Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø."

Transkript

1 Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte Fax - CVR nr: EAN nr: juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune Nærværende notat indeholder en analyse af udviklingen i Hvidovre kommunes busbetjening samt en række forslag til, hvorledes Hvidovre Kommunes bustrafik kan optimeres. Formålet er, at optimere på det eksisterende net, således, at der opnås driftsforbedringer og/eller passagerfremgang. I notatet er der taget udgangspunkt i passagerforventninger ud fra demografisk udvikling, takstnedsættelsen uden for myldretiderne samt effekter fra ændringer i det øvrige kollektiv net, som defineret i forarbejderne til Trafikplan Notatet indeholder desuden anbefalinger, der bringer udviklingen i retning af de mål, som er defineret af Hvidovre Kommune. Resume Busbetjeningen i Hvidovre kommune er på en række punkter blevet justeret og effektiviseret i de seneste 5-6 år. Hvidovre kommune har løbende forbedret infrastrukturen for busserne blandt andet ved busbaner og en forbedret busterminal ved Friheden station. Resultatet er, at kommunens omkostninger til busdrift i faste priser har udviklet sig betydeligt mere positivt end for Movia som helhed. Benyttelsen af busserne er som gennemsnit høj og på niveau med Københavns kommune og endda over andre kommuner i Storkøbenhavn. Også økonomisk er der en positiv udvikling, idet kommunen med næsten uændret kørselsomfang i faste priser har reduceret tilskudsbehovet med næsten 7 % siden Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Den positive udvikling kan fortsættes ved at optimere og forbedre betjeningen yderligere. Notatet lægger op til en række indsatser. I første række en yderligere optimering og styrkelse af busbetjeningen, gennem en forenkling af betjeningen af Avedøre Holme, introduktion af en ny A-bus, styrkelse af linje 132 og effektivisering af linje 133 og 137 samt introduktion af Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter 1/26

2 Flextur. Der foreslås endvidere afsat midler til at informere, om hvornår busserne kommer ved at opsætte elektronisk information ved stoppesteder med mange kunder, samt at der arbejdes med mobilitetsplanlægning på Avedøre Holme. Anbefalinger Det anbefales, at følgende forslag søges gennemført med virkning fra oktober Konvertering af linje 18 til A-bus i samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommune - Forenklet betjening af Avedøre Holme - Indførelse af Flextur i kommunen - Effektivisering af linje Forbedret betjening med linje 132 Det foreslås endvidere at - der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til forbedringer af bussernes infrastruktur. I 2014 foreslås midlerne anvendt til etablering af elektronisk information ved stoppesteder i Hvidovre kommune. - der afsættes 0,2 mio. kr. til markedsføring af den ændrede busbetjening - der igangsættes forarbejder til mobilitetsplanlægning for Avedøre Holme Tabel 1 oversigt over konsekvenser af forslag Linje Passagereffekt Økonomi 8A i stedet for ,6 mio årligt 0,9 mio. årligt ,25 mio årligt + 1,8 mio. årligt 133 0,1 mio årligt 0,5 mio. årligt 137 0,06 mio årligt 0,9 mio årligt ,1 mio årligt + 1,1 mio årligt 200S +0,1 mio årligt + 1,1 mio. årligt Flextur + 0,2-0,4 mio årligt I alt 0,9 mio påstigere årligt 1,9-2,1 mio. kr. årligt 2/26

3 Overordnede mål Movia har i samarbejde med kommuner og regioner udarbejdet et forslag til trafikplan der sætter mål frem til Planen er afstemt administrativt med kommuner og regioner. Planen udsendes af Movia til politisk høring i løbet af sommeren og forventes endeligt vedtaget i Movias bestyrelse i efteråret. For det område Hvidovre kommune indgår i, er parterne enige om ambitiøse mål om passagerfremgang, flere meget tilfredse kunder og højere miljøstandard. Målsætningerne skal ses i lyset af, at Staten investerer i markante forbedringer af banebetjeningen, at metrocityringen indvies i 2018, samt at staten har formuleret et overordnet mål om at de kommende års trafikvækst skal ske i den kollektive trafik. Som forarbejde til Trafikplanen har Movia analyseret en række forhold for i samspil med kommuner og regioner at kunne formulere målsætninger for de kommende års udvikling. Centralt for at opnå passagerfremgang er et kendskab til, hvad der motiverer til at benytte den kollektive trafik. Derfor har Movia gennemført interviews, der dokumenterer kundernes motiver til at tage bussen. Hvad motiverer til at tage bussen Movias arbejde med kundetyper har givet mulighed for at gruppere kunderne, for at forstå de eksisterende kunders behov, samt vide hvad der skal til for at tiltrække nye kunder. Grundlæggende er kundernes motivationer ens, uanset om man befinder sig i København Centrum eller i Næstved. Der er tre overordnede kundegrupper: 1) De som vil hurtigt fra A til B; 2) De som prioriterer sikkerhed og pålidelighed; 3) De hvor det økonomiske aspekt er vigtigst. De tre grupper fordeler sig cirka ligeligt. 3/26

4 Kundernes grundlæggende behov er: 1) Brugbar rejseinformation; 2) Direkte rejse, og 3) Effektiv rejsetid. Med andre ord er de vigtigste behov opfyldt, ved at sørge for at kunderne er velinformerede før og under rejsen, at rejsen foregår mere direkte uden for mange omveje, at busserne kører ofte, samt at kunderne har mulighed for at udføre andre gøremål under rejsen (fx skrive mails). En A-bus med mange afgange, som kører fra A til B uden for mange og unødvendige afstikkere og har Wi-Fi i bussen opfylder hoveddelen af kundernes vigtigste behov. Dette underbygges også af S-bussens og A-bussens succes og passagertilslutning. Øvrige behov fra kunderne er ubegrænset billet/rejsekort, tryg rejse samt serviceorienterede medarbejdere. Hvidovre indgår i et område, hvor det er forventningen, at kundegrundlaget vil stige i de kommende år. Movia har analyseret den demografiske udvikling, idet kundeudviklingen i høj grad afhænger af hvor mange, der bor i byen og deres aldersfordeling. Særligt væsentlig er andelen af unge og ældre, som i højere grad end andre aldersgrupper benytter kollektiv trafik. Takstnedsættelsen for rejsekortkunder fra januar 2013 på 20% uden for myldretiderne, forventes at resultere i ca. 5 % passagerfremgang i de kommende år. I forslaget til trafikplan 2013 har kommunerne i trafiksamarbejdet på vestegnen, derfor været ambitiøse og sat et mål om en kundefremgang på 20 % i perioden frem til Status for ændringer af bustrafikken i Hvidovre Kommune: Ved kommunalreformen i 2006 blev amterne nedlagt, og fra 2007 overtog kommunerne ansvaret for busbetjeningen. I Hvidovre kommune er busbetjeningen blevet forbedret og effektiviseret flere gange siden. I 2010 blev betjeningen af Avedøre Holme forbedret ved at forlænge linje 200S fra Friheden station til Avedøre Holme. Samtidig blev linje 139 etableret som erstatning for linje 539E. Frekvensen blev reduceret på linje 65E på grund af lav benyttelse. I 2011 blev linje 121 nedlagt som konsekvens af en række andre kommuners ønsker til bustrafikken. For at afhjælpe nogen af generne besluttede Hvidovre kommune at omlægge linje 133 til at betjene dele af Gl. Køgelandevej og at omlægge linje 1A gennem Avedøre Stationsby, så området samlet set fik bedre betjening. I efteråret 2012 blev linje 65E nedlagt på grund af meget lave passagertal. Region Hovedstaden finansierer blandt andet linje 500S, der fra Kokkedal krydser alle S- togsgrene og via Brøndby Strand station kører til Ørestad station. På vejen betjener linjen 4/26

5 Avedøre Holme. Regionen har i flere omgange forbedret linjens frekvens. Senest er frekvensen i dagtimerne lørdag og søndag hævet til 3 i timen og på hverdage kører linjen nu med 8 afgange i timen i myldretiderne. Regionen har således medvirket til en markant forbedret betjening af Avedøre Holme. Fra marts 2013 blev frekvensen på linje 132 og 132 ændret til 30 minutters drift, i forbindelse med at linje 132 blev forlænget fra Rødovre Centrum til Husum og Tingbjerg, Endelig medførte et stigende passagertal og ændringer i Københavns kommune, at frekvensen på linje 1A mellem Hvidovre Hospital og centrum blev øget. Figur 1 nuværende busbetjening Hvidovre nord 5/26

6 Figur 2 nuværende busbetjening Hvidovre syd. Økonomien i busdriften Overordnet har Hvidovre kommunes udgifter til busdrift udviklet sig markant anderledes end udviklingen i Movia generelt. Målt i faste priser har niveauet været faldende og var i 2012 på indeks108,1 og forventes i år at ende på indeks 93,4 i forhold til For Movia som helhed var indeks i , og det forventes i 2013 at blive 130,8. Omkostningerne steg generelt i 2009 og 2010, fordi busdrift blev pålagt energiafgifter og reglerne for cross border leasing blev ændret. Kommunerne er blevet kompenseret for de øgede omkostninger ved DUT. 6/26

7 Figur 3 omkostningsudvikling i faste priser indekseret lig indeks 100 Omkostningsudvikling i faste priser Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Estimat Budget beh Hvidovre kommune Movia total Hvidovre kommune eksklusive energiafgift og Cross Border De seneste års effektiviseringer, lave renter og stabile energipriser har således medført, at Hvidovre kommunes omkostninger for 2013 ved andet økonomiestimat for 2013 er reduceret med 23% i forhold til regnskabet for Udgiften til busdriften for Hvidovre Kommune er i budget 2014 cirka 24 mio. kr. (kommunal finansiering, dvs. eksklusiv linje 500S som finansieres af Region Hovedstaden). Selvfinansieringsgraden på linjerne er i gennemsnit cirka 62 %. Bilag 4 indeholder information, udspecificeret per linje. 7/26

8 Figur 4 kørselsomfang og tilskudsbehov Hvidovre kommune Kørselsomfang og omkostninger i løbende priser Køreplantimer (1000) Nettoudgift Hvidovre kommune (mio. kr.) Analyser af busbetjening i Hvidovre kommune. Benyttelse og effektivitet I Tabel 22 ses de 10 mest benyttede stop i Hvidovre Kommune (Jan-Jun 2012, gennemsnitlig hverdag). Se bilag 1 for et kort som viser benyttelsen geografisk. Tabel 2: Mest benyttede stop, Hvidovre Stop Afstigere Påstigere Passagerbevægelser Friheden st Hvidovre Hospital/sløjfen Arnold Nielsens Boulevard Avedøre st Rosenhøj Hvidovre Hospital. Kollegiet Avedøre Holme, Center Syd Brostykkevej Hvidovre Butikstorv Strandmarksvej/Lodsvej /26

9 Det ses, at de mest benyttede stop er ved Avedøre St., Friheden St. og Hvidovre Hospital. Bilag 2 viser et kort over indbyggerdensitet i Hvidovre Kommune. Bilag 3 viser et kort over arbejdspladser i Hvidovre Kommune. Bemærk, at det er adresse på de registrerede virksomheder i den pågældende kvadrat der vises, og virksomhedernes størrelse kan dermed ikke ses. Bilag 4 viser, at cirka 7000 indbyggere har mere end 400 meter i luftlinje til et busstoppested eller en S-togstation. Det svarer til cirka 14 % af Hvidovre Kommunes borgere (analysen viser total, indenfor 400m). Ved at sammenligne påstigere per køreplantime får man et mål for, hvor godt timerne er udnyttet af passagererne. For buslinjer i Hvidovre Kommune gennemsnittet 71 påstigere pr time som vist i Tabel 3. Linje 1A og 18 ligger som de højeste, og linje 133 og 97N som de lavest benyttede. Tabel 3: Påstigere/køreplantime Hvidovre basisbudget 2014 Linje Timer på linjen Påstigere Påstigere/køreplantime 1A S S N Samlet Til sammenligning havde Københavns kommune 69 påstigere pr time Rødovre 64 og Gladsaxe 64 (vurderet som kommuner Hvidovre kommune kan sammenlignes med). Buslinjerne Hvidovre er dermed meget godt udnyttet. Linje 133 og 137 er sammen med natlinjen de to linjer med lavest produktivitet. Også linje 139 har, i betragtning af at den kun kører i myldretiderne, en lav udnyttelse. 9/26

10 Optimering af linjenettet I følgende afsnit opridses muligheder for optimeringer af linjenettet. Fokus er både at optimere, hvor benyttelsen er mindre gunstig, men også at opnå stigende passagertal og øgede passagerindtægter ved at målrette tilbuddet til områder, hvor der er potentiale. Frekvensforøgelser på nøglelinjer (omfordeling af ressourcer) vil ligeledes ligge i dette afsnit. Linje 18 som ny A-bus Københavns Kommune har bedt Movia vurdere konsekvenserne ved en opgradering af linje 18 til A-bus (med nyt linjenummer 8A). Frederiksberg kommune har også vist positiv interesse for en omlægning af linjen. Movia har på den baggrund vurderet linjens udvikling og muligheder. Passagerudvikling linje 18 Passagerudviklingen har i de seneste 3 år været positiv, særligt i 2012 har linjen haft fremgang. Udviklingen har medført, at serviceniveauet til tider er meget lavt på den mest benyttede strækning, og indikerer at en omstilling til A-busbetjening kan fastholde udviklingen og give yderligere passagerfremgang. Figur 5 passagerudvikling linje Linje 18 passagerudvikling Passagertal 2007 Passagertal 2008 Passagertal 2009 Passagertal 2010 Passagertal 2011 Passagertal /26

11 Infrastruktur til eventuel ny A-linje I Hvidovre kommune er der både etableret busbaner og fremrykkede stoppesteder med læskærme. Desuden er forholdene på Friheden station optimeret inden for de senere år, så i Hvidovre kommune vil en omstilling til A-bus kunne gennemføres uden investeringer i infrastrukturen. I Københavns og Frederiksberg kommune er der behov for en nærmere vurdering af mulighederne for at forbedre fremkommeligheden, idet trafikken i perioder kører meget langsomt blandt andet gennem Valby og på Jagtvej. Ny linje 8A A-buskonceptet er bygget op, så det er enkelt for kunderne, har mange afgange og ingen eller få linjevarianter. Herved imødekommer konceptet i stor udstrækning kundernes primære præferencer. Frekvensmål for A-busser er mindst 8 afgange i timen i dagtimer, 6 i timen aften og weekend og 2/3 om natten. Figur 6 linje 18 i Hvidovre kommune Linje 18 kører som hovedregel mellem Nordhavn station og Friheden station uden varianter. I myldretiderne kører linjen dog videre fra Friheden station og betjener Avedøre Holme. Skal linjen omlægges til A-bus fordrer det derfor en anden betjening mellem Friheden station og Avedøre Holme. Frekvensen for linjen lever ikke op til A-busstandard om aftenen, og linje 18 kører ikke om natten. Det stigende passagertal har medført at linje 18 i myldretiderne tilbyder et serviceniveau, der er utilfredsstillende. 11/26

12 Movia har på den baggrund gennemført en foreløbig vurdering af omkostninger og passagerkonsekvenser ved en opgradering af linjen til A-linje. Frekvensen øges i myldretiden, så serviceniveauet forbedres, ligesom det øges om aftenen og der indsættes drift om natten. Nuværende linje 18 Movia vurderer, at passagertallet for en ny A-linje vil øges med mellem 0,4 mio og 1 mio påstigere årligt. Den nye linje 8A vil være noget billigere for Hvidovre kommune end linje 18 og forventes at give en besparelse på 0,7 til 1,2 mio. Dertil skal dog lægges omkostninger til at betjene linje 18 på strækningen mellem Friheden station og Avedøre Holme. Øget frekvens på linje 132 Hvidovre kommune har fremsat ønske om at få belyst konsekvenserne ved en udvidelse af frekvensen på linje 132 på hverdage fra kl. 07 til kl. 20, således at linjen i det tidsrum vil blive trafikeret 3 gange pr. time. Status Med udgangspunkt i den trafikløsning, som blev implementeret i marts 2013, hvor blandt andet Flintholm st. blev styrket yderligere som vigtigt skifteknudepunkt og den nye A-buslinje 9A mellem Holmen og Glostrup st. blev oprettet, undergik linjerne 132 og 133 som nævnt ændringer. Linje 132 blev forlænget 2013 fra Rødovre Centrum mod nord til Tingbjerg som erstatning for linje 15. Linje 132 kører to gange pr. time i hele driftstiden. Linje 132 forventes i 2013 at få ca. 1,3 mio. passagerer stigende til 1,4 mio. i Forslaget Linje 132 kører fra marts 2013 to gange pr. time både dag og aften, alle ugens syv dage. Ved at hæve frekvensen på hverdage i tidsrummet kl. 07 til 20 til tre gange pr. time, vil der blive et klart bedre tilbud i de tidsrum, hvor behovene er størst, og linjen vil forventeligt tiltrække flere passagerer. I Københavns kommuner overvejes en omlægning af linjen, så den betjener Folehaven i stedet for linje /26

13 Efter en indkøringsperiode forventes, at flere passagerer benytter linje 132. Forventeligt vil disse komme fra hele linjens opland, men utvivlsomt vil butikkerne i Rødovre Centrum være et af linjens større trækplastre. Linje 132 skal tilføres godt køreplantimer, for at forbinde strækningen fra Valby til Tingbjerg 3 gange i timen i tidsrummet fra kl på hverdage. Ud over dette tidsrum på hverdage samt i weekends trafikeres linjen uændret 2 gange pr. time. Ved at styrke linje 132 forbedres forbindelsen til såvel Rødovre Centrum som Valby fra den del af Hvidovre kommune, som ikke betjenes af linje 200S. For Hvidovre kommune vil udgiften til udvidelsen af linje 132 blive en årlig merudgift på 1,8 mio. kr. Tabel 4 linje 132 Linje 132, Budget 2014, basis Linje 132, frekvens 3 gange pr. time Passagerer, årligt 1,41 mio. 1,66 mio. Bustimer i alt Bustimer, Københavns kommune Bustimer, Rødovre kommune Bustimer, Hvidovre kommune Tilskudsbehov, Københavns kommune 2,9 mio. kr. 4,0 mio. kr. Tilskudsbehov, Rødovre kommune 3,9 mio. kr. 5,4 mio. kr. Tilskudsbehov, Hvidovre kommune 4,6 mio. kr 6,4 mio. kr. Optimering af Linje 133 Linje 133 blev i slutningen af 2011 erstattet af linje 1A i Avedøre Stationsby og omlagt til at betjene en del af Gl. Køge Landevej. Omlægningen gav en passagerfremgang til linje 1A i Avedøre Stationsby men en forventet passagernedgang på linje 133. Linjen har i 2012 mistet 20 % af passagererne. Linje 133 trafikeres fra marts 2013 to gange pr. time i hele driftstiden. Benyttelsen af linje 133 er således generelt lav, om aftenen er benyttelsen så lav, at en reduktion til kørsel én gang i timen kan dække behovet. 13/26

14 I Københavns kommune overvejes som forslag 1 en ændring af linje 133, så den afkortes til Valby station og omlægges ad Kulbanevej. Som forslag to kan det overvejes at reducere frekvensen til en gang i timen om aftenen efter kl 19. Tabel 5 linje 133 Linje 133, Basisbudget 2014 Linje 133, Forslag 1 Forslag 2 Tilskudsbehov, Københavns kommune Tilskudsbehov, Hvidovre kommune 4,3 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,4 mio. kr. 3,7 mio. kr 3,2 mio. kr. 2,8 mio. kr. Betjeningen af Avedøre Holme Avedøre Holme betjenes i dag af linjerne 18, 137, 139, 200S og 500S Linje 18 betjener via Friheden St. og Center Syd den vestlige del af Avedøre Holme. Betjeningen sker i tidsrummet kl og på hverdage, og der køres med en frekvens på 10 busser pr. time. Linje 139 betjener fra Friheden St. via Center Syd den østlige del af Avedøre Holme. Betjeningen sker i tidsrummet kl og på hverdage, og der køres med en frekvens på 6 busser pr. time. Linje 200S betjener ligesom linje 139 fra Friheden St. via Center Syd den østlige del af Avedøre Holme. Dog køres modsat vej rundt af linje 139. Betjeningen sker i tidsrummet kl og på hverdage, og der køres med en frekvens på 6 busser pr. time. Den østlige del af Avedøre Holme betjenes af linjerne 139 og 200S af tilsammen 12 busafgange pr. time. Linje 137 betjener via Friheden St. og Center Syd såvel den østlige som den vestlige del af Avedøre Holme. Betjeningen sker i tidsrummet kl og på hverdage, og der køres med en frekvens på 2 busser (dagtimer) hhv. 1 bus (aftentimer) pr. time. Linje 137 dækker således linjerne 18, 139 og 200S betjeningsområde, uden for de tidsrum hvor disse linjer kører. Region Hovedstaden finansierer linje 500S som på Avedøre Holme betjener Stamholmen og Center Syd. Linjen giver forbindelse til Ørestad station, til Brøndby Strand Glostrup og vide- 14/26

15 re nordpå. Fra 2013 er frekvenserne øget, så linjen har 8 afgange i timen i myldretiderne 3 i dagtimerne (også lørdag og søndag) og en afgang i timen om aftenen. Figur 7 nuværende budsbetjening Avedøre Holme Forslag til ændret betjening: På en almindelig hverdag i myldretiderne benytter knapt 1500 påstigere linjerne 18, 139 og 200S til eller fra Avedøre Holme. Knapt 2/3 af disse har den østlige den af Avedøre Holme som rejsemål og benytter sig således af linjerne 139 og 200S. Movia vurderer, at Avedøre Holme er dækket ganske godt med busafgange, når der skeles til den aktuelle benyttelse påstigere til 142 ture på en gennemsnitlig hverdag i de syv myldretimer, giver godt 10 lokale påstigere pr. tur. 15/26

16 Såfremt linje 18 omstilles til A-bus, Kan den nye A-linje ikke betjene Avedøre Holme men skal have endestation på Friheden St. Med det aktuelle antal rejsende til og fra Avedøre Holme, vurderer Movia, at linjerne 139 og 200S ændres og styrkes på anden vis. Det foreslås derfor at: Linje 200S overtager betjeningen af den vestlige del af Avedøre Holme efter linje 18. Driftsomfanget og frekvensen ændres ikke på linje 200S, så 10 afgange pr. time bliver derved til 6 afgange pr. time for de ca. 550 daglige påstigere. Forudsætter vi, at passagertallet fastholdes, vil det øge den lokale søgning fra nuværende 8 påstigere pr. tur til ca. 15 påstigere pr. tur. På den østlige del af Avedøre Holme bliver linje 139 derved enerådende, men linjen forslås styrket med yderligere en bus, således at frekvensen kan øges fra 6 til 9 afgange pr. time. De ca. 950 daglige påstigere på Avedøre Holme øst vil opleve en ændring fra de nuværende 12 ture pr. time til 9 ture pr. time. Forudsætter vi, at passagertallet fastholdes, vil det øge den lokale søgning fra nuværende 13 påstigere pr. tur til ca. 18 påstigere pr. tur. Linje 137 foreslås nedlagt. I dagtimerne mellem myldretiderne erstattes linjen af linjerne 139 og 200S, begge med tre ture pr. time. Om aftenen, hvor linjen er meget sparsomt benyttet (ca. en påstiger pr. tur), foreslås betjeningen omlagt til betjening med Movia Flextur. Den regionalt finansierede linje 500S foreslås opretholdt uændret. Økonomien i den ændrede betjening: Linjerne 139 og 200S skal begge tildeles en bus ekstra i det beskrevne scenarie. Hvidovre kommunes tilskud til de to buslinjer vil derved stige med ca. 0,9 mio. kr. årligt. Besparelsen ved at nedlægge linje 137 anslås til yderligere 0,9 mio. kr. årligt. Udgifter til betjening med Movia Flextur er ikke indregnet. Til sammenligning forventer Ballerup kommune en udgift på 0,4 mio kr mens Solrød og Furesø kommuner forventer 0,1 mio kr. Proces efter kommunens behandling af forslag om ændringer Ændringer af busbetjeningen i Hvidovre kommune påvirker såvel betjening som økonomi i de øvrige kommuner hvor busserne kører. Linje 18 kører også i København og Frederiksberg kommuner. Og de kommuner overvejer parallelt med Hvidovre om linjen skal konverteres til A-bus. Da linjerne 132 også kører i Rødovre og Københavns kommuner, påvirker det også økonomien her. Rødovre kommune vil forventeligt skulle betale 1,5 mio. kr. mere pr. år, men i Københavns kommune vil løsningen være omtrentlig økonomisk neutral. 16/26

17 Tilsvarende kører linje 133 også i Københavns kommune. Når Hvidovre kommune har taget principbeslutninger om den fremtidige busbetjening vil det derfor være nødvendigt at gennemføre en dialog og forhandling med øvrige berørte kommuner med henblik på at opnå enighed om en sammenhængende løsning. Delvist parallelt hermed vil Movia drøfte de kontraktlige konsekvenser med de operatører der betjener kommunens linjer, så de nødvendige kontrakttilpasninger kan gennemføres. Movia vurderer, at denne proces kan gennemføres i det sene efterår, så ændringerne kan implementeres ved køreplanskiftet i oktober Flextur I det følgende redegøres for Flextur som en option for Hvidovre Kommune. På side 20 i nærværende notat er gengivet Movias produktblad for Flextur. Her er Flexturkonceptet beskrevet i sin helhed. Kommunen kan tilkøbe Flextur som supplement til busbetjening princippet er at Flextur er et tilbud om teletaxibetjening til en pris der svarer til kontantbilletprisen (24 kr i starttakst). Flextur kan være en mulighed for Hvidovre Kommune, som supplement til den eksisterende kørsel i områder med langt til den rutebundne trafik, og i nogle tilfælde endog erstatning for mindre benyttet kørsel i Hvidovre Kommune. Starttaksten er som nævnt 24 kroner og svarer således til en 2-zoners busbillet. Dette gør Flextur anvendeligt som et reelt supplement til den rutebundne kollektive trafik. Ikke mindst i områder, hvor denne er mindre dækkende eller på tidspunkter, hvor der ikke køres så hyppigt. En mulighed kunne være at erstatte linje 137s betjening af Avedøre Holme i aftentimerne. Linje 137 benyttes af gennemsnitligt 26 passagerer på en hel aften, fra kl. ca til midnat. Det svarer til ca. 4 passagerer pr. tur. Ved at nedlægge linje 137 om aftenen, forventer Movia, at Hvidovre kommune vil kunne spare ca. halvdelen af sine udgifter til denne linje, jf. tabellen på side 17. Hvidovre kommune har endvidere sammen med en række andre kommuner i Trafiksamarbejdet igangsat en analyse af mulighederne for bedre at koordinere kommunernes lukkede kørselsordninger, for eksempel ved at tilslutte sig Movias Flextrafik-koncept. 17/26

18 Mobility management Region H har taget initiativ til et samarbejde mellem Hvidovre Kommune, Hvidovre Hospital, Tetraplan og Movia. I arbejdet sættes fokus på at fremme de ansattes brug af øvrige transportmidler end privatbilen, samt ligeledes at stimulere de ambulante besøgende samt pårørende ved Hvidovre Hospital til at benytte bus og tog som transportmiddel. Flere tusinde ansatte ved Hvidovre Hospital samt cirka daglige besøgende vil kunne påvirkes gennem forskellige kampagnetiltag, som både skal virke adfærdsstimulerende (oplysningskampagner, blandt andet) samt en vurdering af det konkrete kollektive transport tilbud for at vurdere om det opfylder de potentielle brugeres behov (mht. hyppighed, netværksanalyse osv.). Det foreslås, at Hvidovre Kommune og Movia arbejder videre med mobilitetsplanlægning for Hvidovre Hospital. Det foreslås ligeledes, at Avedøre Holme erfaringerne fra arbejdet med Hvidovre Hospital anvendes til en målrettet indsats i forhold til de cirka medarbejdere i erhvervsområdet Avedøre Holme der hovedsageligt pendler med bil. Det kollektive transporttilbud er dog et reelt alternativ for mange, og det foreslås, at der igangsættes et samarbejde med de største virksomheder om hvorledes det vil kunne lade sig gøre at tiltrække flere til bussen i stedet for bilen. Miljøprofil og busser i Hvidovre Kommune Movia øger ved hvert udbud af buskørsel kravene til bussernes miljøstandard. Afsættet for kravene er dels den tekniske udvikling, dels de overordnede miljømål i Movias miljøstrategi, trafikplan og forretningsplan. Da busserne betjener mange kommuner er det afgørende for at kunne arbejde med området, at der er enighed om ambitionsniveauet. I forslag til Trafikplan 2013 er målene fra 2008 frem til 2020 skærpet for det område Hvidovre kommune indgår i. Forslagene til mål er som følger: - CO 2 reduktion med 35 % - NO x reduktion med 75 % - Partikler reduktion med 75% - Støj reduktion fra 77 db til 75 db Movia arbejder for, at målene nås ved at stille højere krav i de udbud, der løbende gennemføres, idet Movia samtidig lægger vægt på driftsstabilitet og sikring af, at indkøbet giver mest miljø for pengene. Resultaterne af arbejdet har været meget positive og forslagene til skærpede mål skal ses i det lys. 18/26

19 Tabel 6 udledninger af CO 2, NO x og partikler pr. kørt time, ændring Forbedringer af bussernes udledninger Realiseret CO 2 NOx Partikler 6 pct. 21,25 pct. 58 pct. Forbedring af fysiske forhold for bustrafik i Hvidovre Kommune Realtidsmoduler og opgradering af stoppesteder. Realtidsmoduler mindsker den oplevede ventetid for kunderne væsentligt, og skaber dermed øget tilfredshed. I Hvidovre Kommune er der ikke opsat realtidsmoduler, og flere steder vil stoppestedsforholdene væsentligt forbedres ved opsætning af disse. Movia har analyseret benyttelsen og vurderer på baggrund af erfaringer i andre kommuner, at der er grundlag for at sætte realtidsinform a- tion op på ca 20 stoppesteder. Movia gennemfører et udbud af en ny generation af count down i efteråret 2013 og forventer at kunne levere til såvel Holcherstandere som vandrørsstandere i Det forventes at stkprisen vil være kr. Det foreslås, at der derudover igangsættes en mere dybdegående analyse af hvorvidt de største stoppesteder i Hvidovre Kommune har et passende niveau af læskærme og faciliteter. I 2012 er udarbejdet en række fremkommelighedstiltag for buslinjerne 200S og 1A i Hvidovre kommune. Anbefalingerne i projektet Fremkommelighed Der Batter kan med fordel følges med henblik på at opnå kortere rejsetider og driftsbesparelser. 19/26

20 Bilag 1: Gennemsnitlige daglige passagerer, Hvidovre 20/26

21 Bilag 2: Indbyggere, Hvidovre 21/26

22 Bilag 3: Arbejdspladser, Hvidovre 22/26

23 Bilag 4: Basisbudget 2014 Hvidovre Budget/Regnsk ab Linje Timer i kommunen Timer på linjen Påstigere Indtægter Udgifter Linjens Finansiering Selvfinansieringsgrad Nettoudgift pr. linje kommune Andel af linjens finansiering Lokale Linjer ,42% ,00% ,20% ,00% HUR 200S Hvidovre ekstra tilskud Lokale Linjer ,69% ,30% ,97% ,00% Lokale Flere kommuner 1A ,31% ,05% ,82% ,42% ,99% ,11% 97N ,47% ,53% ,10% ,75% ,37% ,96% 200S ,33% ,29% Lokale Flere Kommuner ,98% ,52% Total linjer i kommunen ,27% ,05% Regionale Linjer 500S ,22% ,15% Regionale Linjer ,22% ,15% Nøgletal i tabellen pånær timer i kommune og kommunens finansiering er for HELE linjen NB! Regionale linjer finansieres af regionerne og indgår således ikke i kommunens finansiering 23/26

24 Bilag 5: Restpotentiale, Hvidovre 24/26

25 Bilag 6: Passagerudvikling 2011 til 2012, januar juni 25/26

26 Bilag 7 Produktblad Flextur: 26/26

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. juni 2011 Roskilde Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. juni 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere