Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område 3 Budget : høring af CMU 5 Redegørelse om tomme boliger i Hørsholm Kommune 7 Forslag til nyt layout af budgetpublikation 9 Forsikringspolitik og Forsikringsudbud 11 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune 13 AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti 16 AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring 18 Fremtidig økonomisk ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme 20 Bilagsoversigt 22 Fraværende Jens Frederiksen (C) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 177 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Brandslukning i Fredensborg Kommune Borgmesteren orienterede om, at Fredensborg Kommune ved udløb af fristen for at afgive tilbud på brandslukning kun havde modtaget 1 bud. Fredensborg Kommune har derfor besluttet at lave en ny udbudsrunde med ændrede forudsætninger og krav. Beredskabet afventer nu dette udbud og holder Hørsholm Kommune orienteret herom. Sagen sendes ikke videre til Kommunalbestyrelsens orientering, som aftalt på mødet den 13. august, idet administrationen afventer beredskabets orientering. Folehavegård Kommunaldirektøren orienterede om, at Folehavegård er til salg hos Bruun-Rasmussen Properties. Sygemelding Susanne Rohde Kommunaldirektøren orienterede om, at Susanne Rohde foreløbig er sygemeldt de næste 2 måneder. Der er indkaldt stedfortræder. Sagen kommer på tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 178 Acadre sagsnr.: 08/26155 Journalnr.: S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område Resume På økonomiudvalgets møde d. 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne inden den endelige godkendelse i ØU. Økonomiudvalget har derfor mulighed for gennemgå politikområdebeskrivelserne på områderne 80. Administration og planlægning, 81. Køb og salg af jord og ejendomme, samt 82. Finansiering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 80 Administration og planlægning, 81 Køb og salg af jord og ejendomme samt 82 Finansiering. Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde d. 3. september 2009, hvor samtlige politikområdebeskrivelser vil blive forelagt udvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen "Mål og Økonomi" og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultatet til borgere og andre interessenter. Politikområdebeskrivelserne indeholder politiske mål, øklonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jfr. den politiske tids- og arbejdsplan godkendt i Økonomiudvalget, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i fagudvalgende, Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området fremlægges fagudvalgene i august og er efterfølgende med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2010, 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og sendes herefter til orientering i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Det skal bemærkes, at politikområde 82. Finansiering er struktureret på en anden måde som følge af områdets karakter. Eventuelle bemærkninger fra Økonomiudvalget vil blive medtaget til mødet d. 3. september 2009, hvor samtlige politikområdebeskrivelser vil blive forelagt udvalget til godkendelse. Bilag - Politikområdebeskrivelser, Økonomiudvalgets område Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøftede Politikområdebeskrivelserne på udvalgets område og kom med følgende bemærkninger: - Der skal tilføjes et punkt om Lean - Politikområde 82 det tilføjes under punktet Kassebeholdning, at Indenrigs- og Socialministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning er 0 kr. - Politikområde 82 Sidste afsnit under Økonomistyring ændres til (Afsnittet bliver revideret, såfremt det bliver relevant, når den ny finansielle strategi og budgetforliget ligger klar i september 2009 ). Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 179 Acadre sagsnr.: 09/14538 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Døssing Budget : høring af CMU Resume CMU (Det Centrale MEDindflydelsesudvalg) deltager i Økonomiudvalgsmødet den 27. august 2009 mhp. høring om budget Forslag At Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget med CMU. Sagsfremstilling Ifølge lokalaftalen om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune mødes CMU med Økonomiudvalget om den del af budgetbehandlingen, der vedører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Drøftelserne skal ske så tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for Kommunalbestyrelsens beslutning. For at kvalificere drøftelserne er mødet placeret efter Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august Beslutning Økonomiudvalget den Line Vagnby Allen, Lone Skov, Marianne Lindholm og Susanne Øster fra CMU deltog under behandling af punktet. CMU gav udtryk for, at man er klar over, at kommunen står over for en kæmpe udfordring, og at det bliver vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. CMU fremlagde i øvrigt følgende overvejelser: Generelle og principielle overvejelser Der er de senere års arbejdet med trivsel, sygefravær, rekruttering og fastholdelse samt leanproces i kommunen. Den seneste APV-undersøgelse viser, at medarbejderne trives, men man kan samtidig ane, at medarbejderne yder det maksimale i dag. Ved en eventuel ændret personalenormering er det derfor vigtigt, at der er fokus på, hvilke opgaver der ikke skal løses. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Konkrete overvejelser - Eksterne rådgivere: Administrationen har dygtige medarbejdere med brede og grundige faglige og personlige kompetencer. CMU foreslår, at man i højere grad bruger viden i huset i stedet for at benytte eksterne rådgivere. - Personalereduktion: Ved en eventuel personalereduktion er det vigtigt at forsøge at fastholde medarbejderne, fx ved omplacering i andre stillinger. - Rådhusets klima: Den seneste APV-undersøgelse viser der er træk og indeklimaproblemer på rådhuset. CMU foreslår en renovering af rådhusets klimaskærm. - Skoleområdet: Der er behov for, at der i nogle lektioner er to lærere på i indskolingen, dels på grund af de høje klassekvotienter og dels for at sikre fx elevernes læsefærdigheder. Rekruttering af lærere: Indenfor de næste 7 år mister skoleområdet en stor del af lærestaben, da mange når efterløns-/pensionsalderen. Der er derfor behov for at have fokus på rekruttering af nye lærere. - Serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet: CMU foreslår, at man fx ser på rengøringsniveauet hos borgerne. Medarbejderne kan ikke løbe stærkere end de gør nu. Der var herefter en drøftelse mellem Økonomiudvalgets og CMUs medlemmer. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Økonomiudvalget Punkt: 180 Acadre sagsnr.: 09/15859 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Redegørelse om tomme boliger i Hørsholm Kommune Resume På Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2009 blev det aftalt, at Økonomiudvalget på et møde i august får forelagt den tidligere udarbejdede rapport om tomme boliger i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm har den 16. december 2002 og 24. september 2007 truffet beslutning om retningslinjerne for administration af tomme boliger i henhold til boligreguleringslovens 7. I efteråret 2007 udarbejdede PAS en orientering om den daværende administration af tomme boliger og et oplæg til den fremtidige. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. september 2009, at der rutinemæssigt skal iværksættes politianmeldelse, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. PAS udarbejdede herefter et notat om administrationen af Boligreguleringsloven henset til Kommunalbestyrelsens beslutning. Politisk Administrativt Sekretariat foretog i foråret 2006 en undersøgelse, hvor systemerne BBR og CPR blev samkørt. Indtil 21. december 2006 fulgte PAS op på de sager, der enten ikke var besvaret eller havde givet mangelfulde oplysninger. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 I august 2007 overtog BorgerService opgaven og der blev i den forbindelse af PAS udarbejdet et statusnotat. BorgerService har fulgt op på de overtagne uafklarede sager. De fleste af sagerne er blevet henlagt eller sat på opfølgningslisten, idet Boligen efterfølgende er blevet beboet Boligen er under ombygning Boligen skal nedrives eller benyttes til andre formål; liberalt erhverv, sammenlægges med anden bolig eller lign. Boligen er sat til salg Boligen er ledig med henblik på udlejning Andre årsager afventer byggetilladelse, venter på at få solgt egen bolig før indflytning eller i mellemtiden kommet på plejehjem eller er død. Pt. ligger der 10 boliger på opfølgningslisten. Det er i notatet bestemt, at det i en valgperiode skal undersøges 1-2 gange, om der er ledige boliger i kommunen. Administrationen har besluttet, at der for næste valgperiode skal foretages 2 undersøgelser. Der skal således laves en samkøring af BBR og det decentrale personregister i foråret 2010 og Bilag - dagsordenspunkt - notat af 28. september 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 181 Acadre sagsnr.: 09/7773 Journalnr.: S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Forslag til nyt layout af budgetpublikation Resume Økonomiudvalget talte sidste år om, at ændre den måde vi kommunikerer budgettet til borgerne i Hørsholm Kommune på. På den baggrund har administrationen haft kontakt til marketingsfirmaet M2 for at få ideer til hvordan vi ellers kan kommunikere budgettet på, og fremlægger forslag til kommunikation af budget Forslag Økonomisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, At vælge hvilken model vi skal arbejde videre med At godkende finansieringsforslag, afhængig af model Sagsfremstilling På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding sidste år har administrationen taget kontakt til marketingsbureauet M2, for at få sparring omkring en alternativ måde at kommunikere budgettet til Hørsholm Kommunes borgere på. Økonomiudvalget nævnte muligheden for at anvende internettet mere aktivt. Tidligere har kommunikationen bestået af en trykt publikation Mål og økonomi, samt en budgetannonce. Budgetpublikationen har mest karakter af at være et internt arbejdsredskab og erfaringen er, at borgerne ikke rekvirerer særlig mange eksemplarer. Den er også tilgængelig på internettet. Budgetannoncen har været trykt i Ugebladet og når ud til alle borgere. Samarbejdet med M2 har udmøntet sig i et forslag til en budgetavis, der erstatter budgetannoncen. Nedenfor er listet 3 modeller til, hvordan vi kan anvende budgetavisen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Model 1: Budgetavis, kun tilgængelig på internettet Model 2: Budgetavis på internettet, samt eksempelvis 100 trykte eksemplarer som kan hentes i Borgerservice og på Biblioteket Model 3: Budgetavis på internettet, samt indstik i Ugebladet til alle husstandene i Hørsholm Kommune De første 2 modeller kan holdes indenfor det eksisterende budget. Model 3 giver en merudgift på kr., som administrationen foreslår finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Udgiften foreslås ligeligt fordelt mellem Kommunalbestyrelsens kommunikationsbudget og administrationen. Administrationen anbefaler at arbejde videre med model 3, fordi en internetavis ikke når ud til alle. Budgetavisen vil være mere direkte henvendt til borgerne og mere læsevenlig end budgetannoncen. Bilag - Forslag til layout af budgetavis Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter: - at der skal arbejdes videre med model 3, hvorefter der laves en budgetavis på internettet samt indstik i Ugebladet til alle husstandene i Hørsholm Kommune. - at merudgiften på kr. finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme, således at beløbet fordeles ligeligt mellem Kommunalbestyrelsens kommunikationsbudget og administrationen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 182 Acadre sagsnr.: 09/14294 Journalnr.: P22 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Nymann Eriksen Forsikringspolitik og Forsikringsudbud Resume Hørsholm Kommune skal i 2009 eller senest i 2010 have gennemført et forsikringsudbud. Forsikringsmæglerfirmaet Willis har fremsendt et tilbud vedrørende konsulentbistand til udarbejdelse af ny forsikringspolitik og et kommende forsikringsudbud. Såfremt kommunen ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af ny forsikringspolitik og håndtering af et kommende forsikringsudbud forudsætter en ekstrabevilling på kr. Forslag Administrationen forslår Økonomiudvalget, at godkende administrationens forslag om at forlænge kontrakten med KommuneForsikring til 31. december 2010, at indhente tre tilbud fra forsikringsmæglerfirmaer på opgaven med at varetage forsikringsudbuddet i foråret at bevilge kr til gennemførelse af udbud. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har i dag kontrakt med KommuneForsikring. En kontrakt, der gælder fra 1. januar december 2009 med mulighed for et års forlængelse til udløb 31. december Administrationen har planlagt ajourføring af kommunens forsikrings- og risikopolitik i indeværende år. Administrationen har derudover planlagt at udbyde forsikringer i foråret Hørsholm Kommune har ved de seneste to udbud benyttet forsikringsmæglerfirmaet Marsh til at varetage udbudsprocessen på forsikringer. Såfremt det ønskes, at et forsikringsmæglerfirma skal varetage udbudsprocessen, skal mindst tre forsikringsmæglerfirmaer ifølge indkøbspolitikkens stk. 2 afgive tilbud på opgaven. Willis har fremsendt et tilbud på udarbejdelse af en udbudspolitik og et tilbud på varetagelse af udbudsprocessen. Tilbuddet vedrørende udarbejdelse af en ny forsikringspolitik vil koste kr. Tilbuddet om udfærdigelse af et forsikringsudbud vil koste kr. Willis ønsker derudover at redegøre for, hvordan Hørsholm Kommune kan frigøre kapital ved at udnytte den lovbestemte ret til selvforsikring. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Vi betaler totalt en præmie på 8 mio. kr. for forsikringer i Hørsholm Kommune for Økonomi/personale Administrationen ønsker en ekstrabevilling på kr som rammebeløb til dækning for ekstraudgifterne ved at et forsikringsmæglerfirma varetager udbudsprocessen. Bilag - Bilag 1 -Tilbud Willis.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 183 Acadre sagsnr.: 09/5934 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Resume Hørsholm Kommune har hidtil ikke haft en sammenhængende finansiel strategi, omfattende bankforretninger, aktiver og passiver, samt leasing. I bilag 1 findes et udkast til en samlet finansiel strategi, som er udarbejdet af Kirstein Finans a/s (KF) for Hørsholm Kommune. Når den finansielle strategi er vedtaget, er det planen, at den skal danne udgangspunkt for udbud af bankforretninger (EU-udbud) og evt. et nationalt udbud af forvaltningen af kommunens aktiver. Jens Lohfert Jørgensen fra KF vil være til stede på mødet. Den finansielle strategi med bilag er et relativt omfattende værk. Der findes under sagsfremstillingen en lille læsevejledning. Tidsplanen er som følger: : ØU drøfter den finansielle strategi og indstiller sin holdning til det videre arbejde, herunder at der arbejdes videre med udbudsprocessen. 17. og : ØU/KB godkender den finansielle strategi og at udbuddet igangsættes Udbudsperiode : KB godkender de nye aktører : Nye aktører i funktion Forslag Administrationen foreslår, at ØU drøfter og indstiller deres holdning til det fortsatte arbejde om den finansielle strategi, herunder Obligationer og aktier: Aktiv hhv. passiv styring af fordelingen af aktier og obligationer i porteføljen. Vi har nu en aktiv styring, hvor det er de løbende markedsforventninger hos vores kapitalforvaltere, der bestemmer andelen af aktier og obligationer, mens den nye strategi lægger op til, at de relative andele af aktier og obligationer holdes i et fast forhold til hinanden (f.eks. 20/80) uden hensyntagen til markedsforventningerne. Om kommunen fortsat skal have 1-2 kapitalforvaltere til at forvalte kommunens formue. Udvælgelsen af forvaltere vil ske via et nationalt udbud. Eller den i stedet skal købe aktier og obligationer direkte i investeringsforeninger. Investeringsforeningerne skal udvælges af en kapitalrådgiver, der også skal stå for den løbende rådgivning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 KF lægger op til en ny fordeling mellem obligationer (min. 80 pct.), aktier (max. 15 pct.) og kreditobligationer (max. 5 pct.) i porteføljen. Nu er fordelingen min. 85 pct. obligationer og max. 15 pct. aktier. Det vil sige at der både lægges op til en ny fordeling, og at der inddrages kreditobligationer i porteføljen. Lån: Hvorvidt andelen af fastforrentede lån skal ligge på min. 65 pct. i modsætning til de nuværende min. 50 pct.? Hvorvidt et fastforrentet lån defineres som foreslået med min. 10 års fast rente? Der er ingen definition for indeværende. Bank og leasing: De overordnede retningslinier for bankaftale og leasing, der er skitseret i strategien. Udbudsproces: Principgodkendelse af, at administrationen starter den egentlige planlægning af udbuddet. Sagsfremstilling Der henvises til bilag 1. Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Hovedparten af bilaget består af appendiks, der beskriver baggrunden for den finansielle strategi. opmærksomheden henledes navnligt på: Afsnit 3. Resumé og anbefalinger (s. 2) Afsnit 4. Finansiel strategi for Hørsholm Kommune (s. 4) Afsnit 8. Appendiks: Kapitalforvaltning - to veje mod samme mål (s. 36) Det sidstnævnte afsnit er vigtigt i forbindelse med ØU s drøftelse af valget mellem kapitalforvaltere eller investeringsforeninger/rådgiver, jf. punkt 2 under forslag. Hørsholm Kommune har valgt KF som uafhængig rådgiver i processen omkring udarbejdelsen af en finansiel strategi. I forhold til valget mellem kapitalforvaltning eller investeringsforeninger skal det dog bemærkes, at KF har investeringsrådgivning som forretningsområde og har udviklet konceptet KF Danske Obligationer, der er en investeringsforening. KF udbyder ikke kapitalforvaltning. Sagens tidligere behandling ØU Valg af rådgiver Bilag - Finansiel strategi for Hørsholm Kommune (udk. aug. 2009) Beslutning Økonomiudvalget den Punktet blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen. Jens Lohfert Jørgensen fra Kirstein Finans A/S gennemgik indledningsvis udkast til Finansiel strategi for Hørsholm Kommune. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget besluttede, at anbefale Kommunalbestyrelsen følgende i forhold til det fortsatte arbejde med den finansielle strategi: Obligationer og aktiver Aktiv / passiv styring: - at vælge en aktiv styring af aktier og kreditobligationer og en passiv styring af danske obligationer samt en aktiv gældspleje med Kommunekredit som primær finansieringskilde og rådgiver. Kapitalforvaltere / investeringsforeninger: at godkende, at kommunen vælger en strategisk baseret forvaltning med faste vægte for aktivtyper. at godkende, at kommunen vælger at investere direkte i investeringsforeninger kombineret med brug af rådgiver. Fordeling mellem aktier / obligationer: - at de relative andele af aktier og obligationer holdes i et fast forhold til hinanden uden hensyntagen til markedsforventningerne. - at kreditobligationer indgår som ny aktivklasse i kommunens portefølje, og at fordelingen mellem obligationer, aktier og kreditobligationer vægtes sådan: 80 % danske obligationer, 15 % aktier og 5 % kreditobligationer. Lån - at andelen af fastforrentede lån fastholdes til at udgøre minimum 50 % - at fastforrentede lån defineres som lån med minimum 10 års fast rente. Bank/leasing - at godkende de overordnede retningslinjer for bankaftaler og leasing, der er skitseret i udkast til finansiel strategi herunder, at kommunen kun har én bank, at den er repræsenteret lokalt, at kommunen kan have en god og tæt relation til banken og at den har kompetence rådgivere på alle niveauer. Hørsholm Kommune ønsker at benytte den økonomisk mest fordelagtige bank. Udbudsproces - at godkende, at administrationen starter den egentlige planlægning af EU-udbud af kommunens bankforretninger - at godkende, at administrationen starter en proces i forhold til valg af kapitalrådgiver. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 184 Acadre sagsnr.: 09/5710 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB. - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti Resume Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti for ustøttet lån på kr. til finansiering af renoveringsprojekt udført i 2005 i afdeling 13, Garvervænget 1-6. Boligkontoret søger samtidig om regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån i alt kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt låneoptagelsen den 24. maj Forslag Administrationen forslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler at stille en kommunal garanti på kr. for AB Hørsholm Karlebos lån til renovering af klimaskærm i afdeling 13 samt en regaranti for efterstående statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti på kr. for ustøttet lån til finansiering af renoveringsprojekt i afdeling 13, Garvervænget samt regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Boligkontoret Danmark har efterfølgende i brev af 17. marts 2009 oplyst, at lånebehovet er reduceret til kr. AB Hørsholm Karlebo har i 2005 renoveret klimaskærmen på to ældre ejendomme i afdelingen. Ved aflæggelse af byggeregnskab i 2005 var det forudsat, at anlægsudgiften på i alt kr. skulle finansieres ved egne midler ( kr.), Landsbygefondens trækningsretsmidler ( kr.) og et realkreditlån på ( kr.). Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2004 godkendt, at afdelingen optager et realkreditlån på kr., og at projektet medfører en lejeforhøjelse på 336 kr. pr. bolig, jf. dagældende bekendtgørelse om drift af almene boliger 75, stk. 5 og 114, stk. 1, nr. 4 og 10. Nykredit har ved låneoptagelsen stillet krav om kommunal garanti for det nye lån samt regaranti for efterstående statsgaranterede lån, jf. seneste lånetilbud af 13. marts Renoveringsarbejdet er foreløbig finansieret af boligafdelingens arbejdskapital. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, 98, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Lånene skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, jf. lovens 118, stk. 3, 3. pkt. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen, jf. lovens 127, stk. 1, 2. og 3. pkt. Økonomi/personale AB Hørsholm Karlebo, afd. 3 ønsker at optage et kontantlån på kr. med en fast rente på 5,3224 % p.a. og med en løbetid på 20 år. Der er gæld i ejendommen (matr. nr. 1 AP. Usserød By) på i alt kr. De to statsgaranterede lån på i alt kr., som der søges regaranti for, er lyst som 5. prioritet. Efter bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, 3, stk. 2 henregnes garanti for lån til almene familieboliger i henhold til lov om almene boliger ikke til kommunens låntagning. Bilag - Boligkontoret Danmark, brev af 21. februar Nykredit, lånetilbud af 13. marts 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 185 Acadre sagsnr.: 09/15302 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring Resume Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter, der bl.a. medfører, at foreningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Kommunalbestyrelsen skal påse, at de ændrede vedtægter opfylder reglerne i lov om almene boliger. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen til efterretning. Sagsfremstilling Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har den 9. juni 2009 vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter. De væsentligste ændringer er: Navneændring, 1 Andelsboligforeningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Bestyrelsesmedlemmer valg af repræsentantskabet, 14, stk. 2 Det er med vedtægtsændringen et krav, at bestyrelsens repræsentantskabsvalgte medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Hidtil har det alene været et krav, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skulle være beboere, hvilket svarer til normalvedtægtens 9, stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 14, stk. 3 Fremover kan medlemmer af Kommunalbestyrtelsen kun sidde i bestyrelsen, hvis de samtidig er boligtager i AB Hørsholm Kokkedal og enten er valgt af beboerrepræsentanterne i den øverste myndighed, eller repræsentantskabet har truffet beslutning om, at Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til boligorganisationens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen udpeger ikke for tiden medlemmer til bestyrelsen. Hvis det bliver aktuelt medfører vedtægtsændringen, at Kommunalbestyrelsen er meget begrænset i sin mulighed for at udpege medlemmer og kan komme i en situation, hvor ingen medlemmer af Kommunalbestyrelsen opfylder kravet om at være boligtager. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Orientering om årsregnskab, 18, stk. 1 Bestemmelsen har hidtil været formuleret som normalvedtægtens 13, stk. 1, hvorefter det godkendte regnskab udsendes til samtlige husstande, hvis der ikke bliver holdt regnskabsmøde i afdelingen. Med ændringen udsendes der en orientering om sidst godkendte årsregnskab, der kan rekvireres i sin helhed af alle beboere. Administrationen har påset, at vedtægterne efter ændringen opfylder de fastsatte regler og krav. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 5 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 111 skal Kommunalbestyrelsen påse, at nye og ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav der er fastsat af ministeriet i henhold til loven. Velfærdsministeriet har i bekendtgørelse nr. 838 af 20. september 2009 fastsat normalvedtægter for en selvejende almen boligorganisation. Bilag - Brev af 23. juli 2009 fra AB Hørsholm Karlebo - Referat fra Repræsentantskabsmøde den 9. juni Vedtægter for AB Hørsholm Kokkedal, vedtaget den 9. juni 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 186 Acadre sagsnr.: 09/8286 Journalnr.: A00 Sagsforløb: direktionen - FSU - ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Fremtidig økonomisk ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme Resume Administrationen har udarbjdet tre forskellige forslag til den fremtidige økonomiske ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme og beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige modeller (se bliag - Fremtidig økonomi for Forebyggelse og Sundhedsfremme). Den økonomiske ramme for Budgetmodellen er den statslige medfinansiering på ca. 1 mio. kr. Udgangspunktet for denne model er en halvering af nuværende budget. Modellen er ikke baseret på budgetønske i forhold til budget Den økonomisk ramme for Den nuværende statusmodel er ca. 2 mio. kr bestående af den statslige medfinansiering (ca. 1 mio. kr.) og ØU-midler (ca. 1 mio. kr.). Udgangspunktet for denne model er status quo i forhold tl nuværende budget. Modellen er baseret på et budgetønske på ca.1 mio. kr. Den økonomiske ramme for Udviklingsmodellen er ca. 2.6 mio. kr. bestående af af den statslige medfinansiering (ca. 1 mio. kr.) og yderligere ØU-midler (ca. 1.5 mio. kr.). Udgangspunktet for denne model er en budgetudvidelse på ca kr. i forhold til nuværende budget. Modellen er baseret på et budgetønske på ca. 1.5 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår, at Forebyggelses og Sundhedsfremmudvalget med udgangspunkt i bilagene Baggrundsnotat, Fremtidig økonomi for Forebyggelse og Sundhedsfremme og Budgetmodeller anbefaler en budgetmodel for Forebyggelse og Sundhedsfremme samt begrunder dette valg. Sagsfremstilling Projektperioden for En Sund Kommune slutter ved udgangen af Derfor skal der nu tages stilling til den fremtidige økonomiske ramme for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Der er både lovmæssigt krav om, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmede tilbud til borgerne og økonomisk ræson i at prioritere forebyggelse og sundhedsfremme for at imødekomme en stigning i antallet af borgere med livsstilsygdonmme. På denne baggrund, og på baggrund af direktionsbeslutningen ( ) og FSU s videre anbefaling ( ) omhandlende, at det medio 2009 tages op, hvordan ansvaret for Forebyggelse og Sundhedsfremme skal forankres og udføres, har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, tre forslag til en Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 26-10-2009 17:30 Mandag 26.10.2009 kl. 12:00 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Takster budget 2010 4 Mødeplan for de politiske

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere