Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område 3 Budget : høring af CMU 5 Redegørelse om tomme boliger i Hørsholm Kommune 7 Forslag til nyt layout af budgetpublikation 9 Forsikringspolitik og Forsikringsudbud 11 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune 13 AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti 16 AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring 18 Fremtidig økonomisk ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme 20 Bilagsoversigt 22 Fraværende Jens Frederiksen (C) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 177 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Brandslukning i Fredensborg Kommune Borgmesteren orienterede om, at Fredensborg Kommune ved udløb af fristen for at afgive tilbud på brandslukning kun havde modtaget 1 bud. Fredensborg Kommune har derfor besluttet at lave en ny udbudsrunde med ændrede forudsætninger og krav. Beredskabet afventer nu dette udbud og holder Hørsholm Kommune orienteret herom. Sagen sendes ikke videre til Kommunalbestyrelsens orientering, som aftalt på mødet den 13. august, idet administrationen afventer beredskabets orientering. Folehavegård Kommunaldirektøren orienterede om, at Folehavegård er til salg hos Bruun-Rasmussen Properties. Sygemelding Susanne Rohde Kommunaldirektøren orienterede om, at Susanne Rohde foreløbig er sygemeldt de næste 2 måneder. Der er indkaldt stedfortræder. Sagen kommer på tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 178 Acadre sagsnr.: 08/26155 Journalnr.: S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område Resume På økonomiudvalgets møde d. 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne inden den endelige godkendelse i ØU. Økonomiudvalget har derfor mulighed for gennemgå politikområdebeskrivelserne på områderne 80. Administration og planlægning, 81. Køb og salg af jord og ejendomme, samt 82. Finansiering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 80 Administration og planlægning, 81 Køb og salg af jord og ejendomme samt 82 Finansiering. Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde d. 3. september 2009, hvor samtlige politikområdebeskrivelser vil blive forelagt udvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen "Mål og Økonomi" og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultatet til borgere og andre interessenter. Politikområdebeskrivelserne indeholder politiske mål, øklonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jfr. den politiske tids- og arbejdsplan godkendt i Økonomiudvalget, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i fagudvalgende, Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området fremlægges fagudvalgene i august og er efterfølgende med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2010, 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og sendes herefter til orientering i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Det skal bemærkes, at politikområde 82. Finansiering er struktureret på en anden måde som følge af områdets karakter. Eventuelle bemærkninger fra Økonomiudvalget vil blive medtaget til mødet d. 3. september 2009, hvor samtlige politikområdebeskrivelser vil blive forelagt udvalget til godkendelse. Bilag - Politikområdebeskrivelser, Økonomiudvalgets område Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøftede Politikområdebeskrivelserne på udvalgets område og kom med følgende bemærkninger: - Der skal tilføjes et punkt om Lean - Politikområde 82 det tilføjes under punktet Kassebeholdning, at Indenrigs- og Socialministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning er 0 kr. - Politikområde 82 Sidste afsnit under Økonomistyring ændres til (Afsnittet bliver revideret, såfremt det bliver relevant, når den ny finansielle strategi og budgetforliget ligger klar i september 2009 ). Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 179 Acadre sagsnr.: 09/14538 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Døssing Budget : høring af CMU Resume CMU (Det Centrale MEDindflydelsesudvalg) deltager i Økonomiudvalgsmødet den 27. august 2009 mhp. høring om budget Forslag At Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget med CMU. Sagsfremstilling Ifølge lokalaftalen om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune mødes CMU med Økonomiudvalget om den del af budgetbehandlingen, der vedører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Drøftelserne skal ske så tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for Kommunalbestyrelsens beslutning. For at kvalificere drøftelserne er mødet placeret efter Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august Beslutning Økonomiudvalget den Line Vagnby Allen, Lone Skov, Marianne Lindholm og Susanne Øster fra CMU deltog under behandling af punktet. CMU gav udtryk for, at man er klar over, at kommunen står over for en kæmpe udfordring, og at det bliver vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. CMU fremlagde i øvrigt følgende overvejelser: Generelle og principielle overvejelser Der er de senere års arbejdet med trivsel, sygefravær, rekruttering og fastholdelse samt leanproces i kommunen. Den seneste APV-undersøgelse viser, at medarbejderne trives, men man kan samtidig ane, at medarbejderne yder det maksimale i dag. Ved en eventuel ændret personalenormering er det derfor vigtigt, at der er fokus på, hvilke opgaver der ikke skal løses. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Konkrete overvejelser - Eksterne rådgivere: Administrationen har dygtige medarbejdere med brede og grundige faglige og personlige kompetencer. CMU foreslår, at man i højere grad bruger viden i huset i stedet for at benytte eksterne rådgivere. - Personalereduktion: Ved en eventuel personalereduktion er det vigtigt at forsøge at fastholde medarbejderne, fx ved omplacering i andre stillinger. - Rådhusets klima: Den seneste APV-undersøgelse viser der er træk og indeklimaproblemer på rådhuset. CMU foreslår en renovering af rådhusets klimaskærm. - Skoleområdet: Der er behov for, at der i nogle lektioner er to lærere på i indskolingen, dels på grund af de høje klassekvotienter og dels for at sikre fx elevernes læsefærdigheder. Rekruttering af lærere: Indenfor de næste 7 år mister skoleområdet en stor del af lærestaben, da mange når efterløns-/pensionsalderen. Der er derfor behov for at have fokus på rekruttering af nye lærere. - Serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet: CMU foreslår, at man fx ser på rengøringsniveauet hos borgerne. Medarbejderne kan ikke løbe stærkere end de gør nu. Der var herefter en drøftelse mellem Økonomiudvalgets og CMUs medlemmer. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Økonomiudvalget Punkt: 180 Acadre sagsnr.: 09/15859 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Redegørelse om tomme boliger i Hørsholm Kommune Resume På Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2009 blev det aftalt, at Økonomiudvalget på et møde i august får forelagt den tidligere udarbejdede rapport om tomme boliger i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm har den 16. december 2002 og 24. september 2007 truffet beslutning om retningslinjerne for administration af tomme boliger i henhold til boligreguleringslovens 7. I efteråret 2007 udarbejdede PAS en orientering om den daværende administration af tomme boliger og et oplæg til den fremtidige. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. september 2009, at der rutinemæssigt skal iværksættes politianmeldelse, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. PAS udarbejdede herefter et notat om administrationen af Boligreguleringsloven henset til Kommunalbestyrelsens beslutning. Politisk Administrativt Sekretariat foretog i foråret 2006 en undersøgelse, hvor systemerne BBR og CPR blev samkørt. Indtil 21. december 2006 fulgte PAS op på de sager, der enten ikke var besvaret eller havde givet mangelfulde oplysninger. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 I august 2007 overtog BorgerService opgaven og der blev i den forbindelse af PAS udarbejdet et statusnotat. BorgerService har fulgt op på de overtagne uafklarede sager. De fleste af sagerne er blevet henlagt eller sat på opfølgningslisten, idet Boligen efterfølgende er blevet beboet Boligen er under ombygning Boligen skal nedrives eller benyttes til andre formål; liberalt erhverv, sammenlægges med anden bolig eller lign. Boligen er sat til salg Boligen er ledig med henblik på udlejning Andre årsager afventer byggetilladelse, venter på at få solgt egen bolig før indflytning eller i mellemtiden kommet på plejehjem eller er død. Pt. ligger der 10 boliger på opfølgningslisten. Det er i notatet bestemt, at det i en valgperiode skal undersøges 1-2 gange, om der er ledige boliger i kommunen. Administrationen har besluttet, at der for næste valgperiode skal foretages 2 undersøgelser. Der skal således laves en samkøring af BBR og det decentrale personregister i foråret 2010 og Bilag - dagsordenspunkt - notat af 28. september 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 181 Acadre sagsnr.: 09/7773 Journalnr.: S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Forslag til nyt layout af budgetpublikation Resume Økonomiudvalget talte sidste år om, at ændre den måde vi kommunikerer budgettet til borgerne i Hørsholm Kommune på. På den baggrund har administrationen haft kontakt til marketingsfirmaet M2 for at få ideer til hvordan vi ellers kan kommunikere budgettet på, og fremlægger forslag til kommunikation af budget Forslag Økonomisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, At vælge hvilken model vi skal arbejde videre med At godkende finansieringsforslag, afhængig af model Sagsfremstilling På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding sidste år har administrationen taget kontakt til marketingsbureauet M2, for at få sparring omkring en alternativ måde at kommunikere budgettet til Hørsholm Kommunes borgere på. Økonomiudvalget nævnte muligheden for at anvende internettet mere aktivt. Tidligere har kommunikationen bestået af en trykt publikation Mål og økonomi, samt en budgetannonce. Budgetpublikationen har mest karakter af at være et internt arbejdsredskab og erfaringen er, at borgerne ikke rekvirerer særlig mange eksemplarer. Den er også tilgængelig på internettet. Budgetannoncen har været trykt i Ugebladet og når ud til alle borgere. Samarbejdet med M2 har udmøntet sig i et forslag til en budgetavis, der erstatter budgetannoncen. Nedenfor er listet 3 modeller til, hvordan vi kan anvende budgetavisen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Model 1: Budgetavis, kun tilgængelig på internettet Model 2: Budgetavis på internettet, samt eksempelvis 100 trykte eksemplarer som kan hentes i Borgerservice og på Biblioteket Model 3: Budgetavis på internettet, samt indstik i Ugebladet til alle husstandene i Hørsholm Kommune De første 2 modeller kan holdes indenfor det eksisterende budget. Model 3 giver en merudgift på kr., som administrationen foreslår finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Udgiften foreslås ligeligt fordelt mellem Kommunalbestyrelsens kommunikationsbudget og administrationen. Administrationen anbefaler at arbejde videre med model 3, fordi en internetavis ikke når ud til alle. Budgetavisen vil være mere direkte henvendt til borgerne og mere læsevenlig end budgetannoncen. Bilag - Forslag til layout af budgetavis Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter: - at der skal arbejdes videre med model 3, hvorefter der laves en budgetavis på internettet samt indstik i Ugebladet til alle husstandene i Hørsholm Kommune. - at merudgiften på kr. finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme, således at beløbet fordeles ligeligt mellem Kommunalbestyrelsens kommunikationsbudget og administrationen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 182 Acadre sagsnr.: 09/14294 Journalnr.: P22 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Nymann Eriksen Forsikringspolitik og Forsikringsudbud Resume Hørsholm Kommune skal i 2009 eller senest i 2010 have gennemført et forsikringsudbud. Forsikringsmæglerfirmaet Willis har fremsendt et tilbud vedrørende konsulentbistand til udarbejdelse af ny forsikringspolitik og et kommende forsikringsudbud. Såfremt kommunen ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af ny forsikringspolitik og håndtering af et kommende forsikringsudbud forudsætter en ekstrabevilling på kr. Forslag Administrationen forslår Økonomiudvalget, at godkende administrationens forslag om at forlænge kontrakten med KommuneForsikring til 31. december 2010, at indhente tre tilbud fra forsikringsmæglerfirmaer på opgaven med at varetage forsikringsudbuddet i foråret at bevilge kr til gennemførelse af udbud. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har i dag kontrakt med KommuneForsikring. En kontrakt, der gælder fra 1. januar december 2009 med mulighed for et års forlængelse til udløb 31. december Administrationen har planlagt ajourføring af kommunens forsikrings- og risikopolitik i indeværende år. Administrationen har derudover planlagt at udbyde forsikringer i foråret Hørsholm Kommune har ved de seneste to udbud benyttet forsikringsmæglerfirmaet Marsh til at varetage udbudsprocessen på forsikringer. Såfremt det ønskes, at et forsikringsmæglerfirma skal varetage udbudsprocessen, skal mindst tre forsikringsmæglerfirmaer ifølge indkøbspolitikkens stk. 2 afgive tilbud på opgaven. Willis har fremsendt et tilbud på udarbejdelse af en udbudspolitik og et tilbud på varetagelse af udbudsprocessen. Tilbuddet vedrørende udarbejdelse af en ny forsikringspolitik vil koste kr. Tilbuddet om udfærdigelse af et forsikringsudbud vil koste kr. Willis ønsker derudover at redegøre for, hvordan Hørsholm Kommune kan frigøre kapital ved at udnytte den lovbestemte ret til selvforsikring. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Vi betaler totalt en præmie på 8 mio. kr. for forsikringer i Hørsholm Kommune for Økonomi/personale Administrationen ønsker en ekstrabevilling på kr som rammebeløb til dækning for ekstraudgifterne ved at et forsikringsmæglerfirma varetager udbudsprocessen. Bilag - Bilag 1 -Tilbud Willis.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 183 Acadre sagsnr.: 09/5934 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Resume Hørsholm Kommune har hidtil ikke haft en sammenhængende finansiel strategi, omfattende bankforretninger, aktiver og passiver, samt leasing. I bilag 1 findes et udkast til en samlet finansiel strategi, som er udarbejdet af Kirstein Finans a/s (KF) for Hørsholm Kommune. Når den finansielle strategi er vedtaget, er det planen, at den skal danne udgangspunkt for udbud af bankforretninger (EU-udbud) og evt. et nationalt udbud af forvaltningen af kommunens aktiver. Jens Lohfert Jørgensen fra KF vil være til stede på mødet. Den finansielle strategi med bilag er et relativt omfattende værk. Der findes under sagsfremstillingen en lille læsevejledning. Tidsplanen er som følger: : ØU drøfter den finansielle strategi og indstiller sin holdning til det videre arbejde, herunder at der arbejdes videre med udbudsprocessen. 17. og : ØU/KB godkender den finansielle strategi og at udbuddet igangsættes Udbudsperiode : KB godkender de nye aktører : Nye aktører i funktion Forslag Administrationen foreslår, at ØU drøfter og indstiller deres holdning til det fortsatte arbejde om den finansielle strategi, herunder Obligationer og aktier: Aktiv hhv. passiv styring af fordelingen af aktier og obligationer i porteføljen. Vi har nu en aktiv styring, hvor det er de løbende markedsforventninger hos vores kapitalforvaltere, der bestemmer andelen af aktier og obligationer, mens den nye strategi lægger op til, at de relative andele af aktier og obligationer holdes i et fast forhold til hinanden (f.eks. 20/80) uden hensyntagen til markedsforventningerne. Om kommunen fortsat skal have 1-2 kapitalforvaltere til at forvalte kommunens formue. Udvælgelsen af forvaltere vil ske via et nationalt udbud. Eller den i stedet skal købe aktier og obligationer direkte i investeringsforeninger. Investeringsforeningerne skal udvælges af en kapitalrådgiver, der også skal stå for den løbende rådgivning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 KF lægger op til en ny fordeling mellem obligationer (min. 80 pct.), aktier (max. 15 pct.) og kreditobligationer (max. 5 pct.) i porteføljen. Nu er fordelingen min. 85 pct. obligationer og max. 15 pct. aktier. Det vil sige at der både lægges op til en ny fordeling, og at der inddrages kreditobligationer i porteføljen. Lån: Hvorvidt andelen af fastforrentede lån skal ligge på min. 65 pct. i modsætning til de nuværende min. 50 pct.? Hvorvidt et fastforrentet lån defineres som foreslået med min. 10 års fast rente? Der er ingen definition for indeværende. Bank og leasing: De overordnede retningslinier for bankaftale og leasing, der er skitseret i strategien. Udbudsproces: Principgodkendelse af, at administrationen starter den egentlige planlægning af udbuddet. Sagsfremstilling Der henvises til bilag 1. Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Hovedparten af bilaget består af appendiks, der beskriver baggrunden for den finansielle strategi. opmærksomheden henledes navnligt på: Afsnit 3. Resumé og anbefalinger (s. 2) Afsnit 4. Finansiel strategi for Hørsholm Kommune (s. 4) Afsnit 8. Appendiks: Kapitalforvaltning - to veje mod samme mål (s. 36) Det sidstnævnte afsnit er vigtigt i forbindelse med ØU s drøftelse af valget mellem kapitalforvaltere eller investeringsforeninger/rådgiver, jf. punkt 2 under forslag. Hørsholm Kommune har valgt KF som uafhængig rådgiver i processen omkring udarbejdelsen af en finansiel strategi. I forhold til valget mellem kapitalforvaltning eller investeringsforeninger skal det dog bemærkes, at KF har investeringsrådgivning som forretningsområde og har udviklet konceptet KF Danske Obligationer, der er en investeringsforening. KF udbyder ikke kapitalforvaltning. Sagens tidligere behandling ØU Valg af rådgiver Bilag - Finansiel strategi for Hørsholm Kommune (udk. aug. 2009) Beslutning Økonomiudvalget den Punktet blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen. Jens Lohfert Jørgensen fra Kirstein Finans A/S gennemgik indledningsvis udkast til Finansiel strategi for Hørsholm Kommune. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget besluttede, at anbefale Kommunalbestyrelsen følgende i forhold til det fortsatte arbejde med den finansielle strategi: Obligationer og aktiver Aktiv / passiv styring: - at vælge en aktiv styring af aktier og kreditobligationer og en passiv styring af danske obligationer samt en aktiv gældspleje med Kommunekredit som primær finansieringskilde og rådgiver. Kapitalforvaltere / investeringsforeninger: at godkende, at kommunen vælger en strategisk baseret forvaltning med faste vægte for aktivtyper. at godkende, at kommunen vælger at investere direkte i investeringsforeninger kombineret med brug af rådgiver. Fordeling mellem aktier / obligationer: - at de relative andele af aktier og obligationer holdes i et fast forhold til hinanden uden hensyntagen til markedsforventningerne. - at kreditobligationer indgår som ny aktivklasse i kommunens portefølje, og at fordelingen mellem obligationer, aktier og kreditobligationer vægtes sådan: 80 % danske obligationer, 15 % aktier og 5 % kreditobligationer. Lån - at andelen af fastforrentede lån fastholdes til at udgøre minimum 50 % - at fastforrentede lån defineres som lån med minimum 10 års fast rente. Bank/leasing - at godkende de overordnede retningslinjer for bankaftaler og leasing, der er skitseret i udkast til finansiel strategi herunder, at kommunen kun har én bank, at den er repræsenteret lokalt, at kommunen kan have en god og tæt relation til banken og at den har kompetence rådgivere på alle niveauer. Hørsholm Kommune ønsker at benytte den økonomisk mest fordelagtige bank. Udbudsproces - at godkende, at administrationen starter den egentlige planlægning af EU-udbud af kommunens bankforretninger - at godkende, at administrationen starter en proces i forhold til valg af kapitalrådgiver. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 184 Acadre sagsnr.: 09/5710 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB. - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti Resume Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti for ustøttet lån på kr. til finansiering af renoveringsprojekt udført i 2005 i afdeling 13, Garvervænget 1-6. Boligkontoret søger samtidig om regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån i alt kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt låneoptagelsen den 24. maj Forslag Administrationen forslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler at stille en kommunal garanti på kr. for AB Hørsholm Karlebos lån til renovering af klimaskærm i afdeling 13 samt en regaranti for efterstående statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti på kr. for ustøttet lån til finansiering af renoveringsprojekt i afdeling 13, Garvervænget samt regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Boligkontoret Danmark har efterfølgende i brev af 17. marts 2009 oplyst, at lånebehovet er reduceret til kr. AB Hørsholm Karlebo har i 2005 renoveret klimaskærmen på to ældre ejendomme i afdelingen. Ved aflæggelse af byggeregnskab i 2005 var det forudsat, at anlægsudgiften på i alt kr. skulle finansieres ved egne midler ( kr.), Landsbygefondens trækningsretsmidler ( kr.) og et realkreditlån på ( kr.). Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2004 godkendt, at afdelingen optager et realkreditlån på kr., og at projektet medfører en lejeforhøjelse på 336 kr. pr. bolig, jf. dagældende bekendtgørelse om drift af almene boliger 75, stk. 5 og 114, stk. 1, nr. 4 og 10. Nykredit har ved låneoptagelsen stillet krav om kommunal garanti for det nye lån samt regaranti for efterstående statsgaranterede lån, jf. seneste lånetilbud af 13. marts Renoveringsarbejdet er foreløbig finansieret af boligafdelingens arbejdskapital. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, 98, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Lånene skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, jf. lovens 118, stk. 3, 3. pkt. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen, jf. lovens 127, stk. 1, 2. og 3. pkt. Økonomi/personale AB Hørsholm Karlebo, afd. 3 ønsker at optage et kontantlån på kr. med en fast rente på 5,3224 % p.a. og med en løbetid på 20 år. Der er gæld i ejendommen (matr. nr. 1 AP. Usserød By) på i alt kr. De to statsgaranterede lån på i alt kr., som der søges regaranti for, er lyst som 5. prioritet. Efter bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, 3, stk. 2 henregnes garanti for lån til almene familieboliger i henhold til lov om almene boliger ikke til kommunens låntagning. Bilag - Boligkontoret Danmark, brev af 21. februar Nykredit, lånetilbud af 13. marts 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 185 Acadre sagsnr.: 09/15302 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring Resume Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter, der bl.a. medfører, at foreningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Kommunalbestyrelsen skal påse, at de ændrede vedtægter opfylder reglerne i lov om almene boliger. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen til efterretning. Sagsfremstilling Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har den 9. juni 2009 vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter. De væsentligste ændringer er: Navneændring, 1 Andelsboligforeningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Bestyrelsesmedlemmer valg af repræsentantskabet, 14, stk. 2 Det er med vedtægtsændringen et krav, at bestyrelsens repræsentantskabsvalgte medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Hidtil har det alene været et krav, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skulle være beboere, hvilket svarer til normalvedtægtens 9, stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 14, stk. 3 Fremover kan medlemmer af Kommunalbestyrtelsen kun sidde i bestyrelsen, hvis de samtidig er boligtager i AB Hørsholm Kokkedal og enten er valgt af beboerrepræsentanterne i den øverste myndighed, eller repræsentantskabet har truffet beslutning om, at Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til boligorganisationens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen udpeger ikke for tiden medlemmer til bestyrelsen. Hvis det bliver aktuelt medfører vedtægtsændringen, at Kommunalbestyrelsen er meget begrænset i sin mulighed for at udpege medlemmer og kan komme i en situation, hvor ingen medlemmer af Kommunalbestyrelsen opfylder kravet om at være boligtager. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Orientering om årsregnskab, 18, stk. 1 Bestemmelsen har hidtil været formuleret som normalvedtægtens 13, stk. 1, hvorefter det godkendte regnskab udsendes til samtlige husstande, hvis der ikke bliver holdt regnskabsmøde i afdelingen. Med ændringen udsendes der en orientering om sidst godkendte årsregnskab, der kan rekvireres i sin helhed af alle beboere. Administrationen har påset, at vedtægterne efter ændringen opfylder de fastsatte regler og krav. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 5 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 111 skal Kommunalbestyrelsen påse, at nye og ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav der er fastsat af ministeriet i henhold til loven. Velfærdsministeriet har i bekendtgørelse nr. 838 af 20. september 2009 fastsat normalvedtægter for en selvejende almen boligorganisation. Bilag - Brev af 23. juli 2009 fra AB Hørsholm Karlebo - Referat fra Repræsentantskabsmøde den 9. juni Vedtægter for AB Hørsholm Kokkedal, vedtaget den 9. juni 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 186 Acadre sagsnr.: 09/8286 Journalnr.: A00 Sagsforløb: direktionen - FSU - ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Fremtidig økonomisk ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme Resume Administrationen har udarbjdet tre forskellige forslag til den fremtidige økonomiske ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme og beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige modeller (se bliag - Fremtidig økonomi for Forebyggelse og Sundhedsfremme). Den økonomiske ramme for Budgetmodellen er den statslige medfinansiering på ca. 1 mio. kr. Udgangspunktet for denne model er en halvering af nuværende budget. Modellen er ikke baseret på budgetønske i forhold til budget Den økonomisk ramme for Den nuværende statusmodel er ca. 2 mio. kr bestående af den statslige medfinansiering (ca. 1 mio. kr.) og ØU-midler (ca. 1 mio. kr.). Udgangspunktet for denne model er status quo i forhold tl nuværende budget. Modellen er baseret på et budgetønske på ca.1 mio. kr. Den økonomiske ramme for Udviklingsmodellen er ca. 2.6 mio. kr. bestående af af den statslige medfinansiering (ca. 1 mio. kr.) og yderligere ØU-midler (ca. 1.5 mio. kr.). Udgangspunktet for denne model er en budgetudvidelse på ca kr. i forhold til nuværende budget. Modellen er baseret på et budgetønske på ca. 1.5 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår, at Forebyggelses og Sundhedsfremmudvalget med udgangspunkt i bilagene Baggrundsnotat, Fremtidig økonomi for Forebyggelse og Sundhedsfremme og Budgetmodeller anbefaler en budgetmodel for Forebyggelse og Sundhedsfremme samt begrunder dette valg. Sagsfremstilling Projektperioden for En Sund Kommune slutter ved udgangen af Derfor skal der nu tages stilling til den fremtidige økonomiske ramme for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Der er både lovmæssigt krav om, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmede tilbud til borgerne og økonomisk ræson i at prioritere forebyggelse og sundhedsfremme for at imødekomme en stigning i antallet af borgere med livsstilsygdonmme. På denne baggrund, og på baggrund af direktionsbeslutningen ( ) og FSU s videre anbefaling ( ) omhandlende, at det medio 2009 tages op, hvordan ansvaret for Forebyggelse og Sundhedsfremme skal forankres og udføres, har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, tre forslag til en Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sygefraværsstatistik 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere