Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti"

Transkript

1 Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel (WNR), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre provsti Afbud: Lisbeth Waaentz Dagsorden: 1. Orientering om budgetgrundlaget mm. 2. Godkendelse af samarbejdsaftaler vedr. kordegnefunktionen på Sindal Kirkekontor 3. Godkendelse af samarbejdsaftaler vedr. regnskabsføring i Hjørring Nordre og Søndre 4. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd 5. Afsluttende bemærkninger Ad 1. Orientering om budgetgrundlaget mm. LES bød velkommen til aftenens budgetsamråd i Hjørring Nordre Provsti. Efter en kort præsentationsrunde orienterede LES om den økonomiske situation, herunder budgetgrundlaget. LES fortalte, at man på nuværende tidspunkt ikke ved ret meget om det kommende ligningsgrundlag. LES har derfor talt med Knud Toftegaard, Hjørring Kommune. Han ved for nærværende heller ikke noget om ligningsgrundlaget for 2016, idet man endnu ikke har de endelige resultater af regnskaberne for hverken 2013 eller De seneste år har kommunen heldigvis valgt at holde sig til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremfor at være selvbudgetterende, og det ser ud til, at man også vælger denne procedure i Man ved dog, at forhandlingerne mellem kommune og regering er ret afgørende, da resultaterne af disse forhandlinger kan påvirke ligningsgrundlaget ganske betragteligt. Ændringer i skattegrundlaget påvirker ligningsgrundlaget - det har f.eks. noget at sige, om der er håndværkerfradrag eller ej. Såfremt der er håndværkerfradrag, vil det påvirke ligningsgrundlaget i nedadgående retning. Kommunerne kompenseres som regel, såfremt der er nedgang. Kirken kompenseres nogle gange nogle gange ikke! For Hjørring kommunes vedkommende er befolkningstallet kun faldet med nogle få hundrede personer. En hel del udlændinge har bosat sig i Hjørring kommune. Mange af dem er formentlig ikke medlem af Folkekirken, hvilket også kan være en usikkerhedsfaktor. Knud Toftegaard, Hjørring Kommune, er meget forsigtig i sin udmelding og regner derfor med en stigning på 0-0,1%. PU har derfor regnet med 0%, og har taget udgangspunkt i, at der som minimum er det samme til rådighed som i Det er der dog ingen garanti for kun et håb herom! Efter Sct. Hans kan der siges noget mere konkret om tallene! Foreløbige rammer LES anførte, at PU nu har udmeldt de foreløbige rammer. I de udmeldte rammer er der taget udgangspunkt i regnskab 2014 og budget Der er foretaget umiddelbar fremskrivning af lønninger og øvrig drift. Løn er fremskrevet med 1,1%, mens øvrig drift er fremskrevet med 1,0 %. PU har endvidere indregnet ændringer i indtægter på gravstedskapitaler samt renteudgifter på lån. Ydermere er der taget højde for de synsudsatte arbejder, der er indrapporteret til Kirke-DV. Revisor har præciseret, at beløb på mere end kr anføres som anlæg også selvom de er anført som drift i Kirke-DV. Beløb, der lånes penge til, anføres ligeledes som anlæg! 1

2 LES gjorde opmærksom på, at rentesatserne i Stiftet er ændret til 1,5% for udlån og 2% for indlån, hvilket også kan have betydning for budgetlægningen. Menighedsrådsvalg 2016 LES gjorde opmærksom på, at der er valg til MR i I den forbindelse anbefalede LES på vegne af PU, at man som ved sidste valg laver fælles annoncering gennem provstiet. Såfremt der bliver valg i det enkelte MR, vil man blive man kompenseret via en 5%-bevilling, da der jo ikke er grund til at budgettere med udgifter til et valg, der måske ikke bliver en realitet. Protokollat vedr. beholdningseftersyn LES gjorde opmærksom på, at revisor den 6. januar d.å. meddelte, at der blev lagt et revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn 2014 ud på DAP en. Dette skal trækkes fra dataarkivet, godkendes og underskrives på MR-møde. Flere MR har måske ikke været opmærksomme herpå. Endvidere er der en teknisk ting, man skal være opmærksom på ifm. budgetlægningen for 2016 det beløb, der i dag bliver ført som efteruddannelse på formålskonto 66 skal flyttes til kt. 67, når det endelige budget skal laves. Der er yderligere et par konti, der får nye numre. Pia Skov, Ugilt, spurgte, hvordan man rent praktisk skal budgettere med opdeling af kirkebogsføringen på civil og kirkelig del. LES svarede, at det nærmest er en umulig opgave, men at han vil forelægge det på provstemødet den 12. maj og herefter melde nogle mere klare retningslinier ud. På længere sigt er det meningen, at grundregistreringen skal foretages af kommunerne og ikke af kirken. Der har været en vis uvished omkring kapital stillet til råd af provstiudvalget. PU har ikke haft nogen fast politik før 2015, men nu mener man, at beløbet bør udgøre ca. 10% af den samlede løn, således at der altid er penge til udbetaling af lønninger. Er beløbet for lavt, skal man supplere fra de frie midler. Er beløbet for højt, overføres det overskydende beløb til de frie midler. Der skal dog ansøges herom! Retningslinier vedr. udgifter til repræsentation, personalegaver mm. PU har til alle MR fremsendt skrivelse omkring udgifter til repræsentation, julegaver mm. Reglerne er blevet strammet op, da Rigsrevisionen har kig på repræsentationskontoen. Iflg. LES handler det i bund og grund om, at man skal være ansvarlig i det, man gør! Nyt fra Personalekonsulenten Personalekonsulenten har for nylig udsendt et vejledende takstblad vedr. vikarer. PU må ikke fastsætte taksterne, men har selvfølgelig lov til at lave et vejledende oplæg. LES opfordrede MR til at skæve til skrivelsen ifm. forhandling af vikarlønninger. Han henstillede i øvrigt til, at man i alle sager forsøger at være omkostningsbevidst! Hertil bør nævnes, at det er en god idé at sende regninger ud allerede i september måned, således at man undgår likvide problemer i december måned. Tidsfrister LES anmodede MR om at gennemgå de udmeldte rammer og herefter indsende MR-bidrag og ønsker senest den 15. juni PU kigger på tallene i perioden fra den august 2015, hvorefter der udsendes nye foreløbige rammer. Den 31. august 2015 er der fælles budgetsamråd i Hjørring Sognegård med deltagelse af repræsentanter fra begge provstiers menighedsråd. 3. behandlingen af budgetterne foregår den 8. september, hvorefter de endelige rammer udmeldes. Det endelige budget udarbejdes og godkendes af MR på et MR-møde, hvor der er mødepligt. Senest den 15. november (eller senest efter det konstituerende møde i november) indsendes det endelige budget til PU. Budgetter afleveres elektronisk som sædvanligt, men PU vil desuden gerne have tilsendt 1 eksemplar på papir! Ad 2. Godkendelse af samarbejdsaftaler vedr. kordegnefunktionen på Sindal Kirkekontor LES orienterede om etableringen af en fælles kordegnefunktion på Sindal Kirkekontor. Da samarbejdet i sin tid blev etableret, var der ingen lovgivning på området. Det er der i mellemtiden kommet, og man er selvfølgelig nødt til at have orden i tingene. Derfor er der udarbejdet en 2

3 samarbejdsaftale mellem de menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti, der benytter sig af kordegnefunktionen på Sindal Kirkekontor. De berørte menighedsråd har underskrevet aftalen, som desuden skal godkendes på aftenens budgetsamråd. Samarbejdsaftale vedr. kordegnefunktionen på Sindal Kirkekontor blev godkendt! Ad 3. Godkendelse af samarbejdsaftaler vedr. regnskabsføring i Hjørring Nordre og Søndre Der er ligeledes udarbejdet samarbejdsaftaler vedr. regnskabsføring i Hjørring Nordre og Søndre Provstier. Denne samarbejdsaftale skal ligeledes godkendes på aftenens budgetsamråd. Samarbejdsaftale vedr. regnskabsføring i Hjørring Nordre og Søndre provstier blev godkendt! Ad. 4. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd Budgetlægning 2016 Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2016: Menighedsråd: Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2016: Astrup Det ser fornuftigt ud - Ny præst indsættes i morgen måske hun har nye ideer! Man vil gerne have servicebygningen rykket frem! Bindslev Nogenlunde. Der er sat kr ,00 af til præstemedhjælp, men den faktiske udgift er kr.! Vil desuden gerne have mere til kirkelige aktiviteter. LES anførte, at PU er glad for aktiviteter! Der var ønske om kr mere! Orgel skal justeres op! MR regner med at det bliver i 2016! : lagt i Kirke- DV med en udgift på kr ,00 incl. moms. Bjergby-Mygdal Det ser fornuftigt ud. LES nævnte, at PU synes at det er et stort beløb, der er sat af til kalkning af Bjergby kirke MR understregede, at beløbet dækker kalkning af begge kirker! Der er indhentet fælles tilbud! Bjergby-Mygdal MR anmoder om, at PU tager stilling til renovering af Bjergby Kirke! Hirtshals Det ser fornuftigt ud. Vedr. forbrugsudgifter og lønninger har MR skelet lidt til 2014-regnskabet - ser fornuftigt ud! Vedr. anlæg er der endnu ikke sat noget af i Trænger til udskiftning af materiel på begge kirkegårde! I Hirtshals vil en ny traktor koste ca kr. Havetraktor i Emmersbæk vil koste ca kr. vil gerne have en 4-hjulstrukket, idet der er et lidt vanskeligt terræn i skovområdet! Granitplader på Hirtshals kirke: fugerne trænger til udskiftning vil koste ca kr. Desuden ønske om nye yderdøre til Hirtshals kirke præsteværelse og kirketjenerværelse indregnes i budgettet. Horne-Asdal Der er et underskud på kr. på budgettet. Der er bevilget midler til bøgehække disse fik vi også sidste år hvis pengene bliver stående, er der kun et underskud på kr. Behov for 2 nye flagstænger med sving på, da kirketjener ikke kan hejse flaget, når det stormer. Konklusion: hvis midlerne kan flyttes fra anlæg til drift, kan det klares! Hørmested Kommer ikke til at holde! Installation af nyt varmeanlæg bliver dyrere end man har regnet med! Der er gas i kirken skal føres ud i toiletbygningen! Kirken skal kalkes hvert år! Lægges ind i Kirke-DV. Altertavlen har det rigtig skidt det skal der kigges på! Flisegang fra kirken til menighedshuset er undermineret pga. det voldsomme regnskyl i 2014 det skal meget gerne på i 2016, da flisegangen næsten ikke er til at gå på. Lendum Positivt at hækkene er med! 3

4 Sindal Sørig Tolne-Mosbjerg Tornby-Vidstrup Tversted Uggerby Ugilt Planer om nye møbler i konfirmandstuen: kr. Flere kirkelige aktiviteter. Blytaget på kirken er blevet utæt. I august måned kommer blytækkeren og kigger! Det hører vi nærmere om! Ser rimelig fornuftigt ud på driften. Men bange for anlæg! Som følge af det voldsomme regnvejr i 2014 kom det frem, at flere gravsteder er undermineret langs den store sti. Desuden er et nedgravet fjernvarmerør fra graverhus til kirke som ses meget tydeligt om vinteren. Asfaltering af stier vil koste ca kr. LES gjorde opmærksom på, at man skal ansøge Stiftet om tilladelse til at lægge asfalt. Tilgængelighedspuljen kan evt. give tilskud på 25%. Hjørring kommune mener dog, at FK er en forening, som ikke er berettiget til den slags tilskud. Leif Axberg nævnte, at man skal ansøge via ministeriet. Der er et usikkerhedsmoment omkring sognegården. I dag er der modtaget budget for tilbygning prisen lyder på 8,1 mio. kr. uden inventar! Ikke de store ting på programmet. Det eneste man spekulerer i, er tyverisikring i den nye værkstedsbygning. Problemer med, at der forsvinder ting. Organist har ønske om at få flere penge til at holde koncerter for. Kan godt bruge kr. mere ønsker lidt ekstra til fælles aktiviteter med Bindslev. Tilpas OK! Mangler kr. for at få enderne til at hænge sammen! Ønske om at forskønne fællesgraven desuden vil man gerne have lukket af i hjørnet af kirkegården enten med stendige eller hæk. MR tænker på at undersøge, om der skal være automatisk klokkeringning i Tversted. Lydanlæg til kirken noget, der indhentes tilbud på. Der er noget undervejs med orglet omfattende rensning! Orglet er muggent! Mangler kr. på driftsbevillingen! Vil gerne have foretaget regulering af kirkegården der er ikke så mange gravsteder mere, og man vil gerne tage et hjørne ud af drift. I Kirke-DV er der lagt en stormskade på tårntag ind håber på forsikringspenge! Bindinger er rustne det er sat på som ønske i 2019 samtidig med kalkning, idet man kan benytte opsat stillads til begge dele! Ingen ønsker. OK! Ad 5. Afsluttende bemærkninger Kirke-DV Elsebet Madvig, Tversted MR spurgte til Kirke-DV og hvilke arbejder, der skal lægges herind. I Kirke-DV registreres alt det, der synsudsættes på menighedsrådenes syn og provstesyn! Kirke-DV erstatter således de gamle synsprotokoller! De ting, som skal repareres her og nu og som MR har penge til, behøver ikke at komme i Kirke-DV. En god tommelfingerregel er, at hvis man ikke har penge til arbejdet, skal det i Kirke-DV! Alle budgetønsker skal i Kirke-DV, for at man kan være sikker på, at de kommer med i prioriteringsrækkefølgen! Lånebyrden LES anførte, at lånebyrden pt. udgør omkring 15-16% af den samlede ligning, så det går den rigtige vej. Det gør jo, at udgifterne til renter og afdrag er blevet mindre, således at der er flere penge at dele ud af, ligesom der er en ekstra buffer, såfremt ligningsgrundlaget falder. Begravelse i dobbelt dybde LES nævnte, at der i takstbladet findes en pris på begravelse i dobbelt dybde, hvilket dog ikke benyttes særlig ofte. Enkelte MR har henvendt sig til PU, idet der har været fremsat ønske om begravelse i dobbelt dybde af økonomiske årsager (man kan hermed nøjes med 1 gravsted til 2 personer, og dermed betale 4

5 halv takst for vedligeholdelse) Med den nuværende lovgivning kan man ikke nægte det, medmindre det fremgår helt klart af kirkegårdsvedtægten, at det ikke er en mulighed. PU henstiller derfor til, at man på et MR-møde tager stilling hertil på hver enkelt kirkegård. Såfremt man ikke ønsker muligheden på sin kirkegård, skal det meddeleles PU, som retter kirkegårdsvedtægten til. ref. mmj,

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere