Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009"

Transkript

1 18. marts marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner garantierne hinanden, men der er væsentlige forskelle for investor Udstedelser omfattet af garantiordningerne i Frankrig og Danmark er strukturmæssigt de mest attraktive Af senioranalytiker Uffe K. Hansen, og analytiker Frederik Nordsborg, Et hastigt voksende marked i volumen og betydning Udviklingen i markedet for statsgaranteret bankgæld har oversteget alle forventninger. Den samlede udstedelse målt i kroner er siden oktober 2008 steget fra ingenting til over 2 trillioner (hhv. 200 mia. dollar, 120 mia. euro og 20 mia. pund). Markedsstørrelsen alene gør det derfor til et marked, der er særdeles relevant i den nuværende finansielle situation, foruden at markedet synes interessant som et alternativ til statsobligationsmarkedet. Parallelt med markedets voksende betydning har vi kunnet observere en vis konvergens imellem de forskellige landes ordninger, bl.a. som følge af retningslinjer udstukket af den Europæiske Kommission. Garantiordningernes omfang er tillige løbende blevet udvidet og forlænget. Figur 1: Spændudvikling for udvalgte landes obligationer Euro GGBD, YCS Ireland Portugal Austria Netherlands Denmark Sweden France Germany Dec08 Jan09 Feb09 Mar09 Markedet er imidlertid stærkt fragmenteret, ikke blot på lande men også målt på individuelle bankudstedelser inden for et givet land. Der er således ikke tale om en markedsstruktur, der er direkte sammenlignelig med statsobligationsmarkedet, men snarere et marked, der i struktur og i udstedelsesform kan sammenlignes med covered bonds-markedet. Vi vil i det følgende beskrive de enkelte landes ordninger for statsgaranteret bankgæld (GGBD) samt sætte fokus på forskelle og ligheder landene imellem. Karakteristika ved statsgaranteret bankgæld Det europæiske marked for GGBD'er har en række fælles karakteristika. Det vigtigste er ubetinget selve statsgarantien, der sikrer, at investor ultimativt vil få fyldestgjort sit krav, medmindre det utænkelige skulle ske at staten ikke er i stand hertil. Herudover mener vi, at der kan udpeges følgende ligheder imellem de europæiske landes GGBD'er: Rating er AAA - Undtagelserne er Spanien, Portugal og Grækenland. Irland har AAA rating men er på negativ watch. Strukturen er korte stående lån på op til tre år. - Flere lande er ved at indføre maksimal løbetid på fem år. Repobare i ECB i kategori IV. - Undtagelsen er Frankrig, der falder i kat. II. Risikovægt er 0, i henhold til de nationale finanstilsyn. - I USA vægter udstedte GGBD'er 20%. YCS for udvalgte GGBD fra europæiske lande. Kilde: Nykredit Markets, Bloomberg Den løbende udvikling i garantiordningerne har betydet, at vi har set strukturmæssig konvergens landene imellem. Fx bruger stort set alle lande i dag et fee-system, hvor udsteders betaling for garantien til staten er baseret på enten CDS-spænd eller rating inklusive et fast tillæg. Men selvom metoden grundlæggende er den samme, er betalingsstrukturerne forskellige fra land til land. side 1

2 Tabel 1: Standardløsningen i Europa Gældstype Garanti Kommentar Covered bonds Nej - Lån mod sikkerhed Nej - Indskud Ja Kun indskud op til euro Seniorgæld (GGBD) Ja Kun nyudstedelser af seniorgæld Efterstillet gæld og egenkapital Nej Mulighed for direkte statsindskud Ovenstående tabel viser udelukkende, hvad der er mest udbredt i Europa, og tabellen er ikke udtømmende. Kilde: Nykredit Markets Tabel 1 viser en simpel banks gældshierarki samt hvilke typer af gæld, der er garanteret i et gennemsnitligt europæisk land. Tabellen viser, at gældstypen GGBD er efterstillet andre gældstyper i tilfælde af default. Statsgarantien medfører, at hvis banken ikke er i stand til at honorere gældskrav, vil statsgarantien træde i stedet og overtage forpligtelserne på gælden. Men djævlen ligger som bekendt i detaljen, og efter vores mening kan dette være tilfældet i detaljerne omkring selve garantiordningen. En statsgaranti kan udformes på forskellige måder, og det er på ingen måde irrelevant, hvorledes den er skruet sammen. Vi har i Tabel 2 udvalgt en række parametre, hvor vi har rangordnet forskellige europæiske lande. Tabel 2: Landeforskelle ved default Skal krav gøres gældende Ja/Nej Af hvem Deadline for krav Renter i default periode FR Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant DK Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant SE Ja Trustee Ja? ES Ja Paying agent Ja? AU Ja Investor Ingen? GR Ja Investor Ingen? TY Ja Investor Ja Ja NL Ja Investor Ja Ja PO Ja Investor Ja? IR Ja Investor Ja? UK Ja Investor Ja? US Ja Investor Ja? Figuren rangordner lande i henhold til, hvor aktiv den enkelte investor skal være for at gøre sit krav gældende, om der er deadlines, og om investor bliver kompenseret for manglende rentebetalinger i default. Vi har sat fokus på, om investor behøver være aktiv i at forfølge sit krav, på deadlines samt på i hvor høj grad investor bliver godtgjort i tilfælde af forsinkede betalinger på renter og hovedstol i tilfælde af default. Det er tydeligt, at Danmark og Frankrig skiller sig markant ud. Yderligere forskelle landene imellem kommer til udtryk ved den samlede udstedte mængde samt hvilke spænd, der er udstedt til, se Figur 1. Figur 1: Statsgaranterede euro benchmark-udstedelser Mia. euro Udstedt mængde Swapspænd Maks, h.a. Median, h.a. Min, h.a. FR NL TY SE DK ES 100 Figuren viser spændniveauer mod mid-swap på udstedelsestidspunktet samt udstedt volumen. Figuren viser udvalgte euro benchmarkudstedelser for statsgaranteret bankgæld udstedt siden ultimo oktober. Kilde: Nykredit Markets, Bloomberg Det samlede marked er i dag præget af mange relativt små udstedelser og serier sammenlignet med statsobligationsmarkedet. Likviditet i det sekundære marked er derfor begrænset, og markedet er derfor i stor grad prissat efter, hvad der kommer af udstedelser i det primære marked. Vinduet for udstedelse af GGBD'er i det meste af Europa er til og med udløb af Er der på dette tidspunkt sket en normalisering, må det forventes, at markedet i stor stil ændrer karakter, og GGBD papirerne kan meget vel gå hen og blive endnu mere eftertragtede end i dag grundet deres relativt høje spænd til statsobligationer. De mange små serier samt det uhomogene marked taler dog ligeledes for, at GGBD'er i stor grad er et 'buy-and-hold'-papir. Lande som Danmark og Irland har allerede i dag mulighed for udstedelse af GGBD'er til langt ind i EU-Kommissionen har i sine retningslinjer sat ultimo 2009 som slutdato på landenes garantiordninger. Er markedsvilkår uændret mod slutningen af året, forventer vi en forlængelse af de respektive ordninger. Usikkerhederne til trods kan vi dog konstatere, at markedet i dag har en størrelse, der gør, at det vil leve videre i et pænt stykke tid fremover Kilde: Nykredit Markets side 2

3 Danmark Den danske stat garanterer gennem selskabet Finansiel Stabilitet alle nye og eksisterende simple gældsfordringer udstedt af medlemmer af Det Private Beredskab (se medlemslisten her). Garantien er betalt via medlemskab og gælder frem til 1. oktober Derefter har udsteder mulighed for at tilkøbe yderligere statsgaranti frem til 1. januar 2013, såfremt den maksimale løbetid på udstedelsen er tre år. Det 100% statsejede selskab Finansiel Stabilitet administrerer statsgarantiordningen. I praksis betyder ordningen, at finansielle institutter med solvensproblemer bliver overført til selskabet Finansiel Stabilitet, hvor forretningen videreføres enten med henblik på salg eller afvikling. Finansiel Stabilitet overtager og viderefører automatisk forpligtelserne i det overførte selskab, og investor behøver ikke foretage sig noget. Vurdering: Den danske model med et statsligt selskab som administrator af garantiordningen anser vi for at være hensigtsmæssig for investorer, da man undgår den bureaukratiske proces, der kan opstå i en default-situation. Rettidig betaling er dermed sikret. I forhold til andre europæiske lande kan det være en konkurrencemæssig begrænsning, at den maksimale løbetid på udstedelser er tre år. Efter den 1. oktober 2010 kan der mod betaling opnås statsgaranti på nyudstedelser løbende frem til 1. januar Løbetider kan dog stadig maksimalt være tre år. Status: Efter statsgarantiens ikrafttræden er der udstedt 9,7 mia. euro fordelt på forskellige valutaer og løbetider. Hovedparten af udstedelsen har været i euro. Mange mindre pengeinstitutter har benyttet sig af ordningen, men langt den overvejende volumen (90%) kommer fra få udstedere. De fleste udstedelser udløber inden 1. oktober Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Danmark Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Danmark på 'Outlook Tabel 3: Udstedelse under garantiordningen, Danmark DANSKE 5,542 (57%) 26 NYKREDIT 1,557 (16%) 6 NORDEA 1,500 (16%) 1 Andre 1,060( 11%) 19 I alt 9,659 (100%) 52 90% af volumen kommer fra de 3 største udstedere. Finland Den finske stat garanterer alle nyudstedelser fra banker og realkreditinstitutter, såfremt udsteder specifikt tilkøber dette. Den finske ordning kræver således, at udsteder betaler for at opnå statsgaranti. Prisen for statsgarantien er afhængig af, hvilken aktivklasse der er tale om. Ordningen omfatter tre aktivklasser: - short debt (90 dage til 12 måneder) - medium debt (over 1 år) - covered bonds (løbetider op til fem år) Garantiordningen omfatter udstedelser foretaget i perioden frem til 30. april 2009, og som maksimalt har en løbetid på tre år, undtagen covered bonds, som må have løbetider på op til fem år. Vurdering: Som et af de få lande i Europa åbner den finske model op for, at covered bonds kan omfattes af ordningen. Løbetider kan maksimalt være på fem år. Status: Selvom ordningen udløber ultimo april 2009, er den ikke i nævneværdigt omfang blevet udnyttet, og vi forventer, at ordningen forlænges, så den kommer på linje med resten af de europæiske ordninger (31. december 2009). Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Finland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Finland på 'Outlook Frankrig Den franske garantistruktur adskiller sig en del fra øvrige europæiske tiltag. I Frankrig har man oprettet et selskab (SFEF), hvor finansielle institutioner mod betaling kan optage lån mod krav om at stille aktiver som sikkerhed. Lånet konstrueres ved, at SFEF udsteder statsgaranteret seniorgæld og videresender regningen herfor til den finansielle institution. Garantiordningen omfatter således ikke direkte bankernes egne udstedelser men virker nærmere som en stor repo-facilitet. SFEF ejes af staten (34%) og syv franske banker (66%). Kun seniorgæld udstedt af SFEF er statsgaranteret, og løbetiden på disse udstedelser er maksimalt fem år. Udstedelse kan ske i perioden frem til 31. december Den sikkerhed, den finansielle institution skal stille til rådighed over for SFEF, kan omfatte: - franske realkreditlån - garanterede franske realkreditlån - lån til lokale myndigheder, højt-ratede virksomheder eller forbrugere Vurdering: Sammenlignet med andre strukturer er den franske mindre gennemskuelig mht., hvad den bagvedliggende sikkerhed kan være. Dette bliver dog mere end kompenseret af, at strukturen har medført oprettelsen af et nyt institut med en tydelig identificerbar statsgaranti tilknyttet. Den franske struktur har den fordel, at investor ikke skal bekymre sig i default-situationer, da betalingerne alene sker gennem det statsgaranterede SFEF. Det side 3

4 er således SFEF, der skal gøre krav gældende over for bagvedliggende udstedere. Status: Det franske marked er det næststørste efter Storbritannien. SFEF er dog klart den største enkeltudsteder. Den specielle franske struktur har betydet, at franskmændene har vist sig billigere end alle andre sammenlignelige lande. Samlet er der udstedt 43,6 mia. euro af SFEF fordelt på relativt få udstedelser. SFEF har udstedt de største serier til dato. Vurdering: Den hollandske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Ordningen er blevet anvendt af flere markedsaktører, og indtil videre er der udstedt ca. 25,5 mia. euro under ordningen. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Holland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Holland på 'Outlook Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Frankrig Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Frankrig på 'Outlook Tabel 4: Udstedelse under garantiordningen, Frankrig SFEF 43,578 (100%) 9 Tabel 5: Udstedelse under garantiordningen, Holland ING BANK NV 16,268 (64%) 7 SNS BANK 3,600 (14%) 2 LEASEPLAN 2,700 (11%) 2 NIBC BANK NV 2,900 (11%) 2 I alt 25,468 (100%) 13 Grækenland Den græske ordning statsgaranterer mod betaling alle nyudstedelser af seniorgæld fra græske banker. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet. Garantien stilles af enten den græske stat eller af den græske centralbank. Udstedelse under garantiordningen er mulig frem til og med 31. december 2009, og løbetiderne skal være mellem tre måneder og tre år. Vurdering: Den græske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende mod den pågældende udsteder. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Ordningen er endnu ikke blevet benyttet. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Grækenland A1/A-/A. Samtlige ratingbureauer har Grækenland på 'Outlook Holland Den hollandske ordning omfatter nyudstedelser af seniorgæld fra banker med 'betydelige' bankforretninger i Holland. Udstedelsesperioden løber frem til og med 31. december 2009, og løbetiden må maksimalt være tre år og minimum tre måneder. Garantien er gældende frem til og med 31. december Ordningen omfatter kun udstedelser i EUR, GBP og USD. Irland Den irske ordning omfatter de fleste gældstyper ubetinget. Yderligere dækker den både eksisterende og fremtidige udstedelser. Udstedelsesvinduet for gæld, der omfattes af garantien, løber til og med 29. september Gæld med løbetider udover 29. september 2010 vil ikke være omfattet af statsgarantien efter denne dato. Under den irske ordning er både covered bonds, ansvarlig kapital (Lower Tier 2) samt seniorgæld omfattet. Vurdering: Den irske struktur er meget enkel i den forstand, at gæld, ny som gammel, er dækket frem til og med den fastlagte skæringsdato 29. september Tillige er det irske marked nemt at gå til, da det i princippet er alle væsentlige gældstyper, der er dækket af garantien. Det er dog en væsentlig ulempe, at papirerne underlagt ordningen har en relativt kort løbetid sammenlignet med resten af Europa. En yderligere ulempe er ved default, hvor det er investor selv, der skal gøre sit krav gældende. Status: Deadline for udstedelse er blandt de længste i Europa, men løbetiden for udstedelserne er blandt de korteste. Vi forventer, at de irske banker får mulighed for at tilkøbe sig garantier på udstedelsesniveau ud over garantiens udløb for at ligestille de irske banker med de øvrige europæiske lande. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Irland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Irland på 'Outlook Negativ'. side 4

5 Tabel 6: Udstedelse under garantiordningen, Irland BANK OF IRELAND 2,202 (27%) 14 ALLIED IRISH BKS 2,136 (27%) 5 ANGLO IRISH BANK 1,964 (24%) 8 IRISH LIFE & PER 1,385 (17% 3 IRISH NATIONWIDE 352 (4% 1 I alt 8,038 (100%) 31 Norge Der er til dato ikke offentliggjort nogen norsk garantipakke omfattende seniorgæld. Den Norske Central Bank (Norges Bank) har dog oprettet en swap-facilitet for norske covered bonds. Under aftalen kan norske banker i en aftalt periode swappe covered bonds mod statsgældsbeviser/-obligationer, som bankerne formodes herefter frit at kunne disponere over. Aftalen har et loft på samlet 350 mia. norske kroner. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Norge Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Norge på 'Outlook Portugal Den portugisiske ordning statsgaranterer mod betaling alle nyudstedelser af seniorgæld fra kreditinstitutioner i Portugal. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet. Udstedelse under garantiordningen er mulig frem til og med 31. december 2009 og løbetiden må maksimalt være tre år. I særlige tilfælde kan der tillades en løbetid på op til fem år. I tilfælde, hvor garantien bliver anvendt, forbeholder staten sig ret til at indsætte en midlertidig direktør i den omfattede institution. Vurdering: Den portugisiske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende mod den pågældende udsteder. Dette kan være uhensigtmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Ordningen er kun benyttet i mindre grad. Der er p.t. udstedt ca. 4,3 mia. euro. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Portugal Aa2/A+/AA. Samtlige ratingbureauer har Portugal på 'Outlook Tabel 7: Udstedelse under garantiordningen, Portugal BANCO COM PORTUG 1,500 (35%) 1 BANCO ESPIRITO 1,500 (35%) 1 CAIXA GERAL DEPO 1,250 (29%) 1 BANCO ALVES RIBE 25 (0,5%) 1 I alt 4,275 (100%) 4 Spanien Den spanske struktur giver de spanske banker mulighed for at tilkøbe en statsgaranti på seniorgældsudstedelser. Kun nyudstedelser er omfattet af ordningen, og kun udstedelser i perioden frem til 1. juli 2009 er indtil videre omfattet. Løbetiderne kan være mellem tre måneder og tre år. Undtagelsesvis kan Finansministeriet tillade løbetider på op til fem år efter konsultation med den spanske nationalbank. Vurdering: Strukturen er relativt enkel. Enten tilkøber man garantien, eller også gør man ikke. Ulempen er, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Deadline for udstedelse er kortere end i de fleste store lande i Europa. Vi forventer derfor at se en forlængelse heraf til ultimo I Spanien har vi indtil nu kun set ganske få udstedelser, og markedet er målt på volumen også i den lave ende, landets størrelse taget i betragtning. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Spanien Aaa/AA+/AAA. Samtlige ratingbureauer har Spanien på 'Outlook Bemærk at Standard & Poor's er det eneste ratingbureau, der har nedjusteret Spanien. Tabel 8: Udstedelse under garantiordningen, Spanien CAJA MADRID 2,000 (24%) 1 LA CAIXA 2,000 (24%) 1 BANKINTER SA 1,500 (18%) 1 CAIXA CATALUNYA 1,500 (18%) 1 CAIXANOVA 1,000 (12%) 1 BANCAJA 200 (2%) 1 I alt 8,200 (100%) 6 side 5

6 Storbritannien Den britiske ordning fungerer ved, at der kan tilkøbes garanti på den enkelte udstedelse. Omfattede gældstyper er udelukkende seniorgæld, og der kan udstedes under ordningen til og med den 31. december Ordningen er for nylig blevet forlænget (oprindeligt 9. april 2009), og forlængelsen afventer godkendelse af EU-Kommissionen. Løbetiden for udstedelser er maksimalt tre år, men det er muligt for institutter, der deltager i ordningen, at få rullet garanteret gæld frem til ultimo april Vurdering: Strukturen er enkel, og det er op til den enkelte udsteder at vælge, om en given udstedelse skal omfattes af garantien, mod så at betale det aftalte fee til staten. Strukturen i markedet medfører, at alle udstedelser ikke udløber samtidig, da udstedelse principielt kan fortsætte indtil Ulempen er, at investor selv skal gøre krav gældende ved default. Status: Udstedelsesaktiviteten i Storbritannien har været stor, og EU-Kommissionens godkendelse af en forlængelse af ordningen burde være en formsag vurderet på ordninger i resten af Europa. Der er i alt udstedt lidt over 75 mia. euro, hvoraf 38,1 mia. euro er udstedt i GBP (35,3 mia. GBP). Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Storbritannien Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Storbritannien på 'Outlook Vurdering: Den svenske ordning er en af de længste mht. løbetider og giver dermed de svenske finansielle institutioner gode muligheder for at reducere refinansieringsrisici. Statsgarantien er givet direkte til udsteder, og i tilfælde af default er det udelukkende en Trustee repræsenterende investorerne, der kan gøre krav gældende. Kun i tilfælde, hvor Trustee'en ikke opfylder sine forpligtelser, eller en sådan ikke er udpeget, står det investor frit selv at forfølge sit krav mod staten. Status: Udstedelsesvinduet i Sverige er indtil videre åbent til ultimo april. På lige fod med andre ordninger, der ikke løber til udgangen af 2009, ser vi stor sandsynlighed for, at ordningen bliver forlænget. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Sverige Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Sverige på 'Outlook Stable' Tabel 10: Udstedelse under garantiordningen, Sverige SWEDBANK AB 12,150 (93%) 43 SWED HOUSING FIN 694 (5%) 5 VOLVOFINANS 269 (2%) 4 I alt 13,112 (100%) 52 Tabel 9: Udstedelse under garantiordningen, Storbritannien ROYAL BK SCOTLND 32,245 (43%) 38 LLOYDS TSB BANK 15,973 (21%) 24 BARCLAYS BK PLC 13,845 (18%) 18 BANK OF SCOTLAND 8,695 (12%) 8 NATIONWIDE BLDG 1,622 (2%) 1 CLYDESDALE BANK 1,351 (2%) 2 YORKSHRE BLD SOC 811 (1%) 1 STANDARD LIFE 541 (1%) 1 TESCO PERSONAL 243 (0,3%) 1 RTHSCLDS CON FIN 70 (0,1%) 1 I alt 75,395 (100%) 95 Sverige I Sverige har man valgt at give mulighed for at tilkøbe statsgaranti på nyudstedelser af både seniorgæld og covered bonds. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet. Udstedelse under garantiordningen er mulig frem til 30. april 2009, og garantien gælder for seniorgæld frem til 30. april 2012 og for covered bonds frem til 30. april Løbetiden for seniorgæld må ikke overstige tre år, mens løbetiden for covered bonds ikke må overstige fem år. Tyskland Den tyske garantiordning virker ved, at man har oprettet et statsejet selskab (SoFFin), som mod betaling giver statsgaranti til seniorgæld udstedt i perioden frem til 31. december Alene nye seniorgældsudstedelser omfattes af garantien, og løbetiden på udstedelserne må maksimalt være tre år (man overvejer fem). Pfandbriefe er ikke omfattet, men den tyske regering har udtalt, at man hurtigt ville kunne gøre aktivklassen til en del af ordningen, hvis det bliver nødvendigt. Vurdering: Den tyske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Det tyske marked har været nogen tid om at komme op i omdrejninger, men udstedelsen i dag er blandt de væsentligste i Europa med en størrelse på ca. 23,7 mia. euro. Ændringer i ratingmetoder fra S&P og Fitch har gjort covered bond-markedet mere volatilt, og vi forventer nedjusteringer af flere programmer, der er i farezonen. Muligheden for udstedelse af garanteret bankgæld har presset de få tilbageværende covered bond- side 6

7 udstedere længere ud på kurven. Med åbning for udstedelse af GGBD'er på op til fem år vil vi se endnu færre covered bondsudstedelser. Samlet set vil tiltagene føre til, at udstedelsen af GGBD'er bliver endnu mere udbredt på det tyske marked. Vi forventer, at tyske udstedere fremadrettet får mulighed for at udstede garanteret gæld med løbetider på op til fem år. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Tyskland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Tyskland på 'Outlook Stable' Tabel 11: Udstedelse under garantiordningen, Tyskland SDB-SICHERUNGS 6,700 (28%) 2 BAYERISCHE LNDBK 5,000 (21%) 1 COMMERZBANK AG 5,000 (21%) 1 IKB DEUT INDUSTR 4,000 (17%) 2 HSH NORDBANK AG 3,000 (13%) 1 I alt 23,700 (100%) 7 USA Den amerikanske ordning dækker via FDIC alle nye seniorgældsudstedelser, medmindre det udtrykkeligt fravælges. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet af garantiordningen. Udstedelse kan ske frem til og med 31. oktober 2009, og løbetiden skal være over 30 dage men maksimalt til 31. december Man har dog stillet forslag om at forlænge garantien op til 10 år, men dette er endnu ikke vedtaget. Vurdering: Den amerikanske model har som de fleste europæiske modeller den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det pålægger investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. En yderligere svaghed er, at de amerikanske udstedelser har en risikovægt på 20% trods garantien fra FDIC. Status: Ordningen er i vid udstrækning blevet benyttet. Samlet set er der indtil videre udstedt for 255,2 mia. euro (332,0 mia. dollars). Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater USA Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har USA på 'Outlook Stable' Tabel 12: Udstedelse under garantiordningen, USA Udsteder Volumen, mia. usd Antal udstedelser Bank of America 33,763 (20,4%) 15 General Electric, cap 28,185 (17,0%) 22 JPMorgan Chase 24,157 (14,6%) 12 Morgan Stanley 18,047 (10,9%) 14 Goldman Sachs 16,636 (10,0%) 12 Andre 45,187 (27,2%) 52 I alt 331,950 (100%) 127 Østrig Den østrigske ordning omfatter nyudstedelser af seniorgæld. Udstedelse er mulig indtil ultimo december og med muligheder for løbetider på op til fem år uden en nedre grænse. Seneste udløbsdato bliver således den 31. december Der er ingen begrænsninger på, hvilke valuta der kan udstedes i. For at kunne udstede under den østrigske ordning skal pågældende bank have licens til at drive bank i Østrig. Vurdering: Den østrigske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. På den positive side er udstedelsesvinduet relativt langt, og der er mulighed for at udstede femårige papirer. Status: Der er til dato udstedt for 9,75 mia. euro. Udstedelserne ligger på mellem 1 til 1,5 mia. euro i størrelse med løbetider på to til fem år. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Østrig Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Østrig på 'Outlook Stable' Tabel 13: Udstedelse under garantiordningen, Spanien OESTER VOLKSBK 2,000 (21%) 2 ERSTE GROUP 2,500 (26%) 2 KOMMUNALKREDIT 2,500 (26%) 2 RAIFF ZENTRALBK 2,750 (28%) 2 I alt 9,750 (100%) 8 side 7

8 Relevante links: Oversigt over garantiordninger (opdateret) Udstedelsesvindue og løbetider, grafisk Seneste analyser: Fitch skærper krav til covered bonds (12. marts 2009) S&P ændrer covered bond-ratings (17. februar 2009) side 8

9 DISCLOSURE Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner udgør ikke investeringsanalyser, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle i de finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Sådanne anbefalinger behandles som markedsføringsmateriale. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af stats- og realkreditobligationer Obligationsanbefaling Vores investeringsanalyser har typisk fokus på at isolere relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater (swaps, swaptioner, caps, floors osv.). I modsætning til outright-anbefalinger er der derfor ofte tale om både en købs- og en salgsanbefaling i vores investeringsanalyser. KØB: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. SÆLG: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Anbefaling om porteføljeallokering Vores anbefalinger tager udgangspunkt i en porteføljeinvestor (long-only-investor) med benchmark i danske stats- og realkreditobligationer. OVERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være større end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). NEUTRAL: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være på niveau med afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). UNDERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være mindre end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). Anbefalingsfordeling Fordelingen af Nykredit Markets direkte investeringsanbefalinger fra Research fremlagt inden for det seneste kvartal fremgår af vores Strategioversigt. Andelen af udstedere inden for hver kategori af investeringsanbefalinger, som Nykredit Bank A/S har udført væsentlige investeringsbanktransaktioner for i de foregående 12 måneder, er ligeledes angivet i Strategioversigten. Se Strategioversigten på nykreditmarkets.dk. Oplysninger om Nykredit Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet.

10 Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer og kan i sin egenskab heraf have positioner i danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til at sikre effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er forpligtede til at overdrage enhver henvendelse, der kan påvirke en investeringsanalyses objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen samt til compliancefunktionen. Medarbejdere i Nykredit Markets skal til enhver tid være opmærksomme på potentielle og aktuelle interessekonflikter mellem Nykredit Bank A/S og kunder, mellem kunderne indbyrdes og mellem medarbejderen på den ene side og Nykredit Bank A/S eller kunder på den anden side og skal bestræbe sig på at undgå interessekonflikter. Nykredit Bank A/S har udarbejdet en interessekonfliktpolitik om identificering, håndtering og oplysning om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel og ydelser med tilknytning hertil, som Nykredit Bank A/S udfører for kunder. Medarbejdere i Nykredit Markets er forpligtede til, såfremt de bliver bekendt med forhold, der kan udgøre en interessekonflikt, at videregive informationen til deres afdelingschef samt til Compliancefunktionen, der herefter afgør, hvordan situationen skal håndteres. Analyseafdelingerne i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingen Debt Capital Markets og er organiseret uafhængigt af og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Bank A/S' overordnede resultater, der omfatter indtægter fra investeringsbanktransaktioner, men modtager ikke bonus eller anden aflønning med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Personer, der er involverede i udarbejdelsen af investeringsanalyser, modtager ikke vederlag, som er knyttet til investeringsbanktransaktioner udført af selskaber i Nykredit koncernen. Dette materiale blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Vurderinger af danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i dette materiale. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante forudsætninger, er angivet i materialet. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Markedsfokus. Erhverv

Markedsfokus. Erhverv Markedsfokus Erhverv Uge 33 15. august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere