samarbejdespartnere. Det er vigtigt for at skabe helhed omkring barnet, at vi har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Med respekt for fagrænser bør du vise loyalitet overfor disse samarbejdspartnere. Indberetning af magtanvendelse. 15

16 Børnehaven har magtanvendelsesskemaer, som skal udfyldes, hvis du forflytter eller fastholder et barn mod barnets vilje. Skemaet udfyldes med beskrivelse af hændelsesforløbet og den pågældende medarbejders underskrift. Skemaet skal afleveres ved månedens slutning og underskrives af forstander, som fremsender skemaet til Roskilde Kommune. Aftaler i forbindelse med fastspænding. Hvis der i forbindelse med behandlingsarbejdet eller af sikkerhedsmæssige årsager er behov for at fastspænde et barn, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene. På kontoret findes en særlig skrivelse til dette formål. Retningslinjer ved ulykkestilfælde i forhold til børnene: Ved ulykker eller fald fra brikse m.m. skal du altid: - kontakte lægevagten eller skadestuen eller ringe 112 til observation af barnet afhængig af ulykkestilfældet. - kontakte forældrene omgående. - omgående indberette til forstander og Børn- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune med udførlig beskrivelse af hændelsesforløbet. - efterfølgende drøfte og evaluere hændelsesforløbet med det formål at hindre yderligere episoder. Vejledning i forbindelse med dødsfald blandt børnene. Når vi modtager meddelelse om dødsfald, skal følgende gøres: - orientere forstander, stedfortræder, Børn- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune. - orientere alle medarbejdere, som er på arbejde denne dag. - kontakte de medarbejdere, som ikke er på arbejde og spørg, om de har behov for at komme på arbejde. - kontakte amtets psykolog i Børn- og ungeafdelingen eller kontakte Falcks beredskab for at få hjælp til stuens og de øvrige medarbejdere, - fordele børnene på de stuer, som ikke har haft barnet på stuen. Endvidere vil det være godt for personalegruppen, hvis forældrene opfordres til, at børnene bliver hjemme den efterfølgende dag og bede den pågældende stues forældre hente deres børn. Forstander eller stedfortræder er ansvarlig for at dette sker. Stedfortræder/ forstander kontakter følgende: - de øvrige børns forældre telefonisk kort efter meddelelsen. - vognmanden og barnets chauffør. - talepædagog - øvrige relationer. Når barnet bisættes eller begraves, deltager stedfortræder og/ eller forstander samt de medarbejdere, som har relation til barnet. Ved dødsfald i børnehaven. 16

17 1. Giv førstehjælp, få en kollega til at ringe 112 efter ambulance. 2. Underret forældre, forstander/ stedfortræder. 3. Sørge for, at der er een medarbejder, som tager med på hospitalet og blive der, til forældrene ankommer enten på sygehuset eller i børnehaven. 4. Indberetning til Social- og psykiatriforvaltning. Politiet vil komme med ambulancen og rent proceduremæssigt forhøre vidner til dødsfaldet. Herefter følges vejledningen for dødsfald blandt børnene. ORGANISATORISKE FORHOLD Driftsaftale med Roskilde Kommune. Hvert år forhandles en driftsaftale mellem Roskilde Kommune og Bjerget, hvor amtsrådets politiske overordnede mål sammenholdes med forvaltningens og Bjergets krav. Personale og amtets forvaltning udarbejder krav i fællesskab, som ved årets slutning bliver fulgt op af en årsberetning med status. Økonomi. Ved årets start udarbejdes budgetfordeling som godkendes på personalemødet, i MED-udvalget og på forældrebestyrelsesmøde. Børnehaven prioriterer indkøb af inventar, materiale, legetøj, kurser m.m. Hver stue, fysioterapeuter og talepædagoger har et budget til dækning af småting, som kun tilhører den enkelte enhed eksempel specielle legeting, musikbånd o.lign. Indkøb af møbler og større ting tilhører Børnehavens budget og skal aftales med stedfortræder og forstander. MED- indflydelse og MED- bestemmelse. MED- udvalg repræsenterer samtlige faggrupper i institutionen. Alle personalegrupper bliver orienteret og har derved mulighed for at give sin mening til kende. Møderækken i årsplanen er udarbejdet så personalemøder, TP&A-og fysmøder, TR/ ledelse og SR/ ledelse og arbejdsgruppemøder følger en turnus, så de aktuelle punkter kan komme på dagsordenen inden et MED-møde og efter et MED-møde. Referater fra alle møderne danner baggrund for dagsordenen i MEDmødet og forefindes i en mappe på kontoret i Børnehaven ( MEDmøde ). 17

18 HVILKE MØDER AFHOLDES PÅ BJERGET? Morgenmøder. Morgenmøder afholdes hver morgen fra , hvor 1 repræsentant fra hver stue, 1 fysioterapeut/ergoterapeut og stedfortræder/ forstander deltager. Referat skrives i stuensmødebogen. Hver mandag udsendes en postmeddelelse fra Stedfortræder/forstander, hvor der orienteres om de aktuelle emner, ind- og udgået post, og eventuelle emner, som skal drøftes på det kommende personalemøde. Stuemøder. Stuemøder afholdes hver uge. I lige uger afholdes stuemøder om morgenen fra I ulige uger afholdes stuemøder fra og desuden er der stuemøde 4 timer hver 12. uge, som stuerne selv planlægger. Til stuemøderne er der fast dagsorden med punkter som stuens økonomi, planlægning af pædagogiske aktiviteter og tiltag m.v. Stuens kompetence er indkøb for det udlagte stuebudget, beslutning af arbejdsmetoder for børnene på stuen. På stuemøderne deltager stuens personale - derudover kan støttepædagoger, fysioterapeuter, talepædagog, stedfortræder og forstander deltage efter behov. Dagsorden kan være: - opfølgning fra sidste møde - aktuelle problemstillinger vedrørende børnene. - gennemgang af mål for børnene. Hvad vil vi opnå med følgende mål? Hvordan vil vi nå målet? Ligeledes prioritering af mål/ metode for det enkelte barn. - trivsel på stuen. - kort snak om punkter til dagsordenen til personalemøderne. Forberedelse af eventuel relevant viden om børnene til formidling til det øvrige personale. - indkøb, fremstilling af materialer m.m. - koordinering af ferie- og afspadseringsønsker. Personalemøder. Fælles personalemøder afholdes 4 gange årligt. Her deltager alle ansatte i børnehaven. Personalemøder for det pædagogiske personale afholdes 1 onsdag om om måneden fra Her deltager det pædagogiske personale, Stedfortræder, forstander og evt. talepædagog. Stedfortræder eller forstander er fast mødeleder og ordstyrer. Referent vælges på skift blandt personalet. Kompetence. 18

19 Personalemødet har kompetence til at beslutte: - budgetfordeling indenfor udmeldte konti. - prioriterede kurser indenfor den økonomiske ramme. - arbejdsmetoder og pædagogiske tiltag indenfor Roskilde Kommunes og forældrebestyrelsens målsætninger og pædagogiske principper. - indstilling til beslutninger til forældrebestyrelse vedrørende årsplan og pædagogiske tiltag, forslag til budgettet - indstilling til MED-mødet om økonomi og personaleforhold, som enten ønskes ændret eller tages op til drøftelse. Alle kan komme med punkter til dagsordenen ved at skrive punkter på sedlen på fælleskontoret eller ved at kontakte stedfortræder eller medarbejderrepræsentant. MED- møde. I MED-mødet deltager ledelse, tillids - og sikkerhedsrepræsentanter samt medarbejderrepræsentant samt repræsentant fra det tekniske personale ( pedel, servicemedarbejdere og køkkenassistent)og 1 repræsentant fra fysioterapeuter/ergoterapeut og sekretær. MED-mødet er et besluttende organ i forhold om økonomi og personaleforhold. MED-mødet kan altid kræve punkter til høring i personalegrupperne, da alle større ændringer skal høres i alle faggrupper, så alle medarbejdere får indflydelse på hverdagen. MED- mødet følger årets hjul i Roskilde Kommune med faste punkter på dagsordenen, såsom budgetforslag, driftsaftaler, årsberetning m.m. Udover de faste punkter har alle ret at komme med punkter til Medmødet. Tid til MEDarbejdet for MED-medlemmerne gives 1 time op til hvert MED-møde til at læse materiale og forberedelse af møderne. TAP-møde. TAP betyder Teknisk Personale(pedel, servicemedarbejdere og køkkenassistent)& Administrativt personale( sekretær). På mødet gennemgås orientering fra ledelse og de øvrige personalegrupper, budgetgennemgang, herunder budgetforslag til større indkøb, personaleforhold. Fys/ergo/møde På mødet deltager ledelse, fysioterapeuter og ergoterapeut med følgende punkter på dagsordenen: forbrug af hjælpemiddelkontoen, budgetforslag til det kommende år, nye tiltag og samarbejdsmodeller. Arbejdsgruppemøde. Arbejdsgruppen består af tillids-og/ eller sikkerhedsrepræsentanter og ledelse. Den vigtigste funktion er at varetage det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen er ikke et beslutningsorgan. Arbejdsgruppen er et fast ad-hoc- udvalg, som gennemarbejder politikker, retningslinjer, aktuelle problematikker. Der indarbejdes forslag til beslutning på 19

20 personalemøder og MED-møder, hvor det påkræves. Nytårskur. Nytårskur afholdes i januar måned, hvor alle medarbejdere fra Børnehaven har mulighed for at ønske hinanden et godt Nytår og takke for det gamle. Nytårskuren bruges også til at informere om fælles anliggender, budgetter og mål for det kommende år. Forældremøde. Vi afholder forældremøde 2 gange om året. I foråret afholdes mødet ud fra et aktuelt tema, som forældre eller personale har valgt. På mødet sidst på året vælges forældrerepræsentanter til forældre- bestyrelsen. Ledermøde. Ledermøder afholdes 1 gang om ugen, hvor ledelsen koordinerer og tilrettelægger børnehavens økonomi, pædagogik og almene problematikker i dagligdagen. Forstandermøde. Der afholdes 4-5 fælles forstandermøder om året, hvor hele forstandergruppen er samlet til fælles information og drøftelser fra social- og psykiatriforvaltningen i amtet efterfulgt af opdelte møder med forstanderne fra børne- og voksenområdet. Møderne omhandler forskellige akutte emner, aktuelle opgaver, temaer m.m. Forældrebestyrelsesmøde. Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 6 gange om året, og hvert møde varer ca. 2-2½ time. Medarbejderrepræsentanten bliver valgt for 2 år ad gangen, samtidig vælges en suppleant, som tiltræder, hvis repræsentanten er fraværende i længere tid eller ikke er ansat mere. Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter valgt af forældrene i Børnehaven. Forældrebestyrelsens kompetence er bl.a. at godkende årsplaner, budgetter, udarbejde pædagogiske principper og deltage i ansættelser af fast personale. På forældrebestyrelsesmøderne bliver medlemmerne informeret om dagligdagen og de generelle oplevelser i Børnehaven. Derved får de et godt og reelt overblik over hverdagen, hvilket gør dem bedre rustet at handle og beslutte i overensstemmelse med vores hverdag. Forstanderen er sekretær i forældrebestyrelsen og deltager derfor i bestyrelsesmøderne. Det er forstanderen, som sørger for dagsordenen og referater i samarbejde med bestyrelsesformanden. Institutionsrådsmøde. Der afholdes institutionsrådsmøde 1 gang om året, hvor 1 repræsentant 20

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr. 56 65 76 46 Børnehaven/sekretær

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen.

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Afspadsering: Medarbejdere kan efter ønske * markeres så optjente afsp.timer kan gemmes. Der kan maksimalt optjenes 2 ugers afspadsering i forhold til ansættelsesformen.

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Søhulens personalehåndbog

Søhulens personalehåndbog Side 1 af 14 22-01-2014 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Indledning... 3 2. Strukturen i huset... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Introduktion af nye medarbejdere... 5 5. Arbejdsvilkår... 6 6. Medarbejderudvikling...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere