Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v."

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. XXX af xx.xxx 2009, samt efter aftale med finansministeren, fastsættes: Kapitel 1 Långiver 1. Realkreditinstitutter, nævnt i bilag 1, yder mod statsgaranti efter loven lån til yngre jordbrugere. Kapitel 2 Ansøgning 2. Ansøgning om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema med bistand af en særligt sagkyndig, der er godkendt af FødevareErhverv, jf. 30. Ansøgningen skal attesteres af den særligt sagkyndige. Stk. 2. Ansøgning om statsgaranti for lån efter 3 skal indgives, inden ansøger fylder 40 år og være modtaget i Økonomistyrelsen senest 10 måneder efter erhvervelsen af jordbrugsbedriften. Ved erhvervelsestidspunktet forstås overtagelsesdagen i henhold til endeligt tinglyst skøde. Stk. 3. Ansøgning om statsgaranti for tillægslån efter 4 skal indgives, inden ansøger fylder 40 år, og inden 2 år efter udbetalingen af lånet ydet efter 3. Stk. 4. Ansøgning om statsgaranti for supplerende lån efter 5 skal indgives, inden ansøger fylder 40 år og være modtaget i Økonomistyrelsen senest 12 måneder efter erhvervelsen af det aktiv, jf. 5, stk. 2, på grundlag af hvilket der ansøges om supplerende lån, og senest 7 år efter udbetalingen af det første lån, jf. 3 og 4. Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter 15 til indtræden i driftsfællesskab skal indgives til Økonomistyrelsen samtidig med ansøgning efter stk. 2 eller 3, eller inden indtrædelsen i driftsfællesskabet. Stk. 6. Ansøgning om tilladelse efter 23, stk. 1, til at overtage lån skal være modtaget i Økonomistyrelsen senest 3 måneder efter, at ejendommen er overtaget til hensidden i uskiftet bo, ved arv eller udlagt efter arvelovens bestemmelser. Stk. 7. Ansøgning om statsgaranti for lån efter 10, jf. 6, i lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004 skal indgives efter reglerne herom i bekendtgørelse nr. 90 af 13. februar 2004 om støtteordning for yngre jordbrugere. 2 a. Ansøgning om statsgaranti for lån til interessentskaber skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema med bistand af en særligt sagkyndig, der er godkendt af FødevareErhverv, jf. 30. Ansøgningen skal attesteres af den særligt sagkyndige. Stk. 2. Ansøgning om statsgaranti for lån efter 3 a skal indgives, inden den eller de af interessenterne, der kan udløse et statsgaranteret lån, fylder 40 år, og være modtaget i Økonomistyrelsen senest 10 måneder efter erhvervelsen af jordbrugsbedriften. Ved erhvervelsestidspunktet forstås overtagelsesdagen i henhold til endeligt tinglyst skøde. Stk. 3. Ansøgning om statsgaranti for tillægslån efter 4 a skal indgives, inden den eller de af interessenterne, der kan udløse et statsgaranteret lån,, fylder 40 år og inden 2 år efter udbetalingen af lånet ydet efter 3 a. Stk. 4. Ansøgning om statsgaranti for supplerende lån efter 5 skal indgives, inden den eller de af interessenterne, der kan udløse et statsgaranteret lån,, fylder 40 år og være modtaget i Økonomistyrelsen senest 12 måneder efter erhvervelsen af det aktiv, jf. 5, stk. 2, på grundlag af hvilket der ansøges om supplerende lån, og senest 7 år efter udbetalingen af det første lån, jf. 3 a og 4 a. Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter 23, stk. 1, til at overtage lån skal være modtaget i Økonomistyrelsen senest 3 måneder efter, at ejendommen er overtaget til hensidden i uskiftet bo, ved arv eller udlagt efter arvelovens bestemmelser. Stk. 6. Interessentskabet skal være etableret med en sædvanlig skriftlig interessentskabskontrakt. Det er en betingelse, for udstedelse af statsgaranti til optagelse af lån til yngre jordbrugere, at interessentskabskontrakten godkendes af Økonomistyrelsen. Kontrakten skal indsendes sammen med ansøgning om statsgaranti for lån. Kapitel 3 Bevilling af statsgaranti for lån Bevilling af statsgaranti for lån ved førstegangsetablering 3. Der ydes statsgaranti for lån i forbindelse med en jordbrugers førstegangsetablering på en bedrift, jf. lovens 5, hvis de i kapitel 4 nævnte betingelser er opfyldt. Ved førstegangsetablering forstås, at jordbrugeren ikke tidligere som ejer har drevet nogen del af en jordbrugsbedrift. Stk. 2. Der ydes statsgaranti for lån i forbindelse med en jordbrugers førstegangsetablering, jf. stk. 1, 2. pkt., på en anpart på mindst 20 pct. af en bedrift, hvis de i kapitel 4 nævnte betingelser og den i stk. 3 nævnte betingelse er opfyldt. Bestemmelsen i 14 anvendes med fornøden tilpasning. Stk. 3. Kravet om økonomisk overlevelsesevne, jf. 12, skal opfyldes af såvel ansøger som af alle anpartshavere tilsammen.

2 Stk. 4. Statsgarantien udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger kr. Statsgarantien for lånet kan dog højst udmåles af kr. Stk. 5. I yngre jordbruger-lånets løbetid betaler låntager en præmie til statskassen på 0,70 pct. p.a. af lånets restgæld. 3 a. Der ydes statsgaranti for lån i forbindelse med interessentskaber, der første gang erhverver en jordbrugsbedrift, jf. lovens 5a, hvis de i kapitel 4 nævnte betingelser er opfyldt. Ved førstegangsetablering forstås, at interessentskabet ikke tidligere som ejer har drevet en jordbrugsbedrift, og at den eller de af interessenterne, der kan udløse et statsgaranteret lån, ikke tidligere har etableret sig som selvstændig jordruger. Stk. 2. Kravet om økonomisk overlevelsesevne, jf. 12, skal opfyldes af interessentskabet. Stk. 3. Statsgarantien udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger kr. Statsgarantien for lånet kan dog højst udmåles af kr. Stk. 4. Såfremt flere af interessenterne opfylder kriterierne for at modtage statsgaranterede lån, udmåles lånet højest af kr. multipliceret med antallet af yngre jordbrugere, der kan udløse et statsgaranteret lån. Lånet kan dog højest udgøre 2,5 mio. euro omregnet til danske kroner inklusiv de i 4 a nævnte tillægslån. Stk. 5. I yngre jordbruger-lånets løbetid betaler låntager en præmie til statskassen på 0,70 pct. p.a. af lånets restgæld. Bevilling af statsgaranti for tillægslån 4. Låntagere, der har erhvervet førstegangsetableringsbedriften, jf. lovens 5, efter den 8. december 2003 ikke har indgivet ansøgning om lån inden den 8. oktober 2004, og har fået udmålt lån efter 3, kan ansøge om statsgaranti for et tillægslån, jf. lovens 4 a. Stk. 2. Tillægslån under kr. ydes ikke. Stk. 3. Ansøgeren er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Stk. 4. Låntager betaler en præmie til statskassen på 0,70 pct. p.a. af lånets restgæld i hele lånets løbetid. 4 a. Låntagere, der har fået udmålt lån efter 3 a, kan ansøge om statsgaranti for et tillægslån, jf. lovens 4 a. Stk. 2. Tillægslån under kr. ydes ikke. Stk. 3. Ansøgeren er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Stk. 4. Låntager betaler en præmie til statskassen på 0,70 pct. p.a. af lånets restgæld i hele lånets løbetid. Bevilling af statsgaranti for supplerende lån 5. Der ydes statsgaranti for et eller flere supplerende lån, jf. lovens 10, indtil der er opnået maksimumlån jf. lovens 9. Stk. 2. Statsgarantien for lån efter stk. 1 ydes alene i forbindelse med låntagers erhvervelse af 1) suppleringsjord, 2) anden ejendom til sammenlægning med den belånte ejendom, 3) anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom, 4) anpart af anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom, 5) yderligere anpart af den belånte ejendom, eller 6) anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom og overførsel af det tidligere ydede lån, jf. 24. Stk. 3. Låntager betaler en præmie til statskassen på 0,70 pct. p.a. af lånets restgæld i hele lånets løbetid. Kapitel 4 Betingelse for statsgaranti for lån Krav til bedriften 6. Jordbrugsbedriften skal have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. regnskabsår opgjort efter normtimesatser, jf. bilag 2. Stk. 2. Kravet til arbejdskraftbehov skal være opfyldt i hele lånets løbetid. Stk. 3. Der kan, når helt særlige omstændigheder taler derfor, gøres undtagelse fra kravet i stk. 2, dog højst for en periode på 2 år. Der kan i den forbindelse stilles krav om pengeinstitutgaranti for indfrielse af lånet, hvis arbejdskraftbehovet ikke er opfyldt inden udløbet af den i medfør af 1. pkt. meddelte frist. Økonomisk levedygtig bedrift 7. Ansøger skal godtgøre, at jordbrugsbedriften besidder det nødvendige produktionsapparat, og at den på sigt vil kunne opretholdes som en økonomisk bæredygtig bedrift. Kravet gælder også den jordbrugsbedrift, som ansøger måtte eje en anpart af samt for interessentskaber. Krav til jordbrugeren Erhverve en jordbrugsbedrift

3 8. Ansøger skal være ejer af en jordbrugsbedrift eller en anpart heraf på mindst 20 pct. For interessentskaber gælder, at den eller de af interessenterne, der har udløst et statsgaranteret lån, skal eje en andel af interessentskabet på mindst 20 pct. Stk. 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås en bedrift, der anvendes til landbrug, frilandsgartneri, planteskole, frugtavl, bæravl eller væksthusgartneri, og som omfatter mindst én ejendom, der er undergivet landbrugspligt efter reglerne i landbrugsloven. Stk. 3. For bedrifter, der overvejende anvendes til planteskole, frugtavl, bæravl eller væksthusgartneri, kan der gøres undtagelse fra kravet i stk. 2 om landbrugspligt. Uddannelseskrav 9. Ansøger skal opfylde et af de i bilag 3 fastsatte uddannelseskrav. Stk. 2. Uddannelseskravet efter stk. 1 anses for opfyldt, hvis ansøger har gennemgået en tilsvarende uddannelse i et af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes øvrige medlemslande. Stk. 3. Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1, når særlige omstændigheder taler derfor, herunder at ansøger er blevet forhindret i at fuldføre uddannelsen. Stk. 4. Hvis ansøger etablerer sig på en bedrift inden uddannelsen er helt afsluttet, og særlige omstændigheder taler derfor, kan der gøres undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1, dog højst for en periode på 2 år fra indgivelse af ansøgningen om statsgaranti for lån. Lånet kan i den forbindelse udbetales mod pengeinstitutgaranti for indfrielse af lånet, hvis uddannelseskravet ikke er opfyldt inden udløbet af den i medfør af 1. pkt. meddelte frist. Stk. 5. For interessentskaber gælder, at den eller de af interessenterne, der har udløst et statsgaranteret lån, skal opfylde uddannelseskravet i stk. 1. Egenkapital 10. Ansøgers egenkapital skal ved ansøgning om statsgaranti for lån udgøre mindst 4 pct. af udmålingsgrundlaget, jf. dog 11. Stk. 2. For interessentskaber gælder, at den eller de af interessenterne, der har udløst et statsgaranteret lån, skal opfylde kravet om egenkapital jf. stk. 1. Stk. 3. Egenkapitalen skal dokumenteres ved ansøgers nettoformue opgjort ved en status på et opgørelsestidspunkt, der højst kan ligge 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet. Stk. 4. Der skal udarbejdes en aktuel status, hvis der siden opgørelsestidspunktet, jf. stk. 2, er sket væsentlige ændringer i ansøgers nettoformue, og disse væsentlige ændringer ikke skyldes udgifter i forbindelse med køb af jordbrugsbedriften m.v., investeringer eller sædvanlige dispositioner i forbindelse med driften af jordbrugsbedriften. Stk. 5. Status skal omfatte samtlige ansøgers aktiver og gældsposter. Indbo og lignende samt indestående på pensionsordninger kan ikke indgå i denne status. Stk. 6. Værdien af jordbrugsejendomme opgøres på grundlag af den af det långivende realkreditinstitut foretagne vurdering, der skal omfatte driftsinventar, driftsmateriel og besætning. Værdien af driftsinventar og driftsmateriel, der ikke er omfattet af vurderingen, opgøres enten på grundlag af købsfaktura og efter reduktion for driftsmæssige afskrivninger eller på grundlag af en særlig vurdering foretaget af det långivende realkreditinstitut. Værdien af besætning, der ikke er omfattet af vurderingen, opgøres enten efter skattelovgivningens regler eller på grundlag af en særlig vurdering foretaget af det långivende realkreditinstitut. Værdien af potteplanter under kultur og containerplanter opgøres på grundlag af en særlig vurdering foretaget af det långivende realkreditinstitut. Andre jordbrugsaktiver, herunder salgsbeholdninger, værdiansættes efter skattelovgivningens regler. Stk. 7. Økonomistyrelsen godkender vurderinger foretaget efter stk. 5. Stk. 8. Finansielle aktiver opgøres efter skattelovgivningens regler. Stk. 9. Værdien af aktiver ud over de i stk. 5 og 7, nævnte, fastsættes som værdien i handel og vandel, opgjort af en uvildig og kyndig vurderingsmand, der kan godkendes af Økonomistyrelsen. Stk. 10. Gæld, der fradrages ved opgørelsen af egenkapitalen, opgøres i overensstemmelse med skattelovgivningens regler. Stk. 11. Ægtefællens eller samleverens egenkapital opgjort som nettoformue, jf. stk. 2-5 og stk. 7-9, kan indgå i opgørelsen af ansøgers egenkapital. 11. For ansøgere, der opfylder et af uddannelseskravene i bilag 4, skal egenkapitalen udgøre mindst 2 pct. af udmålingsgrundlaget. Stk. 2. For interessentskaber gælder, at den eller de af interessenterne, der har udløst et statsgaranteret lån, skal opfylde kravet om egenkapital jf. stk. 1 Stk. 3. Uddannelseskravet efter stk. 1, anses endvidere for opfyldt, hvis ansøger har gennemgået en tilsvarende uddannelse i et af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes øvrige medlemslande. Økonomisk overlevelsesevne 12. Ansøger skal ved budgetter godtgøre jordbrugsbedriftens økonomiske overlevelsesevne. Stk. 2. Kravet om økonomisk overlevelsesevne anses for opfyldt, hvis det på baggrund af ansøgning, eventuelle driftsregnskaber og flerårige drifts- og likviditetsbudgetter godtgøres, 1) at ansøger kan afdrage og forrente sin gæld, 2) at ansøger og dennes eventuelle ægtefælle eller samlever kan opnå positiv konsolidering, og 3) at ansøger kan tilvejebringe den for driften nødvendige likviditet. Stk. 3. Opgørelse af positiv konsolidering sker på grundlag af ansøgers og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers samlede økonomi, herunder andre indtægter, privatforbrug og skat. Opgørelse sker efter sædvanlige regnskabsprincipper, herunder værdiansættelse af besætning og beholdninger, afskrivninger og beregnet skat.

4 Ansøgers beskæftigelse på bedriften 13. Ansøger skal mindst anvende 833 timer pr. regnskabsår på jordbrugsbedriften, opgjort efter normtimesatser, jf. bilag 2. Stk. 2. For interessentskaber gælder, at den eller de af interessenterne, der har udløst et statsgaranteret lån, skal opfylde kravet om beskæftigelse jf. stk. 1 Stk. 3. Kravet om beskæftigelse, jf. stk. 1, skal være opfyldt i hele lånets løbetid. Stk. 4. Der kan, når helt særlige omstændigheder taler derfor, gøres undtagelse fra kravet i stk. 2, jf. 6, stk. 3. Drift for egen regning og risiko 14. Ansøger skal selv drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. dog stk. 2, og 15. Stk. 2. Kravet om selv at drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko anses for opfyldt, uanset om driften af en del af jordbrugsbedriften lægges over i et aktie- eller anpartsselskab eller lignende, hvis kravene til beskæftigelse og arbejdskraftbehov opfyldes på den resterende del af jordbrugsbedriften. Tilsvarende gælder ved bortforpagtning af jord og udlejning af driftsbygninger. Stk. 3. Kravet om selv at drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko anses for opfyldt, uanset om driften af en del af eller hele den jordbrugsbedrift, som ansøger er ejer eller medejer af, lægges over i et interessentskab, hvis ansøger opfylder kravene til beskæftigelse og arbejdskraftbehov i interessentskabet og på den resterende del af sin bedrift, jf. også 15 om driftsfællesskaber. Stk. 4. Ved Økonomistyrelsens vurdering af egen regning og risiko efter stk. 2 kan der stilles betingelser, herunder om at låntager på Økonomistyrelsens anmodning er pligtig til at indsende driftsregnskab vedrørende aktie- eller anpartsselskabet eller interessentskabet til gennemsyn senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning og om, at låntager skal give underretning, hvis interessentskabskontrakten eller deltagerkredsen ændres. Driftsfællesskaber 15. Der kan, efter indgivelse af ansøgning herom, gives tilladelse til, at den jordbrugsbedrift, som ansøger eller låntager er ejer eller medejer af, helt eller delvist indgår i et driftsfællesskab mellem jordbrugsbedrifter. Driftsfællesskabet skal være organiseret som et personligt ansvarligt interessentskab bestående af fysiske personer, og dets eneste formål skal være landbrugseller gartneridrift. Tilladelsen kan gives, hvis 1) ansøgers eller låntagers ejerandel af interessentskabet udgør mindst 20 pct., og ansøgers eller låntagers dispositionsret mindst svarer hertil, 2) kravet om økonomisk overlevelsesevne, jf. 12, opfyldes af såvel ansøger som af alle driftsfællesskabets deltagere tilsammen, og 3) der fortsat mindst er et arbejdskraftbehov pr. regnskabsår opgjort efter normtimer på den af ansøger eller låntager ejede jordbrugsbedrift svarende til det i 6, stk. 1, fastsatte arbejdskraftbehov, beregnet på grundlag af den produktion, der finder sted på den af ansøger eller låntager ejede jordbrugsbedrift. Stk. 2. Ved tilladelse efter stk. 1 kan der stilles betingelser, herunder om at låntager på Økonomistyrelsens anmodning er pligtig til at indsende interessentskabets driftsregnskab til gennemsyn senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning og om, at låntager skal give underretning, hvis interessentskabskontrakten eller deltagerkredsen ændres. Endvidere kan der stilles betingelser om, at låntager skal give underretning, hvis ejer- eller dispositionsforhold i det i stk. 3 omhandlede selskab ændres. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1, om at interessentskabet udelukkende skal bestå af fysiske personer, kan der dog, når særlige omstændigheder gør sig gældende, efter indgivelse af ansøgning herom, gives tilladelse til, at ansøger eller låntager indtræder i et driftsfællesskab, der er organiseret som et interessentskab, hvor en enkelt af deltagerne er et selskab, der har erhvervet den deltagende jordbrugsbedrift efter reglerne i 20 i lov om landbrugsejendomme. Tilladelsen kan gøres betinget af, at jordbrugeren i selskabet opfylder uddannelseskravet i 9, og af, at de fysiske personers samlede ejerandel af interessentskabet udgør over 50 pct. og af, at deres dispositionsret over interessentskabet mindst svarer hertil. Stk. 4. Hvis der opnås tilladelse efter stk. 1, kan ansøgers eller låntagers arbejdstid i driftsfællesskabet medregnes ved opfyldelsen af det i 13, stk. 1, fastsatte beskæftigelseskrav. Kapitel 5 Udmålingsgrundlaget for lån 16. Udmålingsgrundlaget for lån efter 3 og 3 a er den konstaterede handelspris, som fremgår af det endeligt tinglyste skøde, omregnet til kontant handelspris efter Realkreditrådets omregningstabeller, jf. 23, stk. 4, i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Stk. 2. For lån efter 3 og 3 a korrigeres den kontante handelspris for værdien af ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget af ansøger forud for ansøgningstidspunktet. Værdien af disse ændringer attesteres af den særligt sagkyndige på separat erklæring ud fra købs- og salgsfakturaer, jf. dog stk. 5. Stk. 3. Værdien af besætning kan opgøres som værdien i henhold til købsfaktura med tillæg af differencen mellem vurdering af besætningen og købsfakturaen, hvis vurderingen og købsfakturaen omfatter samme art og antal dyr. Stk. 4. Udmålingsgrundlaget for lånet kan ikke overstige den ved en vurdering af jordbrugsbedriften på ansøgningstidspunktet ansatte kontante handelsværdi, jf. stk. 6. Stk. 5. Ejendommens kontante handelsværdi, jf. stk. 4, ansættes ud fra en vurdering til låneefterretning foretaget af det långivende realkreditinstitut. Vurderingen skal være foretaget mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet og skal afspejle ejendommens aktuelle tilstand.

5 Stk. 6. Ejendommens kontante handelsværdi, jf. stk. 4 og 5, godkendes af Økonomistyrelsen. Stk. 7. Hvis det långivende realkreditinstitut er sælger af ejendommen, eller af anden grund er inhabil, skal den kontante handelsværdi ansættes ud fra en vurdering til låneefterretning foretaget af en vurderingsmand godkendt af Økonomistyrelsen. Denne vurdering vil ved ansøgning om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere blive anset for en vurdering foretaget af det långivende realkreditinstitut, jf. dog stk. 6. Stk. 8. Udgiften til vurdering afholdes af ansøger. Stk. 9. Ved etablering inden for væksthusgartneri kan værdien af jordbrugsbedriftens beholdning af potteplanter under kultur på ansøgningstidspunktet tillægges jordbrugsbedriftens kontante handelsværdi ved låneudmålingen. Tilsvarende gælder for planteskolers beholdning af containerplanter. Værdien af potteplanter under kultur og containerplanter opgøres på grundlag af en særlig vurdering foretaget af det långivende realkreditinstitut. Stk. 10. Ved etablering på en anpart af en jordbrugsbedrift ansættes anpartens kontante handelsværdi på grundlag af anpartens forholdsmæssige størrelse og jordbrugsbedriftens samlede kontante handelsværdi. Stk. 11. Ved etablering på en anpart af en jordbrugsbedrift kan udmålingsgrundlaget for lånet omfatte hele jordbrugsbedriften, hvis ansøger ejer mindst halvdelen af jordbrugsbedriften, og den resterende del ejes af ansøgers ægtefælle eller samlever, og ægtefællen eller samleveren opfylder betingelserne for ydelse af statsgaranti for lån, bortset fra det i 9 nævnte uddannelseskrav. Stk. 12. Udmålingsgrundlaget for lånet reduceres med værdien af erhvervsaktiver, hvortil ansøger modtager eller overtager bevilget støtte til investeringer efter anden lovgivning. Stk. 13. Udmålingsgrundlaget for supplerende lån, jf. 5, er den konstaterede handelspris af det i 5, stk. 2, nævnte aktiv omregnet til kontant handelspris, jf. stk. 1. Den kontante handelspris reduceres med værdien af nettoreduktioner af det i 5, stk. 2, nævnte aktiv, indtil ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget for lånet kan ikke overstige den ved en vurdering af det erhvervede aktiv til låneefterretning af det långivende realkreditinstitut på ansøgningstidspunktet ansatte kontante handelsværdi. 17. Uanset bestemmelserne i 16, stk. 2 og 25, stk. 3, kan tilbehør, som ansøger overdrager til et driftsfællesskab, jf. 15, indgå i udmålingsgrundlaget for lånet efter 3 og 3 a, hvis tilbehøret kan medtages i værdiansættelsen af ansøgers ejendom efter reglerne i 11, stk. 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 18. Udmålingsgrundlaget ved ansøgninger om tillægslån efter 4 og 4 a på grundlag af erhvervelse af førstegangsetableringsbedriften efter den 1. januar 2006 udgør det beløb for værdien af betalingsrettighederne, der er fastsat i det endelige tinglyste skøde eller i et andet dokument udstedt i forbindelse med erhvervelsen af førstegangsetableringsbedriften. I udmålingsgrundlaget kan kun indgå betalingsrettigheder, der vedrører den erhvervede førstegangsetableringsbedrift. Økonomistyrelsen skal godkende det i 1. pkt. fastsatte beløb. Stk. 2. Lånet udmåles med 90 pct. af udmålingsgrundlag, der følger af stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Lånet kan dog kun udmåles med 70 pct. af det udmålingsgrundlag, der følger af stk. 1, hvis det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. lovens 8, stk. 1 og 2, er større end den kontante handelspris, jf. lovens 8, stk. 1. Stk. 4. Lånet kan dog sammen med det ordinære efter 3 udmålte lån højst udmåles til et beløb svarende til 30 pct. af det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. lovens 8, stk. 1, 2 og 4. Ved denne beregning kan værdiansættelsen højst indgå med kr. Kapitel 6 Selvskyldnerkaution for lånet 19. Hvis en ægtefælles eller samlevers nettoformue medregnes i opgørelsen af ansøgers egenkapital, jf. 10, skal ægtefællen eller samleveren ved påtegning på pantebrevet tegne selvskyldnerkaution for lånet, eller en del heraf, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Udmåles lånet efter 16, stk. 11, skal ægtefællen eller samleveren ved påtegning på pantebrevet tegne selvskyldnerkaution for en del af lånet svarende til ægtefællens eller samleverens ejerandel af bedriften, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Økonomistyrelsen kan kræve selvskyldnerkaution af medejere af driftsfællesskaber, der ikke er låntagere for lånet, hvis driftsfællesskabets produktion er en forudsætning for lånets sandsynlige tilbagebetaling. Stk. 4. En efter stk. 1-3 krævet selvskyldnerkaution kan erstattes af en pengeinstitutgaranti for samme beløb. Stk. 5. En efter stk. 1 eller 2 krævet selvskyldnerkaution kan af Økonomistyrelsen frigives i lånets løbetid, hvis særlige forhold begrunder det, herunder i tilfælde af skilsmisse og lign. Kapitel 7 Lånets pantesikring og foranstående prioriteter 20. Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i jordbrugernes ejendomme efter de bestående pantehæftelser således, at lånene, eksklusive eventuelt tillægslån, jf. 4 og 4 a, i forbindelse med restgælden på disse pantehæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontantværdi, jf. lovens 9, stk. 4. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan Økonomistyrelsen f.eks. ved driftsfællesskaber og lign. tillade at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter 3, 3 a og 5, jf. 3 og 3 a, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontantværdi. Det vil være en betingelse, at lånet sammenlagt får placering inden for 95 pct. af den kontante handelsværdi af de ejendomme og det tilbehør, der indgår i sambelåningen. Stk. 2. Lån ydet på grundlag af en anpart af en jordbrugsbedrift, der kun består af én ejendom, skal pantesikres i hele ejendommen. Består den af ansøger ejede jordbrugsbedrift af mere end én ejendom, skal lånet normalt pantesikres i alle under jordbrugsbedriften hørende ejendomme i deres helhed og inden for 95 pct. af ejendommenes samlede kontante handelsværdi, jf. lovens 9, stk. 4.

6 Stk. 3. Tillægslånet ydet efter 4 og 4 a skal ved lånets udbetaling have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi. Stk. 4. Ved beregning af lånets pantesikkerhed skal foranstående pantehæftelsers nominelle værdi omregnes til kontantværdi ved anvendelse af Realkreditrådets omregningstabeller, jf. 23, stk. 4, i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Foranstående ejerpantebreve og skadesløsbreve og lign. kan kun respekteres inden for et pålydende, der skønnes påkrævet til sikring af eksisterende gældsforpligtelser eller et efter jordbrugsbedriftens forhold rimeligt behov for driftskredit. Lånets oprykkende panteret i forhold til foranstående ejerpantebreve, skadesløsbreve og lignende skal sikres. Det er en betingelse for ydelse af lån og tilbagerykning af lån, at foranstående pantehæftelsers vilkår, bl.a. med hensyn til rente-, afdrags- og opsigelsesbetingelser, kan godkendes. Stk. 5. Lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift kan tillades tinglyst med prioritet forud for lån efter loven. Efter tilbagerykning skal lån efter loven have pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. lovens 11. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan Økonomistyrelsen ved driftsfællesskaber og lignende, tillade, at lån efter loven, opnår pantsikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi. Det vil være en betingelse, at lånet sammenlagt får placering inden for 95 pct. af den kontante handelsværdi af de ejendomme og det tilbehør, der indgår i sambelåningen. Stk. 6. Ved overførsel af lån til ny ejendom, jf. 24, skal lånet være pantesikret i den erhvervede ejendom som anført i stk. 1, og kan respektere nødvendig låntagning til finansiering af erhvervelsen af ejendommen under hensyntagen til frigjorte midler ved salget af den tidligere ejede bedrift. Kapitel 8 Lånetyper m.v. 21. Lånet ydes som 20-årigt nominelt forrentet lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Lånet kan ikke optages på indeksvilkår og som stående lån. Lånet kan alene optages i danske kroner eller euro. Stk. 2. De udmålte lån efter 3, 3 a 4 og 4 a, kan udbetales som et samlet lån. Dette lån skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. lovens 8, stk. 1. Kapitel 9 Konvertering 22. Lånet kan til hver tid konverteres til et nyt lån med fortsat statsgaranti. Konverteringslånet ydes efter reglerne i kapitel 8. Stk. 2. Anmodning om konverteringslån indgives til et af de realkreditinstitutter, der er omfattet af aftalen om ydelse af yngre jordbrugerlån, jf. bilag 1. Stk. 3. Det nye lån kan alene udgøre et beløb svarende til kontantværdien af restgælden på det lån, der konverteres, opgjort på tilbudstidspunktet for konverteringen. Omkostninger, der er forbundet med konverteringen, kan ikke indgå i udmålingen af det nye lån. Stk. 4. Restløbetiden på det nye lån kan højst overstige restløbetiden på det lån, der konverteres, med én termin. Stk. 5. Det nye lån skal have samme vilkår og prioritetsmæssige stilling som det lån, der konverteres. Stk. 6, Anmodning om kreditorskifte skal indgives til Økonomistyrelsen forud for kreditorskiftet. Kapitel 10 Overtagelse, overførsel og forfald af lånet 23. Erhverver låntagers efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved arv, eller erhverver låntagers efterlevende samlever adkomst på den belånte ejendom ved arv, kan ægtefællen eller samleveren opnå tilladelse til at overtage lånet, hvis den pågældende opfylder betingelsen i Et skyldigt lånebeløb kan tillades overført til en ny ejendom på de hidtidige vilkår, hvis låntager erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf. Stk. 2. Ved overførsel af det skyldige lånebeløb må lånebeløbet ikke overstige det lån, der kunne ydes til etablering på den nye ejendom. 25. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog 23 og 24. Stk. 2. Lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom. Stk. 3. Lånet kan forlanges forholdsmæssigt nedbragt, hvis ejendommens kontante handelsværdi, nedbringes ved salg af en del af ejendommen, og den derved reducerede kontante handelsværdi ville danne udmålingsgrundlag for et mindre lån end restgælden på det ydede lån. Stk. 4. Lånet kan forlanges indfriet, hvis betingelserne om arbejdskraftbehov, beskæftigelse, drift for egen regning og risiko, samt for deltagelse i et driftsfællesskab ikke længere er opfyldt. Stk. 5. Lånet kan forlanges indfriet, hvis det er overtaget af et selskab, og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt. Stk. 6. Lånet kan forlanges indfriet, hvis præmien, jf. lovens 4, stk. 4, og lovens 4a, stk. 4, ikke indbetales rettidigt. Stk. 7. Lånet kan forlanges indfriet, hvis låntager har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelser, der er truffet i henhold til lovens bestemmelser vedrørende støtteordning for yngre jordbrugeres etablering eller denne bekendtgørelse.

7 Stk. 8. Lånet kan forlanges indfriet, hvis betingelser stillet i forbindelse med ydelse af statsgarantien for lånet eller i forbindelse med ydelsen af lånet ikke er opfyldt. Stk. 9. Låntager skal give underretning til Økonomistyrelsen, hvis der indtræder forhold, der medfører, at lånet forfalder helt eller delvist, jf. stk. 1-3, eller kan kræves indfriet, jf. stk. 4, 5 og 8. Stk. 10. Misligholder låntager vilkårene i pantebrevet for lånet, eller forfalder lånet helt eller delvist, skal det långivende realkreditinstitut give underretning til Økonomistyrelsen. Stk. 11. Lånet kan forlanges indfriet, hvis interessentskabet, der har fået lån efter 3 a, foretager udskiftning i medlemskredsen jf. 25 a. 25 a. Økonomistyrelsen skal godkende ind- og udtræden af interessenter i et interessentskab med statsgaranteret lån. En godkendelse kan være betinget af supplerende sikkerhed. Stk. 2. Såfremt en yngre jordbruger, der har udløst det statsgaranterede lån for et interessentskab, udtræder af dets medlemskreds eller sælger en del af sin andel, skal det statsgaranterede lån, herunder tillægslån og supplerende lån, nedskrives tilsvarende, Kapitel 11 Statsgaranti for lånet 26. Lånet er sikret ved statsgaranti i hele løbetiden. Statsgarantien dækker tab på lån, hvis låntager misligholder forpligtelsen til at indfri lånet. Tabene skal dokumenteres af det långivende realkreditinstitut og godkendes af Økonomistyrelsen. Stk. 2. I tilfælde af misligholdelse som nævnt i stk. 1 kan Økonomistyrelsen bestemme, at statsgarantien helt eller delvist skal bortfalde, herunder hvis det långivende realkreditinstitut ikke har opfyldt underretningspligten efter 25, stk. 10, medmindre betydningen heraf må anses for mindre væsentlig. Kapitel 12 Opkrævning af præmie 27. Det långivende realkreditinstitut opkræver i forbindelse med opkrævning af terminsydelse den i lovens 4, stk. 4 og lovens 4 a, stk. 4, omhandlede præmie. Kapitel 13 Administration og kontrol 28. Økonomistyrelsen træffer afgørelse om ydelse af statsgaranti for lån og træffer i øvrigt alle afgørelse efter denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. FødevareErhverv træffer afgørelse vedrørende Økonomistyrelsen foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandlingen samt efterfølgende kontrol. Stk. 2. Ansøger skal føre driftsregnskab i hele lånets løbetid. Stk. 3. Ansøger er pligtig til på Økonomistyrelsens anmodning at indsende driftsregnskabet til gennemsyn senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Stk. 4. Til brug for den i stk. 1 nævnte kontrol kan Økonomistyrelsen indhente oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder. Stk. 5. Økonomistyrelsen udøver de i lovens 20, stk. 2 og 3, jf. lovens kapitel 3, nævnte beføjelser. Kapitel 14 Særligt sagkyndige 30. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende personer til som særligt sagkyndige at bistå ansøgere med at udfærdige og indsende ansøgning efter 3-5. Stk. 2. Det er en betingelse for at blive godkendt som særligt sagkyndig, at den pågældende er 1) økonomikonsulent ansat i en af jordbrugets organisationer, 2) statsautoriseret revisor eller registreret revisor, eller 3) har en uddannelse, der svarer til de krav, der gælder for de i nr. 1 eller 2, nævnte personer. Stk. 3. Det er desuden en betingelse, at den pågældende har bred erfaring med og er beskæftiget med rådgivning af jordbrugere inden for følgende områder: 1) udarbejdelse af regnskaber og budgetter, 2) investeringer, 3) finansiering, og 4) produktionsøkonomi. Stk. 4. Det er yderligere en betingelse, at den pågældendes klientgrundlag er af en sådan størrelse og karakter, at funktionen som særligt sagkyndig kan anvendes i praksis. Stk. 5. En tilbagekaldelse af godkendelsen kan finde sted, hvis betingelserne i stk. 3 eller 4, ikke længere opfyldes, eller hvis den særligt sagkyndige: 1) ikke i ét år har virket som særligt sagkyndig,

8 2) afgiver eller medvirker til at afgive urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med sin funktion som særligt sagkyndig, 3) bevidner noget, som den pågældende ikke har kendskab til eller 4) udviser grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin funktion som særligt sagkyndig. Stk. 6. Personer, der er godkendt efter Forbedringsordningen er fortsat godkendt som særligt sagkyndige, jf. stk. 1. Kapitel 15 Klageadgang 31. Afgørelser truffet af Økonomistyrelsen efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøger, låntager eller dennes repræsentant. Stk. 2. Klagen skal indsendes til Økonomistyrelsen. 32. Afgørelser truffet af FødevareErhverv, jf. 30, kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Stk. 2. Klagen skal indsendes til FødevareErhverv. Kapitel 16 Straffebestemmelser 33. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, 3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller denne bekendtgørelse, 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften efter lovens 20, stk. 2, eller 6) undlader at udlevere eller indsende materiale, eller yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 20, stk. 3. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig rede til inden for en nærmere frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning. Kapitel 17 Ikrafttrædelse 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 866 af 25. august 2008 om støtteordning for yngre jordbrugere. Nævnte bekendtgørelse gælder dog fortsat for ansøgninger, der er indgivet under nævnte bekendtgørelse. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den XX. XX 2009 Eva Kjer Hansen / Søren Sørensen Aftale Bilag 1 I henhold til 7 og 7a i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008, har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. november 2007 indgået aftale med DLR Kredit A/S, Nykredit A/S, Nordea Realkreditaktieselskab og Realkredit Danmark A/S med følgende indhold: 1. Realkreditinstituttet forpligter sig til at yde lån efter loven mod statsgaranti efter lovens regler og bekendtgørelsen. Realkreditinstituttet forpligter sig til at yde lånet som mindst én af de lånetyper, der er mulige efter bekendtgørelsen. 2. For lån ydet efter loven, betales et administrationsbidrag, der ikke må overstige et vejet gennemsnit af realkreditinstituttets satser på øvrige lån til den pågældende kunde.

9 3. Lån, for hvilke der er ydet statsgaranti, forfalder i henhold til gældende bestemmelser i lov og bekendtgørelse samt almindelige pantebrevsvilkår, men kan derudover ikke opsiges af kreditor. 4. Realkreditinstituttet kan opkræve gebyrer svarende til, hvad der gælder for realkreditinstituttets øvrige lån. 5. Aftaleparterne indgår en administrationsaftale om lån, tilbagerykning, relaksation, opkrævning af præmie etc., indløsning og administration af nødlidende panter, dækning af tab omfattet af statsgarantien m.v. Administrationsaftalen vil være en integreret del af nærværende aftale. 6. Denne aftale løber indtil videre. Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel. Normtimesatser Bilag 2 Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år areal (ha) Korn/raps/frø/ærter m.v Handelsroer/kartofler Foderroer Sædskiftegræs/helsæd Vedvarende græs Udyrkede arealer opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Malkekøer inkl årskøer Timer pr. årsko Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning) producerede slagtekalve Timer pr. slagtekalv 10 7 Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) årskøer Timer pr. årsko Søer og smågrise, antal timer/årsso årssøer Timer pr. årsso Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år producerede slagtesvin Timer pr. 100 slagtesvin Bier, antal timer pr. bistade/år bistade > 400

10 Timer pr. bistade Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr Heste, timer pr. avlsdyr 37 Mink, timer pr. avlstæve 2 Får, timer pr. moderfår 5 Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr 15 Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk producerede stk < ½ mill. >= ½ mill Timer pr producerede stk. 4,6 3,9 Frilandsgartneri antal timer/ha/år Jordbær med selvpluk 180 Jordbær uden selvpluk 1200 Konsumgulerøder 300 Industrigulerødder 25 Hvidkål og kinakål 300 Blomkål og rosenkål 300 Icebergsalat 300 Porrer 850 Kepaløg, såløg 170 Knoldselleri 350 Væksthuse antal timer/m2/år Grøntsager 1 Afskårne blomster 1 Store potteplanter 2 Små potteplanter 5 Frugtplantage antal timer/ha/år Konsum 320 Industri 120 Pyntegrønt antal timer/ha/år Juletræer og klippegrønt 100 (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst) Uddannelseskrav Bilag 3 Landbrug: I tilfælde af at bedriften overvejende agtes anvendt til landbrug, skal ansøger have gennemført: 1) produktionslederuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, 2) virksomhedslederuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, 3) agrarøkonomuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, 4) driftslederuddannelsen (grønt bevis), jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om landbrugets overbygningsuddannelser, 5) agrarøkonomuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om landbrugets overbygningsuddannelser, samt have gennemført mindst 17 måneders erhvervsmæssig beskæftigelse, der svarer til reglerne for praktik i forbindelse med uddannelsen til faglært landmand, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til faglært landmand, 6) agronom- eller jordbrugsøkonomuddannelsen eller bacheloruddannelse inden for disse uddannelser, samt have gennemført praktik som anført under nr. 5, 7) jordbrugsteknologuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug, samt have gennemført praktik som anført under nr. 5, 8) jordbrugsteknikeruddannelsen i retningen landbrugstekniker, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om jordbrugsteknikeruddannelsen, samt have gennemført praktik som anført under nr. 5,

11 9) landbrugsteknikeruddannelsen, jf. bekendtgørelse nr. 492 af 3. september 1973 om landbrugsteknikereksamen ved landbrugsskolerne, samt have gennemført praktik som anført under nr. 5, eller 10) landmandsuddannelsen (»det grønne bevis«), som den var fastlagt af Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug. Frilandsgartneri, planteskole, frugt- eller bæravl: I tilfælde af at bedriften overvejende agtes anvendt til frilandsgartneri, planteskole, frugtavl, eller bæravl, skal ansøger have gennemført: 1) produktionsgartneruddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, 2) produktionslederuddannelsen samt have gennemført mindst 17 måneders erhvervsmæssig beskæftigelse, der svarer til reglerne for praktik i forbindelse med uddannelsen til produktionsgartner, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til produktionsgartner, 3) hortonomuddannelsen eller bacheloruddannelse inden for denne uddannelse, samt have gennemført praktik som anført under nr. 2, 4) jordbrugsteknologuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug, samt have gennemført praktik som anført under nr. 2, 5) jordbrugsteknikeruddannelsen i retningen gartneritekniker, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om jordbrugsteknikeruddannelsen, samt have gennemført praktik som anført under nr. 2, eller 6) gartneruddannelsen (»gartnerfagets grønne bevis«), som den var fastlagt af Dansk Erhvervsgartnerforening. Væksthusgartneri: I tilfælde af at bedriften overvejende agtes anvendt til væksthusgartneri skal ansøger have gennemført: 1) væksthusgartneruddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, 2) produktionslederuddannelsen samt have gennemført mindst 17 måneders erhvervsmæssig beskæftigelse, der svarer til reglerne for praktik i forbindelse med uddannelsen til produktionsgartner, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til væksthusgartner, 3) hortonomuddannelsen eller bacheloruddannelse inden for denne uddannelse, samt have gennemført praktik som anført under nr. 2, 4) jordbrugsteknologuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug, samt have gennemført praktik som anført under nr. 2, 5) jordbrugsteknikeruddannelsen i retningen gartneritekniker, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om jordbrugsteknikeruddannelsen, samt have gennemført praktik som anført under nr. 2, eller 6) gartneruddannelsen (»gartnerfagets grønne bevis«), som den var fastlagt af Dansk Erhvervsgartnerforening. Uddannelseskrav ved nedsat egenkapitalkrav Bilag 4 Landbrug: Hvis bedriften overvejende agtes anvendt til landbrug, skal ansøger have gennemført: 1) virksomhedslederuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur 2) agrarøkonomuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur 3) udvidet driftslederuddannelse (grønt diplom), jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om landbrugets overbygningsuddannelser, 4) agrarøkonomuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om landbrugets overbygningsuddannelser, 5) agronom- eller jordbrugsøkonomuddannelsen eller bacheloruddannelse inden for disse uddannelser, 6) jordbrugsteknologuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug, 7) jordbrugsteknikeruddannelsen i retningen landbrugstekniker, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om jordbrugsteknikeruddannelsen, eller 8) uddannelsen»grønt diplom«, som den var fastlagt af Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug, Danmarks Landboungdom og De Danske Landbrugsskoler. Frilandsgartneri, planteskole, frugtavl, bæravl eller væksthusgartneri: Hvis bedriften overvejende agtes anvendt til frilandsgartneri, planteskole, frugtavl, bæravl eller væksthusgartneri skal ansøger have gennemført: 1) hortonomuddannelsen eller bacheloruddannelse inden for denne uddannelse, 2) jordbrugsteknologuddannelsen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug, eller 3) jordbrugsteknikeruddannelsen i retningen gartneritekniker, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om jordbrugsteknikeruddannelsen.

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere