Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - Borgmester Tom Nielsen (A) 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Britt Francke Mikkelsen (V) Dan Kjølsen (O) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Lene W. Nielsen (A) Lolan Ottesen (A) Marianna Hesselholt (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Brian Lund Madsen (A) Ley Plum (A) Jesper Würtzen (A) ved punkt 4

2 Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Vedligeholdelsesarbejder 2009, ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, projekt nr anlægsbevilling 3... Skoler og institutioner, genopretning af udearealer 2009, projekt nr anlægsbevilling 4... Rugvængets Skole og Grantofteskolen, etablering af kropseksperimentarier, projekt nr anlægsbevilling 5... Energitiltag 2009 under DONG-aftalen, projekt nr og anlægsbevilling 6... Ballerup Bymidte, udvikling - valg af politisk følgegruppe og kriterier for prækvalifikion 7... Beboerklagenævnet - indstilling af formand, suppleant for formand samt udpegning af suppleant for socialt sagkyndig 8... Huslejenævnet - indstilling af formand og suppleant for formand 9... Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen - fritagelse for hverv 10.Skolebestyrelsen ved Grantofteskolen - fritagelse for hverv 11.Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv 12.Brydehusvej 2, Ballerup - fritagelse for dækningsafgift 13.Boligsocial indss samarbejdsaftale mellem Baldersbo, afd. 14 og Ballerup Kommune 14.Baldersbo, afd. 21 Hedegårdsskolen, Ballerup - nedlæggelse af boligareal 15.Ballerup Ejendomsselskab, afd. Stionsgården, Ballerup - salg af erhvervs-areal 16.Boligselskabet Baldersbo - køb af ejendommene Skolehaven 4-6, Ballerup 17.Måløv Skole - moderniseringsplan, fase 2, projekt nr anlægsbevilling 18.Skolestyrelsesvedtægten for Ballerup Kommune - justering 19.It-udviklingsprojekter i folkeskolen, projekt nr anlægsbevilling 20.Skolehaven 4-6, Ballerup - opgangsbofællesskab til sindslidende 21.Plejecentret Toftehaven, projekt nr anlægsregnskab 22.Plejecenter i Måløv, projekt nr anlægsbevilling 23.Nurgenopretning 2009, projekt nr anlægsbevilling 24.Renovering af grønne områder 2009, projekt nr anlægsbevilling 25.Harrestrup Ådal - træsamling i fold til løse hunde, projekt nr anlægsbevilling 26.Chaussestensrevirer langs kommunale veje - udskiftning i 2009, projekt nr anlægsbevilling 27.Spildevandscenter Avedøre I/S, budgetforslag 2010 og overslagsårene , herunder Ballerup Kommunes finansieringsbidrag for anlægsbevilling 28.Ballerup Stion - cykelparkering, projekt nr anlægsbevilling 29.Idrætsbyen - skiltning, projekt nr anlægsbevilling

3 30.Prive fællesveje - afholdelse af omkostninger til belysning 31.Taxinævnet i Region Hovedstaden er etableret pr. 1. maj Støjhandlingsplan for Ballerup Kommune - godkendelse Lukket møde 33. Meddelelser Til efterretning 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) Orientering om resultet af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og KL Bilag: Aftale om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og KL. b) Orientering om strejke på renovionsområdet. s beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Vedligeholdelsesarbejder 2009, ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 24. marts 2009 Punkt 6 den 30. marts 2009 Punkt 2 Resumé I marts bevilgede kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. ekstra til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. I løbet af foråret er der opstået flere tilfælde af større akutte bygningsmæssige opgaver, som Ejendomme således finder nurligt finansiere gennem de ekstra tilførte midler. De ekstra midler søges nu frigivet.

4 Redegørelse Vuggestuen Himmelblå, Lilletoften 123, Skovlunde Det er konsteret, taget på vuggestuen Himmelblå er udtjent og stort set umuligt reparere. Dette samt en utæt ventil til ventilionsanlægget på loftet, var i foråret årsagen til en mindre skimmelrenovering. Dette tag foreslås derfor renoveret. Pris for renovering: kr. ekskl. moms. Højagerskolen, Skovvej 55, Ballerup Der er, over bygningsvedligeholdelsen 2009, bevilget renovering af tag og udskiftning af facader på 3 knaster/fløje mod nord på Højagerskolen. Arbejdet omfter 6 klasselokaler. Der er i denne forbindelse konsteret områder af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, hvilket er forårsaget af utætheder i tagbelægningen gennem tiden. Det kan ikke udelukkes, der de tilsvarende 3 knaster mod syd har samme problem. Første knast er nu afsluttet og renovering af nummer to er opstartet. Den sidste knast opstartes i løbet af eftersommeren. Ejendomme foreslår således, renoveringen af de 3 knaster, 4 klasselokaler samt administrionen, igangsættes umiddelbart i forlængelse af 1. etape. Pris for renovering: kr. ekskl. moms. BFO Rosenknoppen ved Rosenlundskolen, Ejbyvej 55, Skovlunde I forbindelsen med vandgennemtrængning af taget på BFO Rosenknoppen, blev der konsteret skimmelangreb i tagkonstruktionen. Efter nærmere undersøgelse er det konsteret, taget som helhed ikke er byggeteknisk korrekt udført. Det er derfor nødvendigt renovere hele tagkonstruktionen. Pris på renovering: kr. ekskl. moms. Sagen afgøres af Ejendomme foreslår, ovennævnte udvalgte arbejder godkendes, og der frigives 8 mio. kr. på projekt nr Vedligeholdelsesarbejder Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse

5 Afdelingschef Frank Jakobsen fra Ejendomme deltog i behandlingen af nærværende punkt. s beslutning den Punkt 2 3. Skoler og institutioner, genopretning af udearealer 2009, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Der er på s møde den 30. marts 2009 afs yderligere 2 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet til en særlig indss for genopretning af udearealer på skoler og institutioner. Redegørelse Miljø & Teknik foreslår følgende projekter udført i 2009: Dræning af legeområde ved BFO på Østerhøjskolen Renovering af forsænket torv på Østerhøjskolen Etablering af flere cykelstiver på Grantofteskolen Etablering af indgangssti på Grantofteskolen Etablering af bedre cykelparkering ved udvalgte institutioner Dræning af legeområde ved BFO på Østerhøjskolen Østerhøjskolen ligger i et kuperet og fugtigt område med mange søer, vandhuller og grøfter. BFO en ligger lavt i forhold til omgivelserne. I forbindelse med udarbejdelse af moderniseringsplanen for skolen er det kommet frem, BFO en igennem en del år har været plaget af vand på legepladsen. Miljø & Teknik foreslår derfor etablere et nyt drænsystem for forbedre legeværdien af arealet, og fordi det er en forudsætning for andre tiltag på legepladsen, afvandingsproblemet løses. Renovering af forsænket torv på Østerhøjskolen Foran den nyrenoverede bygning A på Østerhøjskolen findes en forsænket plads, omgivet af store popler. Pladsen har oprindeligt været brugt til boldspil og ophold, men belægningen er nu så medtaget, den udgør en sikkerhedsrisiko. Anlægget er imidlertid et fint arkitektonisk element, som er værd bevare. Miljø & Teknik foreslår renovere pladsen med ny grusbelægning og ny kant med siddeplinte og trapper. Træerne bevares så vidt muligt. Etablering af flere cykelstiver på Grantofteskolen Grantofteskolen modtager nu børn, som tidligere gik på Parkskolen. Mange af disse børn har således lang vej til skole. Ballerup Kommune har en målsætning om stimulere til og

6 gøre det muligt for så mange som muligt cykle til skole. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt med cykelstiver på skolen i øjeblikket. Miljø & Teknik foreslår derfor, der etableres flere cykelstiver på skolen. Etablering af indgangssti på Grantofteskolen Vest for Grantofteskolens bygning C ligger i dag en trådt sti, som bruges som indgang til udskolingens klasselokaler i stueetagen. Snavs og mudder fra stien er til stor gene for brugerne af lokalerne og medfører et betydeligt rengøringsbehov. Miljø & Teknik foreslår etablere en befæstet sti langs med bygningen og frem til klasselokalerne, hvilket også vil gøre området mere anvendeligt til ophold og ude-arbejdsplads. Etablering af bedre cykelparkering ved udvalgte børneinstitutioner I Ballerup Kommune ønsker man fremme sundheden, bl.a. ved forbedre forholdene for cyklister. Derfor er det et problem, der på en del børneinstitutioner er meget dårlige parkeringsforhold for de forældre, som gerne vil cykle med børnene til institutionerne. Miljø & Teknik foreslår, på baggrund af en screening af kommunens institutioner, gøre en indss for etablere gode og tilstrækkelige cykelparkeringspladser ved nogle udvalgte institutioner. Økonomi I henhold til s beslutning af 30. marts 2009 er det besluttet afsætte yderligere 2 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet, projekt nr Renovering af skoler, til genopretning af udearealer på skoler og institutioner i Bilag Drænproblemer på Østerhøjskolen, bilag Forsænket torv på Østerhøjskolen, bilag Trådt sti på Grantofteskolen, bilag 3 Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der gennemføres projekter som angivet, der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. på projekt nr Renovering af skoler, og driftsbevillingen for udearealer på skoler forhøjes med kr. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

7 s beslutning den Punkt 3 4. Rugvængets Skole og Grantofteskolen, etablering af kropseksperimentarier, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Med udgangspunkt i erfaringerne fra Rosenlundskolen belyser redegørelsen og vedlagte not etableringen af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen i henhold til serviceaftalen. Redegørelse Etablering af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen falder godt i tråd med Kommunens målsætning om fokus på social ulighed i sundhed. Grantofteskolen og Rugvængets Skole deltager allerede i koordinerede indsser i forbindelse med den sociale ulighed og kropseksperimentariet vil være et aktiv i denne henseende. Erfaringerne fra Rosenlundskolen tilsiger, ikke alene overvægtige eller børn i risiko for blive det har gavn af kropseksperimentarier. De benyttes tillige flittigt af både lokale foreninger, skolens personale og integreres nurligt i både undervisning, skoleidrætsklub og skolens profil. Byggemodning Lokalerne er gennemgået af Børn & Unge (Kommunens skoleidrætskonsulent mfl.) og Ejendomme. Der er taget udgangspunkt i erfaringerne fra kropseksperimentariet på Rosenlundskolen. Ejendomme har konkretiseret den byggetekniske del af etableringen af kropseksperimentarier, som på Rugvængets Skole udgør kr. og på Grantofteskolen udgør kr. Maskinindkøb Der er indhentet tilbud fra leverandøren af maskiner til kropseksperimentariet på Rosenlundskolen dette tilbud er ligeledes vedlagt. Prisen pr. kropseksperimentarium beløber sig til kr. ekskl. moms. Den totale udgift for etablering af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen udgør således kr., via projekt nr

8 Skole- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 2. juni 2009 godkendt, der etableres kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen under forudsætning af, Økonomiudvalget og tiltræder, kropseksperimentarierne finansieres af projekt nr Tilbud på inventar og prisoverslag fra Ejendomme forefindes på sagen. Der sigtes mod en færdiggørelse af kropseksperimentarierne i løbet af Bilag Kropseksperimentarier, Rugvænget, Grantoften, 2009 Sagen afgøres af Direktør Dorrit Christensen foreslår, der meddeles anlægsbevilling på 1,869 mio. kr. til projekt nr Kropseksperimentarier på Rugvænget Skole og Grantofteskolen, og der ved den kommende budgetopfølgning afsættes et rådighedsbeløb i 2009 på projekt nr Kropseksperimentarier på Rugvænget Skole og Grantofteskolen, på 1,869 mio. kr., der finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet på projekt nr. 1901, Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 4 Jesper Würtzen deltog ikke i behandlingen af nærværende punkt. 5. Energitiltag 2009 under DONG-aftalen, projekt nr og anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 9. december 2008 Punkt 26 den 15. december 2008 Punkt 20 Resumé

9 I december 2008 underskrev Ballerup Kommune en partnerskabsaftale med DONG Energy omkring energirådgivning. I aftalen indgik dels konkrete handleplaner og dels hensigtserklæringer, der hver især skulle understøtte den politiske holdning i Kommunen om fremme fokus på energioptimering og sikre bedst mulig beskyttelse af klimaet. De konkrete tiltag er nu bearbejdet og klar til iværksætning. Der søges således frigivet midler hertil. Det økonomiske grundlag for det videre arbejde med energioptimering af bygningsmassen inkl. de tekniske anlæg, etablering af vedvarende energikilder og lign. foreslås indarbejdet i investeringsoversigten. Redegørelse Energimærkning Gennem mange år har det været lovpligtigt udarbejde et energimærke for alle bygninger over m 2 hvert 3. år. Dette skulle foretages af en certificeret energikonsulent. Ejendomme har en certificeret medarbejder, der har udarbejdet disse. Mærkningerne af de store ejendomme skal fornyes i 2011, som følge af en forlængelse fra Energistyrelsen. I 2008 blev loven strammet, således mærkningen ligeledes kom til omfte bygninger fra m 2. Samtidig blev kravet til indholdet af mærkningen udvidet og energikonsulenten blev nu pålagt være uvildig, dvs. ekstern. Mærkningen af de små bygninger skal være udført i indeværende år. I DONG-aftalen er det således aftalt, DONG Energy udarbejder udbud og afholder licition på energikonsulenttjenesten. Ejendomme overtager herefter koordineringen med den vindende energikonsulent. Der er afs 2,2 mio. kr. i investeringsoversigten og behandles som et særskilt konsulentarbejde. Disse midler søges frigivet nu. Energirenoveringer For opnå CO 2 -reduktionsmålene som Ballerup Kommune har bundet sig op på, er det nødvendigt igangsætte energirenoveringer hurtigst muligt. Der er således primært udpeget tiltag, der er anbefalet i de eksisterende energimærkninger for de store bygninger og omfter hovedsagelig udskiftning eller renovering af forældede ventilionsanlæg, men ligeledes udskiftning af 30 år gamle kedler til energioptimale gaseller fjernvarmekedler. Lysstyring på skoler er et tiltag, der regnes gransket og planlagt i 2009 til udførelse i Der er foruds renoveringer for i alt 17 mio. kr. over to år, hvilket svarer til den af DONG Energy vurderede nødvendige investering, for opnåelse af målet om en CO 2 -reduktion på 25 pct. inden 2015 i forhold til Ovennævnte sum indeholder de allerede frigivne midler (2,9 mio. kr.) til renovering af ventilionsanlæg på Rosenlundskolen. Det samlede projekt kan lånefinansieres fuldt ud og foreslås optaget i investeringsoversigten under projekt 1953 Energibesparende foranstaltninger, med 10

10 mio. kr. i 2009 og 7 mio. kr. i Renoveringerne har en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 4 år. Ud fra en investeringsmæssig betragtning, vil det være nurligt optage et lån over 4 år, således investeringen er tilbagebetalt hurtigst muligt. En anden betragtning vil være optage et lån, der løber over år, svarende til levetiden på det nyetablerede anlæg. Men da Kommunen har adgang til 25-årige lån, vil dette umiddelbart være foretrække ud fra en finansiel betragtning. DONG Energy har som forsyningsselskab en forpligtelse til, overfor Energiministeriet, præstere en mængde besparelser på årsplan. DONG Energy har derfor en stor interesse i medvirke til, Ballerup Kommune opnår så store besparelser som muligt. I DONGaftalen indgår nemlig, Ballerup Kommune sælger sine besparelser til DONG Energy. Det vil sige, for hver sparede kwh, får Ballerup Kommune 0,15 kr. tilbage fra DONG Energy. Dette tilskud (DSM) er således med til finansiere en del af DONG Energys rådgivertimer. Energirenoveringerne i 2009 alene repræsenterer en samlet CO 2 -reduktion på 665 tons/år, hvilket svarer til 5,2 pct. af det samlede energiforbrug i kommunale bygninger. Se bilag. Dertil kommer de allerede besluttede energirenoveringer på Rådhuset samt kommende konverteringer til fjernvarme på Rådhuset, Lautrupgård og Rødbo. Forts energirådgivning og -renovering Det er i vigtigt anskue de nævnte CO 2 -besparende initiiver som værende et led i Ballerup Kommunes plan for klimavenlige tiltag. Med de nye energimærker i hænde, er det nødvendigt udarbejde en prioriteret plan for energimæssige tiltag for denne bygningsmasse. Samtidig er en klimaplan på vej, der uden tvivl stiller krav til nytænkning og innovion i forbindelse med renovering og nybygning, bl.a. arbejdet med udbredelsen af vedvarende energi. Det er derfor vitalt, der afsættes en pulje til det fortste arbejde med energi og klima. Det foreslås, der fra 2011 årligt afsættes en sum på 7 mio. kr. svarende til beløbet afs i Etablering af fjernaflæste målere Etablering af fjernaflæste målere på el, vand og varme, som ligeledes er indeholdt i partnerskabsaftalen med DONG Energy, er på vej i udbud. Finansieringen er dog ikke afklaret p.t. men forventes præsenteret for Økonomiudvalget umiddelbart efter sommerferien. Grøn strøm Ballerup Kommune har valgt støtte produktion af vedvarende energi, og således købe vindmølleproduceret el fra DONG Energys nyetablerede vindmøllepark, Horns Rev 2, fra årsskiftet 2009/2010. Vindmøllestrøm koster 0,05 kr. ekstra pr. kwh og vil for Ballerup Kommune som virksomhed udgør ca kr. p.t.

11 Denne udgift er en driftsudgift, der i størrelse ikke er bemærkelsesværdig i et driftsregnskab, hvor priserne varierer voldsomt på årsbasis. Bilag Energitiltag Grafisk fremstilling af lånefinansieringsmodellen Sagen afgøres af Ejendomme foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. under projekt nr Energimærkning, der meddeles en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. under projekt nr Energibesparende foranstaltninger i (Herudover er der allerede bevilget 2,9 mio. kr. til Rosenlundskolen), der afsættes rådighedsbeløb med yderligere 7 mio. kr. i 2010, der indarbejdes ved kommende anlægsopfølgning, projektet lånefinansieres fuldt ud ved optagelse af 25-årigt lån i KommuneKredit, de afledte driftsmæssige besparelser indarbejdes i budgetforslaget , der afsættes 7 mio. kr. på investeringsoversigten i 2011 og frem, til klimavenlige tiltag, og foreslåede tiltag i 2009 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse Afdelingschef Frank Jakobsen fra Ejendomme deltog i behandlingen af nærværende punkt. s beslutning den Punkt 5

12 6. Ballerup Bymidte, udvikling - valg af politisk følgegruppe og kriterier for prækvalifikion Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 21. oktober 2009 Punkt 5 den 27. oktober 2009 Punkt 2 Resumé Hermed forelægges forslag til valg af politisk følgegruppe og forslag til kriterier i forbindelse med prækvalifikion af teams til deltage i idékonkurrencen. Redegørelse Det er foreslået nedsætte en politisk følgegruppe til projekt Udvikling af Ballerup Bymidte Idékonkurrence for kunne få en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold, der ikke nødvendigvis skal forelægges en politisk udvalgsbehandling. Det foreslås, der nedsættes en gruppe bestående af 5 politikere. Det foreslås, Ove E. Dalsgaard, borgmester, Helle Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget og Tom Nielsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget er medlemmer. Det foreslås, der herudover vælges 2 medlemmer fra. Not om den politiske følgegruppe er vedlagt som bilag. Det er besluttet, det er 3 rådgivende teams, der skal deltage i idékonkurrencen, der er besluttet afholdt som et parallelopdrag. De 3 teams får hver et honorar på kr. for deltage. Hvis de ikke opfylder kravene for parallelopdraget, diskvalificeres teamet og der udbetales ikke honorar. For have et bredt udvalg af teams vælge imellem, skal der gennemføres en prækvalifikionsrunde. Til brug for prækvalifikionen skal de kriterier vælges, som der skal vælges teams ud fra. Det foreslås, nedenstående kriterier danner grundlag for udvælgelsen: Tværfagligt team: Det er afgørende, det er tværfaglige teams, der byder ind på opgaven. Teamet skal besidde kompetencer i forhold til planlægning, arkitektur, kunst, landskab, byrum, byliv og udfoldelsesmuligheder, økonomi, trafik, støj og miljø. Referencer: Teamet skal oplyse referenceprojekter, der dokumenterer, det etablerede team tilsammen har erfaringer med tilsvarende projekter i skala og kompleksitet. Procesforståelse og erfaring: Teamet skal informere om erfaringer med arbejde i åbne, kollektive udviklingsforløb med inddragelse af borgere og interessenter under konkurrenceforløbet.

13 På baggrund af teamenes opfyldelse af kriterierne vil Kommunen vurdere de enkelte teams kvalificering til indgå i parallelopdraget. Det foreslås, Kommunen anlægger en samlet vurdering af besvarelserne ud fra følgende vægtning: Teamsammensætning og kompetencer 40 pct. Referencer 30 pct. Proceserfaring og forståelse 30 pct. Not om parallelopdrag til brug for beslutning af kriterier for prækvalifikion er vedlagt som bilag. Bilag Not om politisk følgegruppe til projekt Udvikling af Ballerup Bymidte - Idékonkurrence Not om parallelopdrag for udvikling af Ballerup Bymidte til brug for beslutning af kriterier for prækvalifikion Sagen afgøres af By- og Erhvervsudvikling foreslår, den politiske følgegruppe nedsættes, og kriterierne til prækvalifikionsrunden og vægtningen heraf godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Indstilles til godkendelse med forslag om, følgende indgår i den politiske følgegruppe: Birte Kramhøft (F) og Kåre Harder Olesen (V) s beslutning den Punkt 6 7. Beboerklagenævnet - indstilling af formand, suppleant for formand samt udpegning af suppleant for socialt sagkyndig

14 Sagsnr.: Dok.nr.: den 16. juni 2008 Punkt 4 Resumé På baggrund s indstilling er cand.jur. Jonna Zacho beskikket som formand for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune. Beskikkelsen gælder for en 4-årig periode frem til den 31. december besluttede samtidigt udpege afsnitsleder i Job & Familie, Connie Hartz, som socialt sagkyndig. Der blev imidlertid ikke udpeget en suppleant for Connie Hartz. Jonna Zacho har frems ønske om udtræde af nævnet til Stsforvaltningen Hovedstaden, som efter langvarig sagsbehandling, har godkendt Jonna Zacho fritages fra hvervet for resten af perioden. Stsforvaltningen har samtidigt anmodet Ballerup Kommune om indstille en ny kandid til formandsposten. Redegørelse I medfør af Lov om leje af almene boliger, 97, beskikkes formand og suppleant for beboerklagenævnet af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandideksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. besluttede på sit møde den 16. juni 2008 indstille kontorchef i Gladsaxe Kommune, cand.jur. Bolette Rørdam, som suppleant for formanden for Ballerup Kommunes beboerklagenævn. Da formanden i en længere periode ikke har varetaget sine forpligtelser som formand, har suppleanten fungeret som formand siden beskikkelsen trådte i kraft. Det foreslås derfor, den nuværende suppleant, Bolette Rørdam indstilles til formand, således nævnet kan fortsætte arbejdet under samme formand i resten af valgperioden. Som suppleant for formanden til beboerklagenævnet indstilles i stedet chefjurist i Ballerup Kommune, cand.jur. Inger Krogh-Jensen, Langagervej 25, 2600 Glostrup for resten af valgperioden. udpeger efter 97, stk. 5 og stk. 6 en socialt sagkyndig og en suppleant, som tiltræder nævnet, dog uden stemmeret, i sager vedrørende tvister om lejerens brug af det lejede. Eftersom der ikke blev udpeget en suppleant for den socialt sagkyndige, skal dette ske med virkning for resten af valgperioden. Sagen afgøres af.

15 Borgmestersekretariet foreslår, cand.jur. Bolette Rørdam indstilles til Stsforvaltningen Hovedstaden som formand for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, cand.jur. Inger Krogh-Jensen samtidigt indstilles som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, og specialkonsulent i Job & Familie, Elsebeth Fjord udpeges som suppleant for den socialt sagkyndige i Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 9 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 7 8. Huslejenævnet - indstilling af formand og suppleant for formand Sagsnr.: Dok.nr.: den 16. juni 2008 Punkt 5 Resumé På baggrund s indstilling er cand.jur. Jonna Zacho beskikket som formand for Huslejenævnet i Ballerup Kommune. Beskikkelsen gælder for en 4-årig periode frem til den 31. december Jonna Zacho har frems ønske om udtræde af nævnet til Stsforvaltningen Hovedstaden, som efter langvarig sagsbehandling, har godkendt Jonna Zacho fritages fra hvervet for resten af perioden. Stsforvaltningen har samtidigt anmodet Ballerup Kommune om indstille en ny kandid til formandsposten. Redegørelse I medfør af Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 36, beskikkes formand og suppleant for huslejenævnet af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

16 Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandideksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. besluttede på sit møde den 16. juni 2008, indstille kontorchef i Gladsaxe Kommune, cand.jur. Bolette Rørdam, som suppleant for formanden for Ballerup Kommunes Huslejenævn. Da formanden i en længere periode ikke har varetaget sine forpligtelser som formand, har suppleanten fungeret som formand siden beskikkelsen trådte i kraft. Det anbefales derfor suppleant Bolette Rørdam indstilles til formand, således nævnet kan fortsætte arbejdet under samme formand resten af valgperioden. Som suppleant for formanden til huslejenævnet indstilles i stedet chefjurist i Ballerup Kommune, cand.jur. Inger Krogh-Jensen, Langagervej 25, 2600 Glostrup, for resten af valgperioden. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, cand.jur. Bolette Rørdam indstilles til Stsforvaltningen Hovedstaden som formand i Huslejenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, og cand.jur. Inger Krogh-Jensen samtidigt indstilles som suppleant for formanden for Huslejenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 8 9. Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé

17 En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Egebjergskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Efter bekendtgørelsens 2 kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Annette Holck Rasmussen har anmodet om blive fritaget fra hvervet med udgangen af juni måned 2009, hvor hendes dter færdiggør sin 9. klasse. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Annette Holck Rasmussen indtræder Zoran Rajovic, Skovvej 113 A, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, det tages til efterretning, Annette Holck Rasmussen udtræder af skolebestyrelsen ved Egebjergskolen, og suppleant Zoran Rajovic indtræder i skolebestyrelsen ved Egebjergskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 11 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Grantofteskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.:

18 Resumé En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Grantofteskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Forældrerepræsentant Liselotte Kuhn Jacobsen har anmodet om blive fritaget fra hvervet på grund af arbejdsmæssige årsager. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Liselotte Kuhn Jacobsen indtræder Johannes Hammershøj Nørgård, Mosevej 30, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Liselotte Kuhn Jacobsen udtræder af skolebestyrelsen ved Grantofteskolen, og suppleant Johannes Hammershøj Nørgård indtræder i skolebestyrelsen ved Grantofteskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 12 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.:

19 Resumé En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Efter bekendtgørelsens stk. 2 kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Susanne Vinter har anmodet om blive fritaget fra hvervet, da hun ikke længere har barn på skolen. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Susanne Vinter indtræder Janni Hornsleth Julø, Sommerbuen 9, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, det tages til efterretning, Susanne Vinter udtræder af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, og suppleant Janni Hornsleth Julø indtræder i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 13 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Brydehusvej 2, Ballerup - fritagelse for dækningsafgift Sagsnr.:

20 Dok.nr.: Resumé BDO ScanRevision har på vegne af Boliné ApS anmodet om fritagelse for dækningsafgift, jf. brev af 5. maj Fritagelsen ønskes for årene 2008 og Redegørelse Ejendommen, der er beliggende Brydehusvej 2, 2750 Ballerup, er i sin helhed et motionscenter. Ved besigtigelse af ejendommen den 26. maj 2009 fremstod den som værende et motionscenter i sin helhed med dertilhørende inventar. Ejendommens areal indeholdt kun træningsudstyr af forskellig art. Herudover fandtes der 2 omklædningsrum med badefaciliteter. Ifølge Lov om ejendomssk, 23 A, stk. 1, kan afgøre hvorvidt ejendomme der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, skal betale dækningsafgift af ejendommens forskelsværdi. Benyttelse som motionscenter falder derimod ikke ind under de i 23 A nævnte formål. Velfærdsministeriet henviser netop i en vejledende udtalelse af 29. april 1999 (j.nr /1999) til, idræts-, gymnastik- og andre motionsformer er aktiviteter der normalt er fritaget for dækningsafgift, jf. ejendomsbeskningsloven 23 A, Østre Landsrets dom fra den 28. januar 1998 og TfS har ligeledes truffet afgørelse om fritagelse for betaling af dækningsafgift for motionscentre. Der er ved afgørelsen lagt vægt på ejendommen kun benyttes til motionsaktiviteter, og derved anses for værende en selvstændig enhed. Det er Miljø & Tekniks vurdering, omhandlende ejendom ikke falder ind under Lov om ejendomssk 23 A vedrørende dækningsafgiftspligtige ejendomme. Fast praksis har hidtil været, idrætscentre, herunder motionscentre ikke er dækningsafgiftspligtige, såfremt de fremstår som motionscentre i deres helhed. Følgende bilag findes i sagen: Ansøgning fra BDO ScanRevision ( ) vedr. fritagelse for betaling af dækningsafgift i perioden 2008 og Varsling fra Ballerup Kommune ( ) vedr. besigtigelse af ejendommen. Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomssk (LBK nr. 724 af ). Kopi af dom TFS 1998,253. Vejledende udtalelse fra Velfærdsministeriet af Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der gives fritagelse for betaling af dækningsafgift i 2008 og 2009, dog

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere