LANDSOVERENSKOMST mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område Ansættelse Opsigelsesregler Arbejdstid og fridage Varsel og ændring af arbejdstidsplanen Overarbejde Deltidsbeskæftigede Arbejdsmiljø Midlertidigt ansatte og vikarer Søgnehelligdage Løn Særlig konto Pension Feriefridage Ferie Udeblivelse og sygdom Graviditet, adoption og orlov Elever Uniformer Regler for tillidsrepræsentanter Efteruddannelse / Kompetenceudvikling Overenskomstens varighed Protokollater:... Grundlag for beregning af DIS-hyre 24 KVU-studerende.. 26 IT/edb Uddannelsesfond.. 27 Det rummelige arbejdsmarked 28 Lokalaftaler. 28 Overførsel af ferie 29 Bilag: 1. Organisationsoverenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat... 32

3 1 - Overenskomstens område Nærværende overenskomst er gældende for medarbejdere, der er ansat hos medlemmer af Bilfærgernes Rederiforening, og som er beskæftiget om bord i passagerskibe (færger) indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jfr. 3, stk. 2 i lov om Dansk Internationalt Skibsregister. Overenskomstens bestemmelser finder anvendelse medmindre andet fremgår af lokalprotokollat. 2 - Ansættelse Ansættelsesforholdet skal bekræftes ved ansættelsesbevis - der henvises til lov om ansættelsesbeviser. Ansættelse sker med henvisning til funktionærlovens bestemmelser, medmindre bestemmelserne i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (sømandsloven) ikke kan fraviges. 3 - Opsigelsesregler Stk. 1 Medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer, hvis arbejde har karakter som beskrevet i funktionærlovens 1, stk. 1, er omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Stk. 2 For medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven fastsættes følgende opsigelsesvarsler: I de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, således at fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra medarbejderens side ske med 1 måned til udgangen af en måned. Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Efter 2 års uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 1

4 Stk. 3 Medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, rederilukning eller andre på rederiet beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer til brug for afvikling af møde på arbejdspladsen med a- kassen/fagforeningen. Mødet skal placeres hurtigst muligt efter opsigelsen, under fornødent hensyn til rederiets drift. 4 - Arbejdstid og fridage Stk. 1. Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyntagen til medarbejderens og virksomhedens tarv. Den effektive arbejdstid er maksimalt 37 timer pr. uge for alle medarbejdere. Arbejdstiden kan i en fast arbejdsplan tilrettelægges som et gennemsnit over maksimalt 26 uger, svarende til i alt 962 timer. Deltidsansatte planlægges forholdsmæssigt. Den enkelte arbejdstidsplans tidsmæssige udstrækning - maksimalt 26 uger - samt arbejdstidens længde (det ugentlige gennemsnit) aftales i videst muligt omfang med den enkelte medarbejder og tillidsrepræsentanten underrettes herom. Ved planlægning af arbejdstiden kan der maksimalt skemalægges med 45 timer, før der skal falde et fridøgn. Arbejdstidsplanerne tilrettelægges således, at den faktiske arbejdstid i den enkelte uge ikke overstiger 45 timer, med mindre andet aftales med medarbejderen. Såfremt der undtagelsesvis er placeret mere end 45 timer i den enkelte uge ydes overtidstillæg, jf. 6. Disse regler er ikke til hinder for, at der kan udføres yderligere overarbejde. Stk. 2 Der kan mellem de lokale parter i rederiet indgås lokal aftale om udvidet arbejdstid, som ligger ud over den gældende arbejdstidsnorm. Indbetaling til pensionsordning, bidrag til særlig konto og feriegodtgørelse konverteres til et tillæg for de timer, der ligger ud over den gældende arbejdstidsnorm. Aftaler om udvidet arbejdstid er omkostningsneutral for rederiet. Stk. 3 Der bør afholdes pauser med passende mellemrum set i forhold til den effektive 2

5 arbejdstid. Medarbejderen garanteres mindst én gang pr. vagt at kunne forlade arbejdsstedet for at holde spisepause. Tilrettelæggelsen af pauser drøftes i øvrigt i SU. Stk. 4 Arbejdstiden skal under hensyn til virksomhedens forhold og i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. Medarbejderen ydes mindst én gang pr. måned frihed i en weekend på minimum 59 timer, regnet fra fredagsvagtens ophør, dog senest at regne fra lørdag kl , med mindre andet er aftalt med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten skal i så fald underrettes herom. Stk. 5 Grundlovsdag er en hel fridag. Hvis grundlovsdag falder på en fuldtidsmedarbejders arbejdsdag kompenseres medarbejderen med en fridag med løn svarende til 7,4 timer. Stk. 6 Medarbejderen har fri enten den 24. december eller 31. december. Såfremt rederiet vagtplanerer en medarbejder til at gøre tjeneste begge dage, og medarbejderen fysisk udfører vagterne, kompenseres medarbejderen med en fridag med løn, svarende til 7,4 timer. 5 - Varsel og ændringer af arbejdstidsplanen Stk. 1. Hvor arbejdstidsplan udarbejdes for den enkelte medarbejder skal dette ske senest 3 uger før ikrafttræden. De udleverede planer kan kun ændres undervejs, såfremt det aftales med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten underrettes herom. Ved væsentlige ændringer af arbejdstidsplanen varsles i henhold til Funktionærlovens opsigelsesregler. Stk. 2. Ændringer i vagtplaner forårsaget af specielle færgeforhold kan ske med 2 dages varsel, når særlig tvingende omstændigheder gør sig gældende (færgenedbrud, uforudsete ændringer i sejlplaner). Ændringer i vagtplaner efter denne regel forudsætter, at personalet kan orienteres inden fremmødet, i modsat fald godskrives for den planlagte vagt. Planlagte værftsophold er ikke tvingende årsager og skal derfor indgå i den almindelige arbejdstidsplanlægning. Ændring af planlagte værftsophold grundet forhold på værftet er omfattet af 2-dagesreglen. 3

6 6 - Overarbejde Stk. 1 Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv. Overarbejdstidsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse og afregnes med halve timer. Hvor arbejdstidsplan foreligger betragtes arbejde ud over de vagtplanerede timer som overarbejde. Overtidstillægget udgør 50 % for de første 3 timer pr. dag og derefter 100 %. Hvor arbejdstidsplan ikke foreligger, betragtes arbejde ud over 37 timer i den enkelte uge i hvert tilfælde som overarbejde. De første 3 timer pr. dag ydes tillæg på 50 % og derefter ydes 100%. I alle tilfælde aflønnes arbejdstimer ud over 45 timer i den enkelte uge som overarbejde. For alt overarbejde på søn- og helligdage samt overarbejde på en søn- og helligdag, hvor medarbejderen i forvejen var planlagt fri, ydes der 100 % for samtlige timer. Stk. 2 Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde samme dag efter at medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør overarbejdstillægget 100 %. Varslet overarbejde skal afvarsles senest 4 timer før overarbejdet påbegyndes, i modsat fald ydes som kompensation 1 timeløn plus tillæg på 50 %. Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med 160,33. Stk. 3 Overarbejde udbetales senest inden 6 måneder, hvis det ikke forinden er afspadseret. For sæsonvirksomheder skal overarbejde, som ikke forinden er afspadseret, dog udbetales ved sæsonens afslutning. Der kan aftales afspadsering af overarbejde, således at 50 % timer afspadseres med 1,5 timer og 100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. 4

7 Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Stk. 4 Ved opsigelse skal det sikres, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer i perioden 3 måneder før fratrædelsen. Alt overarbejde i perioden 3 måneder før fratrædelse skal være afspadseret før fratrædelse. Hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder eller mindre, kan der maksimalt afspadseres et antal timer svarende til den sammenlagte aftalte ugentlige arbejdstid i opsigelsesperioden. Overarbejde udført tidligere end 3 måneder før fratrædelse kan udbetales ved fratrædelse. 7 - Deltidsbeskæftigede Stk.1 Deltidsbeskæftigede medarbejdere indplaceres efter samme regler som heltidsbeskæftigede. Lønnen og tillæggene beregnes efter forholdet mellem den pågældende medarbejders ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. Deltidsansatte er omfattet af samme regler for så vidt angår arbejdstidsplaner, som fuldtidsansatte. Når en heltidsbeskæftiget medarbejder fortsætter i virksomheden som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som tidligere anført, men i forhold til den pågældende hidtidige løn. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normal arbejdstid (længde og placering). Ændring af den normale arbejdstid kan kun ske med Funktionærlovens varsel, dog for ikke funktionærer med varsel, jf. 3, stk. 2. Det kan mellem virksomheden og deltidsmedarbejderen aftales, at deltidsbeskæftigede deltager i merarbejde. Stk. 2 Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstra timer med vedkommendes normale timeløn samt eventuelt tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, jf. 11. Deltidsansatte, som er omfattet af arbejdstidsplanlægningen over 26 uger, skal for timer ud over 45 timer pr. uge ydes overtidstillæg, jf. 6. Deltidsansatte, som ikke er omfattet af en arbejdsplan ydes overtidstillæg, såfremt den ugentlige arbejdstid overstiger 37 timer pr. uge. 5

8 Stk. 3 Deltidsbeskæftigede med en arbejdstid under 8 timer pr. uge er ikke omfattet af funktionærloven. Stk. 4 Deltidsansatte ydes betaling for søgnehelligdage med et beløb, der svarer til den pågældende sædvanlige timeløn for det antal timer, den pågældende ellers skulle have været beskæftiget denne dag. Stk. 5 Påtvunget merarbejde som følge af færgeforsinkelser afregnes som overarbejde. 8 - Arbejdsmiljø Parterne finder, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er vigtigt på alle arbejdspladser. Medarbejderne bør inddrages i alle forhold af betydning for et godt arbejdsmiljø. 9 - Midlertidigt ansatte og afløsere Stk. 1 Der ydes betaling for mindst 6 timer dagligt, medmindre andet er aftalt. Dette gælder dog ikke ved indkaldelse til sikkerhedsøvelser, møder og lign. Stk. 2 Afløsere uden garanteret timetal kan ansættes i det fornødne omfang. Stk. 3 Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. Stk. 4 Hvor der over en længerevarende periode er brug for øget arbejdskraft, tilstræbes at ansætte timelønsansatte i fuldtids- eller deltidsstillinger. Sæsonbetonede stillinger på timeløn er ikke omfattet af ovenstående. Stk. 5 For timelønsansatte beregnes overenskomstens anciennitet i forhold til præsterede arbejdstimer (akkumuleret), for så vidt angår pension. Stk. 6 For midlertidigt ansatte (herved forstås medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse) og for timelønsansatte kontanterstattes feriefridage med 2,25 % af lønnen Søgnehelligdage For hver søgnehelligdag (dvs. nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, juledag og 2. juledag) virksomheden er lukket, reduceres fuldtidsmedarbejderens arbejdstid med det antal timer, den pågældende skulle have arbejdet denne dag. For virksomheder, der er åbne på alle 6

9 11 - Løn ugens hverdage gælder følgende: Hvis fuldtidsmedarbejderens fridag falder på en søgnehelligdag, hvor virksomheden holder lukket, ydes fuldtidsmedarbejderen fridagen på et andet tidspunkt. Frihed, der ikke udnyttes på grund af sygdom eller ferie, berettiger ikke til frihed på et andet tidspunkt. Stk. 1 Minimallønsatserne omregnet til DIS fremgår af særskilt hyre- og pensionsbilag. Stk. 2 Udover minimallønnen ydes et færgetillæg, der afhænger af anciennitet, jf. særskilt hyre- og pensionsbilag. På samme vilkår ydes et færgetillæg til midlertidig assistance, vikarer/reserver og løsarbejdere. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet kl samt lørdage kl , ydes ikke færgetillæg. Stk. 3 For arbejde på særlige tidspunkter ydes herudover et variabelt forskudttidstillæg, jf. særskilt hyre- og pensionsbilag. Stk. 4 Principperne for beregning af DIS hyre fremgår af protokollat af 8. august 2000 og beregningsfaktorerne fastsættes årligt i den til enhver tid gældende allonge til protokollatet. De aftalte lønsatser omregnes årligt til DIS satser efter principperne aftalt mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat og fremgår af særskilte hyre- og pensionsbilag. Dette gælder dog ikke satser, der er aftalt i nettobeløb. Bruttolønninger, herunder aftalte lønstigninger samt aftalte nettoydelser fremgår af bilag om grundlag for beregning af DIS hyre. Stk. 5. Lønsatser og tillæg mv. kan med forbehold for godkendelse af kompetente forsamlinger fraviges ved lokalprotokollat. Stk. 6. Personlig løn 6.1 Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem 7

10 arbejdsgiveren og medarbejderen. Forhandling kan højst ske én gang pr. overenskomstår. 6.2 Organisationerne er enige om, at arbejdsgiverne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn. 6.3 Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuelt uddannelse. 6.4 Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom mellem virksomheden og medarbejderen/medarbejderne kan forhandlinger om medarbejderens/ medarbejdernes personlige løn føres under medvirken af tillidsrepræsentanten. 6.5 Parterne er enige om, at begge organisationer i tilfælde, hvor misforhold på dette område som helhed skønnes at være til stede, har påtaleret over for hinanden i overensstemmelse med de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandling af faglig strid. 6.6 Såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i stk. c, kan hver af organisationerne begære en forhandling under medvirken af begge organisationer. 6.7 Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper. 6.8 Parterne er enige om, at hvor forbundet finder baggrund for en ligelønssag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, inden de egentlige organisationsdrøftelser finder sted. I forbindelse med besigtigelse/organisationsforhandling aftales hvilke lønoplysninger, der er nødvendige til brug for en eventuel sag. 6.9 Lønnen for den enkelte medarbejder kan eventuelt fastsættes helt eller delvist efter et lønsystem, i overensstemmelse med de indeholdte bestemmelser. Stk. 7 Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratræden i månedens løb, beregnes lønnen som 1/ 30 af månedslønnen for hver dag, pågældende er i arbejde. Dog kan det aftales med medarbejderen, at lønnen i stedet beregnes ud fra det faktiske antal præsterede arbejdstimer (beregnet som månedslønnen divideret med 160,33 x antal arbejdstimer). 8

11 12 - Særlig konto Stk. 1 Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om særlige regler om udbetaling fra Særlig konto. Der kan dog ikke indgås lokalaftale om løbende udbetaling sammen med den øvrige løn. Stk. 2 Medarbejdere ansat i HH-Ferries A/S eller Hamlet Management A/S, og omfattet af overenskomsten, opsparer pr. 1. maj ,0 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige konto. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige konto. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige konto. Beløbet er ikke feriepengeberettiget. Stk. 3. For medarbejdere ansat i Scandlines Catering A/S og omfattet af overenskomsten gælder følgende: Efter 8 års anciennitet sker oprykning fra lønklassen ufaglært til lønklassen faglært Pr. 1. marts 2014 opsparer medarbejderen 0,3 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 0,7 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige konto. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,0 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige konto. 9

12 Beløbet er ikke feriepengeberettiget. Stk. 4. Ved udgangen af april måned, samt ved fratræden, opgøres saldoen og beløbet udbetales pr. 1. maj Pension Stk. 1 Alle medarbejdere, som i en af overenskomsten omfattet virksomhed udfører arbejde, der er dækket af overenskomsten, skal have en pensionsordning, når følgende betingelser er opfyldt: Aftalen omfatter medarbejdere, der er fyldt 20 år, dog ikke lærlinge og elever. Medarbejderen skal uden afbrydelse have været i ansættelse i 3 måneder hos én eller flere virksomheder omfattet af overenskomsten. Der ses bort fra disse anciennitetskrav i tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, som er baseret på en kollektiv aftale. Medarbejderen må ikke være fyldt 67 år. For medarbejdere, som opfylder ovennævnte betingelser, gælder videre, at de mellem overenskomstparterne i øvrigt betalte betingelser for at kunne opnå risikodækning og modtage forsikringsydelser skal være opfyldt. For medarbejdere der, når den overenskomstmæssige pensionsforpligtigelse indtræder, er fyldt 60 år, videreføres en eventuelt eksisterende pensionsordning, eller etableres ophørende alderspension. Stk. 2 Det mindst mulige pensionsbidrag fremgår af særskilt hyre- og pensionsbilag, der årligt optrykkes som tillæg til overenskomsten og udgør Pr. 1. august ,0 pct. af den pensionsgivende løn. Heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens bidrag 1/3. Ovenstående pensionsprocenter af bruttolønnen kan omregnes til DIS pensionsprocenter i de respektive rederier med forbehold for godkendelse af kompetente forsamlinger. 10

13 Stk. 3. Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn. Ved pensionsgivende løn forstås alle A-skattepligtige kontante lønandele som optjenes hos arbejdsgiveren for arbejde omfattet af overenskomsten bortset fra feriepenge i forbindelse med fratræden. Pr. 1. maj 2014 indgår medarbejderens ferietillæg i beregningsgrundlaget for pensionsbidraget. Stk. 4 Der er mellem parterne enighed om, at såfremt der på tidspunktet for virksomhedens tiltrædelse af overenskomsten allerede måtte være aftalt pensionsordning med medarbejderne, foretages en nedsættelse af bidraget til den bestående pensionsordning af samme størrelse som bidraget efter nærværende overenskomst, således at den samlede betaling til pensionsordninger ikke overstiger det tidligere aftalte bidrag. Stk. 5 Pensionsordning er etableret i Pension for Funktionærer, hvortil pensionsindbetaling skal ske. Hvis der teknisk ikke er noget til hinder for dem er parterne enige om at arbejde for, at de respektive pensionsforsikringsselskaber ændrer dækningsomfanget af de nuværende arbejdsmarkedspensionsordninger, således at disse også omfatter dækning mod kritisk sygdom. Det forudsættes, at forsikringssummen er maksimalt kr , Andre fridage a. Feriefridage Stk. 1 Fastansatte medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden har ret til 5 feriefridage. Feriefridagene betales med fuld løn. Stk. 2 Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Feriefridagene kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelsen sker fra virksomhedens side. 11

14 Stk. 3 Feriefridagen omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj april). For fuldtidsansatte svarer 1 feriefridag til 7,4 timer. For deltidsansatte regnes forholdsmæssigt i forhold til det antal timer de gennemsnitligt er beskæftiget. Stk. 4 Holdes feriefridagene ikke inden medarbejderens eventuelle fratræden kan medarbejderen inden 3 uger efter fratrædelsestidspunktet rejse krav om kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriedag. Stk. 5 Der kan, uanset eventuelt jobskifte, kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 6 Fastansattes ikke afholdte feriefridage udbetales automatisk med lønnen en måned efter udløbet af det ferieår, hvor feriefridagene er optjent. Stk. 7 Kompensation for ikke-afholdte feriefridage indgår i den ferieberettigede indkomst, som en ikke pensionsgivende løndel. b. Seniorordning Stk. 1 Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Stk. 2 I en seniorordning konverteres en del af det i den mellem parterne indgåede pensionsaftale fastsatte pensionsbidrag til seniorfridage/-timer. Stk. 3 Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne dækkes. Stk. 4 Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag, og er således omkostningsneutralt for rederierne. Stk. 5 Medarbejderen skal senest den 1. november give rederiet skriftligt meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i det følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele rederiet, om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Stk. 6 Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvor medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. 12

15 Stk. 7 Medarbejderen og rederiet kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare ikke-afholdte feriefridage, jf. 14, litra a, og akkumulere disse til afvikling i seniorperioden. Stk. 8 Placeringen af seniorfridage/-timer sker under hensyntagen til rederiets drift, og efter de samme regler, som er gældende for placering af restferie, jf. ferieloven. Stk. 9 Tiltrædelse af en seniorordning forpligter medarbejderen til at afvikle seniorfridagene/-timerne. Seniorfridage afvikles i hele dage. Kontanterstatning kan som hovedregel kun finde sted ved fratræden Ferie Stk. 1 Ferieloven er gældende. Det kontante ferietillæg ved ferie med løn udgør 1 procent. Ved fratrædelse er godtgørelsen 12,5 procent. Optjeningsåret går fra den 1.1. til Den optjente ferie skal afholdes i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Ferie optjenes og afvikles i timer, pt. 5 uger svarende til 185 timer. Ved afvikling af ferie nedskrives saldo med de faktiske timer, jf. vagtplan. Hvor arbejdstiden ikke kendes, nedskrives med 7,4 timer pr. dag, dog maksimalt 37 timer pr. uge. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal virksomheden senest den 1. april indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt, f.eks. ved fremlæggelse af ferielister. Stk. 2 Ved en funktionærs fratræden kan arbejdsgiveren anvende et af organisationerne godkendt feriekort i stedet for feriegirosystemet. Feriekort kan anvendes til alle medarbejdere omfattet af overenskomsten Udeblivelse og sygdom Stk. 1 Såfremt en funktionær udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom enten ved afgivelse af sygdomsblanket eller ved lægeattest. Parterne er enige om at anbefale, at der som dokumentation for fravær grundet sygdom anvendes den af organisationerne godkendte sygemeldingsblanket ( tro og loveerklæring ). 13

16 Lægeattest kan dog først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. Endvidere kan lægeattest kræves, hvis udeblivelse på 1 á 2 dage hyppigt forekommer. Stk. 2 Til fastansatte ydes frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets første sygedag. Rederiet kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en tro- og loveerklæring. Til ansatte med mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet gives der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at den ansatte indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Evt. refusion fra kommunen tilfalder virksomheden Graviditet, adoption og orlov Stk. 1 Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 2 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under "fædreorlov" Stk. 3 Udover de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren pr. 1. juli 2014 betaling under fravær i indtil 13 uger. 14

17 Forældreorlov påbegyndt før den 1. juli 2014, reguleres af bestemmelserne i Landsoverenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS). Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til enten den ene eller den anden forælder. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max brutto 145 kr. pr. time/ kr. pr. måned. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Stk. 4 Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald. Stk. 5 For at forøge kvindelige medarbejders samlede pensionsindbetaling indføres et særligt pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget fremgår af bilag om grundlag for beregning af DIS hyre. Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 15

18 18 - Elever Stk. 1. Såfremt rederiet ønsker at ansætte elever, optages forhandlinger uden konfliktret om konvertering af nuværende elevbestemmelser i overenskomsten mellem HORESTA og HK til arbejde på DIS-registreret skib. Stk. 2. Mindstebetalingssatserne for elever fremgår af særskilt hyre- og pensionsbilag Stk. 3. For elever ved Scandlines A/S finder DIS-aftale mellem Scandlines og HK/Privat finder anvendelse Uniformer Såfremt der kræves særlig virksomhedsuniform betales denne af virksomheden. Udgifter til vask og småreparationer afholdes af medarbejderen Regler for tillidsrepræsentanter Det er et godt grundlag for succes, at der på virksomheden er et tillidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejdere. Tillidsrepræsentanten vil fremover være en central person i dette samarbejde. I takt med ændringerne i arbejdsopgaver og arbejdsformer lægger medarbejderne mere vægt på at få indflydelse på deres egen arbejdssituation, hvilket er med til at skærpe udfordringerne og kravene til tillidsrepræsentanten. Alt i alt vil tillidsrepræsentanten i fremtiden i høj grad være en central person i dialogen med arbejdsgiveren. Stk Hvor der på det enkelte skib er beskæftiget 6 organiserede medarbejdere, kan der vælges en tillidsrepræsentant, som er medarbejdernes repræsentant i dialogen med arbejdsgiveren. 1.2 Hvor der er beskæftiget 5 organiserede medarbejdere eller derunder under overenskomstens område, kan der vælges en tillidsrepræsentant såfremt parterne er enige herom, og denne aftale kan kun igen bortfalde såfremt parterne er enige herom. 1.3 Hvor der er beskæftiget 20 organiserede medarbejdere, eller derover, under overenskomstens område, kan der vælges en stedfortrædende tillidsrepræsentant til at virke under den ordinære tillidsrepræsentants fravær af længere varighed på grund 16

19 af sygdom, ferie, kursusdeltagelse eller lignende. Stedfortræderen skal opfylde samme betingelser for valg som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 2. Den stedfortrædende tillidsrepræsentant er under sit virke som fungerende tillidsrepræsentant omfattet af samme beskyttelsesregler, som er gældende for den ordinære tillidsrepræsentant. Stk Tillidsrepræsentanten og eventuelt stedfortrædende tillidsrepræsentant vælges af og blandt de organiserede medarbejdere. Repræsentanterne, der kan være deltidsansatte, såfremt særlige forhold taler derfor, vælges blandt de medarbejdere, som har været ansat mindst 1 år. Elever og ungarbejdere kan ikke vælges. 2.2 En medarbejder kan kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget. 2.3 Beskyttelsen af tillidsrepræsentanten indtræder, når valget skriftligt er meddelt arbejdsgiveren. Valget er dog ikke gyldigt før, det er godkendt af forbundet og meddelt Bilfærgernes Rederiforening, hvilket skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. 2.4 Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være forbundet i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. 2.5 Organisationerne er enige om det ønskelige i, at flest mulige stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. 2.6 Ved sin godkendelse garanterer forbundet, at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. Stk Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og sin organisation, som over for ledelsen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold på virksomheden. 3.2 Når en sag kun vedrører en enkelt medarbejders personlige anliggender, bør disse løses direkte med ledelsen. 3.3 I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes, forlægge klager eller henstillinger for ledelsen. 17

20 3.4 Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationerne. 3.5 Udførelsen af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for dennes arbejde. Såfremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med ledelsen. 3.6 Efter aftale med ledelsen skal der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante kurser. En nyvalgt tillidsrepræsentant, som ikke forud for valget har gennemgået kursus for tillidsrepræsentanter, skal hurtigst muligt efter valget gennemgå en sådan uddannelse. Stk. 4 Tillidsrepræsentanter Inddrages i videst muligt omfang i forbindelse med ansættelser til faste stillinger og ved afskedigelser og opsigelser Kan deltage som bisidder ved udstedelse af advarsler, såfremt medarbejderen ønsker dette TR modtager en kopi af advarslen Kan foretage forhandling af funktionstillæg for en personalegruppe Kan deltage som bisidder ved forhandling af personlige tillæg, såfremt medarbejderen ønsker dette. Kan til enhver tid indhente oplysninger om nyansættelser og afskedigelser. Disse tilsagn kan på intet tidspunkt være til hinder for ledelsens rettidige disponering og kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling Stk Såfremt virksomheden påtænker at afskedige en tillidsrepræsentant, kontakter virksomheden sin organisation med henblik på en eventuel afholdelse af møde under organisationernes medvirken inden afskedigelse. Der er enighed om, at et sådant møde skal afholdes hurtigst muligt. 5.2 En tillidsrepræsentant afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældende stilling forringes. 18

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere