Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden"

Transkript

1 Kulturministeriet Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden 19. juni 2008

2 Indhold 1 Indledning Opgave Afgrænsning af undersøgelsen Grundlaget for undersøgelsen Skriftligt materiale Interviews s Arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse (metode) Gennemførelse af interviews Bistand til konsortiet Proces for færdiggørelse af rapport Struktur for rapporten Anvendte forkortelser og symboler Anvendelse af rapporten Afsluttende oplysninger og underskrift 18 2 Resumé af væsentligste konklusioner Rapportering Årsager til fordyrelsen Forarbejdet for gennemførelsen af byggeprojektet Organisering, ledelse og styring af byggeprojektet Rapportering og informationsstrømme i DR's projektorganisation og ledelse Mulighed for i væsentligt omfang at påvirke budgettet for byggeriet DR's materiale og arkiver 35 3 Hændelsesforløbet siden projektets start Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser Hændelser frem til februar Forarbejdet Beslutningsgrundlag Beslutningsforløbet Carl Bro rapporter maj Point of no return 53 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

3 4.2 Ansøgning om og modtagelse af statsgaranti, samt forudsætninger/betingelser herfor Forberedelse af aktstykke Aktstykke af 14. juni Forudsætninger/betingelser for statsgaranti ved DR's lånoptagelse Sammenfatning Budget for byggeriet Tidsplan Sammenfatning 63 5 DR's organisering af byggeprojektet DR's organisering overordnet Lovgrundlag DR's bestyrelse DR's direktion Overordnet placering af byggeriet i DR's organisation Byggeorganisation fra projektets start i Bestyrelsens byggeudvalg Direktionen Byggeriets styregruppe Følgegruppe Byggeriets projektledelse Samlet vurdering af byggeorganisationen fra projektets start i Justering af byggeorganisationen september Byggekoordineringsgruppen Følgegruppen Arbejdsgrupper Teknologisekretariatet Samlet vurdering af ændringen af byggeorganisationen i september Ændring af organisation vedrørende byggeriet ultimo 2001 til primo Rapporterings- og beslutningsveje Den integrerede byggeorganisation EMCON's bemærkninger til DR's valg af insourcing frem for outsourcing i forbindelse med organisationsændringen i Kommentarer og vurderinger vedrørende organisationsændringen indhentet via interviews af ledende medarbejdere i byggeorganisationen Justering af byggeorganisationen i løbet af Ny bestyrelsesformand og ny generaldirektør i Ny generaldirektør i Justering af byggeorganisation primo Sammenfatning og vurdering 92 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

4 6 Partnering (DR-modellen) valg af udbuds- og byggestrategi (samarbejdsform) DR's valg af partnering Kommentar og vurdering vedrørende DR's valg af partnering som samarbejdsform DR-modellen for partnering Kommentar og vurdering vedrørende DR-modellen for partnering Byggeorganisationens opfølgning i forhold til entreprenører, leverandører, rådgivere etc Sammenfatning DR's økonomistyring af byggeprojektet DR's økonomistyring af byggeprojektet fra 1999 til primo Byggeorganisation Projekthåndbog Økonomistyring DR's interne revision og Rigsrevisionens rapportering om DR's økonomistyring Sammenfatning vedrørende DR's økonomistyring af byggeprojektet fra 1999 til primo DR's økonomistyring af byggeprojektet fra primo 2002 til Projektorganisation Projekthåndbog Projektstaben Program & Koncept (P&K) Projektering & Udførelse (P&U) DR's interne revision og Rigsrevisionens rapportering om DR Byens økonomistyring Eksterne rådgiveres rapportering om DR's økonomistyring Sammenfatning vedrørende DR's økonomistyring af byggeprojektet fra primo 2002 til Adskillelse af byggeøkonomi fra DR's driftsøkonomi, Teknologiprojektet og DR's øvrige investeringsprojekter Aktstykkebehandling og udvalgsspørgsmål m.m Sammenfatning DR's retningslinier vedrørende adskillelse af byggeøkonomien fra DR's driftsøkonomi, Teknologiprojektet m.m DR Byens ledelseshåndbog Sammenfatning Drøftelser og rapportering i DR om adskillelse af byggeøkonomi fra DR's driftsøkonomi, Teknologiprojekt m.v Behandling af afgrænsningsproblemer i DR's rapportering Teknologiprojektet Flytteprojektet og drifts-/dobbeltdrift og øvrige engangsudgifter 188 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

5 8.3.4 Sammenfatning Anvendelse af leasing som finansieringsmodel/alternativ finansiering Sammenfatning Reduktion af anlægsudgifter mod øgede fremtidige driftsomkostninger Sammenfatning og vurdering Prisindeks Indeksregulering af entreprisesummer i entrepriseaftaler Valg af metode for indeksering af budgetrammer Valg af konkret indeks til indeksering af budgetramme Prognosticeret indeksering Byggeomkostningsindeks 1999 til Sammenfatning og vurdering Risikovurderinger Væsentlige risiko- og usikkerhedsforhold i DR's byggeprojekt Udbud, kontrahering og risiko DR-modellen Råhusentreprisen med MTH segment DR's targetpriser - segment Bubbledeck segment Genbekræftelse af DR's kontraktpriser Rådgiveransvar segment Sammenfatning Den valgte model og proces for gennemførelse af risikovurderinger Successiv kalkulation Informationer fremkommet i forbindelse med interviews Basic reviews i perioden december 2001 til marts Basic review januar Basic review marts Andre risikovurderinger Notat af 10. juni 2005 "Økonomisk- og tidsmæssig status ult. maj 2005" Notat af 24. oktober 2005 "Pres på budgetreserver" Risikovurderinger i perioden fra januar 2006 frem til februar Tidsplaner Rammetidsplan beslutningsgrundlag maj Særlige forhold segment Basic reviews tidsplaner Sammenfatning Rapportering til DR's ledelse om økonomi og tidsplan for byggeriet Information om byggeriets økonomi og fremdrift, der løbende tilgik ledelsen Statusrapporter 271 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

6 Kvartalsrapporter Månedsrapporter (inkl. byggeregnskab) Projektdirektørens rapporter Basic review Revisionsprotokollater Øvrig information Sammenfatning og vurdering Hvad viste den løbende økonomirapportering? Rapporteret udvikling i økonomien Rapportering af budgetoverskridelser Anvendelse af budgetreserver Tidspunkt for indarbejdelse af fordyrelser i månedsrapporter og budgetter Sammenfatning og vurdering Væsentlige budgetafvigelser Budgetrevision oktober Budgetrevision oktober 2004 fra 3,0 mio.kr. til. 3,3 mio.kr Budgetrevision af april ,3 mia.kr. til. 3,3 mia.kr Budgetrevision af februar 2006 fra 3,3 mia.kr. til 3,370 mia.kr Budgetrevision af september 2006 fra 3,370 mio.kr. til. 4,0 mio.kr Budgetrevision af februar 2007 fra 4,0 mio.kr. til 4,7 mio.kr Entrepriser med de væsentligste budgetoverskridelser efter budgetrevisionen i oktober Overskridelser af budgetter i projektenheden Projektering & Udførelse Sammenfatning og vurdering Væsentlige årsager til fordyrelsen, som rapporteret til DR's ledelse Månedsrapporteringen Budgetredegørelser Øvrige rapporter og redegørelser om årsager til fordyrelsen Sammenfatning og vurdering Iværksatte spare-/handlingsplaner Handlingsplanen indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Den ledelsesmæssige opfølgning på handlingsplanen indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Sammenfatning Handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Den ledelsesmæssige opfølgning på handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Sammenfatning Besparelsesforslag vedrørende segment 4 og handlingsplan af oktober Den ledelsesmæssige opfølgning på besparelsesforslag vedrørende segment 4 og handlingsplan af oktober Sammenfatning Handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

7 Ledelsesmæssig opfølgning på handlingsplan indeholdt i projektdirektørens rapport, januar Sammenfatning Handlingsplan marts/april 2005 ("Det grønne scenario") Ledelsesmæssig opfølgning på handlingsplan af marts 2005 ("grønt scenario") Kommentarer modtaget ved interview Sammenfatning Handlingsplan september Ledelsesmæssig opfølgning på handlingsplan af september Sammenfatning Styringsstrategi budgetredegørelse af 4. februar Sammenfatning og vurdering Besvarelse af spørgsmål i kommissoriet Hændelsesforløbet siden projektets start Udgjorde forarbejdet et godt grundlag for gennemførelse af byggeprojektet? Forelå der ved beslutningen om iværksættelse af byggeriet et realistisk og gennemarbejdet budget, omhandlende også risikoen vedrørende budgettet? Havde DR som udgangspunkt etableret en organisering af byggeriet, der effektivt kunne håndtere byggestyringen? Herunder tænkes bl.a. på valg af insourcing frem for outsourcing af ekspertise til planlægning og byggestyring Forelå der en realistisk tidsplan for byggeriet? Har DR og DR's byggeorganisation gennemført en effektiv styring af byggeprojektet? Hvordan har byggeprojektet været organiseret? Har DR i hele forløbet sikret tilstrækkelig koordinering og samarbejde mellem byggeorganisationens forskellige enheder? Har DR i tilstrækkeligt omfang sikret en løbende tilpasning af byggeorganisation og byggestyring, herunder forretningsgange i lyset af de indhøstede erfaringer med budgetoverskridelser mv.? Har der været etableret et effektivt (økonomistyrings)system til opfølgning på byggeprojektets økonomi? Har anvendelsen af forskellige prisindeks haft indflydelse på overblikket i projektet? Har der været etableret et effektivt system til risikostyring, der løbende er anvendt i økonomistyringen? Hvilke risikovurderinger er foretaget ad hoc, og hvilke er foretaget løbende (i forbindelse med f.eks. måneds-, kvartals- og årsrapporter, inkl. tillæg og bilag)? Hvornår er risikovurderingerne udarbejdet, hvilken kreds har modtaget dem, og har samtidige rapporter til forskellige fora og Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

8 personer været indbyrdes konsistente eller har de indeholdt afvigende tal og oplysninger? Har DR's reviderede byggebudgetter været gennemarbejdede og realistiske? Hvorledes har byggeprojektet regnskabsmæssigt været adskilt fra DR's øvrige investeringsprojekter, herunder Teknologiprojektet og DR's driftsregnskab? I hvilket omfang har der i den overordnede økonomistyring og i ledelsen været fokus på og taget højde for merudgifter til drift mv., der kan tilskrives fordyrelser og forsinkelser i byggeprojektet? I hvilket omfang er anlægselementer konverteret til drift f.eks. ved brug af leasing eller omvendt? Har de løbende økonomiske (spare-)handlingsplaner, truffet af DR's ledelse, bygget på et realistisk grundlag, og er de blevet effektueret? Hvilke projektenheder har ikke evnet at leve op til spareplanerne? Har byggeorganisationen sikret, at entreprenører, leverandører, rådgivere etc. har efterlevet indgåede aftaler og intentionen i partnering-modellen? Har den løbende programmering og projektering af byggeriet været foretaget med henblik på en fortsat overholdelse af det fastsatte budget og den fastlagte tidsplan? Har der ved indgåelsen af kontrakter og tillægskontrakter været tilstrækkelig opmærksomhed på konsekvenserne for økonomi og tidsplan? Har der været foretaget en effektiv styring af byggeprojektets tidsplan? I hvilket omfang har projektenheden Projektering og Udførelse haft andel i overskridelser af tidsplaner og budgetter? Har DR haft fastlagt og implementeret et rapporteringssystem, der har sikret, at ledelsen har fået tilstrækkelig og rettidig information om byggeprojektet? Har ledelsesfokuseringen på projektet været tilstrækkelig i tiden fra bestyrelsens godkendelse af den økonomiske handlingsplan i april 2005 frem til budgetoverskridelserne i 2006 og den seneste budgetrevision i februar 2007? Er ledelsen blevet orienteret tilstrækkeligt og rettidigt om projektets økonomi og risici? Er der væsentlige informationer, (interne) dokumenter, systemer, planer mv. herunder information om negative prognoser der ikke er præsenteret for DR's øverste ledelse, særligt bestyrelse og direktion? Hvem i byggeledelse, direktion og bestyrelse har kendt til interne notater vedrørende DR Byens økonomi og risikovurderinger og på hvilke tidspunkter? Har enkeltmedlemmer af den øverste ledelse evt. modtaget individuel information? 388 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

9 Har direktion og bestyrelse truffet de fornødne beslutninger på grundlag af rapporteringer fra DR's byggeorganisation i forbindelse med budgetoverskridelserne? 389 Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

10 1 Indledning KPMG og er ved kontrakt af 19. juni 2007 antaget af Kulturministeriet til at gennemgå DR's byggeprojekt i Ørestaden, jf. nærmere nedenfor. Kontrakten er indgået på baggrund af et gennemført EU-udbud. Nærværende rapport indeholder en redegørelse for det udførte arbejde og en beskrivelse af resultatet af den foretagne gennemgang, der er foretaget i perioden juni 2007 til juni Opgave Kommissoriet for den undersøgelse, som KPMG og er antaget til at gennemføre, fremgår af Kulturministeriets notat af 8. februar 2007 (bilag 1.1). Af kommissoriet fremgår: "Formålet med undersøgelsen er at gennemgå DR's byggeprojekt i Ørestaden med henblik på at vurdere de væsentligste årsager til fordyrelsen af byggeriet i forhold til de 3,0 mia.kr. (1999-priser), som fremgik af det oprindelige beslutningsgrundlag fra Det er endvidere formålet at klarlægge informationsstrømmene i DR's byggeorganisation og ledelse i forbindelse med de senest udmeldte forhøjelser af budgettet for byggeprojektet fra 3,37 mia.kr. til først 4,0 mia.kr. og efterfølgende 4,7 mia.kr. Undersøgelsen skal skabe grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen til spørgsmålet om ansvarsplacering." I kommissoriet er der endvidere med udgangspunkt i ovenstående angivet fire hovedspørgsmål og en række underspørgsmål. Alle spørgsmål er gengivet og besvaret i afsnit 13 i den rækkefølge og struktur, som de fremgår af Kulturministeriets notat. Af kommissoriet fremgår endelig: "Undersøgelsen skal, som det fremgår, omhandle byggeprojektet og dets organisering og økonomi helt fra start og til dato. Dog skal særligt fokus, for så vidt angår orientering af ledelsen, lægges på tiden fra godkendelse af den økonomiske handlingsplan i april 2005 over revisionen af projektets budget til 3,37 mia.kr. i februar 2006 og indtil DR i september 2006 orienterede om den reviderede slutprognose på 4,0 mia.kr." I forbindelse med EU-udbuddet forud for kontraktindgåelse var der mulighed for at stille spørgsmål til kommissoriet for undersøgelsen, til gennemførelsen heraf og grundlaget m.v. Kulturministeriets svar på de stillede spørgsmål foreligger ved notat af 27. april 2007 (bilag 1.2). Vores gennemgang og rapportering er tilrettelagt og tilpasset i overensstemmelse hermed, jf. tillige afsnit 1.2 neden for vedrørende grundlaget for vores rapport. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

11 1.1.1 Afgrænsning af undersøgelsen Primo februar 2007 udmeldte DR den seneste forhøjelse af budgettet for byggeprojektet til 4,7 mia.kr. I henhold til kommissoriet for vores undersøgelse er dette den tidsmæssigt seneste disposition, som revisorkonsortiet skal undersøge. Vi har på denne baggrund afgrænset vores undersøgelse til materiale frem til og med dette tidspunkt og har således kun i meget begrænset omfang inddraget materiale efter februar Det bemærkes endvidere, at det ikke er en del af kommissoriet for undersøgelsen at vurdere om DR's seneste prognoser vedrørende byggeprojektets samlede økonomi og tidsplan for fuld og endelig ibrugtagning er realistiske. 1.2 Grundlaget for undersøgelsen Af kommissoriet for undersøgelsen fremgår følgende om grundlaget for vores arbejde: "Undersøgelsen skal basere sig på: A. Gennemgang af alle relevante dokumenter såsom oversigter over DR's organisationsstruktur, beslutningsstruktur, beskrivelser af anvendte projektstyringsværktøjer, økonomistyringssystemer, rapporteringssystemer og ledelsesinformationssystemer, interne notater omhandlende bl.a. rapporteringer, planer/beslutningsoplæg, beslutninger og udmøntning heraf. B. Interviews med nøglepersoner i DR's byggeorganisation og ledelse samt eventuelt DR's direktion og bestyrelse." Kulturministeriets svar på de stillede spørgsmål forud for kontraktindgåelse, jf. ovenfor, indeholder visse uddybninger og præciseringer heraf, bl.a. at analysen skal basere sig på alt, hvad revisorerne finder relevant, herunder også interne notater og s. Til brug for udbud og kontraktindgåelse vedrørende undersøgelsen havde DR overordnet beskrevet arkiveringsprocedurer m.v. samt fremfundet materiale, som umiddelbart vurderedes at være relevant at inddrage. Vedrørende sidstnævnte havde DR udarbejdet en overordnet beskrivelse ("volumenafdækning"). Helt overordnet og indledningsvis bemærkes, at DR's beskrivelser og det fremlagte materiale forud for opgavens påbegyndelse umiddelbart efterlod et indtryk af ordentlige og velstrukturerede arkiver hos DR vedrørende byggeprojektet og tillige, at byggeprojektet var gennemført og dokumenteret i henhold til en fremlagt ledelseshåndbog. Dette har vist sig ikke at være tilfældet. Det har under opgavens gennemførelse voldt DR betydelige vanskeligheder at fremskaffe det ønskede materiale og at fremkomme med forklaringer, der er nødvendige for at forstå bl.a. sammenhænge mellem regnskabssystemer og økonomi-/ledelsesrapportering. Vanskeligheder, der er blevet forstærket ved, at centrale personer i relation til byggeriet enten ikke længere er ansat i DR og/eller ikke har ønsket at medvirke, jf. nærmere nedenfor. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

12 I det følgende redegøres nærmere for det materiale, som har ligget til grund for undersøgelsen, hvordan det er frembragt og begrænsninger heri med mulig effekt for undersøgelsens konklusioner Skriftligt materiale Med udgangspunkt i DR's volumenafdækning har vi i takt med gennemførelsen af undersøgelsen identificeret og rekvireret en meget betydelig mængde yderligere materiale. Vi har således løbende rettet henvendelse til DR med anmodning om materiale af en given art, og DR har været ansvarlige for at fremfinde det pågældende materiale. Vi har i den forbindelse fået god bistand fra DR, der har medvirket konstruktivt til undersøgelsens gennemførelse. Det bemærkes imidlertid, at det forhold, at DR selv har fremfundet materialet til brug for en undersøgelse om DR, og at centrale medarbejdere i byggeorganisationen i visse tilfælde selv har fundet dokumentation frem om egen gøren og laden, i sig selv indebærer en risiko for, at det fremlagte materiale ikke er fuldstændigt og derfor samlet set ikke efterlader det rette indtryk af det passerede. Det skal dog anføres, at denne samarbejdsform er sædvanlig for revisorundersøgelser. Hertil kommer, at DR's procedurer for arkivering og efterfølgende fremfinding til brug for vores undersøgelse indebærer en risiko for, at et dokument enten ikke har kunnet findes af DR, eventuelt helt er bortkommet og/eller af DR er blevet placeret i en forkert sammenhæng, hvorved det efter omstændighederne kan have betydning for vores konklusioner. DR's direktionssekretariat har i notat af 13. december 2007 (bilag 1.3) anført: "Journalisering og arkivering DR må erkende, at der kan være huller i sagsfremstillinger, og at akter og dokumenter er bortkommet. Især efter overgang til mailudveksling af breve og notater med myndigheder og andre har det været en uoverskuelig opgave at identificere og indhente al dokumentation til journalisering. Materiale i forbindelse med revisorundersøgelsen DR har i forbindelse med revisionsundersøgelsen gennemsøgt alle DR's arkivmuligheder såvel elektroniske som i papirform efter materiale i overensstemmelse med de anvisninger, revisionen har opstillet. Men da journalisering og arkivering i DR desværre ikke har været udført stringent efter faste retningslinier, er der ikke sikkerhed for, at DR i forbindelse med revisionsundersøgelsen har fremfundet alle dokumenter, der kunne være relevante for undersøgelsen, der ikke længere findes eller er gået tabt, og som ikke vil kunne rekonstrueres". Det samlede materiale, som har indgået i undersøgelsen, fremgår af den af DR udarbejdede dokumentfortegnelse (særskilt bind). Dokumentfortegnelsen omfatter dokumenter fremlagt af DR som led i den oprindelige "volumenafdækning", jf. ovenfor, og dokumenter som efterfølgende er rekvireret af os. Det er i fortegnelsen markeret, hvilke dele af dokumenterne der Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

13 ikke er gennemgået af os, fordi indholdet ikke er skønnet tilstrækkeligt relevant i forhold til kommissoriet for undersøgelsen. Det samlede materiale foreligger hos DR i et projektkontor i DR Byen, hvor vores undersøgelser har været gennemført. Vi har ikke haft tilladelse til at udtage dokumenter fra dette projektkontor og er derfor ikke selv i besiddelse af dokumentation for den af os foretagne undersøgelse. Det er aftalt med Kulturministeriet, at materialet efter færdiggørelsen af undersøgelsen bringes til arkivering i Rigsarkivet Interviews I forbindelse med påbegyndelsen af undersøgelsen var det vores intention at foretage interview af alle i DR's organisation, der ses at have haft en væsentlig rolle i byggeprojektet i perioden 1999 til Det drejer sig bl.a. om tidligere og nuværende medlemmer af DR's bestyrelse, DR's direktion og bestyrelsens byggeudvalg, ledende medarbejdere i byggeorganisationen, bl.a. projektdirektør, projektchefer, projektledere og nøglemedarbejdere i byggeorganisationens stabsfunktion. En oversigt over de personer, vi har rettet henvendelse til med henblik på interview, fremgår af bilag 1.4. Eksempel på brev indeholdende anmodning om deltagelse i interview er vedlagt som bilag 1.5. I brevet er om retningslinjerne for deltagelse i interview anført følgende 1 : "Vi gør opmærksom på, at De ikke har en juridisk forpligtelse til at deltage i et interview, men vi vil gerne henvise til, at DR's generaldirektør over for Kulturministeriet har tilkendegivet, at DR vil støtte op om revisorernes arbejde, herunder ved at give revisorerne mulighed for at gennemføre interviews. Vi gør endvidere opmærksom på, at der ikke er nogen strafsanktioneret pligt til at tale sandt under interviewet, ligesom De ikke har pligt til at besvare alle spørgsmål, hvis De deltager i interviewet. Senest 5 dage efter interviewet vil De få lejlighed til at gennemlæse et referat af interviewet. Deres eventuelle ønsker om korrektioner til referatet vil blive imødekommet. Referatet vil herefter indgå i revisorernes videre arbejde og vil endvidere tilgå Kulturministeriet i forbindelse med den samlede rapports aflevering." Hovedparten af de personer, vi kontaktede, accepterede at deltage i interview. Følgende personer ønskede imidlertid ikke at deltage i interview: Tidligere ressourcedirektør Bent Fjord ( ) Tidligere projektdirektør Kjeld Boye-Møller ( ) Tidligere chef for projektstaben (økonomi) Torben Michelsen 2 ( ) 1 Om gennemførelsen af interviews henvises til afsnit 1.3 nedenfor. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

14 Det er meget beklageligt, at nævnte personer ikke har ønsket at medvirke, idet de ses at have haft betydeligt ansvar og meget centrale roller i den overordnede henholdsvis den daglige styring af byggeprojektet samt i relation til rapporteringen herom. Nævnte personer må således formodes at kunne have bidraget betydeligt til belysning af de i kommissoriet stillede spørgsmål, herunder bl.a. vedrørende deres egen rolle i byggeriet, DR's processer og anvendte systemer for byggestyringen, budgetmodeller, risikovurderinger, indeksering, grænseflader til DR's almindelige drift m.v. samt tillige i relation til, hvilken viden DR og DR's byggeorganisation besad på givne tidspunkter. Problemstillingen forøges ved, at de pågældende organisatorisk stod i referenceforhold til hinanden, hvilket indebærer, at undersøgelsen af henholdsvis direktionens, projektledelsens og projektstabens rolle i sagen besværliggøres. Nærværende rapport og konklusionerne heri må således læses med forbehold for, at nævnte meget centrale personer i relation til byggeriet ikke har ønsket at medvirke. Interview af andre Vi har ikke foretaget interview af personer uden for DR. Vi har afgrænset os herfra med udgangspunkt i intentionerne i kommissoriet for undersøgelsen, og fordi vi har vurderet, at sådanne interviews uagtet de antageligt kunne medvirke til yderligere belysning af hændelsesforløbet ikke ville have ændret væsentligt ved rapportens konklusioner s Som et element i belysningen af, hvem i DR's ledelse og i DR's byggeorganisation der har haft hvilken viden om byggeprojektet på givne tidspunkter, har vi anmodet om at få adgang til alle s med relation til byggeprojektet modtaget og afsendt af sådanne personer i perioden 1999 til DR's muligheder for at efterkomme dette ønske har været væsentligt begrænset af DR's procedurer for backup og bevaring af s, der er beskrevet i bilag 1.7 udarbejdet af DR. Det fremgår heraf, at DR alene gemmer backups foretaget en gang om måneden to år tilbage i tiden. DR har således alene været i stand til at genskabe den backup, der blev foretaget pr. september 2005 og de backups, der er foretaget i efterfølgende måneder 3. Henset til nævnte begrænsninger og kommissoriet for undersøgelsen har vi anmodet om adgang til s vedrørende de i bilag 1.4 nævnte personer, og afgrænset os fra at gennemgå backups fra marts 2007 og efterfølgende måneder. For så vidt angår de af DR genskabte s stillet til rådighed for vores undersøgelse, er det afgørende at bemærke, at disse alene omfatter de s, som befandt sig i en given persons mailboks (sendt, modtaget, slettet m.v.) på det tidspunkt, hvor backup blev foretaget, jf. DR's notat (bilag 1.7). Såfremt en person således har slettet en modtagen eller afsendt , og også slettet denne fra "slettede s", så den ikke befandt sig i en af personens mail- 2 Torben Michelsen deltog i den indledende fase af vores undersøgelse i uformelle informationsindsamlingsmøder, men ønskede efterfølgende ikke at deltage i et formelt interview. 3 DR bemærker endvidere, at enkelte månedsbackups ikke har kunnet genskabes. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

15 bokse på tidspunktet for backup eller i en mailboks tilhørende den, der modsvarende sendte eller modtog den pågældende , har den ikke kunne genskabes af DR til brug for vores undersøgelse. Vi finder det væsentligt at bemærke, at der som følge heraf er en risiko for, at eventuelle e- mails med et relevant indhold ikke har kunnet genskabes af DR. DR's sortering af s DR har efter aftale gennemgået og sorteret de s, som det har været muligt at genskabe, jf. ovenfor. Hensigten hermed har været, at alene s med relevans for vores undersøgelse er blevet gjort tilgængelig for os. DR har i den forbindelse sorteret et meget betydeligt antal s, og det bemærkes, at dette indebærer en risiko for, at s, som vi eventuelt kunne have fundet relevante, ikke er blevet fremlagt for os. 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse (metode) Vi har i det væsentligste tilrettelagt og udført undersøgelsen, der ligger til grund for nærværende rapport, i overensstemmelse med den løsningsbeskrivelse, der fremgik i vores tilbud forud for indgåelse af kontrakt. I hovedtræk indebærer det, at Kommissoriets spørgsmål er blevet inddelt i følgende fire projektspor, som har udgjort den røde tråd i undersøgelsen - Organisation, roller og ansvar - Processer, systemer og værktøjer - Risikostyring vedrørende økonomi og tidsplaner - Økonomi, budgettering og rapportering Undersøgelsen har herudover været opdelt i en kortlægnings- henholdsvis en vurderingsfase således, at hvert projektspor som udgangspunkt er blevet kortlagt af et revisionsfirma og vurderet af et andet for derved at fremme uvildighed i undersøgelsen og konsensus om konklusionerne. Undersøgelsesperiodens første fase bestod i det væsentligste af en meget betydelig kortlægning af DR's materiale, herunder vedrørende hændelsesforløbet, gennemgang af forarbejderne for byggeprojektet og identifikation af væsentligste årsager til fordyrelsen m.v. Som led i kortlægningen blev afholdt et antal informationsindsamlingsmøder med personer, som ses at have haft en central rolle i byggeprojektet. Baseret på den indtil da udførte kortlægning blev der i oktober/primo november 2007 gennemført interviews af en række nøglepersoner, jf. afsnit nedenfor. Efter yderligere kortlægning påbegyndtes vurdering og rapportskrivning. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

16 I december 2007 blev arbejdet midlertidigt afbrudt, idet det stod klart, at DR ikke som ønsket kunne etablere adgang til s. Vores arbejde blev genoptaget medio marts 2008, da DR havde genskabt og sorteret s med relevans for opgaven. Arbejdet er i maj/juni måned afsluttet med skrivning af rapportudkast, som er gennemgået internt og gennemlæst/kommenteret af EMCON, Capacent og Kammeradvokaten og herefter afslutningsvis kvalitetssikret internt af anden partner. Det skal afslutningsvis præciseres, at det af os udførte arbejde efter aftale ikke udgør hverken revision eller review i overensstemmelse med danske og internationale standarder, hvorfor vi ikke afgiver nogen erklæring herom. Havde der været foretaget revision eller review kunne andre forhold efter omstændighederne have været fundet og rapporteret Gennemførelse af interviews I oktober/primo november 2007 er der som nævnt gennemført interview af tidligere og nuværende DR-medarbejdere, som ses at have haft en central rolle i forhold til byggeriet og den udøvede byggestyring, jf. afsnit ovenfor. De foretagne interviews er gennemført med Kammeradvokaten som referent og som garant for, at de forud af Kulturministeriet fastlagte retningslinjer for deltagelse i undersøgelsen er blevet gjort klart for de interviewede. Efterfølgende har de interviewede gennemgået og ved deres underskrift vedstået det udarbejdede referat. Referater af alle de foretagne interviews er særskilt overbragt til Kulturministeriet. Et resumé af indholdet af hvert interview fremgår af bilag Bistand til konsortiet KPMG og har som det var forudsat i den indgåede kontrakt om opgaven modtaget bistand fra EMCON, Capacent og Kammeradvokaten, jf. nærmere nedenfor. Alle de nævnte parter har deltaget i projektets styregruppe, som har afholdt møder ca. en gang om måneden. EMCON EMCON har bistået med tilrettelæggelse af undersøgelsesforløbet og ydet rådgivning om de mere byggetekniske dele af undersøgelsen. EMCON har herudover bidraget med beskrivelser og vurderinger vedrørende partnering (DR-modellen), valg mellem insourcing og outsourcing af ressourcer til planlægning af byggestyring, risikovurdering under successiv kalkulation, indeksering m.v. EMCON har afslutningsvis gennemlæst og kommenteret et udkast til den samlede rapport. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

17 Capacent Capacent har bistået med tilrettelæggelse af undersøgelsesforløbet og ydet rådgivning om erfaringer fra andre store offentlige bygge- og anlægsprojekter, herunder i relation til budgettering og økonomistyring. Capacent har afslutningsvis gennemlæst og kommenteret et udkast til den samlede rapport. Kammeradvokaten Kammeradvokaten har deltaget under samtlige afholdte interviews og udarbejdet referat heraf, jf. afsnit ovenfor. Kammeradvokaten har herudover bistået med udarbejdelse af beskrivelser og vurderinger i relation til DR's ledelsesmæssige organisering af byggeriet, jf. afsnit 5. Kammeradvokaten har endvidere gennemlæst og kommenteret et udkast til den samlede rapport Proces for færdiggørelse af rapport I kommissoriet for undersøgelsen og i den med Kulturministeriet aftalte proces herfor, har ikke indgået mulighed for at drøfte foreløbige konklusioner og udkast til rapport med DR og de nuværende og tidligere medarbejdere, som har bidraget til undersøgelsen. Af samme grund har de interviewede personer ikke haft lejlighed til at gennemse rapporten og herunder hvordan deres udsagn under interviewet er blevet anvendt af os. Der er derfor en mindre risiko for, at modtagne oplysninger og udsagn af os er anvendt upræcist eller placeret i en forkert sammenhæng, hvilket efter omstændighederne kan have indflydelse på vores konklusioner. 1.4 Struktur for rapporten Nærværende rapport er struktureret på følgende måde: Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Indeholder et resumé af undersøgelsen og de vigtigste konklusioner henset til kommissoriet for undersøgelsen. Indeholder en overordnet redegørelse for forløbet af byggeriet (vigtige hændelser). Behandler forarbejdet, der lå til grund for beslutning om igangsætning af byggeriet, herunder initiale budgetter og tidsplaner. Redegør overordnet for DR's organisering af byggeriet i ledelse og i byggeorganisationen samt de væsentligste ændringer heri i byggeperioden. Behandler DR's beslutning om brug af partnering. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

18 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Beskriver DR's økonomistyring i relation til byggeprojektet. Behandler grænseflader mellem anlægsudgifter vedrørende byggeriet og DR's øvrige driftsøkonomi. Omhandler indeksering af byggesummen og dermed forskellen mellem løbende priser og det oprindelig budget for byggeriet i 1999-priser. Redegør for den gennemførte risikostyring i forhold til økonomi og tidsplan. Omfatter den rapportering, der tilgik ledelsen igennem byggeperioden om økonomi og risici ved byggeriet. Belyser iværksatte handlingsplaner og den ledelsesmæssige opfølgning herpå. Indeholder besvarelse af kommissoriets spørgsmål. Hvert af kortlægningsafsnittene (3 12) indledes med en redegørelse for formålet med afsnittet og en introduktion til afsnittets struktur. Endvidere er angivet de spørgsmål i kommissoriet, som afsnittet væsentligst bidrager til besvarelsen af. Afsnittene afsluttes med en sammenfatning. En række af kommissoriespørgsmålene er formuleret på en sådan måde, at vores svar herpå baserer sig på bidrag fra flere af kortlægningsafsnittene vurderet i en sammenhæng. 1.5 Anvendte forkortelser og symboler I rapporten gøres af hensyn til overskuelighed og læsevenlighed under tiden brug af følgende forkortelser, som også har fundet anvendelse i DR: BSA BØ P&K P&U Byggesagsadministrationssystemet Byggeøkonomisystemet Program & Koncept Projektering og Udførelse 1.6 Anvendelse af rapporten Nærværende rapport er udarbejdet i overensstemmelse med den med Kulturministeriet indgåede kontrakt og med det formål, som fremgår heraf. Beskrivelser samt konklusioner i rapporten kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

19 1.7 Afsluttende oplysninger og underskrift Vi har udarbejdet nærværende rapport i overensstemmelse med den mellem Kulturministeriet og undertegnede firmaer indgåede kontrakt baseret på kommissoriet for undersøgelsen, jf. afsnit 1.1 ovenfor. Grundlaget for vores undersøgelse samt det udførte arbejde og den anvendte metode er beskrevet i afsnit 1.2 og 1.3 ovenfor. Som anført i disse afsnit kan der ikke opnås sikkerhed for, at alle relevante dokumenter er inddraget i undersøgelsen, ligesom visse tidligere medarbejdere med centrale roller i forhold til byggeprojektet ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der eksisterer dokumenter m.v., som yderligere ville kunne have medvirket til belysning af byggeprojektet, og som sådan ville have påvirket rapportens konklusioner, hvis de havde været kendt af os. Vi skal afslutningsvis oplyse, at vi anser os selv for uafhængige i forhold til opgaven, jf. de af os i maj 2007 afgivne habilitetserklæringer forud for indgåelse af kontrakt om opgaven. Der er ikke under opgavens udførelse opnået viden eller indsigt, der efter vores opfattelse ændrer herved. København, den 19. juni 2008 KPMG Jesper Koefoed Statsautoriseret revisor Torben Lange Statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk Statsautoriseret revisor Ole Fabricius Statsautoriseret revisor Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

20 2 Resumé af væsentligste konklusioner I det efterfølgende er rapportens væsentligste konklusioner resumeret. Resuméet er i sin natur kortfattet, hvorfor baggrunden for rapportens konklusioner, herunder begrebsanvendelse, forkortelser m.v., ikke alene kan udledes af dette afsnit, men skal udledes af den samlede rapport. For besvarelse af kommissoriets konkrete spørgsmål henvises til afsnit 13. I afsnit 2.1 er foretaget en overordnet beskrivelse af DR's rapportering om økonomien i byggeprojektet. Oplysningerne i dette afsnit er primært baseret på DR's egne rapporteringer med det formål at give et overblik over DR's centrale økonomirapporteringer vedrørende byggeprojektet. Der er derfor ikke her søgt konkluderet på vores gennemgang af grundlaget for rapporteringen, herunder konkluderet på, hvorvidt rapporteringen var retvisende. 2.1 Rapportering Rapportering om byggeriets fremdrift og økonomi Indtil sommeren 2002 var der primært afholdt omkostninger til køb af grund og rådgivere. Fra dette tidspunkt blev byggeriet igangsat, og den løbende afholdelse af omkostninger steg væsentligt. Primo september 2005 var der rapporteret afholdt mio.kr. ud af budgetrammen på mio.kr., svarende til 75 %. Primo marts 2006 var der rapporteret afholdt mio.kr. ud af budgetrammen på mio.kr., svarende til 85 %. Primo oktober 2006 var der rapporteret afholdt mio.kr. ud af budgetrammen på mio.kr., svarende til 81 %. Ses der på de samlede disponerede beløb (afholdte omkostninger med tillæg af resterende disponeringer) var disse procentuelt opgjort en del højere på de anførte tidspunkter. Eksempelvis var der pr. oktober 2005 disponeret 92 % og pr. marts 2006 disponeret 96 % af budgetrammen, med blot 10 mio.kr. i oplyst generel reserve. Af figur 2.1 fremgår, at de rapporterede budgetreserver var større i starten af forløbet (ca. 500 mio.kr.) og jævnt faldende til 2004 (ca mio.kr.) og igen faldende til et niveau under 100 mio.kr. frem til efteråret Størrelsen af budgetreserver kan ikke betragtes isoleret, men skal ses i sammenhæng med de foretagne risikoanalyser, jf. nedenfor. Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Eurovision Song Contest 2014

Eurovision Song Contest 2014 København, 31. juli 2014 Redegørelse om Eurovision Song Contest 2014 Projektselskabet ESC 2014 ApS INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Sammenfatning... 4 Budprocessen... 10 Baggrund og det indledende forløb...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere