Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013"

Transkript

1 Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Dansk Folkepartis Byrådsgruppe Den Konservative Byrådsgruppe Løsgænger Knud Jager Andersen

2 Aftale om budget 2013 Den 17. september 2012 er der indgået et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Forliget udstikker de økonomiske og indhoidsmæssige rammer for budget 2013 og overslagsårene Dette års forhandlinger har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle balance på kommunens almindelige husholdningsbudget (den ordinære drift). Esbjerg er ikke akut presset på likviditeten. Men Esbjerg er til gengæld hårdt presset på kommunens husholdningsbudget, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne fra skat, udligning og salg af jord. Faktisk er presset på kommunens drift så stort, at der vil skulle trækkes Ca. 870 mio. kr. op af kassen over de næste 4 år for udelukkende at opretholde det nuværende serviceniveau. Og det er ikke en holdbar økonomisk situation for kommunen til trods for et solidt udgangspunkt. Derfor har forligspartierne også ønsket at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu i forbindelse med budgetlægningen for Med dette års budgetaftale er der stort set skabt balance på alle de parametre, som kommunen styrer efter. Det voldsomme pres på kommunens kassebeholdning er bremset, og der er skabt et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at kunne finansiere anlæg og afdrag. I en tid med skattestop og snævre rammer for lånoptagelse har den økonomiske balance udelukkende kunnet genoprettes via besparelser på driften, og ved at udskyde anlægsinvesteringer. Med budgetaftalen reduceres kommunens driftsudgifter med ca. i procent i 2013 stigende til ca. 4 procent i Budgetaftalen reducerer samlet set kommunens udgifter (drift og anlæg) med ca. 580 mio. kr. over budgetperioden. Der er i alt indarbejdet besparelser på driften for ca. 590 mio. kr. over budgetperioden, og nye udviklingsforslag for ca. 100 mio. kr. øvrige mindreudgifter på ca. 90 mio. kr. kan henføres til anlægsforskydninger, finansforskydninger og mindre tekniske ændringer m.v. Forhandlingsudvalget har prioriteret den borgernære service højt, men en besparelse på Ca. 4 procent af kommunens serviceramme har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau reduktioner på en lang række kerneområder. Forligspartierne har dog besluttet at reducere udgifterne gradvis over en årrække. Den gradvise indfasning finansieres via et træk på kassen i årene 2013 og Aftalens indhold er afstemt med økonomiaftale for 2013 mellem KL og Regeringen. Esbjerg holder sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning fastholdes på et uændret niveau, og kvalitetsfondsmidlerne 2

3 udnyttes bedst muligt. Aftalen indebærer, at Esbjerg vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Der budgetteres med følgende skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,4, og gruridskyldspromillen på 25,29. rne har et fælles ansvar for at overholde økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og dermed undgå den statslige sanktionslovgivning. Forligspartierne har noteret sig, at der kan blive behov for en yderligere forskydning af anlæg inden 2. behandlingen, hvis landsprognoserne tyder på en samlet overskridelse af anlægsioftet. Hovedelementerne i budgetaftalen (med angivelse af beløb over budgetperioden): 8-10 intelligente investeringer (investering på Ca. 54 mio. kr. giver besparelse på ca. 66 mio.) Generel effektivisering/besparelse på Ca. 159 mio. kr. (lavere sygefravær, optimering af afvikling af 6. ferieuge, ledige stillinger kan stå ledige op til 3 mdr.(hvor muligt)) Mere effektive indkøb og øget aftaleoverholdelse (effektivisering på Ca. 28 mio. kr.). Besparelser på det administrative område (54 mio.kr.) Reduceret brug af eksterne konsulenter (besparelse på 20 mio. kr.) Opnormering med 13 medarbejdere i famiierådgivningen (merudgift på Ca. 24 mio. kr.) Nedlæggelse af he]hedsskolen (besparelse på ca. 84 mio. kr.) Ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart (merudgift på ca. 37 mio. kr.) Nedlæggelse af heldagsskolen på Bakkeskolen (besparelse på ca. 14,7 mio. kr.) Fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen (afledt anlæg på ca. 35 mio. kr.) Velfærdsteknologi / indsats mod sygefravær i ældreplejen (effektivisering på Ca. 30 mio.) Flere boliger ved Esbjerg døgnrehabilitering (effektivisering på ca. 14 mio. kr.). Reduceret lokaletilskud (90 procent) og gebyrordning (besparelse på ca. 12 mio. kr.) Færre nytilkendegivelser til førtidspension/ansætte jobkonsulenter (besparelse ca. 24 mio.) Tjæreborg som demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi (merudgift ca. 10 mio. kr.) Etablering af lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (ombygning af Tarp gi. ældrecenter) (anlæg på ca. 16 mio. kr.) økonomisk politik Dette års budgetdrøftelser har taget afsæt i den økonomiske politik, som økonomiudvaigsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital, og overskud på den ordinære drift. 3

4 Forligspartierne er enige om, at de kommende års budgetprocesser på samme måde skal tage afsæt i en økonomisk politik med standarder for, hvad der er et godt driftsresultat. Det aftales, at økonomiudvalget drøfter parametrene i den økonomiske politik i foråret Forligspartierne er opmærksomme på, at selv om der med dette års budgetaftale stort set er skabt balance i alle de centrale nøgletal, så udestår der fortsat en drøftelse af kommunens fremadrettede anlægsniveau. Budgetaftalen indeholder et relativt beskedent anlægsniveau i årene 2015 og Der vil således i de kommende år være behov for at skabe et yderligere råderum, hvis Byrådet ændrer på de nuværende investeringsambitioner og behov. Investeringer i fremtidige driftsbesparelser Forligspartierne er glade for, at årets budgetaftale indeholder en række forslag til effektivisering og optimering af den kommunale opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien for 2013 besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år skulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. Budgetaftalen indeholder 8-10 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på ca. 54 mio. kr. forventes at kunne realiseres en vedvarende driftsbesparelse, som alene over budgetperioden udgør ca. 66 mio. kr. Forslagene er beskrevet i de enkelte delafsnit. Forligspartieme er enige om, at der også i de kommende år skal arbejdes videre med den samme metodik omkring investeringer i fremtidige driftsbesparelser. Erhverv, vækst og udvikling Bosætning og øget tilflytning er vigtige udviklingsparametre for kommunens fremadrettede økonomi. Der afsættes i alt 2 mio. kr. over budgetperioden til et forsøgsprojekt, der har fået overskriften Welcome to Esbjerg. Projektet skal gøre en særlig kommunal indsats for at tiltrække og fastholde de folk, der flytter til kommunen. Forligspartierne er enige om, at der skal optimeres på Esbjerg s indsats i forhold til Fundraising ved at øge søgning af puljer og lignende ekstern finansiering i forskellige sammenhænge. Den øgede fandraising skal måfrettes ønskerne fra lokalrådene. Tværgående forslag Aftalen indeholder en generel besparelse og effektivisering på alle kommunale driftsområder på ca. i procent af servicerammen. Det svarer til en samlet årlig besparelse på ca. 45 mio. kr. med 4

5 helårsvirkning. Udmøntning af besparelsen vil under hensyntagen til forvaitningernes forskelligartede driftsvilkår - ske i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, idet en del af besparelsen skal udmøntes lokalt. Besparelsen forventes i videst muligt omfang realiseret via en generel nedbringelse af sygefraværet med særlig fokus på arbejdsmiljøet, samt ved at ledige stillinger skal stå ledig i en periode på op ifi 3 måneder (hvor muligt), og ved at optimere afviklingen af 6. ferieuge som frihed i stedet for udbetaling. Der udmøntes samtidig en generel besparelse af kommunens udgifter til møder, rejser og repræsentation, uddannelse og kontorhold m.v. I løbet af foråret 2012 er der gennemført en større analyse af indkøbsområdet, der viser, at der er store effektiviseringspotentialer knyttet til både de eksisterende indkobsaftaler og til nye områder, som ikke er aftaledækket i dag. Forligspartieme er enige om, at der skal realiseres en yderligere effektiviseringsgevinst på indkøbsområdet svarende til gevinst ca. 28 mio. kr. over budgetperioden. Der skal arbejdes måfrettet med tilgængelig information og synlighed om kommunens fælles aftaler, således at ledere og medarbejdere i højere grad motiveres til at bruge kommunens obligatoriske indkøbsaftaler. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en reduktion af kommunens samlede udgifter til kørsel og transport. Aftalen indeholder en samlet besparelse på 8,5 mio. kr. over budgetperioden. Der er igangsat en større analyse af kommunens kørsel. Analysen fremsendes til drøftelse i økonomiudvalget i starten af oktober måned med anbefaling fra direktionen om, hvordan besparelserne kan realiseres. Forligspartierne er indstillet på, at besparelserne kan betyde øget samkørsel og højere maksimal ventetid på udvalgte områder. Det aftales, at der afsættes grundkapitalindskud til opførelse af 20 famiieboliger på Slåenvej. Forligspartierne er positive overfor en fremtidig etablering af famiieboliger på den nuværende DAT-Schaub grund i Storegade. Endelig stillingtagen til kommunens andel af grundkapitalindskuddet afventer de kommende års budgetlægninger. Administrative besparelser Aftalen indeholder en række besparelser på det administrative område. Alle forvaltningsgrene er berørt. Besparelserne effektueres via reduktioner på løn og øvrig drift. Samlet set reduceres udgifter til administration med Ca. 54 mio. kr. over budgetperioden. Det aftales, at Direktionen giver økonomiudvalget en foreløbig tilbagemelding om status på besparelser medio Parterne tager til efterretning, at besparelserne så vidt muligt søges gennemført ved naturlig afgang rette balance mellem fremtidige opgaver og kompetencer. og under skyldig hensyntagen til, at der fortsat skal sikres den 5

6 Forligspartierne er enige om, at kommunens udgifter til eksteme konsulenter skal reduceres mest muligt. Foreløbigt er der indarbejdet et årligt sparekrav på 5 mio. kr. økonomiudvalget ønsker en status på realiseringen af dette sparekrav medio Forligspartierne er endvidere enige om, at området for udsatte børn og unge skal styrkes via en opnormering med 13 medarbejdere under hensyntagen til det stigende antal underretninger på området. Esbjerg arbejder systematisk med efteruddannelse og kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere. Forligspartierne er enige om, at Esbjerg i endnu højere grad skal gøre brug af de perspektiver, der knytter sig til brugen af jobrotation i forbindelse med efteruddannelse, eksempelvis indenfor famiierådgivningen og på det pædagogiske område. Børn og familie På grund af kommunens økonomiske situation har forligspartierne besluttet at nedlægge helhedskolen i Esbjerg. Forligspartierne er enige om, at en andel af provenuet fra helhedskolen skal føres tilbage til børn og famiieområdet i form af en ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart. Der afsættes i alt 37 mio. kr. over budgetperioden. Midlerne skal anvendes til en integreret tværgående indsats mellem Dagtilbud, Skole og Familie & Forebyggelse. Indsatsen skal handle om at skabe gode og inkluderende overgange mellem børnehaver og skoler, hvor tidlig opsporing af risikobørn er integreret i det tværgående samarbejde. De nærmere vilkår for udmontning af rammen forankres i Børn & Familieudvalget. Forligspartierne er enige om at nedlægge heldagsskolen på Bakkeskolen. Der er foretaget en midtvejsevaluering af projektet i starten af Evalueringsrapporten indikerer, at målsætningen for projektet ikke er nået, og at der ses heller ikke tegn på, at målet kan opnås indenfor projektperioden. Forligspartierne er enige om at bibeholde midler til sommerferieaktiviteterne og markedsføringen af skolen. Omlægningerne på skoleområdet, herunder nedlæggelsen af helhedskolen, har indflydelse på taksterne i blandt skolefritidsordningeme (SF0). Forligspartierne er enige om, at der skal rettes henvendelse til relevante ministerier vedrørende mulighederne for i de kommende år at harmonisere opkrævningen mellem vuggestue, børnehaver og SF0, således at forældrene ikke oplever et uensartet og ofte svært gennemskueligt takstniveau. Forligspartierne er opmærksomme på, at der også i de kommende år kan være behov for at foretage en række strukturelle ændringer på skoleområdet. Forligspartieme er enige om, at en 6

7 bl.a. Esbjerg eventuel rationaliseringsgevinst først indarbejdes i kommunens budget, når der er gennemført en høringsproces blandt forældre, skolebestyrelser og andre høririgsberettigede parter. Budgetaftalen for indeholder en besparelse og en afledt anlægsudgift på ca. 35 mio. kr. - som følge af en fusion mellem Vestervangskolen og Blåbjerggårdskolen. Fusionen er foreslået af de respektive skolebestyrelseme, og forligspartieme har ønsket at bakke op om bestyrelsernes forslag. Den nye skole i Gjesing oprettes ved sammenlægning af de to skoler med virkning fra 1. august2015. Forligspartierne har drøftet mulighederne for at etablere flere lokale tilbud til udsatte børn og unge i form af opvækstmiljøer og behandlingsmiljoer i dag og døgnregi, fordi det rummer et potentiale for øget kvalitet og lavere driftsudgifter. Partierne er enige om, at mulighederne skal kortlægges yderligere i løbet af 2013 ifi brug for budget Forligspartierne ønsker at serviceniveauet for Sundhedsplejen indeholder barselsbesøg. Direktionen forelægger nyt serviceniveau til godkendelse i Børn & Familieudvalget. Sundhed og omsorg Forligspartierne er enige om at indarbejde en forventet effektiviseringsgevinst på Sundhed og Omsorg på Ca. 30 mio. kr. over budgetperioden velfærdsteknologiske løsninger. som følge af investeringer i Aftalen indebærer, at der oprettes flere midlertidige boliger ved Esbjerg Døgnrehabiitering. Det forventes, at den mere specialiserede indsats på Esbjerg Døgnrehabilitering kan medvirke til et kvalitetsløft og være med til at sikre gennemsnitlige kortere ophold. Der indarbejdes en forventet besparelse på ca. 14 mio. over budgetperioden. Det aftales, at udgifterne til køkkenområdet (Sundhed og Omsorg) reduceres via en gennemgang af fodevareindkøbet. Reduktionen indebærer en ændring i menuplanens sammensætning, uden at det forringer fødevarernes kvalitet. Der sker samtidig en begrænsning i borgernes mulighed for, at kunne få andre produkter end de produkter, der er en del af servicepakkens sortiment. Kultur og fritid Forligspartierne er enige om, at reducere lokaletilskudsprocenten fra 100 procent til 90 procent. I forhold til spinning og fitness klubber er det aftalt, at lokaletilskudsprocenten hæves fra 75 til 90 procent. Partierne er samtidig enige om, at indføre en gebyrordning for foreninger, der benytter kommunale faciliteter, svarende til en egenbetaling på 10 procent i egne/lejede lokaler. Reduktion af lokaletilskudsprocenten samt indførelse af gebyr kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar 2014, da der skal være tid til at implementere et revideret regelsæt vedr. lokaletilskud samt 7

8 et revideret regelsæt vedr. lokalebooking (gebyropkrævning). Dette arbejde forankres i Kultur og Fritidsudvalget. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af et aktivitets- og multihus i Farup, men grundet kommunens økonomiske situation, har forligspartierne valgt at udskyde stillingtagen til anlægsprojektet ni budget Farup opfordres til at undersøge mulighederne for en øget egenfinansiering af projektet. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af en lovlig street-racebane ved Korskroen i Esbjerg. Forligspartierne er indstillet på at finde finansiering til etablering af en lukket bane på 400 meter under forudsætning af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel. Finansieringens størrelse afventer en kommende licitation. Social og arbejdsmarked Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes målrettet på at reducere antallet af nytilkendelser til førtidspension til kontanthjælpsmodtagere (match 2+3) i budgetperioden fra 2013 til Indsatsen understøttes bla. gennem en midlertidig ansættelse af 2 psykologer i Jobcentret. Parterne er desuden enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at reducere antallet af nytilkendegivelser til ledighedsydelser og fleksjob. Der afsættes derfor midler til ansættelse af 3 jobkonsulenter i Jobcentret i en to-årig periode. Det vurderes, at der med den fortsatte anvendelse af virksomhedsvendt aktivering også fremover vil være en mulighed for at varetage aktiveringsiridsatsen med et reduceret budget på 3 mio.kr. årligt. Provenuet er indarbejdet i budgetaftalen. Der vil samtidig ske en styrkelse af den virksomhedsvendte service. Forligspartierne har valgt at forlænge projekterne Fønix og Idrætskraftcentret indtil udgangen af 2013 til trods for, at den statslige finansiering er faldet bort. Forligspartieme er enige om, at der foretages en evaluering af projekterne i løbet af 2013, således at der kan tages endelig stilling til den fremadrettede drift i forbindelse med budgetlægningen for Teknik og forsyning Aftalen indebærer, at der sker en effektivisering/tilpasning af den kollektive trafik med tilhørende ændring af køreplanen (med fuld virkning fra 2014). Det betyder bl.a., at aftenkørslen på samtlige bybusser i Esbjerg indstilles fra det nuværende kl. ca til kl. ca Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til kloakering af kolonihaveme i Esbjerg. Renoveringen gennemføres som en låne/afdragsmodel, hvor Esbjerg kommune i første 8

9 og Esbjerg omgang betaler kloakrenoveringen, hvorefter kolonihaveforernngeme afdrager lånet over en længere årrække via lejeforhøjelser. Der afsættes midler til omlægning af gadebelægningen i Kongensgade mellem Kirkegade og Smedegade (etape 1), således at den nuværende gadebelægning bringes op til en standard, som man i dag stiller til gågademiljøer. Omlægningen gennemføres i 2013 og 2014 for i alt 11,3 mio. kr., hvoraf de 9,1 mio. kr. er byfomyelsesmidler. Finansieringen af øvrige etaper afventer de kommende års budgetforhandlinger. Plan og miljø Byrådet har tidligere besluttet, at der i løbet af 2012 skal ske en revision af den nuværende Klimaog Bæredygtighedsplan for Esbjerg, som bl.a. sigter mod en reduktion af den nuværende C0 2-udledning med Ca. 30 % i 2020, ogc0 2-neutralitet så hurtigt som muligt. I forbindelse med den nye klima- og bæredygtighedsplan vil Esbjerg arbejde målrettet med flere forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer, herunder eksempelvis via implementering af et miljø- og energiledelsessystem, partnerskaber med eksteme aktører, projektforslag til demonstrationsprojekter inden for energi og klima, plan for indkøring af elbiler i den kommunale bilpark m.v. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes i alt 10 mio. kr. over budgetperioden til udvikling af Tjæreborg som et demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal ske en yderligere kortlægning af mulighederne for brug af soiceller andre bæredygtige energiformer - i forbindelse med energirigtige investeringer i kommunale ejendomme. Denne kortlægning kan med fordel tænkes sammen med den kommende politik for Klima.- og Bæredygtighed. Centrale anlægsproj ekter Forligspartierne har bestræbt sig på at fastlægge et realistisk anlægsprogram i budgetperioden. Der er afsat rådighedsbeløb i 2013 til anlægsprojekter, der forventelig kan gennemføres i det første budgetår, medens andre projekter er tidssat til efterfølgende år. Samlet er der budgetlagt rådighedsbeløb for 308 mio. kr. brutto i 2013 og anlægsniveauet i overslagsårene er på ca. 100 mio. kr. årligt i gennemsnit. Der er afsat rådighedsbeløb til følgende nye anlægsprojekter: Ombygning af Vestervangsskolen i forbindelse af fusion med Blåbjerggårdskolen Lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (tidligere Tarp ældrecenter) Renovering af Kongensgade i Esbjerg 9

10 Kloakering af kolonihaver i Esbjerg Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedspianen Infrastruktur vedr. Nørremarksskolen/Valdemarskolen Samling af 12 enkeitmandsforanstaitninger i specialtilbud på handicapområdet Opsætning af loftslifte på omsorgsområdet Ombygning af områdecenter Hedelund Familieboliger, Slåenvej Etablering af daginstitution på Beredskabsgrunden Hardware til dagtilbuddene Sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2013 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer Sydvestjyske museer/historisk samling fusion og flytning til Esbjerg Museum Anlægstilskud til udvikling af Konfus Renovering af boldbane i Endrup Etablering af Astrolab på Myrthuegård Der er herudover gennemført en revurdering af allerede planlagte projekter, som har resulteret i en række tidsforskydninger, hvoraf kan nævnes følgende som eksempel: Oprensning af Molledammen i Ribe udskydes fra 2013 til 2014 Naturgenopretningsprojekt ved Endrup Mølle, renovering af den gamle kirkegård i Esbjerg og etablering af vejadgang til parkeringshuset Remissen færdiggøres i 2013 i stedet for i 2012 Etablering af sti mellem Lustrup og Damhus udskydes fra 2012/13 til 2014 Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet udskydes fra 2012 til 2013 Tilskud til mindre anlægsprojekter på Tobakken, Esbjerg Kunstmuseum, Vadehavscentret og Bramming Kosmorama udskydes fra 2012 til 2013 Desuden er det forudsat, at der, som følge af forventning om en generel tidsforskydning, udskydes 60,6 mio. kr. til efter budgetperioden. Der er ikke taget stilling til, hvilke projekter dette vedrører. 10

11 I Esbjerg Esbjerg, den 17. september Dann*1-Libera1e Parti, Venstre Byrådsgruppe vi Jofmriy Søtrup Socia1de lkernes sgruppe vi John Snedker Socialistisk Folke artis Byrådsgruppe vi Diana Mose Olsen Den Konservave Byrådsgruppe vi Henrik Vallø Løsgænger Andersen 11

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere