VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK KØBENHAVN Ø, TELEFON FAX

2 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Fondens navn er "Den sociale fond for børn og unge". 2. STIFTER 2.1 Fonden er stiftet af Henrik Lyngbye Pedersen, boende Sankt Annæ Gade 16, 1416 København K. 3. HJEMSTED 3.1 Fondens hjemsted er i København. 4. FONDENS GRUNDKAPITAL 4.1 Fondens grundkapital består af en kapital på DKK , der er indbetalt kontant. Grundkapitalen kan senere forøges med yderligere indskud. 5. ANBRINGELSE AF FONDENS FORMUE 5.1 Fondens midler anbringes forsvarligt og bedst muligt med henblik på grundkapitalens bevarelse samt det bedst muligt opnåelige afkast. 5.2 Fondens formue skal anbringes i børsnoterede aktier, obligationer eller i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger, danske såvel som udenlandske, efter fondsbestyrelsens nærmere vurdering. Anbringelsen af Fondens kapital kan afvige fra den nugældende bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler eller fra de fremtidigt herom gældende tilsvarende regler, såfremt fondsbestyrelsen i enighed beslutter dette. 5.3 Fonden kan konsolidere sig efter gældende lovgivning. 6. FORMÅL 6.1 Fondens formål er almennyttigt og velgørende og ved uddeling af Fondens midler skal bestyrelsen påse, at midlerne anvendes til Fondens nedenstående formål: MPW/mpw/174736/

3 Fondens formål er at virke til forbedring af de sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år ved fremme af sociale foranstaltninger for sådanne socialt dårligt stillede børn og unge, f.eks. til støtte af sociale projekter, indkøb af remedier/effekter mm. Fondens formål er alene at fremme sociale forhold, men derimod ikke at forebygge eller afhjælpe i det væsentligste sygdomsrelaterede dårlige forhold for børn og unge. Fondens formål skal som altovervejende hovedregel opfyldes ved enten uddeling af legater direkte til konkrete sociale foranstaltninger (til direkte gavn for de berørte socialt dårligt stillede børn og unge) eller ved uddeling af legater til andre alment velgørende organisationer eller foreninger øremærket til sådanne organisationers eller foreningers konkrete sociale foranstaltninger. Formålet kan tillige opfyldes ved uddeling af legater direkte til såvel enkelte børn eller unge under 25 år som til grupper af børn eller unge under 25 år. Fondens formål er tillige at virke til forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold. Fondens formål kan derfor endvidere opfyldes ved uddeling af legater direkte til voldsramte kvinder eller mænd eller ved uddeling af legater til personer, organisationer og foreninger, der direkte eller indirekte er beskæftiget med forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold. 7. UDDELING 7.1 Uddelinger kan foretages efter ansøgning eller efter bestyrelsens eget frie skøn. Uddelinger foretages som udgangspunkt hver den 31. maj og 30. november, men kan i øvrigt foretages, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 7.2 Bestyrelsen fastsætter selv i forbindelse med hver enkelt uddeling størrelsen af legatportionerne. 7.3 Bestyrelsen kan i et uddelingsreglement fastsætte nærmere regler for bekendtgørelse, ansøgningers udfærdigelse, legatportioners størrelse og udbetaling og andet af relevans for uddelingen. 7.4 Bestyrelsen kan endvidere efter eget skøn yde lån til ansøgere, der opfylder formålsbestemmelsen. Lån skal forrentes med en rente modsvarende de for statsgaranterede studielån gældende. Bestyrelsen skal have mulighed for efterfølgende helt eller delvist at eftergive renter og/eller et ydet låns hovedstol. 7.5 Bestyrelsen er underlagt de til enhver tid værende begrænsninger i henhold til den gældende fondslov med hensyn til at foretage uddelinger til, herunder yde lån til eller stille sikkerhed for, stifteren, nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, reviso MPW/mpw/174736/

4 rer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i Fonden. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. 7.6 Spørgsmål om adgang til at modtage uddelinger eller lån fra Fonden kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen. 8. OVERFØRSLER TIL NÆSTE ÅR 8.1 Såfremt bestyrelsen i et år har fundet ikke at kunne uddele hele det disponible beløb, overføres overskydende beløb som disponibelt beløb til uddeling i det følgende år. 9. FONDENS BESTYRELSE 9.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. 9.2 Fondens første bestyrelse består af: a) Henrik Lyngbye Pedersen (der skal være Fondens første formand) b) Dicte Susse Pedersen c) Peter Albæk d) Peter Birch e) Mette Porskær Winther. 9.3 Når Henrik Lyngbye Pedersen eller Dicte Susse Pedersen udtræder af bestyrelsen, skal Henrik Lyngbye Pedersens børn, Lærke Lyngbye Villadsen og Mathias Lyngbye Villadsen, tilbydes at blive medlemmer af Fondens bestyrelse. Hvis Lærke Lyngbye Villadsen og/eller Mathias Lyngbye Villadsen ikke ønsker at indtræde eller ikke kan indtræde i Fondens bestyrelse, og hvis der ikke forud for Henrik Lyngbye Pedersens eller Dicte Susse Pedersens udtræden af bestyrelsen er sket valg af i forhold til Lærke Lyngbye Villadsen og Mathias Lyngbye Villadsen subsidiære suppleanter, skal advokat Mette Porskær Winther om fornødent udpege de henset til fondens formål egnede bestyrelsesmedlemmer således, at bestyrelsen til stadighed består af minimum 3 medlemmer. Kandidaterne bør findes blandt velrenommerede personer med dybtgående kendskab til sociale forhold, f.eks. rektorer på Sociale og/eller Socialpædagogiske Seminarier, ledere af andre organisationer eller foreninger med sociale og/eller socialpædagogiske formål eller andre personer med lignende kvalifikationer og erfaringsgrundlag MPW/mpw/174736/

5 9.4 Peter Albæk, Peter Birch og Mette Porskær Winther bringer straks ved deres indtræden i bestyrelsen en egen suppleant i forslag. I det omfang den foreslåede suppleant kan godkendes enstemmigt i fondsbestyrelsen, er suppleanten valgt. 9.5 Når et nyt bestyrelsesmedlem herefter indtræder i bestyrelsen, skal vedkommende foreslå en egen suppleant til bestyrelsens godkendelse. I det omfang den foreslåede suppleant kan godkendes enstemmigt i fondsbestyrelsen, er suppleanten valgt. 9.6 Fondsbestyrelsen kan til enhver tid i enighed ændre valg af suppleanter, som er foretaget af bestyrelsen. 9.7 Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 9.8 Der gælder ikke aldersbegrænsning for den første bestyrelse, men aldersgrænsen for kommende bestyrelser er udgangen af det år, hvori et bestyrelsesmedlem fylder 75 år. 9.9 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende på grund af sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen i mere end 12 måneder. Et bestyrelsesmedlem skal ligeledes udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende er under konkurs, gør sig skyldig i handlinger, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, eller i øvrigt udviser en adfærd, som gør, at den pågældende er klart uegnet hertil Bestyrelsen leder Fonden i overensstemmelse med dennes formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter og den til enhver tid gældende fondslovgivning Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til sine medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang. Såfremt vederlaget ønskes fastsat således, at det overstiger de grænser, som fondsmyndigheden til enhver tid måtte have fastsat, skal vederlaget godkendes af fondsmyndigheden Fonden kan i rimeligt omfang betale eventuelle rejse- og opholdsomkostninger til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder Bestyrelsen kan antage og honorere bistand med forvaltningen af Fonden i det omfang det skønnes nødvendigt, herunder antage en administrator til at bistå med formueforvaltning og kontorhold. 10. TEGNINGSREGEL 10.1 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem Stemmeret på værdipapirer tilhørende Fonden udøves af bestyrelsen gennem bestyrelsesformanden eller den som bestyrelsesformanden måtte have befuldmægtiget hertil MPW/mpw/174736/

6 11. FORRETNINGSORDEN 11.1 Bestyrelsen afholder møder, når Fondens virksomhed tilsiger det, dog mindst to gange årligt. Møder kan afholdes som elektroniske møder, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt Over de på bestyrelsesmøderne stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger skal der føres en protokol Fondens forretningsorden er vedtaget samtidig med Fondens stiftelse. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at ændre forretningsordenen. 12. REGNSKAB 12.1 Over Fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den til den 31. december Fondens regnskab revideres i henhold til gældende lovgivning Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden seks måneder efter regnskabsårets udløb. 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER 13.1 Såfremt samfundsudviklingen efterhånden måtte gøre det nødvendigt eller meget ønskeligt at foretage ændringer i Fondens vedtægter, herunder Fondens formål, skal en enig bestyrelse kunne gøre dette med fondsmyndighedens tilladelse Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes Såfremt Fonden på et tidspunkt måtte blive opløst, skal den resterende grundkapital udloddes i overensstemmelse med Fondens formål efter bestyrelsens beslutning og med fondsmyndighedens godkendelse MPW/mpw/174736/

7 , den 2011 I bestyrelsen som udpeget af stifteren: Henrik Lyngbye Pedersen Dicte Susse Pedersen Peter Albæk Peter Birch Mette Porskær Winther 23. marts MPW/mpw/174736/

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere