Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub"

Transkript

1 Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

2 KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen, konsulent, DEA Kenneth Salomonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: September 202 ISBN: ISBN

3 INDHOLD Forord Bag om HRH en model for anvendt humaniora Vandhullerne HRH s metode NABC-metoden som inspiration Vandhulsmodellen i HRH Første møde med virksomheden Definition af udfordringen Rekruttering af forskere Vandhullet Opsamling og evaluering Det videre forløb Vandhullernes vidensfelter Evaluering og effekt af vandhullerne Resultater fra surveyen Forskerne Virksomhederne Opsummering af survey Case: Erfaringer fra Chr. Hansen Perspektivering: Hvad kan vi lære af HRH? Bilag Bilag : oversigt over deltagende forskere Bilag 2: Oversigt over afholdte vandhuller

4 0BFORORD Der er igennem de senere år blevet stillet stigende krav til de danske universiteter omkring øget videndeling med det omgivende samfund og ikke mindst med de danske virksomheder. Det blev særlig tydeligt med universitetsloven af 2003, der føjede videnspredning til en direkte del af universiteternes formålsparagraf det såkaldt tredje ben ved siden af uddannelse og forskning. Færdiguddannede kandidater udgør stadig helt naturligt den væsentligste kilde til videnspredning, er der således ingen tvivl om, at der er kommet en stigende opmærksomhed på andre og mere direkte former for samarbejder mellem universiteter og virksomheder. En opmærksomhed, som tydeligst er kommet til udtryk ved den tidligere videnskabsminister Helge Sanders fokus på at gå fra forskning til faktura. Selvom filosofien Fra forskning til faktura er omdiskuteret, er der bestemt god grund til at interessere sig for, hvordan vi i højere grad nyttiggør universiteternes forskningsresultater i samfundet generelt og i offentlige og private virksomheder i særdeleshed. Det er ganske afgørende, hvis en stor del af den danske værdiskabelse skal bygges på viden. I de seneste års store fokus på vejen fra forskning til faktura har særligt humaniora til tider følt sig lidt klemt til trods for at der rent faktisk er sket en meget dynamisk udvikling inden for humaniora, hvor samarbejdet mellem forskere og virksomheder er styrket betragteligt. Det er dog stadig tydeligt, at humaniora som videnskabelig disciplin ikke har det så nemt ved kommercialisering eller patentudtag som mange andre discipliner. Det betyder, at vi har behov for at blive klogere på, hvordan den humanistiske forskning kan bidrage til videnspredning, innovation og værdiskabelse i de danske virksomheder. Og vi har behov for at gøre det med forståelse for humaniora i stedet for at forsøge at få humaniora til passe ind i naturvidenskabelige eller teknisk videnskabelige kasser og virkemidler. Ny viden om den humanistiske forsknings potentialer for videndeling og værdiskabelse har netop været ambitionen med udviklingsprojektet Human-Centered Research Hub eller i forkortet form HRH, som løb fra Vi har i denne rapport samlet erfaringer fra projektet, som vi håber, andre kan lære af og bringe videre. God læselyst! Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA 4

5 B. BAG OM HRH EN MODEL FOR ANVENDT HUMANIORA Denne rapport er en erfaringsopsamling på HRH-projektet, der løb fra. august 2008 til 3. juli 20. HRH blev etableret som et partnerskab mellem DEA og Copenhagen Living Lab og var administrativt forankret hos DEA (se boksen nedenfor). I nærværende rapport vil projektet og projektdeltagerne blive omtalt som samlet enhed, nemlig HRH og projektgruppen. Projektet blev kaldt for Human-Centered Research Hub, da det skulle ses som et praktisk innovationslaboratorium med visionen om at skabe øget samspil, innovation og videndeling mellem humanistisk forskning og dansk erhvervsliv. lå således på blive klogere på den værdiskabelse, som den humanistiske forskning kan bidrage med. HRH har samarbejdet med samtlige universiteter med humanistisk forskning i Danmark og har derfor kunne trække på en base af.00 forskere, som bl.a. er eksperter i kommunikation, adfærd, branding og kultur mv. Ofte er det den menneskelige faktor og forståelse af menneskers adfærd og motivation, som kan være afgørende for succes eller fiasko. Det er netop disse områder, HRH med sin videnbase har haft fokus på. Denne rapport vil samle op på de erfaringer, resultater og den nye viden, der er blevet skabt i relation til HRH i de tre år, projektet har eksisteret. I kapitel 2 gennemgås den metode og model, HRH udviklede og anvendte for at øge videndelingen mellem humanistisk forskning og erhvervslivet. Kapitel 3 giver overblik over alle de videnområder, der har været i spil i videndelingen. I kapitel 4 afdækker vi igennem en survey effekten af HRH for både virksomheder og forskere. Derudover opsamler vi gode og dårlige erfaringer igennem et dybdegående casestudie. Kapitel 5 samler op på projektets og rapportens centrale læringspunkter. Human-Centered Research Hub HRH blev opstartet på baggrund af en bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation, som løb fra den. august 2008 til 3. juli 20. HRH blev etableret som et partnerskab mellem DEA og Copenhagen Living Lab og var administrativt forankret hos DEA. DEA og Copenhagen Living Lab drev HRH i samarbejde med samtlige danske universiteter med humanistisk forskning. Det vil sige Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Derudover var en vigtig samarbejdspartner den britiske rådgivningsvirksomhed SHM Ltd., som har mere en 0 års erfaring med at løse og oversætte kundernes problemer gennem brug af forskere fra humaniora og samfundsvidenskab via et samarbejde med 2 universiteter i England, Frankrig, Mexico, Irland og USA. 5

6 2B2. VANDHULLERNE HRH S METODE HRH er udviklet som et operationelt koncept for humanistisk videnformidling til offentlige og private virksomheder. Derfor blev der udviklet en model, som bygger på den præmis, at offentlige og private virksomheder samt videninstitutioner opererer efter forskellige logikker og taler forskellige sprog. På den baggrund var der behov for at skabe en oversættelsesmekanisme imellem dem. En sådan mekanisme skulle kunne håndtere en dobbeltopgave:. På den ene side skulle den kunne identificere virksomheder, som med fordel kan anvende humanistisk viden som input i deres udviklings- og forandringsopgaver dvs. sælge humanistisk viden. Det forudsætter en evne til at forstå, hvilke udfordringer organisationerne står overfor i udviklings- og forandringsprojekter, og til at kunne levere input, som hjælper organisationerne til succes dvs. levere værdi. 2. På den anden side skulle organisatoriske udfordringer kunne omsættes til spørgsmål, som giver mening i en humanvidenskabelig sammenhæng, og der skulle findes forskere, der kunne og ville udvikle svar og løsninger. Det kræver bl.a. en effektiv iscenesættelse, som gør, at den indledende videnspredning ikke tager tid fra forskningsaktiviteter, og at der gennem en bevidst prioritering af deltagere i udviklingsmøderne skabes motivation. Målet har således hverken været at transformere humanistiske forskere til virksomhedsfokuserede konsulenter eller gøre virksomheder til specialister inden for humanistiske forskningsfelter oversættelsesarbejdet og faciliteringen lå i stedet hos HRH. Fordelen ved denne metode er, at både virksomheder og forskere får noget ud af at deltage i et samarbejdet: Virksomhederne tilbydes en adgang til kvalificering af udviklings- og innovationsidéer i form af konstruktiv feedback fra humanistiske forskere på relevante felter. De humanistiske fakulteter tilbydes et etableret netværk og sekretariat, der løbende bringer virksomheder i kontakt med forskere inden for humaniora. HRH forestod oversættelsen af udviklingsprojektets potentielle behov for ny viden, identifikation af forskere, planlægning, iscenesættelse og opfølgning på dialog mellem organisation og forskere. En stor del af dette arbejde er sket med udgangspunkt i den såkaldte vandhulsmetode. Her afholdes vandhuller, som er konkrete innovationsmøder mellem en virksomhed og en gruppe forskere. Metoden bag uddybes nedenfor. 6

7 Hvad er humanvidenskabelig forskning? Der er i HRH-projektet arbejdet med en meget bred tilgang til den humanvidenskabelige forskning, som således i høj grad strækker sig over størstedelen af disciplinerne inden for humaniora og dele af samfundsvidenskab. Herudover er enkelte vandhuller også suppleret med forskere fra andre videnskabelige discipliner. Den brede tilgang er valgt, fordi man i HRH altid har taget udgangspunkt i virksomhedernes vidensbehov frem for universitetets disciplinære opsplitninger i forhold til at adressere en given problemstilling. Samtidig har tilgangen også gjort det muligt at udforske, hvad der sker i en problemløsning med eksperter fra nært beslægtede forskningsfelter og fra fjernere beslægtede forskningsfelter. 7B2. NABC-METODEN SOM INSPIRATION Inspirationen til den valgte arbejdsmetode i HRH kommer fra NABC-metoden, som er udviklet af Stanford Research Institute.F F NABC står for Need, Approach, Benefit og Competition og er en metode, som kan være med til at skærpe en given idé ved først at adressere brugerens behov (Need), beskrive hvad idéen går ud på, og hvordan støtter den op om brugerens behov (Approach), afdække hvordan brugeren får gavn af projektet (Benefit), og til sidst hvilke fordele den givne idé har frem for andre idéer (Competition). Inden for NABC-metoden bruger man begrebet at pitche sin idé. Det foregår ved, at idéindehaveren fortæller andre om sin idé på en struktureret måde. I et NABC-forløb foregår en pitch under kontrollerede forhold med særlige spilleregler i et såkaldt vandhul.f 2 F Metaforen vandhul anvendes, fordi der er tale om et sted, hvor forskellige dyrearter mødes om et fælles mål nemlig at drikke vand. Inden for NABC-metoden er et vandhul betegnelsen for et kort møde af en halv til en hel times varighed, hvor idéindehaveren inviterer fire til seks gæster til at lytte til et kort pitch af idéen. Gæsterne kan være konkrete brugere fra målgruppen, det kan være kolleger fra andre afdelinger, eller det kan være personer, der på anden vis har en interesse i idéen eller viden, som potentielt kan berige den. Der er enkelte spilleregler for et sådant vandhul: Pitchet må højst vare 8 minutter Negativ kritik er forbudt Der skal leveres konstruktiv feedback Idéindehavere må kun lytte til feedback og ikke forsvare sig (idéindehaveren kommer kun på banen for at uddybe en pointe eller rette en misforståelse) Metoden er udviklet af Curtis Carlson og Wiliam Wilmot og er blevet beskrevet i deres bog Innovation The Five Disciplines for Creating What Costumers Want (2006) 2 Carlson, Curtis & Wilmot, William; Innovation The Five Disciplines for Creating What Costumers Want (2006), S. 0ff 7

8 For at imødekomme disse spilleregler deles vandhullets gæster op i to grupper. Den ene halvdel skal forholde sig til det positive ved idéen, og det andet hold skal tænke over, hvordan idéen kan gøres endnu bedre. Når vandhullet er slut, sidder det team, der har udviklet idéen, tilbage med en række interessante input, som kan inddrages i den videre udviklingsproces. Der er måske sider af idéen, der blev særligt fremhævet af gæsterne i vandhullet. Eller der er kommet nye og overraskende indspark frem, som man selv havde overset. Uanset hvad så er den almindelige effekt af et pitch i et vandhul, at idéen bliver tilført en masse ny energi. Når de nye input er indarbejdet i idéen fx gennem styrkelse af visse tågede elementer, så er det på tide at afholde et nyt vandhul med nye gæster. Dette vil så afføde nye forslag, nye bud osv. Der er således tale om en iterativ proces. I teorien er der ingen begrænsninger for, hvor mange pitches og vandhuller man kan afholde i et iterativt udviklingsforløb - i praksis vil der selvfølgelig være tids- og ressourcemæssige rammer, der sætter en naturlig begrænsning. Alligevel skal det pointeres, at det er de gentagne vandhuller, som i sidste ende er med til at sikre idéens bæredygtighed og gennemslagskraft. 8B2.2 VANDHULSMODELLEN I HRH I forbindelse med udviklingen af en metode til at give en virksomhed mulighed for på kort tid at få forskningsbaseret input og sparring fra landets fremmeste eksperter på komplekse problemstillinger har man været inspireret af NABC-metoden. Metoden er ikke blevet overført direkte, men er blevet tilpasset så både virksomhed og forskere får noget ud af deres møde. Af ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt at gennemføre vandhullerne i en iterativ proces, som NABC-metoden ellers foreskriver. Dette havde, som beskrevet ovenfor, været med til i højere grad at sikre vandhullets resultater og gennemslagskraft. Som følge af denne ressourcemæssige prioritering er der lagt vægt på at gennemføre flere enkeltstående vandhuller med forskellige virksomheder frem for få, men gentagende vandhuller med samme virksomhed. I det følgende beskrives den vandhulsmetode, der blev udviklet til HRH-forløbet. Helt konkret er vandhullet en to timers innovationsworkshop, som arrangeres og faciliteres af HRH. Ved workshoppen fremlægger en virksomhed en afgørende forretningsmæssig problemstilling, som denne oplever udfordringer med at håndtere. HRH har til workshoppen rekrutteret eksperter fra forskningsverdenen, som alle bidrager med specialviden til netop den pågældende problemstilling. HRH leder hele processen og sørger også efterfølgende for at samle op på dagens pointer i form af referat og fremtidige handlingsforslag. Målsætningen for vandhullerne er at hjælpe virksomheder med at komme fra en ofte diffus fornemmelse af komplekse udfordringer til en præcis forståelse af disse samt at give dem en viden om, hvilke metoder og ekspertiser der er nødvendige for at løse dem. Som det fremgår af ovenstående, ligger der en del arbejde forud for selve vandhullet. Et samlet vandhulsforløb strækker sig derfor over halvanden til to måneder fra den første kontaktskabelse til virksomheden til den endelige opsamling på vandhullet. 8

9 Processen består af følgende trin: Møde med virksomhed Definition af udfordring Rekruttering af forskere Vandhul Opsamling og evaluering FIGUR : TRIN I VANDHULSPROCESSEN BFørste møde med virksomheden Inden et vandhul kan afholdes, skal den problemstilling, som skal diskuteres til vandhullet, afklares. Dette gøres ved, at der afholdes et møde mellem HRH og medarbejdere fra den givne virksomhed. Erfaringerne fra projektet viser, at medarbejderne, der repræsenterer virksomheden, skal have et ledelsesmæssigt ansvar. Det er nemlig vigtigt, at de skal kunne træffe beslutninger vedrørende virksomhedens strategi og fremtidige udvikling og have det fornødne overblik. På dette indledende møde, som højst må vare en time, får virksomheden mulighed for at fortælle, hvilke problemstillinger de står over for. Det er HRH s opgave ved mødet at være lyttende og i sidste ende hjælpe virksomheden med at komme fra en ofte diffus fornemmelse af komplekse udfordringer til en mere præcis forståelse af problemstillingen. Ofte har virksomheden flere forskellige problemstillinger, de ønsker viden om. Disse problemstillinger prioriteres i fællesskab, så vandhullet kan blive så fokuseret som muligt. Og ofte ender vandhullets problemstilling med at være noget ganske andet end det oprindelige udgangspunkt for mødet BDefinition af udfordringen Efter dette første møde er det HRH s opgave at lave en projektbeskrivelse, som på maksimum to sider beskriver virksomhedens kontekst og udfordringer, vandhullets fokus, samt hvilke humanistiske videnfelter der vil være relevante for at løse problemstillingen. Denne projektbeskrivelse sendes til virksomheden, som har mulighed for at kommentere, inden beskrivelsen bliver endeligt godkendt af begge parter BRekruttering af forskere Når projektbeskrivelsen er blevet godkendt, kan rekrutteringen af deltagere til vandhullet begynde. Deltagerne er primært forskere med en specifik viden på et givent område. Deltagerne skal fungere som eksperter på deres område, og derfor kan det også være nødvendigt at rekruttere uden for universiteterne, hvis problemstillingens karakter kræver det. Ved at sætte flere eksperter med forskellige fagligheder sammen åbner vandhullet for, at der bliver foretaget en flerfaglig analyse af virksomhedens udfordringer samtidig med, at der også kommer flerfaglige indsigter og eventuelle løsningsmuligheder. Det er ikke vandhullets formål, at forskerne skal blive enige om en løsning på virksomhedens udfordring. Snarere tværtimod kan vandhullet resultere i, at der er flere løsningsforslag på den samme udfordring, og det er så op til virksomheden - evt. i sparring med HRH - at prioritere i løsningsforslagene. I rekrutteringen af forskere lægges der vægt på at finde forskere, der har specialistviden inden for den pågældende udfordring, men HRH forsøger også at finde forskere, som ligger lidt i periferien af emnet. Dette er med til at give en god dynamik til vandhullet, da forskeren i periferien af emnet kan komme 9

10 med nogle indspark, som man ikke ville opfange ved udelukkende at fokusere på specialistviden om problemstillingen. Herudover er et væsentligt udvælgelseskriterium, at forskerne har lyst til at deltage og finder både udfordringen og setuppet omkring vandhullet interessant. Forskerne får et honorar på kr. for at deltage i vandhullet og får samtidig dækket deres transportudgifter. Derudover er de blevet bedt om næsten ikke at forberede sig, men blot at læse den korte projektbeskrivelse, som tilsendes inden vandhullet. Det er et bevidst valg, at forskerne ikke skal forberede sig synderligt forud for vandhullet, da vandhullet netop skal have karakter af, at forskerne byder ind med den viden, de besidder her og nu. Det er ligeledes et bevidst valg, at forskerne først inddrages efter virksomhedens udfordring er blevet beskrevet. For at udnytte forskernes kompetencer bedst muligt skal de inddrages i processen, når der er brug for deres specifikke faglige viden og ikke før. Forskerne skal dermed ikke påtage sig en konsulentrolle og afdække virksomhedens udfordringer, da det ikke er deres kernefaglighed. Af denne årsag er det en altafgørende rolle for HRH at fungere som oversætter imellem virksomheden og forskerne. Et par dage inden vandhullet sørger HRH altid for at kontakte forskerne telefonisk for at høre, om de har den tilstrækkelige information BVandhullet Selve vandhullet har en meget fast struktur, som styres af en ordstyrer. Ud over en til fire repræsentanter fra virksomheden deltager fire til seks forskere, en ordstyrer samt en referent. Der gælder følgende spilleregler for vandhullet: Vandhullet varer to timer Kun konstruktiv kritik er tilladt Virksomheden skal primært være lyttende og må ikke gå i forsvarsposition Tiden skal overholdes, og ordstyreren sørger for at skære igennem Det er ordstyrerens opgave at sørge for at byde velkommen til vandhullet, at ridse disse spilleregler op, og ikke mindst at sørge for at spillereglerne overholdes. 0

11 Selve vandhullet er bygget op efter følgende skabelon: Velkomst og meget kort præsentationsrunde (et minut per mand) af alle tilstedeværende. 2 Organisationen præsenterer en præcis formulering af deres udfordring og evt. en idé til en løsning eller overvejelser. Præsentationen afsluttes med to-tre spørgsmål, som de ønsker, at forskerne på baggrund af deres viden bidrager til at kvalificere og nytænke. 3 Bordrunde, hvor hver forsker kommer med input til et eller flere af de ovennævnte spørgsmål. Organisationen er kun lyttende. 0 minutter 5 minutter 45 minutter Efter bordrunden følger en mere løs diskussion blandt forskerne af udfordringen og spørgsmålene. Diskussionen faciliteres af ordstyreren. 4 Timeout: Organisationen går i separate lokaler med ordstyreren og diskuterer de input, de har fået. Det besluttes, hvilke spørgsmål eller emner der skal diskuteres i anden del af vandhullet. Forskerne holder pause. 5 minutter 5 6 Organisationen vender tilbage med en til to yderligere spørgsmål til forskerne. Disse diskuteres mere løst blandt forskerne. Organisationen er stadig primært lyttende, men vil dog i højere grad også have mulighed for at komme med uddybende eller opklarende spørgsmål. Ordstyreren styrer diskussionen. Ordstyreren samler op på de forskellige tematikker og præsenterer de forskellige løsningspotentialer, forskerne har præsenteret i løbet af vandhullet. 30 minutter 5 minutter

12 Ved vandhullets udgang vil virksomheden have modtaget en række forskelligartede indsigter og løsningsforslag rettet mod den givne udfordring. Man kan således sige, at virksomheden gennemløber en tragtformet proces, hvor udfordringer først snævres ind forud for selve vandhullet for derefter at løsnes mere op ved selve vandhullet gennem de forskellige forskningsmæssige input. Et eksempel på dette er illustreret nedenfor: FIGUR 2: OUTPUT EFTER VANDHULLET Flerfaglig analyse af udfordring Psykologi Udfordring Organisation UDFORDRING Læring Indsigter og løsningsspor Pædagogik BOpsamling og evaluering Efter vandhullet samler ordstyrer og referent op på vandhullets vigtigste temaer og anbefalinger i en skriftlig redegørelse på ca. fem-otte sider. Opsamlingen består af et tematisk referat samt en række direkte anbefalinger til virksomheden. Opsamlingen sendes til virksomheden, som har mulighed for at komme med de sidste kommentarer og opfølgende spørgsmål til den skriftlige redegørelse BDet videre forløb Denne opsamling er sidste fase i HRH-forløbet, og herefter er det op til virksomheden og forskerne at etablere kontakt og arbejde videre med en problemstilling, hvis der er et ønske herom. At HRHforløbet slutter her skyldes primært, at der inden for projektets økonomiske og organisatoriske rammer ikke var afsat ressourcer til det videre arbejde. I en ideel situation vil det dog være oplagt at lave endnu et vandhul (eller ligefrem to eller tre), som tager udgangspunkt i de indsigter og løsninger, man kom frem til ved det første vandhul. Dette vil i højere grad være med til at kvalitetssikre de indkomne idéer og løsningsspor. Dette har som beskrevet ikke været muligt at gennemføre inden for projektets rammer, men hos nogle enkelte virksomheder er projektet dog alligevel blevet taget lidt videre i form af reelle forskningssamarbejder. 2

13 Disse forskningssamarbejder har ikke fået bevilliget midler fra HRH, men er blevet støttet fra anden side. I afsnit 4.2 beskrives et samarbejde med Chr. Hansen, som netop udviklede sig fra et vandhul til et forskningssamarbejde. 3

14 3B3. VANDHULLERNES VIDENSFELTER I projektperioden er der blevet gennemført 28 vandhuller for 2 organisationer. Der har i alt deltaget 76 forskellige forskere/eksperter fra 7 forskellige organisationer (se bilag ). Nogle af eksperterne har været brugt flere gange i de forskellige vandhuller. HRH har således formået at samle mange forskellige kompetencer og fagligheder for at komme med input til organisationernes udfordringer. På baggrund af en opgørelse over de gennemførte vandhuller, som findes i bilag 2, fremgår det, at følgende videnområder har været i spil i projektets løbetid. FIGUR 3: VIDENSFELTER I DE GENNEMFØRTE VANDHULLER Organisationskultur Interpersonel kommunikation HR Strategiudvikling Produktudvikling Målgruppeanalyse Medarbejdermotivation Medarbejderadfærd Forandringsledelse Organisationsudvikling Markedsføring Behovsanalyse Branding Intern kommunikation Medarbejderinddragelse Ledelsesudvikling Effektmåling Procesudvikling Ekstern kommunikation Storytelling Medarbejdere Ledelse Organisation Omverden Som det fremgår af figuren, fordeler emnerne sig over et bredt spektrum af vidensfelter i en virksomhedssammenhæng. Det er dog tydeligt, at der rent tematisk er en række vidensfelter centreret omkring virksomhedens backend-funktioner som fx medarbejdere, intern kommunikation og HR. Herudover er der også en koncentration omkring det rent ledelsesmæssige med fokus på fx ledelsesudvikling, forandringsledelse og strategi. Disse vidensfelter er tæt koblet til en række mere organisatorisk funderede vidensfelter, som bl.a. omhandler kultur og organisationsudvikling Endelig er der også en del vidensfelter, som er mere knyttet mod virksomhedens frontend og retter sig mod relationen til omverdenen. Det drejer sig bl.a. om ekstern kommunikation, branding og markedsføring. Det er interessant at iagttage, at en række af disse vidensfelter ofte nævnes i debatten, når det handler om at indkredse humanvidenskabelige forskningsområder med umiddelbar relevans for offentlige og private virksomheder. Samtidig er det dog også væsentlig at være opmærksom på, at der i forbindelse med vandhuller sker en videnudvikling på tværs af de tilstedeværende forskere. I de bedste tilfælde bygger de så at sige videre på de øvrige deltageres viden. Derfor består en væsentlig del af værdiskabelse i vandhullet ved, at de pågældende videnområder belyses fra en række kernefagligheder samtidig. 4

15 4B4. EVALUERING OG EFFEKT AF VANDHULLERNE Dette kapitel vil beskrive effekten af de gennemførte vandhuller både for virksomheder og forskere. Effekten af vandhullerne opgøres på baggrund af en survey gennemført blandt forskere og virksomheder, der har medvirket i vandhullerne samt en casebeskrivelse af en vandhulsproces med fødevarevirksomheden Chr. Hansen. 9B4. RESULTATER FRA SURVEYEN Deltagende forskere og virksomheder modtog et spørgeskema, som er blevet udsendt ca. ti dage efter hvert vandhul. Spørgeskemaet til forskerne er sendt ud til alle 76 deltagere, hvoraf 7 har svaret. Der skal i denne forbindelse dog gøres opmærksom på, at forskere, der har deltaget i flere vandhuller, kun har svaret en gang. For virksomhederne er spørgeskemaet sendt ud til HRH s kontaktperson i de i alt 2 forskellige deltagende virksomheder, hvoraf 3 har svaret af disse var ti private virksomheder. Spørgeskemaet var på det tidspunkt også tænkt som en løbende tilpasning af vandhulskonceptet, hvilket bl.a. indebar spørgsmål til moderationens og afrapporteringens kvalitet. Disse vil vi dog ikke fokusere på i nærværende erfaringsopsamling. Ellers blev der i konstruktionen af spørgeskemaerne, både til forskerne og virksomhederne, primært fokuseret på, hvad de har fået ud af deres deltagelse i vandhullet. Det vil vi se nærmere på i det følgende BForskerne I løbet af HRH-projektet har i alt 76 forskellige forskere deltaget. Forskerne repræsenterede en bred vifte af discipliner inden for samfundsvidenskab og humaniora og en lige så bred vifte af stillinger, alt fra ph.d.-studerende til professorer. Overordnet set har forskerne en meget positiv oplevelse af deres deltagelse i vandhullet, således har 44 pct. af de 7 respondenter en meget positiv oplevelse af vandhullet, mens 52 pct. har haft en positiv. FIGUR 4: HVAD VAR DIN OVERORDNEDE OPLEVELSE AF VANDHULLET? 4 pct. 52 pct. 44 pct. Meget positiv Positiv Hverken/eller Kilde: DEA, N = 7 5

16 Det har været muligt at afgive kommentarer i forbindelse med spørgeskemaet, hvoraf nogle er lidt mere blandede, end det fremgår af figur 4. Kommentarerne retter sig primært mod formen, hvor det fx påpeges af flere, at de to timer, der er afsat til vandhullet, er lidt for kort tid, og at: formen her lægger lidt mere op til statements. Det kan være et problem. Den generelt positive oplevelse, forskerne har af vandhullet, kan lade sig eksemplificere gennem følgende citater fra undersøgelsens kommentarfelt, hvis pointer flere af forskerne også har beskrevet med andre ord: God oplevelse, fordi de forskellige fagfolks perspektiver foldes ud. Godt med noget diskussion forskerne imellem, så det ikke bare blev en række 'ekspert'-udtalelser. Et væsentligt kriterium i HRH-konceptet er, at den viden, forskerne bidrager med til vandhullet, er relevant for virksomhederne. Det er selvfølgelig virksomhederne, der primært kan vurdere det, men også forskernes holdning til dette er vigtig, da de på sigt gerne skulle have lyst til at deltage i flere vandhuller og føle, at de får noget ud af deres deltagelse. Det er derfor meget positivt, at en så stor del af de adspurgte forskere oplevede, at deres viden og faglighed var relevant for målgruppen, som vi kan se i nedenstående figur FIGUR 5: I HVOR HØJ GRAD OPLEVEDE DU, AT DIN VIDEN OG FAGLIGHED VAR RELEVANT FOR MÅL- GRUPPEN VED VANDHULLET? 3 pct. 6 pct. 36 pct I meget høj grad I højere grad Hverken/eller Kilde: DEA, N = 70 En anden indikator på, om forskerne får noget med fra vandhullet, er deres oplevelse af vandhullets relevans for dem selv i henholdsvis en forsknings- og en undervisningsmæssig sammenhæng. Her peger 6 pct. af de adspurgte på, at vandhullet var enten i meget høj grad eller i høj grad relevant for dem i en forskningsmæssig sammenhæng. I forhold til en undervisningsmæssig sammenhæng fandt 57 pct. af forskerne vandhullet relevant. 6

17 FIGUR 6: I HVOR HØJ GRAD OPLEVEDE DU, AT VANDHULLET VAR RELEVANT FOR DIG I EN FORSK- NINGSMÆSSIG SAMMENHÆNG? 4 pct. 25 pct. 0 pct. 5 pct. 46 pct. I meget høj grad I højere grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Kilde: DEA, N = 69 Overordnet set må det derfor også ses som meget positivt, at 69 ud af de 70 adspurgte forskere havde lyst til at medvirke i et nyt vandhul, så vidt muligheden skulle byde sig BVirksomhederne Vender vi blikket mod virksomhederne, er de ligesom forskerne blevet spurgt til deres oplevelse af vandhullet. De fleste af de deltagende virksomheder har oplevet, at vandhullet har bidraget til en bedre forståelse af deres problemstilling. Figur 7: I HVOR HØJ GRAD OPLEVEDE DU, AT VANDHULLET BIDROG TIL EN BEDRE FORSTÅELSE AF JERES PROJEKTS PROBLEMSTILLING? 8 pct. 5 pct. 46 pct. I meget høj grad I højere grad Hverken eller I mindre grad 3 pct. 7

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere