Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 11/11 Sager til orientering /11 Vestbanen status februar /11 Indtægtsanalyse /11 Kommunal ejerstrategi for trafikselskaber /11 Status Flextrafik /11 Forlængelse af de midlertidige stillinger i Flextrafik call center /11 Forventet kapitaltilførsel til Rejsekort A/S /11 Puljeansøgning: Bedre bus og tog i Esbjerg-området

2 11/11 Sager til orientering J. nr Dato: 9. februar 2011 Indstilling Til orientering Vedtagelse 21

3 12/11 Vestbanen status februar 2011 J. nr Dato: 10. februar 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume Region Syddanmarks Udvalg for regional udvikling (RUP udvalget) og Forretningsudvalget, har den 31. januar 2011 henholdsvis den 9. februar 2011 behandlet Vestbanesagen herunder forhold omkring finansiering af meromkostningerne ved driften af banen, i forhold til den af regionen udmeldte driftsramme på 15 mio. kr. årligt og investeringsramme på 105 mio. kr. Af regionens sagsbehandling (dagsordenpunkt 3) til tilskudsrammen fremgår: Regionsrådet besluttede 28. juni 2010 at videreføre Vestbanen ved en hjemtagelse af driften. Den nuværende tidsbegrænsede aftale med Arriva ophører 30. juni Vestbanen A/S har i perioden efter beslutningen konkretiseret mulighederne for videreførelse. Nettodriftsudgifterne er senest opjusteret med 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag på 15 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er en usikkerhed omkring indtægtsskønnet vedrørende passagerindtægter på op til 1 mio. kr. Varde Kommune har oplyst, at man ikke vil afdække sin ejerandel af disse meromkostninger, idet man alene vil risikodække i forhold til Vestbanens vedtagne budget fra 1. juli Hertil kommer at Sydtrafik oplyser, at regionalkørslen i Sydtrafiks område i forbindelse med et udbud, er blevet 2,5 mio. kr. dyrere om året. Det samlede finansieringsbehov udgør dermed ca. 6,0 mio. kr. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger. RUP udvalgets anbefaling: Udvalget anbefaler, jf. de regionale principper, at ruterne 41, Esbjerg-Varde, 48, Esbjerg- Vejen og 88, Vejen-Kolding har laveste prioritet, da disse ruter er banebetjente. Nedlæggelse af disse ruter vil give en samlet besparelse på 5,9 mio. kr. Beslutning i Forretningsudvalget den

4 Forretningsudvalget besluttede at videresende sagen til regionsrådet for endelig beslutning Forretningsudvalget behandling af Vestbanekomplekset: Sagsresumeet fra sag 24 Region Syddanmark Forretningsudvalget vedlagt som bilag. Indstilling til Forretningsudvalget: Sagen drøftes med henblik på indstilling til regionsrådet, hvorvidt Vestbanen skal videreføres eller erstattes med en busløsning. Beslutning i Forretningsudvalget den Der blev fremsat følgende beslutningsforslag: Forretningsudvalget konstaterer: - At den fortsatte drift af Vestbanen vil være betydeligt dyrere end forudsat - At forudsætningerne om stigende passagerindtægter er meget usikre - At Varde kommune ikke vil dække sin ejerandel af de konstaterede merudgifter - At Varde kommune ikke kan indskyde sin ejerandel af den forudsatte investering - At det foreliggende forslag ikke indebærer en hjemtaget drift, men beror på en driftsaftale - At Sydtrafik ser en økonomisk risiko i forbindelse med kommende genforhandlinger af driftsaftalen - At de store investeringer forudsætter en meget lang driftsperiode medmindre der skal foretages ekstraordinært store afskrivninger Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at Vestbanedriften indstilles ved køreplanskiftet 2012 og erstattes med følgende busløsning: Der etableres to busruter til erstatning af togstrækningen en såkaldt Y-model. - En direkte rute (Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg). På visse afgange kan ruten forlænges til/fra Nymindegab, hvor Varde kommune i givet fald skal finansiere de variable udgifter og under forudsætning af, at det kan ske uden at det udløser en ekstra driftsbus. - En rute (Oksbøl-Varde) med mulighed for at strækningen Outrup over Henne Stationsby til Oksbøl indgår i ruteføringen, men at Varde Kommune i givet fald betaler de variable omkostninger, der svarer til rutens forlængelse. - Rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) indgår ikke i løsningen. Regionsrådet tager særskilt stilling hertil. 23

5 For dette forslag stemte 10 medlemmer af forretningsudvalget (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti). 6 medlemmer (Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) tog forbehold for beslutningen indtil regionsrådets behandling af sagen. Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Den 28. februar 2011 kl vil der for interesserede medlemmer af regionsrådet blive givet en gennemgang af økonomien omkring Vestbanen. Regionalrådet behandler sagen i rådets møde den 28. februar Vestbanen A/S holder bestyrelsesmøde den 25. februar 2011 Vedtagelse 24

6 13/11 Indtægtsanalyse 2010 J. nr Dato: Indstilling Tages til efterretning. Sagsresume Denne afrapportering indeholder analysen for hele Det skal i denne forbindelse bemærkes, at analysen for 2010 er udarbejdet på grundlag af en foreløbig indtægtsopgørelse for 2010, hvorfor der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til det endelige regnskab. Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-11, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, uddannelses og SU-kort samt skolekort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. Analysen for 2010 viser følgende: 1000 kr. Indtægtsopgørelse Forventet regnskab Budget 2010 Afvigelse i kr November 2010 (Indtægtsopg.-budget 2010) Indtægter i busserne Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort I alt Her fremgår det at indtægterne i noterne 1 til 5 har været 0,2 mio. kr. højere end det forventede i budget Det er især Uddannelses- og SU-kort der har bidraget til at noterne 1-5 overgår budgettet for Derimod er indtægterne i busserne endnu engang lavere end budgetteret. Det skal dog fastslås, at indtægterne på noterne 1-5 er væsentligt højere end i Her lå indtægterne på 260 mio. kr. for noterne 1-5, i 2009 priser. Hvis indtægterne i 2010 justeres for takststigningen på 4,0 % (2,6 % med elasticitet) fra 2009 til 2010, lander 2010 tallet på 268,3 mio. kr., altså 8,3 mio. kr. højere end 2009, svarende til en stigning på 3,2 %. Vedtagelse 25

7 14/11 Kommunal ejerstrategi for trafikselskaber J. nr Dato: 8. februar 2011 Indstilling Til orientering. Sagsresume I KKR mødet den 7. februar 2011 var dagsordensat et punkt Den kollektive trafik i Syddanmark med oplæg til kommunal ejerstrategi. Det var indstillet, at KKR Syddanmark drøfter oplægget og den videre proces. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat af KKR i møde den 25. august Oplægget er et første udkast vedrørende kommunal ejerstrategi. Ejerstrategien tænkes godkendt af de enkelte kommuners byråd. KKR skal varetage de fælles interesser for kommunerne. Ejerstrategien er opbygget over en række målsætninger (afsnitsbetegnelser henviser til oplægget): 2.1. Kommunerne ønsker et aktivt ejerskab af trafikselskaber 2.2. Generelle forventninger til trafikselskabet (ikke udfyldt) 2.3. Eksempler på strategiske målsætninger (ikke udfyldt) I afsnittet 3 behandles styringsredskaber, som aktiv brug af repræsentantskabet, sekretariatsbetjening fra KKR af bestyrelsesmedlemmer, dialog mellem kommunerne og trafikselskaberne, samarbejde mellem kommunerne og kommunale instruktionsbeføjelser. I afsnit 4 behandles information og samarbejde i forhold til borgere, selskabernes ejere og køreplanlægning. KKRs beslutning. Formanden for arbejdsgruppen, kommunaldirektør Max Kruse, Varde, orienterede om arbejdsgruppens oplæg. KKR Syddanmark udtrykte sin anerkendelse af arbejdsgruppens arbejde, og godkendte oplægget til vision og principper for den kollektive trafik, samt planlægnings- og budgetproces for den kollektive trafik i Syddanmark. Formanden fastslog på baggrund af oplægget, at en fusion mellem FynBus og Sydtrafik ikke er et tema p.t. Derfor bør arbejdsgruppen udarbejde to ejerstrategier. Dette kunne KKR Syddanmark tilslutte sig. 26

8 Til at supplere arbejdsgruppens arbejde foresloges det fra fynsk side, at de fynske borgmestre behandler ejerstrategien for FynBus, og herefter melder tilbage til arbejdsgruppen. Det godkendte KKR Syddanmark. Parallelt hermed fortsætter arbejdsgruppen arbejdet jf. kommissoriet, der blev behandlet på KKR Syddanmarks møde den 25. august Heraf fremgår også, at regionen inddrages Vedtagelse 27

9 15/11 Status Flextrafik J. nr Dato: 12. februar 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Etablering af Flextrafik har været en stor udfordring for Sydtrafik i Såvel før som efter driftsstart 1. marts, særlig i de første driftsmåneder, gav Flextrafik anledning til en del debat og kritik fra vognmænd og ikke mindst kunder i handicapordningen. Set lidt på afstand og med et analytisk blik på året der gik, må det dog konkluderes at Sydtrafik, efter en målrettet indsats sammen med vore partnere i Midttrafik og Bektra-samarbejdet, har formået at løfte den svære opgave og omstillingsproces med gode resultater for både drift og økonomi. Udover Sydtrafiks egne ordninger, handicapordningen, Sydtur og tilkalderuter i Sønderjylland, er der med opstart i løbet af april-juni udført kommunal Flextrafik, dvs. lægekørsel og genoptræningskørsel mv., i Sønderborg, Varde og Tønder kommuner. Omlægningen til Flextrafik har i forhold til 2009 givet en netto-besparelse på 14 % i Sønderborg (se bilag 1). For de øvrige kommuner foreligger ikke et samlet datamateriale for 2009, som direkte kan sammenlignes med vores 2010-data. Derfor fokuseres i den følgende status på Sydtrafiks egen kørsel og især på handicapordningen, som stadig er klart den største kørselsordning i Flextrafik. For 2010 forventes reduktion i nettobidraget med 31 % (16,7 mio. kr.) for handicap og 33 % (0,3 mio. kr.) for Sydtur sammenlignet med R2009. R2009 (1.000 kr.) FV2010 (1.000 kr.) Udvikling Handicap Antal rejser % Driftsudgift Adm.andel Indtægter Nettobidrag % Sydtur Antal rejser % Driftsudgift Indtægter Nettobidrag % Omkostningerne falder af to hovedårsager. Dels fordi en del kunder fravælger at bruge kørselsordningerne, når de fungerer mere som kollektiv trafik end som taxa. Dels er der en optimeringsgevinst fra konkurrenceudsættelse via udbud, koordinering af kørsel og mere præcis visitation og fastlæggelse af serviceniveauer. 28

10 I forbindelse med driftsstarten 1. marts var der en indkøringsperiode, hvor både kunder, vognmænd og Sydtrafiks medarbejdere skulle vænne sig til de nye procedurer og vilkår. Det gav anledning til fejl, forgæves ture og forsinkelser. Ser man på kørselsstatistikken, kan man dog allerede fra marts måned konstatere, at langt de fleste ture overholder det lovede serviceniveau og med en forbedring henover året (den faldende rettidighed i november og december skyldes det hårde vintervejr). En sammenligning af handicapkørslen før og efter overgangen til Flextrafik viser flere interessante ting. Nedenstående graf sammenligner nøgletal fra regnskab 2009 med 2010, hvis hele året var blevet kørt som Flextrafik. Dvs. at januar og februar 2010 er omregnet til Flextrafik på baggrund af statistikken for marts-december. I det beregnede 2010 betyder det fx at faldet i turantal er 50 % og ikke 41 %, som anført ovenfor. 29

11 Syd er det gamle Sydbus-område, mens Kupon er de gamle Ribe og Vejle amter For Sydtrafik som helhed ses en halvering i antallet af rejser. Til gengæld er den gennemsnitlige turlængde øget med 17 %, så det samlede person-transportarbejde opgjort som antal udførte (direkte) person-km er faldet med 42 %. Antallet af kunder i ordningen pr. 31. december i de to år er gået op fra 2009 til 2010 (5 %), men antallet af aktive er faldet 27 %, dvs. en større gruppe kunder har end ikke prøvet ordningen i Flextrafik-udgaven. I konkrete tal betyder det at hver aktiv i gennemsnit kørte 32 ture i 2009, mens det ville være blevet til 22 ture pr. aktiv, hvis hele 2010 var kørt som Flextrafik. Der var registrerede kunder pr. 31. december 2010, men i løbet af perioden martsdecember har i alt forskellige CPR-numre været tilmeldt ordningen. Vi har desværre ikke tilsvarende data for 2009, men det kunne meget vel være et generelt mønster, målgruppen taget i betragtning, og peger på en relativt stor udskiftning i kundegruppen. Man må derfor forvente at vi allerede i 2011 vil se, at flere begynder at bruge ordningen i takt med at nye kunder kommer til, som ikke er vant til den gamle taxa -ordning. Entreprenøromkostningerne (brutto kr. pr. km.) er reduceret med 12 %, hvilket er et direkte udtryk for effekten af konkurrenceudsættelse og koordinering. Der er bemærkelsesværdige forskelle mellem det gamle kuponområde (Vejle og Ribe amter), hvor kørsel blev aftalt direkte med den lokale vognmand, og Sønderjylland, hvor bestillingscentral og kørsel var udliciteret til taxiforeningen Sydjysk Patientbefordring. Kunderne var altså her vant til at ringe til en bestillingscentral senest to timer før ønsket afhentning. I Syd er persontransportarbejdet således faldet langt mindre, mens reduktionen i entreprenøromkostninger (brutto kr. pr. km.) til gengæld er markant større (27 %). 30

12 Projekter i foråret 2011 Aabenraa kommune træder ind i kommunal Flextrafik 1. april bl.a. med dagcenterkørsel, som er en lidt anden kørselstype, end den der kendes fra de tre kommuner hvor der i dag køres kommunal Flextrafik. Kommunen skal som i de øvrige kommuner selv varetage bestillingsopgaven, men Sydtrafik er aktivt med i processen som implementeringskonsulent, og yder ekstra støtte og support i forbindelse med driftsstarten. Med FynBus er der nedsat en projektgruppe, som skal udarbejde et oplæg til Region Syddanmark om varetagelse af opgaven med siddende patientbefordring i trafikselskabsregi. Regionens nuværende kontrakt med Sydjysk Patientbefordring og Odense Taxa udløber forår/sommer 2012, men det er så stort et projekt at beslutningsprocessen skal sættes i gang senest medio april i år, for at det kan nå at komme med i næste udbud. Varde kommune har besluttet i samarbejde med Sydtrafik at markedsføre den åbne ordning Sydtur, som kommunen startede med 1. august Sydtur skifter navn til Flextur Sydtrafik benytter lejligheden til at ændre ordningens generelle navn til Flextur. Det signalerer tydeligere sammenhængen til Flextrafik, og i Bektra-kredsen er det principielt besluttet at bruge samme betegnelse på tværs af trafikselskaberne, bl.a. for at øge genkendeligheden for kunderne. NT og Movia bruger allerede betegnelsen Flextur og Midttrafik vil formodentlig omdøbe deres Midttur inden længe. Vedtagelse 31

13 16/11 Forlængelse af de midlertidige stillinger i Flextrafik call center J. nr Dato: 9. februar 2011 Indstilling At de to midlertidige årsværk i Flextrafik call center forlænges med et år frem til 1. maj 2012 Sagsresume Flextrafik blev efter driftsstart kritiseret for dårlig kundeservice i form af lang ventetid på bestillingstelefonen, at telefonportalen var svær at forstå for de mange ældre medlemmer af handicapordningen og at der blev talt hårdt til kunderne. Ventetiden i starten kan aflæses i telefonstatistikken, mens det er mere vanskeligt at afgøre det reelle omfang af de dårlige oplevelser. Under alle omstændigheder har Sydtrafik gennemført en række tiltag for at imødekomme kritikken og forbedre kundeoplevelsen i forbindelse med bestilling af kørsel. Som det første og nok vigtigste besluttede bestyrelsen at opnormere call centeret, hvilket har bevirket at der fra maj har været en svarprocent på ca. 90 %, som det fremgår af nedenstående tabel, og at den gennemsnitlige ventetid er bragt ned under et minut. Pga. systemfejl er der ikke opsamlet korrekte data for oktober-december, men belastningen har ikke skilt sig ud fra de øvrige måneder Der har i bestillingsmodtagningen løbende været fokus på god kundeservice og telefonbetjening bl.a. i form af kurser og udarbejdelse af interne retningslinjer. 32

14 Der er desuden udarbejdet en skridt-for-skridt -vejledning til telefonsystemet, som er sendt til alle medlemmer af handicapordningen. Antallet af opkald kan variere noget fra uge til uge, men har i 2010 ligget nogenlunde stabilt pr måned med i snit I forventes dog en stigning i antallet af opkald i takt med at der langsomt kommer flere aktive kunder i handicapordningen i 2011 og flere Flextur-rejser, bl.a. i Varde, hvor ordningen markedsføres i løbet af foråret. De ekstra hænder i call centeret er den primære årsag til at telefonventetiden er bragt ned og svarprocenten er i top. Ved siden af hovedopgaven med at tage imod bestillinger af Handicapkørsel, Flextur og tilkalderuter bidrager call centeret desuden til andre Flextrafik-opgaver. Fx vedligeholdelse af specialadresser, opgaver i forbindelse med kommuneprojekter og pakning og forsendelse af informationsmaterialer og periodekort. Oversigt over hele afdelingens organisation og opgaver fremgår af bilag 1. For at sikre et fortsat højt niveau i vores kundeservice - både overfor slutkunder og bestillere - anbefales det på denne baggrund at forlænge de to midlertidige årsværk i call centeret med et år, således at de løber indtil 1. maj På dette tidspunkt er det afgjort om Sydtrafik skal varetage opgaven med siddende patientbefordring for regionen, hvilket i givet fald kan betyde en større omorganisering. Økonomi De to fuldtidsstillinger blev konverteret til to deltids- og en flekstidsstilling. Omkostningen til lønningerne har været finansieret af det beløb, der årligt har stået på budgettet til 2 kontrollører mere i afdelingen for Kvalitet og kundeservice. De har således ikke belastet lønbudgettet yderligere. Vælger man at forlænge vikariaterne endnu et år, vil det betyde, at de to normeringer til kontrollører ikke kan aktiveres i perioden uden at budgettet skal udvides. Vedtagelse 33

15 17/11 Forventet kapitaltilførsel til Rejsekort A/S J. nr Dato: 25. februar 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Til brug for opgørelse af den nødvendige kapitaltilførsel til Rejsekort A/S i DSB s og Metroselskabets udarbejdelse af udkast til aktstykke og i trafikselskabernes bevillingsproces godkendte bestyrelsen for Rejsekort A/S i møde 8. februar 2011 langtidsprognose af 1. februar Nærmere præciseringer fastlægges i det igangværende arbejde med revidering af aftalekomplekset. Kapitalbehov i Rejsekort A/S. Base Case af 1. februar DKKm I alt Ny Allonge Movia 48,2 25,0 56,2 61,0 4,8 195,3 DSB 75,1 39,1 87,6 95,2 7,5 304,5 Metroselskabet 12,0 6,2 13,9 15,1 1,2 48,4 Midttrafik 1,5 0,8 1,8 1,9 0,2 6,1 Sydtrafik 6,6 3,5 7,8 8,4 0,7 26,9 NT 6,6 3,4 7,7 8,4 0,7 26,8 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 150,0 78,0 175,0 190,0 15,0 608,0 Noter: Efter gældende allonge til aktionæroverenskomsten kan de enkelte ejere kræve den midlertidige likviditet på 78DKKm tilbagebetalt fra 1. juli 2011 og en permanent finansiering er hensigtsmæssig. For Sydtrafik viser den ny langtidsprognose, at der er behov for kapitalbidrag i 2011 på 10,1 mio. kr. og yderligere 15,8 mio. kr. i perioden , samlet et bidrag op til 26,9 mio. kr. I Allonge 1 ydede Sydtrafik et kortfristet lån på 3,8 mio. kr., der kunne opsiges ultimo 2010 til udbetaling ultimo januar Dette blev imidlertid udskudt med Allonge 2 til juni Dette lån forudsættes nu ikke indfriet og indgår i kapitalbehovet på 10,1 mio. kr. i Kapitalbehovet er forudsat tilført som ansvarlig lånekapital, der vil således være tale om både forrentning og tilbagebetaling af lånebeløbet. Tilbagebetalingen af den ansvarlige lånekapital påbegyndes i 2015 og er fuldt tilbagebetalt ultimo Muligheden for at kapitaltilførslen kan ske i form af statsgaranteret lån til Rejsekort A/S undersøges fortsat. En alternativ mulig kunne være, at det undersøges om trafikselskaberne kan søge om statsgaranterede lån. 34

16 Skal Sydtrafik yde lån, skal der i lighed med tidligere ansøges om dispensation for lånebekendtgørelsen i Indenrigsministeriet. Følger Indenrigsministeriet den hidtidige praksis, vil den kun blive givet dispensation for 75 % af lånebehovet. Lånebehovet for Sydtrafik vil med udgangspunkt i langtidsprognosen være 26,9 mio.kr. Der forelægges sag på dagsordenen for bestyrelsen når betalingen skal effektueres. Vedtagelse 35

17 18/11 Puljeansøgning: Bedre bus og tog i Esbjerg-området J. nr Dato: 15. februar 2011 Indstilling At puljeansøgningen godkendes. Sagsresume Den 15. februar var der ansøgningsfrist til Trafikstyrelsens passagerpulje, der giver støtte til projekter, der giver flere passagerer i den kollektive trafik. Sydtrafik har i samarbejde med Arriva udarbejdet og fremsendt ansøgningen Bedre bus og tog i Esbjerg-området med forbehold for bestyrelsens godkendelse. Projektet går ud på at forbedre forholdene for bus- og togpassagererne i Esbjerg og opland, og i særdeleshed forholdene for de rejsende, der skifter mellem bus og tog. Projektperioden er på 4 år, fra efteråret 2011 til Projektet består af en række passager- og stationsanalyser, der skal afdække behovet for bedre information, service og bedre forhold på stationer. Desuden afholdes i projektperioden 4 kampagner, som skal få passagererne til at involvere sig i projektet og naturligvis være med til at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Derudover etableres realtidssystem i bus og tog, og der opstilles standere med realtidsoplysninger ved vigtige stoppesteder / stationer. I busserne opsættes også skærme, der kan vise realtidsoplysninger, ligesom der etableres internet. Muligheden for realtidsoplysninger vil lette rejsen for passagerer, der skal skifte mellem bus og tog eller mellem to busser og føre til højere tilfredshed med den kollektive trafik, ligesom flere passagerer forventes tiltrukket til den kollektive trafik. Ultimo 2012 etableres der i forbindelse med byggeriet af et nyt shoppingcenter ved Banegården i Esbjerg sandsynligvis en ny kompaktterminal for den kollektive trafik. Dette vil gøre det nemmere for de rejsende at skifte mellem bus og tog samt mellem regionalbusser og bybusser. I denne forbindelse vil Sydtrafik og Arriva etablere en korrespondancegaranti som supplement til den eksisterende rejsetidsgaranti. Dette betyder, at hvis en passager skifter mellem bus og tog i Esbjerg, vil rejsetidsgarantien gælde på hele rejsen, i stedet for som i dag kun for den del af rejsen, der udføres af hhv. Sydtrafik eller Arriva. Også dette vil medføre mere tilfredse passagerer og flere passagerer i den kollektive trafik. Der ansøges om midler til etablering af realtidssystemet, til gennemførsel af analyser og kampagner, samt til ansættelse af en projektleder, der bl.a. skal varetage koordination af opgaverne, have ansvar for økonomi og sørge for afrapportering til Trafikstyrelsen. 36

18 Ansøgningsfristen den 15. februar var den næstsidste til passagerpuljen. Sidste ansøgningsfrist er den 15. august 2011, hvorefter det ikke længere vil være muligt at ansøge om midler til projekter fra passagerpuljen. Til den sidste ansøgningsfrist er en del store projekter fra andre trafikselskaber under forberedelse, og det er således valgt at fremsende ansøgningen for projektet Bedre bus og tog i Esbjerg-området til ansøgningsfristen i februar. Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden Bekendtgørelserne for puljerne er senest ændret 27. januar Bekendtgørelserne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen.dk. Økonomi De samlede omkostninger ved projektet udgør kr. Projektets medfinansiering udgør 9 % af omkostningerne, eller i alt kr., som deles mellem Sydtrafik og Arriva. Projektet kører i fire år fra 2011 til og med 2014, og medfinansieringen fordeles således: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. Medfinansieringen består i meget høj grad af arbejdstimer. Der søges både om midler fra Trafikstyrelsen til arbejdstimer, ansættelse af en projektleder og etablering af de forskellige nævnte systemer. Vedtagelse 37

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere