Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning."

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter Hansen og Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger: Pkt. 107 blev overført til den lukkede del af mødet efter afstemning. Yrsa Theisen stemte imod overførslen, alle andre stemte for. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og udleverede den skriftlige udgave til spørgeren, Jens Paulsen.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 92. Revisionsberetning nr. 161, beretning om revisionsbesøg i den tidligere Haderslev Kommune i juli og oktober kvartal delberetning Budgetkontrol pr. 31. marts Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Medlemsforslag - kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt god politisk ledelse Medlemsforslag - mere politisk styring og gennemslagskraft Valg af medlemmer til valgbestyrelse til varetagelse af opgaver i forbindelse med offentlige valg og afstemninger Præsentation af det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Vilkår daginstitutioner Aftale med puljeordning Vonsbæk børnehus Aftale med puljeordning Spiren Driftsaftaler med de selvejende institutioner Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice LUKKET MØDE 107. Udlæg af areal til boligformål på areal til erhvervsformål ved Danmarksgade i Vojens by Orientering om arbejdet i bestyrelser Ansøgning Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

3 Byrådet, Side Revisionsberetning nr. 161, beretning om revisionsbesøg i den tidligere Haderslev Kommune i juli og oktober kvartal delberetning DIFLFO / 07/7698 Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 161, der vedrører revisionsbesøg i juli og oktober kvartal Udvalget for Børn og Familie har for sit område, der ingen vejledninger eller bemærkninger indeholder, taget beretningen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget har taget beretningen til efterretning på baggrund af følgende oplysninger: Der er ikke foretaget fyldestgørende afstemning af mellemregningskonti vedr. sygedagpenge og kontanthjælp i Kommunernes Revision (KR) har forestået afstemningen for Det er aftalt med KR, hvordan afstemning af mellemregningskonti i Arbejdsmarkedsservice fra 2007 vil foregå. Dokumentation og Analyse vil udarbejde procedurer og supervisere de medarbejdere, der skal forestå afstemningerne. I 2007 foretages der p. t. ikke afstemning p. g. a. manglende oprettelse af afstemningskonti. Der er konstateret manglende kontrol af oprettelser i udbetalingssystemet (Dokumentationskontrol). Dokumentation og Analyse har fra 2007 iværksat en fast procedure. Arbejdsmarkedsservice medgiver, at konstaterede fejl i sagsbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Det er dog vurderingen, at indførelsen af det nye IT-system, Workbase, skulle løse langt de fleste af disse problemstillinger. Systemet guider sagsbehandleren gennem et sagsforløb og sørger for, at skriftligheden og rettidigheden er i orden. Endvidere er der i de første måneder af 2007 udarbejdet en lang række arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer og snitfladedokumenter. Intern Service, Personale og Løn, finder også, at attestationslisterne er en vigtig del af det interne kontrolmiljø og anbefaler ligeledes listerne udsendt årligt. Da listerne imidlertid også er en kontrol af Personale og Løns medarbejdere, kan beslutninger i den henseende ikke træffes af Personale og Løn. Omkring afstemning af statuskonti undersøges, hvorvidt disse kan afstemmes på en mere hensigtsmæssig og rationel måde. Specielt omkring kontoen for AER-bidrag er saldoen ved regnskabsårets udgang opgjort til ,85 kr. (indtægt). En saldo af denne størrelse

4 Byrådet, Side 154 er ikke unormal, idet en restafkrævning/tilbagebetaling afventer en slutopgørelse fra AER, der forventes udsendt omkring 1. maj Når opgørelsen foreligger, vil restbeløbet (plus eller minus) blive fordelt på driftskonti tilhørende de CVR/SE-numre i Ny Haderslev Kommune, som også eksisterede i den gamle Haderslev Kommune. Borgerservice oplyser, at afstemning af indbetalingskonto i Opkrævningsafdelingen vil være ajour ultimo april 2007, hvorefter afstemning foretages mindst en gang ugentligt. For at undgå misforståelser i forhold til hvem der er afstemningsansvarlige for de enkelte konti, vil der blive udarbejdet et særligt skema, hvor dette vil fremgå. Afstemningen af restancekonti i daginstitutionsområdet vil blive afsluttet med en fælles drøftelse med deltagelse fra KR, Borgerservice og Børne- og Familieservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning og at bemærkningerne fra stående udvalg og serviceområder godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt som indstillet.

5 Byrådet, Side Budgetkontrol pr. 31. marts 2007 DIBBCH / 07/7111 I den godkendte procedure for budgetkontroller i 2007 fremgår, at der skal udarbejdes 2 budgetkontroller med forelæggelse for Byrådet i maj og oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Regulering af rådighedsbeløb på anlægsprojekter indarbejdes ikke i budgetkontrollerne men forelægges indtil videre som enkeltsager. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en procedure for revurdering af anlæg i indeværende år. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Sådanne ændringer behandles i særskilte enkeltsager. Serviceområderne har fremsendt vedlagte materiale til 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 til Intern Service Økonomiafdelingen, som har sammenfattet materialet i vedlagte notat. Materialet fra hvert fagudvalg består af et resumé og efter behov skemaer med specifikationer. Endvidere vedlægges resultatopgørelse, som viser budgetkontrollens påvirkning på kommunens budget i Opgørelsen vil foreligge til Direktionens møde den 8. maj Økonomiske forhold Den administrative sammenfatning af 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 viser et merforbrug på driften på kr., hvilket samlet medfører et kasseforbrug på kr. af kommunens likvide aktiver i De afledte konsekvenser for budgetoverslagsårene fremgår af tabel 1 i sammenfatningen, hvortil der henvises. Overslagsårene udviser et merforbrug på kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i Merforbruget skyldes en teknisk fejl i budgetlægningen. Procedure Udvalget for Børn og Familie har på mødet den 31. marts 2007 godkendt en indstilling om tilførsel af et samlet nettobeløb til udvalgets område på kr.

6 Byrådet, Side 156 Politisk behandling i er endnu ikke foretaget i alle stående udvalg på tidspunktet for udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden, men vil være behandlet i udvalgene forud for Økonomiudvalgets møde den 16. maj Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007, i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Budgetkontrol - Hoveddokument (317192) Udgiftsbaseret resultatopgørelse (310015) Indstilling Intern Service indstiller, at de tillægsbevillinger i 2007 i op- og nedadgående retning, som det uddybende materiale giver anledning til godkendes, og at de afledte konsekvenser på overslagsårene godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Intern Service konkretiserer til byrådsmødet den afledte effekt af de stående udvalgs beslutninger vedr. budgetkontrollen. Godkendt med følgende bevillingsmæssige konsekvenser: - at Økonomiudvalget meddeles med en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Udvalget for Erhverv og Kultur meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007 ved flytninger mellem udvalgene og en positiv tillægsbevilling på kr. i Netto en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007,

7 Byrådet, Side at Udvalget for Børn og Familie meddeles med en tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Arbejdsmarkedsudvalget meddeles med en tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Voksenudvalget meddeles med en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007, - at de kr. i merforbrug finansieres af kommunens likvide aktiver i 2007, - at konsekvenser i overslagsårene indarbejdes i oplæg til budgetrammer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse DIFLFO / 07/9677 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på ca kr. i forbindelse med opførelse af 6 nye carporte. Endvidere ansøges om godkendelse af en husleje på ca. 300 kr. pr. måned pr. carport. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 6 carporte på ,50 kr. finansieres ved realkreditlån, ,50 kr. og med egne midler, kr. Huslejen beløber sig til 299,74 kr. pr. carport pr. måned. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

8 Byrådet, Side 158 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelse og huslejeberegning godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt. 95. Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej 51 DIFLFO / 07/10109 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om tilladelse til salg af Varbergvej 51 (centerbygningen), der er en del af afdeling 26, Varbergvej Bygningen indeholder butiksarealer, Parkcaféen, vaskeri, selskabslokaler, p-pladser og garageanlæg. Afdelingen påføres p. t. store lejetab. Det har vist sig, at der ikke er grundlag for at drive en dagligvareforretning af hidtidig størrelse, hvorfor en væsentlig udvidelse er nødvendig. Salget, der er godkendt på et afdelingsmøde og efterfølgende på generalforsamlingen, omfatter ca m2 bygning og m2 grundareal. Salget skal ses som et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken. Købesummen er aftalt til kr. Af købsaftalen fremgår bl. a., at køber er pligtig at arbejde for at få etableret en dagligvareforretning i den nuværende ledige købmandsforretning kombineret med en tilbygning på ca m2. Såfremt dette ikke måtte være muligt inden 1. juni 2007, har køber ret til at foretage anden anvendelse af den eksisterende købmandsforretning, dog således at den kun kan anvendes til erhvervsmæssig brug. Sælger betinger sig, at de fremtidige ledige lokaler i bygningen ikke må anvendes til restaurationsvirksomhed med udskænkning af

9 Byrådet, Side 159 alkohol, spil, spilleklub eller anden form for virksomhed beslægtet hermed. Såfremt køber ikke kan få etableret en ny dagligvareforretning i de arealer, der er omfattet af nærværende aftale, er sælger forpligtet til at anvise en alternativ byggeret placeret på hjørnet mod Christian d. X s Vej og Varbergvej. Samtidig indgås der: En lejekontrakt mellem køber, Baagøe Byg Middelfart A/S (som udlejer) og sælger, Haderslev Andels Boligforening, (som lejer) omfattende ca m2 bruttoareal i kælderen, Varbergvej 51, der skal benyttes til garage/lager og ikke uden udlejers samtykke må anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen, og den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. Café/selskabslokaler, Varbergvej 51, ca. 390 m2 i stueetagen. Det lejede skal benyttes til café/selskabslokaler, og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. vaskeri, Varbergvej 51, ca. 180 m2 bruttoareal i stueetagen. Det lejede skal benyttes til vaskeri og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. Da Varbergvej 51 er en del af afdeling 26-51, forudsættes det efterfølgende afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantier bortfalder. Haderslev Andels Boligforening har i den forbindelse oplyst, at det er udgangspunktet, at der ikke skal indfries lån i større omfang end salgssummen. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenue fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

10 Byrådet, Side 160 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller godkendt, at ejendommen som ansøgt afhændes til Baagøe Byg Middelfart ApS for kr. til de anførte formål og til overtagelse efter Byrådets godkendelse af handelen, dog tidligst, når de kommunale garantiforpligtelser i den afhændede ejendom er bortfaldet. Det forudsættes, at kommunen efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån/statsgaranterede lån, at Haderslev Andels Boligforening foranlediger afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantiforpligtelser bortfalder inden ejendommens overdragelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales under forudsætning af - i relation til 2. pkt. i indstillingen - at der opnås en tilfredsstillende afregning med Økonomistyrelsen. Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. 96. Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om tilladelse til salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører

11 Byrådet, Side 161 afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, samt Niels Finsens Vej 6. Kraftvarmeværket forsyner boligområdet Varbergparken og institutioner i området, Favrdal Skole og Børnehave, med varme. Salget skal ses i sammenhæng med de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken herunder renovering og etablering af center for senil demente m.v. Dette indebærer en betydelig reduktion i boligmassen. Som følge heraf bliver indtægtsgrundlaget for lille til fortsat drift i boligområdets regi, hvilket vil betyde forhøjede varmepriser. Kraftvarmeværket søges derfor solgt til Haderslev Fjernvarme, der vil koble kraftvarmeværket på sit eget ledningsnet. Salgsprisen forventes at blive ca kr., og overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juni Ejendommen er af EDCmæglerne vurderet til kr. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, oplyser, at området i henhold til Haderslev Kommunes Varmeplan er udlagt til naturgasforsyning. Hvis der sker en ændring af status for varmecentralen, eksempelvis ved sammenkobling til det øvrige fjernvarmenet, så kræver det udarbejdelse af et nyt projektforslag. Det fremgår endvidere heraf, at Haderslev Fjernvarme ønsker at ombygge varmecentralen og at etablere en forsyningsledning fra det eksisterende net til varmecentralen på Niels Finsens Vej 6. Denne skal dimensioneres således, at varmecentralens nuværende forbrugere kan varmeforsynes og således, at Haderslev Fjernvarmes forsyning af det nordøstlige forsyningsområde kan suppleres. Økonomiske forhold Der er i 1994 i ejendommen Niels Finsens Vej - og i afdeling 24 - tinglyst et pantebrev på kr. med kommunal garantiforpligtelse. Det forudsættes, at lånet indfries, og den kommunale garantiforpligtelse udgår. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

12 Byrådet, Side 162 Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at salget af kraftvarmeværket til Haderslev Fjernvarme godkendes med virkning fra 1. juni 2007 til en salgspris på ca kr., herunder o at et lån til Nykredit på kr. indfries således, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder, o at kommunens efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån eller statsgaranterede lån, og o at det forventede provenue i forbindelse med salget tilføres dispositionsfonden, og o at endeligt skøde m. v. udfærdiges i overensstemmelse med det foreløbigt forelagte materiale. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt som indstillet, idet salgsprisen, jfr. notat af 30. maj 2007, dog er opgjort endeligt til kr., ligesom lånet til Nykredit på oprindeligt kr., når der tages højde for ordinære ydelser og årets indbetalinger for varme, på overtagelsestidspunktet er nedbragt til ,09 kr. i henhold til en opgørelse modtaget den 31. maj Beløbet er således kr. højere end angivet i nævnte notat. H. A. B. oplyser, at merudgiften kan og vil blive dækket indenfor provenuet.

13 Byrådet, Side Medlemsforslag - kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt god politisk ledelse DIPELI / 07/9135 Fra byrådsmedlem Allan Emiliussen er modtaget følgende til dagsordenen: "Det ville være hensigtsmæssigt i den nye kommune at der forelå kodeks for ledelsen i Haderslev Kommune. Der ønskes med denne indstilling at bringe følgende sag til Byrådets dagsorden den 31. maj 2007 til principbeslutning: "Den nye Haderslev Kommune er sammensat af forskellige kulturer både på embedsmandsniveau og det politiske niveau. Derfor vil det være hensigtsmæssigt om der forelå kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt politisk ledelse. Kodekset for politikere og embedsmænd skal tilsammen give et godt helhedsbillede af, hvad der i Haderslev Kommune skal til for at udøve god ledelse. Et delmål er optimalt samspil politikere og embedsmænd imellem nu og i fremtiden. Det ønskes besluttet at politikere og embedsmænd i fællesskab udarbejder eksempelvis 5 punkter eller flere som alle kommitter sig på. Ligeledes vil det have en signalværdi der udadtil er stærkere end mange andre kommuner. Endemålet er 100 % holdbare beslutningsprocedurer, der fastslår loyalt og troværdigt samarbejde." Emnet optages på dagsordenen i medfør af 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet foretog en temadrøftelse med udgangspunkt i de beskrevne emner. Forslagsstilleren frafaldt herefter ønsket om en beslutning under dette punkt.

14 Byrådet, Side Medlemsforslag - mere politisk styring og gennemslagskraft DIPELI / 07/9135 Fra byrådsmedlem Allan Emiliussen er modtaget følgende til dagsordenen: "Der ønskes med denne indstilling at bringe følgende sag til Byrådets dagsorden den 31. maj 2007 til principbeslutning: "I et vist omfang ønskes det, at forvaltningers indstillinger til udvalgenes dagsorden fremover opstilles med alternative indstillinger eller forslag. Det forestilles at eks. områder med skattetekniske spørgsmål vedr. grundskyld, kommuneskat, dækningsafgift eller generelle økonomiske spørgsmål fremover fra forvaltningen indstilles med eksempelvis optimistisk skøn, pessimistisk skøn og middelskøn. Herefter træffer udvalgene selv beslutning pba. en af flere indstillinger. Ligeledes kan der på baggrund af tidligere temadrøftelser i udvalgene være gennemtygget stof, der er modnet til beslutning. Også her ønskes principbeslutning om to til tre forskellige indstillinger, som udvalgene træffer beslutning ud fra. Målet er mere politisk styring og gennemslagskraft i udvalgene og Byrådets arbejde som sådan." Emnet optages på dagsordenen i medfør af 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet foretog en temadrøftelse med udgangspunkt i de beskrevne emner. Forslagsstilleren forfaldt herefter ønsket om en beslutning under dette punkt.

15 Byrådet, Side Valg af medlemmer til valgbestyrelse til varetagelse af opgaver i forbindelse med offentlige valg og afstemninger. DIASOR / 07/10871 I henhold til lovbekendtgørelse nr af af lov om valg til Folketinget er den tidligere inddeling af landet i valgkredse ændret, således af Haderslev Kommune nu udgør én valgkreds. Der kan derfor vælges valgbestyrelse under ét til varetagelse af samtlige offentlige valg. Efter reglerne i ovennævnte lov samt reglerne i lov nr af om Kommunale- og regionale valg, varetager Byrådet bl.a. følgende opgaver: 1. Valg af valgbestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer. Valgbestyrelsens medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. 2. Valg af næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Indstilling Borgerservice indstiller: 1. at der vælges 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. Borgmesteren skal være det ene medlem og er født formand. 2. at der blandt de øvrige 4 medlemmer vælges næstformand. Byrådet besluttede at valgbestyrelsen omfatter 7 medlemmer: H.P. Geil med Preben Holmberg som stedfortræder Gunnar Nielsen med som stedfortræder Peter Chr. Jacobsen med August Kragh som stedfortræder Holger Lauritzen med Knud Erik Hansen som stedfortræder Jens Chr. Gjesing med Søren Rishøj Jakobsen Finn Lykkeskov med Markvard Hovmøller som stedfortræder Yrsa Theisen med Kim Qvist som stedfortræder

16 Byrådet, Side Præsentation af det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget DISANE / 06/14067 Arbejdsmarkedsudvalget er ansvarlig for Haderslev Kommunes indsats på arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Der har været gennemført en proces hvor udvalgsmedlemmerne har formuleret det samlede ide- og arbejdsgrundlag for denne valgperiode med udgangspunkt i individuelle interviews og fælles drøftelser. Ide- og arbejdsgrundlaget bygger på Byrådets overordnede vision for Haderslev Kommune og udstikker retningslinier for den indsats, der skal gøres for at realisere de fastsatte målsætninger. Indstilling Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning. Bilag: Pjecen "Det er det vi vil" - Arbejdsmarkedsudvalget - Ide- og Arbejdsgrundlag. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Finn Lykkeskov, præsenterede idé- og arbejdsgrundlaget, som blev taget til efterretning af Byrådet Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud DIKAMI / 07/1461 Ved etableringen af den ny kommune fra 2007, harmoniseres de hidtidige vedtægter for de kommunale dagtilbud til én ny fælles vedtægt. Styrelsesvedtægten har været til høring og høringssvarene samt et

17 Byrådet, Side 167 bilag med opsummering og indstilling af disse vedlægges som bilag. Udvalget skal tage stilling til indstillingen og efter godkendelsen videresende styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje og daginstitutioner til Byrådets endelige godkendelse. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser. Juridiske aspekter Vejledningen til serviceloven indeholder bestemmelser om vedtægter. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner (316933) Indstilling Børne- og Familieservice, dagtilbud indstiller at styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner godkendes og videresendes til Byrådet godkendelse Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Mads Skau, Eva Roth Godkendt. Godkendt Vilkår daginstitutioner DIKAMI / 07/10066 Udvalget for Børn og Familie godkendte på sit møde den 23. januar

18 Byrådet, Side pkt. 12 at udkastet til Vilkår for daginstitutioner blev forhandlet med de faglige organisationer. Forhandlingen er nu gennemført med FOA (pædagogmedhjælperne) og BUPL (pædagogerne). BUPL havde dog ikke mandat til at underskrive umiddelbart efter forhandlingen og ønskede efterfølgende at høre deres medlemmer om resultatet af forhandlingen. Der foreligger nu underskrifter fra organisationerne. Der har ikke været væsentlige ændringer i forhold til det Udvalget for Børne- og Familieservice indstillede til forhandling. Men de mange nye begreber har betydet at der er aftalt en evaluering af Vilkår for daginstitutioner inden 31. marts Lønsumsstyring er en væsentlig del af daginstitutionernes vilkår. Det har endnu ikke været muligt at gennemføre en speciel lønsumsstyring for daginstitutionerne. Afsnittet fremlægges derfor på et senere tidspunkt til behandling i Udvalget for Børn og Familie og efter høring af bestyrelser og personale. Bilag: Vilkår for daginstitutioner sendes alene i papirudgave. Procedure Efter godkendelse i Udvalget for Børn og Familie videresendes Vilkår for daginstitutioner til Byrådets endelige godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at forhandlingsresultatet godkendes og videresendes til Byrådets endelige godkendelse Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

19 Byrådet, Side Aftale med puljeordning Vonsbæk børnehus DIKAMI / 07/10008 Ved kommunesammenlægningen har puljeordningen, Vonsbæk Børnehus i Vonsbæk fået ny aftalepart den nye Haderslev Kommune. Aftalen ønskes videreført på samme vilkår, og ønskes godkendt af Byrådet. Procedure Efter Byrådets godkendelse fremsendes aftalen til underskrift af borgmester og kommunaldirektør. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Administrationsgrundlag 2007 (316556) Aftale pulje Vonsbæk børnehus (316565) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at aftalen godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

20 Byrådet, Side Aftale med puljeordning Spiren DIKAMI / 07/10011 Ved kommunesammenlægningen har puljeordningen Spiren, Christiansfeldvej i Haderslev fået ny aftalepart den nye Haderslev Kommune. Aftalen ønskes videreført på samme vilkår, og ønskes godkendt af Byrådet. Procedure Efter Byrådets godkendelse fremsendes aftalen til underskrift af borgmester og kommunaldirektør. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Administrationsgrundlag 2007 (316556) Aftale pulje Spiren (316562) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at aftalen godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

21 Byrådet, Side Driftsaftaler med de selvejende institutioner DIKAMI / 07/10066 Udvalget for Børn og Familie godkendte på mødet den 23.januar 2007 pkt. 13 at der skulle udarbejdes driftsaftale med hver enkelt selvejende daginstitution. Der er nu udarbejdet individuelle driftsaftaler med samtlige selvejende daginstitutioner. Bilag: Samtlige driftsaftaler ligger til eventuelt gennemsyn i udvalgets skab. Da der ikke, med enkelte undtagelser, er nogen form for uenighed mellem parterne, er det ikke fundet nødvendigt at fremsende aftalerne, hverken i papirform eller elektronisk. Procedure Efter godkendelse i Udvalget for Børn og Familie skal driftsaftalerne godkendes af Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at Driftsaftalerne godkendes og videresendes til Byrådets godkendelse hvorefter de kan underskrives af bestyrelserne Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere