Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen"

Transkript

1 Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 115 Sagsnr. Side 1. Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Kommuneplantillæg nr. 2 Detailhandel - bydelscentre og lokalcentre Lokalplan Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter, endelig vedtagelse Salg af Kolding Teater - LUKKET SAG

3 Sidenr Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Sagsid.: 10/31004 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet om Kolding Kommunes vedståelse af regarantier for optagne lån i afdelingen. Sagen behandles i Teknik- og Boligudvalget,, Byrådet Forslag By- og udviklingsdirektør foreslår, At Kolding Kommune vedstår sine regarantier for Realkredit Danmark lån på kr. og kr. for 30,85% begge med regaranti af Kolding Kommune. Beslutning Teknik- og Boligudvalget den Beslutning i henhold til styrelseslovens 22, stk.2: Godkendt af formanden for Teknik- og Boligudvalget den 20. januar Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sagsfremstilling Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet Kolding kommune om vedståelse af regarantier for realkreditlån i forbindelse med relaksation af et areal i afdelingen. Der er tale om lån optaget i Realkredit Danmark på kr. og kr. for 30,85% begge med regaranti af Kolding Kommune. Økonomistyrelsen har den 5. januar 2011 meddelt, at garantierne vedstås på uændrede vilkår. Det er en betingelse, at Kolding Kommune vedstår regarantierne. Samtidig har Økonomistyrelsen meddelt, at provenuet ved salget skal anvendes til nedbringelse af statsgaranterede lån i prioritetsrækkefølge eller foranstående lån. Det følger Økonomistyrelsen brev, at overskuddet udgør kr. Støtte til de statsgaranterede lån skal nedsættes forholdsmæssigt, således at der ikke ydes støtte til det solgte/relakserede areal.

4 Sidenr. 117 Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

5 Sidenr Kommuneplantillæg nr. 2 Detailhandel - bydelscentre og lokalcentre Sagsid.: 10/661 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 - Bydelscentre og lokalcentre har været i offentlighedsfase, og at der er kommet 2 indsigelser. Det foreslås, at kommuneplantillægget vedtages med en række ændringer, som følge af indsigelserne. Det endelige kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget,, Byrådet Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Tillæg nr. 2 til Kommuneplan vedtages med følgende ændringer: Mosevej/Sdr. Ringvej: Den samlede ramme til detailhandel fastsættes til m 2. Områder, hvor der kan placeres pladskrævende varegrupper, udtages af tillægget. Bydelscentret ved Vonsild nedgraderes til rammerne i den gældende lokalplan for området. Det vil sige en samlet ramme for detailhandel på m 2. De foreslåede lokalcentre ved Niels Bohrs vej og Hylkedalvej udtages i det endelige tillæg. Den eksisterende struktur omkring Nr. Bjert og Lyshøj Allé opretholdes. Det vil sige, at områderne udtages af tillægget. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erling Rasmussen, Lis Ravn Ebbesen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er kommet to indsigelser til Kommuneplantillæg nr. 2 - Bydelscentre og lokalcentre fra henholdsvis Miljøcenter Odense og COOP. Begge indsigelser er vedhæftet som bilag.

6 Sidenr Indsigelse fra COOP. (De Samvirkende Købmænd bakker i mail, som er indkommet efter offentlighedsfasens udløb denne indsigelse op). COOP gør indsigelse mod, at bydelscentret ved Vonsild reduceres fra en ramme på m2 til en ramme på m2, og at bydelscentret ved Mosevej udvides fra m2 til m2. COOP argumenterer med, at den fremtidige boligudbygning vil ske omkring Dalby og Vonsild, og at den mest centrale placering er det eksisterende bydelscenter i Vonsild. Det er endvidere COOP s opfattelse, at ICP s analyse anbefaler, at udvidelsen af detailhandelsrammerne placeres ved Vonsild. By og udviklingsdirektøren vurderer, at ICP s undersøgelse kommer med anbefalinger om udvidelser af rammernes størrelse. Der er derimod ikke taget stilling til, om den placering af bydelscentrene, som indgik i den tidligere regionplan er den mest hensigtsmæssige og optimale. Det vurderes endvidere, at hvis et bydelscenter med en dagligvarebutik på m2 skal have et lokalt opland, vil Vonsildområdet ikke være tilstrækkeligt. Enheden vil skulle betjene såvel Vonsild, Seest og Sydlig bydel, og derfor er en placering ved Sdr. Ringvej mere central end Vonsild. 2. Indsigelse fra Miljøcenter Odense. Indsigelsen er et statsligt veto, og planen kan ikke vedtages, før der er opnået enighed med miljøcentret. Indsigelsen har følgende punkter: 1. at områder, hvor der kan placeres særligt pladskrævende varegrupper, skal afgrænses selvstændigt. 2. at udlæg af bydelscenteret ved Sdr. Ringvej og nedgradering af centret ved Vonsild ikke lever op til kravet om, at bydelscentre skal lokaliseres centralt i den bydel, de skal betjene 3. at udlæg af bydelscenteret ved Nr. Bjert og nedgradering af centret ved Lyshøj Allé ikke lever op til kravet om, at bydelscentre skal lokaliseres centralt i den bydel, de skal betjene 4. at behovet for at udlægge lokalcentre i Seest og ved Niels Bohrsvej ikke er belyst. 5. at de udlagte rammer ikke er i overensstemmelse med det opståede behov i planperioden. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der har været et længere forhandlingsforløb med Miljøcenter Odense for at opnå enighed om de ændringer, der skal foretages, for at Miljøcentret kan frafalde indsigelsen. Kolding Kommune har udarbejdet supplerende redegørelser dateret henholdsvis 17. maj 2010 og 15. juli Kolding Kommunes borgmester har endvidere kontaktet Miljøministeren med henblik på at nå en afklaring. I brev af 22. december 2010 har Miljøcenter Odense frafaldet indsigelsen for så vidt angår bydelscenter ved Sdr. Ringvej/Vonsildvej. Disse dokumenter er vedhæftet som bilag og beskriver forhandlingsforløbet mellem kommunen og staten (Miljøcenter Odense). By- og udviklingsdirektøren oplyser, at det konkrete resultat af forhandlingerne er følgende: 1. Kolding Kommune udtager de områder af kommuneplantillægget, hvor der kan etableres butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Afgrænsningen fremgår af bilaget med det endelige kommuneplantillæg, hvor hjørnet mellem Tankedalsvej og Haderslevvej, samt den sydlige del af området ved Helle biler er taget ud i forhold til forslaget. Såfremt butikker med særligt pladskrævende varegrupper som biler indgår i et bydelscenter, vil butikken tælle som anden detailhandel og dermed bruge en del af detailhandelsramme for rammeområdet. Helle biler er registreret til godt m 2, og hvis den indgår i en samlet ramme for et bydelscenter på 8.500

7 Sidenr. 120 m 2,, vil det ikke være muligt at etablere en dagligvareenhed på m 2. Derfor er bydelscentret delt op i to separate rammeområder: C1 med en samlet ramme på m 2 i den nordlige del og C2 med en samlet ramme på m 2 i den sydlige del. Herved vil området med den planlagte nye dagligvareenhed kunne udbygges uafhængigt af, at der sker nedrivninger af eksisterende butikker til pladskrævende varegrupper omkring Helle biler. 2. Kolding Kommune har gennem kortlægning af eksisterende butikker og definering af detailhandelsoplande illustreret, hvorfor placeringen af et bydelscenter ved Sdr. Ringvej er central. Miljøcenter Odense har frafaldet indsigelsen under forudsætning af, at det eksisterende bydelscenter i Vonsild nedgraderes. 3. Kolding Kommune har taget forslaget om bydelscenter i Nr. Bjert ud af det endelige tillæg, idet Miljøcentret fastholder, at Lyshøj Allé er en mere central placering for et bydelscenter end Nr. Bjert. 4. Projektmagerne bag projekter ved Niels Bohrs vej og Hylkedalvej har ikke kunnet finde investorer, og områderne er derfor udtaget i det endelige tillæg. 5. Miljøcentret og Kolding Kommune er nået til enighed om, at såfremt arealrammen for det eksisterende center i Vonsild nedsættes fra m 2 til m 2 vil en arealramme på m 2 være passende for et bydelscenter ved Sdr. Ringvej (som også omfatter Lidl ved Mosevej) i henhold til detailhandelsanalysen foretaget af ICP i Bilag: /11 Åben 2011 tillæg til Kommuneplan pdf /10 Åben Coop Danmark indsigelse vedr. forslag til kommuneplantillæg nr , Kolding kommune, indsigelse forslag til kommuneplantillæg nr. 2.doc /10 Åben Indsigelse mod kommuneplantillæg nr. 2 [DOK ].pdf /10 Åben Redegørelse kommuneplantillæg nr 2 - Miljøcentret.pdf /10 Åben endelig redegørelse.docx 6 239/11 Åben brev til Kolding Kommune.pdf

8 Sidenr Lokalplan Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter, endelig vedtagelse Sagsid.: 10/2636 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej et bydelscenter. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget,, Byrådet Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at lokalplanen vedtages uden ændringer under forudsætning af, at Tillæg nr. 2 til Kommuneplan , Bydelscentre og lokalcentre vedtages endeligt af Byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erling Rasmussen, Lis Ravn Ebbesen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 22. marts (sag nr. 25) uden afstemning besluttede at offentliggøre lokalplanforslaget. Det offentliggjorte forslag til Lokalplan kan ses via følgende link: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der ved indsigelsesfristens udløb den 19. maj 2010 var modtaget et høringssvar og en indsigelse til lokalplanforslaget. Høringssvar: Haderslev Stift har fremsendt skrivelse af 9. april Haderslev Stift finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget.

9 Sidenr. 122 Indsigelse: Jes K. Olesen; Datagården A/S, Sdr. Ringvej 44 har fremsendt bemærkning om, at man ønsker, at der ikke sker indskrænkning af de nuværende parkeringspladser foran butikken som følge af vejprojektet (udbygning af krydset Sdr. Ringvej og Industrivej samt krydset Sdr. Ringvej og Vonsildvej). Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen: Gennemførelsen af vejprojektet medfører ikke indskrænkning af grunde nord for Sdr. Ringvej og dermed ikke indskrænkning af Datagårdens parkeringsarealer foran butikken. Indsigelsen imødekommes og medfører ingen ændringsforslag. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at forudsætningen for den endelige vedtagelse af lokalplan er, at Tillæg nr. 2 til Kommuneplan , Bydelscentre og lokalcentre, som har været offentliggjort som forslag parallelt med lokalplanen, vedtages endeligt. Der er indkommet indsigelse fra henholdsvis COOP og Miljøcenter Odense til kommuneplantillæg nr. 2. Indsigelsen fra Miljøcenter Odense er et statsligt veto, og planen kan ikke vedtages, før der er opnået enighed med miljøcenteret. Efterfølgende er gennemført et længere forhandlingsforløb med Miljøcenter Odense, som den 22. december 2010 har frafaldet indsigelsen for så vidt angår bydelscentret ved Sdr. Ringvej/Vonsildvej. Kommuneplantillægget og lokalplanen for dette bydelscenter kan derfor vedtages endeligt.

10 Sidenr Salg af Kolding Teater - LUKKET SAG Sagsid.: 08/4168

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere