Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden"

Transkript

1 Kulturministeriet Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden 19. juni 2008

2 Indhold 1 Indledning Opgave Afgrænsning af undersøgelsen Grundlaget for undersøgelsen Skriftligt materiale Interviews s Arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse (metode) Gennemførelse af interviews Bistand til konsortiet Proces for færdiggørelse af rapport Struktur for rapporten Anvendte forkortelser og symboler Anvendelse af rapporten Afsluttende oplysninger og underskrift 18 2 Resumé af væsentligste konklusioner Rapportering Årsager til fordyrelsen Forarbejdet for gennemførelsen af byggeprojektet Organisering, ledelse og styring af byggeprojektet Rapportering og informationsstrømme i DR's projektorganisation og ledelse Mulighed for i væsentligt omfang at påvirke budgettet for byggeriet DR's materiale og arkiver 35 3 Hændelsesforløbet siden projektets start Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser frem til februar Forarbejdet Beslutningsgrundlag Beslutningsforløbet Carl Bro rapporter maj Point of no return 53 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

3 4.2 Ansøgning om og modtagelse af statsgaranti, samt forudsætninger/betingelser herfor Forberedelse af aktstykke Aktstykke af 14. juni Forudsætninger/betingelser for statsgaranti ved DR's lånoptagelse Sammenfatning Budget for byggeriet Tidsplan Sammenfatning 63 5 DR's organisering af byggeprojektet DR's organisering overordnet Lovgrundlag DR's bestyrelse DR's direktion Overordnet placering af byggeriet i DR's organisation Byggeorganisation fra projektets start i Bestyrelsens byggeudvalg Direktionen Byggeriets styregruppe Følgegruppe Byggeriets projektledelse Samlet vurdering af byggeorganisationen fra projektets start i Justering af byggeorganisationen september Byggekoordineringsgruppen Følgegruppen Arbejdsgrupper Teknologisekretariatet Samlet vurdering af ændringen af byggeorganisationen i september Ændring af organisation vedrørende byggeriet ultimo 2001 til primo Rapporterings- og beslutningsveje Den integrerede byggeorganisation EMCON's bemærkninger til DR's valg af insourcing frem for outsourcing i forbindelse med organisationsændringen i Kommentarer og vurderinger vedrørende organisationsændringen indhentet via interviews af ledende medarbejdere i byggeorganisationen Justering af byggeorganisationen i løbet af Ny bestyrelsesformand og ny generaldirektør i Ny generaldirektør i Justering af byggeorganisation primo Sammenfatning og vurdering 92 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

4 6 Partnering (DR-modellen) valg af udbuds- og byggestrategi (samarbejdsform) DR's valg af partnering Kommentar og vurdering vedrørende DR's valg af partnering som samarbejdsform DR-modellen for partnering Kommentar og vurdering vedrørende DR-modellen for partnering Byggeorganisationens opfølgning i forhold til entreprenører, leverandører, rådgivere etc Sammenfatning DR's økonomistyring af byggeprojektet DR's økonomistyring af byggeprojektet fra 1999 til primo Byggeorganisation Projekthåndbog Økonomistyring DR's interne revision og Rigsrevisionens rapportering om DR's økonomistyring Sammenfatning vedrørende DR's økonomistyring af byggeprojektet fra 1999 til primo DR's økonomistyring af byggeprojektet fra primo 2002 til Projektorganisation Projekthåndbog Projektstaben Program & Koncept (P&K) Projektering & Udførelse (P&U) DR's interne revision og Rigsrevisionens rapportering om DR Byens økonomistyring Eksterne rådgiveres rapportering om DR's økonomistyring Sammenfatning vedrørende DR's økonomistyring af byggeprojektet fra primo 2002 til Adskillelse af byggeøkonomi fra DR's driftsøkonomi, Teknologiprojektet og DR's øvrige investeringsprojekter Aktstykkebehandling og udvalgsspørgsmål m.m Sammenfatning DR's retningslinier vedrørende adskillelse af byggeøkonomien fra DR's driftsøkonomi, Teknologiprojektet m.m DR Byens ledelseshåndbog Sammenfatning Drøftelser og rapportering i DR om adskillelse af byggeøkonomi fra DR's driftsøkonomi, Teknologiprojekt m.v Behandling af afgrænsningsproblemer i DR's rapportering Teknologiprojektet Flytteprojektet og drifts-/dobbeltdrift og øvrige engangsudgifter 188 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

5 8.3.4 Sammenfatning Anvendelse af leasing som finansieringsmodel/alternativ finansiering Sammenfatning Reduktion af anlægsudgifter mod øgede fremtidige driftsomkostninger Sammenfatning og vurdering Prisindeks Indeksregulering af entreprisesummer i entrepriseaftaler Valg af metode for indeksering af budgetrammer Valg af konkret indeks til indeksering af budgetramme Prognosticeret indeksering Byggeomkostningsindeks 1999 til Sammenfatning og vurdering Risikovurderinger Væsentlige risiko- og usikkerhedsforhold i DR's byggeprojekt Udbud, kontrahering og risiko DR-modellen Råhusentreprisen med MTH segment DR's targetpriser - segment Bubbledeck segment Genbekræftelse af DR's kontraktpriser Rådgiveransvar segment Sammenfatning Den valgte model og proces for gennemførelse af risikovurderinger Successiv kalkulation Informationer fremkommet i forbindelse med interviews Basic reviews i perioden december 2001 til marts Basic review januar Basic review marts Andre risikovurderinger Notat af 10. juni 2005 "Økonomisk- og tidsmæssig status ult. maj 2005" Notat af 24. oktober 2005 "Pres på budgetreserver" Risikovurderinger i perioden fra januar 2006 frem til februar Tidsplaner Rammetidsplan beslutningsgrundlag maj Særlige forhold segment Basic reviews tidsplaner Sammenfatning Rapportering til DR's ledelse om økonomi og tidsplan for byggeriet Information om byggeriets økonomi og fremdrift, der løbende tilgik ledelsen Statusrapporter 271 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

6 Kvartalsrapporter Månedsrapporter (inkl. byggeregnskab) Projektdirektørens rapporter Basic review Revisionsprotokollater Øvrig information Sammenfatning og vurdering Hvad viste den løbende økonomirapportering? Rapporteret udvikling i økonomien Rapportering af budgetoverskridelser Anvendelse af budgetreserver Tidspunkt for indarbejdelse af fordyrelser i månedsrapporter og budgetter Sammenfatning og vurdering Væsentlige budgetafvigelser Budgetrevision oktober Budgetrevision oktober 2004 fra 3,0 mio.kr. til. 3,3 mio.kr Budgetrevision af april ,3 mia.kr. til. 3,3 mia.kr Budgetrevision af februar 2006 fra 3,3 mia.kr. til 3,370 mia.kr Budgetrevision af september 2006 fra 3,370 mio.kr. til. 4,0 mio.kr Budgetrevision af februar 2007 fra 4,0 mio.kr. til 4,7 mio.kr Entrepriser med de væsentligste budgetoverskridelser efter budgetrevisionen i oktober Overskridelser af budgetter i projektenheden Projektering & Udførelse Sammenfatning og vurdering Væsentlige årsager til fordyrelsen, som rapporteret til DR's ledelse Månedsrapporteringen Budgetredegørelser Øvrige rapporter og redegørelser om årsager til fordyrelsen Sammenfatning og vurdering Iværksatte spare-/handlingsplaner Handlingsplanen indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Den ledelsesmæssige opfølgning på handlingsplanen indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Sammenfatning Handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Den ledelsesmæssige opfølgning på handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Sammenfatning Besparelsesforslag vedrørende segment 4 og handlingsplan af oktober Den ledelsesmæssige opfølgning på besparelsesforslag vedrørende segment 4 og handlingsplan af oktober Sammenfatning Handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

7 Ledelsesmæssig opfølgning på handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Sammenfatning Handlingsplan marts/april 2005 ("Det grønne scenario") Ledelsesmæssig opfølgning på handlingsplan af marts 2005 ("grønt scenario") Kommentarer modtaget ved interview Sammenfatning Handlingsplan september Ledelsesmæssig opfølgning på handlingsplan af september Sammenfatning Styringsstrategi budgetredegørelse af 4. februar Sammenfatning og vurdering Besvarelse af spørgsmål i kommissoriet Hændelsesforløbet siden projektets start Udgjorde forarbejdet et godt grundlag for gennemførelse af byggeprojektet? Forelå der ved beslutningen om iværksættelse af byggeriet et realistisk og gennemarbejdet budget, omhandlende også risikoen vedrørende budgettet? Havde DR som udgangspunkt etableret en organisering af byggeriet, der effektivt kunne håndtere byggestyringen? Herunder tænkes bl.a. på valg af insourcing frem for outsourcing af ekspertise til planlægning og byggestyring Forelå der en realistisk tidsplan for byggeriet? Har DR og DR's byggeorganisation gennemført en effektiv styring af byggeprojektet? Hvordan har byggeprojektet været organiseret? Har DR i hele forløbet sikret tilstrækkelig koordinering og samarbejde mellem byggeorganisationens forskellige enheder? Har DR i tilstrækkeligt omfang sikret en løbende tilpasning af byggeorganisation og byggestyring, herunder forretningsgange i lyset af de indhøstede erfaringer med budgetoverskridelser mv.? Har der været etableret et effektivt (økonomistyrings)system til opfølgning på byggeprojektets økonomi? Har anvendelsen af forskellige prisindeks haft indflydelse på overblikket i projektet? Har der været etableret et effektivt system til risikostyring, der løbende er anvendt i økonomistyringen? Hvilke risikovurderinger er foretaget ad hoc, og hvilke er foretaget løbende (i forbindelse med f.eks. måneds-, kvartals- og årsrapporter, inkl. tillæg og bilag)? Hvornår er risikovurderingerne udarbejdet, hvilken kreds har modtaget dem, og har samtidige rapporter til forskellige fora og Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

8 personer været indbyrdes konsistente eller har de indeholdt afvigende tal og oplysninger? Har DR's reviderede byggebudgetter været gennemarbejdede og realistiske? Hvorledes har byggeprojektet regnskabsmæssigt været adskilt fra DR's øvrige investeringsprojekter, herunder Teknologiprojektet og DR's driftsregnskab? I hvilket omfang har der i den overordnede økonomistyring og i ledelsen været fokus på og taget højde for merudgifter til drift mv., der kan tilskrives fordyrelser og forsinkelser i byggeprojektet? I hvilket omfang er anlægselementer konverteret til drift f.eks. ved brug af leasing eller omvendt? Har de løbende økonomiske (spare-)handlingsplaner, truffet af DR's ledelse, bygget på et realistisk grundlag, og er de blevet effektueret? Hvilke projektenheder har ikke evnet at leve op til spareplanerne? Har byggeorganisationen sikret, at entreprenører, leverandører, rådgivere etc. har efterlevet indgåede aftaler og intentionen i partnering-modellen? Har den løbende programmering og projektering af byggeriet været foretaget med henblik på en fortsat overholdelse af det fastsatte budget og den fastlagte tidsplan? Har der ved indgåelsen af kontrakter og tillægskontrakter været tilstrækkelig opmærksomhed på konsekvenserne for økonomi og tidsplan? Har der været foretaget en effektiv styring af byggeprojektets tidsplan? I hvilket omfang har projektenheden Projektering og Udførelse haft andel i overskridelser af tidsplaner og budgetter? Har DR haft fastlagt og implementeret et rapporteringssystem, der har sikret, at ledelsen har fået tilstrækkelig og rettidig information om byggeprojektet? Har ledelsesfokuseringen på projektet været tilstrækkelig i tiden fra bestyrelsens godkendelse af den økonomiske handlingsplan i april 2005 frem til budgetoverskridelserne i 2006 og den seneste budgetrevision i februar 2007? Er ledelsen blevet orienteret tilstrækkeligt og rettidigt om projektets økonomi og risici? Er der væsentlige informationer, (interne) dokumenter, systemer, planer mv. herunder information om negative prognoser der ikke er præsenteret for DR's øverste ledelse, særligt bestyrelse og direktion? Hvem i byggeledelse, direktion og bestyrelse har kendt til interne notater vedrørende DR Byens økonomi og risikovurderinger og på hvilke tidspunkter? Har enkeltmedlemmer af den øverste ledelse evt. modtaget individuel information? 388 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

9 Har direktion og bestyrelse truffet de fornødne beslutninger på grundlag af rapporteringer fra DR's byggeorganisation i forbindelse med budgetoverskridelserne? 389 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

10 1 Indledning KPMG og er ved kontrakt af 19. juni 2007 antaget af Kulturministeriet til at gennemgå DR's byggeprojekt i Ørestaden, jf. nærmere nedenfor. Kontrakten er indgået på baggrund af et gennemført EU-udbud. Nærværende rapport indeholder en redegørelse for det udførte arbejde og en beskrivelse af resultatet af den foretagne gennemgang, der er foretaget i perioden juni 2007 til juni Opgave Kommissoriet for den undersøgelse, som KPMG og er antaget til at gennemføre, fremgår af Kulturministeriets notat af 8. februar 2007 (bilag 1.1). Af kommissoriet fremgår: "Formålet med undersøgelsen er at gennemgå DR's byggeprojekt i Ørestaden med henblik på at vurdere de væsentligste årsager til fordyrelsen af byggeriet i forhold til de 3,0 mia.kr. (1999-priser), som fremgik af det oprindelige beslutningsgrundlag fra Det er endvidere formålet at klarlægge informationsstrømmene i DR's byggeorganisation og ledelse i forbindelse med de senest udmeldte forhøjelser af budgettet for byggeprojektet fra 3,37 mia.kr. til først 4,0 mia.kr. og efterfølgende 4,7 mia.kr. Undersøgelsen skal skabe grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen til spørgsmålet om ansvarsplacering." I kommissoriet er der endvidere med udgangspunkt i ovenstående angivet fire hovedspørgsmål og en række underspørgsmål. Alle spørgsmål er gengivet og besvaret i afsnit 13 i den rækkefølge og struktur, som de fremgår af Kulturministeriets notat. Af kommissoriet fremgår endelig: "Undersøgelsen skal, som det fremgår, omhandle byggeprojektet og dets organisering og økonomi helt fra start og til dato. Dog skal særligt fokus, for så vidt angår orientering af ledelsen, lægges på tiden fra godkendelse af den økonomiske handlingsplan i april 2005 over revisionen af projektets budget til 3,37 mia.kr. i februar 2006 og indtil DR i september 2006 orienterede om den reviderede slutprognose på 4,0 mia.kr." I forbindelse med EU-udbuddet forud for kontraktindgåelse var der mulighed for at stille spørgsmål til kommissoriet for undersøgelsen, til gennemførelsen heraf og grundlaget m.v. Kulturministeriets svar på de stillede spørgsmål foreligger ved notat af 27. april 2007 (bilag 1.2). Vores gennemgang og rapportering er tilrettelagt og tilpasset i overensstemmelse hermed, jf. tillige afsnit 1.2 neden for vedrørende grundlaget for vores rapport. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

11 1.1.1 Afgrænsning af undersøgelsen Primo februar 2007 udmeldte DR den seneste forhøjelse af budgettet for byggeprojektet til 4,7 mia.kr. I henhold til kommissoriet for vores undersøgelse er dette den tidsmæssigt seneste disposition, som revisorkonsortiet skal undersøge. Vi har på denne baggrund afgrænset vores undersøgelse til materiale frem til og med dette tidspunkt og har således kun i meget begrænset omfang inddraget materiale efter februar Det bemærkes endvidere, at det ikke er en del af kommissoriet for undersøgelsen at vurdere om DR's seneste prognoser vedrørende byggeprojektets samlede økonomi og tidsplan for fuld og endelig ibrugtagning er realistiske. 1.2 Grundlaget for undersøgelsen Af kommissoriet for undersøgelsen fremgår følgende om grundlaget for vores arbejde: "Undersøgelsen skal basere sig på: A. Gennemgang af alle relevante dokumenter såsom oversigter over DR's organisationsstruktur, beslutningsstruktur, beskrivelser af anvendte projektstyringsværktøjer, økonomistyringssystemer, rapporteringssystemer og ledelsesinformationssystemer, interne notater omhandlende bl.a. rapporteringer, planer/beslutningsoplæg, beslutninger og udmøntning heraf. B. Interviews med nøglepersoner i DR's byggeorganisation og ledelse samt eventuelt DR's direktion og bestyrelse." Kulturministeriets svar på de stillede spørgsmål forud for kontraktindgåelse, jf. ovenfor, indeholder visse uddybninger og præciseringer heraf, bl.a. at analysen skal basere sig på alt, hvad revisorerne finder relevant, herunder også interne notater og s. Til brug for udbud og kontraktindgåelse vedrørende undersøgelsen havde DR overordnet beskrevet arkiveringsprocedurer m.v. samt fremfundet materiale, som umiddelbart vurderedes at være relevant at inddrage. Vedrørende sidstnævnte havde DR udarbejdet en overordnet beskrivelse ("volumenafdækning"). Helt overordnet og indledningsvis bemærkes, at DR's beskrivelser og det fremlagte materiale forud for opgavens påbegyndelse umiddelbart efterlod et indtryk af ordentlige og velstrukturerede arkiver hos DR vedrørende byggeprojektet og tillige, at byggeprojektet var gennemført og dokumenteret i henhold til en fremlagt ledelseshåndbog. Dette har vist sig ikke at være tilfældet. Det har under opgavens gennemførelse voldt DR betydelige vanskeligheder at fremskaffe det ønskede materiale og at fremkomme med forklaringer, der er nødvendige for at forstå bl.a. sammenhænge mellem regnskabssystemer og økonomi-/ledelsesrapportering. Vanskeligheder, der er blevet forstærket ved, at centrale personer i relation til byggeriet enten ikke længere er ansat i DR og/eller ikke har ønsket at medvirke, jf. nærmere nedenfor. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

12 I det følgende redegøres nærmere for det materiale, som har ligget til grund for undersøgelsen, hvordan det er frembragt og begrænsninger heri med mulig effekt for undersøgelsens konklusioner Skriftligt materiale Med udgangspunkt i DR's volumenafdækning har vi i takt med gennemførelsen af undersøgelsen identificeret og rekvireret en meget betydelig mængde yderligere materiale. Vi har således løbende rettet henvendelse til DR med anmodning om materiale af en given art, og DR har været ansvarlige for at fremfinde det pågældende materiale. Vi har i den forbindelse fået god bistand fra DR, der har medvirket konstruktivt til undersøgelsens gennemførelse. Det bemærkes imidlertid, at det forhold, at DR selv har fremfundet materialet til brug for en undersøgelse om DR, og at centrale medarbejdere i byggeorganisationen i visse tilfælde selv har fundet dokumentation frem om egen gøren og laden, i sig selv indebærer en risiko for, at det fremlagte materiale ikke er fuldstændigt og derfor samlet set ikke efterlader det rette indtryk af det passerede. Det skal dog anføres, at denne samarbejdsform er sædvanlig for revisorundersøgelser. Hertil kommer, at DR's procedurer for arkivering og efterfølgende fremfinding til brug for vores undersøgelse indebærer en risiko for, at et dokument enten ikke har kunnet findes af DR, eventuelt helt er bortkommet og/eller af DR er blevet placeret i en forkert sammenhæng, hvorved det efter omstændighederne kan have betydning for vores konklusioner. DR's direktionssekretariat har i notat af 13. december 2007 (bilag 1.3) anført: "Journalisering og arkivering DR må erkende, at der kan være huller i sagsfremstillinger, og at akter og dokumenter er bortkommet. Især efter overgang til mailudveksling af breve og notater med myndigheder og andre har det været en uoverskuelig opgave at identificere og indhente al dokumentation til journalisering. Materiale i forbindelse med revisorundersøgelsen DR har i forbindelse med revisionsundersøgelsen gennemsøgt alle DR's arkivmuligheder såvel elektroniske som i papirform efter materiale i overensstemmelse med de anvisninger, revisionen har opstillet. Men da journalisering og arkivering i DR desværre ikke har været udført stringent efter faste retningslinier, er der ikke sikkerhed for, at DR i forbindelse med revisionsundersøgelsen har fremfundet alle dokumenter, der kunne være relevante for undersøgelsen, der ikke længere findes eller er gået tabt, og som ikke vil kunne rekonstrueres". Det samlede materiale, som har indgået i undersøgelsen, fremgår af den af DR udarbejdede dokumentfortegnelse (særskilt bind). Dokumentfortegnelsen omfatter dokumenter fremlagt af DR som led i den oprindelige "volumenafdækning", jf. ovenfor, og dokumenter som efterfølgende er rekvireret af os. Det er i fortegnelsen markeret, hvilke dele af dokumenterne der Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

13 ikke er gennemgået af os, fordi indholdet ikke er skønnet tilstrækkeligt relevant i forhold til kommissoriet for undersøgelsen. Det samlede materiale foreligger hos DR i et projektkontor i DR Byen, hvor vores undersøgelser har været gennemført. Vi har ikke haft tilladelse til at udtage dokumenter fra dette projektkontor og er derfor ikke selv i besiddelse af dokumentation for den af os foretagne undersøgelse. Det er aftalt med Kulturministeriet, at materialet efter færdiggørelsen af undersøgelsen bringes til arkivering i Rigsarkivet Interviews I forbindelse med påbegyndelsen af undersøgelsen var det vores intention at foretage interview af alle i DR's organisation, der ses at have haft en væsentlig rolle i byggeprojektet i perioden 1999 til Det drejer sig bl.a. om tidligere og nuværende medlemmer af DR's bestyrelse, DR's direktion og bestyrelsens byggeudvalg, ledende medarbejdere i byggeorganisationen, bl.a. projektdirektør, projektchefer, projektledere og nøglemedarbejdere i byggeorganisationens stabsfunktion. En oversigt over de personer, vi har rettet henvendelse til med henblik på interview, fremgår af bilag 1.4. Eksempel på brev indeholdende anmodning om deltagelse i interview er vedlagt som bilag 1.5. I brevet er om retningslinjerne for deltagelse i interview anført følgende 1 : "Vi gør opmærksom på, at De ikke har en juridisk forpligtelse til at deltage i et interview, men vi vil gerne henvise til, at DR's generaldirektør over for Kulturministeriet har tilkendegivet, at DR vil støtte op om revisorernes arbejde, herunder ved at give revisorerne mulighed for at gennemføre interviews. Vi gør endvidere opmærksom på, at der ikke er nogen strafsanktioneret pligt til at tale sandt under interviewet, ligesom De ikke har pligt til at besvare alle spørgsmål, hvis De deltager i interviewet. Senest 5 dage efter interviewet vil De få lejlighed til at gennemlæse et referat af interviewet. Deres eventuelle ønsker om korrektioner til referatet vil blive imødekommet. Referatet vil herefter indgå i revisorernes videre arbejde og vil endvidere tilgå Kulturministeriet i forbindelse med den samlede rapports aflevering." Hovedparten af de personer, vi kontaktede, accepterede at deltage i interview. Følgende personer ønskede imidlertid ikke at deltage i interview: Tidligere ressourcedirektør Bent Fjord ( ) Tidligere projektdirektør Kjeld Boye-Møller ( ) Tidligere chef for projektstaben (økonomi) Torben Michelsen 2 ( ) 1 Om gennemførelsen af interviews henvises til afsnit 1.3 nedenfor. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

14 Det er meget beklageligt, at nævnte personer ikke har ønsket at medvirke, idet de ses at have haft betydeligt ansvar og meget centrale roller i den overordnede henholdsvis den daglige styring af byggeprojektet samt i relation til rapporteringen herom. Nævnte personer må således formodes at kunne have bidraget betydeligt til belysning af de i kommissoriet stillede spørgsmål, herunder bl.a. vedrørende deres egen rolle i byggeriet, DR's processer og anvendte systemer for byggestyringen, budgetmodeller, risikovurderinger, indeksering, grænseflader til DR's almindelige drift m.v. samt tillige i relation til, hvilken viden DR og DR's byggeorganisation besad på givne tidspunkter. Problemstillingen forøges ved, at de pågældende organisatorisk stod i referenceforhold til hinanden, hvilket indebærer, at undersøgelsen af henholdsvis direktionens, projektledelsens og projektstabens rolle i sagen besværliggøres. Nærværende rapport og konklusionerne heri må således læses med forbehold for, at nævnte meget centrale personer i relation til byggeriet ikke har ønsket at medvirke. Interview af andre Vi har ikke foretaget interview af personer uden for DR. Vi har afgrænset os herfra med udgangspunkt i intentionerne i kommissoriet for undersøgelsen, og fordi vi har vurderet, at sådanne interviews uagtet de antageligt kunne medvirke til yderligere belysning af hændelsesforløbet ikke ville have ændret væsentligt ved rapportens konklusioner s Som et element i belysningen af, hvem i DR's ledelse og i DR's byggeorganisation der har haft hvilken viden om byggeprojektet på givne tidspunkter, har vi anmodet om at få adgang til alle s med relation til byggeprojektet modtaget og afsendt af sådanne personer i perioden 1999 til DR's muligheder for at efterkomme dette ønske har været væsentligt begrænset af DR's procedurer for backup og bevaring af s, der er beskrevet i bilag 1.7 udarbejdet af DR. Det fremgår heraf, at DR alene gemmer backups foretaget en gang om måneden to år tilbage i tiden. DR har således alene været i stand til at genskabe den backup, der blev foretaget pr. september 2005 og de backups, der er foretaget i efterfølgende måneder 3. Henset til nævnte begrænsninger og kommissoriet for undersøgelsen har vi anmodet om adgang til s vedrørende de i bilag 1.4 nævnte personer, og afgrænset os fra at gennemgå backups fra marts 2007 og efterfølgende måneder. For så vidt angår de af DR genskabte s stillet til rådighed for vores undersøgelse, er det afgørende at bemærke, at disse alene omfatter de s, som befandt sig i en given persons mailboks (sendt, modtaget, slettet m.v.) på det tidspunkt, hvor backup blev foretaget, jf. DR's notat (bilag 1.7). Såfremt en person således har slettet en modtagen eller afsendt , og også slettet denne fra "slettede s", så den ikke befandt sig i en af personens mail- 2 Torben Michelsen deltog i den indledende fase af vores undersøgelse i uformelle informationsindsamlingsmøder, men ønskede efterfølgende ikke at deltage i et formelt interview. 3 DR bemærker endvidere, at enkelte månedsbackups ikke har kunnet genskabes. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

15 bokse på tidspunktet for backup eller i en mailboks tilhørende den, der modsvarende sendte eller modtog den pågældende , har den ikke kunne genskabes af DR til brug for vores undersøgelse. Vi finder det væsentligt at bemærke, at der som følge heraf er en risiko for, at eventuelle e- mails med et relevant indhold ikke har kunnet genskabes af DR. DR's sortering af s DR har efter aftale gennemgået og sorteret de s, som det har været muligt at genskabe, jf. ovenfor. Hensigten hermed har været, at alene s med relevans for vores undersøgelse er blevet gjort tilgængelig for os. DR har i den forbindelse sorteret et meget betydeligt antal s, og det bemærkes, at dette indebærer en risiko for, at s, som vi eventuelt kunne have fundet relevante, ikke er blevet fremlagt for os. 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse (metode) Vi har i det væsentligste tilrettelagt og udført undersøgelsen, der ligger til grund for nærværende rapport, i overensstemmelse med den løsningsbeskrivelse, der fremgik i vores tilbud forud for indgåelse af kontrakt. I hovedtræk indebærer det, at Kommissoriets spørgsmål er blevet inddelt i følgende fire projektspor, som har udgjort den røde tråd i undersøgelsen - Organisation, roller og ansvar - Processer, systemer og værktøjer - Risikostyring vedrørende økonomi og tidsplaner - Økonomi, budgettering og rapportering Undersøgelsen har herudover været opdelt i en kortlægnings- henholdsvis en vurderingsfase således, at hvert projektspor som udgangspunkt er blevet kortlagt af et revisionsfirma og vurderet af et andet for derved at fremme uvildighed i undersøgelsen og konsensus om konklusionerne. Undersøgelsesperiodens første fase bestod i det væsentligste af en meget betydelig kortlægning af DR's materiale, herunder vedrørende hændelsesforløbet, gennemgang af forarbejderne for byggeprojektet og identifikation af væsentligste årsager til fordyrelsen m.v. Som led i kortlægningen blev afholdt et antal informationsindsamlingsmøder med personer, som ses at have haft en central rolle i byggeprojektet. Baseret på den indtil da udførte kortlægning blev der i oktober/primo november 2007 gennemført interviews af en række nøglepersoner, jf. afsnit nedenfor. Efter yderligere kortlægning påbegyndtes vurdering og rapportskrivning. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

16 I december 2007 blev arbejdet midlertidigt afbrudt, idet det stod klart, at DR ikke som ønsket kunne etablere adgang til s. Vores arbejde blev genoptaget medio marts 2008, da DR havde genskabt og sorteret s med relevans for opgaven. Arbejdet er i maj/juni måned afsluttet med skrivning af rapportudkast, som er gennemgået internt og gennemlæst/kommenteret af EMCON, Capacent og Kammeradvokaten og herefter afslutningsvis kvalitetssikret internt af anden partner. Det skal afslutningsvis præciseres, at det af os udførte arbejde efter aftale ikke udgør hverken revision eller review i overensstemmelse med danske og internationale standarder, hvorfor vi ikke afgiver nogen erklæring herom. Havde der været foretaget revision eller review kunne andre forhold efter omstændighederne have været fundet og rapporteret Gennemførelse af interviews I oktober/primo november 2007 er der som nævnt gennemført interview af tidligere og nuværende DR-medarbejdere, som ses at have haft en central rolle i forhold til byggeriet og den udøvede byggestyring, jf. afsnit ovenfor. De foretagne interviews er gennemført med Kammeradvokaten som referent og som garant for, at de forud af Kulturministeriet fastlagte retningslinjer for deltagelse i undersøgelsen er blevet gjort klart for de interviewede. Efterfølgende har de interviewede gennemgået og ved deres underskrift vedstået det udarbejdede referat. Referater af alle de foretagne interviews er særskilt overbragt til Kulturministeriet. Et resumé af indholdet af hvert interview fremgår af bilag Bistand til konsortiet KPMG og har som det var forudsat i den indgåede kontrakt om opgaven modtaget bistand fra EMCON, Capacent og Kammeradvokaten, jf. nærmere nedenfor. Alle de nævnte parter har deltaget i projektets styregruppe, som har afholdt møder ca. en gang om måneden. EMCON EMCON har bistået med tilrettelæggelse af undersøgelsesforløbet og ydet rådgivning om de mere byggetekniske dele af undersøgelsen. EMCON har herudover bidraget med beskrivelser og vurderinger vedrørende partnering (DR-modellen), valg mellem insourcing og outsourcing af ressourcer til planlægning af byggestyring, risikovurdering under successiv kalkulation, indeksering m.v. EMCON har afslutningsvis gennemlæst og kommenteret et udkast til den samlede rapport. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

17 Capacent Capacent har bistået med tilrettelæggelse af undersøgelsesforløbet og ydet rådgivning om erfaringer fra andre store offentlige bygge- og anlægsprojekter, herunder i relation til budgettering og økonomistyring. Capacent har afslutningsvis gennemlæst og kommenteret et udkast til den samlede rapport. Kammeradvokaten Kammeradvokaten har deltaget under samtlige afholdte interviews og udarbejdet referat heraf, jf. afsnit ovenfor. Kammeradvokaten har herudover bistået med udarbejdelse af beskrivelser og vurderinger i relation til DR's ledelsesmæssige organisering af byggeriet, jf. afsnit 5. Kammeradvokaten har endvidere gennemlæst og kommenteret et udkast til den samlede rapport Proces for færdiggørelse af rapport I kommissoriet for undersøgelsen og i den med Kulturministeriet aftalte proces herfor, har ikke indgået mulighed for at drøfte foreløbige konklusioner og udkast til rapport med DR og de nuværende og tidligere medarbejdere, som har bidraget til undersøgelsen. Af samme grund har de interviewede personer ikke haft lejlighed til at gennemse rapporten og herunder hvordan deres udsagn under interviewet er blevet anvendt af os. Der er derfor en mindre risiko for, at modtagne oplysninger og udsagn af os er anvendt upræcist eller placeret i en forkert sammenhæng, hvilket efter omstændighederne kan have indflydelse på vores konklusioner. 1.4 Struktur for rapporten Nærværende rapport er struktureret på følgende måde: Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Indeholder et resumé af undersøgelsen og de vigtigste konklusioner henset til kommissoriet for undersøgelsen. Indeholder en overordnet redegørelse for forløbet af byggeriet (vigtige hændelser). Behandler forarbejdet, der lå til grund for beslutning om igangsætning af byggeriet, herunder initiale budgetter og tidsplaner. Redegør overordnet for DR's organisering af byggeriet i ledelse og i byggeorganisationen samt de væsentligste ændringer heri i byggeperioden. Behandler DR's beslutning om brug af partnering. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

18 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Beskriver DR's økonomistyring i relation til byggeprojektet. Behandler grænseflader mellem anlægsudgifter vedrørende byggeriet og DR's øvrige driftsøkonomi. Omhandler indeksering af byggesummen og dermed forskellen mellem løbende priser og det oprindelig budget for byggeriet i 1999-priser. Redegør for den gennemførte risikostyring i forhold til økonomi og tidsplan. Omfatter den rapportering, der tilgik ledelsen igennem byggeperioden om økonomi og risici ved byggeriet. Belyser iværksatte handlingsplaner og den ledelsesmæssige opfølgning herpå. Indeholder besvarelse af kommissoriets spørgsmål. Hvert af kortlægningsafsnittene (3 12) indledes med en redegørelse for formålet med afsnittet og en introduktion til afsnittets struktur. Endvidere er angivet de spørgsmål i kommissoriet, som afsnittet væsentligst bidrager til besvarelsen af. Afsnittene afsluttes med en sammenfatning. En række af kommissoriespørgsmålene er formuleret på en sådan måde, at vores svar herpå baserer sig på bidrag fra flere af kortlægningsafsnittene vurderet i en sammenhæng. 1.5 Anvendte forkortelser og symboler I rapporten gøres af hensyn til overskuelighed og læsevenlighed under tiden brug af følgende forkortelser, som også har fundet anvendelse i DR: BSA BØ P&K P&U Byggesagsadministrationssystemet Byggeøkonomisystemet Program & Koncept Projektering og Udførelse 1.6 Anvendelse af rapporten Nærværende rapport er udarbejdet i overensstemmelse med den med Kulturministeriet indgåede kontrakt og med det formål, som fremgår heraf. Beskrivelser samt konklusioner i rapporten kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

19 1.7 Afsluttende oplysninger og underskrift Vi har udarbejdet nærværende rapport i overensstemmelse med den mellem Kulturministeriet og undertegnede firmaer indgåede kontrakt baseret på kommissoriet for undersøgelsen, jf. afsnit 1.1 ovenfor. Grundlaget for vores undersøgelse samt det udførte arbejde og den anvendte metode er beskrevet i afsnit 1.2 og 1.3 ovenfor. Som anført i disse afsnit kan der ikke opnås sikkerhed for, at alle relevante dokumenter er inddraget i undersøgelsen, ligesom visse tidligere medarbejdere med centrale roller i forhold til byggeprojektet ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der eksisterer dokumenter m.v., som yderligere ville kunne have medvirket til belysning af byggeprojektet, og som sådan ville have påvirket rapportens konklusioner, hvis de havde været kendt af os. Vi skal afslutningsvis oplyse, at vi anser os selv for uafhængige i forhold til opgaven, jf. de af os i maj 2007 afgivne habilitetserklæringer forud for indgåelse af kontrakt om opgaven. Der er ikke under opgavens udførelse opnået viden eller indsigt, der efter vores opfattelse ændrer herved. København, den 19. juni 2008 KPMG Jesper Koefoed Statsautoriseret revisor Torben Lange Statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk Statsautoriseret revisor Ole Fabricius Statsautoriseret revisor Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

20 2 Resumé af væsentligste konklusioner I det efterfølgende er rapportens væsentligste konklusioner resumeret. Resuméet er i sin natur kortfattet, hvorfor baggrunden for rapportens konklusioner, herunder begrebsanvendelse, forkortelser m.v., ikke alene kan udledes af dette afsnit, men skal udledes af den samlede rapport. For besvarelse af kommissoriets konkrete spørgsmål henvises til afsnit 13. I afsnit 2.1 er foretaget en overordnet beskrivelse af DR's rapportering om økonomien i byggeprojektet. Oplysningerne i dette afsnit er primært baseret på DR's egne rapporteringer med det formål at give et overblik over DR's centrale økonomirapporteringer vedrørende byggeprojektet. Der er derfor ikke her søgt konkluderet på vores gennemgang af grundlaget for rapporteringen, herunder konkluderet på, hvorvidt rapporteringen var retvisende. 2.1 Rapportering Rapportering om byggeriets fremdrift og økonomi Indtil sommeren 2002 var der primært afholdt omkostninger til køb af grund og rådgivere. Fra dette tidspunkt blev byggeriet igangsat, og den løbende afholdelse af omkostninger steg væsentligt. Primo september 2005 var der rapporteret afholdt mio.kr. ud af budgetrammen på mio.kr., svarende til 75 %. Primo marts 2006 var der rapporteret afholdt mio.kr. ud af budgetrammen på mio.kr., svarende til 85 %. Primo oktober 2006 var der rapporteret afholdt mio.kr. ud af budgetrammen på mio.kr., svarende til 81 %. Ses der på de samlede disponerede beløb (afholdte omkostninger med tillæg af resterende disponeringer) var disse procentuelt opgjort en del højere på de anførte tidspunkter. Eksempelvis var der pr. oktober 2005 disponeret 92 % og pr. marts 2006 disponeret 96 % af budgetrammen, med blot 10 mio.kr. i oplyst generel reserve. Af figur 2.1 fremgår, at de rapporterede budgetreserver var større i starten af forløbet (ca. 500 mio.kr.) og jævnt faldende til 2004 (ca mio.kr.) og igen faldende til et niveau under 100 mio.kr. frem til efteråret Størrelsen af budgetreserver kan ikke betragtes isoleret, men skal ses i sammenhæng med de foretagne risikoanalyser, jf. nedenfor. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 226 Offentligt Bilag 1 25.9.2006 Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 DR Byens ledelse har foretaget en gennemgang af projektet og estimerer i en slutprognose,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere