Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018"

Transkript

1 Juridiske udfordringer i jordforureningsloven oktober 2018

2 Disposition 2 Er forureneren betaler-princippet under pres? Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig? Hvordan håndteres indeklimaproblemer fra kloak? Er jordflytning affaldshåndtering?

3 Er forureneren betaler-princippet under pres? 3 Indgangsbøn: Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 959 af 24. august 2018: Ved jordforurening gælder som udgangspunkt princippet forureneren betaler. Det betyder, at den ansvarlige for en forurening skal rydde op. Det synes jeg, er et godt og fornuftigt princip. Jeg har i den forbindelse tillid til, at de kommunale miljømyndigheder påbyder en ansvarlig forurener at rydde op, såfremt det er muligt. Jordforureningsloven har klare regler for, hvornår der kan gives påbud. For de arealer, hvor der ikke er en forurener til at betale, sker der en kortlægning, og håndtering af forureningen er derefter en del af den offentlige indsats. Jakob Ellemann-Jensen

4 Er forureneren betaler-princippet under pres? 4 De klare regler er måske ikke helt så klare Jordforureningslovens 1, stk. 2, nr. 5: det er et af lovens specifikke formål at»fastholde forureneren som, der først og fremmest skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand«. Forarbejderne til jordforureningslovens kap. 3: Den offentlige indsats er ligesom efter gældende regler subsidiær i forhold til at meddele påbud til forureneren. På indsatsoversigten kan der derfor ikke optages forureninger, hvorom der kan meddeles påbud.

5 Er forureneren betaler-princippet under pres? 5 Regionen er derfor berettiget til, sågar direkte forpligtet til, at sikre, at kommunerne iagttager deres håndhævelsesforpligtelser overfor ansvarlige forurenere. Den offentlige indsats forudsætter, at alle administrative skridt er udtømt. Forarbejderne til jordforureningslovens kap. 3: Påbud, der ikke efterkommes, kan håndhæves ved en selvhjælpshandling af tilsynsmyndigheden. Ønsker tilsynsmyndigheden ikke at udføre en selvhjælpshandling, og skønnes det udsigtsløst at gennemtvinge påbudet ved retsforfølgelse, tager amtsrådet stilling til, om forureningen skal optages i oversigten. Det forudsættes herved, at tilsynsmyndigheden med alle midler i form af påbud, indskærpelse og om muligt politianmeldelse har søgt at gennemtvinge påbudet.

6 Er forureneren betaler-princippet under pres? 6 Betingelserne for at meddele påbud er komplekse Kommunerne vil gerne undgå at træffe afgørelser, som bliver kendt ugyldige Regionerne har begrænsede midler under den offentligt finansierede indsats Dette medfører, at der i visse situationer kan opstå modstridende interesser mellem kommunerne og regionerne.

7 Er forureneren betaler-princippet under pres? 7 De klare betingelser for at påbyde undersøgelser: Der skal være en eventuel forurening (stedfunden eller begrundet mistanke) - tilstrækkeligt, at jord lugter betydeligt af olie, jf. MAD MST Den eventuelle forurening skal være forårsaget af en forurener Forureningen skal være sket efter 1. januar overvejende sandsynligt Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket, medmindre den ikke er forårsaget i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed

8 Er forureneren betaler-princippet under pres? 8 Begrænsninger i adgangen til at meddele undersøgelsespåbud en del af de klare betingelser: 1. Proportionalitetsprincippet kun nødvendige undersøgelser kan påbydes 2. Forbuddet mod selvinkriminering i tvangsindgrebslovens 10 (konkret mistanke om strafbart forhold) og EMRK art. 6 (retfærdig rettergang) 3. Passivitetsbetragtninger Betænkning 981/1983 (håndhævelsesbetænkningen) s Kravet om klarhed og bestemthed 5. Afværgepåbud på forhånd er udelukket MAD og MAD

9 Er forureneren betaler-princippet under pres? 9 Kampen mellem kommuner og regioner består i, hvornår kommunen kan træffe afgørelse om, at der ikke er adgang til at meddele undersøgelsespåbud Derfor er det helt afgørende, hvornår det på forhånd kan anses for udelukket at meddele et afværgepåbud. Kommunen skal alt tage stilling til, om et undersøgelsespåbud kan bidrage til at fastslå, om der er grundlag for at meddele et afværgepåbud, herunder navnlig: Er forureningen sket efter 1. januar 2001? Er forureningen fortsat efter 1. januar 2001, og er den væsentligste del af forureningen sket efter denne dato? Er forureningen fra før 1. januar 2001, skal der tages stilling til, om den kan være forårsaget ved ansvarspådragende adfærd?

10 Er forureneren betaler-princippet under pres? 10 Kommunernes beslutninger eller vurderinger om ikke at udnytte adgangen til at udstede påbud i henhold til jordforureningslovens kapitel 5, udgør som udgangspunkt, i forvaltningsretlig forstand, afgørelser. Disse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der vil kunne stadfæste eller hjemvise en afgørelse til fornyet behandling ved førsteinstansen. Der kan bl.a. henvises til NMK , hvor Aarhus Kommune bl.a. havde anført, at kommunens beslutning om ikke at udstede et undersøgelses- eller oprensningspåbud efter jordforureningslovens 40 og 41 ikke udgør en afgørelse: Aarhus Kommunes beslutning om, at kommunen ikke vil udstede et efter jordforureningslovens 40 og 41 udgør en ensidig tilkendegivelse fra myndighedens side om, hvad der ud fra de nævnte bestemmelser skal være gældende ret i det foreliggende tilfælde. Beslutningen udgør derfor en afgørelse efter lovens 40 og 41 i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen kan derfor påklages til nævnet jf. jordforureningslovens 77, stk. 1, nr. 1

11 Er forureneren betaler-princippet under pres? 11 Det følger af jordforureningslovens 54, stk. 1, 2. pkt., at afgørelser, der kan påklages skal meddeles klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. 82 og 83, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Kommunerne har således en pligt til at meddele den relevante region, når der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles påbud efter jordforureningslovens bestemmelser eller ej. Det er dog en forudsætning for regionens klageberettiget, at den pågældende jordforurening på sigt vil kunne blive omfattet af den offentlige indsats. Grundvand Overfladevand Natura2000 Følsom arealanvendelse

12 Er forureneren betaler-princippet under pres? 12 I to nyere afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har regionerne fået medhold i, at det ikke på forhånd var udelukket, at der kunne meddeles afværgepåbud. NMK af 16. august 2018 NMK af 25. juni 2018 I begge afgørelser er et af omdrejningspunkterne i lyset af kommunens begrundelse, om et undersøgelsespåbud kan bidrage til at klarlægge, hvorvidt der kan meddeles et afværgepåbud Centrale citater, der kan tages til udtryk for, at det er en streng betingelse, og at der skal noget til, før der kan træffes afgørelse om ikke-påbud med denne begrundelse: Såvel en afgørelse om at meddele påbud som en afgørelse om ikke at meddele påbud efter jordforureningslovens regler skal være truffet på et oplyst grundlag. Det påhviler miljømyndigheden at oplyse sagen til et niveau, der er tilstrækkeligt til at træffe afgørelse om udstedelse af påbud eller afslutning af sagen. Dette gælder også i situationer, hvor der ikke umiddelbart kan udpeges en forurener, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, eller hvor der, af andre grunde, ikke umiddelbart kan udstedes påbud om undersøgelse eller oprensning af forureningen.

13 Er forureneren betaler-princippet under pres? 13 Det er efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse endvidere bedst stemmende med jordforureningslovens formål og med forudsætningerne i jordforureningslovens forarbejder om, at forureneren skal betale, at forureneren i videst muligt omfang påbydes at undersøge og oprense forureningen, så påbudsmulighederne er udtømt, inden en sag overgår til offentlig indsats. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der i sagen ikke forligger retlige forhold eller omstændigheder i øvrigt, der på forhånd udelukker, at afgørelsesadressaten kan meddeles påbud efter 41 i jordforureningsloven eller 69 i miljøbeskyttelsesloven. Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at yderligere undersøgelser sandsynligvis kan bidrage med oplysninger, der kan fastslå, hvorvidt den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001.

14 Er forureneren betaler-princippet under pres? 14 Skal skatteyderne betale for døde forurenere, før levende forurenere kan meddeles undersøgelsespåbud? MAD NMK Forurening fra en olietank skulle undersøges Kommunen meddelte påbud til tre forurenere, der havde benyttet ejendommen til erhverv De fik 1/3 hver den ene adressat var boet efter en af forurenerne Nævnet nåede frem til, at to forurenere skulle bære en 1/4, og at den offentlige indsats skulle bære 1/2, da boet var afsluttet efter sagens indbringelse for nævnet. Er det korrekt, at fastholdelse af forurenerens ansvar betinges af, at regionen vælger at afholde halvdelen af omkostningerne til opfyldelse af påbuddet? Harmonerer det lovens kompetencefordeling? Harmonerer det med forureneren betaler-princippet?

15 Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig? 15 Jordforureningslovens grundlæggende systematik er utvivlsomt som beskrevet af ministeren: For de arealer, hvor der ikke er en forurener til at betale, sker der en kortlægning, og håndtering af forureningen er derefter en del af den offentlige indsats. Men det er måske lidt kompliceret end det. Det gælder eksempelvis håndteringen af indeklimaproblemer som følge af jordforurening.

16 Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig? 16 Byggelovens 14, stk. 1, 1. pkt.: Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Grundejeransvar, jf. byggelovens 17 Miljøstyrelsen betænkning 2/1996, s. 102: Hertil kommer, at den offentlige indsats efter jordforureningsloven, at den offentlige indsats efter jordforureningsloven skal miljømæssigt prioriteres. Finder bygningsmyndigheden sagen mere hastende vil byggeloven således fortsat kunne anvendes.

17 Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig? 17 MAD V: Ovenstående citat, særligt de sidste 2 punktummer, kan give anledning til tvivl om, hvorvidt det med vedtagelsen af lov om forurenet jord har været hensigten at sætte byggelovens regler om påbud ud af kraft i disse tilfælde. Der er i forslaget til lov om forurenet jord henvist til betænkningen generelt, men ikke konkret til de anførte afsnit, og det fremgår ikke på anden måde af lovens forarbejder, at det efter vedtagelsen af lov om forurenet jord skulle være udelukket at udstede et påbud efter byggeloven, når der konstateres indeklimaproblemer som følge af jordforurening

18 Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig? 18 Byfornyelseslovens 75, stk. 3, nr. 5: Alle beboelses- og opholdsrum skal have et tilfredsstillende indeklima Grundejeransvar, jf. byfornyelseslovens 75a, stk. 1, og 76, stk. 3 Udlændinge- Integrations- og Boligministeriets vejledning om kondemnering indeholder følgende fortolkningsbidrag vedrørende samme problemstilling i relation til byfornyelsesloven: Hvis der ifølge anden lovgivning foreligger ulovlige forhold vedrørende ejendommen, behandles disse forhold efter den lovgivning, de er i strid med og af den myndighed, som varetager den pågældende lovgivning. Det forhold, at der gribes ind efter anden lovgivning, tilsidesætter dog ikke kommunalbestyrelsens forpligtelse til at gribe ind efter byfornyelseslovens kondemneringsbestemmelser, hvis der foreligger nærliggende fare.

19 Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig? 19 Hvornår er kommunerne forpligtede til at håndhæve bygge- og byfornyelseslovens grundejeransvar? Byfornyelsesloven (vejledningen): nærliggende fare Byggeloven (betænkningen og Vestre Landsret): Finder bygningsmyndigheden sagen mere hastende, vil byggeloven således fortsat kunne anvendes. Jordforureningsloven (forarbejderne til kap. 3): Den offentlige indsats skal tilrettelægges og prioriteres i en integreret sammenhæng med de økonomiske ressourcer, som amtsrådet årligt afsætter til området.

20 Hvordan håndteres indeklimaproblemer fra kloakken? 20

21 Hvordan håndteres indeklimaproblemer fra kloakken? 21 Jordforureningslovens 2, stk. 1, 1. pkt.: Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed. U H (slagge-dommen) viste, at elementer, der er en del af jordmediet er omfattet Jordforureningslovens 3, stk. 1: Regionsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlægning, eventuelt gennem tekniske undersøgelser, af forurenede arealer, jf. 4 og 5.

22 Hvordan håndteres indeklimaproblemer fra kloakken? 22 Jordforureningslovens 6, stk. 1, nr. 4: Som et led i kortlægningen efter 4 og 5 fastlægger regionsrådet med henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Jordforureningslovens 17, stk. 1, 1. pkt.: Regionsrådet udfører undersøgelsesprojekter vedrørende jordforurening på kortlagte arealer og udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger, og udfører dem.

23 Hvordan håndteres indeklimaproblemer fra kloakken? 23 Grundlæggende må det fastslås, at jordforureningsloven alene omfatter forurenet jord, jf. jordforureningslovens 2, stk. 1, 1. pkt. Kortlægning omfatter arealer, der forventes at være forurenet, eller som er konstateret forurenet. Hvis der ikke kan kortlægges, kan der ikke gennemføres en offentlig indsats på arealerne Dette indebærer, at forurening af indeklima i boliger, der sker gennem kloakken, skal løses ved kilden Dette selvom det kunne løses billigt i boligen

24 Er jordflytning affaldshåndtering? 24 Jordflytningsbekendtgørelsen omfatter både jord, som er affald, og jord, som ikke er affald. Jord, som er affald, er ligeledes omfattet af affaldsreglerne. Efter Miljøstyrelsens opfattelse er jord ikke omfattet af reglerne om genanvendeligt erhvervsaffald Jord, som er affald, er i givet fald omfattet af kommunens anvisningsret Kommunens ordning skal benyttes, og kommunen kan bestemme, hvordan affaldet skal håndteres Kommunen skal desuden føre tilsyn med, at benyttelsespligten overholdes Det er ikke altid nok at iagttage jordflytningsbekendtgørelsens regler, selvom det i mange tilfælde fører til, at jord, som er affald håndteres i overensstemmelse med den kommunale ordning

25 Kontakt 25 Jacob Brandt Partner, advokat (L) T M E

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Myndighedsroller i indeklimasager, og rækkevidden af de forskellige lovgivninger- De værste forureninger eller de dårligste huse?

Myndighedsroller i indeklimasager, og rækkevidden af de forskellige lovgivninger- De værste forureninger eller de dårligste huse? Myndighedsroller i indeklimasager, og rækkevidden af de forskellige lovgivninger- De værste forureninger eller de dårligste huse? Af Susanne Rinette Pedersen & Jacob Brandt Lovgivning og indeklimasager

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø

Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø Disposition 1. 2 8-landsretsdomme 2. Holbæk II (påbud til flere adressater + overtagelse af påbud) 3. Horsens II (officialprincippet ved ikke-påbud) 4. 2 højesteretsdomme

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Regnbetingede overløb - Forurenerens ansvar. Partner, advokat (L) Jacob Brandt

Regnbetingede overløb - Forurenerens ansvar. Partner, advokat (L) Jacob Brandt Regnbetingede overløb - Forurenerens ansvar Partner, advokat (L) Jacob Brandt Miljøbeskyttelseslovens formål og grundprincipper: 1, stk. 1: Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Bech-Bruun Jordforurening. Oktober 2018

Bech-Bruun Jordforurening. Oktober 2018 Bech-Bruun Jordforurening Oktober 2018 Jordforureningsloven fra 1999 til 2018 en tilblivelseshistorie 2 Nedslag og udpluk: 1995: To betænkninger; 1995/1996: en betænkning om den juridiske verden og en

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Indeklimaproblemer. Anvendelse af byfornyelses- og byggeloven. EnviNa Jord Årsmøde, den 6. oktober 2016 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Indeklimaproblemer. Anvendelse af byfornyelses- og byggeloven. EnviNa Jord Årsmøde, den 6. oktober 2016 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Indeklimaproblemer Anvendelse af byfornyelses- og byggeloven EnviNa Jord Årsmøde, den 6. oktober 2016 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V)

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus De forvaltningsretlige

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Brev 1 til Miljøstyrelsen

Brev 1 til Miljøstyrelsen Brev 1 til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens hovedmail: mst@mst.dk cc: Helle Okholm cc: Preben Bruun Ref: Susanne Prior Drønen SPR@fredensborg.dk Sagsnr. 15/28023 27. september 2015 Mindre bureaukrati, bedre

Læs mere

EnviNa årsmøde Jord og grundvand den 4. oktober 2018 Advokat Mads Kobberø

EnviNa årsmøde Jord og grundvand den 4. oktober 2018 Advokat Mads Kobberø EnviNa årsmøde Jord og grundvand den 4. oktober 2018 Advokat Mads Kobberø 1 Disposition 1. Genoptagelse 2. Påbud til flere ( 43) 3. Datering 4. 19 ctr. 33 2 2 Genoptagelse 3 Genoptagelse kriterier NMK-132-00742

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Hvornår er jord affald? april 2019

Hvornår er jord affald? april 2019 Hvornår er jord affald? april 2019 Affaldsdefinitionen 2 Affaldsbekendtgørelsens 2, stk. 1: Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af

Læs mere

Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april 2016 Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Program - formiddag Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 09.35 Kl. 09.35 10.45 Kl.

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DISPOSITION Udvalgte problemstillinger 1.Hvornår er jord affald? Hvilken konsekvens har det? 2.Forholdet mellem

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Gothersgade Fredericia Orientering om afgørelse

FREDERICIA KOMMUNE Gothersgade Fredericia Orientering om afgørelse Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing FREDERICIA KOMMUNE Gothersgade 20 7000 Fredericia 2016-48708 Dato: 26-10-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr.,

Læs mere

DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE, TILSYN OG OPFØLGNING

DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE, TILSYN OG OPFØLGNING side 1 DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE, TILSYN OG OPFØLGNING Henriette Soja, advokat (H) 5. september 2017 side 2 ANMELDELSE, TILSYN OG OPFØLGNING HVAD KAN MYNDIGHEDEN

Læs mere

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter Emnet

Læs mere

Håndteringafasbest - Den retlige ramme. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Håndteringafasbest - Den retlige ramme. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Håndteringafasbest - Den retlige ramme Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Håndtering af asbest Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 26. august 2005 Resultatet af grundige drøftelser og forhandlinger

Læs mere

Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde Holstebro. Att. Ruby Kristensen

Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde Holstebro. Att. Ruby Kristensen Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Ruby Kristensen 017-544 Dato: 4-08-017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advokathuset

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Jordregulativ for Brønderslev Kommune

Jordregulativ for Brønderslev Kommune Jordregulativ for Brønderslev Kommune Gældende fra den 16. oktober 2018 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 raadhus@99454545.dk www.bronderslev.dk 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 895 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00004 Senere ændringer

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0032 Ref. BEJ/ULU Den 31. marts 2006 Miljøstyrelsen udsteder undersøgelsespåbud vedrørende jordforurening 1. Klage til Miljøstyrelsen Den 2. marts 2004 meddelte

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr om forurenet jord

Lovbekendtgørelse nr om forurenet jord Lovbekendtgørelse 2009-12-04 nr. 1427 om forurenet jord (*) som ændret ved L 2010-05-11 nr. 484, L 2010-12-21 nr. 1555, L 2011-12-21 nr. 1273, L 2012-05-23 nr. 446, L 2012-06-18 nr. 580, L 2013-05-21 nr.

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Afgørelse

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Afgørelse MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 20. april 2006 J.nr. 41-6 Den 20. april 2006 har Miljøklagenævnet truffet følgende Afgørelse vedrørende

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Pesticidforureninger omfang, kildetype og håndtering

Pesticidforureninger omfang, kildetype og håndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 26, 2018 Pesticidforureninger omfang, kildetype og håndtering Albrechtsen, Hans-Jørgen Published in: Jordforureningsloven 2018 - Abstractsamling 32 Publication date:

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) Side 1 af 20 LBK nr 282 af 22/03/2007 Gældende (Jordforureningsloven) Offentliggørelsesdato: 30-03-2007 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1151 af 17/12/2003 LOV nr 507 af 07/06/2006

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

- kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse

- kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Forbud og hjemler - kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, den 3. september 2015 2 Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affaldsjura juridisk metode. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Affaldsjura juridisk metode. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Affaldsjura juridisk metode Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Retskildelæren den juridiske metode Juridisk metode handler i vid udstrækning om anvendelse af retskilder Hvad er en retskilde: En retskilde

Læs mere

Affaldsjura juridisk metode

Affaldsjura juridisk metode Affaldsjura juridisk metode Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Retskildelæren den juridiske metode Juridisk metode handler i vid udstrækning om anvendelse af retskilder Hvad er en retskilde: En retskilde

Læs mere

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus Det store overblik en ambitiøs titel Arrangørernes mål: At alle tilstedeværende

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Hundehold Advokat Mads Kobberø

Hundehold Advokat Mads Kobberø Hundehold Advokat Mads Kobberø Mille 2 Disposition 1. Landzonetilladelse 2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 4. Generelt om klagesager, håndhævelse 3 Landzonetilladelse bagatelgrænse

Læs mere

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen 52 - retspraksis og administrativ praksis Jens Lind Gregersen 52 retspraksis og administrativ praksis 3 + 1 cases: Vasby (betydning af kap. 5 godkendelse) Lynge (tekniske foranstaltninger og risikovurdering)

Læs mere

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Regionens indsats over for jordforurening Regionens indsats overfor jordforurening omfatter de forureninger, hvor loven ikke giver mulighed

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure.

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 1427 af 04/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-707-00083 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

Hedensted Kommune, Natur og Miljø Tjørnevej Uldum. Havdambrug. 1. Indledning

Hedensted Kommune, Natur og Miljø Tjørnevej Uldum. Havdambrug. 1. Indledning Hedensted Kommune, Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 13. september 2018 Journalnr.: 214648 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave Peter Pagh Fast ejendom Regulering og Køb 2. udgave soversigt Kapitel I Introduktion... 15 1. Begrebet fast ejendom... 16 1.1 Afgrænsning af den faste ejendom i dybden... 17 1.2 Afgrænsning af fast ejendom

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Regionens indsats over for jordforurening Regionens indsats overfor jordforurening omfatter de forureninger, hvor loven ikke giver mulighed for at påbyde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

REGULATIV FOR JORD FRA LETBANEN PÅ RING 3 I ISHØJ KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD FRA LETBANEN PÅ RING 3 I ISHØJ KOMMUNE REGULATIV FOR JORD FRA LETBANEN PÅ RING 3 I ISHØJ KOMMUNE 1 2 Indhold 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 DEFINITIONER 3 4 UNDTAGELSE FRA DOKUMENTATIONSKRAV 3 5 ANALYSEFRIE OMRÅDER 4 6 SKEMA TIL BRUG FOR ANMELDELSE

Læs mere

Kapitel 20. Tilsyn Tilsynsmyndigheden

Kapitel 20. Tilsyn Tilsynsmyndigheden Kapitel 20. Tilsyn 20.1. Tilsynsmyndigheden 20.2. Tilsynets udøvelse 20.3. Selvhjælpsbestemmelser 20.4. Pligt til lovliggørelse 20.5. Istandsættelse af fortidsminder 20.6. Myndighedernes adgang til offentlige

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere