1.7 Regnskabsopgørelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.7 Regnskabsopgørelse 2011"

Transkript

1 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722, , , ,5-27,3 Generelle tilskud og udligninger 472,1 654,2 629,3 628,7-25,5 Indtægter i alt 4.194, , , ,2-52,8 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -93,6-91,1-90,7-83,0 8,2 Transport og infrastruktur -136,8-115,0-118,8-123,3-8,3 Undervisning og kultur , , , ,6-3,2 Sundhedsområdet -255,7-259,5-267,5-252,4 7,1 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,8 62,0 Fællesudgifter og administration -440,5-499,9-477,9-429,5 70,4 Udgifter i alt , , , ,7 136,2 3) Renter m.v. -1,6-18,7-18,6-20,8-2,1 RESULAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOM- -74,7 154,6 50,7 235,7 81,1 HED 4) Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -19,5-43,1-74,3-50,7-7,6 Transport og infrastruktur -20,2-32,5-37,2-29,2 3,3 Undervisning og kultur -44,6-56,2-119,5-84,5-28,3 Sundhedsområdet -3,2 0,0-4,1-3,7-3,7 Sociale opgaver og beskæftigelse -33,1-132,6-154,5-111,7 20,9 Fællesudgifter og administration -36,6-15,2-19,8-8,6 6,6 Anlægsudgifter i alt -157,4-279,6-409,4-288,4-8,9 5) Ejendomssalg/byggemodning Salg af jord 105,7 41,1 109,3 71,6 30,5 Køb af jord incl. Byggemodning -11,2-20,6-43,2-24,3-3,7 Total udgifter og indtægter 94,5 20,6 66,1 47,3 26,7 Anlæg samt ejendomssalg/byggemodning -62,9-259,0-343,3-241,1 17,8 Resultat af det skattefinansierede område -137,6-104,4-292,6-5,4 98,9 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 6) Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 6,6-8,0-7,1-2,6 5,4 Anlæg (indtægter - udgifter) 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 7,8-8,0-7,1-2,6 5,4 Resultat af det skatte- og det brugerfinansierede område -129,8-112,3-299,7-8,0 104,3 9

2 1.8 Finansieringsoversigt Note i årets priser Resultat af det skatte- og brugerfinansierede område Tilgang af likvide aktiver Oprindeligt Korr. Afvigelse ifht. opr. -129,8-112,3-299,7-8,0 104,3 7) Optagne lån 87,6 77,5 103,9 103,9 26,4 Tilgang i alt -42,2-34,8-195,8 95,9 130,7 Anvendelse af likvide aktiver 8) Afdrag på lån -59,6-63,7-63,7-62,7 1,0 9) Øvrige finansforskydninger -60,1 106,2 121,5 207,4 101,2 Anvendelse i alt -119,8 42,4 57,8 144,7 102,3 Kursregulering af likvide aktiver 4,4 3,2 3,2 10) Anvendelse af likvide aktiver -157,5 7,6-138,0 243,7 236,2 1.9 Uddrag af balance Note (- angiver gæld) mio. kr. i årets priser primo Anlægsaktiver 3.309, ,4 Omsætningsaktiver 298,9 284,9 Kortfristet formue/gæld 10) Likvide aktiver -25,2 218,6 11) Kortfristede tilgodehavender 32,6-0,1 12) Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtigelse -245,1-358,6 12) Feriepengeforpligtigelse -363,9-358,3 Kortfristet formue/gæld i alt -601,6-498,4 Langfristet formue/gæld 13) Langfristede tilgodehavender 2.861, ,6 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 133,6 116,7 15) Langfristet gæld , ,8 Langfristet formue/gæld i alt 1.773, ,5 16) Egenkapital , ,3 17) Leje- og leasingforpligtelser -50,4-43,9 18) Hensatte forpligtigelser -762,4-734,1 Note Poster uden for den finansielle status 19) Kautions- og garantiforpligtelser 913,8 Kautions- og garantiforpligtelser sammen med andre kommuner 4.882,1 10

3 1.10 Noter til regnskabsopgørelse og balance 1) Indtægter Skatter I er der i alt indgået 3.902,5 mio. kr. i skatter. Skatteindtægterne kan specificeres som følger: Skatter Budget Korr. Kommunal indkomstskat 3.158, , , ,4 Selskabsskat 50,9 46,8 46,8 46,8 Anden skat (andel af 48 E) 6,4 5,1 5,1 3,8 Grundskyld 403,5 429,4 429,4 434,1 Dækningsafgift 103,0 119,0 88,6 86,3 I alt 3.722, , , ,5 Der er en samlet mindreindtægt på 27,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til en mindreudgift i forbindelse med midtvejsreguleringen til afregning vedrørende det skrå skatteloft på 2,0 mio. kr. For forskerskat for indkomståret, er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. og for kommunens andel af dødsbobeskatning er der en mindreindtægt på 2,6 mio. kr, i alt 0,7 mio. kr. i merindtægt/mindreudgift. For grundskyld er der en merindtægt på 4,7 mio. kr. og for dækningsafgift er der en mindreindtægt på 32,7 mio. kr. Mindreindtægten på i alt 28,0 mio. kr. kan henføres til kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt. Til mindreindtægten er der givet tillægsbevilling på 30,4 mio. kr. Tilskud og udligning I er der i alt en nettoindtægt på 628,7 mio. kr., som er sammensat af tilskud fra de mellemkommunale udligningsordninger, bloktilskud fra staten, udligning af selskabsskat, bidrag til regionen samt momsudligningsordningen. Generelle tilskud og udligning Budget Korr. Mellemkommunal udligning 156,7 187,1 187,1 187,1 Bloktilskud, staten 290,9 314,4 309,4 309,7 Modregning vedr. afståelse af energivirksomheder -96,4-2,1-2,1-2,1 Efterreguleringer 60,8 0,0 0,0 0,0 Udligning af selskabsskat 20,1 9,7 9,7 9,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -6,1-6,5-6,5-6,5 Bidrag til regionerne -108,2-109,5-109,5-109,5 Særlige tilskud 155,6 261,2 241,2 241,4 Udligning af købsmoms -1,3 0,0 0,0-1,1 I alt 472,1 654,2 629,3 628,7 Der er en mindreindtægt på 25,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. I løbet af er der givet tillægsbevillinger for i alt 25,0 mio. kr. Tillægsbevillingen er givet i forbindelse med midtvejsreguleringen og fordeler sig med en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. vedr. bloktilskud og en mindreindtægt på 20,0 mio. kr. som følge af omlægning af beskæftigelsestilskud. Den resterende mindreindtægt/merudgift på 0,6 mio. kr. består af en merindtægt på 1,5 mio. kr.,som skyldes tilbageførsel af resttilskudspuljen til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder jf. 19 i udligningsloven, en merudgift på 1,3 mio. kr., som skyldes 11

4 efterregulering af beskæftigelsestilskud, en mindreudgift på 0,3 mio. kr., som skyldes afsat til modregning ved individuel skattesanktion som ikke er udmøntet, samt merudgifter til kommunens momsudligningsordning på 1,1 mio. kr., som skyldes efterreguleringer fra. 2) Nettodriftsudgifter (ex. forsyningsvirksomhed) For udviklingen i nettodriftsudgifterne henvises til tabel 1.2 i det indledende afsnit. 3) Renter Renteindtægter og udgifter Renteindtægter: Budget Korr. -likvide aktiver 9,6 9,1 9,2 10,8 -kortfristede tilgodehavender 1,5 1,7 1,7 2,3 -langfristede tilgodehavender 14,5 10,1 10,1 12,1 -udlæg forsyningsvirksomheder 6,0 0,0 0,0 6,9 -kursgevinst 11,5 0,0 0,0 4,4 Indtægter i alt 43,1 20,9 21,0 36,5 Renteudgifter: -kortfristet gæld -3,6-1,9-1,9-11,3 -langfristet gæld: -18,4-37,5-37,5-22,7 skattefinansieret område -14,1-31,8-31,8-19,0 selvejende institutioner -0,1-0,1-0,1-0,1 ældreboliger -4,2-5,6-5,6-3,6 -udlæg forsyningsvirksomheder -0,3-0,1-0,1-0,4 -kurstab -22,4-0,0-0,0-22,9 Udgifter i alt -44,7-39,5-39,5-57,3 Nettorenteudgifter i alt -1,6-18,7-18,6-20,8 sresultatet viser en nettorenteudgift i på i alt 20,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end oprindeligt teret merindtægter på i alt 15,6 mio. kr. og merudgifter på 17,8 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på i alt 15,6 mio. kr. Der er en merindtægt på 1,7 mio. kr. vedr. likvide aktiver som skyldes større kassebeholdning end forudsat ved lægningen. Kortfristede tilgodehavender udviser en merindtægt på 0,6 mio. kr. For langfristede tilgodehavender er der en merindtægt på 2,0 mio. kr. som skyldes forhøjelse af renten på udlån til lån til betaling af ejendomsskat. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder udviser en merindtægt 6,9 mio. kr. som skyldes at forrentning af tilgodehavendet har været teret på driften. Herudover har kursgevinster har givet en merindtægt på 4,4 mio. kr., som vedrører swap-aftaler. På udgiftssiden er i alt en merudgift på 17,8 mio. kr. Renter af kortfristet gæld udviser en merudgift på 9,4 mio. kr., som skyldes renteberegning i forbindelse med kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, blandt andet ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt og ændring af status for gymnasier til selvejende institutioner. Merudgift til forrentning af mellemværende med renovationsområdet udgør 0,3 mio. kr. Renter af langfristet gæld udviser en mindreudgift på 14,8 mio. kr. Udgifter til swap-aftaler udviser en merudgift på 20,1 mio.kr. Herudover en merudgift til realiseret kurstab på obligationsbeholdningen på 2,9 mio. kr. 12

5 Den samlede nettomerudgift til swap-aftaler bliver 15,7 mio. kr., bestående af en merudgift på 20,1 mio. kr. og en merindtægt på 4,4 mio. kr. Udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til renter af langfristet gæld på lån med variabel rente som udgør 14,8 mio. kr. Udgiften opstår ved at en del af låneportefølgen er omlagt til fast forrentning for at opfylde rammerne i kommunens lånepolitik for valg af fast og variabel rente. 4) Nettoanlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) De samlede nettoanlægsudgifter udgør 288,4 mio.kr. Det er i forhold til det oprindelige 8,9 mio. kr. mere end forventet og i forhold til det korrigerede er det 121,0 mio. kr. mindre end forventet. For yderligere beskrivelse henvises til tabel 1.4. i det indledende afsnit. 5) Ejendomssalg / byggemodning Den samlede nettoindtægt vedr. ejendomssalg og byggemodning udgør 47,3 mio.kr. I forhold til det oprindelige er der en nettomerindtægt/mindreudgift på 26,7 mio. kr. og i forhold til det korrigerede er der en mindreindtægt/merudgift på 18,8 mio. kr. For yderligere beskrivelse henvise til tabel 1.5 i det indledende afsnit. 6) Resultat af det brugerfinansierede område Fra består det brugerfinansierede område alene af renovationsområdet. I det oprindelige var indregnet et nettodriftsunderskud på 8,0 mio.kr. et viser imidlertid et nettodriftsunderskud på 2,6 mio.kr. svarende til en merindtægt/mindreudgift på 5,4 mio.kr. i forhold til det oprindelige og en merindtægt/mindreudgift på 4,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede. Der er ikke afholdt anlægsudgifter i. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende/gæld hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med virksomhedens resultat incl. forrentning. Kommunens gæld til renovationsområdet er i nedbragt med 2,6 mio. kr. til 33,6 mio. kr. kr. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med overskuddet/underskuddet incl. forrentning. De øvrige områder er selskabsdannet pr. 1. januar, og der er udarbejdet gældsbreve på mellemværendet som afdrages over 10 år. Forskellen på primo og ultimo for spildevand og vand består af det betalte afdrag for. Pr. 31. december er tilgodehavendet i varmeforsyningen ekstraordinært indfriet. I er der udarbejdet gældsbrev på pensionsforpligtigelsen. Mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. + angiver kommunens tilgodehavende Primo Spildevandsanlæg 100,4 90,6 Varmeforsyning 26,2 0,0 Vandforsyning 43,2 39,0 Roskilde Forsyning, pensionsforpligtigelse 22,9 20,7 Renovationsordning -36,2-33,6 I alt 156,50 116,7 13

6 Iflg. bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder må kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne pr. 31. december ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunes kassekredit. Reglens overholdelse kan opgøres således: Likvide beholdninger 218,6 Ledigt træk på kassekredit i Danske Bank 67,0 285,6 Gæld til renovationsområdet -33,6 Forskel 252,0 7) Optagne lån Det oprindelige udviser en låneoptagelse på 77,5 mio. kr. Det korrigerede på 103,9 mio. kr. er tilrettet svarende til lånerammen for året samt forbrug i forhold til lånedispensationer for. Budget Korrigeret Låneoptagelse 77,5 87,1 87,1 Låneoptagelse, ældreboliger 0,0 16,8 16,8 I alt 77,5 103,9 103,9 Låneramme optaget i, incl. regulering af a/c lånoptagelse i december Formål: Udlån til lån til betaling af ejendomsskatter 27,8 Energibesparende foranstaltninger -3,1 Dispensation overført fra ,4 Dispensation, kvalitetsfondsmidler -2,5 Dispensation, øvrige områder -1,8 Lån hjemtaget i marts 20,9 Energibesparende foranstaltninger 18,8 Køb af jordarealer 19,8 Overført fra tidligere år Dispensation, kvalitetsfondsmidler 12,0 Dispensation, øvrige områder 2,3 Kvalitetsfondsmidler Folkeskoleområdet 5,6 Øvrige områder 7,7 Lån hjemtaget i december 66,2 I alt 87,1 8) Afdrag på lån Budget Korrigeret Kommunekredit m.fl. 53,9 59,0 59,0 57,5 Selvejende institutioner 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreboliger 5,4 4,4 4,4 4,9 I alt 59,6 63,7 63,7 62,7 14

7 Der er et mindreforbrug til afdrag på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige som fordeler sig med et merforbrug på 0,5 mio. kr. lån i ældreboliger og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrige lån. 9) Øvrige finansforskydninger mio.kr. + = øgede tilgodehavender/mindre gæld - = reduktion i tilgodehavender/ øget gæld Øvrige finansforskydninger: Opr. Korr. Ændring af kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0-31,4 Ændring af langfristede tilgodehavender. -2,3-16,4-19,9 Ændring af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 0,0 0,0-44,6 Ændring i tilgodehavender i alt -2,3-16,4-95,9 Ændring af kortfristet gæld -103,8-105,1-111,5 i alt -106,2-121,5-207,4 Finansforskydningerne viser en formindskelse af kort og langfristede tilgodehavender med netto 95,9 mio. kr., mens der i det oprindelige var forudsat en formindskelse med 2,3 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender er samlet formindsket med 31,4 mio. kr. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 39,0 mio. kr. Tilgodehavendet består af restrefusion fra. Tilgodehavender i betalingskontrol er formindsket med 487,4 mio. kr., mens mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er forøget med 503,3 mio. kr. den store ændring skyldes en ændret konteringspraksis af ejendomsskattetilsvaret for efter overgang til KMD Opus Debitor. Andre tilgodehavender er formindsket med 8,3 mio. kr., heraf er tilgodehavender vedr. salg af fast ejendom formindsket med 10,3 mio. kr. mens tilgodehavender vedr. købsmoms er forøget med 3,5 mio. kr. Langfristede tilgodehavender er samlet formindsket med 19,9 mio. kr. Udlån til beboerindskud er forøget med 2,5 mio. kr. som ikke har været teret. Andre langfristede tilgodehavender er forøget med 19,5 mio. kr., heraf er udlån til betaling af ejendomsskat forøget med 20,2 mio. kr., hvilket dog er 16,8 mio. kr. mindre end teret. Deponerede beløb for udlån mv. er nedbragt med 41,9 mio. kr. som består af frigivelse af uforbrugte midler på 24,6 mio. kr. som blev deponeret i på grund af at anlægsmidler på kvalitetsfondsområderne ikke blev brugt fuldt ud. Desuden er der frigivet deponering fra salg af Roskilde El-forsyning. Deponering frigives med 1/10 årligt hvortil kommer afkast og udgør i 15,8 mio. kr. Herudover er der frigivet 1,5 mio. kr. vedr. et ophørt lejemål på Navervej. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder som består af kommunens tilgodehavende i forbindelse med selskabsdannelsen er nedbragt med 44,6 mio. kr., heraf vedr. 26,2 mio. kr. fuld indfrielse af tilgodehavende vedr. varmeforsyningen. Kortfristet gæld er forøget med 111,5 mio. kr., mens der var teret med en forøgelse på 103,8 mio. kr. Byggekredit afsat til opførelse af plejeboliger i Trekroner, udviser et mindre træk på 39,1 mio. kr. som er overført til Generelt indeholder finansforskydninger en mængde mellemregningskonti, forskydninger i tilgodehavender og gæld samt reguleringer af betalinger/opkrævninger i forsupplements- og supplementsperioden. Stort set alle disse forskydninger er udtryk for et øjebliksbillede pr. 31. december og har ingen bevillingsmæssig, men kun en finansiel funktion. 15

8 10) Likvide aktiver ultimo og ændring i likvide aktiver. Beholdningen af likvide aktiver blev forøget med 243,7 mio. kr., hvilket er 236,1 mio. kr. mere end tet og den likvide beholdning udgør ved udgangen af 218,6 mio. kr. Primo Bevægelser - i bevægelser angiver forbrug Beholdning af likvide aktiver -25,2 218,6 Budgetteret kasseforøgelse 7,6 Skatter -27,3 Tilskud og udligning -25,5 Drift skattefinansieret 136,2 Renter -2,1 Anlæg skattefinansieret -8,9 Ejendomssalg/byggemodning 26,7 Drift brugerfinansieret 5,4 Anlæg brugerfinansieret 0,0 Lånoptagelse 26,4 Afdrag på lån 1,0 Øvrige finansforskydninger 101,2 Kursregulering af likvide aktiver* 3,2 Ændring i likvide aktiver 243,7 Kursreguleringen består af urealiseret kursgevinst på både frie- og deponerede midler. 11) Kortfristede tilgodehavender Primo + angiver tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender 32,6-0,1 Heraf: Tilgodehavender hos staten 24,1-14,9 Tilgodehavender i betalingskontrol 639,7 150,8 Andre tilgodehavender 42,2 30,3 Mellemregning vedr. forudbetalte udgifter -717,2-213,9 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 43,8 47,6 Kortfristede tilgodehavender udgør i alt -0,1 mio. kr. ultimo. Tilgodehavenderne er formindsket med 32,7 mio. kr. i. Finansforskydninger udgør 31,4 mio.kr. Forskellen på 1,3 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på status, heraf vedrører 3,8 mio. kr. reguleringer ved indregning af regnskaber fra de selvejende institutioner i kommunens balance. Desuden bogføres afskrivning af uerholdelige restancer direkte på status. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 39,0 mio. kr. saldoen er udtryk for en gæld til staten bestående af restrefusion. Tilgodehavender i betalingskontrol er formindsket 488,9 mio. kr., heraf udgør finansforskydninger 487,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. afskrivninger af uerholdelige restancer. Mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er forøget med 503,3 mio. kr. den store ændring skyldes en ændret konteringspraksis af ejendomsskattetilsvaret for efter overgang til KMD Opus Debitor. Andre tilgodehavender er formindsket med 11,9 mio. kr., heraf udgør finansforskydninger 8,3 mio. kr. og 3,6 mio. kr. afskrivninger af uerholdelige restancer. 16

9 Endelig er tilgodehavender vedr. selvejende institutioner forøget med 3,8 mio. kr. 12) Kortfristet gæld - angiver gæld Primo Kortfristet gæld -609,0-716,9 Heraf: Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto) -0,0-0,0 Fonds, legater mv. (netto) -12,4-12,2 Kassekreditter og byggelån -17,4-83,0 Kortfristet gæld til staten -29,0-27,1 Mellemregning, kirkeskat -0,7-0,0 Gæld til andre kommuner og regioner -1,1-12,2 Skyldige feriepenge -363,9-358,3 Anden kortfristet gæld -236,0-217,6 Mellemregningskonti 95,1 40,9 Selvejende institutioner -43,6-47,3 Den kortfristede gæld er i forhold til primobalancen for samlet forøget fra 609,1 mio. kr. til 716,9 mio. kr., eller med i alt netto 107,8 mio. kr. Finansforskydninger udgør 111,5 mio.kr. Forskellen på 3,7 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, som bl.a. skyldes afskrivninger og værdireguleringer. Kassekreditter og byggelån er forøget med 65,6 mio. kr. som består af byggekredit optaget i forbindelse med ældreboligbyggeri i Trekroner. Endelig låneprioritering vil ske i Mellemregningskonti udviser et tilgodehavende som er formindsket med 54,2 mio. kr. til 40,9 mio. kr. Forøgelsen kan henføres til afregning af likviditetsudlæg for Roskilde Forsyning i forbindelse med overgang til A/S. 13) Langfristede tilgodehavender + angiver tilgodehavender Primo Langfristede tilgodehavender 2.861, ,6 Heraf: Pantebreve 2,5 2,5 Aktier og andelsbeviser mv , ,7 Tilgodehavende hos grundejere 0,2 0,2 Udlån til beboertilskud 11,7 13,8 Andre tilgodehavender, som bl.a. består af: 316,1 333,5 Lån til ejendomsskatter 240,0 260,2 Henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift 29,7 29,7 Hensættelse til Grundejernes Investeringsfond 3,2 3,2 Autolån 8,9 7,7 Øvrige 34,3 32,7 Deponerede beløb for lån m.v. 164,8 123,0 I er der sket en formindskelse i de samlede langfristede tilgodehavender på 59,3 mio. kr. til i alt 2.802,6 mio. kr. Finansforskydninger udgør 19,8 mio.kr., mens forskellen på 39,4 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, heraf er 36,9 reguleringer af selskaber, hvor kommunen er medejer. Ejerandelen beregnes efter indre værdi. 17

10 Andre tilgodehavender består af: Udlån til Lån til betaling af ejendomsskatter som er forøget med 20,2 mio. kr. Øvrige langfristede tilgodehavender er faldet med 1,6 mio. kr., som vedrører tilbagebetaling af depositum, indfrielse af lån ydet til Roskilde Produktionsskole samt afskrivning af tilgodehavende vedrørende Hedebakken overtaget fra Roskilde Amt. Deponerede beløb for udlån mv. er nedbragt med 41,9 mio. kr. som består af frigivelse af uforbrugte midler på 24,6 mio. kr. som blev deponeret i på grund af at anlægsmidler på kvalitetsfondsområderne ikke blev brugt fuldt ud. Desuden er der frigivet deponering fra salg af Roskilde Elforsyning. Deponering frigives med 1/10 årligt hvortil kommer afkast og udgør i 15,8 mio. kr. Herudover er der frigivet 1,5 mio. kr. vedr. et ophørt lejemål på Navervej. 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder For udlæg vedr. forsyningsvirksomheder henvises til tabel 1.6 i det indledende afsnit. 15) Langfristet gæld - angiver gæld Primo Langfristet gæld , ,7 Heraf Gæld til kommunekredit m.fl , ,4 Gæld vedr. selvejende institutioner -1,6-1,3 Gæld vedr. ældreboliger -196,2-209,2 Langfristet gæld ekskl. leasing, i alt , ,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -50,4-43,9 Den langfristede gæld ekskl. leasing er i i alt forøget fra 1.221,7 mio. kr. til 1.262,9 mio. kr. eller netto 41,2 mio. kr. som består af låneoptagelse på 103,9 mio. kr. jf. note 7, index- og kursregulering på -0,2 mio. kr. samt afdrag på -62,7 mio. kr. 16) Finansiel egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde udtryk for kommunens formue. For at skabe balance mellem aktiver og passiver på den finansielle status optages nettoforskellen på en balancekonto også kaldet den finansielle egenkapital. - angiver gæld primo ultimo Modpost for anlægsaktiver , ,3 Øvrige balancekonto -359,3-380,0 Finansiel egenkapital i alt , ,3 17) Leje- og leasing forpligtelser Roskilde Kommune havde ved regnskabsafslutningen samlede leje- og leasingforpligtelser for i alt 43,9 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. ved udgangen af. 18

11 18) Hensatte forpligtigelser - angiver gæld Primo Hensatte forpligtigelser -762,4-734,1 Heraf Pensionsforpligtigelser -751,2-723,0 Åremålsansættelser -3,7-3,7 Arbejdsskader -7,4-7,4 Hensatte forpligtigelser er i formindsket med 28,3 mio. kr. som kan henføres til pensionsforpligtigelser. Der er i ikke foretaget aktuarberegning af pensionsforpligtigelsen, men alene reguleret i forhold til de afholdte udgifter i driftsregnskabet. Der er efter vurdering ikke optaget forpligtigelser vedr. eventuelle retssager. 19) Kautions- og garantiforpligtelser Regaranti for statsgaranterede lån (boligbyggeri) 107,5 Regaranti for statsgaranterede lån (institutioner) 0,1 Regaranti for statsgaranterede lån (boligsanering og byfornyelse) Anden kommunal garanti, (boligbyggeri) Anden kommunal garanti, (institutioner) Anden kommunal garanti, (boliger for ældre) Anden kommunal garanti, (boligsanering og byfornyelse) 31,8 515,0 Boligindskudslån 0,8 Garanti ydet til Roskilde Forsyning A/S 113,8 Garanti ydet til Roskilde Kongres og Idrætscenter 18,6 I alt 913,8 47,8 47,0 31,5 In solidum med andre kommuner: 4.882,1 Roskilde Kommune havde ved regnskab kautions- og garantiforpligtelser for i alt 913,6 mio. kr. i forbindelse med lån til boligbyggeri mv. Endvidere hæfter Roskilde Kommune sammen med en række øvrige kommuner i forbindelse med HNG, KARA/Noveren, VEKS og Trafikselskabet Movia. Roskilde Kommunes indskudsandel af Trafikselskabet Movia (førhen HUR) stammer fra det tidligere Roskilde Amt. Roskilde Kommune har endvidere et tilgodehavende i Landsbyggefonden som efter reglerne i Budget- og regnskabssystemet nulstilles i balancen ultimo. Beløbet udgør 187,3 mio. kr. 19

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 2013 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET 2013 AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 10. juni 2012 indgik KL og Regeringen aftale

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Ullerslev Kommune. Årsberetning og regnskab. Økonomiafdelingen den 18. april 2007

Ullerslev Kommune. Årsberetning og regnskab. Økonomiafdelingen den 18. april 2007 Ullerslev Kommune Årsberetning og regnskab Økonomiafdelingen den 18. april 2007 Indholdsfortegnelse Forsidefoto: Gadekæret i Kissendrup Side 3 Ledelsens forord Side 4 Revisionserklæring om review af årsregnskabet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune...

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Indhold Forudsætninger for udarbejdelse af Budget... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år... 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere