Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område 3 Budget : høring af CMU 5 Redegørelse om tomme boliger i Hørsholm Kommune 7 Forslag til nyt layout af budgetpublikation 9 Forsikringspolitik og Forsikringsudbud 11 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune 13 AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti 16 AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring 18 Fremtidig økonomisk ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme 20 Bilagsoversigt 22 Fraværende Jens Frederiksen (C) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 177 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Brandslukning i Fredensborg Kommune Borgmesteren orienterede om, at Fredensborg Kommune ved udløb af fristen for at afgive tilbud på brandslukning kun havde modtaget 1 bud. Fredensborg Kommune har derfor besluttet at lave en ny udbudsrunde med ændrede forudsætninger og krav. Beredskabet afventer nu dette udbud og holder Hørsholm Kommune orienteret herom. Sagen sendes ikke videre til Kommunalbestyrelsens orientering, som aftalt på mødet den 13. august, idet administrationen afventer beredskabets orientering. Folehavegård Kommunaldirektøren orienterede om, at Folehavegård er til salg hos Bruun-Rasmussen Properties. Sygemelding Susanne Rohde Kommunaldirektøren orienterede om, at Susanne Rohde foreløbig er sygemeldt de næste 2 måneder. Der er indkaldt stedfortræder. Sagen kommer på tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 178 Acadre sagsnr.: 08/26155 Journalnr.: S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område Resume På økonomiudvalgets møde d. 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne inden den endelige godkendelse i ØU. Økonomiudvalget har derfor mulighed for gennemgå politikområdebeskrivelserne på områderne 80. Administration og planlægning, 81. Køb og salg af jord og ejendomme, samt 82. Finansiering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 80 Administration og planlægning, 81 Køb og salg af jord og ejendomme samt 82 Finansiering. Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde d. 3. september 2009, hvor samtlige politikområdebeskrivelser vil blive forelagt udvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen "Mål og Økonomi" og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultatet til borgere og andre interessenter. Politikområdebeskrivelserne indeholder politiske mål, øklonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jfr. den politiske tids- og arbejdsplan godkendt i Økonomiudvalget, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i fagudvalgende, Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området fremlægges fagudvalgene i august og er efterfølgende med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2010, 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og sendes herefter til orientering i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Det skal bemærkes, at politikområde 82. Finansiering er struktureret på en anden måde som følge af områdets karakter. Eventuelle bemærkninger fra Økonomiudvalget vil blive medtaget til mødet d. 3. september 2009, hvor samtlige politikområdebeskrivelser vil blive forelagt udvalget til godkendelse. Bilag - Politikområdebeskrivelser, Økonomiudvalgets område Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøftede Politikområdebeskrivelserne på udvalgets område og kom med følgende bemærkninger: - Der skal tilføjes et punkt om Lean - Politikområde 82 det tilføjes under punktet Kassebeholdning, at Indenrigs- og Socialministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning er 0 kr. - Politikområde 82 Sidste afsnit under Økonomistyring ændres til (Afsnittet bliver revideret, såfremt det bliver relevant, når den ny finansielle strategi og budgetforliget ligger klar i september 2009 ). Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 179 Acadre sagsnr.: 09/14538 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Døssing Budget : høring af CMU Resume CMU (Det Centrale MEDindflydelsesudvalg) deltager i Økonomiudvalgsmødet den 27. august 2009 mhp. høring om budget Forslag At Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget med CMU. Sagsfremstilling Ifølge lokalaftalen om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune mødes CMU med Økonomiudvalget om den del af budgetbehandlingen, der vedører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Drøftelserne skal ske så tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for Kommunalbestyrelsens beslutning. For at kvalificere drøftelserne er mødet placeret efter Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august Beslutning Økonomiudvalget den Line Vagnby Allen, Lone Skov, Marianne Lindholm og Susanne Øster fra CMU deltog under behandling af punktet. CMU gav udtryk for, at man er klar over, at kommunen står over for en kæmpe udfordring, og at det bliver vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. CMU fremlagde i øvrigt følgende overvejelser: Generelle og principielle overvejelser Der er de senere års arbejdet med trivsel, sygefravær, rekruttering og fastholdelse samt leanproces i kommunen. Den seneste APV-undersøgelse viser, at medarbejderne trives, men man kan samtidig ane, at medarbejderne yder det maksimale i dag. Ved en eventuel ændret personalenormering er det derfor vigtigt, at der er fokus på, hvilke opgaver der ikke skal løses. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Konkrete overvejelser - Eksterne rådgivere: Administrationen har dygtige medarbejdere med brede og grundige faglige og personlige kompetencer. CMU foreslår, at man i højere grad bruger viden i huset i stedet for at benytte eksterne rådgivere. - Personalereduktion: Ved en eventuel personalereduktion er det vigtigt at forsøge at fastholde medarbejderne, fx ved omplacering i andre stillinger. - Rådhusets klima: Den seneste APV-undersøgelse viser der er træk og indeklimaproblemer på rådhuset. CMU foreslår en renovering af rådhusets klimaskærm. - Skoleområdet: Der er behov for, at der i nogle lektioner er to lærere på i indskolingen, dels på grund af de høje klassekvotienter og dels for at sikre fx elevernes læsefærdigheder. Rekruttering af lærere: Indenfor de næste 7 år mister skoleområdet en stor del af lærestaben, da mange når efterløns-/pensionsalderen. Der er derfor behov for at have fokus på rekruttering af nye lærere. - Serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet: CMU foreslår, at man fx ser på rengøringsniveauet hos borgerne. Medarbejderne kan ikke løbe stærkere end de gør nu. Der var herefter en drøftelse mellem Økonomiudvalgets og CMUs medlemmer. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Økonomiudvalget Punkt: 180 Acadre sagsnr.: 09/15859 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Redegørelse om tomme boliger i Hørsholm Kommune Resume På Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2009 blev det aftalt, at Økonomiudvalget på et møde i august får forelagt den tidligere udarbejdede rapport om tomme boliger i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm har den 16. december 2002 og 24. september 2007 truffet beslutning om retningslinjerne for administration af tomme boliger i henhold til boligreguleringslovens 7. I efteråret 2007 udarbejdede PAS en orientering om den daværende administration af tomme boliger og et oplæg til den fremtidige. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. september 2009, at der rutinemæssigt skal iværksættes politianmeldelse, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. PAS udarbejdede herefter et notat om administrationen af Boligreguleringsloven henset til Kommunalbestyrelsens beslutning. Politisk Administrativt Sekretariat foretog i foråret 2006 en undersøgelse, hvor systemerne BBR og CPR blev samkørt. Indtil 21. december 2006 fulgte PAS op på de sager, der enten ikke var besvaret eller havde givet mangelfulde oplysninger. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 I august 2007 overtog BorgerService opgaven og der blev i den forbindelse af PAS udarbejdet et statusnotat. BorgerService har fulgt op på de overtagne uafklarede sager. De fleste af sagerne er blevet henlagt eller sat på opfølgningslisten, idet Boligen efterfølgende er blevet beboet Boligen er under ombygning Boligen skal nedrives eller benyttes til andre formål; liberalt erhverv, sammenlægges med anden bolig eller lign. Boligen er sat til salg Boligen er ledig med henblik på udlejning Andre årsager afventer byggetilladelse, venter på at få solgt egen bolig før indflytning eller i mellemtiden kommet på plejehjem eller er død. Pt. ligger der 10 boliger på opfølgningslisten. Det er i notatet bestemt, at det i en valgperiode skal undersøges 1-2 gange, om der er ledige boliger i kommunen. Administrationen har besluttet, at der for næste valgperiode skal foretages 2 undersøgelser. Der skal således laves en samkøring af BBR og det decentrale personregister i foråret 2010 og Bilag - dagsordenspunkt - notat af 28. september 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 181 Acadre sagsnr.: 09/7773 Journalnr.: S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Forslag til nyt layout af budgetpublikation Resume Økonomiudvalget talte sidste år om, at ændre den måde vi kommunikerer budgettet til borgerne i Hørsholm Kommune på. På den baggrund har administrationen haft kontakt til marketingsfirmaet M2 for at få ideer til hvordan vi ellers kan kommunikere budgettet på, og fremlægger forslag til kommunikation af budget Forslag Økonomisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, At vælge hvilken model vi skal arbejde videre med At godkende finansieringsforslag, afhængig af model Sagsfremstilling På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding sidste år har administrationen taget kontakt til marketingsbureauet M2, for at få sparring omkring en alternativ måde at kommunikere budgettet til Hørsholm Kommunes borgere på. Økonomiudvalget nævnte muligheden for at anvende internettet mere aktivt. Tidligere har kommunikationen bestået af en trykt publikation Mål og økonomi, samt en budgetannonce. Budgetpublikationen har mest karakter af at være et internt arbejdsredskab og erfaringen er, at borgerne ikke rekvirerer særlig mange eksemplarer. Den er også tilgængelig på internettet. Budgetannoncen har været trykt i Ugebladet og når ud til alle borgere. Samarbejdet med M2 har udmøntet sig i et forslag til en budgetavis, der erstatter budgetannoncen. Nedenfor er listet 3 modeller til, hvordan vi kan anvende budgetavisen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Model 1: Budgetavis, kun tilgængelig på internettet Model 2: Budgetavis på internettet, samt eksempelvis 100 trykte eksemplarer som kan hentes i Borgerservice og på Biblioteket Model 3: Budgetavis på internettet, samt indstik i Ugebladet til alle husstandene i Hørsholm Kommune De første 2 modeller kan holdes indenfor det eksisterende budget. Model 3 giver en merudgift på kr., som administrationen foreslår finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Udgiften foreslås ligeligt fordelt mellem Kommunalbestyrelsens kommunikationsbudget og administrationen. Administrationen anbefaler at arbejde videre med model 3, fordi en internetavis ikke når ud til alle. Budgetavisen vil være mere direkte henvendt til borgerne og mere læsevenlig end budgetannoncen. Bilag - Forslag til layout af budgetavis Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter: - at der skal arbejdes videre med model 3, hvorefter der laves en budgetavis på internettet samt indstik i Ugebladet til alle husstandene i Hørsholm Kommune. - at merudgiften på kr. finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme, således at beløbet fordeles ligeligt mellem Kommunalbestyrelsens kommunikationsbudget og administrationen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 182 Acadre sagsnr.: 09/14294 Journalnr.: P22 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Nymann Eriksen Forsikringspolitik og Forsikringsudbud Resume Hørsholm Kommune skal i 2009 eller senest i 2010 have gennemført et forsikringsudbud. Forsikringsmæglerfirmaet Willis har fremsendt et tilbud vedrørende konsulentbistand til udarbejdelse af ny forsikringspolitik og et kommende forsikringsudbud. Såfremt kommunen ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af ny forsikringspolitik og håndtering af et kommende forsikringsudbud forudsætter en ekstrabevilling på kr. Forslag Administrationen forslår Økonomiudvalget, at godkende administrationens forslag om at forlænge kontrakten med KommuneForsikring til 31. december 2010, at indhente tre tilbud fra forsikringsmæglerfirmaer på opgaven med at varetage forsikringsudbuddet i foråret at bevilge kr til gennemførelse af udbud. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har i dag kontrakt med KommuneForsikring. En kontrakt, der gælder fra 1. januar december 2009 med mulighed for et års forlængelse til udløb 31. december Administrationen har planlagt ajourføring af kommunens forsikrings- og risikopolitik i indeværende år. Administrationen har derudover planlagt at udbyde forsikringer i foråret Hørsholm Kommune har ved de seneste to udbud benyttet forsikringsmæglerfirmaet Marsh til at varetage udbudsprocessen på forsikringer. Såfremt det ønskes, at et forsikringsmæglerfirma skal varetage udbudsprocessen, skal mindst tre forsikringsmæglerfirmaer ifølge indkøbspolitikkens stk. 2 afgive tilbud på opgaven. Willis har fremsendt et tilbud på udarbejdelse af en udbudspolitik og et tilbud på varetagelse af udbudsprocessen. Tilbuddet vedrørende udarbejdelse af en ny forsikringspolitik vil koste kr. Tilbuddet om udfærdigelse af et forsikringsudbud vil koste kr. Willis ønsker derudover at redegøre for, hvordan Hørsholm Kommune kan frigøre kapital ved at udnytte den lovbestemte ret til selvforsikring. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Vi betaler totalt en præmie på 8 mio. kr. for forsikringer i Hørsholm Kommune for Økonomi/personale Administrationen ønsker en ekstrabevilling på kr som rammebeløb til dækning for ekstraudgifterne ved at et forsikringsmæglerfirma varetager udbudsprocessen. Bilag - Bilag 1 -Tilbud Willis.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 183 Acadre sagsnr.: 09/5934 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Resume Hørsholm Kommune har hidtil ikke haft en sammenhængende finansiel strategi, omfattende bankforretninger, aktiver og passiver, samt leasing. I bilag 1 findes et udkast til en samlet finansiel strategi, som er udarbejdet af Kirstein Finans a/s (KF) for Hørsholm Kommune. Når den finansielle strategi er vedtaget, er det planen, at den skal danne udgangspunkt for udbud af bankforretninger (EU-udbud) og evt. et nationalt udbud af forvaltningen af kommunens aktiver. Jens Lohfert Jørgensen fra KF vil være til stede på mødet. Den finansielle strategi med bilag er et relativt omfattende værk. Der findes under sagsfremstillingen en lille læsevejledning. Tidsplanen er som følger: : ØU drøfter den finansielle strategi og indstiller sin holdning til det videre arbejde, herunder at der arbejdes videre med udbudsprocessen. 17. og : ØU/KB godkender den finansielle strategi og at udbuddet igangsættes Udbudsperiode : KB godkender de nye aktører : Nye aktører i funktion Forslag Administrationen foreslår, at ØU drøfter og indstiller deres holdning til det fortsatte arbejde om den finansielle strategi, herunder Obligationer og aktier: Aktiv hhv. passiv styring af fordelingen af aktier og obligationer i porteføljen. Vi har nu en aktiv styring, hvor det er de løbende markedsforventninger hos vores kapitalforvaltere, der bestemmer andelen af aktier og obligationer, mens den nye strategi lægger op til, at de relative andele af aktier og obligationer holdes i et fast forhold til hinanden (f.eks. 20/80) uden hensyntagen til markedsforventningerne. Om kommunen fortsat skal have 1-2 kapitalforvaltere til at forvalte kommunens formue. Udvælgelsen af forvaltere vil ske via et nationalt udbud. Eller den i stedet skal købe aktier og obligationer direkte i investeringsforeninger. Investeringsforeningerne skal udvælges af en kapitalrådgiver, der også skal stå for den løbende rådgivning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 KF lægger op til en ny fordeling mellem obligationer (min. 80 pct.), aktier (max. 15 pct.) og kreditobligationer (max. 5 pct.) i porteføljen. Nu er fordelingen min. 85 pct. obligationer og max. 15 pct. aktier. Det vil sige at der både lægges op til en ny fordeling, og at der inddrages kreditobligationer i porteføljen. Lån: Hvorvidt andelen af fastforrentede lån skal ligge på min. 65 pct. i modsætning til de nuværende min. 50 pct.? Hvorvidt et fastforrentet lån defineres som foreslået med min. 10 års fast rente? Der er ingen definition for indeværende. Bank og leasing: De overordnede retningslinier for bankaftale og leasing, der er skitseret i strategien. Udbudsproces: Principgodkendelse af, at administrationen starter den egentlige planlægning af udbuddet. Sagsfremstilling Der henvises til bilag 1. Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Hovedparten af bilaget består af appendiks, der beskriver baggrunden for den finansielle strategi. opmærksomheden henledes navnligt på: Afsnit 3. Resumé og anbefalinger (s. 2) Afsnit 4. Finansiel strategi for Hørsholm Kommune (s. 4) Afsnit 8. Appendiks: Kapitalforvaltning - to veje mod samme mål (s. 36) Det sidstnævnte afsnit er vigtigt i forbindelse med ØU s drøftelse af valget mellem kapitalforvaltere eller investeringsforeninger/rådgiver, jf. punkt 2 under forslag. Hørsholm Kommune har valgt KF som uafhængig rådgiver i processen omkring udarbejdelsen af en finansiel strategi. I forhold til valget mellem kapitalforvaltning eller investeringsforeninger skal det dog bemærkes, at KF har investeringsrådgivning som forretningsområde og har udviklet konceptet KF Danske Obligationer, der er en investeringsforening. KF udbyder ikke kapitalforvaltning. Sagens tidligere behandling ØU Valg af rådgiver Bilag - Finansiel strategi for Hørsholm Kommune (udk. aug. 2009) Beslutning Økonomiudvalget den Punktet blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen. Jens Lohfert Jørgensen fra Kirstein Finans A/S gennemgik indledningsvis udkast til Finansiel strategi for Hørsholm Kommune. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget besluttede, at anbefale Kommunalbestyrelsen følgende i forhold til det fortsatte arbejde med den finansielle strategi: Obligationer og aktiver Aktiv / passiv styring: - at vælge en aktiv styring af aktier og kreditobligationer og en passiv styring af danske obligationer samt en aktiv gældspleje med Kommunekredit som primær finansieringskilde og rådgiver. Kapitalforvaltere / investeringsforeninger: at godkende, at kommunen vælger en strategisk baseret forvaltning med faste vægte for aktivtyper. at godkende, at kommunen vælger at investere direkte i investeringsforeninger kombineret med brug af rådgiver. Fordeling mellem aktier / obligationer: - at de relative andele af aktier og obligationer holdes i et fast forhold til hinanden uden hensyntagen til markedsforventningerne. - at kreditobligationer indgår som ny aktivklasse i kommunens portefølje, og at fordelingen mellem obligationer, aktier og kreditobligationer vægtes sådan: 80 % danske obligationer, 15 % aktier og 5 % kreditobligationer. Lån - at andelen af fastforrentede lån fastholdes til at udgøre minimum 50 % - at fastforrentede lån defineres som lån med minimum 10 års fast rente. Bank/leasing - at godkende de overordnede retningslinjer for bankaftaler og leasing, der er skitseret i udkast til finansiel strategi herunder, at kommunen kun har én bank, at den er repræsenteret lokalt, at kommunen kan have en god og tæt relation til banken og at den har kompetence rådgivere på alle niveauer. Hørsholm Kommune ønsker at benytte den økonomisk mest fordelagtige bank. Udbudsproces - at godkende, at administrationen starter den egentlige planlægning af EU-udbud af kommunens bankforretninger - at godkende, at administrationen starter en proces i forhold til valg af kapitalrådgiver. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 184 Acadre sagsnr.: 09/5710 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB. - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson AB Hørsholm Karlebo, afd. 13, Garvervænget - Kommunal garanti Resume Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti for ustøttet lån på kr. til finansiering af renoveringsprojekt udført i 2005 i afdeling 13, Garvervænget 1-6. Boligkontoret søger samtidig om regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån i alt kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt låneoptagelsen den 24. maj Forslag Administrationen forslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler at stille en kommunal garanti på kr. for AB Hørsholm Karlebos lån til renovering af klimaskærm i afdeling 13 samt en regaranti for efterstående statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. februar 2008 på vegne af AB Hørsholm Karlebo ansøgt om kommunal garanti på kr. for ustøttet lån til finansiering af renoveringsprojekt i afdeling 13, Garvervænget samt regaranti for to efterstillede statsgaranterede lån på henholdsvis kr. og kr. Boligkontoret Danmark har efterfølgende i brev af 17. marts 2009 oplyst, at lånebehovet er reduceret til kr. AB Hørsholm Karlebo har i 2005 renoveret klimaskærmen på to ældre ejendomme i afdelingen. Ved aflæggelse af byggeregnskab i 2005 var det forudsat, at anlægsudgiften på i alt kr. skulle finansieres ved egne midler ( kr.), Landsbygefondens trækningsretsmidler ( kr.) og et realkreditlån på ( kr.). Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2004 godkendt, at afdelingen optager et realkreditlån på kr., og at projektet medfører en lejeforhøjelse på 336 kr. pr. bolig, jf. dagældende bekendtgørelse om drift af almene boliger 75, stk. 5 og 114, stk. 1, nr. 4 og 10. Nykredit har ved låneoptagelsen stillet krav om kommunal garanti for det nye lån samt regaranti for efterstående statsgaranterede lån, jf. seneste lånetilbud af 13. marts Renoveringsarbejdet er foreløbig finansieret af boligafdelingens arbejdskapital. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, 98, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Lånene skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, jf. lovens 118, stk. 3, 3. pkt. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen, jf. lovens 127, stk. 1, 2. og 3. pkt. Økonomi/personale AB Hørsholm Karlebo, afd. 3 ønsker at optage et kontantlån på kr. med en fast rente på 5,3224 % p.a. og med en løbetid på 20 år. Der er gæld i ejendommen (matr. nr. 1 AP. Usserød By) på i alt kr. De to statsgaranterede lån på i alt kr., som der søges regaranti for, er lyst som 5. prioritet. Efter bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, 3, stk. 2 henregnes garanti for lån til almene familieboliger i henhold til lov om almene boliger ikke til kommunens låntagning. Bilag - Boligkontoret Danmark, brev af 21. februar Nykredit, lånetilbud af 13. marts 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 185 Acadre sagsnr.: 09/15302 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen AB Hørsholm Karlebo - vedtægtsændring Resume Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter, der bl.a. medfører, at foreningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Kommunalbestyrelsen skal påse, at de ændrede vedtægter opfylder reglerne i lov om almene boliger. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændringen til efterretning. Sagsfremstilling Repræsentantskabet for AB Hørsholm Karlebo har den 9. juni 2009 vedtaget en ændring af andelsboligforeningens vedtægter. De væsentligste ændringer er: Navneændring, 1 Andelsboligforeningen skifter navn til AB Hørsholm Kokkedal. Bestyrelsesmedlemmer valg af repræsentantskabet, 14, stk. 2 Det er med vedtægtsændringen et krav, at bestyrelsens repræsentantskabsvalgte medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Hidtil har det alene været et krav, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skulle være beboere, hvilket svarer til normalvedtægtens 9, stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 14, stk. 3 Fremover kan medlemmer af Kommunalbestyrtelsen kun sidde i bestyrelsen, hvis de samtidig er boligtager i AB Hørsholm Kokkedal og enten er valgt af beboerrepræsentanterne i den øverste myndighed, eller repræsentantskabet har truffet beslutning om, at Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til boligorganisationens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen udpeger ikke for tiden medlemmer til bestyrelsen. Hvis det bliver aktuelt medfører vedtægtsændringen, at Kommunalbestyrelsen er meget begrænset i sin mulighed for at udpege medlemmer og kan komme i en situation, hvor ingen medlemmer af Kommunalbestyrelsen opfylder kravet om at være boligtager. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Orientering om årsregnskab, 18, stk. 1 Bestemmelsen har hidtil været formuleret som normalvedtægtens 13, stk. 1, hvorefter det godkendte regnskab udsendes til samtlige husstande, hvis der ikke bliver holdt regnskabsmøde i afdelingen. Med ændringen udsendes der en orientering om sidst godkendte årsregnskab, der kan rekvireres i sin helhed af alle beboere. Administrationen har påset, at vedtægterne efter ændringen opfylder de fastsatte regler og krav. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr af 9. oktober , stk. 5 og bekendtgørelse, nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger 111 skal Kommunalbestyrelsen påse, at nye og ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav der er fastsat af ministeriet i henhold til loven. Velfærdsministeriet har i bekendtgørelse nr. 838 af 20. september 2009 fastsat normalvedtægter for en selvejende almen boligorganisation. Bilag - Brev af 23. juli 2009 fra AB Hørsholm Karlebo - Referat fra Repræsentantskabsmøde den 9. juni Vedtægter for AB Hørsholm Kokkedal, vedtaget den 9. juni 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 186 Acadre sagsnr.: 09/8286 Journalnr.: A00 Sagsforløb: direktionen - FSU - ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Fremtidig økonomisk ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme Resume Administrationen har udarbjdet tre forskellige forslag til den fremtidige økonomiske ramme for Forebyggelse og Sundhedsfremme og beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige modeller (se bliag - Fremtidig økonomi for Forebyggelse og Sundhedsfremme). Den økonomiske ramme for Budgetmodellen er den statslige medfinansiering på ca. 1 mio. kr. Udgangspunktet for denne model er en halvering af nuværende budget. Modellen er ikke baseret på budgetønske i forhold til budget Den økonomisk ramme for Den nuværende statusmodel er ca. 2 mio. kr bestående af den statslige medfinansiering (ca. 1 mio. kr.) og ØU-midler (ca. 1 mio. kr.). Udgangspunktet for denne model er status quo i forhold tl nuværende budget. Modellen er baseret på et budgetønske på ca.1 mio. kr. Den økonomiske ramme for Udviklingsmodellen er ca. 2.6 mio. kr. bestående af af den statslige medfinansiering (ca. 1 mio. kr.) og yderligere ØU-midler (ca. 1.5 mio. kr.). Udgangspunktet for denne model er en budgetudvidelse på ca kr. i forhold til nuværende budget. Modellen er baseret på et budgetønske på ca. 1.5 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår, at Forebyggelses og Sundhedsfremmudvalget med udgangspunkt i bilagene Baggrundsnotat, Fremtidig økonomi for Forebyggelse og Sundhedsfremme og Budgetmodeller anbefaler en budgetmodel for Forebyggelse og Sundhedsfremme samt begrunder dette valg. Sagsfremstilling Projektperioden for En Sund Kommune slutter ved udgangen af Derfor skal der nu tages stilling til den fremtidige økonomiske ramme for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Der er både lovmæssigt krav om, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmede tilbud til borgerne og økonomisk ræson i at prioritere forebyggelse og sundhedsfremme for at imødekomme en stigning i antallet af borgere med livsstilsygdonmme. På denne baggrund, og på baggrund af direktionsbeslutningen ( ) og FSU s videre anbefaling ( ) omhandlende, at det medio 2009 tages op, hvordan ansvaret for Forebyggelse og Sundhedsfremme skal forankres og udføres, har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, tre forslag til en Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere