Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009"

Transkript

1 18. marts marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner garantierne hinanden, men der er væsentlige forskelle for investor Udstedelser omfattet af garantiordningerne i Frankrig og Danmark er strukturmæssigt de mest attraktive Af senioranalytiker Uffe K. Hansen, og analytiker Frederik Nordsborg, Et hastigt voksende marked i volumen og betydning Udviklingen i markedet for statsgaranteret bankgæld har oversteget alle forventninger. Den samlede udstedelse målt i kroner er siden oktober 2008 steget fra ingenting til over 2 trillioner (hhv. 200 mia. dollar, 120 mia. euro og 20 mia. pund). Markedsstørrelsen alene gør det derfor til et marked, der er særdeles relevant i den nuværende finansielle situation, foruden at markedet synes interessant som et alternativ til statsobligationsmarkedet. Parallelt med markedets voksende betydning har vi kunnet observere en vis konvergens imellem de forskellige landes ordninger, bl.a. som følge af retningslinjer udstukket af den Europæiske Kommission. Garantiordningernes omfang er tillige løbende blevet udvidet og forlænget. Figur 1: Spændudvikling for udvalgte landes obligationer Euro GGBD, YCS Ireland Portugal Austria Netherlands Denmark Sweden France Germany Dec08 Jan09 Feb09 Mar09 Markedet er imidlertid stærkt fragmenteret, ikke blot på lande men også målt på individuelle bankudstedelser inden for et givet land. Der er således ikke tale om en markedsstruktur, der er direkte sammenlignelig med statsobligationsmarkedet, men snarere et marked, der i struktur og i udstedelsesform kan sammenlignes med covered bonds-markedet. Vi vil i det følgende beskrive de enkelte landes ordninger for statsgaranteret bankgæld (GGBD) samt sætte fokus på forskelle og ligheder landene imellem. Karakteristika ved statsgaranteret bankgæld Det europæiske marked for GGBD'er har en række fælles karakteristika. Det vigtigste er ubetinget selve statsgarantien, der sikrer, at investor ultimativt vil få fyldestgjort sit krav, medmindre det utænkelige skulle ske at staten ikke er i stand hertil. Herudover mener vi, at der kan udpeges følgende ligheder imellem de europæiske landes GGBD'er: Rating er AAA - Undtagelserne er Spanien, Portugal og Grækenland. Irland har AAA rating men er på negativ watch. Strukturen er korte stående lån på op til tre år. - Flere lande er ved at indføre maksimal løbetid på fem år. Repobare i ECB i kategori IV. - Undtagelsen er Frankrig, der falder i kat. II. Risikovægt er 0, i henhold til de nationale finanstilsyn. - I USA vægter udstedte GGBD'er 20%. YCS for udvalgte GGBD fra europæiske lande. Kilde: Nykredit Markets, Bloomberg Den løbende udvikling i garantiordningerne har betydet, at vi har set strukturmæssig konvergens landene imellem. Fx bruger stort set alle lande i dag et fee-system, hvor udsteders betaling for garantien til staten er baseret på enten CDS-spænd eller rating inklusive et fast tillæg. Men selvom metoden grundlæggende er den samme, er betalingsstrukturerne forskellige fra land til land. side 1

2 Tabel 1: Standardløsningen i Europa Gældstype Garanti Kommentar Covered bonds Nej - Lån mod sikkerhed Nej - Indskud Ja Kun indskud op til euro Seniorgæld (GGBD) Ja Kun nyudstedelser af seniorgæld Efterstillet gæld og egenkapital Nej Mulighed for direkte statsindskud Ovenstående tabel viser udelukkende, hvad der er mest udbredt i Europa, og tabellen er ikke udtømmende. Kilde: Nykredit Markets Tabel 1 viser en simpel banks gældshierarki samt hvilke typer af gæld, der er garanteret i et gennemsnitligt europæisk land. Tabellen viser, at gældstypen GGBD er efterstillet andre gældstyper i tilfælde af default. Statsgarantien medfører, at hvis banken ikke er i stand til at honorere gældskrav, vil statsgarantien træde i stedet og overtage forpligtelserne på gælden. Men djævlen ligger som bekendt i detaljen, og efter vores mening kan dette være tilfældet i detaljerne omkring selve garantiordningen. En statsgaranti kan udformes på forskellige måder, og det er på ingen måde irrelevant, hvorledes den er skruet sammen. Vi har i Tabel 2 udvalgt en række parametre, hvor vi har rangordnet forskellige europæiske lande. Tabel 2: Landeforskelle ved default Skal krav gøres gældende Ja/Nej Af hvem Deadline for krav Renter i default periode FR Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant DK Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant SE Ja Trustee Ja? ES Ja Paying agent Ja? AU Ja Investor Ingen? GR Ja Investor Ingen? TY Ja Investor Ja Ja NL Ja Investor Ja Ja PO Ja Investor Ja? IR Ja Investor Ja? UK Ja Investor Ja? US Ja Investor Ja? Figuren rangordner lande i henhold til, hvor aktiv den enkelte investor skal være for at gøre sit krav gældende, om der er deadlines, og om investor bliver kompenseret for manglende rentebetalinger i default. Vi har sat fokus på, om investor behøver være aktiv i at forfølge sit krav, på deadlines samt på i hvor høj grad investor bliver godtgjort i tilfælde af forsinkede betalinger på renter og hovedstol i tilfælde af default. Det er tydeligt, at Danmark og Frankrig skiller sig markant ud. Yderligere forskelle landene imellem kommer til udtryk ved den samlede udstedte mængde samt hvilke spænd, der er udstedt til, se Figur 1. Figur 1: Statsgaranterede euro benchmark-udstedelser Mia. euro Udstedt mængde Swapspænd Maks, h.a. Median, h.a. Min, h.a. FR NL TY SE DK ES 100 Figuren viser spændniveauer mod mid-swap på udstedelsestidspunktet samt udstedt volumen. Figuren viser udvalgte euro benchmarkudstedelser for statsgaranteret bankgæld udstedt siden ultimo oktober. Kilde: Nykredit Markets, Bloomberg Det samlede marked er i dag præget af mange relativt små udstedelser og serier sammenlignet med statsobligationsmarkedet. Likviditet i det sekundære marked er derfor begrænset, og markedet er derfor i stor grad prissat efter, hvad der kommer af udstedelser i det primære marked. Vinduet for udstedelse af GGBD'er i det meste af Europa er til og med udløb af Er der på dette tidspunkt sket en normalisering, må det forventes, at markedet i stor stil ændrer karakter, og GGBD papirerne kan meget vel gå hen og blive endnu mere eftertragtede end i dag grundet deres relativt høje spænd til statsobligationer. De mange små serier samt det uhomogene marked taler dog ligeledes for, at GGBD'er i stor grad er et 'buy-and-hold'-papir. Lande som Danmark og Irland har allerede i dag mulighed for udstedelse af GGBD'er til langt ind i EU-Kommissionen har i sine retningslinjer sat ultimo 2009 som slutdato på landenes garantiordninger. Er markedsvilkår uændret mod slutningen af året, forventer vi en forlængelse af de respektive ordninger. Usikkerhederne til trods kan vi dog konstatere, at markedet i dag har en størrelse, der gør, at det vil leve videre i et pænt stykke tid fremover Kilde: Nykredit Markets side 2

3 Danmark Den danske stat garanterer gennem selskabet Finansiel Stabilitet alle nye og eksisterende simple gældsfordringer udstedt af medlemmer af Det Private Beredskab (se medlemslisten her). Garantien er betalt via medlemskab og gælder frem til 1. oktober Derefter har udsteder mulighed for at tilkøbe yderligere statsgaranti frem til 1. januar 2013, såfremt den maksimale løbetid på udstedelsen er tre år. Det 100% statsejede selskab Finansiel Stabilitet administrerer statsgarantiordningen. I praksis betyder ordningen, at finansielle institutter med solvensproblemer bliver overført til selskabet Finansiel Stabilitet, hvor forretningen videreføres enten med henblik på salg eller afvikling. Finansiel Stabilitet overtager og viderefører automatisk forpligtelserne i det overførte selskab, og investor behøver ikke foretage sig noget. Vurdering: Den danske model med et statsligt selskab som administrator af garantiordningen anser vi for at være hensigtsmæssig for investorer, da man undgår den bureaukratiske proces, der kan opstå i en default-situation. Rettidig betaling er dermed sikret. I forhold til andre europæiske lande kan det være en konkurrencemæssig begrænsning, at den maksimale løbetid på udstedelser er tre år. Efter den 1. oktober 2010 kan der mod betaling opnås statsgaranti på nyudstedelser løbende frem til 1. januar Løbetider kan dog stadig maksimalt være tre år. Status: Efter statsgarantiens ikrafttræden er der udstedt 9,7 mia. euro fordelt på forskellige valutaer og løbetider. Hovedparten af udstedelsen har været i euro. Mange mindre pengeinstitutter har benyttet sig af ordningen, men langt den overvejende volumen (90%) kommer fra få udstedere. De fleste udstedelser udløber inden 1. oktober Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Danmark Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Danmark på 'Outlook Tabel 3: Udstedelse under garantiordningen, Danmark DANSKE 5,542 (57%) 26 NYKREDIT 1,557 (16%) 6 NORDEA 1,500 (16%) 1 Andre 1,060( 11%) 19 I alt 9,659 (100%) 52 90% af volumen kommer fra de 3 største udstedere. Finland Den finske stat garanterer alle nyudstedelser fra banker og realkreditinstitutter, såfremt udsteder specifikt tilkøber dette. Den finske ordning kræver således, at udsteder betaler for at opnå statsgaranti. Prisen for statsgarantien er afhængig af, hvilken aktivklasse der er tale om. Ordningen omfatter tre aktivklasser: - short debt (90 dage til 12 måneder) - medium debt (over 1 år) - covered bonds (løbetider op til fem år) Garantiordningen omfatter udstedelser foretaget i perioden frem til 30. april 2009, og som maksimalt har en løbetid på tre år, undtagen covered bonds, som må have løbetider på op til fem år. Vurdering: Som et af de få lande i Europa åbner den finske model op for, at covered bonds kan omfattes af ordningen. Løbetider kan maksimalt være på fem år. Status: Selvom ordningen udløber ultimo april 2009, er den ikke i nævneværdigt omfang blevet udnyttet, og vi forventer, at ordningen forlænges, så den kommer på linje med resten af de europæiske ordninger (31. december 2009). Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Finland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Finland på 'Outlook Frankrig Den franske garantistruktur adskiller sig en del fra øvrige europæiske tiltag. I Frankrig har man oprettet et selskab (SFEF), hvor finansielle institutioner mod betaling kan optage lån mod krav om at stille aktiver som sikkerhed. Lånet konstrueres ved, at SFEF udsteder statsgaranteret seniorgæld og videresender regningen herfor til den finansielle institution. Garantiordningen omfatter således ikke direkte bankernes egne udstedelser men virker nærmere som en stor repo-facilitet. SFEF ejes af staten (34%) og syv franske banker (66%). Kun seniorgæld udstedt af SFEF er statsgaranteret, og løbetiden på disse udstedelser er maksimalt fem år. Udstedelse kan ske i perioden frem til 31. december Den sikkerhed, den finansielle institution skal stille til rådighed over for SFEF, kan omfatte: - franske realkreditlån - garanterede franske realkreditlån - lån til lokale myndigheder, højt-ratede virksomheder eller forbrugere Vurdering: Sammenlignet med andre strukturer er den franske mindre gennemskuelig mht., hvad den bagvedliggende sikkerhed kan være. Dette bliver dog mere end kompenseret af, at strukturen har medført oprettelsen af et nyt institut med en tydelig identificerbar statsgaranti tilknyttet. Den franske struktur har den fordel, at investor ikke skal bekymre sig i default-situationer, da betalingerne alene sker gennem det statsgaranterede SFEF. Det side 3

4 er således SFEF, der skal gøre krav gældende over for bagvedliggende udstedere. Status: Det franske marked er det næststørste efter Storbritannien. SFEF er dog klart den største enkeltudsteder. Den specielle franske struktur har betydet, at franskmændene har vist sig billigere end alle andre sammenlignelige lande. Samlet er der udstedt 43,6 mia. euro af SFEF fordelt på relativt få udstedelser. SFEF har udstedt de største serier til dato. Vurdering: Den hollandske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Ordningen er blevet anvendt af flere markedsaktører, og indtil videre er der udstedt ca. 25,5 mia. euro under ordningen. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Holland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Holland på 'Outlook Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Frankrig Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Frankrig på 'Outlook Tabel 4: Udstedelse under garantiordningen, Frankrig SFEF 43,578 (100%) 9 Tabel 5: Udstedelse under garantiordningen, Holland ING BANK NV 16,268 (64%) 7 SNS BANK 3,600 (14%) 2 LEASEPLAN 2,700 (11%) 2 NIBC BANK NV 2,900 (11%) 2 I alt 25,468 (100%) 13 Grækenland Den græske ordning statsgaranterer mod betaling alle nyudstedelser af seniorgæld fra græske banker. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet. Garantien stilles af enten den græske stat eller af den græske centralbank. Udstedelse under garantiordningen er mulig frem til og med 31. december 2009, og løbetiderne skal være mellem tre måneder og tre år. Vurdering: Den græske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende mod den pågældende udsteder. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Ordningen er endnu ikke blevet benyttet. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Grækenland A1/A-/A. Samtlige ratingbureauer har Grækenland på 'Outlook Holland Den hollandske ordning omfatter nyudstedelser af seniorgæld fra banker med 'betydelige' bankforretninger i Holland. Udstedelsesperioden løber frem til og med 31. december 2009, og løbetiden må maksimalt være tre år og minimum tre måneder. Garantien er gældende frem til og med 31. december Ordningen omfatter kun udstedelser i EUR, GBP og USD. Irland Den irske ordning omfatter de fleste gældstyper ubetinget. Yderligere dækker den både eksisterende og fremtidige udstedelser. Udstedelsesvinduet for gæld, der omfattes af garantien, løber til og med 29. september Gæld med løbetider udover 29. september 2010 vil ikke være omfattet af statsgarantien efter denne dato. Under den irske ordning er både covered bonds, ansvarlig kapital (Lower Tier 2) samt seniorgæld omfattet. Vurdering: Den irske struktur er meget enkel i den forstand, at gæld, ny som gammel, er dækket frem til og med den fastlagte skæringsdato 29. september Tillige er det irske marked nemt at gå til, da det i princippet er alle væsentlige gældstyper, der er dækket af garantien. Det er dog en væsentlig ulempe, at papirerne underlagt ordningen har en relativt kort løbetid sammenlignet med resten af Europa. En yderligere ulempe er ved default, hvor det er investor selv, der skal gøre sit krav gældende. Status: Deadline for udstedelse er blandt de længste i Europa, men løbetiden for udstedelserne er blandt de korteste. Vi forventer, at de irske banker får mulighed for at tilkøbe sig garantier på udstedelsesniveau ud over garantiens udløb for at ligestille de irske banker med de øvrige europæiske lande. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Irland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Irland på 'Outlook Negativ'. side 4

5 Tabel 6: Udstedelse under garantiordningen, Irland BANK OF IRELAND 2,202 (27%) 14 ALLIED IRISH BKS 2,136 (27%) 5 ANGLO IRISH BANK 1,964 (24%) 8 IRISH LIFE & PER 1,385 (17% 3 IRISH NATIONWIDE 352 (4% 1 I alt 8,038 (100%) 31 Norge Der er til dato ikke offentliggjort nogen norsk garantipakke omfattende seniorgæld. Den Norske Central Bank (Norges Bank) har dog oprettet en swap-facilitet for norske covered bonds. Under aftalen kan norske banker i en aftalt periode swappe covered bonds mod statsgældsbeviser/-obligationer, som bankerne formodes herefter frit at kunne disponere over. Aftalen har et loft på samlet 350 mia. norske kroner. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Norge Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Norge på 'Outlook Portugal Den portugisiske ordning statsgaranterer mod betaling alle nyudstedelser af seniorgæld fra kreditinstitutioner i Portugal. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet. Udstedelse under garantiordningen er mulig frem til og med 31. december 2009 og løbetiden må maksimalt være tre år. I særlige tilfælde kan der tillades en løbetid på op til fem år. I tilfælde, hvor garantien bliver anvendt, forbeholder staten sig ret til at indsætte en midlertidig direktør i den omfattede institution. Vurdering: Den portugisiske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende mod den pågældende udsteder. Dette kan være uhensigtmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Ordningen er kun benyttet i mindre grad. Der er p.t. udstedt ca. 4,3 mia. euro. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Portugal Aa2/A+/AA. Samtlige ratingbureauer har Portugal på 'Outlook Tabel 7: Udstedelse under garantiordningen, Portugal BANCO COM PORTUG 1,500 (35%) 1 BANCO ESPIRITO 1,500 (35%) 1 CAIXA GERAL DEPO 1,250 (29%) 1 BANCO ALVES RIBE 25 (0,5%) 1 I alt 4,275 (100%) 4 Spanien Den spanske struktur giver de spanske banker mulighed for at tilkøbe en statsgaranti på seniorgældsudstedelser. Kun nyudstedelser er omfattet af ordningen, og kun udstedelser i perioden frem til 1. juli 2009 er indtil videre omfattet. Løbetiderne kan være mellem tre måneder og tre år. Undtagelsesvis kan Finansministeriet tillade løbetider på op til fem år efter konsultation med den spanske nationalbank. Vurdering: Strukturen er relativt enkel. Enten tilkøber man garantien, eller også gør man ikke. Ulempen er, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Deadline for udstedelse er kortere end i de fleste store lande i Europa. Vi forventer derfor at se en forlængelse heraf til ultimo I Spanien har vi indtil nu kun set ganske få udstedelser, og markedet er målt på volumen også i den lave ende, landets størrelse taget i betragtning. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Spanien Aaa/AA+/AAA. Samtlige ratingbureauer har Spanien på 'Outlook Bemærk at Standard & Poor's er det eneste ratingbureau, der har nedjusteret Spanien. Tabel 8: Udstedelse under garantiordningen, Spanien CAJA MADRID 2,000 (24%) 1 LA CAIXA 2,000 (24%) 1 BANKINTER SA 1,500 (18%) 1 CAIXA CATALUNYA 1,500 (18%) 1 CAIXANOVA 1,000 (12%) 1 BANCAJA 200 (2%) 1 I alt 8,200 (100%) 6 side 5

6 Storbritannien Den britiske ordning fungerer ved, at der kan tilkøbes garanti på den enkelte udstedelse. Omfattede gældstyper er udelukkende seniorgæld, og der kan udstedes under ordningen til og med den 31. december Ordningen er for nylig blevet forlænget (oprindeligt 9. april 2009), og forlængelsen afventer godkendelse af EU-Kommissionen. Løbetiden for udstedelser er maksimalt tre år, men det er muligt for institutter, der deltager i ordningen, at få rullet garanteret gæld frem til ultimo april Vurdering: Strukturen er enkel, og det er op til den enkelte udsteder at vælge, om en given udstedelse skal omfattes af garantien, mod så at betale det aftalte fee til staten. Strukturen i markedet medfører, at alle udstedelser ikke udløber samtidig, da udstedelse principielt kan fortsætte indtil Ulempen er, at investor selv skal gøre krav gældende ved default. Status: Udstedelsesaktiviteten i Storbritannien har været stor, og EU-Kommissionens godkendelse af en forlængelse af ordningen burde være en formsag vurderet på ordninger i resten af Europa. Der er i alt udstedt lidt over 75 mia. euro, hvoraf 38,1 mia. euro er udstedt i GBP (35,3 mia. GBP). Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Storbritannien Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Storbritannien på 'Outlook Vurdering: Den svenske ordning er en af de længste mht. løbetider og giver dermed de svenske finansielle institutioner gode muligheder for at reducere refinansieringsrisici. Statsgarantien er givet direkte til udsteder, og i tilfælde af default er det udelukkende en Trustee repræsenterende investorerne, der kan gøre krav gældende. Kun i tilfælde, hvor Trustee'en ikke opfylder sine forpligtelser, eller en sådan ikke er udpeget, står det investor frit selv at forfølge sit krav mod staten. Status: Udstedelsesvinduet i Sverige er indtil videre åbent til ultimo april. På lige fod med andre ordninger, der ikke løber til udgangen af 2009, ser vi stor sandsynlighed for, at ordningen bliver forlænget. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Sverige Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Sverige på 'Outlook Stable' Tabel 10: Udstedelse under garantiordningen, Sverige SWEDBANK AB 12,150 (93%) 43 SWED HOUSING FIN 694 (5%) 5 VOLVOFINANS 269 (2%) 4 I alt 13,112 (100%) 52 Tabel 9: Udstedelse under garantiordningen, Storbritannien ROYAL BK SCOTLND 32,245 (43%) 38 LLOYDS TSB BANK 15,973 (21%) 24 BARCLAYS BK PLC 13,845 (18%) 18 BANK OF SCOTLAND 8,695 (12%) 8 NATIONWIDE BLDG 1,622 (2%) 1 CLYDESDALE BANK 1,351 (2%) 2 YORKSHRE BLD SOC 811 (1%) 1 STANDARD LIFE 541 (1%) 1 TESCO PERSONAL 243 (0,3%) 1 RTHSCLDS CON FIN 70 (0,1%) 1 I alt 75,395 (100%) 95 Sverige I Sverige har man valgt at give mulighed for at tilkøbe statsgaranti på nyudstedelser af både seniorgæld og covered bonds. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet. Udstedelse under garantiordningen er mulig frem til 30. april 2009, og garantien gælder for seniorgæld frem til 30. april 2012 og for covered bonds frem til 30. april Løbetiden for seniorgæld må ikke overstige tre år, mens løbetiden for covered bonds ikke må overstige fem år. Tyskland Den tyske garantiordning virker ved, at man har oprettet et statsejet selskab (SoFFin), som mod betaling giver statsgaranti til seniorgæld udstedt i perioden frem til 31. december Alene nye seniorgældsudstedelser omfattes af garantien, og løbetiden på udstedelserne må maksimalt være tre år (man overvejer fem). Pfandbriefe er ikke omfattet, men den tyske regering har udtalt, at man hurtigt ville kunne gøre aktivklassen til en del af ordningen, hvis det bliver nødvendigt. Vurdering: Den tyske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det kan pålægge investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. Status: Det tyske marked har været nogen tid om at komme op i omdrejninger, men udstedelsen i dag er blandt de væsentligste i Europa med en størrelse på ca. 23,7 mia. euro. Ændringer i ratingmetoder fra S&P og Fitch har gjort covered bond-markedet mere volatilt, og vi forventer nedjusteringer af flere programmer, der er i farezonen. Muligheden for udstedelse af garanteret bankgæld har presset de få tilbageværende covered bond- side 6

7 udstedere længere ud på kurven. Med åbning for udstedelse af GGBD'er på op til fem år vil vi se endnu færre covered bondsudstedelser. Samlet set vil tiltagene føre til, at udstedelsen af GGBD'er bliver endnu mere udbredt på det tyske marked. Vi forventer, at tyske udstedere fremadrettet får mulighed for at udstede garanteret gæld med løbetider på op til fem år. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Tyskland Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Tyskland på 'Outlook Stable' Tabel 11: Udstedelse under garantiordningen, Tyskland SDB-SICHERUNGS 6,700 (28%) 2 BAYERISCHE LNDBK 5,000 (21%) 1 COMMERZBANK AG 5,000 (21%) 1 IKB DEUT INDUSTR 4,000 (17%) 2 HSH NORDBANK AG 3,000 (13%) 1 I alt 23,700 (100%) 7 USA Den amerikanske ordning dækker via FDIC alle nye seniorgældsudstedelser, medmindre det udtrykkeligt fravælges. Eksisterende udstedelser er ikke omfattet af garantiordningen. Udstedelse kan ske frem til og med 31. oktober 2009, og løbetiden skal være over 30 dage men maksimalt til 31. december Man har dog stillet forslag om at forlænge garantien op til 10 år, men dette er endnu ikke vedtaget. Vurdering: Den amerikanske model har som de fleste europæiske modeller den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da det pålægger investor omkostninger, og endvidere er der ingen garanti for, at betalingerne vil falde rettidigt. En yderligere svaghed er, at de amerikanske udstedelser har en risikovægt på 20% trods garantien fra FDIC. Status: Ordningen er i vid udstrækning blevet benyttet. Samlet set er der indtil videre udstedt for 255,2 mia. euro (332,0 mia. dollars). Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater USA Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har USA på 'Outlook Stable' Tabel 12: Udstedelse under garantiordningen, USA Udsteder Volumen, mia. usd Antal udstedelser Bank of America 33,763 (20,4%) 15 General Electric, cap 28,185 (17,0%) 22 JPMorgan Chase 24,157 (14,6%) 12 Morgan Stanley 18,047 (10,9%) 14 Goldman Sachs 16,636 (10,0%) 12 Andre 45,187 (27,2%) 52 I alt 331,950 (100%) 127 Østrig Den østrigske ordning omfatter nyudstedelser af seniorgæld. Udstedelse er mulig indtil ultimo december og med muligheder for løbetider på op til fem år uden en nedre grænse. Seneste udløbsdato bliver således den 31. december Der er ingen begrænsninger på, hvilke valuta der kan udstedes i. For at kunne udstede under den østrigske ordning skal pågældende bank have licens til at drive bank i Østrig. Vurdering: Den østrigske model har den ulempe, at statsgarantien gives direkte til udsteder, hvorfor investor i tilfælde af default selv skal gøre krav gældende. På den positive side er udstedelsesvinduet relativt langt, og der er mulighed for at udstede femårige papirer. Status: Der er til dato udstedt for 9,75 mia. euro. Udstedelserne ligger på mellem 1 til 1,5 mia. euro i størrelse med løbetider på to til fem år. Rating: Moody's, Standard & Poor's og Fitch rater Østrig Aaa/AAA/AAA. Samtlige ratingbureauer har Østrig på 'Outlook Stable' Tabel 13: Udstedelse under garantiordningen, Spanien OESTER VOLKSBK 2,000 (21%) 2 ERSTE GROUP 2,500 (26%) 2 KOMMUNALKREDIT 2,500 (26%) 2 RAIFF ZENTRALBK 2,750 (28%) 2 I alt 9,750 (100%) 8 side 7

8 Relevante links: Oversigt over garantiordninger (opdateret) Udstedelsesvindue og løbetider, grafisk Seneste analyser: Fitch skærper krav til covered bonds (12. marts 2009) S&P ændrer covered bond-ratings (17. februar 2009) side 8

9 DISCLOSURE Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner udgør ikke investeringsanalyser, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle i de finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Sådanne anbefalinger behandles som markedsføringsmateriale. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af stats- og realkreditobligationer Obligationsanbefaling Vores investeringsanalyser har typisk fokus på at isolere relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater (swaps, swaptioner, caps, floors osv.). I modsætning til outright-anbefalinger er der derfor ofte tale om både en købs- og en salgsanbefaling i vores investeringsanalyser. KØB: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. SÆLG: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Anbefaling om porteføljeallokering Vores anbefalinger tager udgangspunkt i en porteføljeinvestor (long-only-investor) med benchmark i danske stats- og realkreditobligationer. OVERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være større end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). NEUTRAL: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være på niveau med afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). UNDERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være mindre end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). Anbefalingsfordeling Fordelingen af Nykredit Markets direkte investeringsanbefalinger fra Research fremlagt inden for det seneste kvartal fremgår af vores Strategioversigt. Andelen af udstedere inden for hver kategori af investeringsanbefalinger, som Nykredit Bank A/S har udført væsentlige investeringsbanktransaktioner for i de foregående 12 måneder, er ligeledes angivet i Strategioversigten. Se Strategioversigten på nykreditmarkets.dk. Oplysninger om Nykredit Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet.

10 Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer og kan i sin egenskab heraf have positioner i danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til at sikre effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er forpligtede til at overdrage enhver henvendelse, der kan påvirke en investeringsanalyses objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen samt til compliancefunktionen. Medarbejdere i Nykredit Markets skal til enhver tid være opmærksomme på potentielle og aktuelle interessekonflikter mellem Nykredit Bank A/S og kunder, mellem kunderne indbyrdes og mellem medarbejderen på den ene side og Nykredit Bank A/S eller kunder på den anden side og skal bestræbe sig på at undgå interessekonflikter. Nykredit Bank A/S har udarbejdet en interessekonfliktpolitik om identificering, håndtering og oplysning om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel og ydelser med tilknytning hertil, som Nykredit Bank A/S udfører for kunder. Medarbejdere i Nykredit Markets er forpligtede til, såfremt de bliver bekendt med forhold, der kan udgøre en interessekonflikt, at videregive informationen til deres afdelingschef samt til Compliancefunktionen, der herefter afgør, hvordan situationen skal håndteres. Analyseafdelingerne i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingen Debt Capital Markets og er organiseret uafhængigt af og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Bank A/S' overordnede resultater, der omfatter indtægter fra investeringsbanktransaktioner, men modtager ikke bonus eller anden aflønning med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Personer, der er involverede i udarbejdelsen af investeringsanalyser, modtager ikke vederlag, som er knyttet til investeringsbanktransaktioner udført af selskaber i Nykredit koncernen. Dette materiale blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Vurderinger af danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i dette materiale. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante forudsætninger, er angivet i materialet. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres 22. juni 2011 Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres OC skal øges fra 10,1% til 18% for at bevare Moody's Aaa rating i kapitalcenter S Den manglende OC svarer umiddelbart til 35-40

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer 24. marts 2011 Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer God buffer i konverterbare obligationer via høje volatiliteter og OAS Lukkeeffekter og mulighed for tilbagekøb bør understøtte lange 4%-obligationer

Læs mere

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009 27. februar 2009 27. februar 2009 Kommentar Indeksobligationer Opadgående pres på inflationen Køb amerikanske TIPS Sælg engelske Gilts og franske OATie Italienske BTP og græske GGP er ramt af illikviditet

Læs mere

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK)

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) 7. oktober 2011 Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) Genoplivning af ECB's opkøbsprogram understøtter euro covered bonds I nordisk regi er danske RTL'er aggressivt

Læs mere

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres?

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres? Investeringsanalyse 16.september2013 Danskerealkreditobligationer Hvorskaloktoberterminengenplaceres? MarkanteOAS-stigningerikonverterbarekontramerestabileOASpårentetilpasningsobligationer KonverterbarehargodbufferibådevolatiliteterogOAS

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 25. august 2008 25. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Roskilde Bank overtages af Nationalbanken og Det Private Beredska edskab Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk,

Læs mere

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008 29. september 2008 29. september 2008 Credit flash flash - investeringsana analyse Kalvebod Serie I Af senioranalytiker, Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Bonusbanken sammenlægges med Vestjysk

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008 30. juli 2008 30. juli 2008 Credit flash flash - investering steringsanalyse Kalvebod og Roskilde Bank Af Senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Roskilde Banks kapitalbeviser indgår

Læs mere

Realkreditobligationer Køb 3-5-årige RTL-obligationer

Realkreditobligationer Køb 3-5-årige RTL-obligationer 9. november 2011 Realkreditobligationer Køb 3-5-årige RTL-obligationer Attraktive spændniveauer mod både danske statsobligationer og swaps efter spændudvidelser Prissætning påvirket af risiko for stor

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 28. august 2008 28. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Kalvebod Serie I og II Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Delvis førtidsindfrielse indfrielse

Læs mere

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI 10. november 2009 Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI Lille kursfølsomhed på indeksobligationer Positiv bias på BEI Ny kursliste og udvidelse af nøgletalsfil Af chefanalytiker Michael

Læs mere

RTL-obligationer. 12. november 2010

RTL-obligationer. 12. november 2010 12. november 2010 RTL-obligationer Mellemlange RTL-obligationer igen attraktive mod danske stater Rigelig likviditet fra kuponer, udløb og indfrielser tilgår kronemarkedet frem til januar Færre end ventet

Læs mere

Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning

Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning 9. juli 2014 Investeringsanalyse Chefanalytiker Geert Ditlev Kunde, gedi@nykredit.dk, 44 55 11 08 og chefanalytiker Michael Liebak,

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt.

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt. 13. maj 2008 13. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse TDC har r fastholdt stabil høj indtjeningsmargin i 1. kvartal 2008 Af senioranalytiker Thomas Storgaard, tsto@nykredit.dk, 44 55 18 97

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Tyskland Væksten kommer ned i gear

Tyskland Væksten kommer ned i gear 24. september 21 Tyskland Væksten kommer ned i gear Ifo og PMI peger i hver sin retning i september Eksportvæksten halveres, og efterspørgslen fra udlandet udgør en stor risiko Det private forbrug er kommet

Læs mere

Kommentar. Pengemarkedet i bedring. 4. maj maj 2009

Kommentar. Pengemarkedet i bedring. 4. maj maj 2009 4. maj 2009 4. maj 2009 Kommentar Pengemarkedet i bedring EUR-pengemarkedet i bedring DKK-pengemarkedet hårdere ramt Cibor/Euribor-spændet over 130bp Fortsat et stykke vej mod normalisering Af senioranalytiker

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Kommentar. Negative outlook på nordiske banker - konsekvenser for covered bonds. 25. juni juni 2009

Kommentar. Negative outlook på nordiske banker - konsekvenser for covered bonds. 25. juni juni 2009 25. juni 2009 25. juni 2009 Kommentar Negative outlook på nordiske banker - konsekvenser for covered bonds Negativt outlook fra Moody's kan ramme covered bonds Strength-ratings nedjusteres med 1-2 notches

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Solvens II: Nye prøveberegninger (QIS5d)

Solvens II: Nye prøveberegninger (QIS5d) 9. april 200 Solvens II: Nye prøveberegninger (QIS5d) Kapitalkrav for spændrisiko lempes for AAA, men øges for A og lavere Ikke-ratede obligationer kan anvende udstederrating (fx indeksobligationer og

Læs mere

Kommentar. Finansfokus: Muligheder i EUR-stater. 24. april 2009. 24. april 2009

Kommentar. Finansfokus: Muligheder i EUR-stater. 24. april 2009. 24. april 2009 24. april 29 24. april 29 Kommentar Finansfokus: Muligheder i EUR-stater Markedet efterspørger i stor stil statsgaranti EUR-statsobligationer giver mulighed for statsgaranteret eksponering Generel anbefaling

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Det lysner i Norge. 28. september 2009

Det lysner i Norge. 28. september 2009 28. september 2009 Det lysner i Norge Det har været et godt forår og sommer for norsk økonomi Arbejdsmarkedet er i fremgang, og privatforbruget stiger Boligpriserne stiger Risiko for større end forventet

Læs mere

Solvens II: Revision af stresstest (QIS5e)

Solvens II: Revision af stresstest (QIS5e) 3. februar 200 Solvens II: Revision af stresstest (QIS5e) Mindre negativt for dansk realkredit end ventet dog stadig en stramning for L&P Volatilitets- og spændrisiko er kommet for at blive Størst lettelse

Læs mere

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen Rune Kristensen Nykredit Markets November 2007 1 En tur i helikopter 30 25 OAS, swap Danmark, konverterbar kurs 96 EUR 100.000 500 20 400 15 10 5 0 Spanien

Læs mere

Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit

Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit 10. juni 2011 Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit Kapitalcentre med mange rentetilpasningslån straffes Risiko for nedjustering af nuværende covered bond-ratings JCB'er nedjusteres yderligere,

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Kommentar. Stabilisering i CHF/DKK

Kommentar. Stabilisering i CHF/DKK 31. august 2009 31. august 2009 Kommentar Stabilisering i CHF/DKK SNB's valutapolitik har lagt loft over CHF/DKK-kursen Fortsat begrænset risikovillighed vil begrænse svækkelse året ud men CHF vil svækkes

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Euroområdet. Fornyet uro i Grækenland. 15. december 2009

Euroområdet. Fornyet uro i Grækenland. 15. december 2009 15. december 2009 Euroområdet Fornyet uro i Grækenland Grækenland udgør en tikkende bombe Manglende troværdighed udgør et stort problem for de græske politikere De annoncerede tiltag er ikke tilstrækkelige

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Credit flash. 15. august august 2008

Credit flash. 15. august august 2008 15. august 2008 15. august 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse TDC har fastholdt stabil høj indtjeningsmargin i 1. halvår h 2008 Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 16. april 2008 16. april 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Nordiske banker: Tier 1-kapital Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund Jensen, jbj@nykreditt.dk 44551123 117bp over stat til

Læs mere

Youwalkaway.com. - investerin. investeringsanalyse. 22. august 2008

Youwalkaway.com. - investerin. investeringsanalyse. 22. august 2008 22. august 2008 Youwalkaway.com - investerin investeringsanalyse Af Ole Trøst Nissen, Head of Credit Research, otn@nykredit.dk, 44 55 18 66 Boligprisfald i USA betyder acceleration i bankernes tab Subprime-krisen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Euroområdet. Brikkerne falder på plads. 5. december 2011

Euroområdet. Brikkerne falder på plads. 5. december 2011 5. december 2011 Euroområdet Brikkerne falder på plads Merkels drejebog kørerefter planen Reformpakker fra Italien og Spanien baner vejen Vigtige afgørelser venter på topmødet sidst på ugen ECB sætter

Læs mere

Kommentar. S&P ændrer covered bond-ratings. 17. februar februar 2009

Kommentar. S&P ændrer covered bond-ratings. 17. februar februar 2009 17. februar 2009 17. februar 2009 Kommentar S&P ændrer covered bond-ratings 60% af AAA covered bonds nedjusteres med S&P-forslag Stærkt signal for danske realkreditobligationer (SDO/SDRO/RO) som ventes

Læs mere

Kommentar. Ny situation i CHF :20: :00: :40: 13.

Kommentar. Ny situation i CHF :20: :00: :40: 13. 13. marts 2009 13. marts 2009 Kommentar Ny situation i CHF Intervention fra SNB ændrer på afgørende vis dynamikken i CHF CHF/DKK kan forventes at møde solid modstand over 5 kroner pga. udsigten til fornyet

Læs mere

Credit flash - invester

Credit flash - invester 22. februar 2008 22. februar 2008 Credit flash - invester investering ingsanalyse Regionale og lokale pengeinstitutter kommentarer til årsregnskaberne for 2007 Af senioranalytiker Jeanette jørnlund Jensen,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Statsobligationer. Covered bonds Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017

Statsobligationer. Covered bonds Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017 Statsobligationer Covered bonds Køb 4% DGB 2019 vs. 8% Bahamas 2017 Det spanske marked står foran store udfordringer Der er stadig et pickup at hente i Norden Vi er negative på randlandene Af senioranalytiker

Læs mere

Kommentar. Ledigheden i nyt territorium. 14. juni 2007. 14. juni 2007

Kommentar. Ledigheden i nyt territorium. 14. juni 2007. 14. juni 2007 1. juni 007 1. juni 007 Kommentar Ledigheden i nyt territorium Arbejdsmarkedet strammer til, ledigheden falder Langt op til lønstigningerne fra 000-opsvinget ECB stopper ved,50 til december Af Morten Hessner,

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Kommentar. Pengepolitikken virker. 6. maj maj 2009

Kommentar. Pengepolitikken virker. 6. maj maj 2009 6. maj 2009 6. maj 2009 Kommentar Pengepolitikken virker Bankernes udlånsrenter følger ECB's rentenedsættelser Fortsat pæn udlånsvækst, men der er en opbremsning i gang Pengepolitikken virker, hvilket

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Kommentar. Finansfokus

Kommentar. Finansfokus 18. maj 2006 18. maj 2006 Kommentar Finansfokus Stigende global risikoaversion understøtter CHF Vi fastholder CHF-prognosen på 4,85 på et års sigt Fast DKK/variabel CHF-swap attraktivt i kølvandet på de

Læs mere

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

Danmark Skift i låntageradfærd regnes ind i boligpriserne

Danmark Skift i låntageradfærd regnes ind i boligpriserne 17. november 2010 Danmark Skift i låntageradfærd regnes ind i boligpriserne Over 50% af låntagerne valgte fastforrentede lån i 3. kvartal 2010 Ledigheden udgør fortsat en udfordring i 2011 Prisvæksten

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

ktivallok Virksomhedsobligationer stering ringsan 26. september september 2008

ktivallok Virksomhedsobligationer stering ringsan 26. september september 2008 26. september 8 29. september 8 Fra Aktiv ktivallok allokering ing - invest stering ringsan analyse Virksomhedsobligationer Af kreditanalysechef Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44 55 18 66 Vi ændrer

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Forårstegn i global økonomi

Forårstegn i global økonomi 8. marts 2012 Forårstegn i global økonomi Globalt opsving undervejs Fundamentet i amerikansk økonomi styrket ECB har forhindret dyb recession i euroområdet Reformer i Italien virker overbevisende mens

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk 20. november 2009 Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk Gældskvoten i euroområdet har kurs mod 100% af BNP Men gælden stiger også hastigt i USA og Storbritannien Stabilitets- og Vækstpagten

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 10. september 2008 10. september 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Kalvebod Serie III - opdateret Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Den indikative kurs

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Kommentar. Finanspakke på vej. 28. oktober oktober 2008

Kommentar. Finanspakke på vej. 28. oktober oktober 2008 28. oktober 2008 28. oktober 2008 Kommentar Finanspakke på vej Faldende swaprenter og stigende realkreditspænd øger sandsynligheden for indgreb Udsigt til lempelse af trafiklys- og solvensberegninger Statslige

Læs mere

Realkreditobligationer: Ny regulering, nye priser

Realkreditobligationer: Ny regulering, nye priser 12. maj 2010 Realkreditobligationer: Ny regulering, nye priser Ændret regulering medfører ny markedsligevægt Krav til kurstilpasning proportional med spændvarighed Lange floaters, CF-obligationer og lange

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Solvens II: Øget risiko på realkreditobligationer

Solvens II: Øget risiko på realkreditobligationer 4. december 2009 Solvens II: Øget risiko på realkreditobligationer Nye prøveberegninger fra CEIOPS varsler svære tider for konverterbare og CF-obligationer Strengt kapitalkrav for volatilitets- og kreditrisiko

Læs mere

Aktieoptur. med negative afkast. 11. juni 2008

Aktieoptur. med negative afkast. 11. juni 2008 11. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere