Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning."

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter Hansen og Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger: Pkt. 107 blev overført til den lukkede del af mødet efter afstemning. Yrsa Theisen stemte imod overførslen, alle andre stemte for. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og udleverede den skriftlige udgave til spørgeren, Jens Paulsen.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 92. Revisionsberetning nr. 161, beretning om revisionsbesøg i den tidligere Haderslev Kommune i juli og oktober kvartal delberetning Budgetkontrol pr. 31. marts Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Medlemsforslag - kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt god politisk ledelse Medlemsforslag - mere politisk styring og gennemslagskraft Valg af medlemmer til valgbestyrelse til varetagelse af opgaver i forbindelse med offentlige valg og afstemninger Præsentation af det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Vilkår daginstitutioner Aftale med puljeordning Vonsbæk børnehus Aftale med puljeordning Spiren Driftsaftaler med de selvejende institutioner Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice LUKKET MØDE 107. Udlæg af areal til boligformål på areal til erhvervsformål ved Danmarksgade i Vojens by Orientering om arbejdet i bestyrelser Ansøgning Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

3 Byrådet, Side Revisionsberetning nr. 161, beretning om revisionsbesøg i den tidligere Haderslev Kommune i juli og oktober kvartal delberetning DIFLFO / 07/7698 Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 161, der vedrører revisionsbesøg i juli og oktober kvartal Udvalget for Børn og Familie har for sit område, der ingen vejledninger eller bemærkninger indeholder, taget beretningen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget har taget beretningen til efterretning på baggrund af følgende oplysninger: Der er ikke foretaget fyldestgørende afstemning af mellemregningskonti vedr. sygedagpenge og kontanthjælp i Kommunernes Revision (KR) har forestået afstemningen for Det er aftalt med KR, hvordan afstemning af mellemregningskonti i Arbejdsmarkedsservice fra 2007 vil foregå. Dokumentation og Analyse vil udarbejde procedurer og supervisere de medarbejdere, der skal forestå afstemningerne. I 2007 foretages der p. t. ikke afstemning p. g. a. manglende oprettelse af afstemningskonti. Der er konstateret manglende kontrol af oprettelser i udbetalingssystemet (Dokumentationskontrol). Dokumentation og Analyse har fra 2007 iværksat en fast procedure. Arbejdsmarkedsservice medgiver, at konstaterede fejl i sagsbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Det er dog vurderingen, at indførelsen af det nye IT-system, Workbase, skulle løse langt de fleste af disse problemstillinger. Systemet guider sagsbehandleren gennem et sagsforløb og sørger for, at skriftligheden og rettidigheden er i orden. Endvidere er der i de første måneder af 2007 udarbejdet en lang række arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer og snitfladedokumenter. Intern Service, Personale og Løn, finder også, at attestationslisterne er en vigtig del af det interne kontrolmiljø og anbefaler ligeledes listerne udsendt årligt. Da listerne imidlertid også er en kontrol af Personale og Løns medarbejdere, kan beslutninger i den henseende ikke træffes af Personale og Løn. Omkring afstemning af statuskonti undersøges, hvorvidt disse kan afstemmes på en mere hensigtsmæssig og rationel måde. Specielt omkring kontoen for AER-bidrag er saldoen ved regnskabsårets udgang opgjort til ,85 kr. (indtægt). En saldo af denne størrelse

4 Byrådet, Side 154 er ikke unormal, idet en restafkrævning/tilbagebetaling afventer en slutopgørelse fra AER, der forventes udsendt omkring 1. maj Når opgørelsen foreligger, vil restbeløbet (plus eller minus) blive fordelt på driftskonti tilhørende de CVR/SE-numre i Ny Haderslev Kommune, som også eksisterede i den gamle Haderslev Kommune. Borgerservice oplyser, at afstemning af indbetalingskonto i Opkrævningsafdelingen vil være ajour ultimo april 2007, hvorefter afstemning foretages mindst en gang ugentligt. For at undgå misforståelser i forhold til hvem der er afstemningsansvarlige for de enkelte konti, vil der blive udarbejdet et særligt skema, hvor dette vil fremgå. Afstemningen af restancekonti i daginstitutionsområdet vil blive afsluttet med en fælles drøftelse med deltagelse fra KR, Borgerservice og Børne- og Familieservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning og at bemærkningerne fra stående udvalg og serviceområder godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt som indstillet.

5 Byrådet, Side Budgetkontrol pr. 31. marts 2007 DIBBCH / 07/7111 I den godkendte procedure for budgetkontroller i 2007 fremgår, at der skal udarbejdes 2 budgetkontroller med forelæggelse for Byrådet i maj og oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Regulering af rådighedsbeløb på anlægsprojekter indarbejdes ikke i budgetkontrollerne men forelægges indtil videre som enkeltsager. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en procedure for revurdering af anlæg i indeværende år. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Sådanne ændringer behandles i særskilte enkeltsager. Serviceområderne har fremsendt vedlagte materiale til 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 til Intern Service Økonomiafdelingen, som har sammenfattet materialet i vedlagte notat. Materialet fra hvert fagudvalg består af et resumé og efter behov skemaer med specifikationer. Endvidere vedlægges resultatopgørelse, som viser budgetkontrollens påvirkning på kommunens budget i Opgørelsen vil foreligge til Direktionens møde den 8. maj Økonomiske forhold Den administrative sammenfatning af 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 viser et merforbrug på driften på kr., hvilket samlet medfører et kasseforbrug på kr. af kommunens likvide aktiver i De afledte konsekvenser for budgetoverslagsårene fremgår af tabel 1 i sammenfatningen, hvortil der henvises. Overslagsårene udviser et merforbrug på kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i Merforbruget skyldes en teknisk fejl i budgetlægningen. Procedure Udvalget for Børn og Familie har på mødet den 31. marts 2007 godkendt en indstilling om tilførsel af et samlet nettobeløb til udvalgets område på kr.

6 Byrådet, Side 156 Politisk behandling i er endnu ikke foretaget i alle stående udvalg på tidspunktet for udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden, men vil være behandlet i udvalgene forud for Økonomiudvalgets møde den 16. maj Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007, i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Budgetkontrol - Hoveddokument (317192) Udgiftsbaseret resultatopgørelse (310015) Indstilling Intern Service indstiller, at de tillægsbevillinger i 2007 i op- og nedadgående retning, som det uddybende materiale giver anledning til godkendes, og at de afledte konsekvenser på overslagsårene godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Intern Service konkretiserer til byrådsmødet den afledte effekt af de stående udvalgs beslutninger vedr. budgetkontrollen. Godkendt med følgende bevillingsmæssige konsekvenser: - at Økonomiudvalget meddeles med en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Udvalget for Erhverv og Kultur meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007 ved flytninger mellem udvalgene og en positiv tillægsbevilling på kr. i Netto en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007,

7 Byrådet, Side at Udvalget for Børn og Familie meddeles med en tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Arbejdsmarkedsudvalget meddeles med en tillægsbevilling på kr. i 2007, - at Voksenudvalget meddeles med en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007, - at de kr. i merforbrug finansieres af kommunens likvide aktiver i 2007, - at konsekvenser i overslagsårene indarbejdes i oplæg til budgetrammer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse DIFLFO / 07/9677 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på ca kr. i forbindelse med opførelse af 6 nye carporte. Endvidere ansøges om godkendelse af en husleje på ca. 300 kr. pr. måned pr. carport. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 6 carporte på ,50 kr. finansieres ved realkreditlån, ,50 kr. og med egne midler, kr. Huslejen beløber sig til 299,74 kr. pr. carport pr. måned. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

8 Byrådet, Side 158 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelse og huslejeberegning godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt. 95. Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej 51 DIFLFO / 07/10109 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om tilladelse til salg af Varbergvej 51 (centerbygningen), der er en del af afdeling 26, Varbergvej Bygningen indeholder butiksarealer, Parkcaféen, vaskeri, selskabslokaler, p-pladser og garageanlæg. Afdelingen påføres p. t. store lejetab. Det har vist sig, at der ikke er grundlag for at drive en dagligvareforretning af hidtidig størrelse, hvorfor en væsentlig udvidelse er nødvendig. Salget, der er godkendt på et afdelingsmøde og efterfølgende på generalforsamlingen, omfatter ca m2 bygning og m2 grundareal. Salget skal ses som et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken. Købesummen er aftalt til kr. Af købsaftalen fremgår bl. a., at køber er pligtig at arbejde for at få etableret en dagligvareforretning i den nuværende ledige købmandsforretning kombineret med en tilbygning på ca m2. Såfremt dette ikke måtte være muligt inden 1. juni 2007, har køber ret til at foretage anden anvendelse af den eksisterende købmandsforretning, dog således at den kun kan anvendes til erhvervsmæssig brug. Sælger betinger sig, at de fremtidige ledige lokaler i bygningen ikke må anvendes til restaurationsvirksomhed med udskænkning af

9 Byrådet, Side 159 alkohol, spil, spilleklub eller anden form for virksomhed beslægtet hermed. Såfremt køber ikke kan få etableret en ny dagligvareforretning i de arealer, der er omfattet af nærværende aftale, er sælger forpligtet til at anvise en alternativ byggeret placeret på hjørnet mod Christian d. X s Vej og Varbergvej. Samtidig indgås der: En lejekontrakt mellem køber, Baagøe Byg Middelfart A/S (som udlejer) og sælger, Haderslev Andels Boligforening, (som lejer) omfattende ca m2 bruttoareal i kælderen, Varbergvej 51, der skal benyttes til garage/lager og ikke uden udlejers samtykke må anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen, og den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. Café/selskabslokaler, Varbergvej 51, ca. 390 m2 i stueetagen. Det lejede skal benyttes til café/selskabslokaler, og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. vaskeri, Varbergvej 51, ca. 180 m2 bruttoareal i stueetagen. Det lejede skal benyttes til vaskeri og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. Da Varbergvej 51 er en del af afdeling 26-51, forudsættes det efterfølgende afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantier bortfalder. Haderslev Andels Boligforening har i den forbindelse oplyst, at det er udgangspunktet, at der ikke skal indfries lån i større omfang end salgssummen. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenue fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

10 Byrådet, Side 160 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller godkendt, at ejendommen som ansøgt afhændes til Baagøe Byg Middelfart ApS for kr. til de anførte formål og til overtagelse efter Byrådets godkendelse af handelen, dog tidligst, når de kommunale garantiforpligtelser i den afhændede ejendom er bortfaldet. Det forudsættes, at kommunen efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån/statsgaranterede lån, at Haderslev Andels Boligforening foranlediger afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantiforpligtelser bortfalder inden ejendommens overdragelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales under forudsætning af - i relation til 2. pkt. i indstillingen - at der opnås en tilfredsstillende afregning med Økonomistyrelsen. Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. 96. Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om tilladelse til salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører

11 Byrådet, Side 161 afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, samt Niels Finsens Vej 6. Kraftvarmeværket forsyner boligområdet Varbergparken og institutioner i området, Favrdal Skole og Børnehave, med varme. Salget skal ses i sammenhæng med de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken herunder renovering og etablering af center for senil demente m.v. Dette indebærer en betydelig reduktion i boligmassen. Som følge heraf bliver indtægtsgrundlaget for lille til fortsat drift i boligområdets regi, hvilket vil betyde forhøjede varmepriser. Kraftvarmeværket søges derfor solgt til Haderslev Fjernvarme, der vil koble kraftvarmeværket på sit eget ledningsnet. Salgsprisen forventes at blive ca kr., og overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juni Ejendommen er af EDCmæglerne vurderet til kr. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, oplyser, at området i henhold til Haderslev Kommunes Varmeplan er udlagt til naturgasforsyning. Hvis der sker en ændring af status for varmecentralen, eksempelvis ved sammenkobling til det øvrige fjernvarmenet, så kræver det udarbejdelse af et nyt projektforslag. Det fremgår endvidere heraf, at Haderslev Fjernvarme ønsker at ombygge varmecentralen og at etablere en forsyningsledning fra det eksisterende net til varmecentralen på Niels Finsens Vej 6. Denne skal dimensioneres således, at varmecentralens nuværende forbrugere kan varmeforsynes og således, at Haderslev Fjernvarmes forsyning af det nordøstlige forsyningsområde kan suppleres. Økonomiske forhold Der er i 1994 i ejendommen Niels Finsens Vej - og i afdeling 24 - tinglyst et pantebrev på kr. med kommunal garantiforpligtelse. Det forudsættes, at lånet indfries, og den kommunale garantiforpligtelse udgår. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

12 Byrådet, Side 162 Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at salget af kraftvarmeværket til Haderslev Fjernvarme godkendes med virkning fra 1. juni 2007 til en salgspris på ca kr., herunder o at et lån til Nykredit på kr. indfries således, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder, o at kommunens efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån eller statsgaranterede lån, og o at det forventede provenue i forbindelse med salget tilføres dispositionsfonden, og o at endeligt skøde m. v. udfærdiges i overensstemmelse med det foreløbigt forelagte materiale. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Godkendt som indstillet, idet salgsprisen, jfr. notat af 30. maj 2007, dog er opgjort endeligt til kr., ligesom lånet til Nykredit på oprindeligt kr., når der tages højde for ordinære ydelser og årets indbetalinger for varme, på overtagelsestidspunktet er nedbragt til ,09 kr. i henhold til en opgørelse modtaget den 31. maj Beløbet er således kr. højere end angivet i nævnte notat. H. A. B. oplyser, at merudgiften kan og vil blive dækket indenfor provenuet.

13 Byrådet, Side Medlemsforslag - kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt god politisk ledelse DIPELI / 07/9135 Fra byrådsmedlem Allan Emiliussen er modtaget følgende til dagsordenen: "Det ville være hensigtsmæssigt i den nye kommune at der forelå kodeks for ledelsen i Haderslev Kommune. Der ønskes med denne indstilling at bringe følgende sag til Byrådets dagsorden den 31. maj 2007 til principbeslutning: "Den nye Haderslev Kommune er sammensat af forskellige kulturer både på embedsmandsniveau og det politiske niveau. Derfor vil det være hensigtsmæssigt om der forelå kodeks for god offentlig administrativ ledelse samt politisk ledelse. Kodekset for politikere og embedsmænd skal tilsammen give et godt helhedsbillede af, hvad der i Haderslev Kommune skal til for at udøve god ledelse. Et delmål er optimalt samspil politikere og embedsmænd imellem nu og i fremtiden. Det ønskes besluttet at politikere og embedsmænd i fællesskab udarbejder eksempelvis 5 punkter eller flere som alle kommitter sig på. Ligeledes vil det have en signalværdi der udadtil er stærkere end mange andre kommuner. Endemålet er 100 % holdbare beslutningsprocedurer, der fastslår loyalt og troværdigt samarbejde." Emnet optages på dagsordenen i medfør af 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet foretog en temadrøftelse med udgangspunkt i de beskrevne emner. Forslagsstilleren frafaldt herefter ønsket om en beslutning under dette punkt.

14 Byrådet, Side Medlemsforslag - mere politisk styring og gennemslagskraft DIPELI / 07/9135 Fra byrådsmedlem Allan Emiliussen er modtaget følgende til dagsordenen: "Der ønskes med denne indstilling at bringe følgende sag til Byrådets dagsorden den 31. maj 2007 til principbeslutning: "I et vist omfang ønskes det, at forvaltningers indstillinger til udvalgenes dagsorden fremover opstilles med alternative indstillinger eller forslag. Det forestilles at eks. områder med skattetekniske spørgsmål vedr. grundskyld, kommuneskat, dækningsafgift eller generelle økonomiske spørgsmål fremover fra forvaltningen indstilles med eksempelvis optimistisk skøn, pessimistisk skøn og middelskøn. Herefter træffer udvalgene selv beslutning pba. en af flere indstillinger. Ligeledes kan der på baggrund af tidligere temadrøftelser i udvalgene være gennemtygget stof, der er modnet til beslutning. Også her ønskes principbeslutning om to til tre forskellige indstillinger, som udvalgene træffer beslutning ud fra. Målet er mere politisk styring og gennemslagskraft i udvalgene og Byrådets arbejde som sådan." Emnet optages på dagsordenen i medfør af 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet foretog en temadrøftelse med udgangspunkt i de beskrevne emner. Forslagsstilleren forfaldt herefter ønsket om en beslutning under dette punkt.

15 Byrådet, Side Valg af medlemmer til valgbestyrelse til varetagelse af opgaver i forbindelse med offentlige valg og afstemninger. DIASOR / 07/10871 I henhold til lovbekendtgørelse nr af af lov om valg til Folketinget er den tidligere inddeling af landet i valgkredse ændret, således af Haderslev Kommune nu udgør én valgkreds. Der kan derfor vælges valgbestyrelse under ét til varetagelse af samtlige offentlige valg. Efter reglerne i ovennævnte lov samt reglerne i lov nr af om Kommunale- og regionale valg, varetager Byrådet bl.a. følgende opgaver: 1. Valg af valgbestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer. Valgbestyrelsens medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. 2. Valg af næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Indstilling Borgerservice indstiller: 1. at der vælges 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. Borgmesteren skal være det ene medlem og er født formand. 2. at der blandt de øvrige 4 medlemmer vælges næstformand. Byrådet besluttede at valgbestyrelsen omfatter 7 medlemmer: H.P. Geil med Preben Holmberg som stedfortræder Gunnar Nielsen med som stedfortræder Peter Chr. Jacobsen med August Kragh som stedfortræder Holger Lauritzen med Knud Erik Hansen som stedfortræder Jens Chr. Gjesing med Søren Rishøj Jakobsen Finn Lykkeskov med Markvard Hovmøller som stedfortræder Yrsa Theisen med Kim Qvist som stedfortræder

16 Byrådet, Side Præsentation af det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget DISANE / 06/14067 Arbejdsmarkedsudvalget er ansvarlig for Haderslev Kommunes indsats på arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Der har været gennemført en proces hvor udvalgsmedlemmerne har formuleret det samlede ide- og arbejdsgrundlag for denne valgperiode med udgangspunkt i individuelle interviews og fælles drøftelser. Ide- og arbejdsgrundlaget bygger på Byrådets overordnede vision for Haderslev Kommune og udstikker retningslinier for den indsats, der skal gøres for at realisere de fastsatte målsætninger. Indstilling Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at det politiske ide- og arbejdsgrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning. Bilag: Pjecen "Det er det vi vil" - Arbejdsmarkedsudvalget - Ide- og Arbejdsgrundlag. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Finn Lykkeskov, præsenterede idé- og arbejdsgrundlaget, som blev taget til efterretning af Byrådet Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud DIKAMI / 07/1461 Ved etableringen af den ny kommune fra 2007, harmoniseres de hidtidige vedtægter for de kommunale dagtilbud til én ny fælles vedtægt. Styrelsesvedtægten har været til høring og høringssvarene samt et

17 Byrådet, Side 167 bilag med opsummering og indstilling af disse vedlægges som bilag. Udvalget skal tage stilling til indstillingen og efter godkendelsen videresende styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje og daginstitutioner til Byrådets endelige godkendelse. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser. Juridiske aspekter Vejledningen til serviceloven indeholder bestemmelser om vedtægter. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner (316933) Indstilling Børne- og Familieservice, dagtilbud indstiller at styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner godkendes og videresendes til Byrådet godkendelse Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Mads Skau, Eva Roth Godkendt. Godkendt Vilkår daginstitutioner DIKAMI / 07/10066 Udvalget for Børn og Familie godkendte på sit møde den 23. januar

18 Byrådet, Side pkt. 12 at udkastet til Vilkår for daginstitutioner blev forhandlet med de faglige organisationer. Forhandlingen er nu gennemført med FOA (pædagogmedhjælperne) og BUPL (pædagogerne). BUPL havde dog ikke mandat til at underskrive umiddelbart efter forhandlingen og ønskede efterfølgende at høre deres medlemmer om resultatet af forhandlingen. Der foreligger nu underskrifter fra organisationerne. Der har ikke været væsentlige ændringer i forhold til det Udvalget for Børne- og Familieservice indstillede til forhandling. Men de mange nye begreber har betydet at der er aftalt en evaluering af Vilkår for daginstitutioner inden 31. marts Lønsumsstyring er en væsentlig del af daginstitutionernes vilkår. Det har endnu ikke været muligt at gennemføre en speciel lønsumsstyring for daginstitutionerne. Afsnittet fremlægges derfor på et senere tidspunkt til behandling i Udvalget for Børn og Familie og efter høring af bestyrelser og personale. Bilag: Vilkår for daginstitutioner sendes alene i papirudgave. Procedure Efter godkendelse i Udvalget for Børn og Familie videresendes Vilkår for daginstitutioner til Byrådets endelige godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at forhandlingsresultatet godkendes og videresendes til Byrådets endelige godkendelse Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

19 Byrådet, Side Aftale med puljeordning Vonsbæk børnehus DIKAMI / 07/10008 Ved kommunesammenlægningen har puljeordningen, Vonsbæk Børnehus i Vonsbæk fået ny aftalepart den nye Haderslev Kommune. Aftalen ønskes videreført på samme vilkår, og ønskes godkendt af Byrådet. Procedure Efter Byrådets godkendelse fremsendes aftalen til underskrift af borgmester og kommunaldirektør. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Administrationsgrundlag 2007 (316556) Aftale pulje Vonsbæk børnehus (316565) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at aftalen godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

20 Byrådet, Side Aftale med puljeordning Spiren DIKAMI / 07/10011 Ved kommunesammenlægningen har puljeordningen Spiren, Christiansfeldvej i Haderslev fået ny aftalepart den nye Haderslev Kommune. Aftalen ønskes videreført på samme vilkår, og ønskes godkendt af Byrådet. Procedure Efter Byrådets godkendelse fremsendes aftalen til underskrift af borgmester og kommunaldirektør. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Administrationsgrundlag 2007 (316556) Aftale pulje Spiren (316562) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at aftalen godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod.

21 Byrådet, Side Driftsaftaler med de selvejende institutioner DIKAMI / 07/10066 Udvalget for Børn og Familie godkendte på mødet den 23.januar 2007 pkt. 13 at der skulle udarbejdes driftsaftale med hver enkelt selvejende daginstitution. Der er nu udarbejdet individuelle driftsaftaler med samtlige selvejende daginstitutioner. Bilag: Samtlige driftsaftaler ligger til eventuelt gennemsyn i udvalgets skab. Da der ikke, med enkelte undtagelser, er nogen form for uenighed mellem parterne, er det ikke fundet nødvendigt at fremsende aftalerne, hverken i papirform eller elektronisk. Procedure Efter godkendelse i Udvalget for Børn og Familie skal driftsaftalerne godkendes af Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud indstiller at Driftsaftalerne godkendes og videresendes til Byrådets godkendelse hvorefter de kan underskrives af bestyrelserne Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen, Peter Hansen, Mads Skau Godkendt. Godkendt.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 16-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 12-08-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Afbud: Ingen Bemærkninger: Knud Erik Hansen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Byrådet 2. behandling

Byrådet 2. behandling REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den 08-10-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 08-10-2009 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere