1.7 Regnskabsopgørelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.7 Regnskabsopgørelse 2011"

Transkript

1 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722, , , ,5-27,3 Generelle tilskud og udligninger 472,1 654,2 629,3 628,7-25,5 Indtægter i alt 4.194, , , ,2-52,8 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -93,6-91,1-90,7-83,0 8,2 Transport og infrastruktur -136,8-115,0-118,8-123,3-8,3 Undervisning og kultur , , , ,6-3,2 Sundhedsområdet -255,7-259,5-267,5-252,4 7,1 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,8 62,0 Fællesudgifter og administration -440,5-499,9-477,9-429,5 70,4 Udgifter i alt , , , ,7 136,2 3) Renter m.v. -1,6-18,7-18,6-20,8-2,1 RESULAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOM- -74,7 154,6 50,7 235,7 81,1 HED 4) Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -19,5-43,1-74,3-50,7-7,6 Transport og infrastruktur -20,2-32,5-37,2-29,2 3,3 Undervisning og kultur -44,6-56,2-119,5-84,5-28,3 Sundhedsområdet -3,2 0,0-4,1-3,7-3,7 Sociale opgaver og beskæftigelse -33,1-132,6-154,5-111,7 20,9 Fællesudgifter og administration -36,6-15,2-19,8-8,6 6,6 Anlægsudgifter i alt -157,4-279,6-409,4-288,4-8,9 5) Ejendomssalg/byggemodning Salg af jord 105,7 41,1 109,3 71,6 30,5 Køb af jord incl. Byggemodning -11,2-20,6-43,2-24,3-3,7 Total udgifter og indtægter 94,5 20,6 66,1 47,3 26,7 Anlæg samt ejendomssalg/byggemodning -62,9-259,0-343,3-241,1 17,8 Resultat af det skattefinansierede område -137,6-104,4-292,6-5,4 98,9 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 6) Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 6,6-8,0-7,1-2,6 5,4 Anlæg (indtægter - udgifter) 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 7,8-8,0-7,1-2,6 5,4 Resultat af det skatte- og det brugerfinansierede område -129,8-112,3-299,7-8,0 104,3 9

2 1.8 Finansieringsoversigt Note i årets priser Resultat af det skatte- og brugerfinansierede område Tilgang af likvide aktiver Oprindeligt Korr. Afvigelse ifht. opr. -129,8-112,3-299,7-8,0 104,3 7) Optagne lån 87,6 77,5 103,9 103,9 26,4 Tilgang i alt -42,2-34,8-195,8 95,9 130,7 Anvendelse af likvide aktiver 8) Afdrag på lån -59,6-63,7-63,7-62,7 1,0 9) Øvrige finansforskydninger -60,1 106,2 121,5 207,4 101,2 Anvendelse i alt -119,8 42,4 57,8 144,7 102,3 Kursregulering af likvide aktiver 4,4 3,2 3,2 10) Anvendelse af likvide aktiver -157,5 7,6-138,0 243,7 236,2 1.9 Uddrag af balance Note (- angiver gæld) mio. kr. i årets priser primo Anlægsaktiver 3.309, ,4 Omsætningsaktiver 298,9 284,9 Kortfristet formue/gæld 10) Likvide aktiver -25,2 218,6 11) Kortfristede tilgodehavender 32,6-0,1 12) Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtigelse -245,1-358,6 12) Feriepengeforpligtigelse -363,9-358,3 Kortfristet formue/gæld i alt -601,6-498,4 Langfristet formue/gæld 13) Langfristede tilgodehavender 2.861, ,6 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 133,6 116,7 15) Langfristet gæld , ,8 Langfristet formue/gæld i alt 1.773, ,5 16) Egenkapital , ,3 17) Leje- og leasingforpligtelser -50,4-43,9 18) Hensatte forpligtigelser -762,4-734,1 Note Poster uden for den finansielle status 19) Kautions- og garantiforpligtelser 913,8 Kautions- og garantiforpligtelser sammen med andre kommuner 4.882,1 10

3 1.10 Noter til regnskabsopgørelse og balance 1) Indtægter Skatter I er der i alt indgået 3.902,5 mio. kr. i skatter. Skatteindtægterne kan specificeres som følger: Skatter Budget Korr. Kommunal indkomstskat 3.158, , , ,4 Selskabsskat 50,9 46,8 46,8 46,8 Anden skat (andel af 48 E) 6,4 5,1 5,1 3,8 Grundskyld 403,5 429,4 429,4 434,1 Dækningsafgift 103,0 119,0 88,6 86,3 I alt 3.722, , , ,5 Der er en samlet mindreindtægt på 27,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til en mindreudgift i forbindelse med midtvejsreguleringen til afregning vedrørende det skrå skatteloft på 2,0 mio. kr. For forskerskat for indkomståret, er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. og for kommunens andel af dødsbobeskatning er der en mindreindtægt på 2,6 mio. kr, i alt 0,7 mio. kr. i merindtægt/mindreudgift. For grundskyld er der en merindtægt på 4,7 mio. kr. og for dækningsafgift er der en mindreindtægt på 32,7 mio. kr. Mindreindtægten på i alt 28,0 mio. kr. kan henføres til kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt. Til mindreindtægten er der givet tillægsbevilling på 30,4 mio. kr. Tilskud og udligning I er der i alt en nettoindtægt på 628,7 mio. kr., som er sammensat af tilskud fra de mellemkommunale udligningsordninger, bloktilskud fra staten, udligning af selskabsskat, bidrag til regionen samt momsudligningsordningen. Generelle tilskud og udligning Budget Korr. Mellemkommunal udligning 156,7 187,1 187,1 187,1 Bloktilskud, staten 290,9 314,4 309,4 309,7 Modregning vedr. afståelse af energivirksomheder -96,4-2,1-2,1-2,1 Efterreguleringer 60,8 0,0 0,0 0,0 Udligning af selskabsskat 20,1 9,7 9,7 9,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -6,1-6,5-6,5-6,5 Bidrag til regionerne -108,2-109,5-109,5-109,5 Særlige tilskud 155,6 261,2 241,2 241,4 Udligning af købsmoms -1,3 0,0 0,0-1,1 I alt 472,1 654,2 629,3 628,7 Der er en mindreindtægt på 25,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. I løbet af er der givet tillægsbevillinger for i alt 25,0 mio. kr. Tillægsbevillingen er givet i forbindelse med midtvejsreguleringen og fordeler sig med en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. vedr. bloktilskud og en mindreindtægt på 20,0 mio. kr. som følge af omlægning af beskæftigelsestilskud. Den resterende mindreindtægt/merudgift på 0,6 mio. kr. består af en merindtægt på 1,5 mio. kr.,som skyldes tilbageførsel af resttilskudspuljen til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder jf. 19 i udligningsloven, en merudgift på 1,3 mio. kr., som skyldes 11

4 efterregulering af beskæftigelsestilskud, en mindreudgift på 0,3 mio. kr., som skyldes afsat til modregning ved individuel skattesanktion som ikke er udmøntet, samt merudgifter til kommunens momsudligningsordning på 1,1 mio. kr., som skyldes efterreguleringer fra. 2) Nettodriftsudgifter (ex. forsyningsvirksomhed) For udviklingen i nettodriftsudgifterne henvises til tabel 1.2 i det indledende afsnit. 3) Renter Renteindtægter og udgifter Renteindtægter: Budget Korr. -likvide aktiver 9,6 9,1 9,2 10,8 -kortfristede tilgodehavender 1,5 1,7 1,7 2,3 -langfristede tilgodehavender 14,5 10,1 10,1 12,1 -udlæg forsyningsvirksomheder 6,0 0,0 0,0 6,9 -kursgevinst 11,5 0,0 0,0 4,4 Indtægter i alt 43,1 20,9 21,0 36,5 Renteudgifter: -kortfristet gæld -3,6-1,9-1,9-11,3 -langfristet gæld: -18,4-37,5-37,5-22,7 skattefinansieret område -14,1-31,8-31,8-19,0 selvejende institutioner -0,1-0,1-0,1-0,1 ældreboliger -4,2-5,6-5,6-3,6 -udlæg forsyningsvirksomheder -0,3-0,1-0,1-0,4 -kurstab -22,4-0,0-0,0-22,9 Udgifter i alt -44,7-39,5-39,5-57,3 Nettorenteudgifter i alt -1,6-18,7-18,6-20,8 sresultatet viser en nettorenteudgift i på i alt 20,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end oprindeligt teret merindtægter på i alt 15,6 mio. kr. og merudgifter på 17,8 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på i alt 15,6 mio. kr. Der er en merindtægt på 1,7 mio. kr. vedr. likvide aktiver som skyldes større kassebeholdning end forudsat ved lægningen. Kortfristede tilgodehavender udviser en merindtægt på 0,6 mio. kr. For langfristede tilgodehavender er der en merindtægt på 2,0 mio. kr. som skyldes forhøjelse af renten på udlån til lån til betaling af ejendomsskat. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder udviser en merindtægt 6,9 mio. kr. som skyldes at forrentning af tilgodehavendet har været teret på driften. Herudover har kursgevinster har givet en merindtægt på 4,4 mio. kr., som vedrører swap-aftaler. På udgiftssiden er i alt en merudgift på 17,8 mio. kr. Renter af kortfristet gæld udviser en merudgift på 9,4 mio. kr., som skyldes renteberegning i forbindelse med kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, blandt andet ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt og ændring af status for gymnasier til selvejende institutioner. Merudgift til forrentning af mellemværende med renovationsområdet udgør 0,3 mio. kr. Renter af langfristet gæld udviser en mindreudgift på 14,8 mio. kr. Udgifter til swap-aftaler udviser en merudgift på 20,1 mio.kr. Herudover en merudgift til realiseret kurstab på obligationsbeholdningen på 2,9 mio. kr. 12

5 Den samlede nettomerudgift til swap-aftaler bliver 15,7 mio. kr., bestående af en merudgift på 20,1 mio. kr. og en merindtægt på 4,4 mio. kr. Udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til renter af langfristet gæld på lån med variabel rente som udgør 14,8 mio. kr. Udgiften opstår ved at en del af låneportefølgen er omlagt til fast forrentning for at opfylde rammerne i kommunens lånepolitik for valg af fast og variabel rente. 4) Nettoanlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) De samlede nettoanlægsudgifter udgør 288,4 mio.kr. Det er i forhold til det oprindelige 8,9 mio. kr. mere end forventet og i forhold til det korrigerede er det 121,0 mio. kr. mindre end forventet. For yderligere beskrivelse henvises til tabel 1.4. i det indledende afsnit. 5) Ejendomssalg / byggemodning Den samlede nettoindtægt vedr. ejendomssalg og byggemodning udgør 47,3 mio.kr. I forhold til det oprindelige er der en nettomerindtægt/mindreudgift på 26,7 mio. kr. og i forhold til det korrigerede er der en mindreindtægt/merudgift på 18,8 mio. kr. For yderligere beskrivelse henvise til tabel 1.5 i det indledende afsnit. 6) Resultat af det brugerfinansierede område Fra består det brugerfinansierede område alene af renovationsområdet. I det oprindelige var indregnet et nettodriftsunderskud på 8,0 mio.kr. et viser imidlertid et nettodriftsunderskud på 2,6 mio.kr. svarende til en merindtægt/mindreudgift på 5,4 mio.kr. i forhold til det oprindelige og en merindtægt/mindreudgift på 4,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede. Der er ikke afholdt anlægsudgifter i. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende/gæld hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med virksomhedens resultat incl. forrentning. Kommunens gæld til renovationsområdet er i nedbragt med 2,6 mio. kr. til 33,6 mio. kr. kr. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med overskuddet/underskuddet incl. forrentning. De øvrige områder er selskabsdannet pr. 1. januar, og der er udarbejdet gældsbreve på mellemværendet som afdrages over 10 år. Forskellen på primo og ultimo for spildevand og vand består af det betalte afdrag for. Pr. 31. december er tilgodehavendet i varmeforsyningen ekstraordinært indfriet. I er der udarbejdet gældsbrev på pensionsforpligtigelsen. Mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. + angiver kommunens tilgodehavende Primo Spildevandsanlæg 100,4 90,6 Varmeforsyning 26,2 0,0 Vandforsyning 43,2 39,0 Roskilde Forsyning, pensionsforpligtigelse 22,9 20,7 Renovationsordning -36,2-33,6 I alt 156,50 116,7 13

6 Iflg. bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder må kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne pr. 31. december ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunes kassekredit. Reglens overholdelse kan opgøres således: Likvide beholdninger 218,6 Ledigt træk på kassekredit i Danske Bank 67,0 285,6 Gæld til renovationsområdet -33,6 Forskel 252,0 7) Optagne lån Det oprindelige udviser en låneoptagelse på 77,5 mio. kr. Det korrigerede på 103,9 mio. kr. er tilrettet svarende til lånerammen for året samt forbrug i forhold til lånedispensationer for. Budget Korrigeret Låneoptagelse 77,5 87,1 87,1 Låneoptagelse, ældreboliger 0,0 16,8 16,8 I alt 77,5 103,9 103,9 Låneramme optaget i, incl. regulering af a/c lånoptagelse i december Formål: Udlån til lån til betaling af ejendomsskatter 27,8 Energibesparende foranstaltninger -3,1 Dispensation overført fra ,4 Dispensation, kvalitetsfondsmidler -2,5 Dispensation, øvrige områder -1,8 Lån hjemtaget i marts 20,9 Energibesparende foranstaltninger 18,8 Køb af jordarealer 19,8 Overført fra tidligere år Dispensation, kvalitetsfondsmidler 12,0 Dispensation, øvrige områder 2,3 Kvalitetsfondsmidler Folkeskoleområdet 5,6 Øvrige områder 7,7 Lån hjemtaget i december 66,2 I alt 87,1 8) Afdrag på lån Budget Korrigeret Kommunekredit m.fl. 53,9 59,0 59,0 57,5 Selvejende institutioner 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreboliger 5,4 4,4 4,4 4,9 I alt 59,6 63,7 63,7 62,7 14

7 Der er et mindreforbrug til afdrag på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige som fordeler sig med et merforbrug på 0,5 mio. kr. lån i ældreboliger og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrige lån. 9) Øvrige finansforskydninger mio.kr. + = øgede tilgodehavender/mindre gæld - = reduktion i tilgodehavender/ øget gæld Øvrige finansforskydninger: Opr. Korr. Ændring af kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0-31,4 Ændring af langfristede tilgodehavender. -2,3-16,4-19,9 Ændring af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 0,0 0,0-44,6 Ændring i tilgodehavender i alt -2,3-16,4-95,9 Ændring af kortfristet gæld -103,8-105,1-111,5 i alt -106,2-121,5-207,4 Finansforskydningerne viser en formindskelse af kort og langfristede tilgodehavender med netto 95,9 mio. kr., mens der i det oprindelige var forudsat en formindskelse med 2,3 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender er samlet formindsket med 31,4 mio. kr. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 39,0 mio. kr. Tilgodehavendet består af restrefusion fra. Tilgodehavender i betalingskontrol er formindsket med 487,4 mio. kr., mens mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er forøget med 503,3 mio. kr. den store ændring skyldes en ændret konteringspraksis af ejendomsskattetilsvaret for efter overgang til KMD Opus Debitor. Andre tilgodehavender er formindsket med 8,3 mio. kr., heraf er tilgodehavender vedr. salg af fast ejendom formindsket med 10,3 mio. kr. mens tilgodehavender vedr. købsmoms er forøget med 3,5 mio. kr. Langfristede tilgodehavender er samlet formindsket med 19,9 mio. kr. Udlån til beboerindskud er forøget med 2,5 mio. kr. som ikke har været teret. Andre langfristede tilgodehavender er forøget med 19,5 mio. kr., heraf er udlån til betaling af ejendomsskat forøget med 20,2 mio. kr., hvilket dog er 16,8 mio. kr. mindre end teret. Deponerede beløb for udlån mv. er nedbragt med 41,9 mio. kr. som består af frigivelse af uforbrugte midler på 24,6 mio. kr. som blev deponeret i på grund af at anlægsmidler på kvalitetsfondsområderne ikke blev brugt fuldt ud. Desuden er der frigivet deponering fra salg af Roskilde El-forsyning. Deponering frigives med 1/10 årligt hvortil kommer afkast og udgør i 15,8 mio. kr. Herudover er der frigivet 1,5 mio. kr. vedr. et ophørt lejemål på Navervej. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder som består af kommunens tilgodehavende i forbindelse med selskabsdannelsen er nedbragt med 44,6 mio. kr., heraf vedr. 26,2 mio. kr. fuld indfrielse af tilgodehavende vedr. varmeforsyningen. Kortfristet gæld er forøget med 111,5 mio. kr., mens der var teret med en forøgelse på 103,8 mio. kr. Byggekredit afsat til opførelse af plejeboliger i Trekroner, udviser et mindre træk på 39,1 mio. kr. som er overført til Generelt indeholder finansforskydninger en mængde mellemregningskonti, forskydninger i tilgodehavender og gæld samt reguleringer af betalinger/opkrævninger i forsupplements- og supplementsperioden. Stort set alle disse forskydninger er udtryk for et øjebliksbillede pr. 31. december og har ingen bevillingsmæssig, men kun en finansiel funktion. 15

8 10) Likvide aktiver ultimo og ændring i likvide aktiver. Beholdningen af likvide aktiver blev forøget med 243,7 mio. kr., hvilket er 236,1 mio. kr. mere end tet og den likvide beholdning udgør ved udgangen af 218,6 mio. kr. Primo Bevægelser - i bevægelser angiver forbrug Beholdning af likvide aktiver -25,2 218,6 Budgetteret kasseforøgelse 7,6 Skatter -27,3 Tilskud og udligning -25,5 Drift skattefinansieret 136,2 Renter -2,1 Anlæg skattefinansieret -8,9 Ejendomssalg/byggemodning 26,7 Drift brugerfinansieret 5,4 Anlæg brugerfinansieret 0,0 Lånoptagelse 26,4 Afdrag på lån 1,0 Øvrige finansforskydninger 101,2 Kursregulering af likvide aktiver* 3,2 Ændring i likvide aktiver 243,7 Kursreguleringen består af urealiseret kursgevinst på både frie- og deponerede midler. 11) Kortfristede tilgodehavender Primo + angiver tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender 32,6-0,1 Heraf: Tilgodehavender hos staten 24,1-14,9 Tilgodehavender i betalingskontrol 639,7 150,8 Andre tilgodehavender 42,2 30,3 Mellemregning vedr. forudbetalte udgifter -717,2-213,9 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 43,8 47,6 Kortfristede tilgodehavender udgør i alt -0,1 mio. kr. ultimo. Tilgodehavenderne er formindsket med 32,7 mio. kr. i. Finansforskydninger udgør 31,4 mio.kr. Forskellen på 1,3 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på status, heraf vedrører 3,8 mio. kr. reguleringer ved indregning af regnskaber fra de selvejende institutioner i kommunens balance. Desuden bogføres afskrivning af uerholdelige restancer direkte på status. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 39,0 mio. kr. saldoen er udtryk for en gæld til staten bestående af restrefusion. Tilgodehavender i betalingskontrol er formindsket 488,9 mio. kr., heraf udgør finansforskydninger 487,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. afskrivninger af uerholdelige restancer. Mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er forøget med 503,3 mio. kr. den store ændring skyldes en ændret konteringspraksis af ejendomsskattetilsvaret for efter overgang til KMD Opus Debitor. Andre tilgodehavender er formindsket med 11,9 mio. kr., heraf udgør finansforskydninger 8,3 mio. kr. og 3,6 mio. kr. afskrivninger af uerholdelige restancer. 16

9 Endelig er tilgodehavender vedr. selvejende institutioner forøget med 3,8 mio. kr. 12) Kortfristet gæld - angiver gæld Primo Kortfristet gæld -609,0-716,9 Heraf: Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto) -0,0-0,0 Fonds, legater mv. (netto) -12,4-12,2 Kassekreditter og byggelån -17,4-83,0 Kortfristet gæld til staten -29,0-27,1 Mellemregning, kirkeskat -0,7-0,0 Gæld til andre kommuner og regioner -1,1-12,2 Skyldige feriepenge -363,9-358,3 Anden kortfristet gæld -236,0-217,6 Mellemregningskonti 95,1 40,9 Selvejende institutioner -43,6-47,3 Den kortfristede gæld er i forhold til primobalancen for samlet forøget fra 609,1 mio. kr. til 716,9 mio. kr., eller med i alt netto 107,8 mio. kr. Finansforskydninger udgør 111,5 mio.kr. Forskellen på 3,7 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, som bl.a. skyldes afskrivninger og værdireguleringer. Kassekreditter og byggelån er forøget med 65,6 mio. kr. som består af byggekredit optaget i forbindelse med ældreboligbyggeri i Trekroner. Endelig låneprioritering vil ske i Mellemregningskonti udviser et tilgodehavende som er formindsket med 54,2 mio. kr. til 40,9 mio. kr. Forøgelsen kan henføres til afregning af likviditetsudlæg for Roskilde Forsyning i forbindelse med overgang til A/S. 13) Langfristede tilgodehavender + angiver tilgodehavender Primo Langfristede tilgodehavender 2.861, ,6 Heraf: Pantebreve 2,5 2,5 Aktier og andelsbeviser mv , ,7 Tilgodehavende hos grundejere 0,2 0,2 Udlån til beboertilskud 11,7 13,8 Andre tilgodehavender, som bl.a. består af: 316,1 333,5 Lån til ejendomsskatter 240,0 260,2 Henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift 29,7 29,7 Hensættelse til Grundejernes Investeringsfond 3,2 3,2 Autolån 8,9 7,7 Øvrige 34,3 32,7 Deponerede beløb for lån m.v. 164,8 123,0 I er der sket en formindskelse i de samlede langfristede tilgodehavender på 59,3 mio. kr. til i alt 2.802,6 mio. kr. Finansforskydninger udgør 19,8 mio.kr., mens forskellen på 39,4 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, heraf er 36,9 reguleringer af selskaber, hvor kommunen er medejer. Ejerandelen beregnes efter indre værdi. 17

10 Andre tilgodehavender består af: Udlån til Lån til betaling af ejendomsskatter som er forøget med 20,2 mio. kr. Øvrige langfristede tilgodehavender er faldet med 1,6 mio. kr., som vedrører tilbagebetaling af depositum, indfrielse af lån ydet til Roskilde Produktionsskole samt afskrivning af tilgodehavende vedrørende Hedebakken overtaget fra Roskilde Amt. Deponerede beløb for udlån mv. er nedbragt med 41,9 mio. kr. som består af frigivelse af uforbrugte midler på 24,6 mio. kr. som blev deponeret i på grund af at anlægsmidler på kvalitetsfondsområderne ikke blev brugt fuldt ud. Desuden er der frigivet deponering fra salg af Roskilde Elforsyning. Deponering frigives med 1/10 årligt hvortil kommer afkast og udgør i 15,8 mio. kr. Herudover er der frigivet 1,5 mio. kr. vedr. et ophørt lejemål på Navervej. 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder For udlæg vedr. forsyningsvirksomheder henvises til tabel 1.6 i det indledende afsnit. 15) Langfristet gæld - angiver gæld Primo Langfristet gæld , ,7 Heraf Gæld til kommunekredit m.fl , ,4 Gæld vedr. selvejende institutioner -1,6-1,3 Gæld vedr. ældreboliger -196,2-209,2 Langfristet gæld ekskl. leasing, i alt , ,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -50,4-43,9 Den langfristede gæld ekskl. leasing er i i alt forøget fra 1.221,7 mio. kr. til 1.262,9 mio. kr. eller netto 41,2 mio. kr. som består af låneoptagelse på 103,9 mio. kr. jf. note 7, index- og kursregulering på -0,2 mio. kr. samt afdrag på -62,7 mio. kr. 16) Finansiel egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde udtryk for kommunens formue. For at skabe balance mellem aktiver og passiver på den finansielle status optages nettoforskellen på en balancekonto også kaldet den finansielle egenkapital. - angiver gæld primo ultimo Modpost for anlægsaktiver , ,3 Øvrige balancekonto -359,3-380,0 Finansiel egenkapital i alt , ,3 17) Leje- og leasing forpligtelser Roskilde Kommune havde ved regnskabsafslutningen samlede leje- og leasingforpligtelser for i alt 43,9 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. ved udgangen af. 18

11 18) Hensatte forpligtigelser - angiver gæld Primo Hensatte forpligtigelser -762,4-734,1 Heraf Pensionsforpligtigelser -751,2-723,0 Åremålsansættelser -3,7-3,7 Arbejdsskader -7,4-7,4 Hensatte forpligtigelser er i formindsket med 28,3 mio. kr. som kan henføres til pensionsforpligtigelser. Der er i ikke foretaget aktuarberegning af pensionsforpligtigelsen, men alene reguleret i forhold til de afholdte udgifter i driftsregnskabet. Der er efter vurdering ikke optaget forpligtigelser vedr. eventuelle retssager. 19) Kautions- og garantiforpligtelser Regaranti for statsgaranterede lån (boligbyggeri) 107,5 Regaranti for statsgaranterede lån (institutioner) 0,1 Regaranti for statsgaranterede lån (boligsanering og byfornyelse) Anden kommunal garanti, (boligbyggeri) Anden kommunal garanti, (institutioner) Anden kommunal garanti, (boliger for ældre) Anden kommunal garanti, (boligsanering og byfornyelse) 31,8 515,0 Boligindskudslån 0,8 Garanti ydet til Roskilde Forsyning A/S 113,8 Garanti ydet til Roskilde Kongres og Idrætscenter 18,6 I alt 913,8 47,8 47,0 31,5 In solidum med andre kommuner: 4.882,1 Roskilde Kommune havde ved regnskab kautions- og garantiforpligtelser for i alt 913,6 mio. kr. i forbindelse med lån til boligbyggeri mv. Endvidere hæfter Roskilde Kommune sammen med en række øvrige kommuner i forbindelse med HNG, KARA/Noveren, VEKS og Trafikselskabet Movia. Roskilde Kommunes indskudsandel af Trafikselskabet Movia (førhen HUR) stammer fra det tidligere Roskilde Amt. Roskilde Kommune har endvidere et tilgodehavende i Landsbyggefonden som efter reglerne i Budget- og regnskabssystemet nulstilles i balancen ultimo. Beløbet udgør 187,3 mio. kr. 19

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere