Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub"

Transkript

1 Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

2 KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen, konsulent, DEA Kenneth Salomonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: September 202 ISBN: ISBN

3 INDHOLD Forord Bag om HRH en model for anvendt humaniora Vandhullerne HRH s metode NABC-metoden som inspiration Vandhulsmodellen i HRH Første møde med virksomheden Definition af udfordringen Rekruttering af forskere Vandhullet Opsamling og evaluering Det videre forløb Vandhullernes vidensfelter Evaluering og effekt af vandhullerne Resultater fra surveyen Forskerne Virksomhederne Opsummering af survey Case: Erfaringer fra Chr. Hansen Perspektivering: Hvad kan vi lære af HRH? Bilag Bilag : oversigt over deltagende forskere Bilag 2: Oversigt over afholdte vandhuller

4 0BFORORD Der er igennem de senere år blevet stillet stigende krav til de danske universiteter omkring øget videndeling med det omgivende samfund og ikke mindst med de danske virksomheder. Det blev særlig tydeligt med universitetsloven af 2003, der føjede videnspredning til en direkte del af universiteternes formålsparagraf det såkaldt tredje ben ved siden af uddannelse og forskning. Færdiguddannede kandidater udgør stadig helt naturligt den væsentligste kilde til videnspredning, er der således ingen tvivl om, at der er kommet en stigende opmærksomhed på andre og mere direkte former for samarbejder mellem universiteter og virksomheder. En opmærksomhed, som tydeligst er kommet til udtryk ved den tidligere videnskabsminister Helge Sanders fokus på at gå fra forskning til faktura. Selvom filosofien Fra forskning til faktura er omdiskuteret, er der bestemt god grund til at interessere sig for, hvordan vi i højere grad nyttiggør universiteternes forskningsresultater i samfundet generelt og i offentlige og private virksomheder i særdeleshed. Det er ganske afgørende, hvis en stor del af den danske værdiskabelse skal bygges på viden. I de seneste års store fokus på vejen fra forskning til faktura har særligt humaniora til tider følt sig lidt klemt til trods for at der rent faktisk er sket en meget dynamisk udvikling inden for humaniora, hvor samarbejdet mellem forskere og virksomheder er styrket betragteligt. Det er dog stadig tydeligt, at humaniora som videnskabelig disciplin ikke har det så nemt ved kommercialisering eller patentudtag som mange andre discipliner. Det betyder, at vi har behov for at blive klogere på, hvordan den humanistiske forskning kan bidrage til videnspredning, innovation og værdiskabelse i de danske virksomheder. Og vi har behov for at gøre det med forståelse for humaniora i stedet for at forsøge at få humaniora til passe ind i naturvidenskabelige eller teknisk videnskabelige kasser og virkemidler. Ny viden om den humanistiske forsknings potentialer for videndeling og værdiskabelse har netop været ambitionen med udviklingsprojektet Human-Centered Research Hub eller i forkortet form HRH, som løb fra Vi har i denne rapport samlet erfaringer fra projektet, som vi håber, andre kan lære af og bringe videre. God læselyst! Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA 4

5 B. BAG OM HRH EN MODEL FOR ANVENDT HUMANIORA Denne rapport er en erfaringsopsamling på HRH-projektet, der løb fra. august 2008 til 3. juli 20. HRH blev etableret som et partnerskab mellem DEA og Copenhagen Living Lab og var administrativt forankret hos DEA (se boksen nedenfor). I nærværende rapport vil projektet og projektdeltagerne blive omtalt som samlet enhed, nemlig HRH og projektgruppen. Projektet blev kaldt for Human-Centered Research Hub, da det skulle ses som et praktisk innovationslaboratorium med visionen om at skabe øget samspil, innovation og videndeling mellem humanistisk forskning og dansk erhvervsliv. lå således på blive klogere på den værdiskabelse, som den humanistiske forskning kan bidrage med. HRH har samarbejdet med samtlige universiteter med humanistisk forskning i Danmark og har derfor kunne trække på en base af.00 forskere, som bl.a. er eksperter i kommunikation, adfærd, branding og kultur mv. Ofte er det den menneskelige faktor og forståelse af menneskers adfærd og motivation, som kan være afgørende for succes eller fiasko. Det er netop disse områder, HRH med sin videnbase har haft fokus på. Denne rapport vil samle op på de erfaringer, resultater og den nye viden, der er blevet skabt i relation til HRH i de tre år, projektet har eksisteret. I kapitel 2 gennemgås den metode og model, HRH udviklede og anvendte for at øge videndelingen mellem humanistisk forskning og erhvervslivet. Kapitel 3 giver overblik over alle de videnområder, der har været i spil i videndelingen. I kapitel 4 afdækker vi igennem en survey effekten af HRH for både virksomheder og forskere. Derudover opsamler vi gode og dårlige erfaringer igennem et dybdegående casestudie. Kapitel 5 samler op på projektets og rapportens centrale læringspunkter. Human-Centered Research Hub HRH blev opstartet på baggrund af en bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation, som løb fra den. august 2008 til 3. juli 20. HRH blev etableret som et partnerskab mellem DEA og Copenhagen Living Lab og var administrativt forankret hos DEA. DEA og Copenhagen Living Lab drev HRH i samarbejde med samtlige danske universiteter med humanistisk forskning. Det vil sige Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Derudover var en vigtig samarbejdspartner den britiske rådgivningsvirksomhed SHM Ltd., som har mere en 0 års erfaring med at løse og oversætte kundernes problemer gennem brug af forskere fra humaniora og samfundsvidenskab via et samarbejde med 2 universiteter i England, Frankrig, Mexico, Irland og USA. 5

6 2B2. VANDHULLERNE HRH S METODE HRH er udviklet som et operationelt koncept for humanistisk videnformidling til offentlige og private virksomheder. Derfor blev der udviklet en model, som bygger på den præmis, at offentlige og private virksomheder samt videninstitutioner opererer efter forskellige logikker og taler forskellige sprog. På den baggrund var der behov for at skabe en oversættelsesmekanisme imellem dem. En sådan mekanisme skulle kunne håndtere en dobbeltopgave:. På den ene side skulle den kunne identificere virksomheder, som med fordel kan anvende humanistisk viden som input i deres udviklings- og forandringsopgaver dvs. sælge humanistisk viden. Det forudsætter en evne til at forstå, hvilke udfordringer organisationerne står overfor i udviklings- og forandringsprojekter, og til at kunne levere input, som hjælper organisationerne til succes dvs. levere værdi. 2. På den anden side skulle organisatoriske udfordringer kunne omsættes til spørgsmål, som giver mening i en humanvidenskabelig sammenhæng, og der skulle findes forskere, der kunne og ville udvikle svar og løsninger. Det kræver bl.a. en effektiv iscenesættelse, som gør, at den indledende videnspredning ikke tager tid fra forskningsaktiviteter, og at der gennem en bevidst prioritering af deltagere i udviklingsmøderne skabes motivation. Målet har således hverken været at transformere humanistiske forskere til virksomhedsfokuserede konsulenter eller gøre virksomheder til specialister inden for humanistiske forskningsfelter oversættelsesarbejdet og faciliteringen lå i stedet hos HRH. Fordelen ved denne metode er, at både virksomheder og forskere får noget ud af at deltage i et samarbejdet: Virksomhederne tilbydes en adgang til kvalificering af udviklings- og innovationsidéer i form af konstruktiv feedback fra humanistiske forskere på relevante felter. De humanistiske fakulteter tilbydes et etableret netværk og sekretariat, der løbende bringer virksomheder i kontakt med forskere inden for humaniora. HRH forestod oversættelsen af udviklingsprojektets potentielle behov for ny viden, identifikation af forskere, planlægning, iscenesættelse og opfølgning på dialog mellem organisation og forskere. En stor del af dette arbejde er sket med udgangspunkt i den såkaldte vandhulsmetode. Her afholdes vandhuller, som er konkrete innovationsmøder mellem en virksomhed og en gruppe forskere. Metoden bag uddybes nedenfor. 6

7 Hvad er humanvidenskabelig forskning? Der er i HRH-projektet arbejdet med en meget bred tilgang til den humanvidenskabelige forskning, som således i høj grad strækker sig over størstedelen af disciplinerne inden for humaniora og dele af samfundsvidenskab. Herudover er enkelte vandhuller også suppleret med forskere fra andre videnskabelige discipliner. Den brede tilgang er valgt, fordi man i HRH altid har taget udgangspunkt i virksomhedernes vidensbehov frem for universitetets disciplinære opsplitninger i forhold til at adressere en given problemstilling. Samtidig har tilgangen også gjort det muligt at udforske, hvad der sker i en problemløsning med eksperter fra nært beslægtede forskningsfelter og fra fjernere beslægtede forskningsfelter. 7B2. NABC-METODEN SOM INSPIRATION Inspirationen til den valgte arbejdsmetode i HRH kommer fra NABC-metoden, som er udviklet af Stanford Research Institute.F F NABC står for Need, Approach, Benefit og Competition og er en metode, som kan være med til at skærpe en given idé ved først at adressere brugerens behov (Need), beskrive hvad idéen går ud på, og hvordan støtter den op om brugerens behov (Approach), afdække hvordan brugeren får gavn af projektet (Benefit), og til sidst hvilke fordele den givne idé har frem for andre idéer (Competition). Inden for NABC-metoden bruger man begrebet at pitche sin idé. Det foregår ved, at idéindehaveren fortæller andre om sin idé på en struktureret måde. I et NABC-forløb foregår en pitch under kontrollerede forhold med særlige spilleregler i et såkaldt vandhul.f 2 F Metaforen vandhul anvendes, fordi der er tale om et sted, hvor forskellige dyrearter mødes om et fælles mål nemlig at drikke vand. Inden for NABC-metoden er et vandhul betegnelsen for et kort møde af en halv til en hel times varighed, hvor idéindehaveren inviterer fire til seks gæster til at lytte til et kort pitch af idéen. Gæsterne kan være konkrete brugere fra målgruppen, det kan være kolleger fra andre afdelinger, eller det kan være personer, der på anden vis har en interesse i idéen eller viden, som potentielt kan berige den. Der er enkelte spilleregler for et sådant vandhul: Pitchet må højst vare 8 minutter Negativ kritik er forbudt Der skal leveres konstruktiv feedback Idéindehavere må kun lytte til feedback og ikke forsvare sig (idéindehaveren kommer kun på banen for at uddybe en pointe eller rette en misforståelse) Metoden er udviklet af Curtis Carlson og Wiliam Wilmot og er blevet beskrevet i deres bog Innovation The Five Disciplines for Creating What Costumers Want (2006) 2 Carlson, Curtis & Wilmot, William; Innovation The Five Disciplines for Creating What Costumers Want (2006), S. 0ff 7

8 For at imødekomme disse spilleregler deles vandhullets gæster op i to grupper. Den ene halvdel skal forholde sig til det positive ved idéen, og det andet hold skal tænke over, hvordan idéen kan gøres endnu bedre. Når vandhullet er slut, sidder det team, der har udviklet idéen, tilbage med en række interessante input, som kan inddrages i den videre udviklingsproces. Der er måske sider af idéen, der blev særligt fremhævet af gæsterne i vandhullet. Eller der er kommet nye og overraskende indspark frem, som man selv havde overset. Uanset hvad så er den almindelige effekt af et pitch i et vandhul, at idéen bliver tilført en masse ny energi. Når de nye input er indarbejdet i idéen fx gennem styrkelse af visse tågede elementer, så er det på tide at afholde et nyt vandhul med nye gæster. Dette vil så afføde nye forslag, nye bud osv. Der er således tale om en iterativ proces. I teorien er der ingen begrænsninger for, hvor mange pitches og vandhuller man kan afholde i et iterativt udviklingsforløb - i praksis vil der selvfølgelig være tids- og ressourcemæssige rammer, der sætter en naturlig begrænsning. Alligevel skal det pointeres, at det er de gentagne vandhuller, som i sidste ende er med til at sikre idéens bæredygtighed og gennemslagskraft. 8B2.2 VANDHULSMODELLEN I HRH I forbindelse med udviklingen af en metode til at give en virksomhed mulighed for på kort tid at få forskningsbaseret input og sparring fra landets fremmeste eksperter på komplekse problemstillinger har man været inspireret af NABC-metoden. Metoden er ikke blevet overført direkte, men er blevet tilpasset så både virksomhed og forskere får noget ud af deres møde. Af ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt at gennemføre vandhullerne i en iterativ proces, som NABC-metoden ellers foreskriver. Dette havde, som beskrevet ovenfor, været med til i højere grad at sikre vandhullets resultater og gennemslagskraft. Som følge af denne ressourcemæssige prioritering er der lagt vægt på at gennemføre flere enkeltstående vandhuller med forskellige virksomheder frem for få, men gentagende vandhuller med samme virksomhed. I det følgende beskrives den vandhulsmetode, der blev udviklet til HRH-forløbet. Helt konkret er vandhullet en to timers innovationsworkshop, som arrangeres og faciliteres af HRH. Ved workshoppen fremlægger en virksomhed en afgørende forretningsmæssig problemstilling, som denne oplever udfordringer med at håndtere. HRH har til workshoppen rekrutteret eksperter fra forskningsverdenen, som alle bidrager med specialviden til netop den pågældende problemstilling. HRH leder hele processen og sørger også efterfølgende for at samle op på dagens pointer i form af referat og fremtidige handlingsforslag. Målsætningen for vandhullerne er at hjælpe virksomheder med at komme fra en ofte diffus fornemmelse af komplekse udfordringer til en præcis forståelse af disse samt at give dem en viden om, hvilke metoder og ekspertiser der er nødvendige for at løse dem. Som det fremgår af ovenstående, ligger der en del arbejde forud for selve vandhullet. Et samlet vandhulsforløb strækker sig derfor over halvanden til to måneder fra den første kontaktskabelse til virksomheden til den endelige opsamling på vandhullet. 8

9 Processen består af følgende trin: Møde med virksomhed Definition af udfordring Rekruttering af forskere Vandhul Opsamling og evaluering FIGUR : TRIN I VANDHULSPROCESSEN BFørste møde med virksomheden Inden et vandhul kan afholdes, skal den problemstilling, som skal diskuteres til vandhullet, afklares. Dette gøres ved, at der afholdes et møde mellem HRH og medarbejdere fra den givne virksomhed. Erfaringerne fra projektet viser, at medarbejderne, der repræsenterer virksomheden, skal have et ledelsesmæssigt ansvar. Det er nemlig vigtigt, at de skal kunne træffe beslutninger vedrørende virksomhedens strategi og fremtidige udvikling og have det fornødne overblik. På dette indledende møde, som højst må vare en time, får virksomheden mulighed for at fortælle, hvilke problemstillinger de står over for. Det er HRH s opgave ved mødet at være lyttende og i sidste ende hjælpe virksomheden med at komme fra en ofte diffus fornemmelse af komplekse udfordringer til en mere præcis forståelse af problemstillingen. Ofte har virksomheden flere forskellige problemstillinger, de ønsker viden om. Disse problemstillinger prioriteres i fællesskab, så vandhullet kan blive så fokuseret som muligt. Og ofte ender vandhullets problemstilling med at være noget ganske andet end det oprindelige udgangspunkt for mødet BDefinition af udfordringen Efter dette første møde er det HRH s opgave at lave en projektbeskrivelse, som på maksimum to sider beskriver virksomhedens kontekst og udfordringer, vandhullets fokus, samt hvilke humanistiske videnfelter der vil være relevante for at løse problemstillingen. Denne projektbeskrivelse sendes til virksomheden, som har mulighed for at kommentere, inden beskrivelsen bliver endeligt godkendt af begge parter BRekruttering af forskere Når projektbeskrivelsen er blevet godkendt, kan rekrutteringen af deltagere til vandhullet begynde. Deltagerne er primært forskere med en specifik viden på et givent område. Deltagerne skal fungere som eksperter på deres område, og derfor kan det også være nødvendigt at rekruttere uden for universiteterne, hvis problemstillingens karakter kræver det. Ved at sætte flere eksperter med forskellige fagligheder sammen åbner vandhullet for, at der bliver foretaget en flerfaglig analyse af virksomhedens udfordringer samtidig med, at der også kommer flerfaglige indsigter og eventuelle løsningsmuligheder. Det er ikke vandhullets formål, at forskerne skal blive enige om en løsning på virksomhedens udfordring. Snarere tværtimod kan vandhullet resultere i, at der er flere løsningsforslag på den samme udfordring, og det er så op til virksomheden - evt. i sparring med HRH - at prioritere i løsningsforslagene. I rekrutteringen af forskere lægges der vægt på at finde forskere, der har specialistviden inden for den pågældende udfordring, men HRH forsøger også at finde forskere, som ligger lidt i periferien af emnet. Dette er med til at give en god dynamik til vandhullet, da forskeren i periferien af emnet kan komme 9

10 med nogle indspark, som man ikke ville opfange ved udelukkende at fokusere på specialistviden om problemstillingen. Herudover er et væsentligt udvælgelseskriterium, at forskerne har lyst til at deltage og finder både udfordringen og setuppet omkring vandhullet interessant. Forskerne får et honorar på kr. for at deltage i vandhullet og får samtidig dækket deres transportudgifter. Derudover er de blevet bedt om næsten ikke at forberede sig, men blot at læse den korte projektbeskrivelse, som tilsendes inden vandhullet. Det er et bevidst valg, at forskerne ikke skal forberede sig synderligt forud for vandhullet, da vandhullet netop skal have karakter af, at forskerne byder ind med den viden, de besidder her og nu. Det er ligeledes et bevidst valg, at forskerne først inddrages efter virksomhedens udfordring er blevet beskrevet. For at udnytte forskernes kompetencer bedst muligt skal de inddrages i processen, når der er brug for deres specifikke faglige viden og ikke før. Forskerne skal dermed ikke påtage sig en konsulentrolle og afdække virksomhedens udfordringer, da det ikke er deres kernefaglighed. Af denne årsag er det en altafgørende rolle for HRH at fungere som oversætter imellem virksomheden og forskerne. Et par dage inden vandhullet sørger HRH altid for at kontakte forskerne telefonisk for at høre, om de har den tilstrækkelige information BVandhullet Selve vandhullet har en meget fast struktur, som styres af en ordstyrer. Ud over en til fire repræsentanter fra virksomheden deltager fire til seks forskere, en ordstyrer samt en referent. Der gælder følgende spilleregler for vandhullet: Vandhullet varer to timer Kun konstruktiv kritik er tilladt Virksomheden skal primært være lyttende og må ikke gå i forsvarsposition Tiden skal overholdes, og ordstyreren sørger for at skære igennem Det er ordstyrerens opgave at sørge for at byde velkommen til vandhullet, at ridse disse spilleregler op, og ikke mindst at sørge for at spillereglerne overholdes. 0

11 Selve vandhullet er bygget op efter følgende skabelon: Velkomst og meget kort præsentationsrunde (et minut per mand) af alle tilstedeværende. 2 Organisationen præsenterer en præcis formulering af deres udfordring og evt. en idé til en løsning eller overvejelser. Præsentationen afsluttes med to-tre spørgsmål, som de ønsker, at forskerne på baggrund af deres viden bidrager til at kvalificere og nytænke. 3 Bordrunde, hvor hver forsker kommer med input til et eller flere af de ovennævnte spørgsmål. Organisationen er kun lyttende. 0 minutter 5 minutter 45 minutter Efter bordrunden følger en mere løs diskussion blandt forskerne af udfordringen og spørgsmålene. Diskussionen faciliteres af ordstyreren. 4 Timeout: Organisationen går i separate lokaler med ordstyreren og diskuterer de input, de har fået. Det besluttes, hvilke spørgsmål eller emner der skal diskuteres i anden del af vandhullet. Forskerne holder pause. 5 minutter 5 6 Organisationen vender tilbage med en til to yderligere spørgsmål til forskerne. Disse diskuteres mere løst blandt forskerne. Organisationen er stadig primært lyttende, men vil dog i højere grad også have mulighed for at komme med uddybende eller opklarende spørgsmål. Ordstyreren styrer diskussionen. Ordstyreren samler op på de forskellige tematikker og præsenterer de forskellige løsningspotentialer, forskerne har præsenteret i løbet af vandhullet. 30 minutter 5 minutter

12 Ved vandhullets udgang vil virksomheden have modtaget en række forskelligartede indsigter og løsningsforslag rettet mod den givne udfordring. Man kan således sige, at virksomheden gennemløber en tragtformet proces, hvor udfordringer først snævres ind forud for selve vandhullet for derefter at løsnes mere op ved selve vandhullet gennem de forskellige forskningsmæssige input. Et eksempel på dette er illustreret nedenfor: FIGUR 2: OUTPUT EFTER VANDHULLET Flerfaglig analyse af udfordring Psykologi Udfordring Organisation UDFORDRING Læring Indsigter og løsningsspor Pædagogik BOpsamling og evaluering Efter vandhullet samler ordstyrer og referent op på vandhullets vigtigste temaer og anbefalinger i en skriftlig redegørelse på ca. fem-otte sider. Opsamlingen består af et tematisk referat samt en række direkte anbefalinger til virksomheden. Opsamlingen sendes til virksomheden, som har mulighed for at komme med de sidste kommentarer og opfølgende spørgsmål til den skriftlige redegørelse BDet videre forløb Denne opsamling er sidste fase i HRH-forløbet, og herefter er det op til virksomheden og forskerne at etablere kontakt og arbejde videre med en problemstilling, hvis der er et ønske herom. At HRHforløbet slutter her skyldes primært, at der inden for projektets økonomiske og organisatoriske rammer ikke var afsat ressourcer til det videre arbejde. I en ideel situation vil det dog være oplagt at lave endnu et vandhul (eller ligefrem to eller tre), som tager udgangspunkt i de indsigter og løsninger, man kom frem til ved det første vandhul. Dette vil i højere grad være med til at kvalitetssikre de indkomne idéer og løsningsspor. Dette har som beskrevet ikke været muligt at gennemføre inden for projektets rammer, men hos nogle enkelte virksomheder er projektet dog alligevel blevet taget lidt videre i form af reelle forskningssamarbejder. 2

13 Disse forskningssamarbejder har ikke fået bevilliget midler fra HRH, men er blevet støttet fra anden side. I afsnit 4.2 beskrives et samarbejde med Chr. Hansen, som netop udviklede sig fra et vandhul til et forskningssamarbejde. 3

14 3B3. VANDHULLERNES VIDENSFELTER I projektperioden er der blevet gennemført 28 vandhuller for 2 organisationer. Der har i alt deltaget 76 forskellige forskere/eksperter fra 7 forskellige organisationer (se bilag ). Nogle af eksperterne har været brugt flere gange i de forskellige vandhuller. HRH har således formået at samle mange forskellige kompetencer og fagligheder for at komme med input til organisationernes udfordringer. På baggrund af en opgørelse over de gennemførte vandhuller, som findes i bilag 2, fremgår det, at følgende videnområder har været i spil i projektets løbetid. FIGUR 3: VIDENSFELTER I DE GENNEMFØRTE VANDHULLER Organisationskultur Interpersonel kommunikation HR Strategiudvikling Produktudvikling Målgruppeanalyse Medarbejdermotivation Medarbejderadfærd Forandringsledelse Organisationsudvikling Markedsføring Behovsanalyse Branding Intern kommunikation Medarbejderinddragelse Ledelsesudvikling Effektmåling Procesudvikling Ekstern kommunikation Storytelling Medarbejdere Ledelse Organisation Omverden Som det fremgår af figuren, fordeler emnerne sig over et bredt spektrum af vidensfelter i en virksomhedssammenhæng. Det er dog tydeligt, at der rent tematisk er en række vidensfelter centreret omkring virksomhedens backend-funktioner som fx medarbejdere, intern kommunikation og HR. Herudover er der også en koncentration omkring det rent ledelsesmæssige med fokus på fx ledelsesudvikling, forandringsledelse og strategi. Disse vidensfelter er tæt koblet til en række mere organisatorisk funderede vidensfelter, som bl.a. omhandler kultur og organisationsudvikling Endelig er der også en del vidensfelter, som er mere knyttet mod virksomhedens frontend og retter sig mod relationen til omverdenen. Det drejer sig bl.a. om ekstern kommunikation, branding og markedsføring. Det er interessant at iagttage, at en række af disse vidensfelter ofte nævnes i debatten, når det handler om at indkredse humanvidenskabelige forskningsområder med umiddelbar relevans for offentlige og private virksomheder. Samtidig er det dog også væsentlig at være opmærksom på, at der i forbindelse med vandhuller sker en videnudvikling på tværs af de tilstedeværende forskere. I de bedste tilfælde bygger de så at sige videre på de øvrige deltageres viden. Derfor består en væsentlig del af værdiskabelse i vandhullet ved, at de pågældende videnområder belyses fra en række kernefagligheder samtidig. 4

15 4B4. EVALUERING OG EFFEKT AF VANDHULLERNE Dette kapitel vil beskrive effekten af de gennemførte vandhuller både for virksomheder og forskere. Effekten af vandhullerne opgøres på baggrund af en survey gennemført blandt forskere og virksomheder, der har medvirket i vandhullerne samt en casebeskrivelse af en vandhulsproces med fødevarevirksomheden Chr. Hansen. 9B4. RESULTATER FRA SURVEYEN Deltagende forskere og virksomheder modtog et spørgeskema, som er blevet udsendt ca. ti dage efter hvert vandhul. Spørgeskemaet til forskerne er sendt ud til alle 76 deltagere, hvoraf 7 har svaret. Der skal i denne forbindelse dog gøres opmærksom på, at forskere, der har deltaget i flere vandhuller, kun har svaret en gang. For virksomhederne er spørgeskemaet sendt ud til HRH s kontaktperson i de i alt 2 forskellige deltagende virksomheder, hvoraf 3 har svaret af disse var ti private virksomheder. Spørgeskemaet var på det tidspunkt også tænkt som en løbende tilpasning af vandhulskonceptet, hvilket bl.a. indebar spørgsmål til moderationens og afrapporteringens kvalitet. Disse vil vi dog ikke fokusere på i nærværende erfaringsopsamling. Ellers blev der i konstruktionen af spørgeskemaerne, både til forskerne og virksomhederne, primært fokuseret på, hvad de har fået ud af deres deltagelse i vandhullet. Det vil vi se nærmere på i det følgende BForskerne I løbet af HRH-projektet har i alt 76 forskellige forskere deltaget. Forskerne repræsenterede en bred vifte af discipliner inden for samfundsvidenskab og humaniora og en lige så bred vifte af stillinger, alt fra ph.d.-studerende til professorer. Overordnet set har forskerne en meget positiv oplevelse af deres deltagelse i vandhullet, således har 44 pct. af de 7 respondenter en meget positiv oplevelse af vandhullet, mens 52 pct. har haft en positiv. FIGUR 4: HVAD VAR DIN OVERORDNEDE OPLEVELSE AF VANDHULLET? 4 pct. 52 pct. 44 pct. Meget positiv Positiv Hverken/eller Kilde: DEA, N = 7 5

16 Det har været muligt at afgive kommentarer i forbindelse med spørgeskemaet, hvoraf nogle er lidt mere blandede, end det fremgår af figur 4. Kommentarerne retter sig primært mod formen, hvor det fx påpeges af flere, at de to timer, der er afsat til vandhullet, er lidt for kort tid, og at: formen her lægger lidt mere op til statements. Det kan være et problem. Den generelt positive oplevelse, forskerne har af vandhullet, kan lade sig eksemplificere gennem følgende citater fra undersøgelsens kommentarfelt, hvis pointer flere af forskerne også har beskrevet med andre ord: God oplevelse, fordi de forskellige fagfolks perspektiver foldes ud. Godt med noget diskussion forskerne imellem, så det ikke bare blev en række 'ekspert'-udtalelser. Et væsentligt kriterium i HRH-konceptet er, at den viden, forskerne bidrager med til vandhullet, er relevant for virksomhederne. Det er selvfølgelig virksomhederne, der primært kan vurdere det, men også forskernes holdning til dette er vigtig, da de på sigt gerne skulle have lyst til at deltage i flere vandhuller og føle, at de får noget ud af deres deltagelse. Det er derfor meget positivt, at en så stor del af de adspurgte forskere oplevede, at deres viden og faglighed var relevant for målgruppen, som vi kan se i nedenstående figur FIGUR 5: I HVOR HØJ GRAD OPLEVEDE DU, AT DIN VIDEN OG FAGLIGHED VAR RELEVANT FOR MÅL- GRUPPEN VED VANDHULLET? 3 pct. 6 pct. 36 pct I meget høj grad I højere grad Hverken/eller Kilde: DEA, N = 70 En anden indikator på, om forskerne får noget med fra vandhullet, er deres oplevelse af vandhullets relevans for dem selv i henholdsvis en forsknings- og en undervisningsmæssig sammenhæng. Her peger 6 pct. af de adspurgte på, at vandhullet var enten i meget høj grad eller i høj grad relevant for dem i en forskningsmæssig sammenhæng. I forhold til en undervisningsmæssig sammenhæng fandt 57 pct. af forskerne vandhullet relevant. 6

17 FIGUR 6: I HVOR HØJ GRAD OPLEVEDE DU, AT VANDHULLET VAR RELEVANT FOR DIG I EN FORSK- NINGSMÆSSIG SAMMENHÆNG? 4 pct. 25 pct. 0 pct. 5 pct. 46 pct. I meget høj grad I højere grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Kilde: DEA, N = 69 Overordnet set må det derfor også ses som meget positivt, at 69 ud af de 70 adspurgte forskere havde lyst til at medvirke i et nyt vandhul, så vidt muligheden skulle byde sig BVirksomhederne Vender vi blikket mod virksomhederne, er de ligesom forskerne blevet spurgt til deres oplevelse af vandhullet. De fleste af de deltagende virksomheder har oplevet, at vandhullet har bidraget til en bedre forståelse af deres problemstilling. Figur 7: I HVOR HØJ GRAD OPLEVEDE DU, AT VANDHULLET BIDROG TIL EN BEDRE FORSTÅELSE AF JERES PROJEKTS PROBLEMSTILLING? 8 pct. 5 pct. 46 pct. I meget høj grad I højere grad Hverken eller I mindre grad 3 pct. 7

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania

need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Kurset er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Sundhedsinnovation, sygehusene i Region Syddanmark og Koncern HR Personaleudvikling.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora

Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora 9. oktober 2009 Til videnskabsministeren og medlemmerne af Udvalget for Videnskab og Teknologi Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora I forlængelse af aftalen fra november 2008

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere