Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN"

Transkript

1 Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

2 Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål og baggrund for aftalen Ved indlæggelse på BoH Under indlæggelsen Plejeforløbsplaner (PFP) Korrespondancemeddelser (KM) Melding Om Færdigbehandling (MOF) Udskrivning Visitationssamtale Udskrivningsrapport (USR) Udskrivelsesadvis Oversigts flow om kommunikation ved indlæggelse og udskrivelse Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø Udskrivelse af patienter med en Terminal erklæring Indlæggelse af patient på andre hospitaler og fra andre kommuner Aftale mellem BOH og Borger og Sundhed i BRK vedr. udskrivningskonference / visitationsbesøg på BoH Aftale om tværsektorielle konferencer i forbindelse med et indlæggelsesforløb af særligt svækket ældre medicinsk patient fra plejeboligområdet Procedure for opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse i samarbejde mellem praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regionskommune Bilag 1: Opsummering på beskrivelserne af de elektroniske kommunikationsstandarder i marginteksten Bilag 2: Aftale om tidspunkter for læsning og besvarelse af elektronisk kommunikation.. 18 Bilag 3 Tilgængelighed i BoH og Bilag 4 Procedure for rekvirering af ikke faglig ledsager for borgere uden pårørende Oversigt over relaterede dokumenter... 21

3 Side 3/21 1. Formål og baggrund for aftalen Aftalen 1 handler om samarbejdet ved indlæggelse og udskrivelse mellem Bornholms Hospital (BoH) og Bornholms Regionskommunen (BRK) for de borgere, der har behov for kommunale omsorgsydelser. Formålet er, at sikre borgeren et effektivt og sammenhængende forløb i det samlede udrednings-, behandlings- og plejeforløb. Hospital og kommune ser sig som sammenhængende, samarbejdende organisationer og genindlæggelser undgås i videst muligt omfang. Aftalen skal medvirke til: En rettidig afklaring, formidling af og dialog om borgerens behov ved indlæggelse og udskrivelse baseret på princippet om at udskrivelse starter ved indlæggelsen. Koordination af udskrivningsforløbet mellem de involverede aktører. At sikre at den elektroniske kommunikation er struktureret, præcis, relevant og anvendelig og at den foregår løbende og rettidig. Relevante informationer formidles til borgeren og eventuelt pårørende, og at borgeren ved, hvem der kan kontaktes ved spørgsmål. Kommunikationen mellem hospital og kommune foregår i størst mulig omfang elektronisk og understøttes af følgende centralt fastlagte standarder: Indlæggelses- og udskrivningsadviser o Automatiske genererede informationer mellem hospital og kommuner med oplysninger om indlæggelses- og udskrivelsesdatoer mv. på borger, der er kendt i kommunens Elektroniske Omsorgsjournal (EOJ). Indlæggelsesrapport ILR o Information fra kommunen til hospitalet, der indeholder informationer fra den kommunale elektroniske omsorgsjournal (EOJ) om kommunale kontakter, pårørende, funktionsvurdering, ydelsesoversigt, hjælpemidler samt eventuel medicinstatus indtil det Fælles Medicin Kort (FMK) er implementeret. Plejeforløbsplan PFP o Information fra hospital til kommunen om borgerens forventede færdigbehandlingsog udskrivelsesdato, funktionsevne og om der forventes ændringer i kommunale omsorgsydelser ved udskrivelse. Melding om færdigbehandling MOF o Meddelelse der sikrer, at kommunen modtager tidstro besked om, at en indlagt borger er registreret færdigbehandlet på hospitalet. Udskrivningsrapport USR o Information fra hospital til kommunen om borgerens aktuelle funktionsevne, indlæggelsesforløb og fremtidige aftaler. Korrespondancemeddelelse KM o En elektronisk patientrelateret kommunikation mellem hospital, almen praksis og kommuner der kan bruges, hvor der ikke findes andre strukturerede elektroniske meddelelser til understøttelse af kommunikationen. 1 Aftalen er baseret på regional fastlagt kommunikationsaftale: Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden.

4 Side 4/21 2. Ved indlæggelse på BoH Når en borger, som modtager hjemmehjælp, sygepleje eller er beboer i plejebolig indlægges, sendes et automatisk indlæggelsesadvis fra BoH til BRK. Når indlæggelsesadvis er modtaget sendes en automatisk Indlæggelsesrapport (ILR) fra BRK til BoH. BRK sender hurtigst muligt efter indlæggelsen en manuel opdateret Indlæggelsesrapport (ILR). Dette sker dagligt og senest kl. 10 for indlæggelser, der har fundet sted indenfor de seneste 24 timer. Følgende papirer medbringes - hvor det er muligt - ved indlæggelse: Medicin 2, specialark vedr. øjendrypning, smøreskemaer, (sår)plejeplaner, stikkeskemaer, døgnrytmeplan o.lign. Afsendelse af ILR understøtter at udskrivelsen starter ved indlæggelsen og ILR danner grundlag for hospitalets planlæggelse af udskrivelsen. Når personale i hjemmeplejen/plejebolig er inddraget ved indlæggelse på BoH og vurderer, at borgeren ved indlæggelsen er så konfus/dement, at BoH ved indlæggelsen får problemer med personidentifikation sætter plejepersonalet i BRK personid. (armbånd) på borgeren. Ved behov for akut afklaring etableres telefonisk kontakt. Kontakten kan etableres af begge parter. Når en borger indlægges via 112 udenom 1813 og BRK s plejepersonale er inddraget tager BRK s plejepersonale telefonisk kontakt til modtagelse. Indlæggelsesadvis: Når en borger indlægges sendes automatisk et advis fra hospitalets patientadministrative system til advissystemet i Care. I adviset står dato og klokkeslæt for modtagelse af advis dato og klokkeslæt for borgerens indlæggelse afsnit borger er indlagt på samt kontakttelefonnummer Der sendes kun advis på borgere, som er henvist til hjemmehjælp-, sygepleje eller plejecentermodulet i KMD Care. Indlæggelsesrapport (ILR) Ved modtagelse af et indlæggelsesadvis på en borger, som får hjemmepleje, sygepleje eller bor i plejebolig, afsendes automatisk en ILR. Den automatiske ILR henter oplysninger om stamdata, ydelser (disponerede ydelser), hjælpemidler, funktionsevne, medicin og afsender disse som en autogeneret meddelelse til afsender af indlæggelsesadvis. Indlæggelsesrapporten opdateres manuelt af plejepersonalet med Evt. opdateret pårørende data og oplysning om pårørende er informeret om indlæggelse Beskrivelse af patientens helbredstilstand Indlæggelsesårsag Kommentarer til aktuelle ydelser og hjælpemidler, besøgshyppighed Evt. opdateret funktionsevne. Er funktionsevne 2 eller derover skal der skrives bemærkninger Evt. kommentarer til medicin Hvis plejepersonalet ikke har yderligere informationer om borgeren end oplyst i den automatiske ILR oplyses dette. 2 Medicinen medbringes, men BoH må ikke anvende allerede dispenseret medicin/dosispakninger - kun medicin i original emballage. Vejledning til udfyldelse findes i BRK s omsorgssystem som instruksfil under kommunikation. Teknisk vejledning til læsning i Opus kan findes i dokumentet "3.11 ILR IndLæggelses- Rapport,Hjemmepleje- Hospitalsmeddelelser.doc". Ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser.

5 Side 5/21 3. Under indlæggelsen Arbejdsgange og tidsfrister for kommunikation varierer afhængig af indlæggelsens længde. Som det fremgår af nedenstående skelnes mellem: Indlæggelser under 24 timer Indlæggelser op til 72 timer Indlæggelser over 72 timer 3.1 Plejeforløbsplaner (PFP) BoH sender en Plejeforløbsplan PFP til BRK på grundlag af den lagte behandlingsplan. PFP sendes hurtigst muligt til BRK, når plan kendes. PFP understøtter, at udskrivelsen starter ved indlæggelsen og PFP danner grundlag for kommunens planlægning af hjemtagelse og indsats ved udskrivelse. PFP sendes altid på borgere som er ukendte i BRK, og forventes at skulle have hjælp efter udskrivelse. Hvis patienten er indlagt under 24 timer sendes PFP ved ændret funktionsevne og ændret behov for kommunal hjælp. BoH tager telefonisk kontakt til BRK inden udskrivelse, hvis patienten har behov for hjælp indenfor de første 24 timer efter udskrivelse Hvis patienten er indlagt under 72 timer sendes PFP, hvis det vurderes, at borgeren ved udskrivelsen har behov for daglig hjælp og/eller har ændrede behov for kommunal hjælp. PFP sendes senest 48 timer efter indlæggelse. Hvis patienten er indlagt mere end 72 timer sender BoH ikke en PFP indenfor 72 timer, hvis udskrivelsesdato ikke er kendt 3 - men så snart BoH har relevante oplysninger vedr. udskrivelsen. Hvis patienten har behov for hjælp indenfor de første 24 timer efter udskrivning skal BoH være opmærksom på, om PFP er læst og behandlet i visitationen dagen inden udskrivelse. Hvis dette ikke er muligt fx i forbindelse med weekends og helligdage tages telefonisk kontakt til BRK inden udskrivelse. Plejeforløbsplan (PFP) PFP er information fra hospital til kommunen vedr. borgerens forventede færdigbehandlings- og udskrivelsesdato og om der forventes ændringer i de kommunale omsorgsydelser ved udskrivelse. PFP indeholder: Advisering til BRK om forventet indlæggelsesperiode og behandling. Forventet indlæggelsesforløb samt udskrivelsesdato og tidspunkt. Evt. behov for ekstra ydelser ved udskrivelsen. Forventet funktionsevne ved udskrivelse inkl. bemærkninger til funktionsevne hvis funktionsevnen er 2 eller derover. Særlige sygeplejehandlinger = behov for sygepleje. Behov for udskrivningskonference = visitationsmøde inden udskrivelse jf. afsnit 10 Behov for tværsektorielle konferencer vedr. borgere i plejebolig jf. afsnit 11 Behov for opfølgende hjemebesøg efter udskrivelse jf. afsnit 12 Generelt: PFP kan sendes flere gange PFP skal sendes påny såfremt det tidligere oplyste forventet udskrivelsestidspunkt rykkes Der svares ja til behov for visitationsmøde såfremt personalet på BoH skønner, at borger ikke kan udskrives med vanlig hjælp Alle felter skal gennemgås og evt. opdateres, inkl. underskriftsfelt, når der sendes ny opdateret PFP - så det tydeligt fremgår, hvad der er nyt ift. tidligere. Plejeforløbsplaner (PFP) læses og besvares af visitator på hverdage mellem kl. 8 og 15, dog fredag til kl. 13. Hvis borger bor i plejebolig læses og behandles PFP af plejepersonalet. 3 BRK og BoH har som forsøg aftalt, at der alene sendes PFP når borgers behandlingsforløb tilsiger at der kan gives relevante oplysninger vedr. udskrivelse.

6 Side 6/21 PFP indeholder bl.a. oplysninger om forventet færdigbehandlings 4 - og udskrivelsesdato, funktionsevne ved udskrivelsen, behov for yderligere koordinering ved udskrivelsen fx anmodning om udskrivningskonference/visitationsbesøg, jf. aftale om udskrivningskonference/visitationsmøde i bilag 2. BoH sender en revideret PFP ved væsentlige ændringer i planlagt forløb. Det kan fx være ændring i: Forventet færdigbehandlingsdato tidligere eller senere Funktionsvurderingen bedre eller dårligere Behov for kommunale ydelser/hjælpemidler færre eller flere Ønske om yderligere koordinering Plejeforløbsplan (PFP) - fortsat Teknisk vejledning til udfyldelse i Opus kan findes i dokumentet "3.11 ILR IndLæggelsesRap- port,hjemmepleje- Hospitalsmeddelelser.doc". Dokumentet ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GSvejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. 3.2 Korrespondancemeddelser (KM) Hvor det er muligt sker dialogen mellem BoH og BRK under indlæggelsen ved brug af Korrespondancemeddelser (KM). Ellers pr. telefon. Overskifter på KM BoH vælger relevant overskrift i emnefelt BRK angiver som overskrift: Vedr. plejeforløbsplan samt afsnittet, hvor patienten er indlagt Tidsfrister På BoH læses KM senest næste hverdag inden kl og besvarer inden kl I BRK læses og besvares KM mindst én gang i hver dag- og aftenvagt. I nattevagten læses og besvares KM hurtigst muligt og inden kl. 13 af dagvagten. Korrespondancemeddelelse (KM) KM anvendes til udveksling af yderligere informationer, hvor det ikke er aftalt at anvende en af de andre meddelelsestyper. Meddelelsen kan oprettes både på BoH og i BRK KM læses og behandles af visitator eller plejepersonale. Teknisk vejledning til KM i Opus kan findes i dokumentet "1.9 Elektroniske korrespondancer.doc". Ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. 3.3 Melding Om Færdigbehandling (MOF) BoH sender en Melding Om Færdigbehandling (MOF) til BRK, hvis en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages af BRK og BoHs administrative opgaver er udført i et sådan omfang, at disse ikke er til hinder for at BRK kan hjemtage borgeren. MOF udløser betaling i BRK for ventende færdigbehandlede. 4 En patient er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. at behandling er afsluttet eller at indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten. Definition fra Sundhedsstyrelsen dec

7 Side 7/21 4. Udskrivning For borgere, der har behov for daglig hjælp, en midlertidig døgnplads, hjælpemidler og/eller boligændringer kan udskrivelse først ske, når der er sikkerhed for, at BRK kan hjemtage borgeren. Udskrivelse kan som hovedregel ikke ske til lørdage, søndage og helligdage med mindre dette er aftalt med BRK. Det forhindrer ikke, at der sendes en Melding Om Færdigbehandling (MOF). BRK s visitatorer: Koordinerer udskrivelse til eget hjem eller til midlertidigt ophold. Hvis personalet på afdelingen ser, at en patient har behov for andet eller mere end personlig og praktisk hjælp ved udskrivelsen er det muligt at drøfte problemstillingen med visitator, og visitator kan guide/henvise til rette kommunale myndighed. Kontakt oplysninger til visitationen se Oversigt over hovednumre i BRK Borgere med behov for daglige ydelser fra hjemmeplejen udskrives så vidt muligt tidsnok til, at patienten er ankommet i hjemmet inden kl. 14. Hjemmeplejen kan som udgangspunkt iværksætte hjælp 1 døgn efter, at der er bevilget ændret/øget hjælp på baggrund af visitationssamtale. Sygepleje kan iværksættes straks. I tilfælde, hvor en borger indlægges fra og igen skal udskrives til et midlertidigt kommunalt døgnophold, tilstræbes det, at kommunen efter aftale reserverer den pågældende borgers døgnplads i op til 24 timer. Såfremt BRK har indsigelser i forhold til den forventede færdigbehandlingsdato i Plejeforløbsplan (PFP) besvares denne via Korrespondancemeddelse (KM). Såfremt BRK ikke svarer på PFP inden næste hverdag kl. 10 er den forventede færdigbehandlingsdato at betragte som en gensidig aftale om udskrivelsessdato. BRK kan via en KM meddele BoH, hvornår de forventer hjemtagelse af borgeren. Relevant data udveksles og behandlingsplan lægges så tidligt som muligt således at udskrivelse kan ske når borger er færdigbehandlet under hensyntagen til nedenstående. BoH er ansvarlig for følgende inden udskrivelsen: Nødvendige hjælpemidler er tilstede i borgerens bolig Aftale om madleverance ved gen- og nybestilling At ny medicin (om muligt også håndkøbsmedicin) er bestilt på Apotek, som bliver sendt til borgerens hjemadresse med mindre andet er aftalt. At borgeren har medicin med hjem indtil det er muligt at skaffe ny medicin dog max. 2 dage (ved udskrivelse fredag max. 3 dage). Pårørende er underrettet hvis muligt Patienter, der udskrives til medicinadministration af BRK: Det gælder for alle patienter, der udskrives til medicinadministration af BRK: At BoH dispenserer medicin i plastikposer med klokkeslæt og EPM etiketter på al dispenseret medicin At der dispenseres til og med næste dag kl. 12 At Boh dispenserer ny medicin i plastikposer (1 pose pr. præparat) med hjem til yderligere 1 døgn BoH sikrer: At recepter på al ny medicin er lavet/sendt til apotek og det er aftalt med patient/pårørende, hvor medicinen skal leveres/hentes At det er aftalt med patient/pårørende, at ny medicinen er afhentet/modtaget i hjemmet senest kl. 12 næste hverdag, således at BRK kan opstarte medicinadministration i hjemmet At patient/pårørende er orienteret om, at der skal være doseringsæsker i hjemmet ved ny opstartet medicinadministration af BRK (kan købes i hospitalskiosken) Hvis muligt laves/sendes recepter dagen før udskrivelse med henblik på, at medicin kan afhentes i hospitalskiosken ved udskrivelse BRK sikrer: At medicinadministration startes senest dagen efter udskrivelse

8 Side 8/ Visitationssamtale For borgere i egen bolig er BoH og BRK s visitation gensidig ansvarlig for, at der - ved behov for øget hjælp eller midlertidigt døgnophold ved udskrivelsen - har været afholdt visitationsmøde tidsnok til, at indsatsen kan iværksættes, når borger er færdigbehandlet og udskrives, jf. aftale om udskrivningskonference/visitationsmøde i bilag Udskrivningsrapport (USR) BoH sender en Udskrivningsrapport (USR) til BRK inden udskrivelse. USR giver BRK en orientering om den aktuelle indlæggelse m.v. Borgere indlagt under 24 timer kan udskrives uden en USR, hvis borgeren ikke har behov for daglig hjælp og/eller der ikke er faglige informationer fra BoH til BRK. Udskrivningsrapport (USR) USR er information fra hospital til kommunen om patientens aktuelle funktionsevne, indlæggelsesforløb og fremtidige aftaler. USR kan med fordel startes op tidligt i indlæggelsesforløbet og opdateres indtil afsendelse på udskrivelsestidspunktet USR indeholder: Diagnose Aktuel pleje og behandling Funktionsniveau Medicin og recept Fremtidige aftaler Evt. nye hjælpemidler USR og medicinliste medgives borger. Medicinlisten kan ikke skrives ind i USR. USR læses og behandles af plejepersonale i kommunen. Hvis borgeren skal have hjælp indenfor de første 24 timer efter udskrivelsen sendes USR senest på udskrivningsdagen kl. 13. Hvis borgeren ikke har behov for daglig hjælp kan borgeren udskrives, når USR er sendt, uanset klokkeslæt. Teknisk vejledning til udfyldelse i Opus kan findes i dokumentet 3.13 USR Ud- skrivningsrapport,hjemmepleje- Hospitalsmeddelelser.doc". Dokumentet ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. BRK læser USR fra BoH 2-3 gange i hver dag- og aftenvagt. I USR angives ved afkrydsning, om der sket medicinændringer under indlæggelse. USR og medicinskema gives med borgeren hjem i papirudskrift. 4.2 Udskrivelsesadvis BoH registrerer udskrivelsen senest 2 timer efter at borgeren har forladt afdelingen. Når borgeren registreres udskrevet afsendes automatisk et udskrivningsadvis til BRK. Udskrivelsesadvis Når borgeren udskrives sendes et udskrivningsadvis til kommunens omsorgssystem. I adviset står dato og klokkeslæt for modtagelse dato og klokkeslæt for udskrivelse hvor borger er udskrevet til hvilket afsnit borger har været indlagt på samt kontakttelefonnummer Hvis borgeren dør under indlæggelsen sendes også et udskrivningsadvis med teksten: "Borger er død."

9 Se afsnit 4 Se afsnit 3 Se afsnit 2 Side 9/21 5. Oversigts flow om kommunikation ved indlæggelse og udskrivelse Registrering af indlæggelse Automatisk Indlæggelsesadvis Borger kendt i EOJ Borger ikke kendt i EOJ Og som har behov for ydelser efter udskrivning Indlæggelsesrapport (ILR) automatisk Indlæggelsesrapport (ILR) opdateret Indlæggelser op til 24 timer Indlæggelser op til 72 timer Indlæggelser over 72 timer Kvittering via Korrespondancemeddelelse Plejeforløbsplan (PFP) Ved ændrede behov Plejeforløbsplan (PFP) Ved ændrede behov Plejeforløbsplan PFP Revideret Plejeforløbsplan (PFP) Faglig kommunikation via telefon Ad hoc Korrespondancemeddelelse KM Melding Om Færdigbehandling MOF Udskrivningsrapport USR Udskrivningsrapport USR Registrering af udskrivning Automatisk Udskrivningsadvis EOJ: ILR: PFP: MOF: USR: KM: Elektronisk omsorgsjournal Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Melding om færdigbehandling Udskrivningsrapport Korrespondancemeddelelse Blå: Orange: Grøn: Stiplet ramme: BoH opgave BRK opgave Fælles opgave Efter vurdering/ved behov

10 Side 10/21 6. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Proceduren for udskrivelse af patienter med åben indlæggelse følger helt overordnet den sædvanlige procedure for udskrivelse af patienter - med bopæl i eget hjem - med behov for hjemmepleje. Særligt i forhold til patienter med en åben indlæggelse: Det skal fremgå tydeligt i Plejeforløbsplan (PFP) og Udskrivningsrapport (USR), at patienten har en åben indlæggelse. Det tilstræbes, at der etableres telefonkontakt fra BoH-sygeplejersken til hjemmesygeplejersken inden udskrivelse med henblik på at sikre den bedst mulige overlevering. En åben indlæggelse ordineres af en overlæge på BoH. En åben indlæggelse betyder, at: Patienten indlægges direkte på afsnittet udenom modtagelsen Patienten er orienteret skriftligt om hvad tilbuddet åben indlæggelse omfatter, hvordan man kontakter afsnittet Sygdomsrelaterede spørgsmål der ikke relaterer sig til den sygdom, der danner grundlag for den åbne indlæggelse skal rettes til egen praktiserende læge og ved indlæggelse følges de almindelige procedure for indlæggelse via modtagelsen. 7. Udskrivelse af terminale patienter der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø Ved udskrivelse af patienter i den terminale fase - der ønsker at komme hjem for at dø - tilrettelægges et forløb, der i videst muligt omfang tilgodeser patientens ønsker. Også selv om det betyder, at gældende praksis og aftaler ikke kan overholdes. Følgende iværksættes inden udskrivelse: Afsnittet på BoH kontakter telefonisk hjemmeplejen eller plejecenter og laver aftale med sygeplejerske om faglige behov ved udskrivelse Plejeforløbsplan fremsendes så tidligt som muligt inden udskrivelse Udskrivende læge på BoH orienterer telefonisk patientens egen læge om udskrivelsen Epikrise sendes samme dag til egen læge Patienten udskrives med Udskrivningsrapport (USR) og medicinskema. Øvrige forhold, herunder hjælpemidler iværksættes så hurtigt som muligt. 8. Udskrivelse af patienter med en Terminal erklæring Terminal erklæringer: BoH eller praktiserende læge indberetter Terminalerklæringen til lægemiddelstyrelsen og sender desuden en korrespondancemeddelelse med meddelelse om terminalerklæring til Center Ældre i BRK, med oplysninger om: Dato for indberetning af terminalerklæring til Sundhedsstyrelsen Diagnose

11 Side 11/21 Proceduren for udskrivelse af patienter med en terminalerklæring følger den sædvanlige procedure for udskrivelse af patienter med behov for kommunale ydelses. Det skal fremgå tydeligt i Plejeforløbsplanen (PFP) og Udskrivningsrapporten (USR) ved udskrivning, at patienten er terminal erklæret. 9. Indlæggelse af patient på andre hospitaler og fra andre kommuner Alle kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden har tilsluttet sig den regionale aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden. Ved overflytning fra BoH til andet hospital i Region Hovedstaden er den oprindeligt fremsendte Indlæggelsesrapport (ILR) til BoH tilgængelig for det hospital, hvor patienten overflyttes til og skal derfor ikke genfremsendes. Proceduren for indlæggelse/udskrivelse af borgere på andre hospitaler i Region Hovedstaden følger generelt denne aftale. 10. Aftale mellem BOH og Borger og Sundhed i BRK vedr. udskrivningskonference / visitationsbesøg på BoH (VIP vedr. Udskrivningskonference) Formål At sikre god koordinering i forbindelse med udskrivelsen. At sikre et godt forløb, hos de patienter der skal modtage ydelser fra primærsektoren, i forbindelse med udskrivelse fra BoH. Målgrupper og anvendelsesområde Plejepersonale ansat på BoH og visitatorer ansat i BRK. Fremgangsmåde Plejeforløbsplan sendes så tidligt som muligt under patientens indlæggelse. Når plan for udskrivelse overvejes, sendes en plejeforløbsplan med oplysninger om evt. behov for udskrivelsessamtale. Når lægelig færdigbehandlingsdato er fastsat sendes plejeforløbsplan igen. Visitationen vurderer herefter behovet for udskrivelsessamtale og planlægger tidspunkt for samtalen, som finder sted på sengeafsnittet på hverdage efter kl Information om tidspunktet for samtalen vil blive sendt til afsnittene via elektroniske korrespondancer. Ved akutte samtaler som skal finde sted den følgende dag, ringer visitationen til sengeafsnittet og oplyser om tidspunkt.

12 Side 12/21 Plejepersonalet på Bornholms BoH skal til visitationssamtalen være klar med følgende: Der deltager, hvis muligt en fra plejegruppen der kender til pt s funktionsniveau. Ved behov kan tværfaglige repræsentanter (Fys/ergo/talepæd/soc.rådgiver/læge) deltage. Patient og pårørende informeres om udskrivelsessamtalen. Hvis muligt finder mødet sted i afdelingen i et uforstyrret rum. Plejepersonalet skal have forberedt følgende til samtalen: o Hvorfor har patient været indlagt? o Hvad er der foretaget under indlæggelse af undersøgelser, prøver mm? o Hvordan er aktuel eller evt. forventet funktionsniveau? o Hvad er behandlings/genoptræningsplanen fremover? Visitators opgaver: Bevilling af kommunale ydelser herunder midlertidigt ophold, nødkald mv: Det er visitators opgave at træffe afgørelse om kommunal indsats ud fra de oplysninger der gives før og under visitationssamtalen. Plejepersonalet på BoH kan ikke på forhånd love borger bevilling af kommunale ydelser. Visitationssamtalen: Ved samtalens begyndelse er der fokus på borgers aktuelle funktionsniveau og behov for personlig hjælp, hjælpemidler mv. Det er ofte ikke nødvendigt at plejepersonalet deltager i hele visitationssamtalen. Efter at samtalen er afholdt afleverer visitator et udfyldt skema med en plan for hjælp/ ydelser til patient efter udskrivelse. Skemaet skal være med til at sikre at information om aftaler fra mødet bliver videregivet. Den fra plejegruppen der har deltaget i mødet, skal efterfølgende dokumentere i sygeplejejournalen på det koordinerende og tværfaglige ark, og starte op med udskrivelsen. Udskrivelse: Ved udskrivelse skal BoH sørge for at div. foranstaltninger er i orden i hjemmet, såsom hjælpemidler, medicin, madudbringning mm Ansvar og organisering Afdelingsledelserne på BoH og Myndighed og tilsyn i BRK er ansvarlige for implementering af vejledningen. Alt plejepersonale og tværfaglige samarbejdspartnere der er involverede i udskrivelse af patienter som skal have hjælp i hjemmet, er ansvarlige for kendskab til og anvendelse af vejledningen. 11. Aftale om tværsektorielle konferencer i forbindelse med et indlæggelsesforløb af særligt svækket ældre medicinsk patient fra plejeboligområdet Det er aftalt, at: Når en borger indlægges på BoH kan man på hhv. BoH og plejecentrene vurdere, at der er et behov for at mødes på tværs af sektorerne for at sikre det bedst mulige forløb under og efter indlæggelsen. Fra plejecentret kan man f.eks. have en viden om forhold, der vil være relevante at have fokus på og/eller tage stilling til i forbindelse med indlæg-

13 Side 13/21 gelsen. På BoH ser man måske et komplekst forløb, hvor det skønnes, at den viden man har på plejecentret kunne være til gavn for forløbet. Initiativet til ønske om deltagelse i tværsektoriel konference kan komme fra BoH eller fra plejecentret. Der etableres kontakt og aftalen iværksættes. 12. Procedure for opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse i samarbejde mellem praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regionskommune. Formål: Formålet med opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse er at etablere grundlag for et struktureret samarbejde mellem hospitalet, kommunens visitation og den kommunale sygepleje, hvor den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken i fællesskab følger op på hospitalsudskrevne borgere med henblik på at nedbringe antallet af tilbagefald og dermed bedre livskvalitet for borgere, der er nyudskrevne fra hospital. Målet er følgende: At nedbringe antallet af tilbagefald og dermed genindlæggelser for borgere i Bornholms Regionskommune At vedligeholde eller øge borgernes funktionsniveau At optimere medicinhåndteringen i forbindelse med udskrivning af borgere At sikre opfølgning på hospitalsbehandling At sikre, at der bliver taget initiativ til relevante visiterede kommunale foranstaltninger Bestilling af opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse BoH, egen læge og BRK kan tage initiativ til et opfølgende hjemmebesøg. Hvis BoH er initiativtager sender BoH en korrespondance-meddelelse til egen læge med anmodning om opfølgende hjemmebesøg. Egen læger sender derefter anmodning videre til BRK mhp. dato og kl. for besøg. BoH orienterer BRK om hjemmebesøget via PFP. Hvis egen læger er initiativtager sender egen læge en korrespondance-meddelelse til BRK mhp. aftale om dato og kl. for besøg. Hvis BRK er initiativtager sender BRK en korrespondance-meddelelse til egen læge med anmodning om et opfølgende hjemmebesøg. Egen læge beslutter hjemmebesøg. Dato og kl. for hjemmebesøg aftales. BRK kræver som minimum kræver 1 dags varsel og besøgene kun kan finde sted i dagtiden mellem Hjemmebesøge Hjemmebesøget gennemføres med deltagelse af borgeren, lægen, sygeplejersken og evt. pårørende. Opfølgende hjemmebesøg kan efter behovsvurdering indeholde følgende elementer: Medicingennemgang som vurderes efter følgende kriterier: Effekt, dosering, indikation/kontraindikation, komplians, bivirkninger, interaktioner, behandlings-

14 Side 14/21 varighed, pris. Derudover bør hensigtsmæssig polyfamaci vurderes i forhold til eventuelle bivirkninger. Generel helbredsvurdering af kendt sygdom samt ernæring (D-vitamin og kalk), motion, sanser (hørelse og syn), inkontinens, obstipation og de 5 D er (depression, demens, delir, droger og druk). Vurdering af borgerens funktionsevnesammen med sygeplejersken foretages en vurdering af behov for en revisitering af den personlige og praktiske hjælp, brug af varige hjælpemidler samt evt. boligændringer. Opfølgning og dokumentation af hjemmebesøget Sygeplejersken i BRK dokumenterer besøget i Care og følger op på aftaler fra hjemmebesøget. Besøget registreres i sygeplejemodul og ydelseskatalog: 11.3 Følge-Op. Besøg efter udskrivelse Lægen sender en opdateret medicinliste via korrespondancemodulet, hvis der under besøget er aftalt en ændring i medicineringen. Medicinlisten fremsendes så vidt muligt senest 5 hverdage efter besøget. Sygeplejersken i BRK opdaterer medicinlisten i Care. I tilfælde af konstateret behov for en revisitering, hjælpemilder og boligændring formidler sygeplejersken i BRK kontakt til kommunens visitation/sagsbehandler, som foretager det videre fornødne. Internt for BRK Vurdering af behov for opfølgende hjemmebesøg Visitationen Hvis visitator vurderer at der er behov for et opfølgende hjemmebesøg sendes advis til Sygeplejen, der har ansvaret for at der tages kontakt til borgerens egen læge. Hjemmeplejen og plejecentre Hvis hjemmeplejen og plejecenter vurdere behov for et opfølgende hjemmebesøg sendes advis til Sygeplejen, der har ansvaret for at der tages kontakt til borgerens egen læge. Sygeplejen Hvis sygeplejersken vurderer behov for opfølgende hjemmebesøg tages kontakt til borgerens egen læge. Borgerens accept og samtykke Sygeplejersken i BRK sikrer sig, at borgeren er indforstået med et hjemmebesøg. Hvis pårørende skal deltage i det opfølgende hjemmebesøg, sikrer sygeplejersken borgerens samtykke Kontakt til egen læge Sygeplejersken i BRK: Opretter journalnotat under overskriften e-korrespondance Læge, Følge-Op efter udskrivelse. Notatet sendes som edifact til egen læge. Egen læge beslutter hjemmebesøg. Dato og tidspunkt for hjemmebesøg aftales via edifact. Egen læge afgør endeligt og uden begrundelse om lægen vil påtage sig udførelsen af hjemmebesøg.

15 Side 15/21 Bilag 1: Opsummering på beskrivelserne af de elektroniske kommunikationsstandarder i marginteksten Indlæggelsesadvis Når en borger indlægges sendes automatisk et advis fra hospitalets patientadministrative system til advissystemet i Care. I adviset står dato og klokkeslæt for modtagelse af advis dato og klokkeslæt for borgerens indlæggelse afsnit borger er indlagt på samt kontakttelefonnummer Der sendes kun advis på borgere, som er henvist til hjemmehjælp-, sygepleje eller plejecentermodulet i KMD Care. Indlæggelsesrapport (ILR) Ved modtagelse af et indlæggelsesadvis på en borger, som får hjemmehjælp, sygepleje eller bor i plejebolig, afsendes automatisk en ILR. Den automatiske ILR henter oplysninger om stamdata, ydelser (disponerede ydelser), hjælpemidler, funktionsevne, medicin og afsender disse som en autogeneret meddelelse til afsender af indlæggelsesadvis. Indlæggelsesrapporten opdateres manuelt af plejepersonalet med: Evt. opdateret pårørende data og oplysning om pårørende er informeret om indlæggelse Beskrivelse af patientens helbredstilstand Indlæggelsesårsag Kommentarer til aktuelle ydelser og hjælpemidler, besøgshyppighed Evt. opdateret funktionsevne. Er funktionsevne 2 eller derover skal der skrives bemærkninger Evt. kommentarer til medicin Hvis plejepersonalet ikke har yderligere informationer om borgeren end oplyst i den automatiske ILR oplyses dette. Vejledning til udfyldelse findes i BRK s omsorgssystem som instruksfil under kommunikation. Teknisk vejledning til læsning i Opus kan findes i dokumentet "3.11 ILR IndLæggelses- Rapport,Hjemmepleje-Hospitalsmeddelelser.doc". Ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. Plejeforløbsplan (PFP) PFP er information fra hospital til kommunen vedr. borgerens forventede færdigbehandlings- og udskrivelsesdato og om der forventes ændringer i de kommunale omsorgsydelser ved udskrivelse. PFP indeholder:

16 Side 16/21 Advisering til BRK om forventet indlæggelsesperiode og behandling. Forventet indlæggelsesforløb samt udskrivelsesdato og tidspunkt. Evt. behov for ekstra ydelser ved udskrivelsen. Behov for udskrivningskonference = visitationsmøde inden udskrivelse. Forventet funktionsevne ved udskrivelse inkl. bemærkninger til funktionsevne hvis funktionsevnen er 2 eller derover. Særlige sygeplejehandlinger = behov for sygepleje. Generelt: PFP kan sendes flere gange PFP skal sendes på ny såfremt det tidligere oplyste forventet udskrivelsestidspunkt rykkes Som forsøg fremsendes kun PFP, når patientens behandlingsforløb tilsiger at der kan gives relevante oplysninger vedr. udskrivelse. Dvs for patienter, hvor BoH ikke kan give relevante oplysninger vedr. udskrivelse sender BoH ikke PFP indenfor 72 timer. Der svares ja til behov for visitationsmøde såfremt personalet på BoH skønner, at borger ikke kan udskrives med vanlig hjælp Alle felter skal gennemgås og evt. opdateres, inkl. underskriftsfelt, når der sendes ny opdateret PFP - så det tydeligt fremgår, hvad der er nyt ift. tidligere. Plejeforløbsplaner (PFP) læses og besvares af visitator på hverdage mellem kl. 8 og 15, dog fredag til kl. 13. Hvis borger bor i plejebolig læses og behandles PFP af plejepersonalet. Teknisk vejledning til udfyldelse i Opus kan findes i dokumentet "3.11 ILR IndLæggelses- Rapport,Hjemmepleje-Hospitalsmeddelelser.doc". Dokumentet ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. Korrespondancemeddelelse (KM) KM anvendes til udveksling af yderligere informationer, hvor det ikke er aftalt at anvende en af de andre meddelelsestyper. Meddelelsen kan oprettes både på BoH og i BRK. KM læses og behandles af visitator eller plejepersonale. Teknisk vejledning til KM i Opus kan findes i dokumentet "1.9 Elektroniske korrespondancer.doc". Ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. Udskrivningsrapport (USR) USR er information fra hospital til kommunen om patientens aktuelle funktionsevne, indlæggelsesforløb og fremtidige aftaler. USR kan med fordel startes op tidligt i indlæggelsesforløbet og opdateres indtil afsendelse på udskrivelsestidspunktet USR indeholder: Diagnose Aktuel pleje og behandling Funktionsniveau Medicin og recept

17 Side 17/21 Fremtidige aftaler Evt. nye hjælpemidler I USR skal der skrives bemærkninger til medicinlisten i medicinfeltet. Det vil typisk være bemærkninger, der omhandler væsentlige ændringer i borgerens medicin og som hjemmeplejen bør være opmærksom på. USR og medicinliste medgives borger. Medicinlisten kan ikke skrives ind i USR. USR læses og behandles af plejepersonale i kommunen. Teknisk vejledning til udfyldelse i Opus kan findes i dokumentet 3.13 USR Udskrivnings- Rapport,Hjemmepleje-Hospitalsmeddelelser.doc". Dokumentet ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GS-vejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. Udskrivelsesadvis Når borgeren udskrives sendes et udskrivningsadvis til kommunens omsorgssystem. I adviset står dato og klokkeslæt for modtagelse dato og klokkeslæt for udskrivelse hvor borger er udskrevet til hvilket afsnit borger har været indlagt på samt kontakttelefonnummer Hvis borgeren dør under indlæggelsen sendes også et udskrivningsadvis med teksten: "Borger er død."

18 Side 18/21 Bilag 2: Aftale om tidspunkter for læsning og besvarelse af elektronisk kommunikation Der er aftalt følgende tidsfrister mellem BRK og BoH for læsning og besvarelse af elektroniske kommunikation. BoH Korrespondancemeddelelser (KM) læses næste hverdag inden 10 og besvares inden kl. 13. Indlæggelsesrapporter (ILR) læses og behandles løbende. Teknisk vejledning til hjemmepleje-hospitalsmeddelelserne generelt i Opus kan findes i dokumentet "3.10 Hjemmepleje-HospitalsmeddelelserGenerelt.doc". Ligger på BoH's Intranet under IT -> Drg, kodning og registreringspraksis: Opus/GSvejledninger(RP) -> Hjemmepleje- & hospitalsmeddelelser. BRK Plejeforløbsplaner (PFP) læses og besvares af visitator på hverdage mellem kl. 8 og 15, dog fredag til kl. 13. Udskrivelsesrapporter (USR), korrespondancemeddelelser (KM) og udskrivningsadviser læses løbende af plejepersonale og besvares mindst en gang i hver dagog aftenvagt. I nattevagten læses og besvares hurtigst muligt og inden kl. 10 af dagvagten. Melding om færdigbehandling (MOF) læses alle hverdage mellem kl. 8 og 15, dog fredag til kl. 13. Ambulante patienter Korrespondancemeddelelsen kan også anvendes som en fritekst meddelelsestype til ambulante patienter fx til bestilling af sygepleje i kommunen eller ad Hoc korrespondance vedr. ambulante patienter. Bilag 3 Tilgængelighed i BoH og BRK BoH og BRK er tilgængelig for dialog døgnet rundt: Hjemmeplejen og plejecentre for akutte henvendelser aften, nat, weekend og helligdag vedrørende indlæggelser og udskrivelser. Visitationen i BRK på hverdage i dagarbejdstiden (kl. 8-14, fredag dog til kl. 13) Se endvidere Oversigt over hovednumre i BRK.

19 Side 19/21 Bilag 4 Procedure for rekvirering af ikke faglig ledsager for borgere uden pårørende Baggrund Det er Region Hovedstadens forpligtelse at sørge for at patienter, der skal til og fra undersøgelse eller behandling på regionens hospitaler og har behov for transport og/eller ledsagelse, kommer sikkert frem. Dette fortolkes således, at det for bornholmske patienters vedkommende, er Bornholms Hospital der skal stille ikke-faglig ledsager til rådighed, når der ikke kan findes andre og en række kriterier i øvrigt er opfyldt. Udgangspunktet er, at følgende forudsætninger skal være opfyldt. 1. Patienten skal være bevilget ledsager og/eller kørsel af en læge. o Hvis patienten er i behandling på Bornholms Hospital, og viderehenvist derfra, er det den behandlende lægen på hospitalet, der skal visitere. o Hvis det er patientens praktiserende læge der har henvist patienten, er det den praktiserende læge, der skal visitere. 2. Alle muligheder for at patientens egne pårørende, venner eller bekendte kan ledsage patienten skal være udtømt. 3. Patienten kan ikke selv bestemme, hvem der skal ledsage ham eller nægte en bestemt ledsager. 4. Der kan ikke rekvireres ledsager fra den ene dag til den anden. Det er derfor vigtigt, at hospitalet kontaktes senest en uge før. Det kan komme på tale at rykke dato for undersøgelse/behandling for at ledsagelse kan etableres. Det giver de bedste muligheder for at behandlingstiden kan overholdes til gavn for alle. 5. Hvis hjemmeplejen eller plejecentret sender personale med patienten som ledsager, er hospitalet ikke forpligtet til at godtgøre kommunen tabt arbejdsfortjeneste. Procedure for rekvirering af ikke-faglig ledsager gennem Bornholms Hospital. 1. Det er et fælles ansvar for patientens kontaktperson i kommunen og hospitalets kontaktperson, at få arrangeret ledsagelsen så effektivt som muligt. 2. Blanket jf. nedenstående udfyldes fyldestgørende og faxes til Medicinsk Sekretariat på fax: alle hverdage. 3. Hospitalet melder tilbage senest næste hverdag om hvem der ledsager patienten på det pågældende eller ændrede tidspunkt. 4. Hospitalet koordinerer billetbestilling med Patientrejser. 5. Patienten og dennes kontaktperson i kommunen får besked om navnet på ledsageren. 6. Hvis der er spørgsmål eller forhold der skal afklares kan sekretæren på Medicinsk Sekretariat kontaktes på telefon:

20 Side 20/21

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i baglandet.

Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i baglandet. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Samordningsudvalg Planområde Nord Dato: 10.09.2012 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for samarbejde... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning i Region Hovedstaden

Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning i Region Hovedstaden Martin Sandberg Buch, Eigil Boll-Hansen og Mia Myhre Jørgensen Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning i Region Hovedstaden Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG 1 Kommunekontaktrådet Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Grundaftaler BILAG 15. juli 2008 2 Indholdsoversigt: Bilag til grundaftale om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb side 3 Bilag til grundaftale

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere