1.7 Regnskabsopgørelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.7 Regnskabsopgørelse 2011"

Transkript

1 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722, , , ,5-27,3 Generelle tilskud og udligninger 472,1 654,2 629,3 628,7-25,5 Indtægter i alt 4.194, , , ,2-52,8 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -93,6-91,1-90,7-83,0 8,2 Transport og infrastruktur -136,8-115,0-118,8-123,3-8,3 Undervisning og kultur , , , ,6-3,2 Sundhedsområdet -255,7-259,5-267,5-252,4 7,1 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,8 62,0 Fællesudgifter og administration -440,5-499,9-477,9-429,5 70,4 Udgifter i alt , , , ,7 136,2 3) Renter m.v. -1,6-18,7-18,6-20,8-2,1 RESULAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOM- -74,7 154,6 50,7 235,7 81,1 HED 4) Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -19,5-43,1-74,3-50,7-7,6 Transport og infrastruktur -20,2-32,5-37,2-29,2 3,3 Undervisning og kultur -44,6-56,2-119,5-84,5-28,3 Sundhedsområdet -3,2 0,0-4,1-3,7-3,7 Sociale opgaver og beskæftigelse -33,1-132,6-154,5-111,7 20,9 Fællesudgifter og administration -36,6-15,2-19,8-8,6 6,6 Anlægsudgifter i alt -157,4-279,6-409,4-288,4-8,9 5) Ejendomssalg/byggemodning Salg af jord 105,7 41,1 109,3 71,6 30,5 Køb af jord incl. Byggemodning -11,2-20,6-43,2-24,3-3,7 Total udgifter og indtægter 94,5 20,6 66,1 47,3 26,7 Anlæg samt ejendomssalg/byggemodning -62,9-259,0-343,3-241,1 17,8 Resultat af det skattefinansierede område -137,6-104,4-292,6-5,4 98,9 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 6) Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 6,6-8,0-7,1-2,6 5,4 Anlæg (indtægter - udgifter) 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 7,8-8,0-7,1-2,6 5,4 Resultat af det skatte- og det brugerfinansierede område -129,8-112,3-299,7-8,0 104,3 9

2 1.8 Finansieringsoversigt Note i årets priser Resultat af det skatte- og brugerfinansierede område Tilgang af likvide aktiver Oprindeligt Korr. Afvigelse ifht. opr. -129,8-112,3-299,7-8,0 104,3 7) Optagne lån 87,6 77,5 103,9 103,9 26,4 Tilgang i alt -42,2-34,8-195,8 95,9 130,7 Anvendelse af likvide aktiver 8) Afdrag på lån -59,6-63,7-63,7-62,7 1,0 9) Øvrige finansforskydninger -60,1 106,2 121,5 207,4 101,2 Anvendelse i alt -119,8 42,4 57,8 144,7 102,3 Kursregulering af likvide aktiver 4,4 3,2 3,2 10) Anvendelse af likvide aktiver -157,5 7,6-138,0 243,7 236,2 1.9 Uddrag af balance Note (- angiver gæld) mio. kr. i årets priser primo Anlægsaktiver 3.309, ,4 Omsætningsaktiver 298,9 284,9 Kortfristet formue/gæld 10) Likvide aktiver -25,2 218,6 11) Kortfristede tilgodehavender 32,6-0,1 12) Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtigelse -245,1-358,6 12) Feriepengeforpligtigelse -363,9-358,3 Kortfristet formue/gæld i alt -601,6-498,4 Langfristet formue/gæld 13) Langfristede tilgodehavender 2.861, ,6 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 133,6 116,7 15) Langfristet gæld , ,8 Langfristet formue/gæld i alt 1.773, ,5 16) Egenkapital , ,3 17) Leje- og leasingforpligtelser -50,4-43,9 18) Hensatte forpligtigelser -762,4-734,1 Note Poster uden for den finansielle status 19) Kautions- og garantiforpligtelser 913,8 Kautions- og garantiforpligtelser sammen med andre kommuner 4.882,1 10

3 1.10 Noter til regnskabsopgørelse og balance 1) Indtægter Skatter I er der i alt indgået 3.902,5 mio. kr. i skatter. Skatteindtægterne kan specificeres som følger: Skatter Budget Korr. Kommunal indkomstskat 3.158, , , ,4 Selskabsskat 50,9 46,8 46,8 46,8 Anden skat (andel af 48 E) 6,4 5,1 5,1 3,8 Grundskyld 403,5 429,4 429,4 434,1 Dækningsafgift 103,0 119,0 88,6 86,3 I alt 3.722, , , ,5 Der er en samlet mindreindtægt på 27,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til en mindreudgift i forbindelse med midtvejsreguleringen til afregning vedrørende det skrå skatteloft på 2,0 mio. kr. For forskerskat for indkomståret, er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. og for kommunens andel af dødsbobeskatning er der en mindreindtægt på 2,6 mio. kr, i alt 0,7 mio. kr. i merindtægt/mindreudgift. For grundskyld er der en merindtægt på 4,7 mio. kr. og for dækningsafgift er der en mindreindtægt på 32,7 mio. kr. Mindreindtægten på i alt 28,0 mio. kr. kan henføres til kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt. Til mindreindtægten er der givet tillægsbevilling på 30,4 mio. kr. Tilskud og udligning I er der i alt en nettoindtægt på 628,7 mio. kr., som er sammensat af tilskud fra de mellemkommunale udligningsordninger, bloktilskud fra staten, udligning af selskabsskat, bidrag til regionen samt momsudligningsordningen. Generelle tilskud og udligning Budget Korr. Mellemkommunal udligning 156,7 187,1 187,1 187,1 Bloktilskud, staten 290,9 314,4 309,4 309,7 Modregning vedr. afståelse af energivirksomheder -96,4-2,1-2,1-2,1 Efterreguleringer 60,8 0,0 0,0 0,0 Udligning af selskabsskat 20,1 9,7 9,7 9,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -6,1-6,5-6,5-6,5 Bidrag til regionerne -108,2-109,5-109,5-109,5 Særlige tilskud 155,6 261,2 241,2 241,4 Udligning af købsmoms -1,3 0,0 0,0-1,1 I alt 472,1 654,2 629,3 628,7 Der er en mindreindtægt på 25,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. I løbet af er der givet tillægsbevillinger for i alt 25,0 mio. kr. Tillægsbevillingen er givet i forbindelse med midtvejsreguleringen og fordeler sig med en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. vedr. bloktilskud og en mindreindtægt på 20,0 mio. kr. som følge af omlægning af beskæftigelsestilskud. Den resterende mindreindtægt/merudgift på 0,6 mio. kr. består af en merindtægt på 1,5 mio. kr.,som skyldes tilbageførsel af resttilskudspuljen til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder jf. 19 i udligningsloven, en merudgift på 1,3 mio. kr., som skyldes 11

4 efterregulering af beskæftigelsestilskud, en mindreudgift på 0,3 mio. kr., som skyldes afsat til modregning ved individuel skattesanktion som ikke er udmøntet, samt merudgifter til kommunens momsudligningsordning på 1,1 mio. kr., som skyldes efterreguleringer fra. 2) Nettodriftsudgifter (ex. forsyningsvirksomhed) For udviklingen i nettodriftsudgifterne henvises til tabel 1.2 i det indledende afsnit. 3) Renter Renteindtægter og udgifter Renteindtægter: Budget Korr. -likvide aktiver 9,6 9,1 9,2 10,8 -kortfristede tilgodehavender 1,5 1,7 1,7 2,3 -langfristede tilgodehavender 14,5 10,1 10,1 12,1 -udlæg forsyningsvirksomheder 6,0 0,0 0,0 6,9 -kursgevinst 11,5 0,0 0,0 4,4 Indtægter i alt 43,1 20,9 21,0 36,5 Renteudgifter: -kortfristet gæld -3,6-1,9-1,9-11,3 -langfristet gæld: -18,4-37,5-37,5-22,7 skattefinansieret område -14,1-31,8-31,8-19,0 selvejende institutioner -0,1-0,1-0,1-0,1 ældreboliger -4,2-5,6-5,6-3,6 -udlæg forsyningsvirksomheder -0,3-0,1-0,1-0,4 -kurstab -22,4-0,0-0,0-22,9 Udgifter i alt -44,7-39,5-39,5-57,3 Nettorenteudgifter i alt -1,6-18,7-18,6-20,8 sresultatet viser en nettorenteudgift i på i alt 20,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end oprindeligt teret merindtægter på i alt 15,6 mio. kr. og merudgifter på 17,8 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på i alt 15,6 mio. kr. Der er en merindtægt på 1,7 mio. kr. vedr. likvide aktiver som skyldes større kassebeholdning end forudsat ved lægningen. Kortfristede tilgodehavender udviser en merindtægt på 0,6 mio. kr. For langfristede tilgodehavender er der en merindtægt på 2,0 mio. kr. som skyldes forhøjelse af renten på udlån til lån til betaling af ejendomsskat. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder udviser en merindtægt 6,9 mio. kr. som skyldes at forrentning af tilgodehavendet har været teret på driften. Herudover har kursgevinster har givet en merindtægt på 4,4 mio. kr., som vedrører swap-aftaler. På udgiftssiden er i alt en merudgift på 17,8 mio. kr. Renter af kortfristet gæld udviser en merudgift på 9,4 mio. kr., som skyldes renteberegning i forbindelse med kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, blandt andet ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt og ændring af status for gymnasier til selvejende institutioner. Merudgift til forrentning af mellemværende med renovationsområdet udgør 0,3 mio. kr. Renter af langfristet gæld udviser en mindreudgift på 14,8 mio. kr. Udgifter til swap-aftaler udviser en merudgift på 20,1 mio.kr. Herudover en merudgift til realiseret kurstab på obligationsbeholdningen på 2,9 mio. kr. 12

5 Den samlede nettomerudgift til swap-aftaler bliver 15,7 mio. kr., bestående af en merudgift på 20,1 mio. kr. og en merindtægt på 4,4 mio. kr. Udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til renter af langfristet gæld på lån med variabel rente som udgør 14,8 mio. kr. Udgiften opstår ved at en del af låneportefølgen er omlagt til fast forrentning for at opfylde rammerne i kommunens lånepolitik for valg af fast og variabel rente. 4) Nettoanlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) De samlede nettoanlægsudgifter udgør 288,4 mio.kr. Det er i forhold til det oprindelige 8,9 mio. kr. mere end forventet og i forhold til det korrigerede er det 121,0 mio. kr. mindre end forventet. For yderligere beskrivelse henvises til tabel 1.4. i det indledende afsnit. 5) Ejendomssalg / byggemodning Den samlede nettoindtægt vedr. ejendomssalg og byggemodning udgør 47,3 mio.kr. I forhold til det oprindelige er der en nettomerindtægt/mindreudgift på 26,7 mio. kr. og i forhold til det korrigerede er der en mindreindtægt/merudgift på 18,8 mio. kr. For yderligere beskrivelse henvise til tabel 1.5 i det indledende afsnit. 6) Resultat af det brugerfinansierede område Fra består det brugerfinansierede område alene af renovationsområdet. I det oprindelige var indregnet et nettodriftsunderskud på 8,0 mio.kr. et viser imidlertid et nettodriftsunderskud på 2,6 mio.kr. svarende til en merindtægt/mindreudgift på 5,4 mio.kr. i forhold til det oprindelige og en merindtægt/mindreudgift på 4,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede. Der er ikke afholdt anlægsudgifter i. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende/gæld hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med virksomhedens resultat incl. forrentning. Kommunens gæld til renovationsområdet er i nedbragt med 2,6 mio. kr. til 33,6 mio. kr. kr. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med overskuddet/underskuddet incl. forrentning. De øvrige områder er selskabsdannet pr. 1. januar, og der er udarbejdet gældsbreve på mellemværendet som afdrages over 10 år. Forskellen på primo og ultimo for spildevand og vand består af det betalte afdrag for. Pr. 31. december er tilgodehavendet i varmeforsyningen ekstraordinært indfriet. I er der udarbejdet gældsbrev på pensionsforpligtigelsen. Mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. + angiver kommunens tilgodehavende Primo Spildevandsanlæg 100,4 90,6 Varmeforsyning 26,2 0,0 Vandforsyning 43,2 39,0 Roskilde Forsyning, pensionsforpligtigelse 22,9 20,7 Renovationsordning -36,2-33,6 I alt 156,50 116,7 13

6 Iflg. bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder må kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne pr. 31. december ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunes kassekredit. Reglens overholdelse kan opgøres således: Likvide beholdninger 218,6 Ledigt træk på kassekredit i Danske Bank 67,0 285,6 Gæld til renovationsområdet -33,6 Forskel 252,0 7) Optagne lån Det oprindelige udviser en låneoptagelse på 77,5 mio. kr. Det korrigerede på 103,9 mio. kr. er tilrettet svarende til lånerammen for året samt forbrug i forhold til lånedispensationer for. Budget Korrigeret Låneoptagelse 77,5 87,1 87,1 Låneoptagelse, ældreboliger 0,0 16,8 16,8 I alt 77,5 103,9 103,9 Låneramme optaget i, incl. regulering af a/c lånoptagelse i december Formål: Udlån til lån til betaling af ejendomsskatter 27,8 Energibesparende foranstaltninger -3,1 Dispensation overført fra ,4 Dispensation, kvalitetsfondsmidler -2,5 Dispensation, øvrige områder -1,8 Lån hjemtaget i marts 20,9 Energibesparende foranstaltninger 18,8 Køb af jordarealer 19,8 Overført fra tidligere år Dispensation, kvalitetsfondsmidler 12,0 Dispensation, øvrige områder 2,3 Kvalitetsfondsmidler Folkeskoleområdet 5,6 Øvrige områder 7,7 Lån hjemtaget i december 66,2 I alt 87,1 8) Afdrag på lån Budget Korrigeret Kommunekredit m.fl. 53,9 59,0 59,0 57,5 Selvejende institutioner 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreboliger 5,4 4,4 4,4 4,9 I alt 59,6 63,7 63,7 62,7 14

7 Der er et mindreforbrug til afdrag på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige som fordeler sig med et merforbrug på 0,5 mio. kr. lån i ældreboliger og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrige lån. 9) Øvrige finansforskydninger mio.kr. + = øgede tilgodehavender/mindre gæld - = reduktion i tilgodehavender/ øget gæld Øvrige finansforskydninger: Opr. Korr. Ændring af kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0-31,4 Ændring af langfristede tilgodehavender. -2,3-16,4-19,9 Ændring af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 0,0 0,0-44,6 Ændring i tilgodehavender i alt -2,3-16,4-95,9 Ændring af kortfristet gæld -103,8-105,1-111,5 i alt -106,2-121,5-207,4 Finansforskydningerne viser en formindskelse af kort og langfristede tilgodehavender med netto 95,9 mio. kr., mens der i det oprindelige var forudsat en formindskelse med 2,3 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender er samlet formindsket med 31,4 mio. kr. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 39,0 mio. kr. Tilgodehavendet består af restrefusion fra. Tilgodehavender i betalingskontrol er formindsket med 487,4 mio. kr., mens mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er forøget med 503,3 mio. kr. den store ændring skyldes en ændret konteringspraksis af ejendomsskattetilsvaret for efter overgang til KMD Opus Debitor. Andre tilgodehavender er formindsket med 8,3 mio. kr., heraf er tilgodehavender vedr. salg af fast ejendom formindsket med 10,3 mio. kr. mens tilgodehavender vedr. købsmoms er forøget med 3,5 mio. kr. Langfristede tilgodehavender er samlet formindsket med 19,9 mio. kr. Udlån til beboerindskud er forøget med 2,5 mio. kr. som ikke har været teret. Andre langfristede tilgodehavender er forøget med 19,5 mio. kr., heraf er udlån til betaling af ejendomsskat forøget med 20,2 mio. kr., hvilket dog er 16,8 mio. kr. mindre end teret. Deponerede beløb for udlån mv. er nedbragt med 41,9 mio. kr. som består af frigivelse af uforbrugte midler på 24,6 mio. kr. som blev deponeret i på grund af at anlægsmidler på kvalitetsfondsområderne ikke blev brugt fuldt ud. Desuden er der frigivet deponering fra salg af Roskilde El-forsyning. Deponering frigives med 1/10 årligt hvortil kommer afkast og udgør i 15,8 mio. kr. Herudover er der frigivet 1,5 mio. kr. vedr. et ophørt lejemål på Navervej. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder som består af kommunens tilgodehavende i forbindelse med selskabsdannelsen er nedbragt med 44,6 mio. kr., heraf vedr. 26,2 mio. kr. fuld indfrielse af tilgodehavende vedr. varmeforsyningen. Kortfristet gæld er forøget med 111,5 mio. kr., mens der var teret med en forøgelse på 103,8 mio. kr. Byggekredit afsat til opførelse af plejeboliger i Trekroner, udviser et mindre træk på 39,1 mio. kr. som er overført til Generelt indeholder finansforskydninger en mængde mellemregningskonti, forskydninger i tilgodehavender og gæld samt reguleringer af betalinger/opkrævninger i forsupplements- og supplementsperioden. Stort set alle disse forskydninger er udtryk for et øjebliksbillede pr. 31. december og har ingen bevillingsmæssig, men kun en finansiel funktion. 15

8 10) Likvide aktiver ultimo og ændring i likvide aktiver. Beholdningen af likvide aktiver blev forøget med 243,7 mio. kr., hvilket er 236,1 mio. kr. mere end tet og den likvide beholdning udgør ved udgangen af 218,6 mio. kr. Primo Bevægelser - i bevægelser angiver forbrug Beholdning af likvide aktiver -25,2 218,6 Budgetteret kasseforøgelse 7,6 Skatter -27,3 Tilskud og udligning -25,5 Drift skattefinansieret 136,2 Renter -2,1 Anlæg skattefinansieret -8,9 Ejendomssalg/byggemodning 26,7 Drift brugerfinansieret 5,4 Anlæg brugerfinansieret 0,0 Lånoptagelse 26,4 Afdrag på lån 1,0 Øvrige finansforskydninger 101,2 Kursregulering af likvide aktiver* 3,2 Ændring i likvide aktiver 243,7 Kursreguleringen består af urealiseret kursgevinst på både frie- og deponerede midler. 11) Kortfristede tilgodehavender Primo + angiver tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender 32,6-0,1 Heraf: Tilgodehavender hos staten 24,1-14,9 Tilgodehavender i betalingskontrol 639,7 150,8 Andre tilgodehavender 42,2 30,3 Mellemregning vedr. forudbetalte udgifter -717,2-213,9 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 43,8 47,6 Kortfristede tilgodehavender udgør i alt -0,1 mio. kr. ultimo. Tilgodehavenderne er formindsket med 32,7 mio. kr. i. Finansforskydninger udgør 31,4 mio.kr. Forskellen på 1,3 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på status, heraf vedrører 3,8 mio. kr. reguleringer ved indregning af regnskaber fra de selvejende institutioner i kommunens balance. Desuden bogføres afskrivning af uerholdelige restancer direkte på status. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 39,0 mio. kr. saldoen er udtryk for en gæld til staten bestående af restrefusion. Tilgodehavender i betalingskontrol er formindsket 488,9 mio. kr., heraf udgør finansforskydninger 487,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. afskrivninger af uerholdelige restancer. Mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er forøget med 503,3 mio. kr. den store ændring skyldes en ændret konteringspraksis af ejendomsskattetilsvaret for efter overgang til KMD Opus Debitor. Andre tilgodehavender er formindsket med 11,9 mio. kr., heraf udgør finansforskydninger 8,3 mio. kr. og 3,6 mio. kr. afskrivninger af uerholdelige restancer. 16

9 Endelig er tilgodehavender vedr. selvejende institutioner forøget med 3,8 mio. kr. 12) Kortfristet gæld - angiver gæld Primo Kortfristet gæld -609,0-716,9 Heraf: Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto) -0,0-0,0 Fonds, legater mv. (netto) -12,4-12,2 Kassekreditter og byggelån -17,4-83,0 Kortfristet gæld til staten -29,0-27,1 Mellemregning, kirkeskat -0,7-0,0 Gæld til andre kommuner og regioner -1,1-12,2 Skyldige feriepenge -363,9-358,3 Anden kortfristet gæld -236,0-217,6 Mellemregningskonti 95,1 40,9 Selvejende institutioner -43,6-47,3 Den kortfristede gæld er i forhold til primobalancen for samlet forøget fra 609,1 mio. kr. til 716,9 mio. kr., eller med i alt netto 107,8 mio. kr. Finansforskydninger udgør 111,5 mio.kr. Forskellen på 3,7 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, som bl.a. skyldes afskrivninger og værdireguleringer. Kassekreditter og byggelån er forøget med 65,6 mio. kr. som består af byggekredit optaget i forbindelse med ældreboligbyggeri i Trekroner. Endelig låneprioritering vil ske i Mellemregningskonti udviser et tilgodehavende som er formindsket med 54,2 mio. kr. til 40,9 mio. kr. Forøgelsen kan henføres til afregning af likviditetsudlæg for Roskilde Forsyning i forbindelse med overgang til A/S. 13) Langfristede tilgodehavender + angiver tilgodehavender Primo Langfristede tilgodehavender 2.861, ,6 Heraf: Pantebreve 2,5 2,5 Aktier og andelsbeviser mv , ,7 Tilgodehavende hos grundejere 0,2 0,2 Udlån til beboertilskud 11,7 13,8 Andre tilgodehavender, som bl.a. består af: 316,1 333,5 Lån til ejendomsskatter 240,0 260,2 Henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift 29,7 29,7 Hensættelse til Grundejernes Investeringsfond 3,2 3,2 Autolån 8,9 7,7 Øvrige 34,3 32,7 Deponerede beløb for lån m.v. 164,8 123,0 I er der sket en formindskelse i de samlede langfristede tilgodehavender på 59,3 mio. kr. til i alt 2.802,6 mio. kr. Finansforskydninger udgør 19,8 mio.kr., mens forskellen på 39,4 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, heraf er 36,9 reguleringer af selskaber, hvor kommunen er medejer. Ejerandelen beregnes efter indre værdi. 17

10 Andre tilgodehavender består af: Udlån til Lån til betaling af ejendomsskatter som er forøget med 20,2 mio. kr. Øvrige langfristede tilgodehavender er faldet med 1,6 mio. kr., som vedrører tilbagebetaling af depositum, indfrielse af lån ydet til Roskilde Produktionsskole samt afskrivning af tilgodehavende vedrørende Hedebakken overtaget fra Roskilde Amt. Deponerede beløb for udlån mv. er nedbragt med 41,9 mio. kr. som består af frigivelse af uforbrugte midler på 24,6 mio. kr. som blev deponeret i på grund af at anlægsmidler på kvalitetsfondsområderne ikke blev brugt fuldt ud. Desuden er der frigivet deponering fra salg af Roskilde Elforsyning. Deponering frigives med 1/10 årligt hvortil kommer afkast og udgør i 15,8 mio. kr. Herudover er der frigivet 1,5 mio. kr. vedr. et ophørt lejemål på Navervej. 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder For udlæg vedr. forsyningsvirksomheder henvises til tabel 1.6 i det indledende afsnit. 15) Langfristet gæld - angiver gæld Primo Langfristet gæld , ,7 Heraf Gæld til kommunekredit m.fl , ,4 Gæld vedr. selvejende institutioner -1,6-1,3 Gæld vedr. ældreboliger -196,2-209,2 Langfristet gæld ekskl. leasing, i alt , ,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -50,4-43,9 Den langfristede gæld ekskl. leasing er i i alt forøget fra 1.221,7 mio. kr. til 1.262,9 mio. kr. eller netto 41,2 mio. kr. som består af låneoptagelse på 103,9 mio. kr. jf. note 7, index- og kursregulering på -0,2 mio. kr. samt afdrag på -62,7 mio. kr. 16) Finansiel egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde udtryk for kommunens formue. For at skabe balance mellem aktiver og passiver på den finansielle status optages nettoforskellen på en balancekonto også kaldet den finansielle egenkapital. - angiver gæld primo ultimo Modpost for anlægsaktiver , ,3 Øvrige balancekonto -359,3-380,0 Finansiel egenkapital i alt , ,3 17) Leje- og leasing forpligtelser Roskilde Kommune havde ved regnskabsafslutningen samlede leje- og leasingforpligtelser for i alt 43,9 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. ved udgangen af. 18

11 18) Hensatte forpligtigelser - angiver gæld Primo Hensatte forpligtigelser -762,4-734,1 Heraf Pensionsforpligtigelser -751,2-723,0 Åremålsansættelser -3,7-3,7 Arbejdsskader -7,4-7,4 Hensatte forpligtigelser er i formindsket med 28,3 mio. kr. som kan henføres til pensionsforpligtigelser. Der er i ikke foretaget aktuarberegning af pensionsforpligtigelsen, men alene reguleret i forhold til de afholdte udgifter i driftsregnskabet. Der er efter vurdering ikke optaget forpligtigelser vedr. eventuelle retssager. 19) Kautions- og garantiforpligtelser Regaranti for statsgaranterede lån (boligbyggeri) 107,5 Regaranti for statsgaranterede lån (institutioner) 0,1 Regaranti for statsgaranterede lån (boligsanering og byfornyelse) Anden kommunal garanti, (boligbyggeri) Anden kommunal garanti, (institutioner) Anden kommunal garanti, (boliger for ældre) Anden kommunal garanti, (boligsanering og byfornyelse) 31,8 515,0 Boligindskudslån 0,8 Garanti ydet til Roskilde Forsyning A/S 113,8 Garanti ydet til Roskilde Kongres og Idrætscenter 18,6 I alt 913,8 47,8 47,0 31,5 In solidum med andre kommuner: 4.882,1 Roskilde Kommune havde ved regnskab kautions- og garantiforpligtelser for i alt 913,6 mio. kr. i forbindelse med lån til boligbyggeri mv. Endvidere hæfter Roskilde Kommune sammen med en række øvrige kommuner i forbindelse med HNG, KARA/Noveren, VEKS og Trafikselskabet Movia. Roskilde Kommunes indskudsandel af Trafikselskabet Movia (førhen HUR) stammer fra det tidligere Roskilde Amt. Roskilde Kommune har endvidere et tilgodehavende i Landsbyggefonden som efter reglerne i Budget- og regnskabssystemet nulstilles i balancen ultimo. Beløbet udgør 187,3 mio. kr. 19

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele

Læs mere

Indhold. Indledende afsnit Hvordan gik det i De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indhold. Indledende afsnit Hvordan gik det i De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 3 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Forord. Joy Mogensen. Borgmester

Forord. Joy Mogensen. Borgmester Forord et for viser igen i år et positivt resultat for Roskilde Kommune. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 39,2 mio. kr. Det betyder, at kommunen er gået fra et lille budgetteret

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2015? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2015? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 3 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 7 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 7 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Regnskabet for Joy Mogensen Borgmester

Regnskabet for Joy Mogensen Borgmester et for har været et godt år for Roskilde Kommune. Et overskud på 166 mio. kr. på driften kerneservicen vidner om en forsvarlig forvaltning af kommunens midler. Det er 69 mio. kr. bedre, end vi forventede,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere