1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside."

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives Hvert år skal Kommunalbestyrelsen vedtage, hvilken metode skatteindtægterne ønskes fastlagt efter. Det kan enten være efter et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller efter selvbudgettering. Notat behandler desuden dette spørgsmål. 2. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 De overordnede rammer for kommunernes finansieringsside fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. I økonomiaftalen aftales rammerne for - Serviceudgifter - Anlægsudgifter - Overførselsudgifter - Pris- og lønskøn (PL-skøn) - Skatter - Tilskud og udligning Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juli 2015 indgået aftale om den kommunale økonomi for Økonomiaftalen tager som udgangspunkt afsæt i at videreføre de økonomiske rammer fra 2015 i kommunerne til udvikling af den borgernære service Serviceudgifterne Af Økonomiaftalen fremgår, at Regeringen i sit regeringsgrundlag har tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres ressourcer til politisk prioritering via effektiviseringer. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder til bl.a. sundhed, ældre og tryghed. Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at omprioriteringsbidraget i så fald omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør af Lov- og cirkulæreprogram (DUT) mv. 1

2 For Hvidovre udgør omprioriteringsbidraget på 1 pct. en reduktion på 24 mio. kr. årligt og heraf er tilbageført 19 mio. kr. fra Der er givet midler til forlængelse af allerede givne 1 mia. kr. til ældreområdet og Hvidovres andel er 9,9 mio. kr. Hvidovre Kommunes serviceramme for 2016 opgøres til 2,498 mia. kr. Der er i budgetforslaget for 2016 servicedriftsudgifter for 2,500 mia. kr. I servicedriftsudgifterne indgår tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogram. Servicerammen overskrides herved med 2 mio. kr Anlæg Økonomiaftalen opererer med et anlægsniveau på 16,6 mia. kr. i 2016, hvilket er 0,9 mia. mindre end i Der afsættes en lånepulje på 800 mio. kr. til små kommuner for større strukturelle investeringer samt investering med et effektiviseringspotentiale. I budgetforslaget er der i 2016 indarbejdet anlægsudgifter på 168 mio. kr. I overslagsårene er anlægsbudgetterne på et niveau over 200 mio. kr., hvilket er et niveau, der langt overstiger både kommunens likvide ressourcer og et acceptabelt niveau for anlægsinvesteringer. I den kommende proces skal der således ske en prioritering af anlægsprojekterne Overførselsudgifter Det er i Økonomiaftalen forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016 og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. Beløbene er inklusive de forventede udgifter til refusionsreformen, som blev vedtaget umiddelbart efter økonomiaftalen Pris- og lønskøn Økonomiaftalen forudsætter et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,6 pct. Pris- og lønskønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er ligeledes 1,6 %. fra , skønnet for anlægsudgifter er 1,6 % Skatter Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2013 til 2016 udgør 10,1 %. Aftalen forudsætter, at loftet over grundlaget for beregning af grundskyld fastsættes til 6,6%. Grundværdierne i Hvidovre udviser dog kun en samlet vækst på 4,71%. Det forudsættes endvidere, at hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende sanktionslov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Der fastsættes en ramme på 200 mio. kr. til kommunale skatteforhøjelser, der fordeles efter ansøgning. Denne modsvares af en præmieringsordning for tilsvarende skattenedsættelser således at der for 2016 etableres en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr. nedsættes tilskuddet Tilskud og udligning Det ekstraordinære finansieringstilskud udgør i aftalen 3,5 mia. kr. i 2016 med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Hvidovres del heraf udgør 29,5 mio. kr. 2

3 De 3,5 mia. er opdelt i en generel pulje på 1,5 mia. kr., som fordeles efter kommunernes folketal og to på hver 1 mia. som fordeles til kommuner med et strukturelt underskud, der overstiger landsgennemsnittet samt til kommuner med et beskatningsgrundlag på under kr. pr. indbygger. Hvidovre Kommune får ikke del i den sidstnævnte pulje. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse. Tilskuds- og udligningssystemet er ændret i forhold til 2015 på baggrund af refusionsreformen. Ændringen består i en forhøjelse af udligningsniveauet i landsudligningen fra 58 til 61 og et forøget tilskud til kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud. Der forventes en mere vidtgående omlægning af tilskuds- og udligningssystemet i I 2016 er der intet betinget balancetilskud for så vidt angår anlæg. Det forudsættes, at kommunerne internt fordeler rammen på de 16,6 mia. kr. mellem sig. Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og bidrag for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2016 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Det er forudsat, at omprioriteringsbidraget på 1 % pr. år slår fuldt i gennem i alle år således, at der ikke som i 2016 sker en tilbageførsel til kommunerne. Bidraget på 1 % svarer ca. 24 mio. kr. for Hvidovre. 3. Finansieringsoversigten Den følgende finansieringsoversigt viser den overordnede budgetbalance i form af nettoudgifterne sammenholdt med indtægter fra de finansielle poster i Hvidovre Kommune - herunder skatter og udligning samt generelle tilskud. I oversigten er de enkelte poster på finansieringssiden specificeret. 3

4 Finansieringsoversigt budgetforslag I mio. kr. Korr. budget Budget OverslagsårOverslagsårOverslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.587, , , , ,8 Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud 898,2 934,1 941,0 916,8 894,1 Generelt likviditetstilskud 26,4 29,5 Særtilskud, 17 og 19 14,0 Indtægter i alt 3.525, , , , ,9 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -74,5-68,9-68,5-68,5-68,7 Transport og infrastruktur -101,5-101,3-100,7-100,4-100,4 Undervisning og kultur -692,0-683,4-682,8-681,3-681,3 Sundhedsområdet -268,9-274,6-275,0-275,1-275,1 Sociale opgaver og beskæftigelse ekskl , , , , ,6 konsekvenser af refusionsomlægning Administration -416,1-421,7-421,0-421,0-420,8 Tekniske korrektioner,1. runde -13,3-25,0-27,9-34,9 Omprioriteringsbidrag (1 %) (2,4 mia. kr.) 23,8 47,6 71,4 95,2 Tilbageførsel til serviceramme (1,9 mia. kr.) -18,9-18,9-18,9-18,9 Forlængelse af allerede givne midler til ældreområdet (1 mia. kr.) -9,9-9,9-9,9-9,9 Lov- og cirkulæreprogram -1,8-0,8-0,5-0,5 Overførselsindkomster, ændringer som følge af refusionsreform og øvrige lovændringer -54,8-59,2-63,6-63,9 I alt driftsudgifter, netto , , , , ,7 I alt anlægsudgifter -231,5-168,3-244,0-202,9-118,2 I alt anlægsindtægter 16,5 4,6 5,4 1,8 1,5 P/L -71,4-139,4-204,7 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG -61,3 6,6-101,5-65,1 27,8 Renter 3,4 4,6 6,8 6,7 7,6 Afdrag -45,6-49,1-50,5-52,0-38,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ -103,5-38,0-145,3-110,3-2,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,1-3,8-3,8-3,8-3,8 C. RESULTAT I ALT (A+B) -105,6-41,8-149,1-114,1-6,5 Optagne lån 20,0 30,0 30,0 35,0 10,0 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskyd -15,9-5,0-5,0-5,0-5,0 I alt 4,1 25,0 25,0 30,0 5,0 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -101,5-16,8-124,1-84,1-1,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 188,7 172,0 47,9-36,3-37,8 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 Budget 2015 udtrykker det korrigerede budget for 2015 I finansieringsoversigten indgår samtlige komponenter af kommunens budgetposter. Skatter samt tilskud og udligning behandles særskilt i de senere afsnit På indtægtssiden er 2016 budgetteret på grundlag af den udmeldte statsgaranti for personskat, tilskud og udligning samt de opgjorte beløb for de øvrige skatter På driftssiden er indarbejdet tekniske korrektioner, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram, det nye omprioriteringsbidrag samt de tilbageførte midler, andel af ældremilliarden samt de beregnede merudgifter ved refusionsreformen (overførselsindkomster). Refusionsreformen kompenseres imidlertid via kommunernes bloktilskud For så vidt angår anlæg er indarbejdet Direktionens forslag til anlægsbudget. Især i overslagsårene er indarbejdet meget høje anlægsinvesteringer, som i de kommende processer bør prioriteres. 4

5 3.4. Budgetforslagets post omkring optagne lån indeholder alene lån til energibesparende foranstaltninger herunder ESCO-projektet. På afdragssiden er der taget højde for forslag til belåning og der er indregnet, at et af de store lån udløber medio Under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 168,3 mio. kr. vil der opstå et finansieringsunderskud på 16,8 mio. kr. Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene , hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance, der først og fremmest afspejler anlægsniveauet, men også det valgte driftsserviceniveau. 4. Generelle tilskud og udligning Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og udligning for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2016 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Beløbene i overslagsårene er beregnet ved hjælp af KL s tilskudsmodel. Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Statstilskud efter indbyggertal 75,8 42,1 42,9 18,0-7,2 Betinget balancetilskud serviceudgifter 27,9 28,1 28,2 28,4 28,5 Betinget balancetilskud anlæg 9,4 9,5 9,5 Regulering vedrørende nedsat medfinansiering -8,2 Nettoudligning på landsplan 510,2 559,3 541,1 536,5 526,7 Nettoudligning i hovedstadsområdet 145,5 156,1 173,2 181,6 192,6 Korrektion for overudligning og neutralitet -6,5-7,9-7,4-7,0-6,7 Udligning vedr. selskabsskat 8,3 4,7 6,0 6,5 6,9 Tilskud og udligning i alt 753,0 782,4 793,4 773,4 750,3 Særlige tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Bidrag til hovedstadskommuner med særlige økonom -4,8-4,9-5,0-5,1-5,3 Bidrag til særtilskud vedr. sociale problemer -2,9-3,0-3,0-3,1-3,2 Særtilskud efter ansøgning 17 og 19 14,0 Særligt ældretilskud I 6,2 6,2 6,3 6,4 6,6 Særligt ældretilskud II 8,3 8,3 8,5 8,6 8,8 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 5,3 5,7 5,8 5,9 6,0 Tilskud til omstilling af folkeskolen 1,0 Beskæftigelsestilskud 100,9 107,7 107,7 107,7 107,7 Tilskud vedrørende skattenedsættelse 9,3 9,3 4,7 Kompensation for refusionsreform -0,2-0,1 Tilskud til styrkelse af likviditet 26,4 29,5 Særlige tilskud i alt 163,8 158,7 124,8 120,4 120,6 Udligning vedrørende udlændinge Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Indvandrertilskud 65,3 68,4 69,7 71,0 72,4 Indvandrertilsvar -36,9-38,9-39,9-40,8-41,8 Udligning vedrørende udlændinge i alt 28,5 29,5 29,8 30,2 30,6 Netto i alt 945,3 970,5 948,0 924,0 901,6 Udvikling i pct. 4,20% 2,67% -2,32% -2,53% -2,43% Kommunalt bidrag til Regionerne Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Kommunalt udviklingsbidrag til Regionerne -6,7-6,9-7,1-7,3-7,5 Kommunalt bidrag til Regionerne i alt -6,7-6,9-7,1-7,3-7,5 Ved opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov, som danner baggrund for udligning, indgår det sociale indeks, der altid er 100,0 samlet på landsplan. Indeksværdier over 100 indikerer større social belastning end gennemsnitskommunen. For 2016 er Hvidovres indeks 114,4 i forhold til landsplan og 113,5 i forhold til hovedstaden. I forhold til 2015 er der sket et mindre fald i kommunens sociale indeks altså en lille bedring af kommunens borgere. Hvidovre Kommune har for 2016 søgt om særtilskud i henhold til 17 og 19 i lov om kommunal udligning (henholdsvis kommuner med boligsociale problemer og kommuner i Hovedstadsområdet 5

6 med særlige økonomiske vanskeligheder). Der forventes at foreligge svar på ansøgningerne ultimo august og eventuelle tilskud vil blive indarbejdet i budgettet. 5. Statsgaranti eller selvbudgettering for 2016 Kommunerne har mulighed for selv at budgettere deres udskrivningsgrundlag for skat eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis selvbudgettering vælges, opgøres de reelle skatteindtægter efterfølgende og afregnes samtidig med at tilskuds- og udligningsbeløbene efterreguleres i overensstemmelse hermed. For 2016 sker dette i Valget gælder for ét år ad gangen og omfatter tillige kirkeskatten. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2016 er beregnet ud kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 for de selvangivne og lignede indkomster, som opgjort af SKAT pr. 1. maj Hvidovre har siden år 2009 valgt statsgaranti. Det korrigerede grundlag er herefter fremskrevet til 2016-niveau med en af staten fastsat fremskrivningsprocent på 10,0 pct. som er ens for alle landets kommuner. Hermed fremkommer et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 på 8.595,6 mio. kr., hvilket svarer til et provenu på 2.191,9 mio. kr. ved en udskrivningsprocent ved 25,5. Der er tillige udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat. Dette udgør for ,688 mio. kr. Sammenlignes provenuet for personskat for 2016 i følge statsgarantien med kommunens foreløbige selvbudgetterede beløb, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2016 er 25 mio. kr. lavere end garantiprovenuet. Tilskuds- og udligningsposterne ved hhv. statsgaranti og ved selvbudgettering viser en gevinst ved valg af selvbudgettering på 22 mio. kr. Den følgende tabel viser virkningen på de enkelte tilskuds- og udligningsposter ved statsgaranti og ved selvbudgettering ifølge den seneste beregning, der viser en gevinst ved valg af statsgaranti på 3,1 mio. kr. Sammenligning af statsgaranti og selvbudgettering for 2016 I mio. kr. Stats- Selvbud- Forskel Garanti gettering Kommunal udligning i alt 707,5 729,3 21,8 Statstilskud til kommuner 42,1 42,1 0,0 Betinget balancetilskud service 28,1 28,1 0,0 Udligning vedr. udlændinge i alt 29,5 29,5 0,0 Tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder -4,9-4,9 0,1 Tilskud vedr. sociale problemer -3,0-2,9 0,0 Tilskud og udligning i alt 799,3 821,2 21,9 Personskat ved 25,5 % 2.191, ,9-25,0 I alt tilskud/udligning og skat 2.991, ,0-3,1 I forbindelse med budgettets endelige vedtagelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om valg af udskrivningsgrundlag for Skatteområdet Skatteområdet omfatter Personlig indkomstskat, Ejendomsskatter samt Øvrige skatter Personlig indkomstskat På grundlag af den seneste statistik vedrørende opgørelsen af 2013 indkomsterne er der udarbejdet følgende foreløbige beregning af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i perioden Det bemærkes at provenuet i 2016 er 25 mio. kr. lavere end statsgarantien. Oversigt over skønnede udskrivningsgrundlag og provenu ved 25,5 % fra I mio. kr. Garanti 2013 Garanti 2014 Garanti 2015 Garanti 2016 Selvbudg Skøn 2017 Skøn 2018 Skøn 2019 Udskrivningsgrundlag 7.868, , , , , , , ,0 Provenu 2.014, , , , , , , ,2 6

7 6.2. Ejendomsskatter På baggrund af stigende kritik af SKAT s vurderinger har Folketinget vedtaget en lov, der viderefører de gældende vurderinger indtil et nyt vurderingssystem indføres. Grundlaget for ejendomsbeskatningen af ejerboliger i 2016 er derfor 2011-vurderingen korrigeret med 2,5 % rabat fra Som følge af reguleringen af loftet for grundskyld stiger de afgiftspligtige grundværdier totalt med 4,71 % fra budget 2015 til budget I 2017 indføres en ekstrarabat for ejerboligerne i form 2,5 % nedslag på den del af ejendomsværdien, der ligger under kr. og den del af grundværdien, der ligger under kr. Fra 2018 får det nye vurderingssystem virkning. Dækningsafgifterne for erhvervsejendomme er fortsat under pres, men i 2016 falder provenuet kun marginalt sammenlignet med De offentlige ejendomme er stort set uændrede i forhold til Oversigt over ejendomsskatter I mio. kr. Kontantværdi Promille Promille pr. 1. okt *) Grundskyld (ekskl. landbrug) ,2 30,30 356,8 Grundskyld vedr. landbrug mv. 3,1 7,20 0,0 Grundskyld i alt ,3 356,8 Dækningsafgift for Erhvervsejendomme: 4.031,0 10,00 39,9 Dækn. afg. Off. ejd: Forskelsværdi: Regioners ejd. m. fl. 53,3 8,75 0,5 Statens ejd ,1 8,75 15,9 I alt 1.874,4 16,4 Grundværdi: Regioners ejd. m. fl. 89,2 15,00 1,3 Statens ejd. 66,9 15,00 1,0 I alt 156,1 2,3 Off.dækn.afg. ialt: 18,7 Ejendomsskat i alt: 415,5 *) Ejendomsvurderinger pr er korrigeret med 2,5 % rabat fra 2015 Forskelsværdien er defineret som ejendomsværdi minus grundværdi dvs. bygningsværdi 6.3. Øvrige skatter Øvrige skatter omfatter selskabsskatter, dødsbobeskatning og den såkaldte forskerskat. Selskabsskatter afregnes for året, der ligger 3 år forud for budgetåret. I 2016 afregnes således selskabsskat for 2013 og tidligere år. Selskabsskatteprovenuet for 2015 (til sammenligning) og 2016 består af følgende elementer: Egne selsk aber 27,0 33,6 35,6 37,3 38,7 Afregning til andre -2,4-3,4-3,6-3,8-4,0 Afregning som filial 14,1 19,0 20,1 21,1 21,9 Afregning til andre (før 2013) -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Afregning som filial (før 2013) -0,4 1,7 0,3 0,0 0,0 Restancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 38,1 50,8 52,4 54,5 56,6 Provenuet i 2016 stiger med knap 13 mio. kr. i forhold til 2015, hvilket hovedsageligt skyldes større indtjening hos nogle få, men store virksomheder. I er provenuet skønnet under hensyn til Finansministeriets samlede skøn for udviklingen i selskabs- og fondsskat. I 2014 er selskabsskatten nedsat fra 25,0% til 24,5%. I 2015 til 23,5% og fra 2016 til 22,0 %. Da 2014 afregnes i 2017, får nedsættelsen først virkning derfra. 7

8 Der arbejdes med forskellige modeller som skal kompensere kommunerne og dermed sikre incitamentet til lokal erhvervsudvikling. Dette kan finde sted gennem en forhøjelse af den kommunale andel af selskabsskatten fra de nuværende ca. 13,4% af provenuet. Dødsboskat og forskerskat er foreløbigt indregnet med 0,5 mio. kr. i årene 2016 til Oversigter over budgetforudsætninger Procentvise stigninger Sammenvejet PL-stigning 1,30% 1,60% 1,90% 1,90% 2,00% - heraf løn 1,41% 1,64% 2,26% 2,10% 2,10% Udskrivningsgrundlag 2,20% 1,90% 2,50% 2,40% 2,50% Generelle tilskud m.v. -3,48% 2,67% -2,32% -2,53% -2,43% Afg.pligtige kontantværdier 5,23% 4,71% 4,30% 4,20% 5,40% Selskabsskat -7,55% 33,32% 3,03% 4,09% 3,88% Nøgletal Alm. Personfradrag (kr.) Udskrivningsgrundlag (t. kr.) do for kirkeskat Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Afg. pligtige kontantværdier (t. kr.) Grundskyldpromille 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Befolkningsprognose folketal pr. 1. januar ALDER Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne

Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 BILAG A Budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver budgetforslagets

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag 2018-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019-22 BILAG A Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020-22 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene 2019-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder HVIDOVRE KOMMUNE BILAG A 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019-22 24-09-2018 Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020-22 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 9. maj 2016 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere