Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2"

Transkript

1 J.nr.: BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon IO Fax vl

2 Il. SEPTEMBER 2014 Indhold l. STAMOPL YSNINGER INDLEDNING...:..., SELSKABET, HERUNDER OPLYSNING OMKRING LEDELSE M.V BEGIVENHEDER AF BETYDNING OP TIL KONKURSEN SAMT ÅRSAGEN TIL KONKURSEN Den direkte årsag til konkursen De bagvedliggende årsager til konkursen... l2 5. UNDERSØGELSER OG REALISATION AF AKTIVER... l5 6. OMSTØDELIGE FORHOLD... l7 6.1 Overdragelsen af Spar Salling Sparekasse Opgørelsen af købesummen... l Overdragelse af aktuelle og potentielle erstatningskrav Salg af aktier i DLR Kredit A/S Indløsning af garantkapital Indløsning af garantkapital den l. februar ; Indløsning og overdragelse af garantkapital den 2. februar 2012 og herefter UNDERSØGELSER VEDRØRENDE EVEN:rUELLE ANSVARSPÅDRAGENDE DISPOSITIONER l Ledelsesansvar Manglende reaktion på Finanstilsynets julebrev Godkendelse af indløsning af garantkapital den 2. februar Overdragelsesaftale uden mulighed for efterregulering af købesummen Den generelle proces ved tegning af garantkapital Stop for indløsning af garantkapital Tilstrækkelig rådgivning om økonomien i Spar Salling Sparekasse Tilstrækkelig rådgivning om risikoen ved tegning af garantkapital Skriftlig aftale om tegning af garantkapital Information om Spar Salling Sparekasses egeninteresse U n dersøgeiser vedrørende ansvar omfattet af ad hoc kurator, Kristian Dalsgaards, mandat EVENTUELLE STRAFBARE DISPOSITIONER FORDRINGSPRØVELSE...: IO. ADMINISTRATIVE FORHOLD Il. MOMS ØVRIGE FORHOLD...41 Side 2/42

3 1. STAMOPLYSNINGER Navn: Spar Salling Sparekasse.under konkurs 'Adresse: V esterbrogade Spøttrup (samt en række filialer) Binavne: Sparekassen Vestsalling Sparekassen Sundsøre Thise Sparekasse Spar Vestsalling Sparekasse Spar Spøttrup Sparekasse Konkursdag: 14. maj 2012 Fristdag: 14. maj 2012 CVR-nr.: Direk ion: Bent Regnar Jensen Bestyrelsen: Jens Peter Nannerup Dahlgaard Dorte Smedemark Helle Glintborg Kj eld Peter Kjeldsen Leif Rasmussen Ole Kristerisen Iris Smed Hansen Aksel Christensen Niels Krawack Revision: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive Regnskabsforhold: Senest foreliggende årsregnskab med balance pr. 31. december 20 l O Skiftesamling til stadfæstelse af boregnskab: Skifteretten i [... ]den [... ], kl. [... ] Side 3/42

4 Udlodning:. Konkursboet sluttes i medfør af konkurslovens 143 uden udlodning, jf. nærmere herom nedenfor 2. INDLEDNING Jeg skal herved SQm kurator i ovennævnte,konkursbo og i forlængelse af mine tidligere redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk. l, 125, stk. 2, 125, stk. 3 (nu 125, stk. 4) og 125, stk. 4, nærmere redegøre for det med konkursboet udførte arbejde. Mit salær for det udførte arbejde indstilles ved en særskilt redegørelse i medfør af konkurslovens 239. Nærværende redegørelse omfatter alene det af kurator, advokat Boris Frederiksen, udførte arbejde og de i denne forbindelse dragne konklusioner. Ad hoc kurator, advokat Kristian Dalsgaard, har i en særskilt redegørelse beskrevet det af ad hoc kurator udførte arbejde samt de foretagne konklusioner i henhold til ad hoc kurators opdrag. Ved dekret af 14. maj 2012 kl tog Retten i Viborg, Skifteafdelingen Spar Salling Sparekasse under konkursbehandling i medfør af konkurslovens 17 på baggru!1d af en konkursbegæring indleveret af Spar Salling Sparekasses ledelse til skifteretten samme dato. Fristdag i forbindelse med konkursboet er således identisk med konkursdagen, jf. konkurslovens l, og er således den 14. maj Som kurator i konkursboet antog skifteretten efter indstilling fra Finanstilsynet, jf. 234, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed advokat Boris Frederiksen, Vester Farimågsgade 23, 1606 København V. Skifteretten fritog i denne forbindelse indtil videre kurator for at stille sikkerhed for boets tab, jf. konkurslovens 111, stk. 2. Annonce med bekendtgørelse af konkursen har været indrykket i Statstidende den 18. maj I den af kurator d n 4. juni 2012 udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, er Spar Salling Sparekasse under konkurs' aktiver opgjort som følger: Side 4/42

5 ''AKTIVER J. Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale, indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse A. I henhold til overdragelsesaftalen har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering. Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse af gæld efter værdiregulering Der er. i (fenne forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktivern e var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tilflyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet AIS (eller ordre) vedrørende ejerandel a[ aktier i DLR Kredit AIS Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK o 00 AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0.00" Side 5/42

6 Il. SEPTEMBER 2014 Om passiverne anføres i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, som følger: ''PASSIVER Der foreligger for nærværende ikke for kurator en præcis opgørelse af sparekassens samlede passiver, herunder den efterstillede gæld m. v. I henhold til den indgåede overdragelsesaftale var der på overdragelsestidspunktet hybrid kernekapital for anslået DKK 32 mio. og garantkapital og reserver for DkK 168 mio. Disse krav, der er efterstillede, jf konkurslovens 98, er ikke overtaget af.den Jyske Sparekasse, jf overdragelsesaftale n. Kreditorer, hvis krav er efterstillet, jf konkurslovens 98, herunder garanter, kan foretage anmeldelse af deres krav over for konkursboet. Såfremt der ikke foretages anmeldelse af krav i konkursboet, vil der ikke i fremtiden blive fremsendt J!derligere orienteringfra konkursboets side. " Der er i konkursboet ikke n dsat kreditorudvalg. De.n 13. juli 2012 rettede advokat Sophus Bøgeskov Christensen henvendelse til Den Jyske Sparekasse, den tidligere ledelse i Spar Salling Sparekasse og Finanstilsynet på vegne en gruppe af 141 garanter i Spar Salling Sparekasse med anmodning om at modtage en række ikke-offentliggjorte oplysninger relaterende til Spar Salling Sparekasse. Det skal bemærkes, at gruppen alene repræsenterede 141 ud af anslået garanter i Spar Salling Sparekasse. Den 8. august 2012 modtog konkursboet en tilsvarende henvendelse fra advokat Sophus Bøgeskov Christensen. Den 26. september 2012 rettede advokat Thomas Heering henvendelse til Retten i Viborg, Skifteafdelingen, med anmodning om på vegne de 141 garanter, at advokat Michael Gregersen blev udpeget som ad hoc kurator i konkursboet med henblik på at undersøge, om Finanstilsynets afgørelser vedrørende Spar Salling Sparekasse var korrekte, og om overdragelsen af virksomheden i Spar Salling Sparekasse kunne danne grundlag for erstatningskrav. Side 6/42

7 Baseret på henvendelsens indhold var det ikke umiddelbart muligt at vurdere, om der var grund til at antage, at ledelsen eller offentlige myndigheder kunne have handlet ansvarspådragende op til eller i forbindelse med overdragelsen. Det var dog væsentligt for såvel kurator, advokat Boris Frederiksen, som Finanstilsynet, at der ikke kunne opstå mistanke om, at noget blev søgt holdt skjult. Kurator og Finanstilsynet erklærede sig derfor indforstået med, at skifteretten, under hensyntagen til den foreliggel)de henvendelse, kunne udpege en ad hoc kurator. Vurderingen af behovet måtte da foretages afretten i Viborg, Skifteafdelingen. Tilsvarende blev det anført, at en ad hoc kurator efter kurators og Finanstilsynets opfattelse ikke burde være advokat Michael Gregersen men derimod en afretten i Viborg, Skifteafde-,. '!ingen, udpeget uvildig advokat. Den 13. november 2012 udpegede Retten i Viborg, Skifteafdelingen, advokat Kristian Dalsgaard som ad hoc kurator i konkursboet. Skifteretten lagde i denne forbindelse vægt på, at advokat Michael Gregersen alene repræ- senterede et mindretal af kreditormassen opgjort efter "hoveder" og tilsvarende et mindretal af den samlede kreditormasse opgjort efter fo rdringernes størrelse, samt at advokat Michael Gregersens anmodning om at blive udpeget som, ad hoc kurator mest af alt var begrundet i ønsket m at :fa adgang til oplysninger til brug for et muligt sagsanlæg på vegne de garanter, advokaten selv repræsenterede. For skifteretten (sorri for kurator og Finanstilsynet) var det afgørende, at ad hoc kurators undersøgelser hvilede på et objektivt grundlag, og at der ikke som følge af særinteresser i forhold til enkeltkreditorer kunne stilles spørgsmål ved result tet af undersøgelserne. Skifteretten fandt derfor, at opgaven som ad hoc kurator skulle foretages afen advokat uden tidligere tilknytning til sagen og sagens parter. Skifteretten udpegede herefter af egen drift advokat Kristian Dalsgaard. Gruppen af garanter v/advokat Michael Gregersen kærede skifterettens afgørelse til Vestre Landsret, som den 9. januar 2013 stadfæstede skifterettens afgørelse. Advokat Kristian Dalsgaard blev udpeget til som ad hoc kurator i forbindelse med konkursboets behandling at vurdere.spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere offentlige myndigheder måtte have handlet ansvarspådragende i forbindelse med (l) fastsættelse af solvenskrav og formalia herom samt (2) godkendelse af overdragelsesaftal en. Side 7/42

8 Om resultatet af ad hoc kurators undersøgelser henvises til det nedenfor herom anførte. 3. SELSKABET, HERUNDER OPLYSNING OMKRING LEDELSE M.V. Spar Salling Sparekasse var en lokal sparekasse med Salling og omegn som det primære forretningsområde. Spar Salling Sparekasse havde dog et antal filialer i andre områder i Jyllanq samt en række private indlånskunder hidrørende fra Storkøbenhavnsområdet Spar Salling Sparekasse havde i en periode haft en beskeden solvensoverdækning og samtidig en stor og i situationen problematisk eksponering på landsbrugssektoren, der udgjorde ca. 26 % af de samlede udlån primo Direktionen i Spar Salling Sparekasse udgjordes af Bent Regnar Jensen, og bestyrelsen udgjordes af: Peter Nannerup Dahlgaard Dorte Smedemark Helle Glintborg Kj eld Peter Kj eldsen Leif Rasmussen Ole Kristensen Iris Smed Hansen Aksel Christensen Niels Krawack 4. BEGIVENHEDER AF BETYDNING OP TIL KONKURSEN SAMT ÅRSA GEN TIL KONKURSEN 4.1 Den direkte årsag til konkursen Spar Salling Sparekasse havde den 22. april 2012 indgået aftale med Den Jyske Sparekasse om overdragelse af samtlige sparekasseris aktiver mod samtidig overtagelse af alle ikkeefterstillede passiver, herunder indlån samt anden gæld, forpligtelser, aftaler samt krav af enhver rt vedrørende porteføljen og øvrige. aktiver omfattet af pengeinstitutdriften, herunder medarbejderobligationer. Pengeinstitutdriften omfattede ikke garantkapital, efterstillet statslige kapitalindskud (hybrid kernekapital) og anden efterstillet kapital. Side 8/42

9 Tilsvarende omfattede overdragelsen ikke renter m.v., som hidrører fra garantikapital, hybrid kernekapital og lån optaget af sparekassen. Aftalen var på aftaletidspunktet betinget af dels godkendelse af bestyrelsen i Spar Salling Sparekassen, dels godkendelse af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse, dels Garantifonden for Indskydere og Investorers (herefter "Garantifonden") overførsel af aftalt medgift, jf. separat herom indgået aftale imellem Den Jyske Sparekasse og Oarantifonderi, dels at Finansiel Stabilitet A/S (eller ordre) gennemførte køb af de Spar Salling Sparekasse ejede aktier i DLR Kredit A/S, dels at Finanstilsynet meddelte tilladelse til overdragelsen, jf. 204 i lov om finansiel virksomhed, og dels at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om fornødent meddelte deres godkendelse af overdragelsen. Overdragelsen skete med virkning fra "closing-dagen", hvilken dato ikke var kendt på tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse. Den manglende fastsættelse af "closing-dagen" skyldtes primært betingelsen om, at overdragelsesaftalen skulle godkendes af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse. I konsekvens af det ovenfor anførte blev der samtidig indgået aftale om, at Den Jyske Sparekasse stillede et ansvarligt lån til rådighed for driften af Spar Salling Sparekasse i perioden fra aftalens indgåelse og frem til "closing-dagen", således at Spar Salling Sparekasse frem til dette tidspunkt opfyldte. det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav; Den 24. april 2012 udsendte Spar Salling Sparekasse i konsekvens af de indgåede aftaler en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik følgende: "Det er med stor tilfredshed, at det i sidste øj eblik er lykkedes at indgå en aftale med Den Jyske Sparekasse om at overtage alle aktiviteterne fra Spar Salling. Det vil sige medarbej dere, kunder, filialer, bygninger og andre aktiver - dog ikke garantkapital og efterstillet gæld. Det er med aftalen sikret, at aktiviteterne i Spar Salling kan videreføres hos Den Jyske Sparekasse. Privat- og erhvervskunder vil således ikke mærke nogen umiddelbar forskel. Aftalen betyder også, at alle indskydere og andre simple kreditorer får fuld dækning. Bestyrelse og ledelse understreger i denne forbindelse, at medarbej derne i Spar Salling har ydet en meget stor og beundringsværdig indsats, trods de svære vilkår, gennem de seneste måneder. Side 9/42

10 Baggrunden er, at Finanstilsynet fredag, den 20. april 2012 har fastsat et nyt solvenskrav til Spar Salling på 15,5% og fastsat en frist til søndag den 22. april 2012 kl for tilvej ebringelse af den foreskrevne kapital eller finde en anden løsning på sparekassens situation.... Sparekassens faktiske solvensprocent er opgjort til 14, l 'og kernekapitalprocenten til 15,1. En opfyldelse af solvenskravet vil betinge et kapitalindskud på mindst kr. 15 mio. Sparekassens bestyrelse er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, men har valgt at tage konklusionen til efterretning. Bestyrelsen i Spar Sallfng har således, fredag den 20. april 2012, meddelt Finansiel Stabilitet AIS, at såfremt sparekassen ikke kan fremskaffe den foreskrevne kapital til opfyldelse af det, af Finanstilsynet fastsatte solvimskrav, inden for Finanstilsynets tidsfrist, vil sparekassen lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet AIS efter afviklingsordningen i henhold til Bankpakke 3 eller 4. Spar Sallings egenkapital har gennem en længere periode været under pres. For det første har egenkapitalen i stor udstrækning støttet sig på garantkapital. Fastholdelse af garantkapitalen har de senere år været vanskelig. Den fri egenkapital presses også. Der må konstateres store tab og store nedskrivninger i disse år. Således har Finanstilsynet estimeret et yderligere nedskrivningsbehov på kr. 34 mio. Situationen er ikke blevet bedre af, at sparekassen, på lige fod med andre pengeinstitutter, har måttet betale ca. 20 mio. til staten for bankpakker og til andre krakkede banker.... " Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbejdere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiver/rettigheder og forpiigtelser i Spar Salling Sparekasse. Det var herefter muligt at gennemføre den i overdragelsesaftalen forudsatte "closing", hvilket skete den) l. maj 2012, og samme dato udsendte Spar Salling Sparekasse en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik: Side l0/42

11 Il. SEPTEMBER 2014 \ "Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse godkendte onsdag den 9. maj 2012 overtagelsen af medarbej dere, kunder, filialer, bygninger samt øvrige aktiverirettigheder og forpligtelser i Spar Salling. I løbet af de kommende dage vil det tilbageværende Spar Salling gå konkurs. Garantkapital og statslig gæld (hybrid kernekapital) vil som det eneste overgå til konkursboet, der forventes administreret af Kammeradvokaten..Dette sker, efter at Spar Salling i weekenden den april 2012 forhandlede en overdragelsesaftale på plads med Den Jyske Sparekasse, da Spar Salling ikke havde været i :Stand til at honorere Finanstilsynets krav om styrkelse af kapitalgrundlaget Overtagelsen er godkendt af relevante myndigheder, herunder Finanstilsynet. I modsætning til tidligere bankpakkeløsninger havner ingen kunder i Finansiel Stabilitet, da samtlige kunder overtages direkte og bliver kunder i Den Jyske Sparekcisse på normale kundevilkår: "' Den Jyske Sparekasse opretholder de nuværende filialer i Spar Salling, og i den kommende tid vil navn og logo blive skiftet på facaderne. Direktør Bent Jensen fortsætter som områdedirektør i Den Jyske Sparekasse, og generelt vil kunderne møde de samme kendte ansigter i deres lokale filial.... " Den gennemførte overdragelsesaftale efterlod efterstillede forpligtelser i form af hybrid kernekapital til staten med ca. kr. 33.mio. og indskudt garantikapital hidrørende fra ca garanter, der i alt havde ca. kr. 86 mio. til gode. Den i forbindels med overdragelsesaftalen således ikke dækkede efterstillede kreditormasse udgjorde i niveau kr. 120 mio. Samtlige ikke-efterstillede kreditorer opnåede derimod fu ld dækning for de berettigede krav, de måtte have over for spar Salling Sparekasse hos Den Jyske Sparekasse som led i Den Jyske Sparekasses berigtigelse af købesummen for de overtagne aktiver og aktiviteter. I konsekvens heraf indgav Spar Salling Sparekasse den 14. maj 2012 egen konkursbegæring til Retten i Viborg, Skifteafdelingen, der samme dato tog Spar Salling Sparekasse under konkursbehandl ing. Advokat Boris Frederiksen blev efter indstilling fra Finanstilsynet, jf. 234, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed udpeget som kurator. Side 11/42

12 l l. SEPTEMBER De bagvedliggende årsager til konkursen. I perioden fra december 20 l O og frem til konkursen havde Spar Salling Sparekasse en beskeden solvensoverdækning og samtidig en stor eksponering på Iandbrugssektoren, der udgjorde ca. 26 % af de samlede udlån. Landbrugssektoren havde betydelige finansielle problemer i årene op til Spar Salling Sparekasses konkurs. I december 2010 var Finanstilsynet på inspektion i Spar Salling Sparekasse, i hvilken forbindelse Finanstilsynet gennemgik sparekassens 40 største engagementer. På baggrund af inspektionen var det Finanstilsynets opfattelse, at Spar Salling Sparekasse havde undervurderet kreditsvagheden i flere af de gennemgåede engagementer, og at spare.kassen derfor havde reserveret for lidt kapital til dækning af kreditrisikoen. Spar Salling Sparekasse fik derfor meddelt påbud om at foretage nedskrivninger på et engagement, hvor Finanstilsynet vurderede, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). I revisionsprotokollatet til årsrapporten for 20 l O dateret 7. marts advarede Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer mod, at eksponeringen mod randbruget udgjorde en væsentlig kreditrisiko for Spar Salling Sparekasse. Som opfølgning på undersøgelsen i december 20 l O foretog Finanstilsynet i juni endnu en undersøgelse i Spar Salling Sparekasse. Det var Finanstilsynets opfattelse, at der var et betydeligt nedskrivningsbehov på flere engagementer, idet Spar Salling Sparekasse anvendte for høje priser med værdiansættelsen af mælkekvoter og generelt var for optimistiske ved værdiansættelsen af panterne i landbrugsejendommene. Spar Salling Sparekasse fik derfor påbud om at udarbejde nye nedskrivningsberegninger på de engagementer, hvor der var konstateret objektive indikationer for værdiforringelse (OIV). Spar Salling Sparekasse opgjorde herefter det samlede yderligere nedskrivningsbehov til kr. 22 mio. mod tidligere kr. 5 mio. Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det forhøjede nedskrivningsbehov. I forbindelse med det forberedende revisionsarbejde vedrørende årsrapporten for 201 1, hvilket arbejde blev opstartet i november 2011, konstaterede Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer, at der forelå svaghedstegn eller objektiv indikation for værdiforringelse Side 12/42

13 Il. SEPTEMBER 2014 (OIV) og dermed et nedskrivningsbehov for en stor andel af sparekassens store engagementer, herunder primært Iandbrugsengagementer. Revisorerne vurderede, at der var store usikkerheder forbundet med opgørelsen af værdien af Spar Salling Sparekasses sikkerheder i landbrugsjord og bygninger, og at yderligere fald i jordpriserne ville påvirke sparekassens nedskrivninger og solvensreservation væsentligt. Samtidig påpegede revisorerne, at Finanstilsynet havde varslet en stramning af nedskrivningsreglerne pr. l. januar Henset til de risici, som Spar Salling Sparekasse var eksponeret mod på kreditsiden, var det revisorernes opfattelse,. at Spar Salling Sparekasses solvensmargen var beskeden, og reviso rerne anbefalede derfor, at Spar Salling Sparekasse iværksatte tiltag til en forøgelse af sol-: vensmargen. I december 2011 sendte Finanstilsynet en orientering om regnskabsaflæggelse for til Iandets pengeinstitutter (Finanstilsynets julebrev). Det fremgår af Finanstilsynets julebrev, at Finanstilsynet ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation i Himmerland/Thy/Mors, hvor Spar Salling Sparekasses landbrug efter det oplyste lå, ville tage udgangspunkt i en hektarpris på kr ,- pr. hektar dyrkbar landbrugsjord uden bygninger. Spar Salling Sparekasse anvendte på dette tidspunkt en hektarpris på kr ,- pr. hektar ved opgørelse af nedskrivninger på Iandbrugsengagementer. Finanstilsynets julebrev medførte således tilsyneladende, at den regnskabsmæssige værdi af Spar Salling Sparekasses sikkerheder i landbrugsj ord blev reduceret. Forinden modtagelsen af Finanstilsynets julebrev havde Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer i forbindelse med de forberedende revisionsarbejder vedrørende årsrapporten for 2011, jf. ovenfor, advaret om, at der var store usikkerheder forbundet med opgørelsen af værdien af sparekassens sikkerheder i landsbrugsjord, og at yderligere fald i jordpriserne ville påvirke sparekassens nedskrivninger og solvensreservationer væsentligt. På trods heraf ses hverken direktionen eller bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse efter modtagelse af Finanstilsynets julebrev at have foretaget konkrete ændringer i vurderingen af sparekassens nedskrivninger og solvensreservationer. Baggrunden herfor fremstår efter konkursboets undersøgelser at være, at direktionen var af den opfattelse, at de stramninger, som blev udmeldt i Finanstilsynets julebrev, havde vær t kendt i branchen i længere tid, samt at ledelsen i Spar Salling Sparekasse som følge heraf Side 13/42

14 allerede forinden modtagelsen af julebrevet havde taget højde for stramningerne samt udlignet effekten heraf. Der henvises i øvrigt nærmere vedrørende denne problemstilling til det nedenfor anførte vedrørende konkursboets undersøgels r af ledelsesansvar i afsnit 7.l. I december 2011 og januar 2012 pågik der forhandlinger om en fusion med et andet pengeinstitut, men den 25. januar 2012 modtog Spar Salling Sparekasse en meddelelse om, at det pågældende pengeinstitut alligevel ikke ønskede at indgå i en fusion. Som en konsekvens heraf besluttede bestyrelsen på et møde den l. februar 2012 at stoppe for indløsning og nytegning af garåntkapital, hvilket skete med virkning fra den 2. februar I marts 2012 foretog Finanstilsynet endnu en inspektion i Spar Salling Sparekasse, og der blev i den forbindelse afholdt et møde mellem Finanstilsynet og Spar Sa ling Sparekasse om sparekassens situation. Det var Finanstilsynets opfattelse, at Spar Salling Sparekasse var for optimistisk i sin vurdering af udlånsengagementerne og i utilstrækkeligt omfang havde konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Af sparekassens 40 største engagementer havde Finanstilsynet konstateret et antal engagementer, som enten var meget svage eller med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), hvilket medførte et yderligere nedskrivningsbehov på ca. kr. 34 mio. I april 2012 fremkom Spar Salling Sparekasses eksterne revisorer med en status på revisionen af årsrappoj;ten for Det var revisorernes vurdering, at sparekassens solvensoverdækning var meget spinkel, og revisorerne anbefalede derfor sparekassens ledelse at intensivere søgningen efter ansvarlig kapital eller en fusionspartner, idet risikoen for en lukning af sparekassen ellers ville være "særdeles truende". Den beskedne solvensmæssige overdækning, eksponeringen på landbrugssektoren og denne sektors økonomiske problemer førte til, at Spar Salling Sparekasse.var under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet, hvilket blev me.øelt til Spar Salling Sparekasse i Finanstilsynets afgørelse af 20. april På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse i marts 2012 traf Finanstilsynef salutidig den 20. april 2012 afgørelse om at fastsætte Spar Salling Sparekasses individuelle solvenskrav på 15,5 %. Sparekassens faktiske solvens var 14, l % pr. 31. december 20 Il og ville falde til Il, l % ved indregning af de yderligere nedskrivninger på kr. 34 mio. Side 14/42

15 Ved afgørelsen havde Finanstilsynet lagt særlig vægt på de betydelige svaghedstegn, der knyttede sig til Spar Salling Sparekasses mange store landsbrugseilgagementer. Sammen med afgørelsen modtog Spar Salling Sparekasse et påbud fra Finanstilsynet om at tilvejebringe den manglende kapital dækning, jf. 225 i lov om finansiel virksomhed, inden den 22. april 2012 kl Bestyrelsen besluttede derfor at lade Spar Salling Sparekasse afvikle af Finansiel Stabilitet AIS, såfremt der ikke blev fundet en løsning inden fristens udløb, jf. 16 g, st. l, i lov om finansiel stabilitet. For Spar Salling Sparekasse stod valget herefter mellem en overdragelse af aktiviteten til Den Jyske Sparekasse eller en overdragelse i medfør af kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Foreløbige beregninger foretaget i denne periode viste, at der ikke ville blive fuld dækning til de ikke-efterstillede kreditorer ved en afvikling efter bankpakke III. Derimod ville en overdragelse til Den Jyske Sparekasse give fuld dækning til de ikke-efterstillede kreditorer, herunder almindelige indskydere, idet Garantifonden havde tilbudt at betale en medgift sva-. rende til den beregnede difference mellem den regulerede værdi af aktiverne og de overtagne ikke-efterstillede passiver. Samtidig betød en overdragelse til Den Jyske Sparekasse, at der ikke ville ske en opdeling af sparekassens kunder i "gode/grønne" og "dårlige/røde" kunder, idet samtlige kunder i Spar Sallin'g Sparekasse ville blive overdraget til Den Jyske Sparekasse. På den baggrund besluttede bestyrelsen den 22. april 2012 at underskrive en betinget aftale, jf. ovenfor, om overdragelse af samtlige aktiver og aktiviteter mod samtidig overtagelse af alle ikke-efterstillede passiver til Den Jyske Sparekasse. Overdragelsen blev gennemført med virkning fra den Il. maj 2012, da alle aftalens betingelser på dette tidspunkt var opfyldt. ' Spar Salling Sparekasse indgav herefter egen konkursbegæring den 14. maj og blev samme dato taget under konkursbehandling ved Retten i Viborg, Skifteafdelingen. 5. UNDERSØGELSER OG REALISATION AF AKTIVER Som det fremgår ovenfor, havde Spar Salling Sparekassen forinden konkur ens indtræden indgået og afviklet en overdragelsesaftale med Den Jyske Sparekasse. Side 15/42

16 Som det også fremgår ovenfor, omfattede overdragelsen samtlige aktiver og aktiviteter med tilknytning til pengeinstitutdriften i Spar Salling Sparekasse. Aktiverne i konkursboet er derfor i såvel konkursboets redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l, og 125, stk. 2 samt senere redegørelser opført/opgjort som følger: ''AKTIVER L Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale, indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse A. I henhold til overdragelsesaftalen har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige Sparekassens aktiver efter værdiregulering Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse. af gæld efter værdiregulering Der er i denn(! forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktiverne var mindre end de overtagne ikke efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til balancen pr 20. april2012. Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tiljlyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet AIS (eller ordre) vedrørende ejerandel a( aktier i DLR.Kredit AIS Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Side 16/42

17 Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens. heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK o 00 AKTIVER I ALT(FRIE) DKK 0.00" Konkursboets arbej de med boets mulige aktiver har således i alt væsentlighed vedrørt un, dersøgeiser vedrørende omstødelige forhold, hvorved der ved omstødelse ville blive tilvejebragt midler til de efterstillede kreditorer, alternativt at der var sket en forskelsbehandling de efterstillede kreditorer imellem. Y deriigere har konkursboets undersøgelser vedrørende mulige aktiver været koncentreret om, hvorvidt der er grundlag for at antage, at Spar Salling Sparekasses tidligere ledelse under udøvelsen af deres hverv begik ansvarspådragende handlinger, ligesom konkursboet har undersøgt den generelle proces ved tegningen af garantkapital Konkursboet har i enkelte tilfælde bistået køber, Den Jyske Sparekasse, med forskellige praktiske forhold i forbindelse med overførsel af aktiver med tilhørende sikkerheder. For en nærmere beskrivelse af boets arbejde med at undersøge mulige erstatnings- og/eller omstødelseskrav, herunder konklusionerne på kurators undersøgelser, henvises til det nedenfor i afsnit 6 og 7 anførte. 6. OMSTØDELIGE FORHOLD Idet alle ikke-efterstillede krav er overdraget til -og derme? dækkes af - Den Jyske Sparekasse, er kurators undersøgelser af mulige omstødelige dispositioner begrænset til en undersøgelse af (l) hvorvidt selve overdragelsen til Den Jyske Sparekasse er omstødelig, og (2) hvorvidt der er foretaget omstødelige indløsninger af garantkapital i Spar Salling Sparek sse i perioden op til konkursen. Omstødelighed forudsætter som udgangspunkt - i denne særlige situation --at der ved omstødelse vil blive tilvejebragt midler til de efterstillede kreditorer, alternativt at der er sket en forskelsbehandling de efterstillede kreditorer imellem. 6.1 Overdragelsen af Spar Salling Sparekasse Ved betinget overdragelsesaftale af 22. april 2012 overdrog Spar Salling Sparekasse samtlige aktiver og ikke-efterstillede passiver til Den Jyske Sparekasse. De efterstillede passiver Side 17/42

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere