I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke."

Transkript

1 Udkast til vejledning til certificeret brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 KAP Certificeret brandrådgivers virke I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 med udgangspunkt i BR18, kapitel 34. Denne vejledning er primært rettet mod den certificerede brandrådgiver, mens (HENVIS) Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold er rettet mod alle byggeriets aktører. I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke. I forhold til dokumentation og kontrol af brandtekniske forhold kan et byggeprojekt opdeles i tre overordnede processer. Disse benævnes designprocessen, hvor hovedparten af den brandtekniske dokumentation udfærdiges, projekteringsprocessen og udførelsesprocessen. De tre processer overlapper ofte hinanden, men den certificerede brandrådgiver vil være involveret i alle tre processer på forskellige måder. Design processen er den periode, hvor den overordnede disponering og planlægning af byggeriet sker, herunder beslutning af den overordnede brandstrategi med tilhørende funktionskrav og andre forudsætninger. Disse beslutninger beskrives i de dokumenter, der indsendes til kommunen ved ansøgning om byggetilladelse sammen med starterklæringen. De øvrige brandtekniske dokumenter som ikke fremsendes med ansøgning om byggetilladelse udfærdiges efterfølgende af aktører, der ikke nødvendigvis er den certificerede. Fremsendelse af dokumenter til byggemyndighed ID Dokumenter Ansøgning om Færdigmelding byggetilladelse START Starterklæring SLUT Sluterklæring DBK Dokumentation for indplacering i ITT Erklæring om byggeriet er BSR Brandstrategirapport PLAN Brandplaner PFP Pladsfordelingsplaner og FUNK Funktionsbeskrivelse KP kontrolplan KR e kontrolrapporter DKV vedligeholdelsesplan (DKV-plan). Tabel. Projekteringsprocessen er den periode, hvor de brandmæssige funktionskrav, forudsætninger mv. udarbejdes i projektet, hvilket typisk vil blive udarbejdet af projekterende aktører fra andre fagområder end brandrådgiverens. Udførelsesprocessen er den periode, hvor det projekterede og hermed de brandmæssige funktionskrav, forudsætninger mv. udføres af de udførende. 545 Den certificerede brandrådgiver udpeges af bygningsejeren eller dennes repræsentant. Den certificerede brandrådgiver og dennes organisation skal afklare om vedkommende skal virke som Udarbejdende eller som Kontrollant på byggeriet.

2 Den certificerede brandrådgiver kan virke som: 1) udførende, eller 2) kontrollant. Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollant. Den udarbejdende certificerede brandrådgiver indgår i projektorganisationen, mens den kontrollerende certificerede brandrådgiver skal være uafhængig af projektorganisationen for så vidt angår de brandmæssige forhold, men kan godt være i samme firma. Den certificerede brandrådgiver kan uanset sit virke vælge selv at varetage arbejdet som udarbejdende eller kontrollerende fuldt ud, at bruge en medkontrollant til dele af opgaven eller at uddelegere visse dele af opgaven til andre kompetente aktører. Brug af medkontrollant eller uddelegering bruges f.eks. i tilfælde, hvor den certificerede brandrådgiver ikke selv har specifikke kompetencer indenfor et speciale. Som certificeret brandrådgiver er der dog altid krav om at udvalgte dokumenter skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver. Den certificerede brandrådgiver må kun godkende i egen organisation. Den certificerede brandrådgiver involveres tidligt i et byggeprojekt for at: forestå eller kontrollere udarbejdelsen og kontrollen af den brandtekniske dokumentation deltage i planlægningen af kontrollen af projekteringen af de brandtekniske tiltag deltage i planlægningen af kontrollen af udførelsen af de brandtekniske tiltag. Den certificerede brandrådgiver deltager i planlægningen af kontrollen for alle tre processer, da den brandtekniske kontrolplan, som indsendes med starterklæringen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, principielt er gældende helt frem til indsendelse af sluterklæring. Den brandtekniske kontrolplan skal derfor beskrive alle kontrolgenstande gennem alle projektets tre processer, som er nødvendige for at sikre: Overensstemmelse imellem de enkelte dokumenter i den brandtekniske dokumentation At alle brandsikringstiltag opfyldes i projekteringen At alle brandsikringstiltag opfyldes i udførelsen Grænseflader mellem fag skal også omfattes af kontrollen så f.eks. stikkontakter og slangevindeskabe, der bryder en brandadskillende væg, omfattes. Den brandtekniske kontrolplan skal ved starterklæring være udarbejdet iht. projektets stadie, minimum en overordnet beskrivelse af kontrol i forbindelse med design og projektering og vil gennem projektet være et dynamisk dokument, der opdateres i takt med, at projektorganisationen og projektet fastlægges. For hver kontrolgenstand skal følgende kriterier specificeres: type, niveau, omfang, person der gennemfører kontrollen samt hvordan kontrollen gennemføres og dokumenteres. Herunder skal kontrolplanen specificere, hvordan kontroldokumentationen for hver enkelt kontrol skal udformes, sådan at den certificerede brandrådgiver i sin kontrol af kontroldokumentationen kan vurdere, om kontrollen opfylder kriterierne og om det kontrollerede forhold vurderes i orden. Den certificerede brandrådgiver skal både kontrollere form og indhold af kontroldokumentationen før resultatet af den certificerede brandrådgivers kontrol beskrives i den brandteknisk kontrolrapport. Den certificeret brandrådgivers kontrol af kontroldokumentation udføres mindst som en minimumskontrol. Kontrol, kontrolplan og kontrolrapport er beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (Henvis). Eksempel i Design for byggeri i brandklasse 2 For brandplaner (kontrolgenstand) kan det være beskrevet, at der skal gennemføres en udvidet (niveau) uafhængig kontrol (type) foretaget af den certificerede brandrådgiver som omfatter brandsektionerings placering (kontrolpunkter) på tre ud af fem brandplaner (omfang) hvilket dokumenteres jf. projektorganisationens eget kvalitetsstyringssystem (format). I praksis skal den certificerede brandrådgiver beskrive i den brandtekniske kontrolrapport, at kontrollen er gennemført og hvorledes dokumentationen af kvalitetssikring er arkiveret. Såfremt den certificerede ikke selv foretager kontrollen, skal den certificerede sikre, at den der udfører kontrollen, har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. I tilfælde hvor den certificerede brandrådgiver ikke har de nødvendige forudsætninger for udarbejdelsen af den brandtekniske kontrolplan f.eks. på grund af Manglende kendskab til de projekterende eller udførendes kompetencer og kvalitetsstyringssystem Udefinerede grænseflader mellem f.eks. fag-projekterende må der foretages en foreløbig beskrivelse og f.eks. planlægges en række delkontroller, hvorefter den brandtekniske kontrolplan kan justeres, når forudsætningerne er fastlagt. Delkontrollerne må da beskrives i den brandtekniske kontrolplan og dokumentation for deres gennemførelse i den brandtekniske kontrolrapport.

3 Eksempel i Projektering for byggeri i brandklasse 2 For projekteringen kan det være beskrevet i kontrolplanen, at der for slangevinder (kontrolgenstand) skal gennemføres en maximal (niveau) uafhængig kontrol (type) af en kompetent brandrådgiver (person) som omfatter slangevindernes antal og placering (kontrolpunkter) på alle arkitektog VVS-planer (omfang). Dette dokumenteres i en kontrolrapport for projektering af slangevinder (format). I praksis skal den kompetente brandrådgiver gennemføre kontrollen ved at sammenholde brand-, arkitekt- og VVS-planer og optælle slangevinder, hvilket beskrives i kontrolrapporten (som kan omfatte andre kontrolgenstande), som derefter sendes til den certificerede brandrådgiver, der vurderer form og indhold, og indskriver resultatet i den brandtekniske kontrolrapport. Eksempel i Udførelse for byggeri i brandklasse 2 Eksempelvis kan der for udførelse være beskrevet i kontrolplanen, at der for et byggeri med 100 redningsåbninger (kontrolgenstand) skal gennemføres: en maksimumskontrol (niveau) som egenkontrol (type) af den udførende (person) som omfatter alle redningsåbningers korrekte montage og funktion (kontrolpunkter) i hele byggeriet (omfang), hvilket ikke dokumenteres i henhold til den brandtekniske kontrolplan (format) - men evt. iht. projektorganisationens egen kvalitetsstyringssystem. en 15% stikprøvekontrol (niveau) som uafhængig kontrol (type) gennemført af f.eks. arkitekten (person) som omfatter redningsåbningers funktion, størrelse og placering (kontrolpunkter) på 15 redningsåbninger (omfang) hvilket dokumenteres i en kontrolrapport for udførelse af redningsåbninger (format), udarbejdet af arkitekten (person). Kontrolrapporten kan evt. også omfatte andre kontrolgenstande. Kontrolrapporten for redningsåbninger sendes til den certificerede brandrådgiver, der udfører en udvidet kontrol af kontrolrapporten, og indskriver resultatet i den brandtekniske kontrolrapport med dokumentationen som bilag (i henhold til dette eksempels kontrolplan). Alternativt kan den certificerede brandrådgiver vælge ikke at uddelegere kontrollen, men selv gennemføre den ovenstående kontrol og indskrive resultatet direkte i den brandtekniske kontrolrapport. I praksis vil den certificerede brandrådgiver uddelegere eller få en medkontrollant på mange kontroller, men principielt kan vedkommende også vælge at gennemføre alle kontroller selv. I tilfælde, hvor den certificerede brandrådgiver ikke selv udarbejder af den brandtekniske kontrolplan, vil den certificerede brandrådgiver skulle have ekstra fokus på grænseflader. 546 Den certificerede brandrådgivers ydelser, når denne virker som udførende på et byggeri, omfatter som minimum at: 1) udarbejde og godkende start- og sluterklæring samt erklæring for, om byggeriet er, 2) fastlægge brandklasser og bygningsafsnit, 3) deltage i forbindelse med udarbejdelse af de brandtekniske løsninger, så brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, 4) deltage i udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation for Den certificerede brandrådgiver virker som Udarbejdende i brandklasse 2, når vedkommende har en udarbejdende eller ledende og koordinerende rolle i fastlæggelsen af design, virkemåde og dokumentation for brandsikkerheden. Vedkommende skal som minimum ved ansøgning om byggetilladelse: udarbejde og godkende Dokumentation for brandklasse som fastlægger brandklasser og bygningsafsnit for bygningen, som beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS) samt den overordnede brandstrategi, således at brandsikringstiltag og brandsikkerhedsniveau er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og, jf. BR18, kapitel 5. udarbejde og godkende Erklæring om byggeriet er jf. BR18 s Vejledning om byggeri. kontrollere og godkende den brandtekniske kontrolplan jf. Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS) hvorved den certificerede brandrådgiver entydigt sikrer at krav jf. BR18 Kap. 5 og Kap. 29 fastholdes gennem alle byggeriets processer. udarbejde og godkende starterklæring til indsendelse sammen med ovenstående dokumenter til byggemyndigheden ved ansøgning om byggetilladelse. Bemærk at nogle af dokumenterne skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver selv, mens andre dokumenter kan udarbejdes af andre kompetente personer, hvor erfaring og kompetencer så skal vurderes af den certificerede brandrådgiver. I Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS) er de fire ovenstående dokumenter og deres indhold nærmere beskrevet. Herefter skal den certificerede brandrådgiver:

4 brandforhold, således at dokumentationen opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og 5) koordinere og samle den brandtekniske dokumentation som angivet i kapitel 29. deltage i forbindelse med udarbejdelse af de brandtekniske løsninger, så brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5. koordinere, samle og deltage i udarbejdelsen af dokumentation for brandforhold, således at dokumentationen opfylder sit formål, jf. kapitel 29, herunder mindst foretage kontrol og evt. godkendelse jf. bilag 5, tabel 1 af de øvrige dokumenter vedrørende brandforhold, som udarbejdes løbende gennem design-, projektering- og udførelsesprocessen. Den certificerede brandrådgiver skal samle den brandtekniske dokumentation, udarbejde og godkende sluterklæring til indsendelse til myndighederne med den fuldstændige dokumentation for brandforhold inkl. dokumentation af kontrol jf. kapitel 29 og kapitel Den certificerede brandrådgiver skal som udførende som minimum udarbejde, kontrollere og godkende de dele af den brandtekniske dokumentation, som følger af bilag 5, tabel 1. Tabel 1 - Minimumskrav til den certificerede brandrådgivers virke som udførende af den brandtekniske dokumentation Emne Dokumentation for indplacering i Erklæring om byggeriet er Brandstrategirapport BK2 BK3 BK4 U+G U+G U+G U+G U+G U+G U+G Brandplaner K udv Pladsfordelingsplaner og dimensionering K udv K udv K udv - K udv + G Funktionsbeskrivelse K udv K udv kontrolplan kontrolrapporter vedligeholdelsesplan 548 K udv U + G U + G K udv K udv Den certificerede brandrådgivers ydelser, når denne virker som kontrollant på et byggeri, omfatter som minimum at: Den udarbejdende certificerede brandrådgivers virke skal afspejle og dokumentere dennes rolle som hhv. udarbejdende (U), kontrollerende (K) og godkendende (G) af dokumentation for brandforhold, samt at den certificerede brandrådgiver har deltaget i, koordineret og samlet dokumentation for brandforhold på en tilfredsstillende måde. Den certificerede brandrådgiver kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen organisation, eller udarbejdet for den certificerede brandrådgiver i direkte reference. Begrebet egen organisation omfatter den certificeredes brandrådgivers ansættelsessted samt moder- og datterselskaber. Udarbejde (U) Når den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende, er en del af dennes ydelse selv at udarbejde centrale dele af dokumentation for brandforhold, jf. bilag 5, tabel 1. Udarbejdelsen består i, at den certificerede brandrådgiver selv har tilrettelagt og udformet de centrale dele af dokumentationen. Kontrollere (K) Når den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende, er en del af dennes ydelse, at foretage kontrol af eventuelle andre designende, projekterendes og udførendes dokumentation. Kontrollens niveau fastlægges for designprocessen jf. bilag 5, tabel 1 og for projekterings- og udførelsesprocessen som beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS). Bemærk, at den certificerede brandrådgiver ikke kan regnes som uafhængig kontrollant på projektet, når han er udarbejdende, og at brandstrategirapport og brandteknisk kontrolplan derfor skal kontrolleres uafhængigt af anden aktør. Godkende (G) Når den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende er en del af dennes ydelse at godkende dokumentation for brandforhold før frigivelse. Godkendelsen tilkendegiver, at den certificerede brandrådgiver er bekendt med dokumentationens indhold, samt at denne er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med projektets grundlag. En certificeret brandrådgiver kan som udarbejdende vælge selv at udarbejde flere dokumenter end minimumskravet i bilag 5, tabel 1 tilsiger. I dette tilfælde erstattes kravet om certificeret kontrol i brandklasse 2 af en uafhængig kontrol for brandstrategi og brandteknisk kontrolplan. For de øvrige dokumenter erstattes kravet om uafhængig kontrol af en kontrol, udført af anden person som f.eks. har deltaget på projektet. Den certificerede brandrådgiver virker som kontrollant, når denne kontrollerer dokumentationen for brandforhold på et projekt, som vedkommende ikke har udarbejdet. Den certificerede brandrådgiver, skal som kontrollant, påse at de udarbejdede dokumenter til ansøgning om byggetilladelse er dækkende, tilstrækkelige og er i overensstemmelse med og overholder bygningsreglementet, og herunder som minimum: kontrollere Dokumentation for brandklasser (HENVIS) som fastlægger brandklasser og bygningsafsnit som beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS).

5 1) udarbejde og godkende start- og sluterklæring, 2) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 3) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, og 4) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29. kontrollere, at de i Dokumentation for brandklasser (HENVIS) beskrevne brandmæssige tiltag i den overordnede brandstrategi er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. BR18, kapitel 5 for brandklasse 2 f.eks. som udspecificeret som præaccepterede løsninger i BR18s Vejledninger til kapitel 5. kontrollere om bygningen er indsatstaktisk traditionel, indrettet og placeret i overensstemmelse med erklæringen om at byggeriet er jf. Vejledning om byggeri og de indsatsrelaterede forhold i bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 om præaccepterede løsninger. kontrollere at brandteknisk kontrolplan på tilstrækkelig vis sikrer at de brandtekniske tiltag og forudsætninger fastholdes og kontrolleres gennem design, projektering og udførelse jf. Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS) udarbejder og godkender starterklæring til indsendelse til myndighederne. Den certificerede brandrådgiver kan uddelegere dele af kontrollen til andre kompetente aktører. Kontrollerede dokumenter godkendes i den projektorganisation, der har kontrolleret dokumenterne. Den certificerede brandrådgiver skal som minimum: kontrollere, at de valgte, projekterede og udførte løsninger for brandsikringstiltag, er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed, jf. kapitel 5 og er i overensstemmelse med god byggeskik som beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29, herunder mindst foretager kontrol jf. bilag 5, tabel 2 af de øvrige dokumenter for brandforhold, der er udarbejdet i design, projektering og udførelse. Se beskrivelser i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS) Den certificerede brandrådgiver skal som kontrollant udarbejde og godkende sluterklæring til indsendelse til myndighederne med den fuldstændige dokumentation jf. kapitel Den certificerede brandrådgiver skal som kontrollant som minimum udarbejde og kontrollere de dele af den brandtekniske dokumentation, som følger af bilag 5, tabel 2. Tabel 2 - Minimumskrav til den certificerede brandrådgivers virke som kontrollant af den brandtekniske dokumentation Den certificerede brandrådgiver skal som kontrollant kontrollere de dele af den brandtekniske dokumentation på minimum de kontrolniveauer, som følger af bilag 5, tabel 2. Den certificerede brandrådgiver skal være uafhængig af projektorganisationen og dokumenterne udarbejdes og godkendes af andre aktører. Kontrolniveau For certificerede brandrådgivere er der defineret tre kontrolniveauer: Minimumskontrol (Min.), Udvidet kontrol () og maksimumskontrol () som beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS). Der er ingen retningslinjer for den certificerede brandrådgivers virke som kontrollant af byggerier i brandklasse 1. Emne Dokumentation for indplacering i Erklæring om byggeriet er Brandstrategirapport Brandplaner Pladsfordelingsplaner og dimensionering BK2 BK3 BK4 - Kontrolomfang Kontrolomfang af den brandtekniske dokumentation omfatter som hovedregel alle brandtekniske dokumenter med enkelte undtagelser som beskrevet i Vejledning til dokumentation og kontrol af brandforhold (HENVIS). Kontrolomfang omfatter hele bygningen i brandklasse 2 og er beskrevet i den brandtekniske kontrolplan, som den certificerede brandrådgiver har kontrolleret tidligere ved indsendelsen af starterklæringen. Resultatet af den certificerede brandrådgivers kontrol Kontrolomfanget og resultatet af kontrollen beskrives enten direkte i den brandtekniske kontrolplan, eller i en særskilt kontrolrapport for den enkelte kontrolgenstand. Denne kontrolrapport indgår da senere i den samlede brandtekniske kontrolplan for projektet. Hvis den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, har indhentet assistance af en medkontrollant, skal den certificerede kontrollant redegøre for hvordan det sikres, at kontrollen bliver gennemført og dokumenteret, som hvis den certificerede selv havde udført den. Dette indebærer planlægning og styring samt kontrol og godkendelse af medkontrollantens kontrol. Denne kontrolrapport indgår da senere i den samlede brandtekniske kontrolrapport for projektet.

6 Funktionsbeskrivelse kontrolplan kontrolrapporter vedligeholdelsesplan 550 Forud for færdiggørelsen af sluterklæringen bør den certificerede brandrådgiver indhente de designende, projekterendes og udførende kommentarer til resultatet af kontrollen, for derved at undgå misforståelser eller fejl. Den certificerede brandrådgiver skal tage hensyn til faktuelle kommentarer, og kan vælge at lade forskelle i vurderinger fremgå af den brandtekniske kontrolrapport eller sluterklæringen. Den certificerede brandrådgiver skal som tredjepartskontrollant som minimum kontrollere den brandtekniske dokumentation på de kontrolniveauer, som følger af bilag 5, tabel 3. Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede brandrådgiver. Tabel 3 - Minimumskrav til certificeret tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation Emne Dokumentation for indplacering i Erklæring om byggeriet er Brandstrategirapport Brandplaner Pladsfordelingsplaner og dimensionering Funktionsbeskrivelse kontrolplan kontrolrapporter vedligeholdelsesplan 551 Tredjepart Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret brandrådgiver til en anden, skal den Ved overdragelse af et projekt fra én certificeret brandrådgiver til en anden, hvor der er meddelt byggetilladelse, men ikke indsendt sluterklæring, kan den overdragende certificerede brandrådgiver udarbejde en erklæring der omfatter: Starterklæring med tilhørende dokumenter indsendt ved myndighedsandragende. Beskrivelser af om den overdragende certificerede brandrådgiver har virket som udarbejdende eller kontrollant.

7 certificerede brandrådgiver, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvoraf følgende indgår: 1) Starterklæring. Hvilke dokumenter den overdragende certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast. Status for gennemførelse af kontroller, jf. den brandtekniske kontrolplan og de brandtekniske kontrolrapporter. Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er. 2) Hvilket virke den certificerede brandrådgiver har haft på projektet. 3) Hvilke dokumenter den certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast. Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i den brandtekniske kontrolrapport. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. Hvis det ikke er muligt, at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der får overdraget projektet, foretage en kontrol af alle dokumenter svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollant iht. bilag 5. 4) Status for gennemførelse af kontroller, jf. kontrolplanen og kontrolrapporter. 5) Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er. Stk. 2. Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i kontrolrapporten. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, foretage en maksimal (MA) kontrol af den brandtekniske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollant.

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke Kbh 21. dec. 2018 Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke 531 Formålet med den certificerede statiker og brandrådgivers virke er at sikre, at: 1) byggeriet

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere

BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Annemarie Poulsen og Anne-Sofie Bang Lassesen Onsdag den 17. januar 2018 Program Generelt

Læs mere

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden Disposition Ny struktur i Bygningsreglementet helt overordnet Ny måde at inddele byggeri

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement Skabelon til kommentering Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk Tel 60776094 Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) I medfør af 15 B og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) BEK nr 1616 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold

Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold Version: 11-07-2019 Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold Indhold Indledning... 3 Vejledningens brug... 3 Læsevejledning... 3 Anvendte begreber... 4 1 Processer, organisation og

Læs mere

Byggeteknisk dokumentation og kontrol

Byggeteknisk dokumentation og kontrol 21. Maj 2019, Stående Byggepanel Niels-Jørgen Aagaard Byggeteknisk dokumentation og kontrol Sikre, sunde og samfundsøkonomiske bygninger 3 Udfordringer i projektering og udførelse Kvalitetsproblemer i

Læs mere

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 11. oktober 2017 STATUS PÅ BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Høring over BR18 og certificeringsordningen: 5.

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning er udarbejdet som en hjælp og et værktøj til at

Læs mere

Personcertificering Statik

Personcertificering Statik Personcertificering Statik Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Udgave 4 25-06-2019 Side 1 af 16 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation

Læs mere

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius,

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius, Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand Thomas Cornelius, tch@cornel.dk PROGRAM 19.00 19.10 Velkomst Civilingeniør Thomas Cornelius, syn og skønsmandforeningen. 19.10 19.30 Certificeringsordningen

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Version: 29-01-2019 - Revision 1 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand 1.1.0. Bygningsreglementets brandkrav... 2 1.2.0. Brandteknisk byggesagsbehandling...

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål Den gode ansøgning Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål 1 Byggesagsprocessen 2 Forhåndsdialog Afklaring af projektet i en tidlig fase Kræver det dispensation Kræver det tilladelse fra andre

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved bekendtgørelse nr. 606 af 29.

Læs mere

Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre

Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre [Den politiske kandestøber, Holberg] Lidt om mig Uddannelse: Civilingeniør, Byggeri og Anlæg (Energi og Indeklima) AAU 2007 Master i brandsikkerhed DTU

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 NYT FRA STYRELSEN Generelt Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen Genbrugte

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Version: 04-12-2018 Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Indhold 1 INDLEDNING... 4 1.1 CERTIFICERINGSORDNINGERNE... 5 1.2 CERTIFICERING AF PERSONER... 5 1.3 KVALIFIKATIONER

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold

FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold Skabelon til kommentering FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk

Læs mere

Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 7. juni 2018 Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges I dag, under en måned før BR 18 bliver obligatorisk, er der på

Læs mere

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard,

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, DOKNR-xx-xxxx Ref.: IME E-mail: ime@frinet.dk 2. maj 2019 Til: Fra: Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk BR18 Dokumentation af bygningsreglementets krav Summary

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade 3 8900 Randers C Brandteknisk redegørelse 2. udgave September 2018 Udgivelsesdato : September 2018 Vores reference : 15044.03 Udarbejdet af : Søren Christian

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 Side 2 af 9 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt...

Læs mere

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver)

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) Status BR18 Ikrafttrædelse den 1. januar 2018 Certificeringsbekendtgørelse for brand- og statik-områderne Overgangsperiode mellem BR15 og BR18

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelser på byggeområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelser på byggeområdet. 1. Indledning Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Sagsnr.: BS0400-00233 Bekendtgørelser på byggeområdet 1. Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Læs mere

Orientering om BR 2018

Orientering om BR 2018 Orientering om BR 2018 Indhold: Baggrunden for BR2018 Certificeringsordning for brand og konstruktioner Nye samarbejdsformer Byggesagsbehandling Kvalitetssikring af bærende konstruktioner Sted: Mariagerfjord

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT høringsudkast. Udkast

Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT høringsudkast. Udkast Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT 2019 høringsudkast Udkast 2018-12-10 Ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet af: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER Følgende virksomheder har

Læs mere

SDU OU UNDERVISNINGS- BYGNING 44

SDU OU UNDERVISNINGS- BYGNING 44 Bygherre: SYDDANSK UNIVERSITET Projekt navn: SDU OU Undervisningsbygning 44 Dato: 2014-08-15 Dokument id: SDU OU44_C05.1_NK02-B1 STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT SDU OU UNDERVISNINGS- BYGNING 44 B PROJEKTDOKUMENTATION

Læs mere

Marts 2019 AFTALE. Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren. om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning)

Marts 2019 AFTALE. Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren. om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning) Marts 2019 AFTALE om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning) Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren Bilag 2 - Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren AlmenNet, Studeistrædet

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Rammeaftale om administration af særtransporter 2017-2020 Januar 2017 Side 1 af 8 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Generelt... 3 3 Planlægning af rådgivningsydelsen...

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Hybel A/S ENFAMILIEHUS BRANDTEKNISK REDEGØRELSE

Hybel A/S ENFAMILIEHUS BRANDTEKNISK REDEGØRELSE Hybel A/S ENFAMILIEHUS BRANDTEKNISK REDEGØRELSE ENFAMILIEHUS 2 HYBEL A/S ENFAMILIEHUS RØNSLEV ApS Søndergade 26, 1., 8700 Horsens CVR 30596285 tlf. 22198700 info@ronslev.dk PROJEKTTITEL: PROJEKTUNDERTITEL:

Læs mere

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BR18 Vejledninger 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BD 11 14 049 Side 1 af 21 Indholdsoversigt Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.... 3 Forord...3 Introduktion til bygningsreglementet

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Byggelovsdage 2018 19. November 2018 Stikprøvekontrol

Læs mere

Vejledning af 27. september 2011.

Vejledning af 27. september 2011. Vejledning af 27. september 2011. Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke v/jens Bendix, Slagelse 09.05-2012 Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges

Læs mere

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Marts 2019 IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Indgår som bilag til Rådgiveraftalen og kan anvendes, uanset om der er tale om totalrådgivning eller delt rådgivning IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Kære Per Jensen. Er det korrekt opfattet at der kun kan være tale om særskilte boliger, såfremt disse er brandmæssigt opdelt i henhold til BR 15?

Kære Per Jensen. Er det korrekt opfattet at der kun kan være tale om særskilte boliger, såfremt disse er brandmæssigt opdelt i henhold til BR 15? Fra: [mailto:pjen@solrod.dk] Sendt: 11. april 2017 13:36 Til: Jens Bendix Emne: VS: Diverse spørgsmål om annekser og dobbelthuse. Hej Jens Til orientering. Jeg vedhæfter lige mine oprindelige

Læs mere

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRE- NØR

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRE- NØR Marts 2019 IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRE- NØR Indgår som bilag til Totalentrepriseaftalen IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Nærværende ydelsesbeskrivelse indgår som bilag til Totalentrepriseaftalen.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg Byg og BBR Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 33 33 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 2019-0214 Ejendommen: Kragekærvej 12 Ejendomsnr.: 51364

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger

Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger Status 31. januar 2019 Side 1 Forløb for undersøgelsen Brand på Farsøhthus den 3. august 2018. Den 11. september 2018 igangsættes en undersøgelse af brandsikkerheden

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Hvad gælder reglementet for? 1 hovedreglen: BR18 gælder for al bebyggelse, medmindre det er undtaget. Det finder altså anvendelse på nyopførelser, tilbygninger,

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Samarbejdsaftale om brandsikkerhed i kommunale bygninger

Samarbejdsaftale om brandsikkerhed i kommunale bygninger Samarbejdsaftale om brandsikkerhed i kommunale bygninger 1 Parterne Mellem Odder, Samsø og Skanderborg Kommune, som projektejere Østjyllands Brandvæsen Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Telefon +45 86767676

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

GODT GANG I BYGGERIET - En værdiskabende byggeproces. Anders Bech Carsten Aarup Bente Søgaard

GODT GANG I BYGGERIET - En værdiskabende byggeproces. Anders Bech Carsten Aarup Bente Søgaard GODT GANG I BYGGERIET - En værdiskabende byggeproces Anders Bech Carsten Aarup Bente Søgaard Kom godt fra start Men hvordan får du startet op: Entreprenør? Bank? Rådgiver?? 2 8. februar 2018 Bruges ressourcerne

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \7755c684-f32d-4d...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \7755c684-f32d-4d... Page 1 of 13 1 of 13 From: Sent: 06-08-2015 10:50:20 To: Cc: Thomas Eriksen; Peter Vognsen; Morten Sundahl Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS Subject: SV: Stadionvej 25 8543 - Bemærkninger til brandteknisk

Læs mere

Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold

Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold Skabelon til kommentering Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold Afsender: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K Torben Hessing-Olsen Mail toh@danskbyggeri.dk,

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere