Entreprise Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag"

Transkript

1 Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 2 TILBUDSLISTENS POSTER ARBEJDSPLADS ETABLERING OG DRIFT AF ARBEJDSDEPOTET AFVANDING BUNDSIKRINGSARBEJDER BELÆGNINGSARBEJDER UDSTYR EL- OG BELYSNINGSARBEJDER VEJRLIGSFORANSTALTNINGER TILLÆGSARBEJDER

3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT Indledning Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Entreprenøren skal medtage alle arbejder og ydelser som det fremgår af kontraktens dokumenter. Betaling for disse arbejder og ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne, således, at hele det i kontrakten indeholdt arbejde inklusiv diverse beskrevne ydelser er medtaget i det afgivne tilbud. I priser skal eksempelvis være medtaget omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, skærm eller andet for beskyttelse af arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførselsmetoder. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild/nettovolumen/nettoareal) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer (jf. AB 92 ad 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv.. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Ydelser i forbindelse med færdselsregulerende foranstaltninger, nødvendige i forbindelse med entreprenørens levering og afhentning af materialer og materiel, afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i ydelserne for de enkelte arbejder. Andre færdselsregulerende foranstaltninger afregnes i henhold til post 1.2. TBL's hovedpost 12, Vinterforanstaltninger indeholder vejrligsbestemte foranstaltninger i henhold til BEK nr. 995 af 06/10/2006. TBL's hovedpost 13 Tillægsarbejder omfatter poster og underposter for ydelser der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen. Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat 2

4 fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. For ydelser, hvis begrænsning først fastsættes i forbindelse med arbejdets udførelse, f.eks. udskiftning af blød bund, erstatningsgrusfyld o. lign., ydes der ingen betaling for udskiftning ud over de sidebegrænsninger (vertikale begrænsninger), der er fastsat efter nærmere aftale mellem entreprenøren og tilsynet. Faste summer afregnes efter fordeling angivet i TAG under de enkelte poster/underposter. For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen de mængder, der fremgår af entreprise-aftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bortskaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal enhedspriser og faste summer omfatte losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Eventuelle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af jord klasse 2-4 er undtaget, da denne afholdes af bygherren. For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for genanvendelse i entreprisen eller for deponering til senere genanvendelse, og for ydelser, der omfatter genanvendte materialer, omfatter enhedsprisen optagning / adskillelse, rensning og sortering samt alle håndterings- og transportomkostninger. Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelse eller mængde inden for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle tykkelse eller mængde ligger. Hvis den aktuelle tykkelse/mængde ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den post/underpost, der svarer til mindre tykkelse/mængde end den aktuelle. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. 3

5 1 ARBEJDSPLADS 1.1 Arbejdsplads Etablering af kontor- og velfærdsfaciliteter Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering og miljøgodkendelse af kontor og velfærdsfaciliteter med tilhørende stationært materiel og el-, vand- og afløbsinstallationer mv. Den af entreprenøren anførte sum i tilbudslisten betales efter etablering af arbejdspladsen inkl. kontor, modtagelse og velfærdsfaciliteter Drift, vedligeholdelse og rømning af kontor og velfærdsfaciliteter Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til drift og vedligehold i hele anlægsperioden, ryddelig og renligholdelse samt fjernelse af kontor og velfærdsfaciliteter med tilhørende materiel og installationer mv., samt til retablering af området, efter arbejdets afslutning. Den af entreprenøren anførte sum i tilbudslisten bliver udbetalt efter følgende regler: 80 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20 % når rømning og retablering er afsluttet Etablering, drift og vedligeholdelse af affaldssystem Den faste sum omfatter alle ydelser ifm. etablering, drift og vedligeholdelse af affaldssystemer inklusiv alle nødvendige tiltag til ressource minimering samt afrigning efter endt brug. Den faste sum udbetales i lige store rater jævnt fordelt over anlægsperioden. 1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger Færdselsregulerende foranstaltninger 1.5 Ledninger Generelt Den faste sum skal inkludere alle omkostninger til færdselsregulerende foranstaltninger for indog udkørsler til arbejdsdepotet, til og fra modtagelse, samt internt på arbejdsdepotet. Den faste sum skal omfatte alle udgifter til levering, opsætning, intern flytning og nedtagning samt leje, drift, inspektion, vagtordning, vedligeholdelse, evt. reparation og fornyelse af færdselsregulerende foranstaltninger for ovenstående arbejder. Desuden skal posten omfatte evt. assistance ved udarbejdelse af detaljerede trafikplaner. Den faste sum vil blive udbetalt i lige store månedlige rater over entreprisens driftsperiode. Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til de i arbejdsbeskrivelsen beskrevne forpligtelser og gener forbundet med arbejder udført af ledningsejere eller disses underentreprenører, samt de foranstaltninger der kræves af de forskellige ledningsejere i forbindelse med drift af arbejdsdepotet som beskrevet i SAB, afsnit Den faste sum i tilbudslisten bliver udbetalt efter følgende regler: 30 % efter etablering af arbejdsdepotet godkendt af tilsynet. 60 % løbende i lige store månedlige rater i hele arbejdsdepotets driftsperiode. 10 % når rømning og retablering af arbejdsdepotet er afsluttet. 4

6 2 ETABLERING, DRIFT OG RØMNING AF ARBEJDSDEPOTET 2.2 Etablering af arbejdsdepot Rydning af entrepriseområde Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning som beskrevet i SAB 14, afsnit Posten skal desuden indeholde et fladenivellement som beskrevet inkl. afrapportering af hele entrepriseområdet Muldafrømning til deponering Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til muldafrømning, transport og oplægning i depot på entrepriseområdet herunder frasortering og bortskaffelse af rødder og sten større end 100 mm. Posten afregnes i m 3 efter udført teoretisk mængde på baggrund af fladenivellementer Råjordsarbejder for etablering af interims veje Den faste sum omfatter samtlige ydelser for jordarbejder i forbindelse med etablering af interimsveje. Posten skal desuden indeholde det beskrevne fladenivellement, inkl. afrapportering. 2.3 Drift og vedligeholdelse af arbejdsdepot Vedligeholdelse, forstærkning mv. af adgangsvej og interimsveje Posten omfatter samtlige udgifter til vedligeholdelse og forstærkning mv. af adgangsvejen og interimsveje som beskrevet i SAB 14, afsnit under hele arbejdsdepotets driftsperiode, dog undtaget materialer til vejbefæstelsen, idet disse betales under TBL post 5 (Bundsikringsarbejder) og TBL post 6 (Belægningsarbejder) Den faste sum vil blive betalt efter følgende regler: 75 % løbende i lige store månedlige rater i hele arbejdsdepotets driftsperiode. 25 % når opbrydning af belægninger og bortskaffelse til godkendt modtager er afsluttet Levering, etablering og løbende vedligeholdelse af sandpuder Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering, udlægning, drift og vedligeholdelse af 10 cm tyk sandpude bestående af bundsikringsgrus for jordpartier af klasse 2. Posten afregnes i m3 beregnet som nettoarealet af udlagt sandpude x teoretiske tykkelse Drift af arbejdsdepotet Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til personale mv. for drift af arbejdsdepotet indenfor normal åbningstid ved forskelligt planlagt arbejdsflow som beskrevet i SAB 14, afsnit 2.1 og 2.3, herunder planlægning, administrering og registrering af modtagelse og udlevering af materialer, samt etablering og opretholdelse af diverse logbøger, mandskabs- og materielplaner, arbejdsprocedurer, metodebeskrivelser, mængdeopmålinger m.m. Posten omfatter ikke den fysiske håndtering af jorden, som afregnes under andre poster. Den nødvendige driftskapacitet fastsættes ved månedlige aftaler mellem tilsynet og entreprenøren ved de løbende månedlige godkendte planer for deponering/udlevering af jord fra de forskellige sideløbende entrepriser. Hver post afregnes som det planlagte antal dage pr. måned med kapacitet i antal læs jord, som er angivet for den enkelte post. Der skal kunne ske regulering afregningsposterne ved 5

7 afvigelser fra det planlagte arbejdsflow, når dette er varslet af tilsynet med en frist på mindst 10 arbejdsdage Drift af arbejdsdepotet på weekender eller helligdage Enhedsprisen omfatter weekenddage og helligdage hvor tilsynet har krævet, at arbejdsdepotet har åbent for modtagelse/udlevering af jord. Weekend- og helligdagsåbent skal varsles 10 arbejdsdage forud. Bemandingen skal være således, at der kan håndteres (aflevering og udlevering) op til 100 lastvognlæs per dag. Variationsprocent: +300/-100% Drift af arbejdsdepotet udenfor normal åbningstid, hverdage Enhedsprisen omfatter timer hvor tilsynet har krævet at arbejdsdepotet holdes åbent udover normal åbningstid på hverdage, inklusive at driftspersonalet står standby uden at depotet kommer i drift. Den normale åbningstid er 7:00 18:00 på hverdage Bemandingen skal være således, at der kan håndteres (sum af aflevering og udlevering) op til 10 lastvognlæs per time. Variationsprocent: +300/-100% Håndtering og deponering af jord med forskellige maskiner Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til maskiner som angivet i TBL, og skal være inkl. fører og driftsmidler, tillæg til fører, betjening, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse m.v. Posten omfatter maskiner indeholdt i den månedlige arbejdsplan aftalt med og godkendt af tilsynet. Posten afregnes som en dagspris for dage hvor arbejdsdepotet er åbent og hvor maskinen arbejder. Variationsprocent: +300/-100% Standby pris på forskellige maskiner Enhedsprisen omfatter forskellige maskiner som angivet i TBL, på dage hvor arbejdsdepotet har åbent, og hvor tilsynet har krævet, at maskinen står standby uden at være i drift. Posten omfatter maskiner indeholdt i den månedlige arbejdsplan aftalt med og godkendt af tilsynet. Posten afregnes som en dagspris for dage hvor arbejdsdepotet er åbent og hvor maskinen er standby og ikke er i drift. Variationsprocent: +300/-100% Mobilisering og demobilsering af maskiner Enhedsprisen omfatter alle omkostninger til mobilsering til arbejdsdepot samt demobilisering fra arbejdsdepot for forskellige maskiner som angivet i TBL. Mobilisering og demobilisering skal varsles med en frist på mindst 5 arbejdsdage Posten betales per stk mobilisering og demobilisering med: 50% ved mobiliseringen 50% ved demobiliseringen 6

8 Variationsprocent: +300/-100% Nedlukning og opstart af depotet Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til nedlukning og opstart af depotet ved midlertidig lukning, inklusive eventuelle omkostninger ved manglende beskæftigelse for mandskab og materiel i lukkeperioden. Midlertidig lukning skal have en planlagt varighed på minimum 4 uger og nedlukning og efterfølgende opstart af depotet skal varsles med en frist på mindst 10 arbejdsdage. Posten afregnes som en fast sum for hver midlertidig lukningsperiode for depotet. 2.4 Retablering af området for arbejdsdepot Rydning af entrepriseområde Posten skal omfatte alle ydelser til rydning af hele området for arbejdsdepotet, inklusive adgangsvej, interimsveje, anstillingsplads/modtagelse mv. samt retablering og bortskaffelse af materialer til godkendt modtager. Posten omfatter endvidere fladenivellement af råjordsplanum efter rydningen. Posten afregnes som en fast sum ved aflevering af depotområdet i ryddet stand Grubning af entrepriseområde Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til grubning af entrepriseområdet hvor afrømning af muld er udført ved etableringen af depotet. Posten afregnes som det teoretiske areal for grubning Udlægning af deponeret muld Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udlægning af den oprindeligt afrømmede muld på området. Fladenivellement af den godkendte muldudlægning skal være indeholdt i prisen. Posten afregnes i m 3 som det teoretiske volumen på baggrund af fladenivellementer Kultivering af muldområdet Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til gentagne kultiveringer mv. af alle muldpåklædte arealer indenfor entrepriseområdet hvor afrømning af muld er udført ved etableringen af depotet. Posten afregnes som det teoretiske areal for kultivering Bortskaffelse af overskydende jord, klasse 1 Enhedsprisen skal inkludere alle omkostninger til læsning og bortskaffelse af ren jord til godkendt terrænreguleringsområde anvist af tilsynet samt udlægning, regulering og afretning af jorden på deponeringsstedet. Prisen inkluderer kørsel indtil 2 km. Posten afregnes som m 3 jord af klasse 1 opmålt på arbejdsdepotet før bortskaffelsen Bortskaffelse af overskydende jord, klasse 2, til terrænreguleringsområde Enhedsprisen skal inkludere alle omkostninger til læsning og bortskaffelse af let forurenet jord til udsættelsesområde anvist af tilsynet samt udlægning, regulering og afretning af jorden på deponeringsstedet. Enhedsprisen skal ikke omfatte deponeringsafgift. Prisen inkluderer kørsel indtil 2 km. Posten afregnes som m 3 jord, klasse 2, opmålt på arbejdsdepotet før bortskaffelsen. 7

9 2.4.7 Bortskaffelse af overskydende jord, klasse 2, til godkendt modtager Enhedsprisen skal inkludere alle omkostninger til læsning og bortskaffelse af let forurenet jord til godkendt modtager af klasse 2 jord. Enhedsprisen omfatter deponeringsafgift til modtageren. Prisen inkluderer kørsel indtil 25 km. Posten afregnes som m 3 jord, klasse 2, opmålt på arbejdsdepotet før bortskaffelsen. 3 AFVANDING 3.1 Afvanding i arbejdsdepot Etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af afvandingssystem (baseret på nedsivning) TBL s faste sum vil blive betalt efter følgende regler: 50 % efter etablering af depotet med nødvendig afvanding godkendt af tilsyn. 30 % løbende i lige store månedlige rater i hele arbejdsdepotets driftsperiode. 20 % når retablering samt bortskaffelse til godkendt modtager er afsluttet. 5 BUNDSIKRINGSARBEJDER 5.1 Bundsikringsarbejder for interimsveje Levering og indbygning af 400 mm BL II for etablering af interimsveje Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til levering og indbygning af BL II. Se i øvrigt SAB 14 afsnit 5. Afregningsmængden fastsættes som indbygget nettovolumen inklusive nødvendige overbredder. 6 BELÆGNINGSARBEJDER 6.1 Knust asfalt på interimsveje Levering og indbygning af 200 mm knust asfalt 0/16 for interimsveje 7 UDSTYR Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til levering og indbygning af knust asfalt. Se i øvrigt SAB 14 afsnit 6. Afregningsmængden fastsættes på baggrund af opmåling af nettoarealet. Nettoarealet fastsættes ud fra den teoretiske bredde ekskl. overbredder på overside af bærelaget. 7.1 Hegn og port Etablering og fjernelse af hegn Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til levering, og etablering af hegn, samt fjernelse ved arbejdsdepotets ophør.. Posten afregnes efter opmåling af udført længde. Variationsprocenten skal være +300/-100 % Drift og vedligeholdelse af port Den faste sum skal indeholde alle ydelser til drift og vedligeholdelse af port iht. SAB 14, afsnit 7 under hele arbejdsdepotets driftsperiode. 8

10 Den faste sum vil blive udbetalt i lige store månedlige rater over depotets driftsperiode Drift og vedligeholdelse af hegn Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til drift og vedligeholdelse af hegn ved arbejdsdepotets ophør. Posten afregnes efter opmåling af mængde. 10 EL- OG BELYSNINGSARBEJDER 10.1 Etablering samt drift og vedligeholdelse af belysning i arbejdsdepot Etablering af byggepladsbelysning Den faste sum omfatter alle ydelser forbundet ved levering, tilslutnings- og kabelarbejder, opsætning, idriftsætning, drift og vedligeholdelse i hele arbejdsdepotets driftsperiode, demontering af belysningsanlæg for arbejdsdepotet samt bortskaffelse til godkendt modtager, som beskrevet i SAB 14, afsnit 10. Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 20 % efter idriftsætning af belysningen på arbejdsdepotet. 70 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 10 % når afrømning og retablering af arbejdsdepotet er afsluttet. 12 VEJRLIGSFORANSTALTNINGER Vinterforanstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Bekendtgørelse BEK nr. 995 af 06/10/2006 "Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts" med tilhørende Vejledning. Vinterforanstaltninger omfatter vejrligsbestemte foranstaltninger, der skal udføres for at entreprisen kan videreføres i perioden 1. november til 31. marts jf. entrepriseaftalen og den tilhørende tidsplan. Foranstaltningerne skal sikre at vintervejrliget ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under og efter arbejdernes udførelse. De skønnede vinterforanstaltninger er angivet i tilbudslisten. Kravene til foranstaltningerne og omfanget heraf skal løbende aftales med tilsynet. Samtlige ydelser til de nævnte vinterforanstaltninger skal medtages under hovedpost 12. Vinterforanstaltninger er således ikke som årstidsbestemte foranstaltninger indeholdt i tilbudslistens øvrige poster. For samtlige underposter gælder, at betaling til entreprenøren normalt kun kan finde sted i henhold til underposter i selve vinterperioden fra 1. november til 31.marts. Såfremt vinterforanstaltninger skal udføres før eller efter denne periode, og efter særskilt aftale med tilsynet, kan de relevante underposter betales som aftalt. Der ydes ikke særskilt betaling for vejrligsforanstaltninger der er nødvendige udenfor vinterperioden. Mængderne i hovedpost 12 er skønnede og skal kunne variere ubegrænset. 9

11 12.2 Snerydning, grusning og afisning Snerydning indenfor normal arbejdstid Enhedsprisen omfatter alle ydelser for mandskab og materiel til snerydning inkl. alle udgifter til brændstof, betjening, flytning, transport mv. samt alle udgifter til fører (tillæg, salærer og arbejdsledelse). Afregningsgrundlaget er antal timer ifølge arbejdssedler og dagrapporter, der er medgået til snerydning på adgangsvejen og depotets område Snerydning udenfor normal arbejdstid Enhedsprisen omfatter alle ydelser for mandskab og materiel til snerydning inkl. alle udgifter til brændstof, betjening, flytning, transport mv. samt alle udgifter til fører (tillæg, salærer og arbejdsledelse). Afregningsgrundlaget er antal timer ifølge arbejdssedler og dagrapporter, der er medgået til snerydning på adgangsvejen og depotets område Grusning og saltning indenfor normal arbejdstid Enhedsprisen omfatter alle ydelser til mandskab og materiel til grusning og saltning inkl. alle udgifter til brændstof, betjening, flytning, transport mv. samt alle udgifter til fører (tillæg, salærer og arbejdsledelse). Afregningsgrundlaget er antal timer ifølge arbejdssedler og dagrapporter, der er medgået til grusning og saltning på adgangsvejen og depotets område Grusning og saltning udenfor normal arbejdstid Enhedsprisen omfatter alle ydelser til mandskab og materiel til grusning og saltning inkl. alle udgifter til brændstof, betjening, flytning, transport mv. samt alle udgifter til fører (tillæg, salærer og arbejdsledelse). Afregningsgrundlaget er antal timer ifølge arbejdssedler og dagrapporter, der er medgået til grusning og saltning på adgangsvejen og depotets område Levering af grus i afdækket frostfrit depot Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering af grus, samt etablering, drift og fjernelse af depotfaciliteter Levering af vejsalt Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering af vejsalt, samt etablering, drift og fjernelse af depotfaciliteter. 13 TILLÆGSARBEJDER 13.1 Mandskab Mængderne er fiktive og ikke benyttede poster udgår. Efter forudgående aftale opgøres afregningsmængden før eller efter arbejdets udførelse, som det faktiske udførte arbejde i henhold til de af tilsynet godkendte dagrapporter. Enhedspriserne er at forstå som bruttobetaling inkl. alle tillæg, salærer og arbejdsledelse. Mængderne i hovedpost 13 skal kunne variere ubegrænset Mandskab Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til mandskab inkl. alle nødvendige tillæg. 10

12 13.2 Materiel Materiel Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. og udgifter til fører inkl. alle tillæg. Posterne afregnes som en timepris for det antal timer maskinen er i drift indenfor normal arbejdstid Driftsmateriel udenfor normal arbejdstid samt søn- og helligdage Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg. Posterne afregnes som en timepris for det antal timer maskinen er i drift udenfor normal arbejdstid eller søn- og helligdage JVA arbejder Levering, opsætning, drift og vedligeholdelse samt demontering af orienterende skilte Køreplader Enhedsprisen inkluderer alle ydelser i forbindelse levering, opsætning, drift og vedligeholdelse samt nedtagning af orienterende skilte vedrørende arbejdsdepotet i forbindelse med de omkringliggende veje. Skiltene tilfalder bygherren efter retablering af arbejdsdepotet. Posten afregnes som den teoretiske mængde i m 2 der er leveret og opsat. Enhedspriserne omfatter alle ydelser til levering, udlægning og bortskaffelse som anført i TBL. Enhedsprisen skal også omfatte nødvendig afretning af underlaget før jernpladerne udlægges Etablering, drift og vedligeholdelse samt demontering af orienteringsbelysning, 6 lux Enhedsprisen omfatter alle ydelser forbundet ved levering, tilslutnings- og kabelarbejder, opsætning, idriftsætning, leje og demontering af belysningsanlæg for arbejdsdepotet samt bortskaffelse til godkendt modtager, som beskrevet i SAB 14, afsnit 10. Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 20 % efter idriftsætning af belysningen på arbejdsdepotet. 70 % løbende i lige store månedlige rater i hele arbejdsdepotets driftsperiode. 10 % når afrømning og retablering af arbejdsdepotet er afsluttet Etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af afvandingssystem (tilslutning til offentligt regnvandssystem) Den faste sum omfatter alle ydelser forbundet med levering, beregninger / dokumentation, etablering samt drift og vedligeholdelse i hele arbejdsdepotets driftsperiode af afvanding på arbejdsdepotet iht. SAB 14, afsnit Den faste sum omfatter også fjernelse ved arbejdsdepotets ophør. Dog afregnes fjernelse af lermembran særskilt under post Den faste sum omfatter endvidere udgravning for midlertidigt regnvandsbassin indenfor entrepriseområdet, deponering af jord indenfor arbejdsdepotet, drift og vedligehold af regnvandsbassinet i arbejdsdepotets driftsperiode samt opfyldning af regnvandsbassinet ved arbejdsdepotets ophør. 11

13 Tilslutning fra det midlertidige bassin til recipient afregnes særskilt efter nærmere aftale, da det ikke på udbudstidspunktet er muligt at fastlægge hvortil og hvorledes tilslutningen skal foretages. TBL s faste sum vil blive betalt efter følgende regler: 50 % efter etablering 30 % løbende i lige store månedlige rater i hele arbejdsdepotets driftsperiode 20 % når retablering er afsluttet Reguleringspris for ekstra kørsel med jord Reguleringspris for ekstra kørsel med jord for post og Posten afregnes som m 3 x km. 12

14 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax Vejdirektoratet.dk

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N.

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N. Tilbudsliste Entreprise 1220.270 Etablering af Erstatningsvandhuller 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N november 2011 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Vedrørende Anlægsdivisionen Projektkontor

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. FEBRUAR 2012 TAG Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere