Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen"

Transkript

1 Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Det politiske arbejde i budgetlægningen Udvalgenes delmål Særlige analyser Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Beregning af alternative forslag Partiernes budgetforslag Budgetseminar Gruppeformandsmøde Aftale om kommunernes økonomi Vedtagelse af budgettet Ændringsforslag til budgetforslaget Administrationens arbejde i budgetlægningen Teknisk basisbudget Administrativt sparekatalog Takster HovedMED-udvalget Høringsprocessen Tidsplan for den politiske proces Præmisser for budget Begrebsafklaringer Bloktilskudsændringer Demografikorrektioner Indtægter fra skatter, tilskud og udligning Pris- og lønfremskrivning... 12

3 1 Indledning Det er Økonomi- og Planudvalget, som skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Økonomi- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen Der har været et politisk ønske om en kortere budgetproces end tidligere. De politiske budgetdrøftelser indledes derfor først i august 2015, hvor også størstedelen af finansieringssiden er kendt. Frem til juni arbejder udvalgene med mål, og der afholdes budgetmøder med centrene. Udvalgenes mål kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget på budgetmøderne før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august. I august igangsættes kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til 2016 på et heldags temamøde med kommunalbestyrelsen om budgetmaterialet og det administrative sparekatalog med henblik på at. På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til Herefter arbejder det politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling. 2.1 Udvalgenes delmål De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2015, skal udvalgene arbejde med delmål for budgetåret

4 Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. I maj drøfter udvalgene input til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet. I juni beslutter udvalgene oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i drøftelser fra maj-mødet og henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg. Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgetseminar i september. Kommunalbestyrelsen arbejder ud fra nedenstående målhierarki: Vision Bornholms Udviklingsplan Langsigtede mål Budget Politisk niveau Udvalgenes mål Figur 1: Sammenhæng mellem målniveauer og dokumenter 2.2 Særlige analyser Kommunalbestyrelsen besluttede besparelser fra 2016 på børne- og ungeområdet på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. kr. i 2017 og på ældreområdet på 17,5 mio. kr. fra 2016, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på de to områder. Analyserne skal afdækkes hvordan gevinsterne kan opnås. Arbejdet med analyserne forankres i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, som godkender kommissorier for analyseopgaverne i november Analyserne forventes at ligge klar til april 2015 til behandling i Børne- og Skoleudvalget henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget. 2.3 Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Mellem udvalgsmøderne i maj og juni holder udvalgene budgetmøder med centrene. Formålet med møderne er at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet. Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for

5 Udvalgene planlægger derudover egne dialogprocesser i forhold til den afsluttende opfølgning på delmål og økonomi i februar Processen har til formål, at sikre dialog om blandt andet serviceniveau, kvalitet, brugertilfredshed og udvikling af delmål. 2.4 Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Den 3. august sendes det administrative sparekatalog i høring i organisationen og hos de høringsberettigede parter. Samtidig sendes budgetmaterialet til kommunalbestyrelsen. Den 12. august afholdes et heldags teammøde med kommunalbestyrelsen. Formålet med mødet er at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres administrationens budgetoplæg for 2016, herunder forudsætninger for oplægget og det administrative sparekatalog. Efter teammødet arbejder det politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. 2.5 Beregning af alternative forslag Hvis kommunalbestyrelsen eller partierne ønsker at have alternative forslag med til budgetforhandlingerne til budgetseminaret og har brug for administrationens hjælp til beregningerne kan dette ske ved at sende en mail med beskrivelse af forslaget til direktionen senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til kommunalbestyrelsen eller partierne til den 25. august. 2.6 Partiernes budgetforslag På baggrund af Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag kan partierne fremsende ændringsforslag eller et samlet budgetforslag. Disse skal fremsendes til Økonomi og Personale samt den øvrige kommunalbestyrelse senest den 27. august. Kommunalbestyrelsen og Økonomi og Personale får dermed mulighed for at forberede sig til budgetseminaret. Partiernes budgetforslag bør være i balance, og engangsindtægter bør ikke være finansieringsgrundlag for driftsudgifter. 2.7 Budgetseminar Der afholdes ét budgetseminar den september for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret gennemføres for at give mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i et budget som afspejler de politiske visioner, delmål og indsatsområder. Udgangspunktet for forhandlingerne er Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag. Seminaret er reserveret til budgetforhandlinger. Her drøftes kommunens samlede økonomi med henblik på at opnå budgetforlig i kommunalbestyrelsen. 3

6 På budgetseminaret skal det tilstræbes, at de forslag, der indgår i budgetforliget, bliver beskrevet så præcist og fyldestgørende som muligt. Økonomi- og Planudvalget 1. behandler kommunalbestyrelsens budgetforslag den 10. september. 2.8 Gruppeformandsmøde Efter budgetseminaret afholdes gruppeformandsmøde med forligspartierne. Formålet med gruppeformandsmødet er at gennemgå emnerne i budgetforliget og kvalitetssikre materialet i forhold til indhold og ansvar. 2.9 Aftale om kommunernes økonomi Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2016 forventes klar medio juni. På baggrund heraf kan Økonomi- og Planudvalget bede udvalgene og organisationen forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Bornholms Regionskommune Vedtagelse af budgettet Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang henholdsvis den 10. og 17. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 29. september og 8. oktober Ændringsforslag til budgetforslaget Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag til budgetforslaget er den 21. september 2015 kl Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget, jf. muligheden herfor i styrelseslovens 38 og normalforretningsordenens 12. Ændringsforslagene skal indsendes til Økonomi og Personale på mail med angivelse af, hvilket prisniveau forslagene er angivet i. 3 Administrationens arbejde i budgetlægningen Administrationen udarbejder et administrativt budgetoplæg og et sparekatalog. Set i sammenhæng med det administrative budgetoplæg skal sparekataloget give et råderum som sikre mulighed for politiske prioriteringer. 3.1 Teknisk basisbudget Formålet med tilpasninger af budgettet af teknisk karakter er at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Tekniske tilpasninger, som har nettovirkning på 4

7 kommunens budget, forelægges Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med det administrative budgetoplæg. Det tekniske basisbudget indgår i det administrative budgetoplæg, som danner grundlag for Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag til 1. behandlingen. 3.2 Administrativt sparekatalog Økonomi- og Planudvalget vil få forelagt en sag i marts, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen for det administrative sparekatalog på de enkelte udvalgsområder og bevillinger. Herefter vil direktionen igangsætte udarbejdelse af et administrativt sparekatalog til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, som dækker en evt. ubalance samt giver mulighed for et politisk råderum. Dermed har kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2016, der kan imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer. Udvalgene orienteres om det administrative sparekatalog på budgetmøderne før sommerferien. Det administrative sparekatalog sendes i høring i august, således at høringssvar kan indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret i september. 3.3 Takster For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, skal der foreligge et takstbilag både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Forslag til takster for 2016 vil indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret. 3.4 HovedMED-udvalget HovedMED-udvalget vil blive inddraget og orienteret om budgetarbejdet på de ordinære møder i HovedMED HovedMED-udvalget høres om budgettet dels i høringsperioden, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Der deltager fire medarbejderrepræsentanter fra HovedMED-udvalget i budgetseminaret. Deres rolle under budgetseminaret er observerende og med henblik på at kunne give tilbagemelding om emnerne i budgetforliget til HovedMED-udvalget i BRK. 3.5 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer. Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring senest den 3. august i HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre som er de høringsberettigede parter. Frist for indsendelse af høringssvar er den 24. august 2015 kl

8 Nye forslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar sendes også i høring hos de høringsberettigede parter fra den 14. september med frist for høringssvar den 23. september 2015 kl Høringssvar sendes til 6

9 4 Tidsplan for den politiske proces Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør 9. december Budgetvejledning for 2016 vedtages ØPU 17. marts Økonomi- og Planudvalget behandler fordeling af besparelsesramme på udvalgsområder og bevillinger. ØPU Februar juni Udvalgene arbejder med delmål til budgettet. Administrativt udarbejdes et teknisk basisbudget og et sparekatalog, som udvalgene orienteres om på budgetmøderne før sommerferien. Alle udvalg 7. og 13. april Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udvalget behandler analyse på børne- og ungeområdet henholdsvis ældreområdet. BSU og SU maj Udvalgene drøfter oplæg til delmål og emner til budgetmøderne Alle udvalg Maj Budgetmøder ml. udvalg og centre i BRK Alle udvalg 19. maj Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner ØPU og 16. juni Udvalgene behandler delmål til budgettet Alle udvalg Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 KL, Reg. 3. august Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 24. august. Budgetmaterialet og det administrative sparekatalog sendes til kommunalbestyrelsen 12. august Temamøde (heldags) med kommunalbestyrelsen om budget 2016 med henblik på at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til 2016, som danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrigt. 17. august Frist for indsendelse af alternative forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til partierne til den 25. august. Økonomi og Personale KB KB/Partierne 24. august kl Høringsfrist på det administrative sparekatalog til budget 2016 MHU m.fl. 25. august Tilbagemelding på alternative beregninger til partierne Centrene og ØP 27. august Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen september Budgetseminar: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer som led i budgetforhandlingerne til 2016 Partierne KB 10. og 17. september Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lovog cirkulæreprogrammet mv. ØPU, KB 1. behandling af budgetforslaget 10. september Gruppeformandsmøde med henblik på at præciseret elementerne i budgetforliget (ØP sender materialet den 8. september) 14. september Økonomi og Personale sender nye og ændrede forslag fra budgetseminaret i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 23. september Borgm. og gruppeformænd Økonomi og Personale September Borgmestermøde i KL-regi Borgm. 21. september kl Frist for fremsættelse af ændringsforslag. 7

10 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget KB 23. september kl Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetseminaret MHU m.fl. 29. september og 8. oktober 2. behandling af budgettet ØPU, KB Okt. dec. Dialog ml. udvalg og enhederne i BRK Alle udvalg 8

11 5 Præmisser for budget 2016 Budgetlægningen for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2015 som kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober De vedtagne budgetter er i hovedtal følgende: Mio. kr. - årets priser R2012 R2013 B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Indtægter , , , , , , ,8 Skatter , , , , , , ,2 Tilskud og udligning , , ,0-978,7-975,6-979,0-988,6 Driftsvirksomhed 2.612, , , , , , ,9 Renter m.v. 5,2 6,5 0,1-0,2-0,1 0,0 0,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59,9 18,1-21,2-52,3-7,0 11,7 39,2 Anlægsvirksomhed 123,8 161,8 40,5 56,9 35,5 40,1 30,0 - heraf pleje-/ældreboliger 58,4 93,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 63,9 179,9 19,2 4,6 28,6 51,8 69,2 Det brugerfinansierede område -6,0-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Samlet resultat 57,9 170,2 13,8-0,7 22,8 45,6 62,6 Øvrige poster -54,3 18,4-18,2-4,0 11,8 12,6 13,7 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -54,1-99,6-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån -11,3-34,5-18,7-25,0-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 20,0 24,6 23,6 24,6 25,4 26,3 27,4 Øvrige balanceforskydninger -9,0 127,8-18,6-3,6-3,7-3,7-3,7 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 3,6 188,5-4,4-4,7 34,6 58,2 76,2 Der er en række præmisser for arbejdet med budgetforslaget for 2016, både af intern og ekstern karakter: 1) Likviditeten i Bornholms Regionskommune er under pres, hvilket reducerer handlefriheden i forhold til råderum til anlægsbudget og afholdelse af uforudsete udgifter i budgetåret. Presset på likviditeten øger også kravet til budgetoverholdelse og til, at der er sammenhæng mellem serviceniveau/aktiviteter og økonomi i budgettet. 2) Kommunalbestyrelsen har tidligere haft en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskelig stillede kommuner. Der er ikke indgået en ny aftale for perioden fra 2015 og frem. Som konsekvens heraf er der ikke budgetteret med tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i budgetoverslagsårene. Der ansøges om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner fra år til år. Til budget 2015 modtog kommunen 18 mio. kr. i tilskud. 3) Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2015 forudsat, at der i 2016 udmøntes (stigende) besparelser på følgende områder: Børne- og ungeområdet, hvor besparelse stiger fra 5 mio. kr. i 2016 til 10 mio. kr. i 2017 og 2018, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. Ældreområdet, hvor besparelse stiger til 17,5 mio. kr. i 2016 og frem, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. På ældreområdet øges besparelserne fra 2015 til 2016 med 3,8 mio. kr. fordelt på forslag vedr. reducering af udgifter til tunge løft, tøjvask, forberedelsestiden om mor- 9

12 genen med 10 minutter, medarbejdere om natten og arbejde med bloktid i hjemmeplejen. På psykiatri- og handicapområdet øges besparelse vedr. pædagogisk bostøtteordning med 0,5 mio. kr. fra På sundhedsområdet øges besparelserne med 0,2 mio. kr. i På fritid- og kulturområdet øges besparelserne med 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af lavere tilskud til lokaler og kultur- og fritidshuse. På teknik- og miljøområdet øges besparelserne med 0,8 mio. kr. med justeringer i serviceniveauet på byggesagsbehandling, borgerbefordring mv. På erhverv- og beskæftigelsesområdet øges besparelserne med 0,4 mio. kr. Tværgående besparelse øges til 17 mio. kr. i 2016 og til 21,5 fra 2017 som led i krav om effektiviseringer i kommunens drift. 4) Regeringen afsatte i mia. kr. i en kvalitetsfond til investeringer i de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Midlerne udmøntes årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, idet der for 2014 er udmøntet 2 mia. kr. Midlerne udmøntes fra 2014 som en del af bloktilskuddet, og fra og med 2015 er der ikke længere bindinger på anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden. 5) KL introducerede en faseopdelt budgetproces i forbindelse med budget 2010 og den er videreført i budgetlægningerne siden da. KL s faseopdelte budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september for at drøfte og koordinere overholdelsen af økonomiaftalen med regeringen, herunder udviklingen i skatteudskrivningerne. 6) Det fremgår af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er tilskuddet betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder servicerammen. I 2015 udgør Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud 21,2 mio. kr. Fra og med regnskab 2014 er fristen for aflæggelse af regnskabet rykket 1 måned frem, så regnskabsresultatet foreligger tidligere og bedre kan anvendes i økonomistyringen. Desuden videreføres halvårsregnskaberne i kommunerne, som skal forelægges til kommunalbestyrelsens behandling forud for budgetlægningen for det kommende år. 10

13 6 Begrebsafklaringer Kapitel 6 kan bruges som opslagsværk for dem, som vil læse mere om enkelte elementer i processen. De enkelte afsnit er opstillet i alfabetisk orden og er ikke udtryk for det tidsmæssige forløb. 6.1 Bloktilskudsændringer Lov- og Cirkulæreprogram Statens regulering af kommunernes tilskud offentliggøres i lov- og cirkulæreprogrammet. Reguleringen finder sted, hvis de økonomiske forudsætninger for aftalte aktiviteter er ændret, siden aftalen om økonomien for 2015 blev indgået. Årets lov- og cirkulæreprogram foreligger medio juni og omfatter reguleringer for en 3-årig periode, Da budgetlægningen omfatter en 4-årig periode videreføres bloktilskudsændringerne for 2018 til Økonomi- og Planudvalget tilpasser på baggrund heraf budgetrammerne, som derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, hvor kommunen har fået bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker i forhold til Bornholms Regionskommunes andel af bloktilskuddet baseret på befolkningstallet. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen. Hvis reguleringen til udvalgene er mindre end den samlede bloktilskudsregulering, tilgår den overskydende del kassebeholdningen og omvendt, hvis reguleringen og dermed tillægsbevillingerne til udvalgene overstiger den samlede regulering, dækkes differencen ved forbrug af kassebeholdningen. Budgetgaranti Ved ændringer i budgetgarantien reguleres enhedernes rammer som udgangspunkt på samme måde som lov- og cirkulæreprogrammet, såfremt ændringerne er en afledt konsekvens af lovændringer. Øvrige ændringer i bloktilskuddet Rammerne korrigeres som udgangspunkt ikke for øvrige ændringer i bloktilskuddet, herunder øvrige ændringer i budgetgarantien eller andre ændringer i forlængelse af økonomiaftalen. 6.2 Demografikorrektioner Som tidligere år indarbejdes korrektioner i budgetrammer som følge af den demografiske udvikling. Med udgangspunkt i en befolkningsprognosemodel (Demografix) kan der beregnes en befolkningsprognose med udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar. De faktiske folketal pr. 1. januar 2015 forventes at foreligge ultimo januar, og det forventes således, at befolkningsprognosen i hovedtal vil kunne være klar i marts. Økonomi- og Planudvalget får forelagt befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen i maj. På samme møde får Økonomi- og Planudvalget forelagt en sag om demografikorrektioner til budgetforslag 2016 og overslagsår. 11

14 Demografikorrektionerne indeholder både en niveautilpasning af demografiberegningen til budget 2015 til den faktiske befolkningsudvikling samt korrektioner beregnet på baggrund af en prognose baseret på de faktiske folketal pr. 1. januar Budget 2015 korrigeres ikke som følge af tilpasningen til det faktiske niveau. Der bliver beregnet demografikorrektioner for dagpasning, folkeskoler herunder specialundervisning, SFO er, ungdomsskole, PPR, sundhedspleje, hjælpemidler og ældre- og sundhedsområdet. 6.3 Indtægter fra skatter, tilskud og udligning De økonomiske forudsætninger for 2016 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som dermed lægges til grund for budgetteringen af tilskud og udligning for Til beregning af tilskud og udligning for overslagsårene anvendes KL s prognosemodel. Senest den 1. juli udsender Økonomi- og Indenrigsministeriet de økonomiske forudsætninger for 2016 til kommunerne. Kommunen kan enten vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller vælge selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet træffe valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. 6.4 Pris- og lønfremskrivning I processen vil sparekatalog og de økonomiske oversigter mv. være i 2015-pris- og lønniveau. Til 1. og 2. behandlingen fremskrives budgettallene til 2016-pris- og lønniveau. I pris- og lønfremskrivningen anvendes KL s pris- og lønskøn. Derudover har Økonomi- og Planudvalget tidligere besluttet, at der for en række konti skal foretages en særlig pris- og lønfremskrivning, fx som følge af at tilskud ikke prisreguleres. Hvis der efter budgetvedtagelsen kommer en ændring til lønfremskrivningen i forbindelse med reguleringsordningen, vil lønbudgetterne blive justeret i overensstemmelse hermed. 12

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere