Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl halvårs- regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013"

Transkript

1 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl halvårs- regnskab 2013

2 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2 pressemeddelse halvårsregnskab 2013 Tilfredsstillende økonomisk resultat giver basis for vækst i Middelfart Sparekasse! Koncernen Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 26,2 mio. kr. i første halvår Resultatet er i god overensstemmelse med Sparekassens Strategi 2015 og de opstillede budgetter. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende. Faldende omkostninger, stigende indtægter samt markant kundetilstrømning Indsatsen i 2012 med bearbejdning af omkostningsniveauet slår nu tydeligt igennem i koncernregnskabet udgifterne til personale og administration falder fra 138 mio. kr. i første halvår 2012 til 123 mio. kr. i 1. halvår Samtidig lykkes det at udvikle Sparekassens top-linje. I modsætning til den finansielle branche generelt stiger nettorente- og gebyrindtægterne i Middelfart Sparekasse. Helt præcist er der tale om en stigning på 3,6 % i forhold til første halvår Samlet set stiger koncernens basisindtjening 1 til 46,2 mio. kr. mod 34,2 mio. kr. i første halvår Også på balancen kan væksten i Middelfart Sparekasse iagttages. Både indlån og udlån vækster med ca. 3 % 2. Den positive udvikling kan i vid udstrækning henføres til en særdeles engageret medarbejderstab, rigtig gode og loyale kunder samt en særdeles tilfredsstillende tilgang af nye kunder. Middelfart Sparekasse forventer således at passere kunder i 3. kvartal Faktisk er det sådan, at vi i denne tid byder velkommen til næsten 600 nye kunder om måneden, udtaler adm. direktør Martin Nørholm Baltser. Den allerstørste vækst findes imidlertid i Sparekassens egenkapital, som i løbet af de seneste 12 mdr. er steget fra 633 mio. kr. til nu 703 mio. kr. på koncernniveau. Den store stigning er en kombination af den tilfredsstillende indtjening og en fortsat stærk opbakning fra Sparekassens garanter. En absolut tilfredsstillende udvikling, der cementerer Middelfart Sparekasse som et solidt pengeinstitut, der har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde, siger Martin Nørholm Baltser. Nye afdelinger og indfrielse af dyre lån Egenkapitalens vækst og øvrige solide takter i Sparekassens økonomi understøtter gennemførelsen af den planlagte vækststrategi i Middelfart Sparekasse med etablering af nye afdelinger. Primo 2013 er der således etableret en Investerings- og Pensionsafdeling i Roskilde, ligesom der i august 2013 er åbnet 2 nye full-service afdelinger i Århus og Esbjerg. Derudover etableres en erhvervskundeafdeling i Odense i løbet af efteråret. Jeg er stolt af, at vi er i stand til at gå i mod strømmen og etablere afdelinger, hvor vi vægter tilgængelighed højt og er i stand til at servicere både erhvervs- og privatkunder på alle fronter både i kassen, digitalt og i et personligt møde, udtaler Martin Nørholm Baltser. Sparekassens indtjeningskraft og tilfredsstillende egenkapitalforhold giver samtidig plads til indfrielse af dyr kapital. Således er der i første halvår indfriet et statsgaranteret lån på 485 mio. kr. samt ansvarlig kapital for 133,5 mio. kr. Endelig er der i forlængelse af halvåret indfriet statslig hybrid kapital på 110 mio. kr. 1 Opgjort som resultat før kursregulering, nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, kapitalejendele samt skat 2 Væksten i indlån er korrigeret for indfrielsen af statsgaranteret lån på 485 mio. kr.

3 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 3 Bestyrelse og direktion er tilfredse med Sparekassens udvikling grundet følgende forhold: Koncernresultat på 26,2 mio. kr. efter skat kunder inden udgang af 3. kvartal 2013 Likviditetsoverdækning på 168,4 % Indlånsoverskud på næsten 500 mio. kr. Middelfart Sparekasse er helt fri af statslige lån og hybrid kapital (tidligere optaget som led i bankpakker under finanskrisens værste periode) Rum til sund organisk vækst i Sparekassens afdelingsnet Sparekassen udvikler sig i fuld overensstemmelse med den lagte Strategi 2015 Den gyldne middelvej Middelfart Sparekasse overholder tillige alle krav i Finanstilsynets Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten giver et billede af, om et pengeinstitut drives med det rette niveau af risici. Sparekassen har siden indførelsen af Tilsynsdiamanten altid levet op til kravene heri: Tilsynsdiamanten Finanstilsynets grænseværdier Middelfart Sparekasse pr Opfyldt Summen af store engagementer Maks. 125 % 10,50 % Årlig udlånsvækst Maks. 20 % 3,48 % Ejendomseksponering Maks. 25 % 16,70 % Funding ratio Maks. 100 % 73,03 % Likv. overdækning Min. 50 % 168,40 %

4 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 4 Nedskrivninger Tab og nedskrivninger på udlån og kreditter var på 38,7 mio. kr. mod 38,0 mio. kr. i første halvår Denne post er fortsat det ømme punkt i Sparekassens regnskab. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at Finanstilsynet har været på ordinært besøg i Middelfart Sparekasse i uge 9 i Finanstilsynets nedskrivningsregler er således fuldt implementeret i Sparekassens kreditbøger, og med en aktuel udsigt til Finanskrisens endeligt og en vedvarende tænksom kreditpoltik i Sparekassen, er det forventningen, at tab og nedskrivninger bliver væsentligt mindre de kommende år. Kursreguleringer Middelfart Sparekasse har haft positive kursreguleringer på 16,2 mio. kr. i første halvår Resultatet af Sparekassens likviditetsdispositioner er dermed samlet set tilfredsstillende. Forventninger til 2013 Martin Nørholm Baltser pointerer, at Sparekassens gode likviditet og egenkapitalforhold fortsat giver plads til nye kunder. "Især er Sparekassen meget interesseret i at låne penge ud til privatkunder samt finansiere de mindre og mellemstore erhvervsdrivende i hele vores markedsområde", slutter adm. direktør Martin Nørholm Baltser. For året som helhed forventer Middelfart Sparekasse en fortsat tilfredsstillende udvikling i det økonomiske resultat. Bestyrelsen og direktionen fastholder således de tidligere udmeldte forventninger om et helårsresultat før skat på mio. kr. også selvom, der er investeret i tre nye afdelinger. For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt: Adm. direktør Martin Nørholm Baltser, Telefon eller Chef for IT, kommunikation og marketing Kristian Gren, Telefon eller Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres d. 20. august 2013 kl Adm. direktør Martin Nørholm Baltser

5 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 5 Bilag 1 Nøgletal Koncern 30/ / / / / Solvensprocent 16,3 16,7 15,7 15,4 15,7 Kernekapitalprocent 15,1 13,2 11,8 10,7 10,3 Halvårets egenkapitalforrentning før skat* 3,9 1,8-4,3-2,4-2,7 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat* 3,9 1,5-3,3-1,6-2,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 1,06 0,85 0,90 0,91 Renterisiko 0,5 1,5 13,5 3,5 5,0 Valutaposition 3,7 3,7 81,9 77,1 69,5 Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 90,6 79,9 80,4 78,7 84,6 Udlån i forhold til egenkapital 5,1 5,5 6,0 5,9 5,7 Halvårets udlånsvækst* 0,5-0,7 1,6-0,3-3,5 Overdækning i forhold til lov om likviditet 162,8 206,1 237,2 335,0 231,1 Summen af store engagementer 10,4 100,6 14,1 31,1 52,7 Halvårets nedskrivningsprocent* 0,8 0,8 0,6 0,9 1,0 Nøgletal Middelfart Sparekasse 30/ / / / / Solvensprocent 16,7 17,4 15,7 15,4 14,5 Kernekapitalprocent 15,6 13,8 11,7 10,7 9,4 Halvårets egenkapitalforrentning før skat* 3,6 1,7-4,5-1,9-2,2 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat* 3,9 1,5-3,4-1,6-2,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 1,06 0,83 0,93 0,91 Renterisiko 0,5 1,7 13,9 3,9 5,2 Valutaposition 3,6 2,9 83,5 79,5 71,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 95,4 84,2 85,0 90,2 92,2 Udlån i forhold til egenkapital 5,4 5,8 6,5 6,5 6,0 Halvårets udlånsvækst* 0,3-0,9 0,9 0,5-1,6 Overdækning i forhold til lov om likviditet 168,4 212,2 243,2 338,9 235,4 Summen af store engagementer 10,5 101,9 14,3 31,7 53,6 Halvårets nedskrivningsprocent* 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 * Nøgletallene er beregnet på halvårsbasis - og ikke omregnet til p.a.

6 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 6 Bilag 2 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Sparekassen Koncernen Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Halvårets resultat Fordeles på: Moderselskabet Minoritetsinteresser Halvårets resultat Totalindkomstopgørelse Halvårets resultat Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst

7 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 7 Bilag 3 BALANCEN Aktiver Sparekassen Koncernen 30/ / / / Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ejendomme m.v Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt BALANCEN Passiver Sparekassen Koncernen Gæld 30/ / / / Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Aktiekapital/garantkapital Overført overskud Øvrig egenkapital Egenkapital i alt Passiver i alt

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG (1.000 kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Hovedtal Nettorente- og gebyrindtægter... 148.406 134.080 127.705 135.264 134.865 Kursreguleringer... + 411-11.922 + 7.229-7.398 +

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere