HusCompagniet MidtNord - Aarhus Bredskiftevej Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til en ny bolig med integreret carport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HusCompagniet MidtNord - Aarhus Bredskiftevej Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til en ny bolig med integreret carport"

Transkript

1 HusCompagniet MidtNord - Aarhus Bredskiftevej Aarhus V Tilladelse efter planlovens 35 til en ny bolig med integreret carport Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en bolig med integreret carport på matr. nr. 5i Blegind By, Blegind med adressen Langballevej 1c, 8362 Hørning. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 5 år, bortfalder den. Tilladelsen anses for udnyttet, når bygge- og anlægsarbejdet er igangsat, og derefter fortsættes i sædvanligt tempo, til det er færdigt. Beliggenheden af ejendommen fremgår af nedenstående oversigtskort. Dato 13. juni 2018 Sagsnr.: P Din reference Betinna Grønkjær-Petersen Tlf.: Telefontider Man ons: Tor: Fre: Åbningstider Man ons: Tor: Fre: Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejer Ansøgning Der er ansøgt om opførelse af en bolig på 147 m 2 med en overdækket terrasse på 28 m 2, en carport med redskabsrum på 37 m 2 Teknik og Miljø Byggesag Skanderborg Fælled Skanderborg

2 Beliggenheden af det ansøgte fremgår af nedenstående beliggenhedstegning. Baggrund for afgørelsen Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen om landzonetilladelse modtaget af Skanderborg Kommune den 16. oktober 2017, samt supplerende materiale modtaget den 28. februar 2018 og 25. maj Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i det senest reviderede ansøgningsmateriale. Ejendommen er beliggende i landzone, og ligger inden for kommuneplanramme LB.05.BE Planlovens 35 Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Det følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på baggrund af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn samt hensynet til erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Derfor bør tilladelser efter planlovens 35 kun meddeles, når et ansøgt byggeri ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt område. Side 2 af 5

3 Det fremgår af Skanderborg Kommunes praksis for administration af planloven, at der normalt meddeles tilladelse opførelse af boliger, når det er inden for landsbyafgrænsning og kan karakteriseres som huludfyldning. - Natura 2000 områder og strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område. Der må ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser, der ligger ca. 7,3 km mod nord. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside Skanderborg Kommune vurderer, at det ansøgte på baggrund af projektets karakter og den store afstand ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-arter er stor vandsalamander i et vandhul ca. 1,2 km fra det ansøgte. Det ansøgte vil berøre en byggegrund., der efter kommunens vurdering er uegnet som yngle- eller rasteområde for arten, hvorfor det ansøgte ikke vil påvirke arten. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det ansøgte. - Høring Sagen har været i høring hos de nærmeste naboer, og de er ikke kommet med indvendinger imod det ansøgte. Vurdering I den aktuelle sag er der tale om opførelse af en bolig på en hidtil ubebygget grund på 1328 m 2. I forhold til afgørelsen efter planlovens 35 er der lagt vægt på, at grunden ligger inden for en landsbyafgrænsningen af byen Blegind, og opførelsen af en bolig med carport på grunden udfylder et mindre hul i landsbyen i forhold til omkringliggende beboelsesejendomme. Byggetilladelse Det ansøgte kræver en byggetilladelse fra kommunen. Byggeansøgningen er modtaget. Byggetilladelsen kan først meddeles efter klagefristens udløb med mindre afgørelsen påklages. Offentliggørelse Tilladelsen efter planlovens 35 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside mandag den 18. juni 2018, samt efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kapitel 14. Ansøger og enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Herudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Side 3 af 5

4 Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. for at klage. Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Planklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Med venlig hilsen Betinna Grønkjær-Petersen Planlægger Side 4 af 5

5 Orientering om tilladelse sendt til - Ejer af ejendommen, Birgitte Ilsøe, - Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité,

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum BYGMESTEREN A/S Troldmosevej 2 7323 Give Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at etablere

Læs mere

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej 23 8670 Låsby Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Vi giver dig tilladelse efter planlovens 35 til at opføre en dobbelt garage

Læs mere

Arne Kornum Krag Gitte Nørbæk Krag Ringklostervej Skanderborg

Arne Kornum Krag Gitte Nørbæk Krag Ringklostervej Skanderborg Arne Kornum Krag Gitte Nørbæk Krag Ringklostervej 8 8660 Skanderborg E-mail: ankra@lb.dk, gk@gittekrag.dk Tilladelse efter planlovens 35 til indretning af Bed & Breakfast på Ringklostervej 8 Der meddeles

Læs mere

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til etablering af 57 m² integreret

Læs mere

Margrete Særmark Ravnsøvej Låsby

Margrete Særmark Ravnsøvej Låsby Margrete Særmark Ravnsøvej 73 8670 Låsby E-mail: saerkon@mail.dk Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til renovering og udvidelse af udhus på Ravnsøvej 73 Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald Peter Thomsen Teglumvej 1 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til opførelse af stald Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en stald på 99,2 m 2 på matr.

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Søren Abildgaard Christina Lægsgaard Kristensen

Søren Abildgaard   Christina Lægsgaard Kristensen Søren Abildgaard E-mail: soa@terma.com Christina Lægsgaard Kristensen E-mail: laegsgaard@hotmail.com Alexander Strandby Henriksen E-mail: alexanderstrandby@gmail.com Tilladelse efter planlovens 35 til

Læs mere

SKANDERBORG FESTIVALKLUB Birkevej Skanderborg

SKANDERBORG FESTIVALKLUB Birkevej Skanderborg SKANDERBORG FESTIVALKLUB Birkevej 20 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af campingareal i forbindelse med afholdelse af SmukFest Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden 6 8700 Horsens Sendt via e-mail: ddd@landplan.dk Tilladelse efter planlovens 35 til udstykning af ny landbrugsejendom Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af 4 lejligheder i eksisterende erhvervsbygninger

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af 4 lejligheder i eksisterende erhvervsbygninger Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af 4 lejligheder i eksisterende erhvervsbygninger Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til etablering af 4 lejligheder i

Læs mere

Gudnitz Krabbe Vang Arkitektur & Design A/S Nordre Strandvej Risskov

Gudnitz Krabbe Vang Arkitektur & Design A/S Nordre Strandvej Risskov Gudnitz Krabbe Vang Arkitektur & Design A/S Nordre Strandvej 44 8240 Risskov Tilladelse efter planlovens 35 til indretning af 5 udlejningsværelser/ferieboliger Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

HusCompagniet Bredskiftevej 20, Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport

HusCompagniet Bredskiftevej 20, Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport HusCompagniet Bredskiftevej 20, 1. 8210 Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til

Læs mere

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Att: Pedel Finn Nygaard Jensen Sendt pr. mail:

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Att: Pedel Finn Nygaard Jensen Sendt pr. mail: Efterskolen Ådalen Brogårdsvej 4 8362 Hørning Att: Pedel Finn Nygaard Jensen Sendt pr. mail: [finn.pedel@efterskolen-aadalen.dk] Tilladelse og dispensation til opstilling af containere til lager Der meddeles

Læs mere

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Sendt pr. mail: Tilladelse og dispensation til opførelse af bygning til skoleformål

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Sendt pr. mail: Tilladelse og dispensation til opførelse af bygning til skoleformål Efterskolen Ådalen Brogårdsvej 2 8362 Hørning Sendt pr. mail: [thomas@aaskolen.dk] Tilladelse og dispensation til opførelse af bygning til skoleformål Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35

Læs mere

Brian Alminde Pedersen Stenskovvej Galten

Brian Alminde Pedersen Stenskovvej Galten Brian Alminde Pedersen Stenskovvej 49 8464 Galten Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning (carport) til et udhus på Stenskovvej 49, 8464 Galten Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET KAMP ApS Villavej 12 B 8660 Skanderborg Sendt pr. mail [mail:

ARKITEKTFIRMAET KAMP ApS Villavej 12 B 8660 Skanderborg Sendt pr. mail [mail: ARKITEKTFIRMAET KAMP ApS Villavej 12 B 8660 Skanderborg Sendt pr. mail [mail: kk@kampaps.dk] Tilladelse efter planlovens 35 til overdækning på kioskbygning Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Att: Forstander Svend Andersen Sendt pr. mail:

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Att: Forstander Svend Andersen Sendt pr. mail: Efterskolen Ådalen Brogårdsvej 4 8362 Hørning Att: Forstander Svend Andersen Sendt pr. mail: [svend@efterskolen-aadalen.dk] Tilladelse og dispensation til ændret omfang og udformning af bygning til skoleformål

Læs mere

at byggeriet opføres i overensstemmelse med bygningsbeskrivelse, situationsplan og facadetegninger fremsendt den 9. januar 2017.

at byggeriet opføres i overensstemmelse med bygningsbeskrivelse, situationsplan og facadetegninger fremsendt den 9. januar 2017. Christopher Edelgaard Caspersen Assensgade 30,2 th 8000 Aarhus C Tilladelse til opførelse af énfamiliehus på adressen Ny Stillingvej 2c i landsbyen Mesing (8660 Skanderborg) Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

LTM ARKITEKT- OG BYGGEFIRMA ApS Julsøvej Silkeborg att: Nikolaj Kirsch Kragelund Sendt pr. mail:

LTM ARKITEKT- OG BYGGEFIRMA ApS Julsøvej Silkeborg att: Nikolaj Kirsch Kragelund Sendt pr. mail: LTM ARKITEKT- OG BYGGEFIRMA ApS Julsøvej 201 8600 Silkeborg att: Nikolaj Kirsch Kragelund Sendt pr. mail: [nkk@ltm.dk] Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus og udhus Der meddeles

Læs mere

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Kim Jakobsen Sønderlundsvej 8 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Renosyd i/s Norgesvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til buffertank til Affaldscenter Skårup

Renosyd i/s Norgesvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til buffertank til Affaldscenter Skårup Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til buffertank til Affaldscenter Skårup Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at etablere

Læs mere

Ulrik Gydesen Madsen Emborgvej Ry

Ulrik Gydesen Madsen Emborgvej Ry Ulrik Gydesen Madsen Emborgvej 23 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af erhvervsbygning og lovliggørelse af midlertidige opstillede pavilloner Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

- At brugen af arbejdspladserne er ophørt senest 1. marts 2019, og at arealet er retableret, således at det tilbageføres til den hidtidige anvendelse

- At brugen af arbejdspladserne er ophørt senest 1. marts 2019, og at arealet er retableret, således at det tilbageføres til den hidtidige anvendelse Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af midlertidige arbejdspladser samt støjvolde Der meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse efter planlovens

Læs mere

NODO ApS Silkeborgvej Aarhus C. På mail: Landzonetilladelse og dispensation fra nbl. 16 til omog tilbygning til enfamiliehus

NODO ApS Silkeborgvej Aarhus C. På mail: Landzonetilladelse og dispensation fra nbl. 16 til omog tilbygning til enfamiliehus NODO ApS Silkeborgvej 41 8000 Aarhus C På mail: an@nodo.dk Landzonetilladelse og dispensation fra nbl. 16 til omog tilbygning til enfamiliehus Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Skanderborg Adelgade Skanderborg Att: Jens-Erik Schjødt Svensson

AAKJAER Landinspektører Skanderborg Adelgade Skanderborg Att: Jens-Erik Schjødt Svensson AAKJAER Landinspektører Skanderborg Adelgade 88 8660 Skanderborg Att: Jens-Erik Schjødt Svensson Tilladelse og dispensation til opførelse af nyt sommerhus til erstatning for eksisterende Der meddeles hermed

Læs mere

Christoffersen & Weiling Architects ApS Hans Broges Gade Aarhus C. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af udhus

Christoffersen & Weiling Architects ApS Hans Broges Gade Aarhus C. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af udhus Christoffersen & Weiling Architects ApS Hans Broges Gade 15 8000 Aarhus C Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af udhus Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til

Læs mere

KALMARGÅRDEN A/S Hellesvej Bramming. Tilladelse og dispensation til etablering af sommerhus samt udhus

KALMARGÅRDEN A/S Hellesvej Bramming. Tilladelse og dispensation til etablering af sommerhus samt udhus KALMARGÅRDEN A/S Hellesvej 37 6740 Bramming Tilladelse og dispensation til etablering af sommerhus samt udhus Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) samt dispensation fra

Læs mere

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej 2 Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til opførelse

Læs mere

Menzer og Kristensen A/S Sent pr. mail:

Menzer og Kristensen A/S Sent pr. mail: Menzer og Kristensen A/S Sent pr. mail: [laj@menzer-kristensen.dk] Tilladelse og dispensation til opførelse af nyt enfamiliehus og garage med tilhørende have Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Anders Bohn Hjorth Line Gebauer Josefsen Ydingvej Skanderborg

Anders Bohn Hjorth Line Gebauer Josefsen Ydingvej Skanderborg Anders Bohn Hjorth Line Gebauer Josefsen Ydingvej 98 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til indretning af 5 boliger i eksisterende bygninger på Ydingvej 98, 8660 Skanderborg. Der meddeles

Læs mere

Tegnestuen Egholm ved Mads Hedegaard Egholmsvej Skanderborg

Tegnestuen Egholm ved Mads Hedegaard Egholmsvej Skanderborg Tegnestuen Egholm ved Mads Hedegaard Egholmsvej 27 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af tilbygning med dommertårn samt tilskuerpladser Der meddeles hermed tilladelse efter

Læs mere

Michael Vindum Møller Låsbyvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af autoværksted

Michael Vindum Møller Låsbyvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af autoværksted Michael Vindum Møller Låsbyvej 157 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af autoværksted Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Katrine Nymark Lergravsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på Lergravsvej 23, Vitved

Katrine Nymark Lergravsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på Lergravsvej 23, Vitved Katrine Nymark Lergravsvej 23 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på Lergravsvej 23, Vitved Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en

Læs mere

Frank Langberg Rasmussen Dørupvej Hørning

Frank Langberg Rasmussen Dørupvej Hørning Frank Langberg Rasmussen Dørupvej 13 8362 Hørning Landzonetilladelse til stuehus, garage, anneks, stald, læskur, ridebane og erhverv på Dørupvej 13, 8362 Hørning Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Niels Sørensen Horndrupvej Skanderborg. Tilladelse og dispensation til forlængelse samt forhøjelse af eksisterende støjvold

Niels Sørensen Horndrupvej Skanderborg. Tilladelse og dispensation til forlængelse samt forhøjelse af eksisterende støjvold Niels Sørensen Horndrupvej 4 8660 Skanderborg Tilladelse og dispensation til forlængelse samt forhøjelse af eksisterende støjvold Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum)

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum) Jacob Mai Lemming Vestre Skolevej 19 8464 Galten Mail: lemming.j@gmail.com Dato: 8. oktober 2015 Sagsnr.: 15/48834 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale.

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale. Knud Hyldahl Thyregodvej 11 7323 Give Sendt pr mail: [rapsbil@gmail.com] Dato: 26. juni 2015 Sagsnr.: 14/87540 Tilladelse efter planlovens 35 til opstilling af husstandsvindmølle Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Peter Hvalsø Johansen Ryvejen Hørning

Peter Hvalsø Johansen Ryvejen Hørning Peter Hvalsø Johansen Ryvejen 17 8362 Hørning Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af hundepension med tilhørende kombineret modtagelse og butik Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

SLETH A/S Sonnesgade Aarhus C Att: Søren Leth (mail:

SLETH A/S Sonnesgade Aarhus C Att: Søren Leth (mail: SLETH A/S Sonnesgade 11 8000 Aarhus C Att: Søren Leth (mail: sl@sleth.dk) Tilladelse og dispensation til opførelse af nyt sommerhus med udhus på Bolskovvej 13A, 8660 Skanderborg Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

SKANDERBORG FESTIVALKLUB Birkevej Skanderborg

SKANDERBORG FESTIVALKLUB Birkevej Skanderborg SKANDERBORG FESTIVALKLUB Birkevej 20 8660 Skanderborg Tilladelse og dispensation til etablering af campingareal i forbindelse med afholdelse af SmukFest Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en virksomhed med kontorfællesskab og udstillingsfaciliteter samt 3 værelser.

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en virksomhed med kontorfællesskab og udstillingsfaciliteter samt 3 værelser. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en virksomhed med kontorfællesskab og udstillingsfaciliteter samt 3 værelser. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

TELCON A/S Att: Camilla Klingenberg Terp Nordre Boulevard Varde. Tilladelse efter planlovens 35 til udskiftning af antennemast

TELCON A/S Att: Camilla Klingenberg Terp Nordre Boulevard Varde. Tilladelse efter planlovens 35 til udskiftning af antennemast TELCON A/S Att: Camilla Klingenberg Terp Nordre Boulevard 93 6800 Varde Tilladelse efter planlovens 35 til udskiftning af antennemast Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Tidsbegrænset tilladelse indtil 1. januar 2021efter planlovens 35 til indretning af Himmelbjerggården til Nordisk inspirationsfællesskab Der meddeles

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte.

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-132-18 19-12-2018 Landzonetilladelse - Borg 59, 6261 Bredebro Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til,

Læs mere

25 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig opførelse af lade på matr. nr. 6e Thorsø By, Voldby, beliggende Kristiansmindevej 1, Thorsø Mark, 8500 Grenaa

25 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig opførelse af lade på matr. nr. 6e Thorsø By, Voldby, beliggende Kristiansmindevej 1, Thorsø Mark, 8500 Grenaa Cay Wulff Sørensen Kristiansmindevej 1 Thorsø Mark 8500 Grenaa Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 27.07.2017 Reference: Annette Jessen Tlf.: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 17/12085 25 afgørelse

Læs mere

Knud Erik Madsen Krusåvej Gråsten

Knud Erik Madsen Krusåvej Gråsten Knud Erik Madsen Krusåvej 9 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 6 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Krusåvej 11B, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har

Læs mere

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-137-18 19-12-2018 Landzonetilladelse opførelse af tilbygning, Skærbækvej 16A, Toftlund Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Brøruphus Efterskole Att.: Jan Nielsen Brøruphusvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til 6 lysmaster

Brøruphus Efterskole Att.: Jan Nielsen Brøruphusvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til 6 lysmaster Brøruphus Efterskole Att.: Jan Nielsen Brøruphusvej 5 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til 6 lysmaster Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-2-19 05-03-2019 Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Denne tilladelse annullerer samtidig en landzone- og byggetilladelse fra 2017 til en garage på 35 m 2.

Denne tilladelse annullerer samtidig en landzone- og byggetilladelse fra 2017 til en garage på 35 m 2. Lars Danefærd Christiansen Skovvej 1A 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at udvide en eksisterende ladebygning på ejendommen matr. nr. 115 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Skovvej 1A, 6440

Læs mere

Finn Hansen Pommersgaard Sydals

Finn Hansen Pommersgaard Sydals Finn Hansen Pommersgaard 1 6470 Sydals Landzonetilladelse til at anlægge en ridebane på ejendommen matr.nr. 8 Vibøge, Lysabild, der ligger på adressen Pommersgaard 1, 6470 Sydals. Sønderborg Kommune har

Læs mere

Karsten Gram Egedam Gråsten

Karsten Gram Egedam Gråsten Karsten Gram Egedam 3 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at udvide overdækket areal og opføre ny carport så det samlede areal kommer op på i alt 74 m² på ejendommen matr.nr. 62 Ladegårdskov ejerlav, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på Norddjurs Kommunes hjemmeside den 21. august 2017.

Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på Norddjurs Kommunes hjemmeside   den 21. august 2017. Mia Niebuhr Sejersbøl Skovsmindevej 20, V Alling Mk 8963 Auning Afdeling: Byggegruppen Dato: 21. august 2017 Reference: Anders Enggaard E-mail: byggesag@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.:

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 29. august 2018 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m².

Sønderborg Kommune har den 29. august 2018 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m². Hans Jørgensen Bladt Bærensmøllevej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m² på ejendommen matrikel nr. 5 af Lunden Havnbjerg, der ligger på Bærensmøllevej

Læs mere

Finn Vagner Christiansen Bækken Gråsten

Finn Vagner Christiansen Bækken Gråsten Finn Vagner Christiansen Bækken 12 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide eksisterende garage/lade til 57 m² på ejendommen matr.nr. 145 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Bækken 12, 6300

Læs mere

/2623 2/5

/2623 2/5 Tina Hansen Tandsgårdvej 8 6470 Sydals Landzonetilladelse til at ændre anvendelse på ejendommen Matr. nr. 17 Tandslet ejerlav, Tandslet. Tandsgårdvej 8, 6470 Sydals. Ændret anvendelse fra udhus til fodplejeklinik.

Læs mere

- Landzonetilladelsen må først tages i brug, når der er opnået en miljøgodkendelse. Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg

- Landzonetilladelsen må først tages i brug, når der er opnået en miljøgodkendelse. Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af støjvolde langs med E45 motorvejen Der meddeles

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Dispensation til etablering af projekt lille Nyhavn indenfor søbeskyttelseslinjen

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Dispensation til etablering af projekt lille Nyhavn indenfor søbeskyttelseslinjen STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej 2 8680 Ry Dispensation til etablering af projekt lille Nyhavn indenfor søbeskyttelseslinjen Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til at etablere

Læs mere

Bjarne Føgh Blansskovvej 23, Blans 6400 Sønderborg

Bjarne Føgh Blansskovvej 23, Blans 6400 Sønderborg Bjarne Føgh Blansskovvej 23, Blans 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et redskabsrum og en udestue på ejendommen matr.nr. 102 Blans, Ullerup, der ligger på Blanskovvej 23, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster Laust Peder Knudsen Åvedvej 1 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-420-17 13-09-2017 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Sonny Klausen Landevejen Augustenborg

Sonny Klausen Landevejen Augustenborg Sonny Klausen Landevejen 2 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelse på ejendommen Matr. nr. 112 Ketting ejerlav, Ketting. Landevejen 2, 6440 Augustenborg. Ændret anvendelse fra udhus

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

John Anker-Møller Wind Klinting Sønderborg

John Anker-Møller Wind Klinting Sønderborg John Anker-Møller Wind Klinting 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre cykelskur op ad gavl af eksisterende udhus på ejendommen matr.nr. 7 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Klinting 6, 6400

Læs mere

Beplantningen mod vest og syd skal bibeholdes i det omfang, det er praktisk muligt.

Beplantningen mod vest og syd skal bibeholdes i det omfang, det er praktisk muligt. Leif Hansen Kanalvej 2, Hundslev 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en ladebygning på ejendommen matr.nr. 10 Hundslev, Normark, der ligger på Kanalvej 2, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 30-11-2018 / 01.03.03-P19-152-18 Landzonetilladelse I har fået landzonetilladelse til at montere et 6 meter langt

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m².

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m². Jeanette Møller Reinewald Vestermark 7 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til maskinhus og overdækning på i alt 122 m² på ejendommen matr.nr. 25a Tørsbøl, Kværs, der ligger på Vestermark 7,

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 6. juni 2019 Sagsnr.: 19/37975 Ejendomsnr.: 23457 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer

Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-105-18 10-10-2018 Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Allan Sørensen Tørsbølgade Gråsten

Allan Sørensen Tørsbølgade Gråsten Allan Sørensen Tørsbølgade 28 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lovliggørelse af bålhytte/shelter på 20 m² og opførelse af ny carport med udhus på 53 m². Ejendommen matr.nr. 84 af Tørsbøl Kværs, der

Læs mere

Landzonetilladelse Dalumvej 30, 9541 Suldrup Matr.nr. 20 Suldrup By, Suldrup

Landzonetilladelse Dalumvej 30, 9541 Suldrup Matr.nr. 20 Suldrup By, Suldrup Center Plan Byg og Vej REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 02.34.02-P19-63-17 Ejendomsnr.: 6816 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse Højbovej 5, 9240 Nibe Matr.nr. 12AM Byrsted By, Veggerby

Landzonetilladelse Højbovej 5, 9240 Nibe Matr.nr. 12AM Byrsted By, Veggerby Center Plan Byg og Vej Byrsted Borgerforening Kelnerstræde 11 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 02.34.00-P19-60-18 Ejendomsnr.: 5415 Sagsbehandler:

Læs mere

Rådhustorvet Sønderborg

Rådhustorvet Sønderborg Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelse på ejendommen matr.nr. 32 Guderup Egen, der ligger på Bækvej 10, 6430 Nordborg. Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. maj 2019 Sagsnr.: 19/30025 Ejendomsnr.: 1032 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Dagny Maria Madsen Limbækvej Gråsten

Dagny Maria Madsen Limbækvej Gråsten Dagny Maria Madsen Limbækvej 6 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lovliggørelse af 165 m² beboelse i en tidligere lade, lovliggørelse af 52 m² garagebygning heraf er 7 m² en overdækning, en fritliggende

Læs mere

Susanne Meineche & Kim Pedersen Mirabellehegnet Augustenborg

Susanne Meineche & Kim Pedersen Mirabellehegnet Augustenborg Susanne Meineche & Kim Pedersen Mirabellehegnet 1 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af ca. 103 m² landbrugsjord til havejord på ejendommen matr.nr. 13 Bro, Ketting, der ligger

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 21. september 2017.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 21. september 2017. 1 - landzonetilladelse Fårupvej 12, 8990 Fårup Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-155-17 NØRBÆK EFTERSKOLE Fårupvej 12 8990 Fårup Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45

Læs mere

HØJKOL SKOV A/S Additvej Brædstrup. Tilladelse til vandhul på matr. nr. 29a Gl. Rye, Gl. Rye

HØJKOL SKOV A/S Additvej Brædstrup. Tilladelse til vandhul på matr. nr. 29a Gl. Rye, Gl. Rye HØJKOL SKOV A/S Additvej 15 8740 Brædstrup Tilladelse til vandhul på matr. nr. 29a Gl. Rye, Gl. Rye Du får hermed landzone tilladelse til at lave et vandhul på matr. nr. 29a, Gl. Rye, Gl. Rye, med adressen

Læs mere

Michael Andersen Tovrup Augustenborg

Michael Andersen Tovrup Augustenborg Michael Andersen Tovrup 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Gammelgård, Asserballe, der ligger på Tovrup 9, 6440 Augustenborg. Sønderborg Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307 Randers Golfklub Himmelbovej 22 8920 Randers NV Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 03-05-2017 / 01.03.03-P16-178-15 Landzonetilladelse

Læs mere

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 21 Sønderby, Kegnæs der ligger på Vestermark 7, 6470 Sydals

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Wolfgang Westphal Nederbyvej Gråsten

Wolfgang Westphal Nederbyvej Gråsten Wolfgang Westphal Nederbyvej 61 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at ændre anvendelse på ejendommen matr.nr. 168, Rinkenæs Ejerlav, der ligger på Nederbyvej 61, 6300 Gråsten. Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af carport

Landzonetilladelse til opførelse af carport Frank Pilgaard Jeppesen Purkærvej 44 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere