Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen"

Transkript

1 Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Det politiske arbejde i budgetlægningen Udvalgenes delmål Særlige analyser Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Beregning af alternative forslag Partiernes budgetforslag Budgetseminar Gruppeformandsmøde Aftale om kommunernes økonomi Vedtagelse af budgettet Ændringsforslag til budgetforslaget Administrationens arbejde i budgetlægningen Teknisk basisbudget Administrativt sparekatalog Takster HovedMED-udvalget Høringsprocessen Tidsplan for den politiske proces Præmisser for budget Begrebsafklaringer Bloktilskudsændringer Demografikorrektioner Indtægter fra skatter, tilskud og udligning Pris- og lønfremskrivning... 12

3 1 Indledning Det er Økonomi- og Planudvalget, som skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Økonomi- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen Der har været et politisk ønske om en kortere budgetproces end tidligere. De politiske budgetdrøftelser indledes derfor først i august 2015, hvor også størstedelen af finansieringssiden er kendt. Frem til juni arbejder udvalgene med mål, og der afholdes budgetmøder med centrene. Udvalgenes mål kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget på budgetmøderne før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august. I august igangsættes kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til 2016 på et heldags temamøde med kommunalbestyrelsen om budgetmaterialet og det administrative sparekatalog med henblik på at. På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til Herefter arbejder det politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling. 2.1 Udvalgenes delmål De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2015, skal udvalgene arbejde med delmål for budgetåret

4 Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. I maj drøfter udvalgene input til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet. I juni beslutter udvalgene oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i drøftelser fra maj-mødet og henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg. Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgetseminar i september. Kommunalbestyrelsen arbejder ud fra nedenstående målhierarki: Vision Bornholms Udviklingsplan Langsigtede mål Budget Politisk niveau Udvalgenes mål Figur 1: Sammenhæng mellem målniveauer og dokumenter 2.2 Særlige analyser Kommunalbestyrelsen besluttede besparelser fra 2016 på børne- og ungeområdet på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. kr. i 2017 og på ældreområdet på 17,5 mio. kr. fra 2016, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på de to områder. Analyserne skal afdækkes hvordan gevinsterne kan opnås. Arbejdet med analyserne forankres i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, som godkender kommissorier for analyseopgaverne i november Analyserne forventes at ligge klar til april 2015 til behandling i Børne- og Skoleudvalget henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget. 2.3 Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Mellem udvalgsmøderne i maj og juni holder udvalgene budgetmøder med centrene. Formålet med møderne er at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet. Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for

5 Udvalgene planlægger derudover egne dialogprocesser i forhold til den afsluttende opfølgning på delmål og økonomi i februar Processen har til formål, at sikre dialog om blandt andet serviceniveau, kvalitet, brugertilfredshed og udvikling af delmål. 2.4 Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Den 3. august sendes det administrative sparekatalog i høring i organisationen og hos de høringsberettigede parter. Samtidig sendes budgetmaterialet til kommunalbestyrelsen. Den 12. august afholdes et heldags teammøde med kommunalbestyrelsen. Formålet med mødet er at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres administrationens budgetoplæg for 2016, herunder forudsætninger for oplægget og det administrative sparekatalog. Efter teammødet arbejder det politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. 2.5 Beregning af alternative forslag Hvis kommunalbestyrelsen eller partierne ønsker at have alternative forslag med til budgetforhandlingerne til budgetseminaret og har brug for administrationens hjælp til beregningerne kan dette ske ved at sende en mail med beskrivelse af forslaget til direktionen senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til kommunalbestyrelsen eller partierne til den 25. august. 2.6 Partiernes budgetforslag På baggrund af Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag kan partierne fremsende ændringsforslag eller et samlet budgetforslag. Disse skal fremsendes til Økonomi og Personale samt den øvrige kommunalbestyrelse senest den 27. august. Kommunalbestyrelsen og Økonomi og Personale får dermed mulighed for at forberede sig til budgetseminaret. Partiernes budgetforslag bør være i balance, og engangsindtægter bør ikke være finansieringsgrundlag for driftsudgifter. 2.7 Budgetseminar Der afholdes ét budgetseminar den september for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret gennemføres for at give mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i et budget som afspejler de politiske visioner, delmål og indsatsområder. Udgangspunktet for forhandlingerne er Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag. Seminaret er reserveret til budgetforhandlinger. Her drøftes kommunens samlede økonomi med henblik på at opnå budgetforlig i kommunalbestyrelsen. 3

6 På budgetseminaret skal det tilstræbes, at de forslag, der indgår i budgetforliget, bliver beskrevet så præcist og fyldestgørende som muligt. Økonomi- og Planudvalget 1. behandler kommunalbestyrelsens budgetforslag den 10. september. 2.8 Gruppeformandsmøde Efter budgetseminaret afholdes gruppeformandsmøde med forligspartierne. Formålet med gruppeformandsmødet er at gennemgå emnerne i budgetforliget og kvalitetssikre materialet i forhold til indhold og ansvar. 2.9 Aftale om kommunernes økonomi Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2016 forventes klar medio juni. På baggrund heraf kan Økonomi- og Planudvalget bede udvalgene og organisationen forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Bornholms Regionskommune Vedtagelse af budgettet Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang henholdsvis den 10. og 17. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 29. september og 8. oktober Ændringsforslag til budgetforslaget Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag til budgetforslaget er den 21. september 2015 kl Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget, jf. muligheden herfor i styrelseslovens 38 og normalforretningsordenens 12. Ændringsforslagene skal indsendes til Økonomi og Personale på mail med angivelse af, hvilket prisniveau forslagene er angivet i. 3 Administrationens arbejde i budgetlægningen Administrationen udarbejder et administrativt budgetoplæg og et sparekatalog. Set i sammenhæng med det administrative budgetoplæg skal sparekataloget give et råderum som sikre mulighed for politiske prioriteringer. 3.1 Teknisk basisbudget Formålet med tilpasninger af budgettet af teknisk karakter er at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Tekniske tilpasninger, som har nettovirkning på 4

7 kommunens budget, forelægges Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med det administrative budgetoplæg. Det tekniske basisbudget indgår i det administrative budgetoplæg, som danner grundlag for Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag til 1. behandlingen. 3.2 Administrativt sparekatalog Økonomi- og Planudvalget vil få forelagt en sag i marts, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen for det administrative sparekatalog på de enkelte udvalgsområder og bevillinger. Herefter vil direktionen igangsætte udarbejdelse af et administrativt sparekatalog til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, som dækker en evt. ubalance samt giver mulighed for et politisk råderum. Dermed har kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2016, der kan imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer. Udvalgene orienteres om det administrative sparekatalog på budgetmøderne før sommerferien. Det administrative sparekatalog sendes i høring i august, således at høringssvar kan indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret i september. 3.3 Takster For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, skal der foreligge et takstbilag både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Forslag til takster for 2016 vil indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret. 3.4 HovedMED-udvalget HovedMED-udvalget vil blive inddraget og orienteret om budgetarbejdet på de ordinære møder i HovedMED HovedMED-udvalget høres om budgettet dels i høringsperioden, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Der deltager fire medarbejderrepræsentanter fra HovedMED-udvalget i budgetseminaret. Deres rolle under budgetseminaret er observerende og med henblik på at kunne give tilbagemelding om emnerne i budgetforliget til HovedMED-udvalget i BRK. 3.5 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer. Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring senest den 3. august i HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre som er de høringsberettigede parter. Frist for indsendelse af høringssvar er den 24. august 2015 kl

8 Nye forslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar sendes også i høring hos de høringsberettigede parter fra den 14. september med frist for høringssvar den 23. september 2015 kl Høringssvar sendes til 6

9 4 Tidsplan for den politiske proces Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør 9. december Budgetvejledning for 2016 vedtages ØPU 17. marts Økonomi- og Planudvalget behandler fordeling af besparelsesramme på udvalgsområder og bevillinger. ØPU Februar juni Udvalgene arbejder med delmål til budgettet. Administrativt udarbejdes et teknisk basisbudget og et sparekatalog, som udvalgene orienteres om på budgetmøderne før sommerferien. Alle udvalg 7. og 13. april Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udvalget behandler analyse på børne- og ungeområdet henholdsvis ældreområdet. BSU og SU maj Udvalgene drøfter oplæg til delmål og emner til budgetmøderne Alle udvalg Maj Budgetmøder ml. udvalg og centre i BRK Alle udvalg 19. maj Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner ØPU og 16. juni Udvalgene behandler delmål til budgettet Alle udvalg Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 KL, Reg. 3. august Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 24. august. Budgetmaterialet og det administrative sparekatalog sendes til kommunalbestyrelsen 12. august Temamøde (heldags) med kommunalbestyrelsen om budget 2016 med henblik på at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til 2016, som danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrigt. 17. august Frist for indsendelse af alternative forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til partierne til den 25. august. Økonomi og Personale KB KB/Partierne 24. august kl Høringsfrist på det administrative sparekatalog til budget 2016 MHU m.fl. 25. august Tilbagemelding på alternative beregninger til partierne Centrene og ØP 27. august Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen september Budgetseminar: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer som led i budgetforhandlingerne til 2016 Partierne KB 10. og 17. september Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lovog cirkulæreprogrammet mv. ØPU, KB 1. behandling af budgetforslaget 10. september Gruppeformandsmøde med henblik på at præciseret elementerne i budgetforliget (ØP sender materialet den 8. september) 14. september Økonomi og Personale sender nye og ændrede forslag fra budgetseminaret i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 23. september Borgm. og gruppeformænd Økonomi og Personale September Borgmestermøde i KL-regi Borgm. 21. september kl Frist for fremsættelse af ændringsforslag. 7

10 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget KB 23. september kl Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetseminaret MHU m.fl. 29. september og 8. oktober 2. behandling af budgettet ØPU, KB Okt. dec. Dialog ml. udvalg og enhederne i BRK Alle udvalg 8

11 5 Præmisser for budget 2016 Budgetlægningen for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2015 som kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober De vedtagne budgetter er i hovedtal følgende: Mio. kr. - årets priser R2012 R2013 B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Indtægter , , , , , , ,8 Skatter , , , , , , ,2 Tilskud og udligning , , ,0-978,7-975,6-979,0-988,6 Driftsvirksomhed 2.612, , , , , , ,9 Renter m.v. 5,2 6,5 0,1-0,2-0,1 0,0 0,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59,9 18,1-21,2-52,3-7,0 11,7 39,2 Anlægsvirksomhed 123,8 161,8 40,5 56,9 35,5 40,1 30,0 - heraf pleje-/ældreboliger 58,4 93,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 63,9 179,9 19,2 4,6 28,6 51,8 69,2 Det brugerfinansierede område -6,0-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Samlet resultat 57,9 170,2 13,8-0,7 22,8 45,6 62,6 Øvrige poster -54,3 18,4-18,2-4,0 11,8 12,6 13,7 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -54,1-99,6-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån -11,3-34,5-18,7-25,0-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 20,0 24,6 23,6 24,6 25,4 26,3 27,4 Øvrige balanceforskydninger -9,0 127,8-18,6-3,6-3,7-3,7-3,7 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 3,6 188,5-4,4-4,7 34,6 58,2 76,2 Der er en række præmisser for arbejdet med budgetforslaget for 2016, både af intern og ekstern karakter: 1) Likviditeten i Bornholms Regionskommune er under pres, hvilket reducerer handlefriheden i forhold til råderum til anlægsbudget og afholdelse af uforudsete udgifter i budgetåret. Presset på likviditeten øger også kravet til budgetoverholdelse og til, at der er sammenhæng mellem serviceniveau/aktiviteter og økonomi i budgettet. 2) Kommunalbestyrelsen har tidligere haft en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskelig stillede kommuner. Der er ikke indgået en ny aftale for perioden fra 2015 og frem. Som konsekvens heraf er der ikke budgetteret med tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i budgetoverslagsårene. Der ansøges om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner fra år til år. Til budget 2015 modtog kommunen 18 mio. kr. i tilskud. 3) Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2015 forudsat, at der i 2016 udmøntes (stigende) besparelser på følgende områder: Børne- og ungeområdet, hvor besparelse stiger fra 5 mio. kr. i 2016 til 10 mio. kr. i 2017 og 2018, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. Ældreområdet, hvor besparelse stiger til 17,5 mio. kr. i 2016 og frem, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. På ældreområdet øges besparelserne fra 2015 til 2016 med 3,8 mio. kr. fordelt på forslag vedr. reducering af udgifter til tunge løft, tøjvask, forberedelsestiden om mor- 9

12 genen med 10 minutter, medarbejdere om natten og arbejde med bloktid i hjemmeplejen. På psykiatri- og handicapområdet øges besparelse vedr. pædagogisk bostøtteordning med 0,5 mio. kr. fra På sundhedsområdet øges besparelserne med 0,2 mio. kr. i På fritid- og kulturområdet øges besparelserne med 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af lavere tilskud til lokaler og kultur- og fritidshuse. På teknik- og miljøområdet øges besparelserne med 0,8 mio. kr. med justeringer i serviceniveauet på byggesagsbehandling, borgerbefordring mv. På erhverv- og beskæftigelsesområdet øges besparelserne med 0,4 mio. kr. Tværgående besparelse øges til 17 mio. kr. i 2016 og til 21,5 fra 2017 som led i krav om effektiviseringer i kommunens drift. 4) Regeringen afsatte i mia. kr. i en kvalitetsfond til investeringer i de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Midlerne udmøntes årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, idet der for 2014 er udmøntet 2 mia. kr. Midlerne udmøntes fra 2014 som en del af bloktilskuddet, og fra og med 2015 er der ikke længere bindinger på anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden. 5) KL introducerede en faseopdelt budgetproces i forbindelse med budget 2010 og den er videreført i budgetlægningerne siden da. KL s faseopdelte budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september for at drøfte og koordinere overholdelsen af økonomiaftalen med regeringen, herunder udviklingen i skatteudskrivningerne. 6) Det fremgår af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er tilskuddet betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder servicerammen. I 2015 udgør Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud 21,2 mio. kr. Fra og med regnskab 2014 er fristen for aflæggelse af regnskabet rykket 1 måned frem, så regnskabsresultatet foreligger tidligere og bedre kan anvendes i økonomistyringen. Desuden videreføres halvårsregnskaberne i kommunerne, som skal forelægges til kommunalbestyrelsens behandling forud for budgetlægningen for det kommende år. 10

13 6 Begrebsafklaringer Kapitel 6 kan bruges som opslagsværk for dem, som vil læse mere om enkelte elementer i processen. De enkelte afsnit er opstillet i alfabetisk orden og er ikke udtryk for det tidsmæssige forløb. 6.1 Bloktilskudsændringer Lov- og Cirkulæreprogram Statens regulering af kommunernes tilskud offentliggøres i lov- og cirkulæreprogrammet. Reguleringen finder sted, hvis de økonomiske forudsætninger for aftalte aktiviteter er ændret, siden aftalen om økonomien for 2015 blev indgået. Årets lov- og cirkulæreprogram foreligger medio juni og omfatter reguleringer for en 3-årig periode, Da budgetlægningen omfatter en 4-årig periode videreføres bloktilskudsændringerne for 2018 til Økonomi- og Planudvalget tilpasser på baggrund heraf budgetrammerne, som derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, hvor kommunen har fået bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker i forhold til Bornholms Regionskommunes andel af bloktilskuddet baseret på befolkningstallet. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen. Hvis reguleringen til udvalgene er mindre end den samlede bloktilskudsregulering, tilgår den overskydende del kassebeholdningen og omvendt, hvis reguleringen og dermed tillægsbevillingerne til udvalgene overstiger den samlede regulering, dækkes differencen ved forbrug af kassebeholdningen. Budgetgaranti Ved ændringer i budgetgarantien reguleres enhedernes rammer som udgangspunkt på samme måde som lov- og cirkulæreprogrammet, såfremt ændringerne er en afledt konsekvens af lovændringer. Øvrige ændringer i bloktilskuddet Rammerne korrigeres som udgangspunkt ikke for øvrige ændringer i bloktilskuddet, herunder øvrige ændringer i budgetgarantien eller andre ændringer i forlængelse af økonomiaftalen. 6.2 Demografikorrektioner Som tidligere år indarbejdes korrektioner i budgetrammer som følge af den demografiske udvikling. Med udgangspunkt i en befolkningsprognosemodel (Demografix) kan der beregnes en befolkningsprognose med udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar. De faktiske folketal pr. 1. januar 2015 forventes at foreligge ultimo januar, og det forventes således, at befolkningsprognosen i hovedtal vil kunne være klar i marts. Økonomi- og Planudvalget får forelagt befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen i maj. På samme møde får Økonomi- og Planudvalget forelagt en sag om demografikorrektioner til budgetforslag 2016 og overslagsår. 11

14 Demografikorrektionerne indeholder både en niveautilpasning af demografiberegningen til budget 2015 til den faktiske befolkningsudvikling samt korrektioner beregnet på baggrund af en prognose baseret på de faktiske folketal pr. 1. januar Budget 2015 korrigeres ikke som følge af tilpasningen til det faktiske niveau. Der bliver beregnet demografikorrektioner for dagpasning, folkeskoler herunder specialundervisning, SFO er, ungdomsskole, PPR, sundhedspleje, hjælpemidler og ældre- og sundhedsområdet. 6.3 Indtægter fra skatter, tilskud og udligning De økonomiske forudsætninger for 2016 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som dermed lægges til grund for budgetteringen af tilskud og udligning for Til beregning af tilskud og udligning for overslagsårene anvendes KL s prognosemodel. Senest den 1. juli udsender Økonomi- og Indenrigsministeriet de økonomiske forudsætninger for 2016 til kommunerne. Kommunen kan enten vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller vælge selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet træffe valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. 6.4 Pris- og lønfremskrivning I processen vil sparekatalog og de økonomiske oversigter mv. være i 2015-pris- og lønniveau. Til 1. og 2. behandlingen fremskrives budgettallene til 2016-pris- og lønniveau. I pris- og lønfremskrivningen anvendes KL s pris- og lønskøn. Derudover har Økonomi- og Planudvalget tidligere besluttet, at der for en række konti skal foretages en særlig pris- og lønfremskrivning, fx som følge af at tilskud ikke prisreguleres. Hvis der efter budgetvedtagelsen kommer en ændring til lønfremskrivningen i forbindelse med reguleringsordningen, vil lønbudgetterne blive justeret i overensstemmelse hermed. 12

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Borgmesterens forslag til Budget 2015 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere