Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - Borgmester Tom Nielsen (A) 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Britt Francke Mikkelsen (V) Dan Kjølsen (O) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Lene W. Nielsen (A) Lolan Ottesen (A) Marianna Hesselholt (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Brian Lund Madsen (A) Ley Plum (A) Jesper Würtzen (A) ved punkt 4

2 Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Vedligeholdelsesarbejder 2009, ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, projekt nr anlægsbevilling 3... Skoler og institutioner, genopretning af udearealer 2009, projekt nr anlægsbevilling 4... Rugvængets Skole og Grantofteskolen, etablering af kropseksperimentarier, projekt nr anlægsbevilling 5... Energitiltag 2009 under DONG-aftalen, projekt nr og anlægsbevilling 6... Ballerup Bymidte, udvikling - valg af politisk følgegruppe og kriterier for prækvalifikion 7... Beboerklagenævnet - indstilling af formand, suppleant for formand samt udpegning af suppleant for socialt sagkyndig 8... Huslejenævnet - indstilling af formand og suppleant for formand 9... Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen - fritagelse for hverv 10.Skolebestyrelsen ved Grantofteskolen - fritagelse for hverv 11.Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv 12.Brydehusvej 2, Ballerup - fritagelse for dækningsafgift 13.Boligsocial indss samarbejdsaftale mellem Baldersbo, afd. 14 og Ballerup Kommune 14.Baldersbo, afd. 21 Hedegårdsskolen, Ballerup - nedlæggelse af boligareal 15.Ballerup Ejendomsselskab, afd. Stionsgården, Ballerup - salg af erhvervs-areal 16.Boligselskabet Baldersbo - køb af ejendommene Skolehaven 4-6, Ballerup 17.Måløv Skole - moderniseringsplan, fase 2, projekt nr anlægsbevilling 18.Skolestyrelsesvedtægten for Ballerup Kommune - justering 19.It-udviklingsprojekter i folkeskolen, projekt nr anlægsbevilling 20.Skolehaven 4-6, Ballerup - opgangsbofællesskab til sindslidende 21.Plejecentret Toftehaven, projekt nr anlægsregnskab 22.Plejecenter i Måløv, projekt nr anlægsbevilling 23.Nurgenopretning 2009, projekt nr anlægsbevilling 24.Renovering af grønne områder 2009, projekt nr anlægsbevilling 25.Harrestrup Ådal - træsamling i fold til løse hunde, projekt nr anlægsbevilling 26.Chaussestensrevirer langs kommunale veje - udskiftning i 2009, projekt nr anlægsbevilling 27.Spildevandscenter Avedøre I/S, budgetforslag 2010 og overslagsårene , herunder Ballerup Kommunes finansieringsbidrag for anlægsbevilling 28.Ballerup Stion - cykelparkering, projekt nr anlægsbevilling 29.Idrætsbyen - skiltning, projekt nr anlægsbevilling

3 30.Prive fællesveje - afholdelse af omkostninger til belysning 31.Taxinævnet i Region Hovedstaden er etableret pr. 1. maj Støjhandlingsplan for Ballerup Kommune - godkendelse Lukket møde 33. Meddelelser Til efterretning 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) Orientering om resultet af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og KL Bilag: Aftale om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og KL. b) Orientering om strejke på renovionsområdet. s beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Vedligeholdelsesarbejder 2009, ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 24. marts 2009 Punkt 6 den 30. marts 2009 Punkt 2 Resumé I marts bevilgede kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. ekstra til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. I løbet af foråret er der opstået flere tilfælde af større akutte bygningsmæssige opgaver, som Ejendomme således finder nurligt finansiere gennem de ekstra tilførte midler. De ekstra midler søges nu frigivet.

4 Redegørelse Vuggestuen Himmelblå, Lilletoften 123, Skovlunde Det er konsteret, taget på vuggestuen Himmelblå er udtjent og stort set umuligt reparere. Dette samt en utæt ventil til ventilionsanlægget på loftet, var i foråret årsagen til en mindre skimmelrenovering. Dette tag foreslås derfor renoveret. Pris for renovering: kr. ekskl. moms. Højagerskolen, Skovvej 55, Ballerup Der er, over bygningsvedligeholdelsen 2009, bevilget renovering af tag og udskiftning af facader på 3 knaster/fløje mod nord på Højagerskolen. Arbejdet omfter 6 klasselokaler. Der er i denne forbindelse konsteret områder af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, hvilket er forårsaget af utætheder i tagbelægningen gennem tiden. Det kan ikke udelukkes, der de tilsvarende 3 knaster mod syd har samme problem. Første knast er nu afsluttet og renovering af nummer to er opstartet. Den sidste knast opstartes i løbet af eftersommeren. Ejendomme foreslår således, renoveringen af de 3 knaster, 4 klasselokaler samt administrionen, igangsættes umiddelbart i forlængelse af 1. etape. Pris for renovering: kr. ekskl. moms. BFO Rosenknoppen ved Rosenlundskolen, Ejbyvej 55, Skovlunde I forbindelsen med vandgennemtrængning af taget på BFO Rosenknoppen, blev der konsteret skimmelangreb i tagkonstruktionen. Efter nærmere undersøgelse er det konsteret, taget som helhed ikke er byggeteknisk korrekt udført. Det er derfor nødvendigt renovere hele tagkonstruktionen. Pris på renovering: kr. ekskl. moms. Sagen afgøres af Ejendomme foreslår, ovennævnte udvalgte arbejder godkendes, og der frigives 8 mio. kr. på projekt nr Vedligeholdelsesarbejder Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse

5 Afdelingschef Frank Jakobsen fra Ejendomme deltog i behandlingen af nærværende punkt. s beslutning den Punkt 2 3. Skoler og institutioner, genopretning af udearealer 2009, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Der er på s møde den 30. marts 2009 afs yderligere 2 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet til en særlig indss for genopretning af udearealer på skoler og institutioner. Redegørelse Miljø & Teknik foreslår følgende projekter udført i 2009: Dræning af legeområde ved BFO på Østerhøjskolen Renovering af forsænket torv på Østerhøjskolen Etablering af flere cykelstiver på Grantofteskolen Etablering af indgangssti på Grantofteskolen Etablering af bedre cykelparkering ved udvalgte institutioner Dræning af legeområde ved BFO på Østerhøjskolen Østerhøjskolen ligger i et kuperet og fugtigt område med mange søer, vandhuller og grøfter. BFO en ligger lavt i forhold til omgivelserne. I forbindelse med udarbejdelse af moderniseringsplanen for skolen er det kommet frem, BFO en igennem en del år har været plaget af vand på legepladsen. Miljø & Teknik foreslår derfor etablere et nyt drænsystem for forbedre legeværdien af arealet, og fordi det er en forudsætning for andre tiltag på legepladsen, afvandingsproblemet løses. Renovering af forsænket torv på Østerhøjskolen Foran den nyrenoverede bygning A på Østerhøjskolen findes en forsænket plads, omgivet af store popler. Pladsen har oprindeligt været brugt til boldspil og ophold, men belægningen er nu så medtaget, den udgør en sikkerhedsrisiko. Anlægget er imidlertid et fint arkitektonisk element, som er værd bevare. Miljø & Teknik foreslår renovere pladsen med ny grusbelægning og ny kant med siddeplinte og trapper. Træerne bevares så vidt muligt. Etablering af flere cykelstiver på Grantofteskolen Grantofteskolen modtager nu børn, som tidligere gik på Parkskolen. Mange af disse børn har således lang vej til skole. Ballerup Kommune har en målsætning om stimulere til og

6 gøre det muligt for så mange som muligt cykle til skole. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt med cykelstiver på skolen i øjeblikket. Miljø & Teknik foreslår derfor, der etableres flere cykelstiver på skolen. Etablering af indgangssti på Grantofteskolen Vest for Grantofteskolens bygning C ligger i dag en trådt sti, som bruges som indgang til udskolingens klasselokaler i stueetagen. Snavs og mudder fra stien er til stor gene for brugerne af lokalerne og medfører et betydeligt rengøringsbehov. Miljø & Teknik foreslår etablere en befæstet sti langs med bygningen og frem til klasselokalerne, hvilket også vil gøre området mere anvendeligt til ophold og ude-arbejdsplads. Etablering af bedre cykelparkering ved udvalgte børneinstitutioner I Ballerup Kommune ønsker man fremme sundheden, bl.a. ved forbedre forholdene for cyklister. Derfor er det et problem, der på en del børneinstitutioner er meget dårlige parkeringsforhold for de forældre, som gerne vil cykle med børnene til institutionerne. Miljø & Teknik foreslår, på baggrund af en screening af kommunens institutioner, gøre en indss for etablere gode og tilstrækkelige cykelparkeringspladser ved nogle udvalgte institutioner. Økonomi I henhold til s beslutning af 30. marts 2009 er det besluttet afsætte yderligere 2 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet, projekt nr Renovering af skoler, til genopretning af udearealer på skoler og institutioner i Bilag Drænproblemer på Østerhøjskolen, bilag Forsænket torv på Østerhøjskolen, bilag Trådt sti på Grantofteskolen, bilag 3 Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der gennemføres projekter som angivet, der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. på projekt nr Renovering af skoler, og driftsbevillingen for udearealer på skoler forhøjes med kr. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

7 s beslutning den Punkt 3 4. Rugvængets Skole og Grantofteskolen, etablering af kropseksperimentarier, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Med udgangspunkt i erfaringerne fra Rosenlundskolen belyser redegørelsen og vedlagte not etableringen af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen i henhold til serviceaftalen. Redegørelse Etablering af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen falder godt i tråd med Kommunens målsætning om fokus på social ulighed i sundhed. Grantofteskolen og Rugvængets Skole deltager allerede i koordinerede indsser i forbindelse med den sociale ulighed og kropseksperimentariet vil være et aktiv i denne henseende. Erfaringerne fra Rosenlundskolen tilsiger, ikke alene overvægtige eller børn i risiko for blive det har gavn af kropseksperimentarier. De benyttes tillige flittigt af både lokale foreninger, skolens personale og integreres nurligt i både undervisning, skoleidrætsklub og skolens profil. Byggemodning Lokalerne er gennemgået af Børn & Unge (Kommunens skoleidrætskonsulent mfl.) og Ejendomme. Der er taget udgangspunkt i erfaringerne fra kropseksperimentariet på Rosenlundskolen. Ejendomme har konkretiseret den byggetekniske del af etableringen af kropseksperimentarier, som på Rugvængets Skole udgør kr. og på Grantofteskolen udgør kr. Maskinindkøb Der er indhentet tilbud fra leverandøren af maskiner til kropseksperimentariet på Rosenlundskolen dette tilbud er ligeledes vedlagt. Prisen pr. kropseksperimentarium beløber sig til kr. ekskl. moms. Den totale udgift for etablering af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen udgør således kr., via projekt nr

8 Skole- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 2. juni 2009 godkendt, der etableres kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen under forudsætning af, Økonomiudvalget og tiltræder, kropseksperimentarierne finansieres af projekt nr Tilbud på inventar og prisoverslag fra Ejendomme forefindes på sagen. Der sigtes mod en færdiggørelse af kropseksperimentarierne i løbet af Bilag Kropseksperimentarier, Rugvænget, Grantoften, 2009 Sagen afgøres af Direktør Dorrit Christensen foreslår, der meddeles anlægsbevilling på 1,869 mio. kr. til projekt nr Kropseksperimentarier på Rugvænget Skole og Grantofteskolen, og der ved den kommende budgetopfølgning afsættes et rådighedsbeløb i 2009 på projekt nr Kropseksperimentarier på Rugvænget Skole og Grantofteskolen, på 1,869 mio. kr., der finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet på projekt nr. 1901, Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 4 Jesper Würtzen deltog ikke i behandlingen af nærværende punkt. 5. Energitiltag 2009 under DONG-aftalen, projekt nr og anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 9. december 2008 Punkt 26 den 15. december 2008 Punkt 20 Resumé

9 I december 2008 underskrev Ballerup Kommune en partnerskabsaftale med DONG Energy omkring energirådgivning. I aftalen indgik dels konkrete handleplaner og dels hensigtserklæringer, der hver især skulle understøtte den politiske holdning i Kommunen om fremme fokus på energioptimering og sikre bedst mulig beskyttelse af klimaet. De konkrete tiltag er nu bearbejdet og klar til iværksætning. Der søges således frigivet midler hertil. Det økonomiske grundlag for det videre arbejde med energioptimering af bygningsmassen inkl. de tekniske anlæg, etablering af vedvarende energikilder og lign. foreslås indarbejdet i investeringsoversigten. Redegørelse Energimærkning Gennem mange år har det været lovpligtigt udarbejde et energimærke for alle bygninger over m 2 hvert 3. år. Dette skulle foretages af en certificeret energikonsulent. Ejendomme har en certificeret medarbejder, der har udarbejdet disse. Mærkningerne af de store ejendomme skal fornyes i 2011, som følge af en forlængelse fra Energistyrelsen. I 2008 blev loven strammet, således mærkningen ligeledes kom til omfte bygninger fra m 2. Samtidig blev kravet til indholdet af mærkningen udvidet og energikonsulenten blev nu pålagt være uvildig, dvs. ekstern. Mærkningen af de små bygninger skal være udført i indeværende år. I DONG-aftalen er det således aftalt, DONG Energy udarbejder udbud og afholder licition på energikonsulenttjenesten. Ejendomme overtager herefter koordineringen med den vindende energikonsulent. Der er afs 2,2 mio. kr. i investeringsoversigten og behandles som et særskilt konsulentarbejde. Disse midler søges frigivet nu. Energirenoveringer For opnå CO 2 -reduktionsmålene som Ballerup Kommune har bundet sig op på, er det nødvendigt igangsætte energirenoveringer hurtigst muligt. Der er således primært udpeget tiltag, der er anbefalet i de eksisterende energimærkninger for de store bygninger og omfter hovedsagelig udskiftning eller renovering af forældede ventilionsanlæg, men ligeledes udskiftning af 30 år gamle kedler til energioptimale gaseller fjernvarmekedler. Lysstyring på skoler er et tiltag, der regnes gransket og planlagt i 2009 til udførelse i Der er foruds renoveringer for i alt 17 mio. kr. over to år, hvilket svarer til den af DONG Energy vurderede nødvendige investering, for opnåelse af målet om en CO 2 -reduktion på 25 pct. inden 2015 i forhold til Ovennævnte sum indeholder de allerede frigivne midler (2,9 mio. kr.) til renovering af ventilionsanlæg på Rosenlundskolen. Det samlede projekt kan lånefinansieres fuldt ud og foreslås optaget i investeringsoversigten under projekt 1953 Energibesparende foranstaltninger, med 10

10 mio. kr. i 2009 og 7 mio. kr. i Renoveringerne har en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 4 år. Ud fra en investeringsmæssig betragtning, vil det være nurligt optage et lån over 4 år, således investeringen er tilbagebetalt hurtigst muligt. En anden betragtning vil være optage et lån, der løber over år, svarende til levetiden på det nyetablerede anlæg. Men da Kommunen har adgang til 25-årige lån, vil dette umiddelbart være foretrække ud fra en finansiel betragtning. DONG Energy har som forsyningsselskab en forpligtelse til, overfor Energiministeriet, præstere en mængde besparelser på årsplan. DONG Energy har derfor en stor interesse i medvirke til, Ballerup Kommune opnår så store besparelser som muligt. I DONGaftalen indgår nemlig, Ballerup Kommune sælger sine besparelser til DONG Energy. Det vil sige, for hver sparede kwh, får Ballerup Kommune 0,15 kr. tilbage fra DONG Energy. Dette tilskud (DSM) er således med til finansiere en del af DONG Energys rådgivertimer. Energirenoveringerne i 2009 alene repræsenterer en samlet CO 2 -reduktion på 665 tons/år, hvilket svarer til 5,2 pct. af det samlede energiforbrug i kommunale bygninger. Se bilag. Dertil kommer de allerede besluttede energirenoveringer på Rådhuset samt kommende konverteringer til fjernvarme på Rådhuset, Lautrupgård og Rødbo. Forts energirådgivning og -renovering Det er i vigtigt anskue de nævnte CO 2 -besparende initiiver som værende et led i Ballerup Kommunes plan for klimavenlige tiltag. Med de nye energimærker i hænde, er det nødvendigt udarbejde en prioriteret plan for energimæssige tiltag for denne bygningsmasse. Samtidig er en klimaplan på vej, der uden tvivl stiller krav til nytænkning og innovion i forbindelse med renovering og nybygning, bl.a. arbejdet med udbredelsen af vedvarende energi. Det er derfor vitalt, der afsættes en pulje til det fortste arbejde med energi og klima. Det foreslås, der fra 2011 årligt afsættes en sum på 7 mio. kr. svarende til beløbet afs i Etablering af fjernaflæste målere Etablering af fjernaflæste målere på el, vand og varme, som ligeledes er indeholdt i partnerskabsaftalen med DONG Energy, er på vej i udbud. Finansieringen er dog ikke afklaret p.t. men forventes præsenteret for Økonomiudvalget umiddelbart efter sommerferien. Grøn strøm Ballerup Kommune har valgt støtte produktion af vedvarende energi, og således købe vindmølleproduceret el fra DONG Energys nyetablerede vindmøllepark, Horns Rev 2, fra årsskiftet 2009/2010. Vindmøllestrøm koster 0,05 kr. ekstra pr. kwh og vil for Ballerup Kommune som virksomhed udgør ca kr. p.t.

11 Denne udgift er en driftsudgift, der i størrelse ikke er bemærkelsesværdig i et driftsregnskab, hvor priserne varierer voldsomt på årsbasis. Bilag Energitiltag Grafisk fremstilling af lånefinansieringsmodellen Sagen afgøres af Ejendomme foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. under projekt nr Energimærkning, der meddeles en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. under projekt nr Energibesparende foranstaltninger i (Herudover er der allerede bevilget 2,9 mio. kr. til Rosenlundskolen), der afsættes rådighedsbeløb med yderligere 7 mio. kr. i 2010, der indarbejdes ved kommende anlægsopfølgning, projektet lånefinansieres fuldt ud ved optagelse af 25-årigt lån i KommuneKredit, de afledte driftsmæssige besparelser indarbejdes i budgetforslaget , der afsættes 7 mio. kr. på investeringsoversigten i 2011 og frem, til klimavenlige tiltag, og foreslåede tiltag i 2009 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse Afdelingschef Frank Jakobsen fra Ejendomme deltog i behandlingen af nærværende punkt. s beslutning den Punkt 5

12 6. Ballerup Bymidte, udvikling - valg af politisk følgegruppe og kriterier for prækvalifikion Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 21. oktober 2009 Punkt 5 den 27. oktober 2009 Punkt 2 Resumé Hermed forelægges forslag til valg af politisk følgegruppe og forslag til kriterier i forbindelse med prækvalifikion af teams til deltage i idékonkurrencen. Redegørelse Det er foreslået nedsætte en politisk følgegruppe til projekt Udvikling af Ballerup Bymidte Idékonkurrence for kunne få en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold, der ikke nødvendigvis skal forelægges en politisk udvalgsbehandling. Det foreslås, der nedsættes en gruppe bestående af 5 politikere. Det foreslås, Ove E. Dalsgaard, borgmester, Helle Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget og Tom Nielsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget er medlemmer. Det foreslås, der herudover vælges 2 medlemmer fra. Not om den politiske følgegruppe er vedlagt som bilag. Det er besluttet, det er 3 rådgivende teams, der skal deltage i idékonkurrencen, der er besluttet afholdt som et parallelopdrag. De 3 teams får hver et honorar på kr. for deltage. Hvis de ikke opfylder kravene for parallelopdraget, diskvalificeres teamet og der udbetales ikke honorar. For have et bredt udvalg af teams vælge imellem, skal der gennemføres en prækvalifikionsrunde. Til brug for prækvalifikionen skal de kriterier vælges, som der skal vælges teams ud fra. Det foreslås, nedenstående kriterier danner grundlag for udvælgelsen: Tværfagligt team: Det er afgørende, det er tværfaglige teams, der byder ind på opgaven. Teamet skal besidde kompetencer i forhold til planlægning, arkitektur, kunst, landskab, byrum, byliv og udfoldelsesmuligheder, økonomi, trafik, støj og miljø. Referencer: Teamet skal oplyse referenceprojekter, der dokumenterer, det etablerede team tilsammen har erfaringer med tilsvarende projekter i skala og kompleksitet. Procesforståelse og erfaring: Teamet skal informere om erfaringer med arbejde i åbne, kollektive udviklingsforløb med inddragelse af borgere og interessenter under konkurrenceforløbet.

13 På baggrund af teamenes opfyldelse af kriterierne vil Kommunen vurdere de enkelte teams kvalificering til indgå i parallelopdraget. Det foreslås, Kommunen anlægger en samlet vurdering af besvarelserne ud fra følgende vægtning: Teamsammensætning og kompetencer 40 pct. Referencer 30 pct. Proceserfaring og forståelse 30 pct. Not om parallelopdrag til brug for beslutning af kriterier for prækvalifikion er vedlagt som bilag. Bilag Not om politisk følgegruppe til projekt Udvikling af Ballerup Bymidte - Idékonkurrence Not om parallelopdrag for udvikling af Ballerup Bymidte til brug for beslutning af kriterier for prækvalifikion Sagen afgøres af By- og Erhvervsudvikling foreslår, den politiske følgegruppe nedsættes, og kriterierne til prækvalifikionsrunden og vægtningen heraf godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Indstilles til godkendelse med forslag om, følgende indgår i den politiske følgegruppe: Birte Kramhøft (F) og Kåre Harder Olesen (V) s beslutning den Punkt 6 7. Beboerklagenævnet - indstilling af formand, suppleant for formand samt udpegning af suppleant for socialt sagkyndig

14 Sagsnr.: Dok.nr.: den 16. juni 2008 Punkt 4 Resumé På baggrund s indstilling er cand.jur. Jonna Zacho beskikket som formand for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune. Beskikkelsen gælder for en 4-årig periode frem til den 31. december besluttede samtidigt udpege afsnitsleder i Job & Familie, Connie Hartz, som socialt sagkyndig. Der blev imidlertid ikke udpeget en suppleant for Connie Hartz. Jonna Zacho har frems ønske om udtræde af nævnet til Stsforvaltningen Hovedstaden, som efter langvarig sagsbehandling, har godkendt Jonna Zacho fritages fra hvervet for resten af perioden. Stsforvaltningen har samtidigt anmodet Ballerup Kommune om indstille en ny kandid til formandsposten. Redegørelse I medfør af Lov om leje af almene boliger, 97, beskikkes formand og suppleant for beboerklagenævnet af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandideksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. besluttede på sit møde den 16. juni 2008 indstille kontorchef i Gladsaxe Kommune, cand.jur. Bolette Rørdam, som suppleant for formanden for Ballerup Kommunes beboerklagenævn. Da formanden i en længere periode ikke har varetaget sine forpligtelser som formand, har suppleanten fungeret som formand siden beskikkelsen trådte i kraft. Det foreslås derfor, den nuværende suppleant, Bolette Rørdam indstilles til formand, således nævnet kan fortsætte arbejdet under samme formand i resten af valgperioden. Som suppleant for formanden til beboerklagenævnet indstilles i stedet chefjurist i Ballerup Kommune, cand.jur. Inger Krogh-Jensen, Langagervej 25, 2600 Glostrup for resten af valgperioden. udpeger efter 97, stk. 5 og stk. 6 en socialt sagkyndig og en suppleant, som tiltræder nævnet, dog uden stemmeret, i sager vedrørende tvister om lejerens brug af det lejede. Eftersom der ikke blev udpeget en suppleant for den socialt sagkyndige, skal dette ske med virkning for resten af valgperioden. Sagen afgøres af.

15 Borgmestersekretariet foreslår, cand.jur. Bolette Rørdam indstilles til Stsforvaltningen Hovedstaden som formand for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, cand.jur. Inger Krogh-Jensen samtidigt indstilles som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, og specialkonsulent i Job & Familie, Elsebeth Fjord udpeges som suppleant for den socialt sagkyndige i Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 9 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 7 8. Huslejenævnet - indstilling af formand og suppleant for formand Sagsnr.: Dok.nr.: den 16. juni 2008 Punkt 5 Resumé På baggrund s indstilling er cand.jur. Jonna Zacho beskikket som formand for Huslejenævnet i Ballerup Kommune. Beskikkelsen gælder for en 4-årig periode frem til den 31. december Jonna Zacho har frems ønske om udtræde af nævnet til Stsforvaltningen Hovedstaden, som efter langvarig sagsbehandling, har godkendt Jonna Zacho fritages fra hvervet for resten af perioden. Stsforvaltningen har samtidigt anmodet Ballerup Kommune om indstille en ny kandid til formandsposten. Redegørelse I medfør af Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 36, beskikkes formand og suppleant for huslejenævnet af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

16 Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandideksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. besluttede på sit møde den 16. juni 2008, indstille kontorchef i Gladsaxe Kommune, cand.jur. Bolette Rørdam, som suppleant for formanden for Ballerup Kommunes Huslejenævn. Da formanden i en længere periode ikke har varetaget sine forpligtelser som formand, har suppleanten fungeret som formand siden beskikkelsen trådte i kraft. Det anbefales derfor suppleant Bolette Rørdam indstilles til formand, således nævnet kan fortsætte arbejdet under samme formand resten af valgperioden. Som suppleant for formanden til huslejenævnet indstilles i stedet chefjurist i Ballerup Kommune, cand.jur. Inger Krogh-Jensen, Langagervej 25, 2600 Glostrup, for resten af valgperioden. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, cand.jur. Bolette Rørdam indstilles til Stsforvaltningen Hovedstaden som formand i Huslejenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, og cand.jur. Inger Krogh-Jensen samtidigt indstilles som suppleant for formanden for Huslejenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 8 9. Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé

17 En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Egebjergskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Efter bekendtgørelsens 2 kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Annette Holck Rasmussen har anmodet om blive fritaget fra hvervet med udgangen af juni måned 2009, hvor hendes dter færdiggør sin 9. klasse. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Annette Holck Rasmussen indtræder Zoran Rajovic, Skovvej 113 A, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, det tages til efterretning, Annette Holck Rasmussen udtræder af skolebestyrelsen ved Egebjergskolen, og suppleant Zoran Rajovic indtræder i skolebestyrelsen ved Egebjergskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 11 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Grantofteskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.:

18 Resumé En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Grantofteskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Forældrerepræsentant Liselotte Kuhn Jacobsen har anmodet om blive fritaget fra hvervet på grund af arbejdsmæssige årsager. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Liselotte Kuhn Jacobsen indtræder Johannes Hammershøj Nørgård, Mosevej 30, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Liselotte Kuhn Jacobsen udtræder af skolebestyrelsen ved Grantofteskolen, og suppleant Johannes Hammershøj Nørgård indtræder i skolebestyrelsen ved Grantofteskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 12 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.:

19 Resumé En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Efter bekendtgørelsens stk. 2 kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Susanne Vinter har anmodet om blive fritaget fra hvervet, da hun ikke længere har barn på skolen. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Susanne Vinter indtræder Janni Hornsleth Julø, Sommerbuen 9, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, det tages til efterretning, Susanne Vinter udtræder af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, og suppleant Janni Hornsleth Julø indtræder i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 13 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Brydehusvej 2, Ballerup - fritagelse for dækningsafgift Sagsnr.:

20 Dok.nr.: Resumé BDO ScanRevision har på vegne af Boliné ApS anmodet om fritagelse for dækningsafgift, jf. brev af 5. maj Fritagelsen ønskes for årene 2008 og Redegørelse Ejendommen, der er beliggende Brydehusvej 2, 2750 Ballerup, er i sin helhed et motionscenter. Ved besigtigelse af ejendommen den 26. maj 2009 fremstod den som værende et motionscenter i sin helhed med dertilhørende inventar. Ejendommens areal indeholdt kun træningsudstyr af forskellig art. Herudover fandtes der 2 omklædningsrum med badefaciliteter. Ifølge Lov om ejendomssk, 23 A, stk. 1, kan afgøre hvorvidt ejendomme der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, skal betale dækningsafgift af ejendommens forskelsværdi. Benyttelse som motionscenter falder derimod ikke ind under de i 23 A nævnte formål. Velfærdsministeriet henviser netop i en vejledende udtalelse af 29. april 1999 (j.nr /1999) til, idræts-, gymnastik- og andre motionsformer er aktiviteter der normalt er fritaget for dækningsafgift, jf. ejendomsbeskningsloven 23 A, Østre Landsrets dom fra den 28. januar 1998 og TfS har ligeledes truffet afgørelse om fritagelse for betaling af dækningsafgift for motionscentre. Der er ved afgørelsen lagt vægt på ejendommen kun benyttes til motionsaktiviteter, og derved anses for værende en selvstændig enhed. Det er Miljø & Tekniks vurdering, omhandlende ejendom ikke falder ind under Lov om ejendomssk 23 A vedrørende dækningsafgiftspligtige ejendomme. Fast praksis har hidtil været, idrætscentre, herunder motionscentre ikke er dækningsafgiftspligtige, såfremt de fremstår som motionscentre i deres helhed. Følgende bilag findes i sagen: Ansøgning fra BDO ScanRevision ( ) vedr. fritagelse for betaling af dækningsafgift i perioden 2008 og Varsling fra Ballerup Kommune ( ) vedr. besigtigelse af ejendommen. Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomssk (LBK nr. 724 af ). Kopi af dom TFS 1998,253. Vejledende udtalelse fra Velfærdsministeriet af Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der gives fritagelse for betaling af dækningsafgift i 2008 og 2009, dog

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Britt Francke Mikkelsen (V) Jarne Rasmussen (O) Jørgen Juel Bragge (B) Lene W. Nielsen (A)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Britt Francke Mikkelsen (V) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere