Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1"

Transkript

1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas har i brev af 19. oktober 2009 bedt Finanstilsynet bekræfte en fortolkning af kapitaldækningsbekendtgørelsen i forhold til obligationsudstedelser fra Valhalla 1. Fortolkningen medfører, at obligationerne kan nulvægtes som følge af en statsgaranti. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Det er Finanstilsynets afgørelse, at obligationer udstedt af Valhalla 1 kan anses som at være dækket af en statsgaranti, og derfor kan nulvægtes efter reglerne for vægtning af eksponeringer garanteret af den danske stat uanset om disse er placeret i eller udenfor handelsbeholdningen. Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd. Udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed 354a er, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken. Oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på bankens aktier, skal hurtigst muligt offentliggøres, jf. 27 i lov om værdipapirhandel m.v. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i 27 a i lov om værdipapirhandel. 2. Sagsfremstilling Obligationerne udstedes af Valhalla 1 S.A, som er et Luxembourg baserest SPV. Obligationerne udstedes med sikkerhed i lån til 7 danske banker, hvor den danske stats garanterer for betalingerne til SPV et. Betalinger fra de underliggende aktiver i SPV et (de statsgaranterede lån til regionale pengeinstitutter) går direkte til Principal Paying Agent for SPV et, BNP Paribas i Paris, som fordeler de indbetalte beløb på hen- På Finanstilsynets hjemmeside under "Om os" og "Hvad kan du forvente af Finanstilsynet" findes information om bl.a. sagsbehandlingstider.

2 2 holdsvis de betalinger, der skal sendes videre til forrentning og evt. afdrag på de udstedte obligationer, og de betalinger, der tilfalder SPV et til honorering af service providers. Principal Paying Agent holder pengene natten over inden de indbetales på obligationsindehavernes konti. SPV et har pantsat både selve låneaftalerne og rettighederne under garantierne direkte til de til enhver tid værende obligationsejere. BNP Paribas varetager endvidere opgaven som Cash Administration agent. Cash Administration agenten er ansvarlig for at overvåge betalingsstrømmene fra låntagerne til transaktionens opsamlingskonto og at kontakte Finansiel Stabilitet i tilfælde af manglende betalinger på de underliggende lån. Derudover foretager Cash Managements også beregningerne af betalingerne til obligationsindehaverne. Endelig varetager BNP Paribas opgaven som account bank for SPV et, hvor midlerne til honorering af service providers indgår, samt opgaven som Trustee i et særskilt selskab. BNP Paribas opgaver er underlagt en A/F1 rating trigger, således at opgaverne skal overføres til et andet institut, hvis BNP Paribas rating falder til under trigger niveauet. Fitch Rating finder, at risiciene i transaktionen er så begrænsede, at de kan betragte transaktionen som en pass-through og risikovurdere de udstedte obligationer på baggrund af ratingen af den danske stat (garantistiller på de underliggende lån). 3. Retsgrundlag Bilag 7 til Kapitaldækningsbekendtgørelser stiller blandt andet Minimumskrav til garantier. Af pkt. 3 fremgår: Følgende krav skal være opfyldt, for at en garanti kan medregnes ved opgørelse af de risikovægtede poster: a) Garantien skal være direkte, dvs. at virksomheden i tilfælde af tab på eksponeringen kan gøre garantien gældende direkte overfor garantistilleren. b) Omfanget af garantien skal være klart defineret og ubestrideligt. c) Garantien må ikke indeholde klausuler, hvis opfyldelse ligger uden for virksomhedens direkte kontrol, og som i vil give garantistilleren mulighed for ensidigt at ophæve kreditrisikoafdækningen, ii vil øge de effektive omkostninger ved garantien som følge af forringet kreditkvalitet på den beskyttede eksponering,

3 3 iii kan forhindre, at garantistilleren forpligtes til at foretage en udbetaling uden unødig forsinkelse, hvis den oprindelige låntager undlader at betale forfaldne beløb, eller som iv kan give garantistilleren mulighed for at afkorte garantiens løbetid. d) Garantien skal være juridisk gyldig og kunne håndhæves i alle relevante retsområder. En alternativ løsning er at behandle Valhalla efter reglerne for kollektive investeringsordninger. Af punkt 32 i kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 3 fremgår: Virksomheden skal vægte eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, jf. 1 lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger og art. 1 i direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af lov og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med mindst følgende vægte: a) En vægt der fremkommer ved anvendelse af kreditkvalitetstrin ud fra godkendte kreditvurderingsinstitutters vurderinger (udeladt) b) Har en virksomhed kendskab til alle de underliggende investeringer i en kollektiv investeringsordning, kan disse investeringer betragtes, som om de var virksomhedens direkte eksponeringer, der vægtes i henhold til 9 og dette bilag. c) Har en virksomhed ikke kendskab til alle de underliggende investeringer i en kollektiv investeringsordning, kan det beregne risikovægte for ordningens mulige investeringer, hvor det antages, at den kollektive investeringsordning først investerer så meget, som det har tilladelse til, i de eksponeringskategorier, hvor solvenskravet er højest, og dernæst investerer i de lavere kategorier, indtil hele investeringen er vægtet. d) Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, der ikke vægtes efter litra a til c, skal vægtes med 100 pct. Betingelserne for at anvende reglerne for kollektive investeringsordninger er en implementering af CRD direktivet, her fremgår følgende for look through, jf. CRD 2006/48/EF, bilag VI, del 1, pkt. 78: Kreditinstitutterne kan som anført i punkt fastsætte risikovægten for et investeringsinstitut, såfremt følgende anerkendelseskriterier er opfyldt: a) investeringsinstituttet ledes af et selskab, der er undergivet en medlemsstats tilsyn, og følgende krav med forbehold af kreditinstituttets kompetente myndigheds godkendelse er overholdt:

4 4 i) de ledes af et selskab, som er undergivet et tilsyn, der anses for at svare til det, der er fastlagt i Fællesskabets lovgivning, og ii) der sikres det fornødne samarbejde mellem de kompetente myndigheder b) det oplyses i investeringsinstituttets prospekt eller i et tilsvarende dokument: i) hvilke kategorier af aktiver investeringsinstituttet har ret til at investere i, og ii) hvilke investeringsgrænser der anvendes, såfremt sådanne er fastsat, og hvordan de er beregnet, og c) investeringsinstituttet aflægger beretning om sin virksomhed mindst én gang årligt, således at det er muligt at vurdere dets aktiver og passiver, indtægter og transaktioner i den periode, beretningen dækker. 4. Vurdering Risikovurdering Overordnet set er risikoen i konstruktionen meget lille som følge af, at obligationsejerne har pant i de bagvedliggende lån, der igen er omfattet af en statsgaranti. Obligationsejerne har dermed ikke en kreditrisiko på de bagvedliggende lån. I det følgende søges afdækket, hvad der er af yderligere risici i forbindelse med først SPV konstruktionen og efterfølgende overførslen af betalinger til obligationsejerne. I forhold til en direkte garanti involverer transaktionen flere parter med deraf følgende risiko for fejl (ubevidste såvel som bevidste). Det forhold, at de statsgaranterede låneaftaler, herunder en eventuel garantibetaling fra Finansiel Stabilitet, er pantsat til indehaverne af obligationerne udstedt af Valhalla 1, begrænser selvsagt de konsekvenser sådanne fejl kan få for obligationsejerne. Hertil kommer, at det er en statisk konstruktion. Der er foretaget de investeringer, der skal foretages. SPV'et investeringer er nu i afløb, og det skal bare sikres, at midlerne flyder de rigtige steder hen, og at SPV'et løbende lever op til reglerne i Luxembourg. SPV et administreres af et selskab ved navn Citco C&T (Luxembourg) S.A. Dette selskab sørger for visse administrative og regnskabsmæssige funktioner. BNP Paribas har imidlertid en centrale rolle som agent/trustee for obligationsejerne som beregner af betalingsoverførslerne og endelig som betalingsagent. Ved vurderingen af risiciene ved den løbende drift af SPV'et må det spille en væsentlig rolle, at BNP Paribas er et selskab under tilsyn. De operationelle risici vurderes derfor som meget begrænsede. BNP Paribas vurderes endvidere at ville være juridisk erstatningspligtig for mange af de fejl der kan opstå, og som følge af den store involvering vil der også mere moralsk ligge en forventning fra markedet om, at de står bag konstruktionen.

5 5 Hvis en fejl alligevel skulle opstå og SPV et går konkurs eller i betalingsstandsning, så kan BNP Paribas på vegne af investorerne overtage lånene. Der foreligger en legal opinion fra Luxembourgs advokat, der på generelt plan siger, at en sådan konstruktion er holdbar (ikke omstødelig) under Luxembourgs lovgivning. Det vurderes i øvrigt at være et typisk element i SPV-udstedelser. Transaktionen er konstrueret således, at overførslen af midlerne til obligationsindehaverne går uden om SPV s konti hos BNP Paribas. I praksis betyder det, at obligationsindehaverne ikke har en udsteder risiko på SPV et, men alene en kortsigtet natten over kreditrisiko på BNP Paribas. Det, indebærer, at den potentielle kreditrisiko kan anses for begrænset til, at BNP Paribas eller clearingssystemet, der videreformidler betalingerne, træder i likvidation inden for det døgn, hvor BNP Paribas ligger inde med midlerne, der skal videreformidles til investorerne, og ikke kan svare de simple kreditorer deres krav. Kreditrisikoen begrænses yderligere af ratingtriggeren, der indebærer, at betalingsagenten skal udskiftes, hvis BNP Paribas rating falder under tiggerniveauet. Den anvendte ratingtrigger modsvarer den, som Finansiel Stabilitet A/S kræver i forhold til betalingsagenten, når de udsteder garantier. Juridisk vurdering Kan konstruktionen sidestilles med en direkte garanti? Som udgangspunkt dækker statsgarantien ikke obligationerne udstedt af Valhalla 1 S.A. Statsgarantien dækker alene de underliggende låns tilbagebetaling. Dette taler som udgangspunkt imod, at betingelserne i pkt. 3, litra a, i bilag 7 til kapitaldækningsbekendtgørelsen for medregning af effekten af garantier kan anses for opfyldt. På den anden side indebærer det forhold, at Valhalla 1 S.A. har pantsat sine rettigheder under garantien til obligationsindehaverne, herunder betalingerne under garantien, samt at obligationsindehavernes repræsentant har retten til og adgang til at kræve garantien udbetalt, at garantien muligvis kan anses for sidestillet med en direkte garanti fra Finansiel Stabilitet. Finanstilsynet har i den forbindelse lagt vægt, at Advokatfirmaet Kromann Reumert har påpeget, at det er almindelig praksis at anvende tredjeparter ved betalingsformidling. Et eksempel på dette er, at obligationsudstedelser udstedt af den danske stat også anvender tredjeparter i form af betalingsagenter 1, der via clearingsystemer foretager betalinger under 1 En bank med en vis kreditrating

6 6 udstedte obligationer, og at staten anser sig for frigjort, når der er betalt til clearingsystemet, uanset om pengene faktisk måtte nå frem til investorerne. Selv om statsobligationer nulvægtes, accepteres altså de facto en vis minimal risiko i forbindelse med betalinger ved statsobligationer. Risikoen er større i Valhalla konstruktionen, idet statsgarantien ikke dækker betalingsagentens default. Det er dog klart, at der er tale om en beskeden risiko, dels fordi der er tale om meget kortsigtede eksponeringer mod en virksomhed under tilsyn, dels på grund af ratingtriggeren. Det må således bero på en vurdering af, om risikoen reelt er væsentligt forhøjet i forhold til en direkte statsgaranti. Hvis risikoen vurderes at være ubetydelig i Valhalla konstruktionen, vil besiddelse af obligationer udstedt af Valhalla 1 S.A. ved kapitaldækningsopgørelsen kunne sidestilles med direkte ejerskab af de underliggende lån, og effekten af statsgarantien kan medregnes fuldt ud på samme måde som ved besiddelse af de underliggende lån. Dette indebærer mulighed for nul-vægtning af Valhalla 1-obligationer, der holdes uden for handelsbeholdningen, jf. bestemmelserne for indregning af effekten af garantier i pkt i bilag 7 til kapitaldækningsbekendtgørelsen, samt nul-vægt for specifik positionsrisiko for Valhalla 1-obligationer, der holdes i handelsbeholdningen, jf. pkt. 44 i bilag 12 til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Hvis risikoen omvendt ikke vurderes at være ubetydelig, så skal det vurderes, om obligationerne kan vægtes efter reglerne for en kollektiv investeringsordning eller skal vægtes svarende til en erhvervsobligation med en AAA rating, jf. nedenfor. Kan konstruktionen vægtes efter reglerne for en kollektiv investeringsordning? Begrebet kollektiv investeringsordning er ikke nærmere defineret i direktivet udover, at den kollektive investeringsordning skal ledes af et selskab, som er undergivet et tilsyn. Udgangspunktet må altså være, at enheden administreres af en ekstern enhed. Det følger endvidere af ordlyden, at enheden må have til hensigt at udføre investeringer, samt at der er flere investorer, der investerer sammen i gennem enheden. Det er ubestrideligt, at SPV'et administreres af en anden enhed, jf. nedenfor, og at SPV'et alene har til formål at investerer (i statsgaranterede udlån fra mindre og mellemstore danske pengeinstitutter), samt endeligt at der er flere obligationsejere i SPV'et.

7 7 Der kan dog indvendes, at hvis der sammenlignes med danske investeringsforeninger, så er der i Valhalla-konstruktionen tale om obligationsejere, der ejer et gældsbrev, hvor der i investeringsforeningerne er tale om investeringsforeningsbevisejere, der har en kapitalandelslignende interesse i investeringsforeningsafdelingen. Hertil må bemærkes, at kapitalkravsdirektivet anvender terminologien eksponeringer. Det dækker både over lån og kapitalandele. Så selv om det virker atypisk i en dansk kontekst, vurderes dette ikke i sig selv at kunne føre til, at reglerne for kollektive investeringsordninger ikke kan anvendes. Rent risikomæssigt kan tilføjes, at obligationsejerne i forhold til at få deres betalinger på ingen måde er dårligere stillet end, hvis de ejede kapitalandele. Ligesom det kendes fra investeringsforeningerne, er der også i denne konstruktion tale om, at obligationsejerne modtager afkastet af aktiverne fratrukket administrationsomkostninger. Forskellen er, at det i denne konstruktion er de aftalte administrationsomkostninger, der fratrækkes, hvor det i investeringsforeninger er de faktiske. Denne forskel synes ikke at påføre obligationsejerne en højere risiko. Ved vurderingen af om Valhalla-obligationerne kan risikovægtes efter reglerne for kollektive investeringsordninger, er det centrale element derfor, om betingelsen i CRD direktivet, artikel 78, litra i, er opfyldt. Betingelsen er, at den kollektive investeringsordning ledes af et selskab, som er undergivet et tilsyn, der anses for at svare til det, der er fastlagt i Fællesskabets lovgivning I forhold til denne betingelse bemærkes, at SPV et, der udsteder obligationerne, administreres af et selskab ved navn Citco C&T (Luxembourg) S.A. Dette selskab sørger for visse administrative, og regnskabsmæssige funktioner. Selskabet er ikke under tilsyn. Den egentlige drift/ledelse af SPV et, herunder varetagelse af de opgaver der knytter sig til investorernes interesser, varetages imidlertid af BNP Paribas, der er et selskab under tilsyn. Det er Finanstilsynets vurdering ud fra en konkret vurdering, at BNP Paribas i den konkrete sag kan anses som den egentlige ledelse af tre grunde. For det første fordi konstruktionen er statisk (ingen nye investeringer). For det andet fordi alle beregninger vedrørende betalingerne til investorerne fortages af BNP Paribas og endelig for det tredje, fordi konstruktionen indebærer, at midler, der skal tilgå investorerne, ikke på noget tidspunkt er tilgængelige for SPV et. Det kan bemærkes, at investeringsinstitutter i den danske kapitaldækningsbekendtgørelse, i modsætning til direktivet, er afgrænset til investeringsinstitutter (kaldet kollektive investeringsordninger) til ordninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre

8 8 kollektive investeringsordninger samt UCITS direktivet. Valhalla S.A. er ikke omfattet af UCITS direktivet. Danske institutter vil dog kunne påberåbe sig direktivets bestemmelse, hvis disse er mere gunstige end danske implementering på dette område. Finanstilsynets kan derfor træffe afgørelse om, at direktivets bestemmelser er gældende, og ændre kapitaldækningsbekendtgørelsen ved først kommende lejlighed. Endelig kan bemærkes, at betingelserne for en look through behandling ikke er opfyldt for obligationer udstedt af Valhalla S.A, der holdes i handelsbeholdningen. Look through behandlingen af kollektive investeringsordninger i handelsbeholdninger kræver således, at obligationerne til enhver tid skal kunne indløses. De pågældende obligationer vil få tildelt vægtning for specifik risiko svarende til en erhvervsobligation med en AAA rating, dvs. 20 pct. på udstedelsestidspunktet Vægtning svarende til en erhvervsobligation med en AAA rating Såfremt ingen af de to ovennævnte muligheder kan anvendes vil obligationer udstedt af Valhalla 1 blive risikovægtet efter reglerne for obligationer udstedt af en erhvervsvirksomhed og under hensyn til den rating obligationen har fra et godkendt kreditvurderingsinstitut, og derfor som udgangspunkt vægtet med 20 pct. uanset, om disse er placeret i eller udenfor handelsbeholdningen. 5. Konklusion Risikoen vurderes at være ubetydelig i Valhalla konstruktionen. Det er konkret begrundet i, at: 1. Obligationsejerne har pant i de bagvedliggende lån, der igen er omfattet af en statsgaranti. Obligationsejerne har dermed ikke en kreditrisiko på de bagvedliggende lån. 2. Risikoen for tabsgivende fejl er meget begrænset fordi konstruktionen er statisk (ingen nye investeringer), fordi alle beregninger vedrørende betalingerne til investorerne fortages af en virksomhed under tilsyn BNP Paribas så længe, og fordi betalingerne kører uden om SPV'et konti. 3. Der er en meget kortsigtede eksponering på betalingsagenten i forbindelse med betalingsafviklingen, men denne er alene på et døgn, og denne eksponering er mod en virksomhed under tilsyn, der skal udskiftes som betalingsagent, hvis dennes kortsigtede rating falder under A. Besiddelse af obligationer udstedt af Valhalla 1 S.A. ved kapitaldækningsopgørelsen kan derfor sidestilles med direkte ejerskab af de underliggende lån, og effekten af statsgarantien kan medregnes fuldt ud på samme måde som ved besiddelse af de underliggende lån. Dette indebærer mulighed for nul-vægtning af Valhalla 1-obligationer både i og udenfor handelsbeholdningen.

9 9 Da denne tilgang giver den laveste risikovægt, kan virksomhederne anvende denne ved kapitaldækningsopgørelsen frem for de to øvrige beskrevne metoder. Med venlig hilsen Kristian Madsen Underdirektør

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere