Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2"

Transkript

1 J.nr.: BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon IO Fax vl

2 Il. SEPTEMBER 2014 Indhold l. STAMOPL YSNINGER INDLEDNING...:..., SELSKABET, HERUNDER OPLYSNING OMKRING LEDELSE M.V BEGIVENHEDER AF BETYDNING OP TIL KONKURSEN SAMT ÅRSAGEN TIL KONKURSEN Den direkte årsag til konkursen De bagvedliggende årsager til konkursen... l2 5. UNDERSØGELSER OG REALISATION AF AKTIVER... l5 6. OMSTØDELIGE FORHOLD... l7 6.1 Overdragelsen af Spar Salling Sparekasse Opgørelsen af købesummen... l Overdragelse af aktuelle og potentielle erstatningskrav Salg af aktier i DLR Kredit A/S Indløsning af garantkapital Indløsning af garantkapital den l. februar ; Indløsning og overdragelse af garantkapital den 2. februar 2012 og herefter UNDERSØGELSER VEDRØRENDE EVEN:rUELLE ANSVARSPÅDRAGENDE DISPOSITIONER l Ledelsesansvar Manglende reaktion på Finanstilsynets julebrev Godkendelse af indløsning af garantkapital den 2. februar Overdragelsesaftale uden mulighed for efterregulering af købesummen Den generelle proces ved tegning af garantkapital Stop for indløsning af garantkapital Tilstrækkelig rådgivning om økonomien i Spar Salling Sparekasse Tilstrækkelig rådgivning om risikoen ved tegning af garantkapital Skriftlig aftale om tegning af garantkapital Information om Spar Salling Sparekasses egeninteresse U n dersøgeiser vedrørende ansvar omfattet af ad hoc kurator, Kristian Dalsgaards, mandat EVENTUELLE STRAFBARE DISPOSITIONER FORDRINGSPRØVELSE...: IO. ADMINISTRATIVE FORHOLD Il. MOMS ØVRIGE FORHOLD...41 Side 2/42

3 1. STAMOPLYSNINGER Navn: Spar Salling Sparekasse.under konkurs 'Adresse: V esterbrogade Spøttrup (samt en række filialer) Binavne: Sparekassen Vestsalling Sparekassen Sundsøre Thise Sparekasse Spar Vestsalling Sparekasse Spar Spøttrup Sparekasse Konkursdag: 14. maj 2012 Fristdag: 14. maj 2012 CVR-nr.: Direk ion: Bent Regnar Jensen Bestyrelsen: Jens Peter Nannerup Dahlgaard Dorte Smedemark Helle Glintborg Kj eld Peter Kjeldsen Leif Rasmussen Ole Kristerisen Iris Smed Hansen Aksel Christensen Niels Krawack Revision: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsregnskab med balance pr. 31. december 20 l O Skiftesamling til stadfæstelse af boregnskab: Skifteretten i [... ]den [... ], kl. [... ] Side 3/42

4 Udlodning:. Konkursboet sluttes i medfør af konkurslovens 143 uden udlodning, jf. nærmere herom nedenfor 2. INDLEDNING Jeg skal herved SQm kurator i ovennævnte,konkursbo og i forlængelse af mine tidligere redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk. l, 125, stk. 2, 125, stk. 3 (nu 125, stk. 4) og 125, stk. 4, nærmere redegøre for det med konkursboet udførte arbejde. Mit salær for det udførte arbejde indstilles ved en særskilt redegørelse i medfør af konkurslovens 239. Nærværende redegørelse omfatter alene det af kurator, advokat Boris Frederiksen, udførte arbejde og de i denne forbindelse dragne konklusioner. Ad hoc kurator, advokat Kristian Dalsgaard, har i en særskilt redegørelse beskrevet det af ad hoc kurator udførte arbejde samt de foretagne konklusioner i henhold til ad hoc kurators opdrag. Ved dekret af 14. maj 2012 kl tog Retten i Viborg, Skifteafdelingen Spar Salling Sparekasse under konkursbehandling i medfør af konkurslovens 17 på baggru!1d af en konkursbegæring indleveret af Spar Salling Sparekasses ledelse til skifteretten samme dato. Fristdag i forbindelse med konkursboet er således identisk med konkursdagen, jf. konkurslovens l, og er således den 14. maj Som kurator i konkursboet antog skifteretten efter indstilling fra Finanstilsynet, jf. 234, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed advokat Boris Frederiksen, Vester Farimågsgade 23, 1606 København V. Skifteretten fritog i denne forbindelse indtil videre kurator for at stille sikkerhed for boets tab, jf. konkurslovens 111, stk. 2. Annonce med bekendtgørelse af konkursen har været indrykket i Statstidende den 18. maj I den af kurator d n 4. juni 2012 udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, er Spar Salling Sparekasse under konkurs' aktiver opgjort som følger: Side 4/42

5 ''AKTIVER J. Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale, indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse A. I henhold til overdragelsesaftalen har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering. Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse af gæld efter værdiregulering Der er. i (fenne forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktivern e var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tilflyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet AIS (eller ordre) vedrørende ejerandel a[ aktier i DLR Kredit AIS Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK o 00 AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0.00" Side 5/42

6 Il. SEPTEMBER 2014 Om passiverne anføres i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, som følger: ''PASSIVER Der foreligger for nærværende ikke for kurator en præcis opgørelse af sparekassens samlede passiver, herunder den efterstillede gæld m. v. I henhold til den indgåede overdragelsesaftale var der på overdragelsestidspunktet hybrid kernekapital for anslået DKK 32 mio. og garantkapital og reserver for DkK 168 mio. Disse krav, der er efterstillede, jf konkurslovens 98, er ikke overtaget af.den Jyske Sparekasse, jf overdragelsesaftale n. Kreditorer, hvis krav er efterstillet, jf konkurslovens 98, herunder garanter, kan foretage anmeldelse af deres krav over for konkursboet. Såfremt der ikke foretages anmeldelse af krav i konkursboet, vil der ikke i fremtiden blive fremsendt J!derligere orienteringfra konkursboets side. " Der er i konkursboet ikke n dsat kreditorudvalg. De.n 13. juli 2012 rettede advokat Sophus Bøgeskov Christensen henvendelse til Den Jyske Sparekasse, den tidligere ledelse i Spar Salling Sparekasse og Finanstilsynet på vegne en gruppe af 141 garanter i Spar Salling Sparekasse med anmodning om at modtage en række ikke-offentliggjorte oplysninger relaterende til Spar Salling Sparekasse. Det skal bemærkes, at gruppen alene repræsenterede 141 ud af anslået garanter i Spar Salling Sparekasse. Den 8. august 2012 modtog konkursboet en tilsvarende henvendelse fra advokat Sophus Bøgeskov Christensen. Den 26. september 2012 rettede advokat Thomas Heering henvendelse til Retten i Viborg, Skifteafdelingen, med anmodning om på vegne de 141 garanter, at advokat Michael Gregersen blev udpeget som ad hoc kurator i konkursboet med henblik på at undersøge, om Finanstilsynets afgørelser vedrørende Spar Salling Sparekasse var korrekte, og om overdragelsen af virksomheden i Spar Salling Sparekasse kunne danne grundlag for erstatningskrav. Side 6/42

7 Baseret på henvendelsens indhold var det ikke umiddelbart muligt at vurdere, om der var grund til at antage, at ledelsen eller offentlige myndigheder kunne have handlet ansvarspådragende op til eller i forbindelse med overdragelsen. Det var dog væsentligt for såvel kurator, advokat Boris Frederiksen, som Finanstilsynet, at der ikke kunne opstå mistanke om, at noget blev søgt holdt skjult. Kurator og Finanstilsynet erklærede sig derfor indforstået med, at skifteretten, under hensyntagen til den foreliggel)de henvendelse, kunne udpege en ad hoc kurator. Vurderingen af behovet måtte da foretages afretten i Viborg, Skifteafdelingen. Tilsvarende blev det anført, at en ad hoc kurator efter kurators og Finanstilsynets opfattelse ikke burde være advokat Michael Gregersen men derimod en afretten i Viborg, Skifteafde-,. '!ingen, udpeget uvildig advokat. Den 13. november 2012 udpegede Retten i Viborg, Skifteafdelingen, advokat Kristian Dalsgaard som ad hoc kurator i konkursboet. Skifteretten lagde i denne forbindelse vægt på, at advokat Michael Gregersen alene repræ- senterede et mindretal af kreditormassen opgjort efter "hoveder" og tilsvarende et mindretal af den samlede kreditormasse opgjort efter fo rdringernes størrelse, samt at advokat Michael Gregersens anmodning om at blive udpeget som, ad hoc kurator mest af alt var begrundet i ønsket m at :fa adgang til oplysninger til brug for et muligt sagsanlæg på vegne de garanter, advokaten selv repræsenterede. For skifteretten (sorri for kurator og Finanstilsynet) var det afgørende, at ad hoc kurators undersøgelser hvilede på et objektivt grundlag, og at der ikke som følge af særinteresser i forhold til enkeltkreditorer kunne stilles spørgsmål ved result tet af undersøgelserne. Skifteretten fandt derfor, at opgaven som ad hoc kurator skulle foretages afen advokat uden tidligere tilknytning til sagen og sagens parter. Skifteretten udpegede herefter af egen drift advokat Kristian Dalsgaard. Gruppen af garanter v/advokat Michael Gregersen kærede skifterettens afgørelse til Vestre Landsret, som den 9. januar 2013 stadfæstede skifterettens afgørelse. Advokat Kristian Dalsgaard blev udpeget til som ad hoc kurator i forbindelse med konkursboets behandling at vurdere.spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere offentlige myndigheder måtte have handlet ansvarspådragende i forbindelse med (l) fastsættelse af solvenskrav og formalia herom samt (2) godkendelse af overdragelsesaftal en. Side 7/42

8 Om resultatet af ad hoc kurators undersøgelser henvises til det nedenfor herom anførte. 3. SELSKABET, HERUNDER OPLYSNING OMKRING LEDELSE M.V. Spar Salling Sparekasse var en lokal sparekasse med Salling og omegn som det primære forretningsområde. Spar Salling Sparekasse havde dog et antal filialer i andre områder i Jyllanq samt en række private indlånskunder hidrørende fra Storkøbenhavnsområdet Spar Salling Sparekasse havde i en periode haft en beskeden solvensoverdækning og samtidig en stor og i situationen problematisk eksponering på landsbrugssektoren, der udgjorde ca. 26 % af de samlede udlån primo Direktionen i Spar Salling Sparekasse udgjordes af Bent Regnar Jensen, og bestyrelsen udgjordes af: Peter Nannerup Dahlgaard Dorte Smedemark Helle Glintborg Kj eld Peter Kj eldsen Leif Rasmussen Ole Kristensen Iris Smed Hansen Aksel Christensen Niels Krawack 4. BEGIVENHEDER AF BETYDNING OP TIL KONKURSEN SAMT ÅRSA GEN TIL KONKURSEN 4.1 Den direkte årsag til konkursen Spar Salling Sparekasse havde den 22. april 2012 indgået aftale med Den Jyske Sparekasse om overdragelse af samtlige sparekasseris aktiver mod samtidig overtagelse af alle ikkeefterstillede passiver, herunder indlån samt anden gæld, forpligtelser, aftaler samt krav af enhver rt vedrørende porteføljen og øvrige. aktiver omfattet af pengeinstitutdriften, herunder medarbejderobligationer. Pengeinstitutdriften omfattede ikke garantkapital, efterstillet statslige kapitalindskud (hybrid kernekapital) og anden efterstillet kapital. Side 8/42

9 Tilsvarende omfattede overdragelsen ikke renter m.v., som hidrører fra garantikapital, hybrid kernekapital og lån optaget af sparekassen. Aftalen var på aftaletidspunktet betinget af dels godkendelse af bestyrelsen i Spar Salling Sparekassen, dels godkendelse af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse, dels Garantifonden for Indskydere og Investorers (herefter "Garantifonden") overførsel af aftalt medgift, jf. separat herom indgået aftale imellem Den Jyske Sparekasse og Oarantifonderi, dels at Finansiel Stabilitet A/S (eller ordre) gennemførte køb af de Spar Salling Sparekasse ejede aktier i DLR Kredit A/S, dels at Finanstilsynet meddelte tilladelse til overdragelsen, jf. 204 i lov om finansiel virksomhed, og dels at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om fornødent meddelte deres godkendelse af overdragelsen. Overdragelsen skete med virkning fra "closing-dagen", hvilken dato ikke var kendt på tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse. Den manglende fastsættelse af "closing-dagen" skyldtes primært betingelsen om, at overdragelsesaftalen skulle godkendes af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse. I konsekvens af det ovenfor anførte blev der samtidig indgået aftale om, at Den Jyske Sparekasse stillede et ansvarligt lån til rådighed for driften af Spar Salling Sparekasse i perioden fra aftalens indgåelse og frem til "closing-dagen", således at Spar Salling Sparekasse frem til dette tidspunkt opfyldte. det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav; Den 24. april 2012 udsendte Spar Salling Sparekasse i konsekvens af de indgåede aftaler en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik følgende: "Det er med stor tilfredshed, at det i sidste øj eblik er lykkedes at indgå en aftale med Den Jyske Sparekasse om at overtage alle aktiviteterne fra Spar Salling. Det vil sige medarbej dere, kunder, filialer, bygninger og andre aktiver - dog ikke garantkapital og efterstillet gæld. Det er med aftalen sikret, at aktiviteterne i Spar Salling kan videreføres hos Den Jyske Sparekasse. Privat- og erhvervskunder vil således ikke mærke nogen umiddelbar forskel. Aftalen betyder også, at alle indskydere og andre simple kreditorer får fuld dækning. Bestyrelse og ledelse understreger i denne forbindelse, at medarbej derne i Spar Salling har ydet en meget stor og beundringsværdig indsats, trods de svære vilkår, gennem de seneste måneder. Side 9/42

10 Baggrunden er, at Finanstilsynet fredag, den 20. april 2012 har fastsat et nyt solvenskrav til Spar Salling på 15,5% og fastsat en frist til søndag den 22. april 2012 kl for tilvej ebringelse af den foreskrevne kapital eller finde en anden løsning på sparekassens situation.... Sparekassens faktiske solvensprocent er opgjort til 14, l 'og kernekapitalprocenten til 15,1. En opfyldelse af solvenskravet vil betinge et kapitalindskud på mindst kr. 15 mio. Sparekassens bestyrelse er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, men har valgt at tage konklusionen til efterretning. Bestyrelsen i Spar Sallfng har således, fredag den 20. april 2012, meddelt Finansiel Stabilitet AIS, at såfremt sparekassen ikke kan fremskaffe den foreskrevne kapital til opfyldelse af det, af Finanstilsynet fastsatte solvimskrav, inden for Finanstilsynets tidsfrist, vil sparekassen lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet AIS efter afviklingsordningen i henhold til Bankpakke 3 eller 4. Spar Sallings egenkapital har gennem en længere periode været under pres. For det første har egenkapitalen i stor udstrækning støttet sig på garantkapital. Fastholdelse af garantkapitalen har de senere år været vanskelig. Den fri egenkapital presses også. Der må konstateres store tab og store nedskrivninger i disse år. Således har Finanstilsynet estimeret et yderligere nedskrivningsbehov på kr. 34 mio. Situationen er ikke blevet bedre af, at sparekassen, på lige fod med andre pengeinstitutter, har måttet betale ca. 20 mio. til staten for bankpakker og til andre krakkede banker.... " Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbejdere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiver/rettigheder og forpiigtelser i Spar Salling Sparekasse. Det var herefter muligt at gennemføre den i overdragelsesaftalen forudsatte "closing", hvilket skete den) l. maj 2012, og samme dato udsendte Spar Salling Sparekasse en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik: Side l0/42

11 Il. SEPTEMBER 2014 \ "Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbej dere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiverirettigheder og forpligtelser i Spar Salling. I løbet af de kommende dage vil det tilbageværende Spar Salling gå konkurs. Garantkapital og statslig gæld (hybrid kernekapital) vil som det eneste overgå til konkursboet, der forventes administreret af Kammeradvokaten..Dette sker, efter at Spar Salling i weekenden den april 2012 forhandlede en overdragelsesaftale på plads med Den Jyske Sparekasse, da Spar Salling ikke havde været i :Stand til at honorere Finanstilsynets krav om styrkelse af kapitalgrundlaget Overtagelsen er godkendt af relevante myndigheder, herunder Finanstilsynet. I modsætning til tidligere bankpakkeløsninger havner ingen kunder i Finansiel Stabilitet, da samtlige kunder overtages direkte og bliver kunder i Den Jyske Sparekcisse på normale kundevilkår: "' Den Jyske Sparekasse opretholder de nuværende filialer i Spar Salling, og i den kommende tid vil navn og logo blive skiftet på facaderne. Direktør Bent Jensen fortsætter som områdedirektør i Den Jyske Sparekasse, og generelt vil kunderne møde de samme kendte ansigter i deres lokale filial.... " Den gennemførte overdragelsesaftale efterlod efterstillede forpligtelser i form af hybrid kernekapital til staten med ca. kr. 33.mio. og indskudt garantikapital hidrørende fra ca garanter, der i alt havde ca. kr. 86 mio. til gode. Den i forbindels med overdragelsesaftalen således ikke dækkede efterstillede kreditormasse udgjorde i niveau kr. 120 mio. Samtlige ikke-efterstillede kreditorer opnåede derimod fu ld dækning for de berettigede krav, de måtte have over for spar Salling Sparekasse hos Den Jyske Sparekasse som led i Den Jyske Sparekasses berigtigelse af købesummen for de overtagne aktiver og aktiviteter. I konsekvens heraf indgav Spar Salling Sparekasse den 14. maj 2012 egen konkursbegæring til Retten i Viborg, Skifteafdelingen, der samme dato tog Spar Salling Sparekasse under konkursbehandl ing. Advokat Boris Frederiksen blev efter indstilling fra Finanstilsynet, jf. 234, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed udpeget som kurator. Side 11/42

12 l l. SEPTEMBER De bagvedliggende årsager til konkursen. I perioden fra december 20 l O og frem til konkursen havde Spar Salling Sparekasse en beskeden solvensoverdækning og samtidig en stor eksponering på Iandbrugssektoren, der udgjorde ca. 26 % af de samlede udlån. Landbrugssektoren havde betydelige finansielle problemer i årene op til Spar Salling Sparekasses konkurs. I december 2010 var Finanstilsynet på inspektion i Spar Salling Sparekasse, i hvilken forbindelse Finanstilsynet gennemgik sparekassens 40 største engagementer. På baggrund af inspektionen var det Finanstilsynets opfattelse, at Spar Salling Sparekasse havde undervurderet kreditsvagheden i flere af de gennemgåede engagementer, og at spare.kassen derfor havde reserveret for lidt kapital til dækning af kreditrisikoen. Spar Salling Sparekasse fik derfor meddelt påbud om at foretage nedskrivninger på et engagement, hvor Finanstilsynet vurderede, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). I revisionsprotokollatet til årsrapporten for 20 l O dateret 7. marts advarede Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer mod, at eksponeringen mod randbruget udgjorde en væsentlig kreditrisiko for Spar Salling Sparekasse. Som opfølgning på undersøgelsen i december 20 l O foretog Finanstilsynet i juni endnu en undersøgelse i Spar Salling Sparekasse. Det var Finanstilsynets opfattelse, at der var et betydeligt nedskrivningsbehov på flere engagementer, idet Spar Salling Sparekasse anvendte for høje priser med værdiansættelsen af mælkekvoter og generelt var for optimistiske ved værdiansættelsen af panterne i landbrugsejendommene. Spar Salling Sparekasse fik derfor påbud om at udarbejde nye nedskrivningsberegninger på de engagementer, hvor der var konstateret objektive indikationer for værdiforringelse (OIV). Spar Salling Sparekasse opgjorde herefter det samlede yderligere nedskrivningsbehov til kr. 22 mio. mod tidligere kr. 5 mio. Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det forhøjede nedskrivningsbehov. I forbindelse med det forberedende revisionsarbejde vedrørende årsrapporten for 201 1, hvilket arbejde blev opstartet i november 2011, konstaterede Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer, at der forelå svaghedstegn eller objektiv indikation for værdiforringelse Side 12/42

13 Il. SEPTEMBER 2014 (OIV) og dermed et nedskrivningsbehov for en stor andel af sparekassens store engagementer, herunder primært Iandbrugsengagementer. Revisorerne vurderede, at der var store usikkerheder forbundet med opgørelsen af værdien af Spar Salling Sparekasses sikkerheder i landbrugsjord og bygninger, og at yderligere fald i jordpriserne ville påvirke sparekassens nedskrivninger og solvensreservation væsentligt. Samtidig påpegede revisorerne, at Finanstilsynet havde varslet en stramning af nedskrivningsreglerne pr. l. januar Henset til de risici, som Spar Salling Sparekasse var eksponeret mod på kreditsiden, var det revisorernes opfattelse,. at Spar Salling Sparekasses solvensmargen var beskeden, og reviso rerne anbefalede derfor, at Spar Salling Sparekasse iværksatte tiltag til en forøgelse af sol-: vensmargen. I december 2011 sendte Finanstilsynet en orientering om regnskabsaflæggelse for til Iandets pengeinstitutter (Finanstilsynets julebrev). Det fremgår af Finanstilsynets julebrev, at Finanstilsynet ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation i Himmerland/Thy/Mors, hvor Spar Salling Sparekasses landbrug efter det oplyste lå, ville tage udgangspunkt i en hektarpris på kr ,- pr. hektar dyrkbar landbrugsjord uden bygninger. Spar Salling Sparekasse anvendte på dette tidspunkt en hektarpris på kr ,- pr. hektar ved opgørelse af nedskrivninger på Iandbrugsengagementer. Finanstilsynets julebrev medførte således tilsyneladende, at den regnskabsmæssige værdi af Spar Salling Sparekasses sikkerheder i landbrugsj ord blev reduceret. Forinden modtagelsen af Finanstilsynets julebrev havde Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer i forbindelse med de forberedende revisionsarbejder vedrørende årsrapporten for 2011, jf. ovenfor, advaret om, at der var store usikkerheder forbundet med opgørelsen af værdien af sparekassens sikkerheder i landsbrugsjord, og at yderligere fald i jordpriserne ville påvirke sparekassens nedskrivninger og solvensreservationer væsentligt. På trods heraf ses hverken direktionen eller bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse efter modtagelse af Finanstilsynets julebrev at have foretaget konkrete ændringer i vurderingen af sparekassens nedskrivninger og solvensreservationer. Baggrunden herfor fremstår efter konkursboets undersøgelser at være, at direktionen var af den opfattelse, at de stramninger, som blev udmeldt i Finanstilsynets julebrev, havde vær t kendt i branchen i længere tid, samt at ledelsen i Spar Salling Sparekasse som følge heraf Side 13/42

14 allerede forinden modtagelsen af julebrevet havde taget højde for stramningerne samt udlignet effekten heraf. Der henvises i øvrigt nærmere vedrørende denne problemstilling til det nedenfor anførte vedrørende konkursboets undersøgels r af ledelsesansvar i afsnit 7.l. I december 2011 og januar 2012 pågik der forhandlinger om en fusion med et andet pengeinstitut, men den 25. januar 2012 modtog Spar Salling Sparekasse en meddelelse om, at det pågældende pengeinstitut alligevel ikke ønskede at indgå i en fusion. Som en konsekvens heraf besluttede bestyrelsen på et møde den l. februar 2012 at stoppe for indløsning og nytegning af garåntkapital, hvilket skete med virkning fra den 2. februar I marts 2012 foretog Finanstilsynet endnu en inspektion i Spar Salling Sparekasse, og der blev i den forbindelse afholdt et møde mellem Finanstilsynet og Spar Sa ling Sparekasse om sparekassens situation. Det var Finanstilsynets opfattelse, at Spar Salling Sparekasse var for optimistisk i sin vurdering af udlånsengagementerne og i utilstrækkeligt omfang havde konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Af sparekassens 40 største engagementer havde Finanstilsynet konstateret et antal engagementer, som enten var meget svage eller med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), hvilket medførte et yderligere nedskrivningsbehov på ca. kr. 34 mio. I april 2012 fremkom Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer med en status på revisionen af årsrappoj;ten for Det var revisorernes vurdering, at sparekassens solvensoverdækning var meget spinkel, og revisorerne anbefalede derfor sparekassens ledelse at intensivere søgningen efter ansvarlig kapital eller en fusionspartner, idet risikoen for en lukning af sparekassen ellers ville være "særdeles truende". Den beskedne solvensmæssige overdækning, eksponeringen på landbrugssektoren og denne sektors økonomiske problemer førte til, at Spar Salling Sparekasse.var under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet, hvilket blev me.øelt til Spar Salling Sparekasse i Finanstilsynets afgørelse af 20. april På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i marts 2012 traf Finanstilsynef salutidig den 20. april 2012 afgørelse om at fastsætte Spar Salling Sparekasses individuelle solvenskrav på 15,5 %. Sparekassens faktiske solvens var 14, l % pr. 31. december 20 Il og ville falde til Il, l % ved indregning af de yderligere nedskrivninger på kr. 34 mio. Side 14/42

15 Ved afgørelsen havde Finanstilsynet lagt særlig vægt på de betydelige svaghedstegn, der knyttede sig til Spar Salling Sparekasses mange store landsbrugseilgagementer. Sammen med afgørelsen modtog Spar Salling Sparekasse et påbud fra Finanstilsynet om at tilvejebringe den manglende kapital dækning, jf. 225 i lov om finansiel virksomhed, inden den 22. april 2012 kl Bestyrelsen besluttede derfor at lade Spar Salling Sparekasse afvikle af Finansiel Stabilitet AIS, såfremt der ikke blev fundet en løsning inden fristens udløb, jf. 16 g, st. l, i lov om finansiel stabilitet. For Spar Salling Sparekasse stod valget herefter mellem en overdragelse af aktiviteten til Den Jyske Sparekasse eller en overdragelse i medfør af kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Foreløbige beregninger foretaget i denne periode viste, at der ikke ville blive fuld dækning til de ikke-efterstillede kreditorer ved en afvikling efter bankpakke III. Derimod ville en overdragelse til Den Jyske Sparekasse give fuld dækning til de ikke-efterstillede kreditorer, herunder almindelige indskydere, idet Garantifonden havde tilbudt at betale en medgift sva-. rende til den beregnede difference mellem den regulerede værdi af aktiverne og de overtagne ikke-efterstillede passiver. Samtidig betød en overdragelse til Den Jyske Sparekasse, at der ikke ville ske en opdeling af sparekassens kunder i "gode/grønne" og "dårlige/røde" kunder, idet samtlige kunder i Spar Sallin'g Sparekasse ville blive overdraget til Den Jyske Sparekasse. På den baggrund besluttede bestyrelsen den 22. april 2012 at underskrive en betinget aftale, jf. ovenfor, om overdragelse af samtlige aktiver og aktiviteter mod samtidig overtagelse af alle ikke-efterstillede passiver til Den Jyske Sparekasse. Overdragelsen blev gennemført med virkning fra den Il. maj 2012, da alle aftalens betingelser på dette tidspunkt var opfyldt. ' Spar Salling Sparekasse indgav herefter egen konkursbegæring den 14. maj og blev samme dato taget under konkursbehandling ved Retten i Viborg, Skifteafdelingen. 5. UNDERSØGELSER OG REALISATION AF AKTIVER Som det fremgår ovenfor, havde Spar Salling Sparekassen forinden konkur ens indtræden indgået og afviklet en overdragelsesaftale med Den Jyske Sparekasse. Side 15/42

16 Som det også fremgår ovenfor, omfattede overdragelsen samtlige aktiver og aktiviteter med tilknytning til pengeinstitutdriften i Spar Salling Sparekasse. Aktiverne i konkursboet er derfor i såvel konkursboets redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, og 125, stk. 2 samt senere redegørelser opført/opgjort som følger: ''AKTIVER L Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale, indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse A. I henhold til overdragelsesaftalen har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse. af gæld efter værdiregulering Der er i denn(! forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktiverne var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april2012. Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tiljlyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet AIS (eller ordre) vedrørende ejerandel a( aktier i DLR.Kredit AIS Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Side 16/42

17 Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens. heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK o 00 AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0.00" Konkursboets arbej de med boets mulige aktiver har således i alt væsentlighed vedrørt un, dersøgeiser vedrørende omstødelige forhold, hvorved der ved omstødelse ville blive tilvejebragt midler til de efterstillede kreditorer, alternativt at der var sket en forskelsbehandling de efterstillede kreditorer imellem. Y deriigere har konkursboets undersøgelser vedrørende mulige aktiver været koncentreret om, hvorvidt der er grundlag for at antage, at Spar Salling Sparekasses tidligere ledelse under udøvelsen af deres hverv begik ansvarspådragende handlinger, ligesom konkursboet har undersøgt den generelle proces ved tegningen af garantkapital Konkursboet har i enkelte tilfælde bistået køber, Den Jyske Sparekasse, med forskellige praktiske forhold i forbindelse med overførsel af aktiver med tilhørende sikkerheder. For en nærmere beskrivelse af boets arbejde med at undersøge mulige erstatnings- og/eller omstødelseskrav, herunder konklusionerne på kurators undersøgelser, henvises til det nedenfor i afsnit 6 og 7 anførte. 6. OMSTØDELIGE FORHOLD Idet alle ikke-efterstillede krav er overdraget til -og derme? dækkes af - Den Jyske Sparekasse, er kurators undersøgelser af mulige omstødelige dispositioner begrænset til en undersøgelse af (l) hvorvidt selve overdragelsen til Den Jyske Sparekasse er omstødelig, og (2) hvorvidt der er foretaget omstødelige indløsninger af garantkapital i Spar Salling Sparek sse i perioden op til konkursen. Omstødelighed forudsætter som udgangspunkt - i denne særlige situation --at der ved omstødelse vil blive tilvejebragt midler til de efterstillede kreditorer, alternativt at der er sket en forskelsbehandling de efterstillede kreditorer imellem. 6.1 Overdragelsen af Spar Salling Sparekasse Ved betinget overdragelsesaftale af 22. april 2012 overdrog Spar Salling Sparekasse samtlige aktiver og ikke-efterstillede passiver til Den Jyske Sparekasse. De efterstillede passiver Side 17/42

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/MBI/MDK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE/pb Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 J.nr.: 8915383 BOR/am Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers - SKS 60-5281/2012 Konkursdag: 23. april 2012 Fristdag: 23. april 2012

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 109725/220 CHE/AKR 14. august 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS 41-20215/2017 Nicehome ApS CVR nr. 35867236 Skyldnerens

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDER/barn Redegørels

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr Kurator Advokat Kurt Siggaard Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5964-0001 CHE/LHH 19. september 2013 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20468/2012

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere