Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen"

Transkript

1 Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Det politiske arbejde i budgetlægningen Udvalgenes delmål Særlige analyser Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Beregning af alternative forslag Partiernes budgetforslag Budgetseminar Gruppeformandsmøde Aftale om kommunernes økonomi Vedtagelse af budgettet Ændringsforslag til budgetforslaget Administrationens arbejde i budgetlægningen Teknisk basisbudget Administrativt sparekatalog Takster HovedMED-udvalget Høringsprocessen Tidsplan for den politiske proces Præmisser for budget Begrebsafklaringer Bloktilskudsændringer Demografikorrektioner Indtægter fra skatter, tilskud og udligning Pris- og lønfremskrivning... 12

3 1 Indledning Det er Økonomi- og Planudvalget, som skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Økonomi- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen Der har været et politisk ønske om en kortere budgetproces end tidligere. De politiske budgetdrøftelser indledes derfor først i august 2015, hvor også størstedelen af finansieringssiden er kendt. Frem til juni arbejder udvalgene med mål, og der afholdes budgetmøder med centrene. Udvalgenes mål kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget på budgetmøderne før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august. I august igangsættes kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til 2016 på et heldags temamøde med kommunalbestyrelsen om budgetmaterialet og det administrative sparekatalog med henblik på at. På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til Herefter arbejder det politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling. 2.1 Udvalgenes delmål De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2015, skal udvalgene arbejde med delmål for budgetåret

4 Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. I maj drøfter udvalgene input til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet. I juni beslutter udvalgene oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i drøftelser fra maj-mødet og henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg. Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgetseminar i september. Kommunalbestyrelsen arbejder ud fra nedenstående målhierarki: Vision Bornholms Udviklingsplan Langsigtede mål Budget Politisk niveau Udvalgenes mål Figur 1: Sammenhæng mellem målniveauer og dokumenter 2.2 Særlige analyser Kommunalbestyrelsen besluttede besparelser fra 2016 på børne- og ungeområdet på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. kr. i 2017 og på ældreområdet på 17,5 mio. kr. fra 2016, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på de to områder. Analyserne skal afdækkes hvordan gevinsterne kan opnås. Arbejdet med analyserne forankres i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, som godkender kommissorier for analyseopgaverne i november Analyserne forventes at ligge klar til april 2015 til behandling i Børne- og Skoleudvalget henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget. 2.3 Dialog mellem udvalg, centre, brugere og borgere Mellem udvalgsmøderne i maj og juni holder udvalgene budgetmøder med centrene. Formålet med møderne er at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet. Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for

5 Udvalgene planlægger derudover egne dialogprocesser i forhold til den afsluttende opfølgning på delmål og økonomi i februar Processen har til formål, at sikre dialog om blandt andet serviceniveau, kvalitet, brugertilfredshed og udvikling af delmål. 2.4 Temamøde for kommunalbestyrelsen i august Den 3. august sendes det administrative sparekatalog i høring i organisationen og hos de høringsberettigede parter. Samtidig sendes budgetmaterialet til kommunalbestyrelsen. Den 12. august afholdes et heldags teammøde med kommunalbestyrelsen. Formålet med mødet er at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres administrationens budgetoplæg for 2016, herunder forudsætninger for oplægget og det administrative sparekatalog. Efter teammødet arbejder det politiske partier videre med budgetoplægget. Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetseminar i begyndelsen af september med henblik på budgetforhandlingerne og indgåelse af et budgetforlig. 2.5 Beregning af alternative forslag Hvis kommunalbestyrelsen eller partierne ønsker at have alternative forslag med til budgetforhandlingerne til budgetseminaret og har brug for administrationens hjælp til beregningerne kan dette ske ved at sende en mail med beskrivelse af forslaget til direktionen senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til kommunalbestyrelsen eller partierne til den 25. august. 2.6 Partiernes budgetforslag På baggrund af Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag kan partierne fremsende ændringsforslag eller et samlet budgetforslag. Disse skal fremsendes til Økonomi og Personale samt den øvrige kommunalbestyrelse senest den 27. august. Kommunalbestyrelsen og Økonomi og Personale får dermed mulighed for at forberede sig til budgetseminaret. Partiernes budgetforslag bør være i balance, og engangsindtægter bør ikke være finansieringsgrundlag for driftsudgifter. 2.7 Budgetseminar Der afholdes ét budgetseminar den september for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret gennemføres for at give mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i et budget som afspejler de politiske visioner, delmål og indsatsområder. Udgangspunktet for forhandlingerne er Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag. Seminaret er reserveret til budgetforhandlinger. Her drøftes kommunens samlede økonomi med henblik på at opnå budgetforlig i kommunalbestyrelsen. 3

6 På budgetseminaret skal det tilstræbes, at de forslag, der indgår i budgetforliget, bliver beskrevet så præcist og fyldestgørende som muligt. Økonomi- og Planudvalget 1. behandler kommunalbestyrelsens budgetforslag den 10. september. 2.8 Gruppeformandsmøde Efter budgetseminaret afholdes gruppeformandsmøde med forligspartierne. Formålet med gruppeformandsmødet er at gennemgå emnerne i budgetforliget og kvalitetssikre materialet i forhold til indhold og ansvar. 2.9 Aftale om kommunernes økonomi Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2016 forventes klar medio juni. På baggrund heraf kan Økonomi- og Planudvalget bede udvalgene og organisationen forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Bornholms Regionskommune Vedtagelse af budgettet Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang henholdsvis den 10. og 17. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 29. september og 8. oktober Ændringsforslag til budgetforslaget Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag til budgetforslaget er den 21. september 2015 kl Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget, jf. muligheden herfor i styrelseslovens 38 og normalforretningsordenens 12. Ændringsforslagene skal indsendes til Økonomi og Personale på mail med angivelse af, hvilket prisniveau forslagene er angivet i. 3 Administrationens arbejde i budgetlægningen Administrationen udarbejder et administrativt budgetoplæg og et sparekatalog. Set i sammenhæng med det administrative budgetoplæg skal sparekataloget give et råderum som sikre mulighed for politiske prioriteringer. 3.1 Teknisk basisbudget Formålet med tilpasninger af budgettet af teknisk karakter er at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Tekniske tilpasninger, som har nettovirkning på 4

7 kommunens budget, forelægges Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med det administrative budgetoplæg. Det tekniske basisbudget indgår i det administrative budgetoplæg, som danner grundlag for Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag til 1. behandlingen. 3.2 Administrativt sparekatalog Økonomi- og Planudvalget vil få forelagt en sag i marts, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen for det administrative sparekatalog på de enkelte udvalgsområder og bevillinger. Herefter vil direktionen igangsætte udarbejdelse af et administrativt sparekatalog til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, som dækker en evt. ubalance samt giver mulighed for et politisk råderum. Dermed har kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2016, der kan imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer. Udvalgene orienteres om det administrative sparekatalog på budgetmøderne før sommerferien. Det administrative sparekatalog sendes i høring i august, således at høringssvar kan indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret i september. 3.3 Takster For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, skal der foreligge et takstbilag både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Forslag til takster for 2016 vil indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret. 3.4 HovedMED-udvalget HovedMED-udvalget vil blive inddraget og orienteret om budgetarbejdet på de ordinære møder i HovedMED HovedMED-udvalget høres om budgettet dels i høringsperioden, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Der deltager fire medarbejderrepræsentanter fra HovedMED-udvalget i budgetseminaret. Deres rolle under budgetseminaret er observerende og med henblik på at kunne give tilbagemelding om emnerne i budgetforliget til HovedMED-udvalget i BRK. 3.5 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer. Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring senest den 3. august i HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre som er de høringsberettigede parter. Frist for indsendelse af høringssvar er den 24. august 2015 kl

8 Nye forslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar sendes også i høring hos de høringsberettigede parter fra den 14. september med frist for høringssvar den 23. september 2015 kl Høringssvar sendes til 6

9 4 Tidsplan for den politiske proces Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør 9. december Budgetvejledning for 2016 vedtages ØPU 17. marts Økonomi- og Planudvalget behandler fordeling af besparelsesramme på udvalgsområder og bevillinger. ØPU Februar juni Udvalgene arbejder med delmål til budgettet. Administrativt udarbejdes et teknisk basisbudget og et sparekatalog, som udvalgene orienteres om på budgetmøderne før sommerferien. Alle udvalg 7. og 13. april Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udvalget behandler analyse på børne- og ungeområdet henholdsvis ældreområdet. BSU og SU maj Udvalgene drøfter oplæg til delmål og emner til budgetmøderne Alle udvalg Maj Budgetmøder ml. udvalg og centre i BRK Alle udvalg 19. maj Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner ØPU og 16. juni Udvalgene behandler delmål til budgettet Alle udvalg Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 KL, Reg. 3. august Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 24. august. Budgetmaterialet og det administrative sparekatalog sendes til kommunalbestyrelsen 12. august Temamøde (heldags) med kommunalbestyrelsen om budget 2016 med henblik på at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til 2016, som danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrigt. 17. august Frist for indsendelse af alternative forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 17. august. Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til partierne til den 25. august. Økonomi og Personale KB KB/Partierne 24. august kl Høringsfrist på det administrative sparekatalog til budget 2016 MHU m.fl. 25. august Tilbagemelding på alternative beregninger til partierne Centrene og ØP 27. august Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen september Budgetseminar: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer som led i budgetforhandlingerne til 2016 Partierne KB 10. og 17. september Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lovog cirkulæreprogrammet mv. ØPU, KB 1. behandling af budgetforslaget 10. september Gruppeformandsmøde med henblik på at præciseret elementerne i budgetforliget (ØP sender materialet den 8. september) 14. september Økonomi og Personale sender nye og ændrede forslag fra budgetseminaret i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 23. september Borgm. og gruppeformænd Økonomi og Personale September Borgmestermøde i KL-regi Borgm. 21. september kl Frist for fremsættelse af ændringsforslag. 7

10 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet Aktør Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget KB 23. september kl Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetseminaret MHU m.fl. 29. september og 8. oktober 2. behandling af budgettet ØPU, KB Okt. dec. Dialog ml. udvalg og enhederne i BRK Alle udvalg 8

11 5 Præmisser for budget 2016 Budgetlægningen for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2015 som kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober De vedtagne budgetter er i hovedtal følgende: Mio. kr. - årets priser R2012 R2013 B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Indtægter , , , , , , ,8 Skatter , , , , , , ,2 Tilskud og udligning , , ,0-978,7-975,6-979,0-988,6 Driftsvirksomhed 2.612, , , , , , ,9 Renter m.v. 5,2 6,5 0,1-0,2-0,1 0,0 0,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59,9 18,1-21,2-52,3-7,0 11,7 39,2 Anlægsvirksomhed 123,8 161,8 40,5 56,9 35,5 40,1 30,0 - heraf pleje-/ældreboliger 58,4 93,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 63,9 179,9 19,2 4,6 28,6 51,8 69,2 Det brugerfinansierede område -6,0-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Samlet resultat 57,9 170,2 13,8-0,7 22,8 45,6 62,6 Øvrige poster -54,3 18,4-18,2-4,0 11,8 12,6 13,7 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -54,1-99,6-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån -11,3-34,5-18,7-25,0-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 20,0 24,6 23,6 24,6 25,4 26,3 27,4 Øvrige balanceforskydninger -9,0 127,8-18,6-3,6-3,7-3,7-3,7 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 3,6 188,5-4,4-4,7 34,6 58,2 76,2 Der er en række præmisser for arbejdet med budgetforslaget for 2016, både af intern og ekstern karakter: 1) Likviditeten i Bornholms Regionskommune er under pres, hvilket reducerer handlefriheden i forhold til råderum til anlægsbudget og afholdelse af uforudsete udgifter i budgetåret. Presset på likviditeten øger også kravet til budgetoverholdelse og til, at der er sammenhæng mellem serviceniveau/aktiviteter og økonomi i budgettet. 2) Kommunalbestyrelsen har tidligere haft en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskelig stillede kommuner. Der er ikke indgået en ny aftale for perioden fra 2015 og frem. Som konsekvens heraf er der ikke budgetteret med tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i budgetoverslagsårene. Der ansøges om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner fra år til år. Til budget 2015 modtog kommunen 18 mio. kr. i tilskud. 3) Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2015 forudsat, at der i 2016 udmøntes (stigende) besparelser på følgende områder: Børne- og ungeområdet, hvor besparelse stiger fra 5 mio. kr. i 2016 til 10 mio. kr. i 2017 og 2018, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. Ældreområdet, hvor besparelse stiger til 17,5 mio. kr. i 2016 og frem, som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. På ældreområdet øges besparelserne fra 2015 til 2016 med 3,8 mio. kr. fordelt på forslag vedr. reducering af udgifter til tunge løft, tøjvask, forberedelsestiden om mor- 9

12 genen med 10 minutter, medarbejdere om natten og arbejde med bloktid i hjemmeplejen. På psykiatri- og handicapområdet øges besparelse vedr. pædagogisk bostøtteordning med 0,5 mio. kr. fra På sundhedsområdet øges besparelserne med 0,2 mio. kr. i På fritid- og kulturområdet øges besparelserne med 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af lavere tilskud til lokaler og kultur- og fritidshuse. På teknik- og miljøområdet øges besparelserne med 0,8 mio. kr. med justeringer i serviceniveauet på byggesagsbehandling, borgerbefordring mv. På erhverv- og beskæftigelsesområdet øges besparelserne med 0,4 mio. kr. Tværgående besparelse øges til 17 mio. kr. i 2016 og til 21,5 fra 2017 som led i krav om effektiviseringer i kommunens drift. 4) Regeringen afsatte i mia. kr. i en kvalitetsfond til investeringer i de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Midlerne udmøntes årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, idet der for 2014 er udmøntet 2 mia. kr. Midlerne udmøntes fra 2014 som en del af bloktilskuddet, og fra og med 2015 er der ikke længere bindinger på anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden. 5) KL introducerede en faseopdelt budgetproces i forbindelse med budget 2010 og den er videreført i budgetlægningerne siden da. KL s faseopdelte budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september for at drøfte og koordinere overholdelsen af økonomiaftalen med regeringen, herunder udviklingen i skatteudskrivningerne. 6) Det fremgår af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er tilskuddet betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder servicerammen. I 2015 udgør Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud 21,2 mio. kr. Fra og med regnskab 2014 er fristen for aflæggelse af regnskabet rykket 1 måned frem, så regnskabsresultatet foreligger tidligere og bedre kan anvendes i økonomistyringen. Desuden videreføres halvårsregnskaberne i kommunerne, som skal forelægges til kommunalbestyrelsens behandling forud for budgetlægningen for det kommende år. 10

13 6 Begrebsafklaringer Kapitel 6 kan bruges som opslagsværk for dem, som vil læse mere om enkelte elementer i processen. De enkelte afsnit er opstillet i alfabetisk orden og er ikke udtryk for det tidsmæssige forløb. 6.1 Bloktilskudsændringer Lov- og Cirkulæreprogram Statens regulering af kommunernes tilskud offentliggøres i lov- og cirkulæreprogrammet. Reguleringen finder sted, hvis de økonomiske forudsætninger for aftalte aktiviteter er ændret, siden aftalen om økonomien for 2015 blev indgået. Årets lov- og cirkulæreprogram foreligger medio juni og omfatter reguleringer for en 3-årig periode, Da budgetlægningen omfatter en 4-årig periode videreføres bloktilskudsændringerne for 2018 til Økonomi- og Planudvalget tilpasser på baggrund heraf budgetrammerne, som derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, hvor kommunen har fået bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker i forhold til Bornholms Regionskommunes andel af bloktilskuddet baseret på befolkningstallet. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen. Hvis reguleringen til udvalgene er mindre end den samlede bloktilskudsregulering, tilgår den overskydende del kassebeholdningen og omvendt, hvis reguleringen og dermed tillægsbevillingerne til udvalgene overstiger den samlede regulering, dækkes differencen ved forbrug af kassebeholdningen. Budgetgaranti Ved ændringer i budgetgarantien reguleres enhedernes rammer som udgangspunkt på samme måde som lov- og cirkulæreprogrammet, såfremt ændringerne er en afledt konsekvens af lovændringer. Øvrige ændringer i bloktilskuddet Rammerne korrigeres som udgangspunkt ikke for øvrige ændringer i bloktilskuddet, herunder øvrige ændringer i budgetgarantien eller andre ændringer i forlængelse af økonomiaftalen. 6.2 Demografikorrektioner Som tidligere år indarbejdes korrektioner i budgetrammer som følge af den demografiske udvikling. Med udgangspunkt i en befolkningsprognosemodel (Demografix) kan der beregnes en befolkningsprognose med udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar. De faktiske folketal pr. 1. januar 2015 forventes at foreligge ultimo januar, og det forventes således, at befolkningsprognosen i hovedtal vil kunne være klar i marts. Økonomi- og Planudvalget får forelagt befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen i maj. På samme møde får Økonomi- og Planudvalget forelagt en sag om demografikorrektioner til budgetforslag 2016 og overslagsår. 11

14 Demografikorrektionerne indeholder både en niveautilpasning af demografiberegningen til budget 2015 til den faktiske befolkningsudvikling samt korrektioner beregnet på baggrund af en prognose baseret på de faktiske folketal pr. 1. januar Budget 2015 korrigeres ikke som følge af tilpasningen til det faktiske niveau. Der bliver beregnet demografikorrektioner for dagpasning, folkeskoler herunder specialundervisning, SFO er, ungdomsskole, PPR, sundhedspleje, hjælpemidler og ældre- og sundhedsområdet. 6.3 Indtægter fra skatter, tilskud og udligning De økonomiske forudsætninger for 2016 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som dermed lægges til grund for budgetteringen af tilskud og udligning for Til beregning af tilskud og udligning for overslagsårene anvendes KL s prognosemodel. Senest den 1. juli udsender Økonomi- og Indenrigsministeriet de økonomiske forudsætninger for 2016 til kommunerne. Kommunen kan enten vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller vælge selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet træffe valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. 6.4 Pris- og lønfremskrivning I processen vil sparekatalog og de økonomiske oversigter mv. være i 2015-pris- og lønniveau. Til 1. og 2. behandlingen fremskrives budgettallene til 2016-pris- og lønniveau. I pris- og lønfremskrivningen anvendes KL s pris- og lønskøn. Derudover har Økonomi- og Planudvalget tidligere besluttet, at der for en række konti skal foretages en særlig pris- og lønfremskrivning, fx som følge af at tilskud ikke prisreguleres. Hvis der efter budgetvedtagelsen kommer en ændring til lønfremskrivningen i forbindelse med reguleringsordningen, vil lønbudgetterne blive justeret i overensstemmelse hermed. 12

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2018 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 8. februar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Dialog mellem udvalg,

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Budget 2017-2020 Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Der er udarbejdet et teknisk-administrativt budgetoplæg for 2017-2020, som

Læs mere