Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning."

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter Hansen og Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger: Pkt. 107 blev overført til den lukkede del af mødet efter afstemning. Yrsa Theisen stemte imod overførslen, alle andre stemte for. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og udleverede den skriftlige udgave til spørgeren, Jens Paulsen.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 92. Revisionsberetning nr. 161, beretning om revisionsbesøg i den tidligere Haderslev Kommune i juli og oktober kvartal delberetning Budgetkontrol pr. 31. marts Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Medlemsforslag - kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt god politisk ledelse Medlemsforslag - mere politisk styring og gennemslagskraft Valg af medlemmer til valgbestyrelse til varetagelse af opgaver i forbindelse med offentlige valg og afstemninger Præsentation af det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Vilkår daginstitutioner Aftale med puljeordning Vonsbæk børnehus Aftale med puljeordning Spiren Driftsaftaler med de selvejende institutioner Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice LUKKET MØDE 107. Udlæg af areal til boligformål på areal til erhvervsformål ved Danmarksgade i Vojens by Orientering om arbejdet i bestyrelser Ansøgning Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

3 Byrådet, Side Revisionsberetning nr. 161, beretning om revisionsbesøg i den tidligere Haderslev Kommune i juli og oktober kvartal delberetning DIFLFO / 07/7698 Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 161, der vedrører revisionsbesøg i juli og oktober kvartal Udvalget for Børn og Familie har for sit område, der ingen vejledninger eller bemærkninger indeholder, taget beretningen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget har taget beretningen til efterretning på baggrund af følgende oplysninger: Der er ikke foretaget fyldestgørende afstemning af mellemregningskonti vedr. sygedagpenge og kontanthjælp i Kommunernes Revision (KR) har forestået afstemningen for Det er aftalt med KR, hvordan afstemning af mellemregningskonti i Arbejdsmarkedsservice fra 2007 vil foregå. Dokumentation og Analyse vil udarbejde procedurer og supervisere de medarbejdere, der skal forestå afstemningerne. I 2007 foretages der p. t. ikke afstemning p. g. a. manglende oprettelse af afstemningskonti. Der er konstateret manglende kontrol af oprettelser i udbetalingssystemet (Dokumentationskontrol). Dokumentation og Analyse har fra 2007 iværksat en fast procedure. Arbejdsmarkedsservice medgiver, at konstaterede fejl i sagsbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Det er dog vurderingen, at indførelsen af det nye IT-system, Workbase, skulle løse langt de fleste af disse problemstillinger. Systemet guider sagsbehandleren gennem et sagsforløb og sørger for, at skriftligheden og rettidigheden er i orden. Endvidere er der i de første måneder af 2007 udarbejdet en lang række arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer og snitfladedokumenter. Intern Service, Personale og Løn, finder også, at attestationslisterne er en vigtig del af det interne kontrolmiljø og anbefaler ligeledes listerne udsendt årligt. Da listerne imidlertid også er en kontrol af Personale og Løns medarbejdere, kan beslutninger i den henseende ikke træffes af Personale og Løn. Omkring afstemning af statuskonti undersøges, hvorvidt disse kan afstemmes på en mere hensigtsmæssig og rationel måde. Specielt omkring kontoen for AER-bidrag er saldoen ved regnskabsårets udgang opgjort til ,85 kr. (indtægt). En saldo af denne størrelse

4 Byrådet, Side 154 er ikke unormal, idet en restafkrævning/tilbagebetaling afventer en slutopgørelse fra AER, der forventes udsendt omkring 1. maj Når opgørelsen foreligger, vil restbeløbet (plus eller minus) blive fordelt på driftskonti tilhørende de CVR/SE-numre i Ny Haderslev Kommune, som også eksisterede i den gamle Haderslev Kommune. Borgerservice oplyser, at afstemning af indbetalingskonto i Opkrævningsafdelingen vil være ajour ultimo april 2007, hvorefter afstemning foretages mindst en gang ugentligt. For at undgå misforståelser i forhold til hvem der er afstemningsansvarlige for de enkelte konti, vil der blive udarbejdet et særligt skema, hvor dette vil fremgå. Afstemningen af restancekonti i daginstitutionsområdet vil blive afsluttet med en fælles drøftelse med deltagelse fra KR, Borgerservice og Børne- og Familieservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning og at bemærkningerne fra stående udvalg og serviceområder godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt som indstillet.

5 Byrådet, Side Budgetkontrol pr. 31. marts 2007 DIBBCH / 07/7111 I den godkendte procedure for budgetkontroller i 2007 fremgår, at der skal udarbejdes 2 budgetkontroller med forelæggelse for Byrådet i maj og oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Regulering af rådighedsbeløb på anlægsprojekter indarbejdes ikke i budgetkontrollerne men forelægges indtil videre som enkeltsager. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en procedure for revurdering af anlæg i indeværende år. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Sådanne ændringer behandles i særskilte enkeltsager. Serviceområderne har fremsendt vedlagte materiale til 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 til Intern Service Økonomiafdelingen, som har sammenfattet materialet i vedlagte notat. Materialet fra hvert fagudvalg består af et resumé og efter behov skemaer med specifikationer. Endvidere vedlægges resultatopgørelse, som viser budgetkontrollens påvirkning på kommunens budget i Opgørelsen vil foreligge til Direktionens møde den 8. maj Økonomiske forhold Den administrative sammenfatning af 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 viser et merforbrug på driften på kr., hvilket samlet medfører et kasseforbrug på kr. af kommunens likvide aktiver i De afledte konsekvenser for budgetoverslagsårene fremgår af tabel 1 i sammenfatningen, hvortil der henvises. Overslagsårene udviser et merforbrug på kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i Merforbruget skyldes en teknisk fejl i budgetlægningen. Procedure Udvalget for Børn og Familie har på mødet den 31. marts 2007 godkendt en indstilling om tilførsel af et samlet nettobeløb til udvalgets område på kr.

6 Byrådet, Side 156 Politisk behandling i er endnu ikke foretaget i alle stående udvalg på tidspunktet for udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden, men vil være behandlet i udvalgene forud for Økonomiudvalgets møde den 16. maj Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007, i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Budgetkontrol - Hoveddokument (317192) Udgiftsbaseret resultatopgørelse (310015) Indstilling Intern Service indstiller, at de tillægsbevillinger i 2007 i op- og nedadgående retning, som det uddybende materiale giver anledning til godkendes, og at de afledte konsekvenser på overslagsårene godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Intern Service konkretiserer til byrådsmødet den afledte effekt af de stående udvalgs beslutninger vedr. budgetkontrollen. Godkendt med følgende bevillingsmæssige konsekvenser: - at Økonomiudvalget meddeles med en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Udvalget for Erhverv og Kultur meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007 ved flytninger mellem udvalgene og en positiv tillægsbevilling på kr. i Netto en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007,

7 Byrådet, Side at Udvalget for Børn og Familie meddeles med en tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Arbejdsmarkedsudvalget meddeles med en tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Voksenudvalget meddeles med en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007, - at de kr. i merforbrug finansieres af kommunens likvide aktiver i 2007, - at konsekvenser i overslagsårene indarbejdes i oplæg til budgetrammer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse DIFLFO / 07/9677 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på ca kr. i forbindelse med opførelse af 6 nye carporte. Endvidere ansøges om godkendelse af en husleje på ca. 300 kr. pr. måned pr. carport. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 6 carporte på ,50 kr. finansieres ved realkreditlån, ,50 kr. og med egne midler, kr. Huslejen beløber sig til 299,74 kr. pr. carport pr. måned. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

8 Byrådet, Side 158 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelse og huslejeberegning godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt. 95. Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej 51 DIFLFO / 07/10109 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om tilladelse til salg af Varbergvej 51 (centerbygningen), der er en del af afdeling 26, Varbergvej Bygningen indeholder butiksarealer, Parkcaféen, vaskeri, selskabslokaler, p-pladser og garageanlæg. Afdelingen påføres p. t. store lejetab. Det har vist sig, at der ikke er grundlag for at drive en dagligvareforretning af hidtidig størrelse, hvorfor en væsentlig udvidelse er nødvendig. Salget, der er godkendt på et afdelingsmøde og efterfølgende på generalforsamlingen, omfatter ca m2 bygning og m2 grundareal. Salget skal ses som et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken. Købesummen er aftalt til kr. Af købsaftalen fremgår bl. a., at køber er pligtig at arbejde for at få etableret en dagligvareforretning i den nuværende ledige købmandsforretning kombineret med en tilbygning på ca m2. Såfremt dette ikke måtte være muligt inden 1. juni 2007, har køber ret til at foretage anden anvendelse af den eksisterende købmandsforretning, dog således at den kun kan anvendes til erhvervsmæssig brug. Sælger betinger sig, at de fremtidige ledige lokaler i bygningen ikke må anvendes til restaurationsvirksomhed med udskænkning af

9 Byrådet, Side 159 alkohol, spil, spilleklub eller anden form for virksomhed beslægtet hermed. Såfremt køber ikke kan få etableret en ny dagligvareforretning i de arealer, der er omfattet af nærværende aftale, er sælger forpligtet til at anvise en alternativ byggeret placeret på hjørnet mod Christian d. X s Vej og Varbergvej. Samtidig indgås der: En lejekontrakt mellem køber, Baagøe Byg Middelfart A/S (som udlejer) og sælger, Haderslev Andels Boligforening, (som lejer) omfattende ca m2 bruttoareal i kælderen, Varbergvej 51, der skal benyttes til garage/lager og ikke uden udlejers samtykke må anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen, og den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. Café/selskabslokaler, Varbergvej 51, ca. 390 m2 i stueetagen. Det lejede skal benyttes til café/selskabslokaler, og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. vaskeri, Varbergvej 51, ca. 180 m2 bruttoareal i stueetagen. Det lejede skal benyttes til vaskeri og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. Da Varbergvej 51 er en del af afdeling 26-51, forudsættes det efterfølgende afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantier bortfalder. Haderslev Andels Boligforening har i den forbindelse oplyst, at det er udgangspunktet, at der ikke skal indfries lån i større omfang end salgssummen. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenue fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

10 Byrådet, Side 160 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller godkendt, at ejendommen som ansøgt afhændes til Baagøe Byg Middelfart ApS for kr. til de anførte formål og til overtagelse efter Byrådets godkendelse af handelen, dog tidligst, når de kommunale garantiforpligtelser i den afhændede ejendom er bortfaldet. Det forudsættes, at kommunen efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån/statsgaranterede lån, at Haderslev Andels Boligforening foranlediger afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantiforpligtelser bortfalder inden ejendommens overdragelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales under forudsætning af - i relation til 2. pkt. i indstillingen - at der opnås en tilfredsstillende afregning med Økonomistyrelsen. Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. 96. Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om tilladelse til salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører

11 Byrådet, Side 161 afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, samt Niels Finsens Vej 6. Kraftvarmeværket forsyner boligområdet Varbergparken og institutioner i området, Favrdal Skole og Børnehave, med varme. Salget skal ses i sammenhæng med de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken herunder renovering og etablering af center for senil demente m.v. Dette indebærer en betydelig reduktion i boligmassen. Som følge heraf bliver indtægtsgrundlaget for lille til fortsat drift i boligområdets regi, hvilket vil betyde forhøjede varmepriser. Kraftvarmeværket søges derfor solgt til Haderslev Fjernvarme, der vil koble kraftvarmeværket på sit eget ledningsnet. Salgsprisen forventes at blive ca kr., og overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juni Ejendommen er af EDCmæglerne vurderet til kr. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, oplyser, at området i henhold til Haderslev Kommunes Varmeplan er udlagt til naturgasforsyning. Hvis der sker en ændring af status for varmecentralen, eksempelvis ved sammenkobling til det øvrige fjernvarmenet, så kræver det udarbejdelse af et nyt projektforslag. Det fremgår endvidere heraf, at Haderslev Fjernvarme ønsker at ombygge varmecentralen og at etablere en forsyningsledning fra det eksisterende net til varmecentralen på Niels Finsens Vej 6. Denne skal dimensioneres således, at varmecentralens nuværende forbrugere kan varmeforsynes og således, at Haderslev Fjernvarmes forsyning af det nordøstlige forsyningsområde kan suppleres. Økonomiske forhold Der er i 1994 i ejendommen Niels Finsens Vej - og i afdeling 24 - tinglyst et pantebrev på kr. med kommunal garantiforpligtelse. Det forudsættes, at lånet indfries, og den kommunale garantiforpligtelse udgår. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

12 Byrådet, Side 162 Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at salget af kraftvarmeværket til Haderslev Fjernvarme godkendes med virkning fra 1. juni 2007 til en salgspris på ca kr., herunder o at et lån til Nykredit på kr. indfries således, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder, o at kommunens efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån eller statsgaranterede lån, og o at det forventede provenue i forbindelse med salget tilføres dispositionsfonden, og o at endeligt skøde m. v. udfærdiges i overensstemmelse med det foreløbigt forelagte materiale. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt som indstillet, idet salgsprisen, jfr. notat af 30. maj 2007, dog er opgjort endeligt til kr., ligesom lånet til Nykredit på oprindeligt kr., når der tages højde for ordinære ydelser og årets indbetalinger for varme, på overtagelsestidspunktet er nedbragt til ,09 kr. i henhold til en opgørelse modtaget den 31. maj Beløbet er således kr. højere end angivet i nævnte notat. H. A. B. oplyser, at merudgiften kan og vil blive dækket indenfor provenuet.

13 Byrådet, Side Medlemsforslag - kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt god politisk ledelse DIPELI / 07/9135 Fra byrådsmedlem Allan Emiliussen er modtaget følgende til dagsordenen: "Det ville være hensigtsmæssigt i den nye kommune at der forelå kodeks for ledelsen i Haderslev Kommune. Der ønskes med denne indstilling at bringe følgende sag til Byrådets dagsorden den 31. maj 2007 til principbeslutning: "Den nye Haderslev Kommune er sammensat af forskellige kulturer både på embedsmandsniveau og det politiske niveau. Derfor vil det være hensigtsmæssigt om der forelå kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt politisk ledelse. Kodekset for politikere og embedsmænd skal tilsammen give et godt helhedsbillede af, hvad der i Haderslev Kommune skal til for at udøve god ledelse. Et delmål er optimalt samspil politikere og embedsmænd imellem nu og i fremtiden. Det ønskes besluttet at politikere og embedsmænd i fællesskab udarbejder eksempelvis 5 punkter eller flere som alle kommitter sig på. Ligeledes vil det have en signalværdi der udadtil er stærkere end mange andre kommuner. Endemålet er 100 % holdbare beslutningsprocedurer, der fastslår loyalt og troværdigt samarbejde." Emnet optages på dagsordenen i medfør af 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet foretog en temadrøftelse med udgangspunkt i de beskrevne emner. Forslagsstilleren frafaldt herefter ønsket om en beslutning under dette punkt.

14 Byrådet, Side Medlemsforslag - mere politisk styring og gennemslagskraft DIPELI / 07/9135 Fra byrådsmedlem Allan Emiliussen er modtaget følgende til dagsordenen: "Der ønskes med denne indstilling at bringe følgende sag til Byrådets dagsorden den 31. maj 2007 til principbeslutning: "I et vist omfang ønskes det, at forvaltningers indstillinger til udvalgenes dagsorden fremover opstilles med alternative indstillinger eller forslag. Det forestilles at eks. områder med skattetekniske spørgsmål vedr. grundskyld, kommuneskat, dækningsafgift eller generelle økonomiske spørgsmål fremover fra forvaltningen indstilles med eksempelvis optimistisk skøn, pessimistisk skøn og middelskøn. Herefter træffer udvalgene selv beslutning pba. en af flere indstillinger. Ligeledes kan der på baggrund af tidligere temadrøftelser i udvalgene være gennemtygget stof, der er modnet til beslutning. Også her ønskes principbeslutning om to til tre forskellige indstillinger, som udvalgene træffer beslutning ud fra. Målet er mere politisk styring og gennemslagskraft i udvalgene og Byrådets arbejde som sådan." Emnet optages på dagsordenen i medfør af 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet foretog en temadrøftelse med udgangspunkt i de beskrevne emner. Forslagsstilleren forfaldt herefter ønsket om en beslutning under dette punkt.

15 Byrådet, Side Valg af medlemmer til valgbestyrelse til varetagelse af opgaver i forbindelse med offentlige valg og afstemninger. DIASOR / 07/10871 I henhold til lovbekendtgørelse nr af af lov om valg til Folketinget er den tidligere inddeling af landet i valgkredse ændret, således af Haderslev Kommune nu udgør én valgkreds. Der kan derfor vælges valgbestyrelse under ét til varetagelse af samtlige offentlige valg. Efter reglerne i ovennævnte lov samt reglerne i lov nr af om Kommunale- og regionale valg, varetager Byrådet bl.a. følgende opgaver: 1. Valg af valgbestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer. Valgbestyrelsens medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. 2. Valg af næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Indstilling Borgerservice indstiller: 1. at der vælges 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. Borgmesteren skal være det ene medlem og er født formand. 2. at der blandt de øvrige 4 medlemmer vælges næstformand. Byrådet besluttede at valgbestyrelsen omfatter 7 medlemmer: H.P. Geil med Preben Holmberg som stedfortræder Gunnar Nielsen med som stedfortræder Peter Chr. Jacobsen med August Kragh som stedfortræder Holger Lauritzen med Knud Erik Hansen som stedfortræder Jens Chr. Gjesing med Søren Rishøj Jakobsen Finn Lykkeskov med Markvard Hovmøller som stedfortræder Yrsa Theisen med Kim Qvist som stedfortræder

16 Byrådet, Side Præsentation af det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget DISANE / 06/14067 Arbejdsmarkedsudvalget er ansvarlig for Haderslev Kommunes indsats på arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Der har været gennemført en proces hvor udvalgsmedlemmerne har formuleret det samlede ide- og arbejdsgrundlag for denne valgperiode med udgangspunkt i individuelle interviews og fælles drøftelser. Ide- og arbejdsgrundlaget bygger på Byrådets overordnede vision for Haderslev Kommune og udstikker retningslinier for den indsats, der skal gøres for at realisere de fastsatte målsætninger. Indstilling Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning. Bilag: Pjecen "Det er det vi vil" - Arbejdsmarkedsudvalget - Ide- og Arbejdsgrundlag. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Finn Lykkeskov, præsenterede idé- og arbejdsgrundlaget, som blev taget til efterretning af Byrådet Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud DIKAMI / 07/1461 Ved etableringen af den ny kommune fra 2007, harmoniseres de hidtidige vedtægter for de kommunale dagtilbud til én ny fælles vedtægt. Styrelsesvedtægten har været til høring og høringssvarene samt et

17 Byrådet, Side 167 bilag med opsummering og indstilling af disse vedlægges som bilag. Udvalget skal tage stilling til indstillingen og efter godkendelsen videresende styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje og daginstitutioner til Byrådets endelige godkendelse. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser. Juridiske aspekter Vejledningen til serviceloven indeholder bestemmelser om vedtægter. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner (316933) Indstilling Børne- og Familieservice, dagtilbud indstiller at styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner godkendes og videresendes til Byrådet godkendelse Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Mads Skau, Eva Roth Godkendt. Godkendt Vilkår daginstitutioner DIKAMI / 07/10066 Udvalget for Børn og Familie godkendte på sit møde den 23. januar

18 Byrådet, Side pkt. 12 at udkastet til Vilkår for daginstitutioner blev forhandlet med de faglige organisationer. Forhandlingen er nu gennemført med FOA (pædagogmedhjælperne) og BUPL (pædagogerne). BUPL havde dog ikke mandat til at underskrive umiddelbart efter forhandlingen og ønskede efterfølgende at høre deres medlemmer om resultatet af forhandlingen. Der foreligger nu underskrifter fra organisationerne. Der har ikke været væsentlige ændringer i forhold til det Udvalget for Børne- og Familieservice indstillede til forhandling. Men de mange nye begreber har betydet at der er aftalt en evaluering af Vilkår for daginstitutioner inden 31. marts Lønsumsstyring er en væsentlig del af daginstitutionernes vilkår. Det har endnu ikke været muligt at gennemføre en speciel lønsumsstyring for daginstitutionerne. Afsnittet fremlægges derfor på et senere tidspunkt til behandling i Udvalget for Børn og Familie og efter høring af bestyrelser og personale. Bilag: Vilkår for daginstitutioner sendes alene i papirudgave. Procedure Efter godkendelse i Udvalget for Børn og Familie videresendes Vilkår for daginstitutioner til Byrådets endelige godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at forhandlingsresultatet godkendes og videresendes til Byrådets endelige godkendelse Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

19 Byrådet, Side Aftale med puljeordning Vonsbæk børnehus DIKAMI / 07/10008 Ved kommunesammenlægningen har puljeordningen, Vonsbæk Børnehus i Vonsbæk fået ny aftalepart den nye Haderslev Kommune. Aftalen ønskes videreført på samme vilkår, og ønskes godkendt af Byrådet. Procedure Efter Byrådets godkendelse fremsendes aftalen til underskrift af borgmester og kommunaldirektør. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Administrationsgrundlag 2007 (316556) Aftale pulje Vonsbæk børnehus (316565) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at aftalen godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

20 Byrådet, Side Aftale med puljeordning Spiren DIKAMI / 07/10011 Ved kommunesammenlægningen har puljeordningen Spiren, Christiansfeldvej i Haderslev fået ny aftalepart den nye Haderslev Kommune. Aftalen ønskes videreført på samme vilkår, og ønskes godkendt af Byrådet. Procedure Efter Byrådets godkendelse fremsendes aftalen til underskrift af borgmester og kommunaldirektør. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Administrationsgrundlag 2007 (316556) Aftale pulje Spiren (316562) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at aftalen godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

21 Byrådet, Side Driftsaftaler med de selvejende institutioner DIKAMI / 07/10066 Udvalget for Børn og Familie godkendte på mødet den 23.januar 2007 pkt. 13 at der skulle udarbejdes driftsaftale med hver enkelt selvejende daginstitution. Der er nu udarbejdet individuelle driftsaftaler med samtlige selvejende daginstitutioner. Bilag: Samtlige driftsaftaler ligger til eventuelt gennemsyn i udvalgets skab. Da der ikke, med enkelte undtagelser, er nogen form for uenighed mellem parterne, er det ikke fundet nødvendigt at fremsende aftalerne, hverken i papirform eller elektronisk. Procedure Efter godkendelse i Udvalget for Børn og Familie skal driftsaftalerne godkendes af Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at Driftsaftalerne godkendes og videresendes til Byrådets godkendelse hvorefter de kan underskrives af bestyrelserne Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 16-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-01-2007 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Tonny Thomsen Bemærkninger: Rita Juhl og Morten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 12-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: På grund af anden mødevirksomhed deltog

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:03 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 19-09-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere