Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2"

Transkript

1 J.nr.: BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon IO Fax vl

2 Il. SEPTEMBER 2014 Indhold l. STAMOPL YSNINGER INDLEDNING...:..., SELSKABET, HERUNDER OPLYSNING OMKRING LEDELSE M.V BEGIVENHEDER AF BETYDNING OP TIL KONKURSEN SAMT ÅRSAGEN TIL KONKURSEN Den direkte årsag til konkursen De bagvedliggende årsager til konkursen... l2 5. UNDERSØGELSER OG REALISATION AF AKTIVER... l5 6. OMSTØDELIGE FORHOLD... l7 6.1 Overdragelsen af Spar Salling Sparekasse Opgørelsen af købesummen... l Overdragelse af aktuelle og potentielle erstatningskrav Salg af aktier i DLR Kredit A/S Indløsning af garantkapital Indløsning af garantkapital den l. februar ; Indløsning og overdragelse af garantkapital den 2. februar 2012 og herefter UNDERSØGELSER VEDRØRENDE EVEN:rUELLE ANSVARSPÅDRAGENDE DISPOSITIONER l Ledelsesansvar Manglende reaktion på Finanstilsynets julebrev Godkendelse af indløsning af garantkapital den 2. februar Overdragelsesaftale uden mulighed for efterregulering af købesummen Den generelle proces ved tegning af garantkapital Stop for indløsning af garantkapital Tilstrækkelig rådgivning om økonomien i Spar Salling Sparekasse Tilstrækkelig rådgivning om risikoen ved tegning af garantkapital Skriftlig aftale om tegning af garantkapital Information om Spar Salling Sparekasses egeninteresse U n dersøgeiser vedrørende ansvar omfattet af ad hoc kurator, Kristian Dalsgaards, mandat EVENTUELLE STRAFBARE DISPOSITIONER FORDRINGSPRØVELSE...: IO. ADMINISTRATIVE FORHOLD Il. MOMS ØVRIGE FORHOLD...41 Side 2/42

3 1. STAMOPLYSNINGER Navn: Spar Salling Sparekasse.under konkurs 'Adresse: V esterbrogade Spøttrup (samt en række filialer) Binavne: Sparekassen Vestsalling Sparekassen Sundsøre Thise Sparekasse Spar Vestsalling Sparekasse Spar Spøttrup Sparekasse Konkursdag: 14. maj 2012 Fristdag: 14. maj 2012 CVR-nr.: Direk ion: Bent Regnar Jensen Bestyrelsen: Jens Peter Nannerup Dahlgaard Dorte Smedemark Helle Glintborg Kj eld Peter Kjeldsen Leif Rasmussen Ole Kristerisen Iris Smed Hansen Aksel Christensen Niels Krawack Revision: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsregnskab med balance pr. 31. december 20 l O Skiftesamling til stadfæstelse af boregnskab: Skifteretten i [... ]den [... ], kl. [... ] Side 3/42

4 Udlodning:. Konkursboet sluttes i medfør af konkurslovens 143 uden udlodning, jf. nærmere herom nedenfor 2. INDLEDNING Jeg skal herved SQm kurator i ovennævnte,konkursbo og i forlængelse af mine tidligere redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk. l, 125, stk. 2, 125, stk. 3 (nu 125, stk. 4) og 125, stk. 4, nærmere redegøre for det med konkursboet udførte arbejde. Mit salær for det udførte arbejde indstilles ved en særskilt redegørelse i medfør af konkurslovens 239. Nærværende redegørelse omfatter alene det af kurator, advokat Boris Frederiksen, udførte arbejde og de i denne forbindelse dragne konklusioner. Ad hoc kurator, advokat Kristian Dalsgaard, har i en særskilt redegørelse beskrevet det af ad hoc kurator udførte arbejde samt de foretagne konklusioner i henhold til ad hoc kurators opdrag. Ved dekret af 14. maj 2012 kl tog Retten i Viborg, Skifteafdelingen Spar Salling Sparekasse under konkursbehandling i medfør af konkurslovens 17 på baggru!1d af en konkursbegæring indleveret af Spar Salling Sparekasses ledelse til skifteretten samme dato. Fristdag i forbindelse med konkursboet er således identisk med konkursdagen, jf. konkurslovens l, og er således den 14. maj Som kurator i konkursboet antog skifteretten efter indstilling fra Finanstilsynet, jf. 234, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed advokat Boris Frederiksen, Vester Farimågsgade 23, 1606 København V. Skifteretten fritog i denne forbindelse indtil videre kurator for at stille sikkerhed for boets tab, jf. konkurslovens 111, stk. 2. Annonce med bekendtgørelse af konkursen har været indrykket i Statstidende den 18. maj I den af kurator d n 4. juni 2012 udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, er Spar Salling Sparekasse under konkurs' aktiver opgjort som følger: Side 4/42

5 ''AKTIVER J. Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale, indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse A. I henhold til overdragelsesaftalen har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering. Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse af gæld efter værdiregulering Der er. i (fenne forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktivern e var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tilflyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet AIS (eller ordre) vedrørende ejerandel a[ aktier i DLR Kredit AIS Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK o 00 AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0.00" Side 5/42

6 Il. SEPTEMBER 2014 Om passiverne anføres i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, som følger: ''PASSIVER Der foreligger for nærværende ikke for kurator en præcis opgørelse af sparekassens samlede passiver, herunder den efterstillede gæld m. v. I henhold til den indgåede overdragelsesaftale var der på overdragelsestidspunktet hybrid kernekapital for anslået DKK 32 mio. og garantkapital og reserver for DkK 168 mio. Disse krav, der er efterstillede, jf konkurslovens 98, er ikke overtaget af.den Jyske Sparekasse, jf overdragelsesaftale n. Kreditorer, hvis krav er efterstillet, jf konkurslovens 98, herunder garanter, kan foretage anmeldelse af deres krav over for konkursboet. Såfremt der ikke foretages anmeldelse af krav i konkursboet, vil der ikke i fremtiden blive fremsendt J!derligere orienteringfra konkursboets side. " Der er i konkursboet ikke n dsat kreditorudvalg. De.n 13. juli 2012 rettede advokat Sophus Bøgeskov Christensen henvendelse til Den Jyske Sparekasse, den tidligere ledelse i Spar Salling Sparekasse og Finanstilsynet på vegne en gruppe af 141 garanter i Spar Salling Sparekasse med anmodning om at modtage en række ikke-offentliggjorte oplysninger relaterende til Spar Salling Sparekasse. Det skal bemærkes, at gruppen alene repræsenterede 141 ud af anslået garanter i Spar Salling Sparekasse. Den 8. august 2012 modtog konkursboet en tilsvarende henvendelse fra advokat Sophus Bøgeskov Christensen. Den 26. september 2012 rettede advokat Thomas Heering henvendelse til Retten i Viborg, Skifteafdelingen, med anmodning om på vegne de 141 garanter, at advokat Michael Gregersen blev udpeget som ad hoc kurator i konkursboet med henblik på at undersøge, om Finanstilsynets afgørelser vedrørende Spar Salling Sparekasse var korrekte, og om overdragelsen af virksomheden i Spar Salling Sparekasse kunne danne grundlag for erstatningskrav. Side 6/42

7 Baseret på henvendelsens indhold var det ikke umiddelbart muligt at vurdere, om der var grund til at antage, at ledelsen eller offentlige myndigheder kunne have handlet ansvarspådragende op til eller i forbindelse med overdragelsen. Det var dog væsentligt for såvel kurator, advokat Boris Frederiksen, som Finanstilsynet, at der ikke kunne opstå mistanke om, at noget blev søgt holdt skjult. Kurator og Finanstilsynet erklærede sig derfor indforstået med, at skifteretten, under hensyntagen til den foreliggel)de henvendelse, kunne udpege en ad hoc kurator. Vurderingen af behovet måtte da foretages afretten i Viborg, Skifteafdelingen. Tilsvarende blev det anført, at en ad hoc kurator efter kurators og Finanstilsynets opfattelse ikke burde være advokat Michael Gregersen men derimod en afretten i Viborg, Skifteafde-,. '!ingen, udpeget uvildig advokat. Den 13. november 2012 udpegede Retten i Viborg, Skifteafdelingen, advokat Kristian Dalsgaard som ad hoc kurator i konkursboet. Skifteretten lagde i denne forbindelse vægt på, at advokat Michael Gregersen alene repræ- senterede et mindretal af kreditormassen opgjort efter "hoveder" og tilsvarende et mindretal af den samlede kreditormasse opgjort efter fo rdringernes størrelse, samt at advokat Michael Gregersens anmodning om at blive udpeget som, ad hoc kurator mest af alt var begrundet i ønsket m at :fa adgang til oplysninger til brug for et muligt sagsanlæg på vegne de garanter, advokaten selv repræsenterede. For skifteretten (sorri for kurator og Finanstilsynet) var det afgørende, at ad hoc kurators undersøgelser hvilede på et objektivt grundlag, og at der ikke som følge af særinteresser i forhold til enkeltkreditorer kunne stilles spørgsmål ved result tet af undersøgelserne. Skifteretten fandt derfor, at opgaven som ad hoc kurator skulle foretages afen advokat uden tidligere tilknytning til sagen og sagens parter. Skifteretten udpegede herefter af egen drift advokat Kristian Dalsgaard. Gruppen af garanter v/advokat Michael Gregersen kærede skifterettens afgørelse til Vestre Landsret, som den 9. januar 2013 stadfæstede skifterettens afgørelse. Advokat Kristian Dalsgaard blev udpeget til som ad hoc kurator i forbindelse med konkursboets behandling at vurdere.spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere offentlige myndigheder måtte have handlet ansvarspådragende i forbindelse med (l) fastsættelse af solvenskrav og formalia herom samt (2) godkendelse af overdragelsesaftal en. Side 7/42

8 Om resultatet af ad hoc kurators undersøgelser henvises til det nedenfor herom anførte. 3. SELSKABET, HERUNDER OPLYSNING OMKRING LEDELSE M.V. Spar Salling Sparekasse var en lokal sparekasse med Salling og omegn som det primære forretningsområde. Spar Salling Sparekasse havde dog et antal filialer i andre områder i Jyllanq samt en række private indlånskunder hidrørende fra Storkøbenhavnsområdet Spar Salling Sparekasse havde i en periode haft en beskeden solvensoverdækning og samtidig en stor og i situationen problematisk eksponering på landsbrugssektoren, der udgjorde ca. 26 % af de samlede udlån primo Direktionen i Spar Salling Sparekasse udgjordes af Bent Regnar Jensen, og bestyrelsen udgjordes af: Peter Nannerup Dahlgaard Dorte Smedemark Helle Glintborg Kj eld Peter Kj eldsen Leif Rasmussen Ole Kristensen Iris Smed Hansen Aksel Christensen Niels Krawack 4. BEGIVENHEDER AF BETYDNING OP TIL KONKURSEN SAMT ÅRSA GEN TIL KONKURSEN 4.1 Den direkte årsag til konkursen Spar Salling Sparekasse havde den 22. april 2012 indgået aftale med Den Jyske Sparekasse om overdragelse af samtlige sparekasseris aktiver mod samtidig overtagelse af alle ikkeefterstillede passiver, herunder indlån samt anden gæld, forpligtelser, aftaler samt krav af enhver rt vedrørende porteføljen og øvrige. aktiver omfattet af pengeinstitutdriften, herunder medarbejderobligationer. Pengeinstitutdriften omfattede ikke garantkapital, efterstillet statslige kapitalindskud (hybrid kernekapital) og anden efterstillet kapital. Side 8/42

9 Tilsvarende omfattede overdragelsen ikke renter m.v., som hidrører fra garantikapital, hybrid kernekapital og lån optaget af sparekassen. Aftalen var på aftaletidspunktet betinget af dels godkendelse af bestyrelsen i Spar Salling Sparekassen, dels godkendelse af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse, dels Garantifonden for Indskydere og Investorers (herefter "Garantifonden") overførsel af aftalt medgift, jf. separat herom indgået aftale imellem Den Jyske Sparekasse og Oarantifonderi, dels at Finansiel Stabilitet A/S (eller ordre) gennemførte køb af de Spar Salling Sparekasse ejede aktier i DLR Kredit A/S, dels at Finanstilsynet meddelte tilladelse til overdragelsen, jf. 204 i lov om finansiel virksomhed, og dels at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om fornødent meddelte deres godkendelse af overdragelsen. Overdragelsen skete med virkning fra "closing-dagen", hvilken dato ikke var kendt på tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse. Den manglende fastsættelse af "closing-dagen" skyldtes primært betingelsen om, at overdragelsesaftalen skulle godkendes af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse. I konsekvens af det ovenfor anførte blev der samtidig indgået aftale om, at Den Jyske Sparekasse stillede et ansvarligt lån til rådighed for driften af Spar Salling Sparekasse i perioden fra aftalens indgåelse og frem til "closing-dagen", således at Spar Salling Sparekasse frem til dette tidspunkt opfyldte. det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav; Den 24. april 2012 udsendte Spar Salling Sparekasse i konsekvens af de indgåede aftaler en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik følgende: "Det er med stor tilfredshed, at det i sidste øj eblik er lykkedes at indgå en aftale med Den Jyske Sparekasse om at overtage alle aktiviteterne fra Spar Salling. Det vil sige medarbej dere, kunder, filialer, bygninger og andre aktiver - dog ikke garantkapital og efterstillet gæld. Det er med aftalen sikret, at aktiviteterne i Spar Salling kan videreføres hos Den Jyske Sparekasse. Privat- og erhvervskunder vil således ikke mærke nogen umiddelbar forskel. Aftalen betyder også, at alle indskydere og andre simple kreditorer får fuld dækning. Bestyrelse og ledelse understreger i denne forbindelse, at medarbej derne i Spar Salling har ydet en meget stor og beundringsværdig indsats, trods de svære vilkår, gennem de seneste måneder. Side 9/42

10 Baggrunden er, at Finanstilsynet fredag, den 20. april 2012 har fastsat et nyt solvenskrav til Spar Salling på 15,5% og fastsat en frist til søndag den 22. april 2012 kl for tilvej ebringelse af den foreskrevne kapital eller finde en anden løsning på sparekassens situation.... Sparekassens faktiske solvensprocent er opgjort til 14, l 'og kernekapitalprocenten til 15,1. En opfyldelse af solvenskravet vil betinge et kapitalindskud på mindst kr. 15 mio. Sparekassens bestyrelse er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, men har valgt at tage konklusionen til efterretning. Bestyrelsen i Spar Sallfng har således, fredag den 20. april 2012, meddelt Finansiel Stabilitet AIS, at såfremt sparekassen ikke kan fremskaffe den foreskrevne kapital til opfyldelse af det, af Finanstilsynet fastsatte solvimskrav, inden for Finanstilsynets tidsfrist, vil sparekassen lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet AIS efter afviklingsordningen i henhold til Bankpakke 3 eller 4. Spar Sallings egenkapital har gennem en længere periode været under pres. For det første har egenkapitalen i stor udstrækning støttet sig på garantkapital. Fastholdelse af garantkapitalen har de senere år været vanskelig. Den fri egenkapital presses også. Der må konstateres store tab og store nedskrivninger i disse år. Således har Finanstilsynet estimeret et yderligere nedskrivningsbehov på kr. 34 mio. Situationen er ikke blevet bedre af, at sparekassen, på lige fod med andre pengeinstitutter, har måttet betale ca. 20 mio. til staten for bankpakker og til andre krakkede banker.... " Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbejdere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiver/rettigheder og forpiigtelser i Spar Salling Sparekasse. Det var herefter muligt at gennemføre den i overdragelsesaftalen forudsatte "closing", hvilket skete den) l. maj 2012, og samme dato udsendte Spar Salling Sparekasse en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik: Side l0/42

11 Il. SEPTEMBER 2014 \ "Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbej dere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiverirettigheder og forpligtelser i Spar Salling. I løbet af de kommende dage vil det tilbageværende Spar Salling gå konkurs. Garantkapital og statslig gæld (hybrid kernekapital) vil som det eneste overgå til konkursboet, der forventes administreret af Kammeradvokaten..Dette sker, efter at Spar Salling i weekenden den april 2012 forhandlede en overdragelsesaftale på plads med Den Jyske Sparekasse, da Spar Salling ikke havde været i :Stand til at honorere Finanstilsynets krav om styrkelse af kapitalgrundlaget Overtagelsen er godkendt af relevante myndigheder, herunder Finanstilsynet. I modsætning til tidligere bankpakkeløsninger havner ingen kunder i Finansiel Stabilitet, da samtlige kunder overtages direkte og bliver kunder i Den Jyske Sparekcisse på normale kundevilkår: "' Den Jyske Sparekasse opretholder de nuværende filialer i Spar Salling, og i den kommende tid vil navn og logo blive skiftet på facaderne. Direktør Bent Jensen fortsætter som områdedirektør i Den Jyske Sparekasse, og generelt vil kunderne møde de samme kendte ansigter i deres lokale filial.... " Den gennemførte overdragelsesaftale efterlod efterstillede forpligtelser i form af hybrid kernekapital til staten med ca. kr. 33.mio. og indskudt garantikapital hidrørende fra ca garanter, der i alt havde ca. kr. 86 mio. til gode. Den i forbindels med overdragelsesaftalen således ikke dækkede efterstillede kreditormasse udgjorde i niveau kr. 120 mio. Samtlige ikke-efterstillede kreditorer opnåede derimod fu ld dækning for de berettigede krav, de måtte have over for spar Salling Sparekasse hos Den Jyske Sparekasse som led i Den Jyske Sparekasses berigtigelse af købesummen for de overtagne aktiver og aktiviteter. I konsekvens heraf indgav Spar Salling Sparekasse den 14. maj 2012 egen konkursbegæring til Retten i Viborg, Skifteafdelingen, der samme dato tog Spar Salling Sparekasse under konkursbehandl ing. Advokat Boris Frederiksen blev efter indstilling fra Finanstilsynet, jf. 234, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed udpeget som kurator. Side 11/42

12 l l. SEPTEMBER De bagvedliggende årsager til konkursen. I perioden fra december 20 l O og frem til konkursen havde Spar Salling Sparekasse en beskeden solvensoverdækning og samtidig en stor eksponering på Iandbrugssektoren, der udgjorde ca. 26 % af de samlede udlån. Landbrugssektoren havde betydelige finansielle problemer i årene op til Spar Salling Sparekasses konkurs. I december 2010 var Finanstilsynet på inspektion i Spar Salling Sparekasse, i hvilken forbindelse Finanstilsynet gennemgik sparekassens 40 største engagementer. På baggrund af inspektionen var det Finanstilsynets opfattelse, at Spar Salling Sparekasse havde undervurderet kreditsvagheden i flere af de gennemgåede engagementer, og at spare.kassen derfor havde reserveret for lidt kapital til dækning af kreditrisikoen. Spar Salling Sparekasse fik derfor meddelt påbud om at foretage nedskrivninger på et engagement, hvor Finanstilsynet vurderede, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). I revisionsprotokollatet til årsrapporten for 20 l O dateret 7. marts advarede Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer mod, at eksponeringen mod randbruget udgjorde en væsentlig kreditrisiko for Spar Salling Sparekasse. Som opfølgning på undersøgelsen i december 20 l O foretog Finanstilsynet i juni endnu en undersøgelse i Spar Salling Sparekasse. Det var Finanstilsynets opfattelse, at der var et betydeligt nedskrivningsbehov på flere engagementer, idet Spar Salling Sparekasse anvendte for høje priser med værdiansættelsen af mælkekvoter og generelt var for optimistiske ved værdiansættelsen af panterne i landbrugsejendommene. Spar Salling Sparekasse fik derfor påbud om at udarbejde nye nedskrivningsberegninger på de engagementer, hvor der var konstateret objektive indikationer for værdiforringelse (OIV). Spar Salling Sparekasse opgjorde herefter det samlede yderligere nedskrivningsbehov til kr. 22 mio. mod tidligere kr. 5 mio. Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det forhøjede nedskrivningsbehov. I forbindelse med det forberedende revisionsarbejde vedrørende årsrapporten for 201 1, hvilket arbejde blev opstartet i november 2011, konstaterede Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer, at der forelå svaghedstegn eller objektiv indikation for værdiforringelse Side 12/42

13 Il. SEPTEMBER 2014 (OIV) og dermed et nedskrivningsbehov for en stor andel af sparekassens store engagementer, herunder primært Iandbrugsengagementer. Revisorerne vurderede, at der var store usikkerheder forbundet med opgørelsen af værdien af Spar Salling Sparekasses sikkerheder i landbrugsjord og bygninger, og at yderligere fald i jordpriserne ville påvirke sparekassens nedskrivninger og solvensreservation væsentligt. Samtidig påpegede revisorerne, at Finanstilsynet havde varslet en stramning af nedskrivningsreglerne pr. l. januar Henset til de risici, som Spar Salling Sparekasse var eksponeret mod på kreditsiden, var det revisorernes opfattelse,. at Spar Salling Sparekasses solvensmargen var beskeden, og reviso rerne anbefalede derfor, at Spar Salling Sparekasse iværksatte tiltag til en forøgelse af sol-: vensmargen. I december 2011 sendte Finanstilsynet en orientering om regnskabsaflæggelse for til Iandets pengeinstitutter (Finanstilsynets julebrev). Det fremgår af Finanstilsynets julebrev, at Finanstilsynet ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation i Himmerland/Thy/Mors, hvor Spar Salling Sparekasses landbrug efter det oplyste lå, ville tage udgangspunkt i en hektarpris på kr ,- pr. hektar dyrkbar landbrugsjord uden bygninger. Spar Salling Sparekasse anvendte på dette tidspunkt en hektarpris på kr ,- pr. hektar ved opgørelse af nedskrivninger på Iandbrugsengagementer. Finanstilsynets julebrev medførte således tilsyneladende, at den regnskabsmæssige værdi af Spar Salling Sparekasses sikkerheder i landbrugsj ord blev reduceret. Forinden modtagelsen af Finanstilsynets julebrev havde Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer i forbindelse med de forberedende revisionsarbejder vedrørende årsrapporten for 2011, jf. ovenfor, advaret om, at der var store usikkerheder forbundet med opgørelsen af værdien af sparekassens sikkerheder i landsbrugsjord, og at yderligere fald i jordpriserne ville påvirke sparekassens nedskrivninger og solvensreservationer væsentligt. På trods heraf ses hverken direktionen eller bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse efter modtagelse af Finanstilsynets julebrev at have foretaget konkrete ændringer i vurderingen af sparekassens nedskrivninger og solvensreservationer. Baggrunden herfor fremstår efter konkursboets undersøgelser at være, at direktionen var af den opfattelse, at de stramninger, som blev udmeldt i Finanstilsynets julebrev, havde vær t kendt i branchen i længere tid, samt at ledelsen i Spar Salling Sparekasse som følge heraf Side 13/42

14 allerede forinden modtagelsen af julebrevet havde taget højde for stramningerne samt udlignet effekten heraf. Der henvises i øvrigt nærmere vedrørende denne problemstilling til det nedenfor anførte vedrørende konkursboets undersøgels r af ledelsesansvar i afsnit 7.l. I december 2011 og januar 2012 pågik der forhandlinger om en fusion med et andet pengeinstitut, men den 25. januar 2012 modtog Spar Salling Sparekasse en meddelelse om, at det pågældende pengeinstitut alligevel ikke ønskede at indgå i en fusion. Som en konsekvens heraf besluttede bestyrelsen på et møde den l. februar 2012 at stoppe for indløsning og nytegning af garåntkapital, hvilket skete med virkning fra den 2. februar I marts 2012 foretog Finanstilsynet endnu en inspektion i Spar Salling Sparekasse, og der blev i den forbindelse afholdt et møde mellem Finanstilsynet og Spar Sa ling Sparekasse om sparekassens situation. Det var Finanstilsynets opfattelse, at Spar Salling Sparekasse var for optimistisk i sin vurdering af udlånsengagementerne og i utilstrækkeligt omfang havde konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Af sparekassens 40 største engagementer havde Finanstilsynet konstateret et antal engagementer, som enten var meget svage eller med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), hvilket medførte et yderligere nedskrivningsbehov på ca. kr. 34 mio. I april 2012 fremkom Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer med en status på revisionen af årsrappoj;ten for Det var revisorernes vurdering, at sparekassens solvensoverdækning var meget spinkel, og revisorerne anbefalede derfor sparekassens ledelse at intensivere søgningen efter ansvarlig kapital eller en fusionspartner, idet risikoen for en lukning af sparekassen ellers ville være "særdeles truende". Den beskedne solvensmæssige overdækning, eksponeringen på landbrugssektoren og denne sektors økonomiske problemer førte til, at Spar Salling Sparekasse.var under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet, hvilket blev me.øelt til Spar Salling Sparekasse i Finanstilsynets afgørelse af 20. april På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i marts 2012 traf Finanstilsynef salutidig den 20. april 2012 afgørelse om at fastsætte Spar Salling Sparekasses individuelle solvenskrav på 15,5 %. Sparekassens faktiske solvens var 14, l % pr. 31. december 20 Il og ville falde til Il, l % ved indregning af de yderligere nedskrivninger på kr. 34 mio. Side 14/42

15 Ved afgørelsen havde Finanstilsynet lagt særlig vægt på de betydelige svaghedstegn, der knyttede sig til Spar Salling Sparekasses mange store landsbrugseilgagementer. Sammen med afgørelsen modtog Spar Salling Sparekasse et påbud fra Finanstilsynet om at tilvejebringe den manglende kapital dækning, jf. 225 i lov om finansiel virksomhed, inden den 22. april 2012 kl Bestyrelsen besluttede derfor at lade Spar Salling Sparekasse afvikle af Finansiel Stabilitet AIS, såfremt der ikke blev fundet en løsning inden fristens udløb, jf. 16 g, st. l, i lov om finansiel stabilitet. For Spar Salling Sparekasse stod valget herefter mellem en overdragelse af aktiviteten til Den Jyske Sparekasse eller en overdragelse i medfør af kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Foreløbige beregninger foretaget i denne periode viste, at der ikke ville blive fuld dækning til de ikke-efterstillede kreditorer ved en afvikling efter bankpakke III. Derimod ville en overdragelse til Den Jyske Sparekasse give fuld dækning til de ikke-efterstillede kreditorer, herunder almindelige indskydere, idet Garantifonden havde tilbudt at betale en medgift sva-. rende til den beregnede difference mellem den regulerede værdi af aktiverne og de overtagne ikke-efterstillede passiver. Samtidig betød en overdragelse til Den Jyske Sparekasse, at der ikke ville ske en opdeling af sparekassens kunder i "gode/grønne" og "dårlige/røde" kunder, idet samtlige kunder i Spar Sallin'g Sparekasse ville blive overdraget til Den Jyske Sparekasse. På den baggrund besluttede bestyrelsen den 22. april 2012 at underskrive en betinget aftale, jf. ovenfor, om overdragelse af samtlige aktiver og aktiviteter mod samtidig overtagelse af alle ikke-efterstillede passiver til Den Jyske Sparekasse. Overdragelsen blev gennemført med virkning fra den Il. maj 2012, da alle aftalens betingelser på dette tidspunkt var opfyldt. ' Spar Salling Sparekasse indgav herefter egen konkursbegæring den 14. maj og blev samme dato taget under konkursbehandling ved Retten i Viborg, Skifteafdelingen. 5. UNDERSØGELSER OG REALISATION AF AKTIVER Som det fremgår ovenfor, havde Spar Salling Sparekassen forinden konkur ens indtræden indgået og afviklet en overdragelsesaftale med Den Jyske Sparekasse. Side 15/42

16 Som det også fremgår ovenfor, omfattede overdragelsen samtlige aktiver og aktiviteter med tilknytning til pengeinstitutdriften i Spar Salling Sparekasse. Aktiverne i konkursboet er derfor i såvel konkursboets redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, og 125, stk. 2 samt senere redegørelser opført/opgjort som følger: ''AKTIVER L Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale, indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse A. I henhold til overdragelsesaftalen har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse. af gæld efter værdiregulering Der er i denn(! forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktiverne var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april2012. Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tiljlyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet AIS (eller ordre) vedrørende ejerandel a( aktier i DLR.Kredit AIS Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Side 16/42

17 Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens. heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK o 00 AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0.00" Konkursboets arbej de med boets mulige aktiver har således i alt væsentlighed vedrørt un, dersøgeiser vedrørende omstødelige forhold, hvorved der ved omstødelse ville blive tilvejebragt midler til de efterstillede kreditorer, alternativt at der var sket en forskelsbehandling de efterstillede kreditorer imellem. Y deriigere har konkursboets undersøgelser vedrørende mulige aktiver været koncentreret om, hvorvidt der er grundlag for at antage, at Spar Salling Sparekasses tidligere ledelse under udøvelsen af deres hverv begik ansvarspådragende handlinger, ligesom konkursboet har undersøgt den generelle proces ved tegningen af garantkapital Konkursboet har i enkelte tilfælde bistået køber, Den Jyske Sparekasse, med forskellige praktiske forhold i forbindelse med overførsel af aktiver med tilhørende sikkerheder. For en nærmere beskrivelse af boets arbejde med at undersøge mulige erstatnings- og/eller omstødelseskrav, herunder konklusionerne på kurators undersøgelser, henvises til det nedenfor i afsnit 6 og 7 anførte. 6. OMSTØDELIGE FORHOLD Idet alle ikke-efterstillede krav er overdraget til -og derme? dækkes af - Den Jyske Sparekasse, er kurators undersøgelser af mulige omstødelige dispositioner begrænset til en undersøgelse af (l) hvorvidt selve overdragelsen til Den Jyske Sparekasse er omstødelig, og (2) hvorvidt der er foretaget omstødelige indløsninger af garantkapital i Spar Salling Sparek sse i perioden op til konkursen. Omstødelighed forudsætter som udgangspunkt - i denne særlige situation --at der ved omstødelse vil blive tilvejebragt midler til de efterstillede kreditorer, alternativt at der er sket en forskelsbehandling de efterstillede kreditorer imellem. 6.1 Overdragelsen af Spar Salling Sparekasse Ved betinget overdragelsesaftale af 22. april 2012 overdrog Spar Salling Sparekasse samtlige aktiver og ikke-efterstillede passiver til Den Jyske Sparekasse. De efterstillede passiver Side 17/42

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten I Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved sorn kurator i ovennvnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere