Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 11/11 Sager til orientering /11 Vestbanen status februar /11 Indtægtsanalyse /11 Kommunal ejerstrategi for trafikselskaber /11 Status Flextrafik /11 Forlængelse af de midlertidige stillinger i Flextrafik call center /11 Forventet kapitaltilførsel til Rejsekort A/S /11 Puljeansøgning: Bedre bus og tog i Esbjerg-området

2 11/11 Sager til orientering J. nr Dato: 9. februar 2011 Indstilling Til orientering Vedtagelse 21

3 12/11 Vestbanen status februar 2011 J. nr Dato: 10. februar 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume Region Syddanmarks Udvalg for regional udvikling (RUP udvalget) og Forretningsudvalget, har den 31. januar 2011 henholdsvis den 9. februar 2011 behandlet Vestbanesagen herunder forhold omkring finansiering af meromkostningerne ved driften af banen, i forhold til den af regionen udmeldte driftsramme på 15 mio. kr. årligt og investeringsramme på 105 mio. kr. Af regionens sagsbehandling (dagsordenpunkt 3) til tilskudsrammen fremgår: Regionsrådet besluttede 28. juni 2010 at videreføre Vestbanen ved en hjemtagelse af driften. Den nuværende tidsbegrænsede aftale med Arriva ophører 30. juni Vestbanen A/S har i perioden efter beslutningen konkretiseret mulighederne for videreførelse. Nettodriftsudgifterne er senest opjusteret med 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag på 15 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er en usikkerhed omkring indtægtsskønnet vedrørende passagerindtægter på op til 1 mio. kr. Varde Kommune har oplyst, at man ikke vil afdække sin ejerandel af disse meromkostninger, idet man alene vil risikodække i forhold til Vestbanens vedtagne budget fra 1. juli Hertil kommer at Sydtrafik oplyser, at regionalkørslen i Sydtrafiks område i forbindelse med et udbud, er blevet 2,5 mio. kr. dyrere om året. Det samlede finansieringsbehov udgør dermed ca. 6,0 mio. kr. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger. RUP udvalgets anbefaling: Udvalget anbefaler, jf. de regionale principper, at ruterne 41, Esbjerg-Varde, 48, Esbjerg- Vejen og 88, Vejen-Kolding har laveste prioritet, da disse ruter er banebetjente. Nedlæggelse af disse ruter vil give en samlet besparelse på 5,9 mio. kr. Beslutning i Forretningsudvalget den

4 Forretningsudvalget besluttede at videresende sagen til regionsrådet for endelig beslutning Forretningsudvalget behandling af Vestbanekomplekset: Sagsresumeet fra sag 24 Region Syddanmark Forretningsudvalget vedlagt som bilag. Indstilling til Forretningsudvalget: Sagen drøftes med henblik på indstilling til regionsrådet, hvorvidt Vestbanen skal videreføres eller erstattes med en busløsning. Beslutning i Forretningsudvalget den Der blev fremsat følgende beslutningsforslag: Forretningsudvalget konstaterer: - At den fortsatte drift af Vestbanen vil være betydeligt dyrere end forudsat - At forudsætningerne om stigende passagerindtægter er meget usikre - At Varde kommune ikke vil dække sin ejerandel af de konstaterede merudgifter - At Varde kommune ikke kan indskyde sin ejerandel af den forudsatte investering - At det foreliggende forslag ikke indebærer en hjemtaget drift, men beror på en driftsaftale - At Sydtrafik ser en økonomisk risiko i forbindelse med kommende genforhandlinger af driftsaftalen - At de store investeringer forudsætter en meget lang driftsperiode medmindre der skal foretages ekstraordinært store afskrivninger Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at Vestbanedriften indstilles ved køreplanskiftet 2012 og erstattes med følgende busløsning: Der etableres to busruter til erstatning af togstrækningen en såkaldt Y-model. - En direkte rute (Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg). På visse afgange kan ruten forlænges til/fra Nymindegab, hvor Varde kommune i givet fald skal finansiere de variable udgifter og under forudsætning af, at det kan ske uden at det udløser en ekstra driftsbus. - En rute (Oksbøl-Varde) med mulighed for at strækningen Outrup over Henne Stationsby til Oksbøl indgår i ruteføringen, men at Varde Kommune i givet fald betaler de variable omkostninger, der svarer til rutens forlængelse. - Rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) indgår ikke i løsningen. Regionsrådet tager særskilt stilling hertil. 23

5 For dette forslag stemte 10 medlemmer af forretningsudvalget (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti). 6 medlemmer (Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) tog forbehold for beslutningen indtil regionsrådets behandling af sagen. Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Den 28. februar 2011 kl vil der for interesserede medlemmer af regionsrådet blive givet en gennemgang af økonomien omkring Vestbanen. Regionalrådet behandler sagen i rådets møde den 28. februar Vestbanen A/S holder bestyrelsesmøde den 25. februar 2011 Vedtagelse 24

6 13/11 Indtægtsanalyse 2010 J. nr Dato: Indstilling Tages til efterretning. Sagsresume Denne afrapportering indeholder analysen for hele Det skal i denne forbindelse bemærkes, at analysen for 2010 er udarbejdet på grundlag af en foreløbig indtægtsopgørelse for 2010, hvorfor der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til det endelige regnskab. Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-11, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, uddannelses og SU-kort samt skolekort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. Analysen for 2010 viser følgende: 1000 kr. Indtægtsopgørelse Forventet regnskab Budget 2010 Afvigelse i kr November 2010 (Indtægtsopg.-budget 2010) Indtægter i busserne Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort I alt Her fremgår det at indtægterne i noterne 1 til 5 har været 0,2 mio. kr. højere end det forventede i budget Det er især Uddannelses- og SU-kort der har bidraget til at noterne 1-5 overgår budgettet for Derimod er indtægterne i busserne endnu engang lavere end budgetteret. Det skal dog fastslås, at indtægterne på noterne 1-5 er væsentligt højere end i Her lå indtægterne på 260 mio. kr. for noterne 1-5, i 2009 priser. Hvis indtægterne i 2010 justeres for takststigningen på 4,0 % (2,6 % med elasticitet) fra 2009 til 2010, lander 2010 tallet på 268,3 mio. kr., altså 8,3 mio. kr. højere end 2009, svarende til en stigning på 3,2 %. Vedtagelse 25

7 14/11 Kommunal ejerstrategi for trafikselskaber J. nr Dato: 8. februar 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume I KKR mødet den 7. februar 2011 var dagsordensat et punkt Den kollektive trafik i Syddanmark med oplæg til kommunal ejerstrategi. Det var indstillet, at KKR Syddanmark drøfter oplægget og den videre proces. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat af KKR i møde den 25. august Oplægget er et første udkast vedrørende kommunal ejerstrategi. Ejerstrategien tænkes godkendt af de enkelte kommuners byråd. KKR skal varetage de fælles interesser for kommunerne. Ejerstrategien er opbygget over en række målsætninger (afsnitsbetegnelser henviser til oplægget): 2.1. Kommunerne ønsker et aktivt ejerskab af trafikselskaber 2.2. Generelle forventninger til trafikselskabet (ikke udfyldt) 2.3. Eksempler på strategiske målsætninger (ikke udfyldt) I afsnittet 3 behandles styringsredskaber, som aktiv brug af repræsentantskabet, sekretariatsbetjening fra KKR af bestyrelsesmedlemmer, dialog mellem kommunerne og trafikselskaberne, samarbejde mellem kommunerne og kommunale instruktionsbeføjelser. I afsnit 4 behandles information og samarbejde i forhold til borgere, selskabernes ejere og køreplanlægning. KKRs beslutning. Formanden for arbejdsgruppen, kommunaldirektør Max Kruse, Varde, orienterede om arbejdsgruppens oplæg. KKR Syddanmark udtrykte sin anerkendelse af arbejdsgruppens arbejde, og godkendte oplægget til vision og principper for den kollektive trafik, samt planlægnings- og budgetproces for den kollektive trafik i Syddanmark. Formanden fastslog på baggrund af oplægget, at en fusion mellem FynBus og Sydtrafik ikke er et tema p.t. Derfor bør arbejdsgruppen udarbejde to ejerstrategier. Dette kunne KKR Syddanmark tilslutte sig. 26

8 Til at supplere arbejdsgruppens arbejde foresloges det fra fynsk side, at de fynske borgmestre behandler ejerstrategien for FynBus, og herefter melder tilbage til arbejdsgruppen. Det godkendte KKR Syddanmark. Parallelt hermed fortsætter arbejdsgruppen arbejdet jf. kommissoriet, der blev behandlet på KKR Syddanmarks møde den 25. august Heraf fremgår også, at regionen inddrages Vedtagelse 27

9 15/11 Status Flextrafik J. nr Dato: 12. februar 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Etablering af Flextrafik har været en stor udfordring for Sydtrafik i Såvel før som efter driftsstart 1. marts, særlig i de første driftsmåneder, gav Flextrafik anledning til en del debat og kritik fra vognmænd og ikke mindst kunder i handicapordningen. Set lidt på afstand og med et analytisk blik på året der gik, må det dog konkluderes at Sydtrafik, efter en målrettet indsats sammen med vore partnere i Midttrafik og Bektra-samarbejdet, har formået at løfte den svære opgave og omstillingsproces med gode resultater for både drift og økonomi. Udover Sydtrafiks egne ordninger, handicapordningen, Sydtur og tilkalderuter i Sønderjylland, er der med opstart i løbet af april-juni udført kommunal Flextrafik, dvs. lægekørsel og genoptræningskørsel mv., i Sønderborg, Varde og Tønder kommuner. Omlægningen til Flextrafik har i forhold til 2009 givet en netto-besparelse på 14 % i Sønderborg (se bilag 1). For de øvrige kommuner foreligger ikke et samlet datamateriale for 2009, som direkte kan sammenlignes med vores 2010-data. Derfor fokuseres i den følgende status på Sydtrafiks egen kørsel og især på handicapordningen, som stadig er klart den største kørselsordning i Flextrafik. For 2010 forventes reduktion i nettobidraget med 31 % (16,7 mio. kr.) for handicap og 33 % (0,3 mio. kr.) for Sydtur sammenlignet med R2009. R2009 (1.000 kr.) FV2010 (1.000 kr.) Udvikling Handicap Antal rejser % Driftsudgift Adm.andel Indtægter Nettobidrag % Sydtur Antal rejser % Driftsudgift Indtægter Nettobidrag % Omkostningerne falder af to hovedårsager. Dels fordi en del kunder fravælger at bruge kørselsordningerne, når de fungerer mere som kollektiv trafik end som taxa. Dels er der en optimeringsgevinst fra konkurrenceudsættelse via udbud, koordinering af kørsel og mere præcis visitation og fastlæggelse af serviceniveauer. 28

10 I forbindelse med driftsstarten 1. marts var der en indkøringsperiode, hvor både kunder, vognmænd og Sydtrafiks medarbejdere skulle vænne sig til de nye procedurer og vilkår. Det gav anledning til fejl, forgæves ture og forsinkelser. Ser man på kørselsstatistikken, kan man dog allerede fra marts måned konstatere, at langt de fleste ture overholder det lovede serviceniveau og med en forbedring henover året (den faldende rettidighed i november og december skyldes det hårde vintervejr). En sammenligning af handicapkørslen før og efter overgangen til Flextrafik viser flere interessante ting. Nedenstående graf sammenligner nøgletal fra regnskab 2009 med 2010, hvis hele året var blevet kørt som Flextrafik. Dvs. at januar og februar 2010 er omregnet til Flextrafik på baggrund af statistikken for marts-december. I det beregnede 2010 betyder det fx at faldet i turantal er 50 % og ikke 41 %, som anført ovenfor. 29

11 Syd er det gamle Sydbus-område, mens Kupon er de gamle Ribe og Vejle amter For Sydtrafik som helhed ses en halvering i antallet af rejser. Til gengæld er den gennemsnitlige turlængde øget med 17 %, så det samlede person-transportarbejde opgjort som antal udførte (direkte) person-km er faldet med 42 %. Antallet af kunder i ordningen pr. 31. december i de to år er gået op fra 2009 til 2010 (5 %), men antallet af aktive er faldet 27 %, dvs. en større gruppe kunder har end ikke prøvet ordningen i Flextrafik-udgaven. I konkrete tal betyder det at hver aktiv i gennemsnit kørte 32 ture i 2009, mens det ville være blevet til 22 ture pr. aktiv, hvis hele 2010 var kørt som Flextrafik. Der var registrerede kunder pr. 31. december 2010, men i løbet af perioden martsdecember har i alt forskellige CPR-numre været tilmeldt ordningen. Vi har desværre ikke tilsvarende data for 2009, men det kunne meget vel være et generelt mønster, målgruppen taget i betragtning, og peger på en relativt stor udskiftning i kundegruppen. Man må derfor forvente at vi allerede i 2011 vil se, at flere begynder at bruge ordningen i takt med at nye kunder kommer til, som ikke er vant til den gamle taxa -ordning. Entreprenøromkostningerne (brutto kr. pr. km.) er reduceret med 12 %, hvilket er et direkte udtryk for effekten af konkurrenceudsættelse og koordinering. Der er bemærkelsesværdige forskelle mellem det gamle kuponområde (Vejle og Ribe amter), hvor kørsel blev aftalt direkte med den lokale vognmand, og Sønderjylland, hvor bestillingscentral og kørsel var udliciteret til taxiforeningen Sydjysk Patientbefordring. Kunderne var altså her vant til at ringe til en bestillingscentral senest to timer før ønsket afhentning. I Syd er persontransportarbejdet således faldet langt mindre, mens reduktionen i entreprenøromkostninger (brutto kr. pr. km.) til gengæld er markant større (27 %). 30

12 Projekter i foråret 2011 Aabenraa kommune træder ind i kommunal Flextrafik 1. april bl.a. med dagcenterkørsel, som er en lidt anden kørselstype, end den der kendes fra de tre kommuner hvor der i dag køres kommunal Flextrafik. Kommunen skal som i de øvrige kommuner selv varetage bestillingsopgaven, men Sydtrafik er aktivt med i processen som implementeringskonsulent, og yder ekstra støtte og support i forbindelse med driftsstarten. Med FynBus er der nedsat en projektgruppe, som skal udarbejde et oplæg til Region Syddanmark om varetagelse af opgaven med siddende patientbefordring i trafikselskabsregi. Regionens nuværende kontrakt med Sydjysk Patientbefordring og Odense Taxa udløber forår/sommer 2012, men det er så stort et projekt at beslutningsprocessen skal sættes i gang senest medio april i år, for at det kan nå at komme med i næste udbud. Varde kommune har besluttet i samarbejde med Sydtrafik at markedsføre den åbne ordning Sydtur, som kommunen startede med 1. august Sydtur skifter navn til Flextur Sydtrafik benytter lejligheden til at ændre ordningens generelle navn til Flextur. Det signalerer tydeligere sammenhængen til Flextrafik, og i Bektra-kredsen er det principielt besluttet at bruge samme betegnelse på tværs af trafikselskaberne, bl.a. for at øge genkendeligheden for kunderne. NT og Movia bruger allerede betegnelsen Flextur og Midttrafik vil formodentlig omdøbe deres Midttur inden længe. Vedtagelse 31

13 16/11 Forlængelse af de midlertidige stillinger i Flextrafik call center J. nr Dato: 9. februar 2011 Indstilling At de to midlertidige årsværk i Flextrafik call center forlænges med et år frem til 1. maj 2012 Sagsresume Flextrafik blev efter driftsstart kritiseret for dårlig kundeservice i form af lang ventetid på bestillingstelefonen, at telefonportalen var svær at forstå for de mange ældre medlemmer af handicapordningen og at der blev talt hårdt til kunderne. Ventetiden i starten kan aflæses i telefonstatistikken, mens det er mere vanskeligt at afgøre det reelle omfang af de dårlige oplevelser. Under alle omstændigheder har Sydtrafik gennemført en række tiltag for at imødekomme kritikken og forbedre kundeoplevelsen i forbindelse med bestilling af kørsel. Som det første og nok vigtigste besluttede bestyrelsen at opnormere call centeret, hvilket har bevirket at der fra maj har været en svarprocent på ca. 90 %, som det fremgår af nedenstående tabel, og at den gennemsnitlige ventetid er bragt ned under et minut. Pga. systemfejl er der ikke opsamlet korrekte data for oktober-december, men belastningen har ikke skilt sig ud fra de øvrige måneder Der har i bestillingsmodtagningen løbende været fokus på god kundeservice og telefonbetjening bl.a. i form af kurser og udarbejdelse af interne retningslinjer. 32

14 Der er desuden udarbejdet en skridt-for-skridt -vejledning til telefonsystemet, som er sendt til alle medlemmer af handicapordningen. Antallet af opkald kan variere noget fra uge til uge, men har i 2010 ligget nogenlunde stabilt pr måned med i snit I forventes dog en stigning i antallet af opkald i takt med at der langsomt kommer flere aktive kunder i handicapordningen i 2011 og flere Flextur-rejser, bl.a. i Varde, hvor ordningen markedsføres i løbet af foråret. De ekstra hænder i call centeret er den primære årsag til at telefonventetiden er bragt ned og svarprocenten er i top. Ved siden af hovedopgaven med at tage imod bestillinger af Handicapkørsel, Flextur og tilkalderuter bidrager call centeret desuden til andre Flextrafik-opgaver. Fx vedligeholdelse af specialadresser, opgaver i forbindelse med kommuneprojekter og pakning og forsendelse af informationsmaterialer og periodekort. Oversigt over hele afdelingens organisation og opgaver fremgår af bilag 1. For at sikre et fortsat højt niveau i vores kundeservice - både overfor slutkunder og bestillere - anbefales det på denne baggrund at forlænge de to midlertidige årsværk i call centeret med et år, således at de løber indtil 1. maj På dette tidspunkt er det afgjort om Sydtrafik skal varetage opgaven med siddende patientbefordring for regionen, hvilket i givet fald kan betyde en større omorganisering. Økonomi De to fuldtidsstillinger blev konverteret til to deltids- og en flekstidsstilling. Omkostningen til lønningerne har været finansieret af det beløb, der årligt har stået på budgettet til 2 kontrollører mere i afdelingen for Kvalitet og kundeservice. De har således ikke belastet lønbudgettet yderligere. Vælger man at forlænge vikariaterne endnu et år, vil det betyde, at de to normeringer til kontrollører ikke kan aktiveres i perioden uden at budgettet skal udvides. Vedtagelse 33

15 17/11 Forventet kapitaltilførsel til Rejsekort A/S J. nr Dato: 25. februar 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Til brug for opgørelse af den nødvendige kapitaltilførsel til Rejsekort A/S i DSB s og Metroselskabets udarbejdelse af udkast til aktstykke og i trafikselskabernes bevillingsproces godkendte bestyrelsen for Rejsekort A/S i møde 8. februar 2011 langtidsprognose af 1. februar Nærmere præciseringer fastlægges i det igangværende arbejde med revidering af aftalekomplekset. Kapitalbehov i Rejsekort A/S. Base Case af 1. februar DKKm I alt Ny Allonge Movia 48,2 25,0 56,2 61,0 4,8 195,3 DSB 75,1 39,1 87,6 95,2 7,5 304,5 Metroselskabet 12,0 6,2 13,9 15,1 1,2 48,4 Midttrafik 1,5 0,8 1,8 1,9 0,2 6,1 Sydtrafik 6,6 3,5 7,8 8,4 0,7 26,9 NT 6,6 3,4 7,7 8,4 0,7 26,8 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 150,0 78,0 175,0 190,0 15,0 608,0 Noter: Efter gældende allonge til aktionæroverenskomsten kan de enkelte ejere kræve den midlertidige likviditet på 78DKKm tilbagebetalt fra 1. juli 2011 og en permanent finansiering er hensigtsmæssig. For Sydtrafik viser den ny langtidsprognose, at der er behov for kapitalbidrag i 2011 på 10,1 mio. kr. og yderligere 15,8 mio. kr. i perioden , samlet et bidrag op til 26,9 mio. kr. I Allonge 1 ydede Sydtrafik et kortfristet lån på 3,8 mio. kr., der kunne opsiges ultimo 2010 til udbetaling ultimo januar Dette blev imidlertid udskudt med Allonge 2 til juni Dette lån forudsættes nu ikke indfriet og indgår i kapitalbehovet på 10,1 mio. kr. i Kapitalbehovet er forudsat tilført som ansvarlig lånekapital, der vil således være tale om både forrentning og tilbagebetaling af lånebeløbet. Tilbagebetalingen af den ansvarlige lånekapital påbegyndes i 2015 og er fuldt tilbagebetalt ultimo Muligheden for at kapitaltilførslen kan ske i form af statsgaranteret lån til Rejsekort A/S undersøges fortsat. En alternativ mulig kunne være, at det undersøges om trafikselskaberne kan søge om statsgaranterede lån. 34

16 Skal Sydtrafik yde lån, skal der i lighed med tidligere ansøges om dispensation for lånebekendtgørelsen i Indenrigsministeriet. Følger Indenrigsministeriet den hidtidige praksis, vil den kun blive givet dispensation for 75 % af lånebehovet. Lånebehovet for Sydtrafik vil med udgangspunkt i langtidsprognosen være 26,9 mio.kr. Der forelægges sag på dagsordenen for bestyrelsen når betalingen skal effektueres. Vedtagelse 35

17 18/11 Puljeansøgning: Bedre bus og tog i Esbjerg-området J. nr Dato: 15. februar 2011 Indstilling At puljeansøgningen godkendes. Sagsresume Den 15. februar var der ansøgningsfrist til Trafikstyrelsens passagerpulje, der giver støtte til projekter, der giver flere passagerer i den kollektive trafik. Sydtrafik har i samarbejde med Arriva udarbejdet og fremsendt ansøgningen Bedre bus og tog i Esbjerg-området med forbehold for bestyrelsens godkendelse. Projektet går ud på at forbedre forholdene for bus- og togpassagererne i Esbjerg og opland, og i særdeleshed forholdene for de rejsende, der skifter mellem bus og tog. Projektperioden er på 4 år, fra efteråret 2011 til Projektet består af en række passager- og stationsanalyser, der skal afdække behovet for bedre information, service og bedre forhold på stationer. Desuden afholdes i projektperioden 4 kampagner, som skal få passagererne til at involvere sig i projektet og naturligvis være med til at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Derudover etableres realtidssystem i bus og tog, og der opstilles standere med realtidsoplysninger ved vigtige stoppesteder / stationer. I busserne opsættes også skærme, der kan vise realtidsoplysninger, ligesom der etableres internet. Muligheden for realtidsoplysninger vil lette rejsen for passagerer, der skal skifte mellem bus og tog eller mellem to busser og føre til højere tilfredshed med den kollektive trafik, ligesom flere passagerer forventes tiltrukket til den kollektive trafik. Ultimo 2012 etableres der i forbindelse med byggeriet af et nyt shoppingcenter ved Banegården i Esbjerg sandsynligvis en ny kompaktterminal for den kollektive trafik. Dette vil gøre det nemmere for de rejsende at skifte mellem bus og tog samt mellem regionalbusser og bybusser. I denne forbindelse vil Sydtrafik og Arriva etablere en korrespondancegaranti som supplement til den eksisterende rejsetidsgaranti. Dette betyder, at hvis en passager skifter mellem bus og tog i Esbjerg, vil rejsetidsgarantien gælde på hele rejsen, i stedet for som i dag kun for den del af rejsen, der udføres af hhv. Sydtrafik eller Arriva. Også dette vil medføre mere tilfredse passagerer og flere passagerer i den kollektive trafik. Der ansøges om midler til etablering af realtidssystemet, til gennemførsel af analyser og kampagner, samt til ansættelse af en projektleder, der bl.a. skal varetage koordination af opgaverne, have ansvar for økonomi og sørge for afrapportering til Trafikstyrelsen. 36

18 Ansøgningsfristen den 15. februar var den næstsidste til passagerpuljen. Sidste ansøgningsfrist er den 15. august 2011, hvorefter det ikke længere vil være muligt at ansøge om midler til projekter fra passagerpuljen. Til den sidste ansøgningsfrist er en del store projekter fra andre trafikselskaber under forberedelse, og det er således valgt at fremsende ansøgningen for projektet Bedre bus og tog i Esbjerg-området til ansøgningsfristen i februar. Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden Bekendtgørelserne for puljerne er senest ændret 27. januar Bekendtgørelserne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen.dk. Økonomi De samlede omkostninger ved projektet udgør kr. Projektets medfinansiering udgør 9 % af omkostningerne, eller i alt kr., som deles mellem Sydtrafik og Arriva. Projektet kører i fire år fra 2011 til og med 2014, og medfinansieringen fordeles således: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. Medfinansieringen består i meget høj grad af arbejdstimer. Der søges både om midler fra Trafikstyrelsen til arbejdstimer, ansættelse af en projektleder og etablering af de forskellige nævnte systemer. Vedtagelse 37

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 19.02.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 25. februar 2010 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag, den 21. maj 2012 kl. 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 15.03.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. marts 2012 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 19.10,2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 26. oktober 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Varde Kommune, Rådhuset, Bytoften 2,Mødelokale 2, 6800 Varde

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 01.12.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Kommune, Kirketorvet 22, Teknik og Miljø, mødelokale

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20.12.10 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 17. december 2010 kl. 12.00 Mødet starter med frokost Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 5. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere