Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter, tilskud, udligning, skatter m.v."

Transkript

1 - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. Tilskud og udligning omfatter de generelle og særlige tilskud samt de generelle og sektorspecifikke udligningsordninger. Skatterne omfatter kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter, selskabsskat, dødsboskat og forskerskat. Det skal bemærkes, at indtægter i det følgende angives med negativt fortegn, mens udgifter angives med positivt fortegn. 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål At placere kommunens aktiver på en sådan måde, at man får det størst mulige afkast heraf samtidig med, at man opnår den størst mulige sikkerhed imod tab Kommunens passiver optages/konverteres med henblik på at minimere finansieringsudgifterne At sikre en fornuftig udvikling i kommunens nettorenteindtægter/udgifter At sikre en optimal finansiering af de af byrådet vedtagne drifts- og anlægsaktiviteter under hensyntagen til at opnå en optimal sammensætning af kommunens aktiver og passiver 2.2 Delmål og målopfyldelse At placere kommunens aktiver på en sådan måde, at man får det størst mulige forrentning heraf samtidig med, at man opnår den størst mulige sikkerhed imod tab Der afholdes med passende hyppighed udbudsforretning af kommunens finansielle transaktioner for at sikre optimal placering af overskudslikviditet i et anerkendt pengeinstitut samt optimale lånevilkår. Der blev i 2003 afsluttet udbudsforretning af kommunens bankforretninger. I 2008 blev der indgået nye aftaler på forvaltningen af dele af kassebeholdningen via Portefølje Management-aftaler

2 - 2 - Overskudslikviditeten skal til enhver tid sikres en forrentning, der minimum svarer til nationalbankens indskudsbevisrente Målsætningen forventes opfyldt i budgetperioden Det kan nævnes, at målsætningen ikke blev opfyldt i 2006 og For de sidste fire år blev målsætningen af forrentning opfyldt. Kommunens passiver optages og konverteres med henblik på at minimere finansieringsudgifterne Der afholdes med jævne mellemrum udbud af kommunens låntagning i det omfang, der er behov herfor. Samtidig sker der en løbende pleje af låneporteføljen. Det seneste udbud af låneramme var i Denne aftale udløb i Pga. af den finansielle krise har markedet for lån været præget af store udsving. Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt det er fordelagtigt med et udbud af lånerammen. At sikre en fornuftig udvikling i kommunens nettorenteindtægter/udgifter Dette overordnede mål er ikke operationaliseret i en konkret målsætning for nettorenteindtægterne/udgifterne. Der henvises til det overordnede mål vedr. placeringen af overskudslikviditeten. At sikre en optimal finansiering af de af byrådet vedtagne drifts- og anlægsaktiviteter under hensyntagen til at opnå en optimal sammensætning af kommunens aktiver og passiver Finansieringen sker via de generelle tilskud og via skatteindtægter på baggrund af de udskrivningsprocenter, byrådet vedtager. Hertil kommer optagelse af byrådsvedtagne lån samt kasseforbrug/kassehenlæggelse. Disse er nærmere beskrevet under hovedkonto 8.

3 Ressourcer 3.1 Tidligere år kr., løbende priser R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Renter i øvrigt Renteindtægter i alt netto Generelle tilskud Refusion af moms Skatter Finansiering i alt Renter og finansiering i alt Ovenstående tabel viser udviklingen i rente- og finansieringsindtægter fra regnskab 2008 til og regnskab Som det ses, er det samlede indtægtsniveau vokset i perioden, og det gælder især indtægterne fra skatter og generelle tilskud, som også udgør den største volumen. 3.2 Kommende år Renter Udviklingen i nettorenterne for de skattefinansierede områder vises i nedenstående tabel ekskl. ældreboliger. Tabellen viser en lille nettorenteindtægt de første år af budgetperioden, og efterfølgende en lille nettomindreindtægt. Dette skal ses i sammenhæng med forbruget af likvide aktiver, de forholdsvise store kasseændringer, samt sammenholdt med fuld udnyttelse af den kommunale låneramme, der har en direkte effekt på udviklingen i renteindtægterne, jf. bemærkningerne for hovedkonto kr. KB2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Renteindtægter i alt netto - ekskl. ældreboliger For det skattefinansierede område ekskl. ældreboliger forventes i det korrigerede budget for 2013 en nettorenteudgift på 10,8 mio. kr. I budgetperioden forventes der at være nettorenteindtægter på i alt 0,6 mio. kr. For budgetårene budgetteres der for kommunens samlede virksomhed med en nettorenteudgift på ca. 227 mio. kr. i alt for perioden. For mio. kr., for mio. kr., i mio. kr. og i 2017 en nettorenteudgift på 58 mio. kr. Udviklingen i renterne skal ses i lyset af de store anlægsudgifter i forbindelse med blandt andet ældreboliger, samt det forventede store kasseforbrug i både 2013, 2015 og 2016.

4 kr., løbende priser KB-2013 BF-2014 BO BO BO Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Renter i øvrigt Renteindtægter i alt netto Generelle tilskud Refusion af moms Skatter Finansiering i alt Renter og finansiering i alt Finanskrisen og den generelle økonomiske udvikling i Danmark har medvirket til, at renteniveauet generelt er meget lavt. Det har Kommunen især haft gavn af i forhold til de senere års låntagning, men det har samtidig også ramt renteindtægterne på kommunens indestående og den overskydende likviditet. Ved at placere kommunens overskydende likviditet i flere aktivtyper kan der over tid gennemsnitligt opnås en højere forrentning. Dette kan opnås ved at en mindre andel, for eksempel op til 20 procent, af porteføljen placeres i lidt mere risikobetonede aktivtyper, end tilfældet er i dag. Det skal dog understreges, at der kan forekomme større udsving i værdien af de placerede midler i de enkelte år, når der placeres i eksempelvis aktier og kreditobligationer. Derfor skal en eventuel merforrentning ses over en længere tidshorisont. Kommuner har ifølge lovgivningen mulighed for at placere i andre aktivtyper, hvis det gøres via investeringsforeninger. En placering i andre aktivtyper som eksempelvis aktier og kreditobligationer vil samlet betyde en øget risiko, men afstedkomme en forventning om en merforrentning på gennemsnitligt cirka 1 procentpoint, svarende til cirka 12 mio. kr. årligt. Der er indarbejdet en indtægtsreserve på 12 mio. kr. årligt som følge af forventningerne til den øgede merforrentning ved en placering af kommunens overskydende likviditet i lidt mere risikobetonede aktivtyper, end tilfældet er i dag. Nettorenteindtægterne/udgifterne er i budgetperioden beregnet ud fra en forudsætning om en rente af likvide aktiver på 0,5 pct. p.a., og en rente på 4,0 pct. p.a. for optagelsen af nye langfristede lån. Forsyningsvirksomhedernes udlæg fratrukket øremærkede placeringer (hvor forrentningen sker med den faktiske rente) forrentes med en kort markedsrente (indskudsbevisrenten) med et tillæg på 0,75 pct. for gæld. Det samme gør sig gældende for forsyningsvirksomhedernes kortfristede mellemværende med kommunekassen. Ved budgetteringen af renter af likvide aktiver er der taget højde for, dels at der er meget store udsving i likviditeten over året, samt inden for den enkelte måned, dels at det forventes, at en andel af kassebeholdningen anbringes i forvaltning. Denne andel er tilpasset udviklingen i de likvide aktier og forventes at give et merrenteafkast i forhold til de generelle

5 - 5 - renteforudsætninger på 1 procentpoint. En eventuel genplacering af midler i forvaltning skal, som nævnt, ses i sammenhæng med den generelle udvikling i kommunens likvide aktiver. Der pågår løbende en samlet vurdering og optimering af de rentemæssige forhold i relation til, hvordan målet om at optimere de samlede nettorenteindtægter bedst opnås. Den umiddelbare sammenhæng til de likvide aktiver gør at denne vurdering er nøje afstemt med udviklingen heri. De likvide aktiver søges holdt på et niveau, der tilgodeser muligheden for at dække sæsonsvingninger i kommunens udgifter, samt i et rimeligt omfang uforudsete hændelser. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningsbeløbene fastsættes på baggrund af den årlige økonomiaftale, som indgås mellem regeringen og KL. Herved sikres kommunerne finansiering til det serviceniveau og de investeringer, som er aftalt. Tilskuds- og udligningssystemet består af et overordnet bloktilskud, der finansierer både udligningssystemet og en række tilskud: Det generelle statstilskud Landsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Hovedstadsudligning Beskæftigelsestilskud Samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger Med tilskuds- og udligningsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007, har staten overtaget hovedansvaret for at udjævne forskellene mellem landets kommuner. Det betyder, at der er en betydelig sammenhæng mellem landsudligningen og statstilskuddet. Af statens samlede bloktilskud til kommunerne finansieres således først landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud, hvorefter det tilbageværende bloktilskud udgør statstilskuddet. Denne sammenhæng betyder, at når behovet for udligning stiger, mindskes statstilskuddet tilsvarende. Siden 2007 har udligningssystemet været genstand for nogle små justeringer gældende fra henholdsvis 2010 og Med justeringen fra sidste år blev der bl.a. ændret lidt i udgiftsbehovsopgørelsen og i beregningen af skatteindtægterne, og endeligt blev der oprettet en ny særtilskudspulje til kommuner, som har en høj andel af borgere med sociale problemer. Oversigt over tilskud og udligning i B2014 Beløbene vedrørende tilskud og udligning for er budgetteret med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel - med enkelte korrektioner af indtægten fra statstilskuddet. Byrådet har for budget valgt at budgettere indtægterne fra skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i valg af selvbudgettering dog med indtægtsniveauet fra statsgarantien i De budgetterede tilskud for perioden kan på den baggrund specificeres i nedenstående poster:

6 - 6 - B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO kr. i løbende priser - Generelle tilskud og udligning Landsudligning Korrektion for overudligning Udligning - højt strukturelt underskud Statstilskud heraf betinget statstilskud vedr. service heraf betinget statstilskud vedr. anlæg Reguleringer vedr. tidligere år Udligning af selskabsskat Generelle tilskud og udligning i alt Udligning vedr. udlændinge Indvandrede og flygtninge: Tilsvar Indvandrede og flygtninge: Tilskud Udligning vedr. udlændinge i alt Særlige tilskud Bidrag fra kvalitetsfonden 1) Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Bidrag vedr. borgere med sociale problemer Tilskud vedr. generelt løft på ældreområdet Det særlige ældretilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen Særlige tilskud i alt Bidrag til Region Midtjylland Udviklingsbidrag Bidrag til Region Midtjylland i alt Refusion af købsmoms Tilskud i alt * Budgetforslaget er budgetteret med udgangspunkt i valg af selvbudgettering i ) Indgår fra 2014 og frem i statstilskuddet I det følgende redegøres for budgetteringen af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger under de generelle tilskud. Landsudligning - beløb i nettoudligning Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet og er hovedsageligt statsfinansieret, idet de 9 kommuner, der har et strukturelt overskud, dog også bidrager til finansieringen. Landsudligningen er en nettoudligningsordning, som udligner forholdet mellem kommunernes udgiftsbehov og deres beregnede skatteindtægter ud fra en gennemsnitlig skatteprocent.

7 - 7 - Udligningen baseres således på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud og overskud, der kan betragtes som et udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det generelle udligningsniveau i landsudligningen er på 58 pct., hvilket betyder, at en kommune med et strukturelt underskud vil modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det beregnede underskud, mens det modsatte gør sig gældende for kommuner med et strukturelt overskud. Landsudligningen opgøres konkret som forskellen mellem kommunens beregnede skatteindtægter og kommunens beregnede udgiftsbehov. Skatteindtægterne opgøres som beskatningsgrundlaget ganget med den gennemsnitlige kommunale beskatningsprocent, mens udgiftsbehovet udgøres af demografiske og socioøkonomiske kriterier. De sociale kriteriers andel af udgiftsbehovet vokser med 0,25 pct. årligt, idet der således tages højde for den gradvise stigning i udgifterne til førtidspension. Det indebærer, at de socioøkonomiske kriterier i 2014 udgør 31,75 pct., mens de demografiske kriterier udgør 68,25 pct. Aarhus Kommune modtager i 2014 et nettoudligningstilskud på 2,630 mia. kr. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Denne udligningsordning indebærer, at der ydes et ekstra udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Fra 2013 ydes der tilskud fra ordningen, hvis det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. I dette tilfælde ydes et tilskud på 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger det landsgennemsnitlige underskud. Udgifterne til tilskuddet finansieres af statens samlede tilskud til kommunerne. Aarhus Kommune har i 2014 et strukturelt underskud pr. indbygger, der er mindre end det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, og derfor modtager kommunen ikke længere et tilskud fra denne ordning. Statstilskud Det samlede bloktilskud fastsættes af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forlængelse af de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi i juni måned. En stor del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af den statsfinansierede nettoudligning, jf. ovenfor. I 2014 udgør det samlede statstilskud til kommunerne 71,5 mia. kr. I det samlede bloktilskud indgår et betinget balancetilskud på 3 mia. kr., som kommunerne kun får, hvis kommunerne har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for service. De 3 mia. kr. udbetales kun til kommunerne, hvis de kommunale udgifter under ét i både budget- og regnskabssituationen overholder servicerammen i den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL. Af det samlede bloktilskud anvendes ca. 53 mia. kr. til finansiering af nettoudligningen samt finansiering af udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del af bloktilskuddet på ca. 18 mia. kr. udgør statstilskuddet og fordeles til kommunerne efter andelen af det samlede befolkningstal. Aarhus Kommune modtager i alt mio. kr. fra statstilskuddet i 2014, inkl. det betingede statstilskud.

8 - 8 - Statstilskuddet er budgetteret med udgangspunkt i KL s tilskudsmodel. Statstilskuddet er sammensat af 5 elementer: Et permanent tilskud, budgetgarantien, lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), et balancetilskud og andre reguleringer. Det permanente tilskud Det permanente tilskud i 2014 består af det samlede statstilskudsbeløb for året 2014 fra aktstykket for 2013 tillagt pris- og lønfremskrivning. Tilsvarende gælder for overslagsårene. Det permanente tilskud udgør den største del af statstilskuddet - ca. 64,7 mia. kr. på landsplan i Budgetgaranti Via budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder samt udgifter til førtidspension. Herved beskyttes den kommunale økonomi i udgangspunktet mod udsving i disse udgifter. Afregning af budgetgarantien indregnes i statstilskuddet og sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige overførselsindkomster på landsplan modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Budgetgarantien indeholder i 2014 følgende områder: kontanthjælp orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere revalidering uddannelsesydelse kommunal aktivering ledighedsydelse erhvervsgrunduddannelse (EGU) førtidspension ressourceforløb danskundervisning af udlændinge introduktionsydelse og aktivering efter kapitel 4 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark Budgetgarantien opgøres hvert år i forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen, hvor der foretages et foreløbigt skøn for væksten på de budgetgaranterede områder over en 2-årig periode fra det seneste kendte regnskab til budgetåret. Efterfølgende forøges eller reduceres det forudbetalte beløb for afvigelsen mellem det oprindelige skøn og det endelige regnskab. I opgørelsen af budgetgaranten i budget 2014 (2014-p/l) indgår følgende elementer: Den foreløbige budgetgaranti : udgør 3,459 mia. kr. på landsplan og er opgjort som forskellen mellem udgifterne i regnskab 2012 og det skønnede niveau i budget Baggrunden for reguleringen er, at budgetgarantien fra 2013 også omfatter ressourceforløb, som er individuelle forløb for svage borgere, der uden en særligt tilrettelagt indsats ville havne på førtidspension. Herudover skyldes stigningen en stigende andel af førtidspensionister med øget kommunal finansiering samt flere udgifter til kontanthjælp som følge af afkortningen af dagpengeperioden.

9 - 9 - Efterregulering af budgetgarantien : udgør 54 mio. kr. på landsplan og er opgjort som forskellen mellem de endelige budgetgaranterede udgifter i fratrukket den foreløbigt udbetalte budgetgaranti. Permanent opregulering vedrørende : udgør 2,243 mia. kr. på landsplan. Hvert år løftes niveauet for budgetgarantien op til seneste kendte regnskab, således at der lægges et permanent løft ind i bloktilskuddet svarende til den realvækst, der har været mellem de seneste to kendte regnskaber, dvs og Væksten kan primært henføres til flere kontanthjælpsmodtagere samt til en stigende andel af førtidspensionister med øget kommunal medfinansiering. Samlet har KL og regeringen således opgjort budgetgarantien på landsplan i budget 2014 til 5,756 mia. kr. (2014-p/l). I KL s tilskudsmodel er KL s og regeringens aktuelle forventninger til budgetgarantireguleringer indarbejdet, jf. ovenfor. I Aarhus Kommunes egen budgetlægning er disse forudsætninger imidlertid sammenholdt med kommunens egne udgiftsskøn til overførslerne. Dette giver sig udslag i en korrektion af de indtægter fra de generelle tilskud, som kan henføres til overførselsområdet, idet KL s skøn samlet set vurderes at være for høje. Korrektionerne kan dels begrundes i de senere års udgiftsudvikling, dels de skønnede fremadrettede tendenser på overførselsområdet. Korrektionen indebærer, at der i alt er lagt følgende mindreindtægter ind i forhold til det niveau, der følger af KL's tilskudsmodel (Aarhustal): Mio. kr., løbende priser Korrektion vedr. udvikling * 0,0-248,5-325,0-135,6 Herudover udvikling vedr ,0 15,4-77,3-140,3 Budgetteret merindtægt i alt 0,0-233,1-402,3-276,0 *Mindreindtægten vedr er rent teknisk budgetteret som en forventet efterregulering af budgetgarantien i Med disse indtægtskorrektioner budgetteres der i udgangspunktet med en underkompensation på overførselsområdet for Aarhus Kommune på 50 mio. kr. i 2014 som følge af den samlede forventede udvikling på overførselsområdet fra 2012 til Udgangspunktet er dog herefter justeret, idet de vedtagne investeringsmodeller på overførselsområdet, der forventes at medføre mindreudgifter til overførslerne, således mindsker den budgetterede underkompensation. Den gennemsnitlige årlige underkompensation på overførselsområdet for perioden har været 28,7 mio. kr. (2014-p/l). Den skyldes, at Aarhus Kommune i udgangspunktet har en relativ høj absolut udgiftsandel på overførselsområdet som følge af en mindre gunstig social profil. Udgiftsandelen er således væsentligt højere end indtægtsandelen, og selv ved gennemsnitlige vækstprocenter i udgifterne opstår der derfor en økonomisk underkompensation for kommunen. I overslagsårene budgetteres også med underkompensation på 25 mio. kr. årligt (justeret med de forventede effekter af de vedtagne investeringsmodeller), således at den samlede underkompensation på udgiftsudviklingen på overførselsområdet fra 2012 til 2017 udgør 125 mio. kr. Budgetteringen af underkompensationen kan ses i tabellen nedenfor.

10 Mio. kr ,0 25,0 25,0 25, ,0 25,0 25,0 25, ,0 25,0 25, ,0 25, ,0 I alt 50,0 75,0 100,0 125,0 Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommunerne under ét for lovændringer m.v., som medfører ændringer i det kommunale udgiftsniveau. DUT omfatter både udgifter og indtægter. Kompensationen sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Der er indarbejdet lovændringer i tilskudsmodellen for i alt -180 mio. kr. i 2014 for kommunerne under ét. De væsentligste lovændringer, som har medført kompensation på lov- og cirkulæreprogrammet for 2014, er bl.a., at finansierings- og bevillingsansvaret for høreapparater med virkning fra 2013 samles i regionerne. Tidligere har finansieringsansvaret ligget i kommunerne, så lovændringen medfører mindreudgifter i kommunerne, idet høreapparat-budgetterne overføres til regionerne. Endvidere ændres lov om seniorjob, idet aldersgrænsen for ret til seniorjob rykkes frem til 55 år i 1. halvår 2013, hvilket betyder, at tilbagetrækningsreformens gradvise fremrykning af efterløns- og pensionsalderen annulleres. Ændringen medfører kommunale merudgifter til seniorjob (overførselsudgift). Udover de ovenfornævnte sager er kommunerne kompenseret for en lang række mindre lovændringer. Aarhus Kommunes andel af mindreindtægterne fra DUT-sagerne modsvares som hovedregel af en mindreudgift, der er optaget på budgetreserven eller på de relevante afdelingers kontoafsnit. Balancetilskud I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL foretages en beregning af balancen mellem de skønnede indtægter for kommunerne under ét og udgifterne for kommunerne under ét. Herefter fastsættes en regulering af statstilskuddet, som sikrer, at der netop er balance mellem indtægter og udgifter for kommunerne under ét. Denne residuale regulering af statstilskuddet kaldes balancetilskuddet. Balancetilskuddet er negativt, hvis de samlede kommunale indtægter overstiger de samlede udgifter. Omvendt er balancetilskuddet positivt, hvis det aftalte udgiftsniveau ligger over den forudsatte finansiering for kommunerne under ét. Der er i økonomiaftalen fastsat et balancetilskud på 1,2 mia. kr. i KL har i tilskudsmodellen skønnet et beregningsteknisk balancetilskud på -9,1 mia. kr. i 2015, -10,7 mia. kr. i 2016 og -13,6 mia. kr. i Ligesom med budgetgarantien er forudsætningerne i balancetilskuddet blevet revurderet i forhold til kommunens skøn, hvilket giver sig udslag i en korrektion til indtægterne fra balancetilskuddet. Der er således indarbejdet en forventning om et forhøjet balancetilskud for

11 kommunerne under ét på 1,5 mia. kr. i overslagsårene svarende til ca. 88 mio. kr. årligt for Aarhus Kommune. Det skyldes, at KL hverken har medtaget realvækst i serviceudgifterne eller et forhøjet balancetilskud i den fremadrettede økonomi. Og når dette sammenholdes med, at niveauet for anlægsudgifterne er relativt lavt i overslagsårene, vurderes KL s antagelser samlet set at være for pessimistiske. Inklusiv korrektionerne til budgetgarantien indebærer ovenstående, at de samlede korrektioner til Aarhus Kommunes indtægter fra generelle tilskud udgør -146,0 mio. kr. i 2015, -314,5 mio. kr. i 2016 og -187,4 mio. kr. i Udligning af selskabsskat Den særskilte mellemkommunale udligning af selskabsskat indebærer, at 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Da der i Aarhus Kommune er markant højere budgetterede selskabsskatteindtægter pr. indbygger end på landsplan i 2014, bidrager kommunen til ordningen med 92,1 mio. kr. i Reguleringer vedr. tidligere år Aarhus Kommune havde i 2011 valgt at selvbudgettere skatter og generelle tilskud. Ved valg af selvbudgettering får kommunerne efterreguleret skatter og generelle tilskud tre år efter tilskudsåret på baggrund af de endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag, grundværdier og befolkningstal. I 2014 efterreguleres de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for 2011 med - 181,4 mio. kr. For skatter og generelle tilskud har Aarhus Kommune samlet set haft et tab på 6,5 mio. kr. som følge af valg af selvbudgettering i Indvandrere, flygtninge og efterkommere Formålet med udligningsordningen vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere er at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter til integration, sprogundervisning og sociale udgifter til udlændinge. Udlændingeudligningen er mellemkommunal og finansieres således via en omfordeling mellem kommunerne. Kommuner med få indvandrere og flygtninge vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. Der budgetteres i 2014 med en nettoindtægt fra denne udligningsordning på i alt 124,9 mio. kr. Kvalitetsfonden Med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter er der fra 2009 etableret en kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Som udgangspunkt udmøntes 2 mia. kr. om året. Der stilles krav om, at midlerne fra kvalitetsfonden skal modsvares af en tilsvarende kommunal finansiering til investeringsprojekter på de pågældende områder.

12 Midlerne fra kvalitetsfonden fordeles fra og med 2014 til kommunerne som en del af det samlede statstilskud, og derfor er der ikke længere en selvstændig post i budgettet til kvalitetsfondsmidlerne. Beskæftigelsestilskud Siden kommunerne fra 2010 overtog udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige, er kommunerne blevet kompenseret for disse udgifter via beskæftigelsestilskuddet. Med omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i foråret 2012 blev der foretaget en række mindre justeringer. Beskæftigelsestilskuddet består herefter af: et grundtilskud, der svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret tillagt pris- og lønfremskrivning samt lovændringer, og et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes samlede grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter i tilskudsåret. I beskæftigelsestilskuddet er der desuden indbygget en særlig mellemkommunal forsikringsordning, således at de kommuner, som har en særlig høj ledighed svarende til minimum 5 procent-point højere end landsdelen, kompenseres af de øvrige kommuner. Beskæftigelsestilskuddet er genstand for såvel en midtvejs- som en efterregulering. I forbindelse med indgåelsen af regeringsaftalen for 2014 blev resultatet for 2012 endeligt opgjort. Aarhus Kommune har haft et samlet tab på området på 94 mio. kr. Dette kan henføres til omlægningen af tilskuddet fra 2012, der i udgangspunktet var forventet at koste Aarhus Kommune 31 mio. kr. årligt. Efterfølgende har det dog vist sig, at tabet på omlægningen er markant større. Tabet fra 2011 til 2012 kan derudover også henføres til en ugunstig ledighedsudvikling fra 2011 til 2012 sammenlignet med kommunerne i landsdelen. For 2014 har Aarhus Kommune fået udmeldt et beskæftigelsestilskud på 626,6 mio. kr. I lighed med det budgetgaranterede område budgetlægges niveauet for udgifterne til de forsikrede ledige af Beskæftigelsesforvaltningen. Der oprettes herefter en reserve på forskellen mellem indtægterne og udgifterne. Denne reserve er i 2014 negativ og udtrykker derfor en forventning om en positiv midtvejs-/efterregulering af tilskuddet. Reserven er dog korrigeret, så der årligt budgetteres med førnævnte underkompensation på 31 mio. kr. som følge af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet. I 2014 budgetteres der dog med en samlet underkompensation på 81 mio. kr. som følge af en forventet stor efterregulering i 2014 af beskæftigelsestilskuddet for Der er ikke udmeldt et forventet beskæftigelsestilskud for overslagsårene, så her er der budgetteret med et tilskud svarende til der udgiftsniveau, der pt. forventes. Tilskud vedr. borgere med sociale problemer Med justeringen af udligningssystemet fra 2013 blev der indført en særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Formålet med puljen er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Puljen på 405,6 mio. kr. i 2014 fordeles efter ansøgning.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere