Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 11/11 Sager til orientering /11 Vestbanen status februar /11 Indtægtsanalyse /11 Kommunal ejerstrategi for trafikselskaber /11 Status Flextrafik /11 Forlængelse af de midlertidige stillinger i Flextrafik call center /11 Forventet kapitaltilførsel til Rejsekort A/S /11 Puljeansøgning: Bedre bus og tog i Esbjerg-området

2 11/11 Sager til orientering J. nr Dato: 9. februar 2011 Indstilling Til orientering Vedtagelse 21

3 12/11 Vestbanen status februar 2011 J. nr Dato: 10. februar 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume Region Syddanmarks Udvalg for regional udvikling (RUP udvalget) og Forretningsudvalget, har den 31. januar 2011 henholdsvis den 9. februar 2011 behandlet Vestbanesagen herunder forhold omkring finansiering af meromkostningerne ved driften af banen, i forhold til den af regionen udmeldte driftsramme på 15 mio. kr. årligt og investeringsramme på 105 mio. kr. Af regionens sagsbehandling (dagsordenpunkt 3) til tilskudsrammen fremgår: Regionsrådet besluttede 28. juni 2010 at videreføre Vestbanen ved en hjemtagelse af driften. Den nuværende tidsbegrænsede aftale med Arriva ophører 30. juni Vestbanen A/S har i perioden efter beslutningen konkretiseret mulighederne for videreførelse. Nettodriftsudgifterne er senest opjusteret med 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag på 15 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er en usikkerhed omkring indtægtsskønnet vedrørende passagerindtægter på op til 1 mio. kr. Varde Kommune har oplyst, at man ikke vil afdække sin ejerandel af disse meromkostninger, idet man alene vil risikodække i forhold til Vestbanens vedtagne budget fra 1. juli Hertil kommer at Sydtrafik oplyser, at regionalkørslen i Sydtrafiks område i forbindelse med et udbud, er blevet 2,5 mio. kr. dyrere om året. Det samlede finansieringsbehov udgør dermed ca. 6,0 mio. kr. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger. RUP udvalgets anbefaling: Udvalget anbefaler, jf. de regionale principper, at ruterne 41, Esbjerg-Varde, 48, Esbjerg- Vejen og 88, Vejen-Kolding har laveste prioritet, da disse ruter er banebetjente. Nedlæggelse af disse ruter vil give en samlet besparelse på 5,9 mio. kr. Beslutning i Forretningsudvalget den

4 Forretningsudvalget besluttede at videresende sagen til regionsrådet for endelig beslutning Forretningsudvalget behandling af Vestbanekomplekset: Sagsresumeet fra sag 24 Region Syddanmark Forretningsudvalget vedlagt som bilag. Indstilling til Forretningsudvalget: Sagen drøftes med henblik på indstilling til regionsrådet, hvorvidt Vestbanen skal videreføres eller erstattes med en busløsning. Beslutning i Forretningsudvalget den Der blev fremsat følgende beslutningsforslag: Forretningsudvalget konstaterer: - At den fortsatte drift af Vestbanen vil være betydeligt dyrere end forudsat - At forudsætningerne om stigende passagerindtægter er meget usikre - At Varde kommune ikke vil dække sin ejerandel af de konstaterede merudgifter - At Varde kommune ikke kan indskyde sin ejerandel af den forudsatte investering - At det foreliggende forslag ikke indebærer en hjemtaget drift, men beror på en driftsaftale - At Sydtrafik ser en økonomisk risiko i forbindelse med kommende genforhandlinger af driftsaftalen - At de store investeringer forudsætter en meget lang driftsperiode medmindre der skal foretages ekstraordinært store afskrivninger Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at Vestbanedriften indstilles ved køreplanskiftet 2012 og erstattes med følgende busløsning: Der etableres to busruter til erstatning af togstrækningen en såkaldt Y-model. - En direkte rute (Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg). På visse afgange kan ruten forlænges til/fra Nymindegab, hvor Varde kommune i givet fald skal finansiere de variable udgifter og under forudsætning af, at det kan ske uden at det udløser en ekstra driftsbus. - En rute (Oksbøl-Varde) med mulighed for at strækningen Outrup over Henne Stationsby til Oksbøl indgår i ruteføringen, men at Varde Kommune i givet fald betaler de variable omkostninger, der svarer til rutens forlængelse. - Rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) indgår ikke i løsningen. Regionsrådet tager særskilt stilling hertil. 23

5 For dette forslag stemte 10 medlemmer af forretningsudvalget (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti). 6 medlemmer (Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) tog forbehold for beslutningen indtil regionsrådets behandling af sagen. Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Den 28. februar 2011 kl vil der for interesserede medlemmer af regionsrådet blive givet en gennemgang af økonomien omkring Vestbanen. Regionalrådet behandler sagen i rådets møde den 28. februar Vestbanen A/S holder bestyrelsesmøde den 25. februar 2011 Vedtagelse 24

6 13/11 Indtægtsanalyse 2010 J. nr Dato: Indstilling Tages til efterretning. Sagsresume Denne afrapportering indeholder analysen for hele Det skal i denne forbindelse bemærkes, at analysen for 2010 er udarbejdet på grundlag af en foreløbig indtægtsopgørelse for 2010, hvorfor der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til det endelige regnskab. Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-11, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, uddannelses og SU-kort samt skolekort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. Analysen for 2010 viser følgende: 1000 kr. Indtægtsopgørelse Forventet regnskab Budget 2010 Afvigelse i kr November 2010 (Indtægtsopg.-budget 2010) Indtægter i busserne Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort I alt Her fremgår det at indtægterne i noterne 1 til 5 har været 0,2 mio. kr. højere end det forventede i budget Det er især Uddannelses- og SU-kort der har bidraget til at noterne 1-5 overgår budgettet for Derimod er indtægterne i busserne endnu engang lavere end budgetteret. Det skal dog fastslås, at indtægterne på noterne 1-5 er væsentligt højere end i Her lå indtægterne på 260 mio. kr. for noterne 1-5, i 2009 priser. Hvis indtægterne i 2010 justeres for takststigningen på 4,0 % (2,6 % med elasticitet) fra 2009 til 2010, lander 2010 tallet på 268,3 mio. kr., altså 8,3 mio. kr. højere end 2009, svarende til en stigning på 3,2 %. Vedtagelse 25

7 14/11 Kommunal ejerstrategi for trafikselskaber J. nr Dato: 8. februar 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume I KKR mødet den 7. februar 2011 var dagsordensat et punkt Den kollektive trafik i Syddanmark med oplæg til kommunal ejerstrategi. Det var indstillet, at KKR Syddanmark drøfter oplægget og den videre proces. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat af KKR i møde den 25. august Oplægget er et første udkast vedrørende kommunal ejerstrategi. Ejerstrategien tænkes godkendt af de enkelte kommuners byråd. KKR skal varetage de fælles interesser for kommunerne. Ejerstrategien er opbygget over en række målsætninger (afsnitsbetegnelser henviser til oplægget): 2.1. Kommunerne ønsker et aktivt ejerskab af trafikselskaber 2.2. Generelle forventninger til trafikselskabet (ikke udfyldt) 2.3. Eksempler på strategiske målsætninger (ikke udfyldt) I afsnittet 3 behandles styringsredskaber, som aktiv brug af repræsentantskabet, sekretariatsbetjening fra KKR af bestyrelsesmedlemmer, dialog mellem kommunerne og trafikselskaberne, samarbejde mellem kommunerne og kommunale instruktionsbeføjelser. I afsnit 4 behandles information og samarbejde i forhold til borgere, selskabernes ejere og køreplanlægning. KKRs beslutning. Formanden for arbejdsgruppen, kommunaldirektør Max Kruse, Varde, orienterede om arbejdsgruppens oplæg. KKR Syddanmark udtrykte sin anerkendelse af arbejdsgruppens arbejde, og godkendte oplægget til vision og principper for den kollektive trafik, samt planlægnings- og budgetproces for den kollektive trafik i Syddanmark. Formanden fastslog på baggrund af oplægget, at en fusion mellem FynBus og Sydtrafik ikke er et tema p.t. Derfor bør arbejdsgruppen udarbejde to ejerstrategier. Dette kunne KKR Syddanmark tilslutte sig. 26

8 Til at supplere arbejdsgruppens arbejde foresloges det fra fynsk side, at de fynske borgmestre behandler ejerstrategien for FynBus, og herefter melder tilbage til arbejdsgruppen. Det godkendte KKR Syddanmark. Parallelt hermed fortsætter arbejdsgruppen arbejdet jf. kommissoriet, der blev behandlet på KKR Syddanmarks møde den 25. august Heraf fremgår også, at regionen inddrages Vedtagelse 27

9 15/11 Status Flextrafik J. nr Dato: 12. februar 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Etablering af Flextrafik har været en stor udfordring for Sydtrafik i Såvel før som efter driftsstart 1. marts, særlig i de første driftsmåneder, gav Flextrafik anledning til en del debat og kritik fra vognmænd og ikke mindst kunder i handicapordningen. Set lidt på afstand og med et analytisk blik på året der gik, må det dog konkluderes at Sydtrafik, efter en målrettet indsats sammen med vore partnere i Midttrafik og Bektra-samarbejdet, har formået at løfte den svære opgave og omstillingsproces med gode resultater for både drift og økonomi. Udover Sydtrafiks egne ordninger, handicapordningen, Sydtur og tilkalderuter i Sønderjylland, er der med opstart i løbet af april-juni udført kommunal Flextrafik, dvs. lægekørsel og genoptræningskørsel mv., i Sønderborg, Varde og Tønder kommuner. Omlægningen til Flextrafik har i forhold til 2009 givet en netto-besparelse på 14 % i Sønderborg (se bilag 1). For de øvrige kommuner foreligger ikke et samlet datamateriale for 2009, som direkte kan sammenlignes med vores 2010-data. Derfor fokuseres i den følgende status på Sydtrafiks egen kørsel og især på handicapordningen, som stadig er klart den største kørselsordning i Flextrafik. For 2010 forventes reduktion i nettobidraget med 31 % (16,7 mio. kr.) for handicap og 33 % (0,3 mio. kr.) for Sydtur sammenlignet med R2009. R2009 (1.000 kr.) FV2010 (1.000 kr.) Udvikling Handicap Antal rejser % Driftsudgift Adm.andel Indtægter Nettobidrag % Sydtur Antal rejser % Driftsudgift Indtægter Nettobidrag % Omkostningerne falder af to hovedårsager. Dels fordi en del kunder fravælger at bruge kørselsordningerne, når de fungerer mere som kollektiv trafik end som taxa. Dels er der en optimeringsgevinst fra konkurrenceudsættelse via udbud, koordinering af kørsel og mere præcis visitation og fastlæggelse af serviceniveauer. 28

10 I forbindelse med driftsstarten 1. marts var der en indkøringsperiode, hvor både kunder, vognmænd og Sydtrafiks medarbejdere skulle vænne sig til de nye procedurer og vilkår. Det gav anledning til fejl, forgæves ture og forsinkelser. Ser man på kørselsstatistikken, kan man dog allerede fra marts måned konstatere, at langt de fleste ture overholder det lovede serviceniveau og med en forbedring henover året (den faldende rettidighed i november og december skyldes det hårde vintervejr). En sammenligning af handicapkørslen før og efter overgangen til Flextrafik viser flere interessante ting. Nedenstående graf sammenligner nøgletal fra regnskab 2009 med 2010, hvis hele året var blevet kørt som Flextrafik. Dvs. at januar og februar 2010 er omregnet til Flextrafik på baggrund af statistikken for marts-december. I det beregnede 2010 betyder det fx at faldet i turantal er 50 % og ikke 41 %, som anført ovenfor. 29

11 Syd er det gamle Sydbus-område, mens Kupon er de gamle Ribe og Vejle amter For Sydtrafik som helhed ses en halvering i antallet af rejser. Til gengæld er den gennemsnitlige turlængde øget med 17 %, så det samlede person-transportarbejde opgjort som antal udførte (direkte) person-km er faldet med 42 %. Antallet af kunder i ordningen pr. 31. december i de to år er gået op fra 2009 til 2010 (5 %), men antallet af aktive er faldet 27 %, dvs. en større gruppe kunder har end ikke prøvet ordningen i Flextrafik-udgaven. I konkrete tal betyder det at hver aktiv i gennemsnit kørte 32 ture i 2009, mens det ville være blevet til 22 ture pr. aktiv, hvis hele 2010 var kørt som Flextrafik. Der var registrerede kunder pr. 31. december 2010, men i løbet af perioden martsdecember har i alt forskellige CPR-numre været tilmeldt ordningen. Vi har desværre ikke tilsvarende data for 2009, men det kunne meget vel være et generelt mønster, målgruppen taget i betragtning, og peger på en relativt stor udskiftning i kundegruppen. Man må derfor forvente at vi allerede i 2011 vil se, at flere begynder at bruge ordningen i takt med at nye kunder kommer til, som ikke er vant til den gamle taxa -ordning. Entreprenøromkostningerne (brutto kr. pr. km.) er reduceret med 12 %, hvilket er et direkte udtryk for effekten af konkurrenceudsættelse og koordinering. Der er bemærkelsesværdige forskelle mellem det gamle kuponområde (Vejle og Ribe amter), hvor kørsel blev aftalt direkte med den lokale vognmand, og Sønderjylland, hvor bestillingscentral og kørsel var udliciteret til taxiforeningen Sydjysk Patientbefordring. Kunderne var altså her vant til at ringe til en bestillingscentral senest to timer før ønsket afhentning. I Syd er persontransportarbejdet således faldet langt mindre, mens reduktionen i entreprenøromkostninger (brutto kr. pr. km.) til gengæld er markant større (27 %). 30

12 Projekter i foråret 2011 Aabenraa kommune træder ind i kommunal Flextrafik 1. april bl.a. med dagcenterkørsel, som er en lidt anden kørselstype, end den der kendes fra de tre kommuner hvor der i dag køres kommunal Flextrafik. Kommunen skal som i de øvrige kommuner selv varetage bestillingsopgaven, men Sydtrafik er aktivt med i processen som implementeringskonsulent, og yder ekstra støtte og support i forbindelse med driftsstarten. Med FynBus er der nedsat en projektgruppe, som skal udarbejde et oplæg til Region Syddanmark om varetagelse af opgaven med siddende patientbefordring i trafikselskabsregi. Regionens nuværende kontrakt med Sydjysk Patientbefordring og Odense Taxa udløber forår/sommer 2012, men det er så stort et projekt at beslutningsprocessen skal sættes i gang senest medio april i år, for at det kan nå at komme med i næste udbud. Varde kommune har besluttet i samarbejde med Sydtrafik at markedsføre den åbne ordning Sydtur, som kommunen startede med 1. august Sydtur skifter navn til Flextur Sydtrafik benytter lejligheden til at ændre ordningens generelle navn til Flextur. Det signalerer tydeligere sammenhængen til Flextrafik, og i Bektra-kredsen er det principielt besluttet at bruge samme betegnelse på tværs af trafikselskaberne, bl.a. for at øge genkendeligheden for kunderne. NT og Movia bruger allerede betegnelsen Flextur og Midttrafik vil formodentlig omdøbe deres Midttur inden længe. Vedtagelse 31

13 16/11 Forlængelse af de midlertidige stillinger i Flextrafik call center J. nr Dato: 9. februar 2011 Indstilling At de to midlertidige årsværk i Flextrafik call center forlænges med et år frem til 1. maj 2012 Sagsresume Flextrafik blev efter driftsstart kritiseret for dårlig kundeservice i form af lang ventetid på bestillingstelefonen, at telefonportalen var svær at forstå for de mange ældre medlemmer af handicapordningen og at der blev talt hårdt til kunderne. Ventetiden i starten kan aflæses i telefonstatistikken, mens det er mere vanskeligt at afgøre det reelle omfang af de dårlige oplevelser. Under alle omstændigheder har Sydtrafik gennemført en række tiltag for at imødekomme kritikken og forbedre kundeoplevelsen i forbindelse med bestilling af kørsel. Som det første og nok vigtigste besluttede bestyrelsen at opnormere call centeret, hvilket har bevirket at der fra maj har været en svarprocent på ca. 90 %, som det fremgår af nedenstående tabel, og at den gennemsnitlige ventetid er bragt ned under et minut. Pga. systemfejl er der ikke opsamlet korrekte data for oktober-december, men belastningen har ikke skilt sig ud fra de øvrige måneder Der har i bestillingsmodtagningen løbende været fokus på god kundeservice og telefonbetjening bl.a. i form af kurser og udarbejdelse af interne retningslinjer. 32

14 Der er desuden udarbejdet en skridt-for-skridt -vejledning til telefonsystemet, som er sendt til alle medlemmer af handicapordningen. Antallet af opkald kan variere noget fra uge til uge, men har i 2010 ligget nogenlunde stabilt pr måned med i snit I forventes dog en stigning i antallet af opkald i takt med at der langsomt kommer flere aktive kunder i handicapordningen i 2011 og flere Flextur-rejser, bl.a. i Varde, hvor ordningen markedsføres i løbet af foråret. De ekstra hænder i call centeret er den primære årsag til at telefonventetiden er bragt ned og svarprocenten er i top. Ved siden af hovedopgaven med at tage imod bestillinger af Handicapkørsel, Flextur og tilkalderuter bidrager call centeret desuden til andre Flextrafik-opgaver. Fx vedligeholdelse af specialadresser, opgaver i forbindelse med kommuneprojekter og pakning og forsendelse af informationsmaterialer og periodekort. Oversigt over hele afdelingens organisation og opgaver fremgår af bilag 1. For at sikre et fortsat højt niveau i vores kundeservice - både overfor slutkunder og bestillere - anbefales det på denne baggrund at forlænge de to midlertidige årsværk i call centeret med et år, således at de løber indtil 1. maj På dette tidspunkt er det afgjort om Sydtrafik skal varetage opgaven med siddende patientbefordring for regionen, hvilket i givet fald kan betyde en større omorganisering. Økonomi De to fuldtidsstillinger blev konverteret til to deltids- og en flekstidsstilling. Omkostningen til lønningerne har været finansieret af det beløb, der årligt har stået på budgettet til 2 kontrollører mere i afdelingen for Kvalitet og kundeservice. De har således ikke belastet lønbudgettet yderligere. Vælger man at forlænge vikariaterne endnu et år, vil det betyde, at de to normeringer til kontrollører ikke kan aktiveres i perioden uden at budgettet skal udvides. Vedtagelse 33

15 17/11 Forventet kapitaltilførsel til Rejsekort A/S J. nr Dato: 25. februar 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Til brug for opgørelse af den nødvendige kapitaltilførsel til Rejsekort A/S i DSB s og Metroselskabets udarbejdelse af udkast til aktstykke og i trafikselskabernes bevillingsproces godkendte bestyrelsen for Rejsekort A/S i møde 8. februar 2011 langtidsprognose af 1. februar Nærmere præciseringer fastlægges i det igangværende arbejde med revidering af aftalekomplekset. Kapitalbehov i Rejsekort A/S. Base Case af 1. februar DKKm I alt Ny Allonge Movia 48,2 25,0 56,2 61,0 4,8 195,3 DSB 75,1 39,1 87,6 95,2 7,5 304,5 Metroselskabet 12,0 6,2 13,9 15,1 1,2 48,4 Midttrafik 1,5 0,8 1,8 1,9 0,2 6,1 Sydtrafik 6,6 3,5 7,8 8,4 0,7 26,9 NT 6,6 3,4 7,7 8,4 0,7 26,8 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 150,0 78,0 175,0 190,0 15,0 608,0 Noter: Efter gældende allonge til aktionæroverenskomsten kan de enkelte ejere kræve den midlertidige likviditet på 78DKKm tilbagebetalt fra 1. juli 2011 og en permanent finansiering er hensigtsmæssig. For Sydtrafik viser den ny langtidsprognose, at der er behov for kapitalbidrag i 2011 på 10,1 mio. kr. og yderligere 15,8 mio. kr. i perioden , samlet et bidrag op til 26,9 mio. kr. I Allonge 1 ydede Sydtrafik et kortfristet lån på 3,8 mio. kr., der kunne opsiges ultimo 2010 til udbetaling ultimo januar Dette blev imidlertid udskudt med Allonge 2 til juni Dette lån forudsættes nu ikke indfriet og indgår i kapitalbehovet på 10,1 mio. kr. i Kapitalbehovet er forudsat tilført som ansvarlig lånekapital, der vil således være tale om både forrentning og tilbagebetaling af lånebeløbet. Tilbagebetalingen af den ansvarlige lånekapital påbegyndes i 2015 og er fuldt tilbagebetalt ultimo Muligheden for at kapitaltilførslen kan ske i form af statsgaranteret lån til Rejsekort A/S undersøges fortsat. En alternativ mulig kunne være, at det undersøges om trafikselskaberne kan søge om statsgaranterede lån. 34

16 Skal Sydtrafik yde lån, skal der i lighed med tidligere ansøges om dispensation for lånebekendtgørelsen i Indenrigsministeriet. Følger Indenrigsministeriet den hidtidige praksis, vil den kun blive givet dispensation for 75 % af lånebehovet. Lånebehovet for Sydtrafik vil med udgangspunkt i langtidsprognosen være 26,9 mio.kr. Der forelægges sag på dagsordenen for bestyrelsen når betalingen skal effektueres. Vedtagelse 35

17 18/11 Puljeansøgning: Bedre bus og tog i Esbjerg-området J. nr Dato: 15. februar 2011 Indstilling At puljeansøgningen godkendes. Sagsresume Den 15. februar var der ansøgningsfrist til Trafikstyrelsens passagerpulje, der giver støtte til projekter, der giver flere passagerer i den kollektive trafik. Sydtrafik har i samarbejde med Arriva udarbejdet og fremsendt ansøgningen Bedre bus og tog i Esbjerg-området med forbehold for bestyrelsens godkendelse. Projektet går ud på at forbedre forholdene for bus- og togpassagererne i Esbjerg og opland, og i særdeleshed forholdene for de rejsende, der skifter mellem bus og tog. Projektperioden er på 4 år, fra efteråret 2011 til Projektet består af en række passager- og stationsanalyser, der skal afdække behovet for bedre information, service og bedre forhold på stationer. Desuden afholdes i projektperioden 4 kampagner, som skal få passagererne til at involvere sig i projektet og naturligvis være med til at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Derudover etableres realtidssystem i bus og tog, og der opstilles standere med realtidsoplysninger ved vigtige stoppesteder / stationer. I busserne opsættes også skærme, der kan vise realtidsoplysninger, ligesom der etableres internet. Muligheden for realtidsoplysninger vil lette rejsen for passagerer, der skal skifte mellem bus og tog eller mellem to busser og føre til højere tilfredshed med den kollektive trafik, ligesom flere passagerer forventes tiltrukket til den kollektive trafik. Ultimo 2012 etableres der i forbindelse med byggeriet af et nyt shoppingcenter ved Banegården i Esbjerg sandsynligvis en ny kompaktterminal for den kollektive trafik. Dette vil gøre det nemmere for de rejsende at skifte mellem bus og tog samt mellem regionalbusser og bybusser. I denne forbindelse vil Sydtrafik og Arriva etablere en korrespondancegaranti som supplement til den eksisterende rejsetidsgaranti. Dette betyder, at hvis en passager skifter mellem bus og tog i Esbjerg, vil rejsetidsgarantien gælde på hele rejsen, i stedet for som i dag kun for den del af rejsen, der udføres af hhv. Sydtrafik eller Arriva. Også dette vil medføre mere tilfredse passagerer og flere passagerer i den kollektive trafik. Der ansøges om midler til etablering af realtidssystemet, til gennemførsel af analyser og kampagner, samt til ansættelse af en projektleder, der bl.a. skal varetage koordination af opgaverne, have ansvar for økonomi og sørge for afrapportering til Trafikstyrelsen. 36

18 Ansøgningsfristen den 15. februar var den næstsidste til passagerpuljen. Sidste ansøgningsfrist er den 15. august 2011, hvorefter det ikke længere vil være muligt at ansøge om midler til projekter fra passagerpuljen. Til den sidste ansøgningsfrist er en del store projekter fra andre trafikselskaber under forberedelse, og det er således valgt at fremsende ansøgningen for projektet Bedre bus og tog i Esbjerg-området til ansøgningsfristen i februar. Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden Bekendtgørelserne for puljerne er senest ændret 27. januar Bekendtgørelserne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen.dk. Økonomi De samlede omkostninger ved projektet udgør kr. Projektets medfinansiering udgør 9 % af omkostningerne, eller i alt kr., som deles mellem Sydtrafik og Arriva. Projektet kører i fire år fra 2011 til og med 2014, og medfinansieringen fordeles således: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. Medfinansieringen består i meget høj grad af arbejdstimer. Der søges både om midler fra Trafikstyrelsen til arbejdstimer, ansættelse af en projektleder og etablering af de forskellige nævnte systemer. Vedtagelse 37

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20. april 2010 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. april 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 1. september 2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 31. august 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dato: 17.06.2010 J. nr.: 00-01-06-1-1 INIT.: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 25. juni 2010 kl. 15.00 17.00 Sted: Hovborg Kro, Hovborg Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente

Læs mere