Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Sammendrag, 1. behandling September 2014

2 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til 2015-priser på baggrund af det senest kendte prisindeks. Byrådet har den 24. april 2014 godkendt en rammeudmelding for budget Rammeudmeldingen er udarbejdet med udgangspunkt i det oprindelige budgetoplæg for 2015 nedskrevet med 49 mio. kr. De 49 er mio. kr. er en gentagelse af en nedskrivning af budget Derudover er der foretaget demografiske nedskrivninger for 94,6 mio. kr. Samlet set udgør budgetrammen for 2015 efter de foretagne prisfremskrivninger og nedskrivninger 3.137,5 mio. kr. Nedskrivningerne skal ses i lyset af det fortsat faldende antal indbyggere, der medfører, at indtægter fra skatter og tilskud falder, ligesom regnskabsresultatet 2013 har vist, at det er muligt at tilpasse udvalgenes budgetter i nedadgående retning. Lolland Kommune har ved udgangen af juni 2014 modtaget de endelige tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for tilskud og udligning samt en beregning af værdien af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på såvel grundskyld som indkomstskatter og selskabsskatter. Der er i løbet af juli måned indarbejdet tekniske korrektioner i budgettet for 2015 for i alt 2,836 mio. kr. (netto) herunder konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Endelig er konsekvenserne af, at Lolland Kommune med virkning 1. juli 2014 overtager Nakskov Havn indarbejdet. De tekniske ændringer er yderligere beskrevet i udvalgenes budgetbemærkninger. Budgetforudsætninger Skatter og tilskud Budgetforslagets forudsætning for skatter og tilskud er i lighed med tidligere år baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er endvidere forudsat uændrede skatteprocenter. Pris- og lønskøn I budgetforslag 2015 er anvendt KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter (pl). I lighed med sidste år er fremskrivningen fra 2013 til 2014 anderledes end den fremskrivningsprocent, der blev lagt til grund ved budgetlægningen Derfor er den oprindelige fremskrivning fra 2013 til 2014 rullet tilbage og erstattet med KL s nye forventede fremskrivningsprocenter. Fremskrivningsprocenterne på de vigtigste arter: Lønninger 1,16 2,00 Fødevarer 0,60 2,20 Brændsel og drivmidler 0,50 3,40 Øvrige varekøb 0,40 1,10 Øvrige tjenesteydelser 2,30 2,40 Overførsler til personer 1,80 1,80 1

3 Økonomiaftalen Det overordnede indhold i aftalen mellem regeringen og kommunerne for det kommende års økonomi er dels nogle rammer for kommunernes økonomi for 2015 og de kommende år, dels aftaler om udviklingen på forskellige sektorområder. Endelig indeholder aftalen i lighed med 2014 nogle bestemmelser om modernisering og bedre ressourceanvendelse. Til økonomiaftalen kan knyttes nedenstående kommentarer. Serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat med udgangspunkt i de netop afsluttede kommunale regnskaber for Den samlede serviceramme 2015 udgør (i 2015-priser) 234,6 mia. kr. Af væsentlige ændringer til servicerammen kan det nævnes, at servicerammen for året 2015 løftes med 350 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen delvist finansieret af en effektivisering af befordringsområdet med 100 mio. kr. og en tilsvarende effektivisering af beredskabsområdet med 100 mio. kr. Effekten af folkeskoleområdets reform fra 2014 løftes i 2015 med 203 mio. kr. Særtilskudspuljer Paragraf 16 særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner udgør 300 mio. kr. Paragraf 17 tilskudspuljen - rettet mod kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer - udgør i ,3 mio. kr. Statstilskud herunder kvalitetsfondstilskud Det samlede statstilskud til kommunerne er for 2015 fastsat til 72,9 mia. kr. (2014: 71,5 mia. kr.) Heraf er 3 mia. kr. betinget af, at den kommunale serviceramme samlet set overholdes. Tilskuddets størrelse forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i I lighed med 2014 fordeles kvalitetsfondsmidlerne i 2015 som en del af bloktilskuddet. Kvalitetsfondsmidlerne skal anvendes til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. De tidligere bindinger omkring udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne er ikke gældende længere. Skat I lighed med i 2014 er det i 2015 muligt, at kommunerne kan forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. (2014: 250 mio. kr.). Hvis nogle kommuner hæver skatten, er det en forudsætning, at andre kommuner sænker skatten, således at der for de danske kommuner samlet set er et uændret beskatningsniveau. I 2015 etableres på ny en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 procent af provenutabet i 2015, 50 procent i 2016 og 2017 og 25 procent i Anlæg Kommunernes anlægsudgifter må i 2015 samlet set udgøre 17,5 mia. kr. Der vil senere i 2014 blive fulgt op på, om kommunerne samlet set overholder denne ramme. 2

4 Lånepuljer I 2015 findes følgende puljer med udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi gældende for 2015 lånemulighed til investeringer med effektiviseringspotentiale udgør 200 mio. kr. lånepulje på 400 mio. kr. til investeringer på borgernære områder lånepuljens formål minder meget om de tidligere lånepuljer til kvalitetsfondsområder lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuners forbedring af likviditeten lånepulje på 150 mio. kr. med henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Endvidere findes følgende lånepuljer 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Puljen skal primært dække anlægsaktiviteter vedrørende veje og administration 100 mio. kr. til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne. Lånepuljen er etableret som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen 50 mio. kr. til likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområderne herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Lånepuljen er en del af vækstpakken I 2015 og 2016 er der afsat følgende lånepulje: 100 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i danske yderområder. Denne lånepulje er ligeledes en del af vækstpakken Enkelte sektorområder har speciel fokus i økonomiaftalen for Sundhed løft til forebyggende indsats I 2014 blev kommunernes forebyggende indsats på sundhedsområdet kompenseret med 300 mio. kr. Denne kompensation fortsætter i 2015 med samlet set 350 mio. kr. med det formål på ny at løfte den patientrettede forebyggelse, herunder at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Et stigende antal ældre, og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme, giver anledning til en skærpet indsats på sundhedsområdet. Servicemål for erhvervsrettede myndighedsopgaver I forlængelse af regeringens vækstudspil er der opnået enighed om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med 1/3 i Reduktionen skal ske ved at indføre servicemål for sagsbehandlingsområderne, miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager. I løbet af 2014 vil der ske fremsættelse af følgelovgivning til opnåelse af de fremsatte servicemål. Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 til initiativet samtidig med, at det forudsættes, at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på de anførte områder. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen 3

5 Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Formålet med reformen er en række tiltag, der styrker det kommunalpolitiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen og sikrer friere rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats. Der skal være fokus på regelforenkling og mål- og resultatstyring. Samlet set for at opnå varig beskæftigelse. Modernisering og en bedre ressourceudnyttelse Arbejdet med målet fra 2013 om opfyldelse af moderniseringsaftalen fortsætter i 2015, herunder en bedre borgernær service i kommunerne. 4

6 Regnskabsopgørelse 2015 Mio. kr priser 2014-priser 2015-priser Vedtaget Forventet Budget- Budget- Budget- Budget- Regnskab Budget Regnskab forslag overslag overslag overslag Indtægter Skatter , , , , , , ,8 Generelle tilskud , , , , , , ,5 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 167,3 174,5 176,0 175,6 175,7 175,7 175,7 Havneudvalget 0,0 0,0 2,1-3,5-3,5-3,5-3,5 Fritids- og Kulturudvalget 71,7 70,0 67,7 65,5 65,4 65,4 65,4 Børne- og Skoleudvalget 752,3 785,6 782,9 749,4 749,2 746,8 744,3 Ældre- og Sundhedsudvalget 630,9 618,0 643,2 619,0 618,6 618,6 618,6 Social- og Psykiatriudvalget 358,0 359,3 374,3 366,3 366,2 366,2 366,2 Arbejdsmarkedsudvalget 872,3 889,6 860,2 830,1 830,2 830,2 830,2 Økonomiudvalget 343,2 338,5 352,0 344,3 259,2 177,9 104,1 I alt 3.195, , , , , , ,0 Pris- og lønstigninger (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 120,8 178,3 Driftsresultat før finansiering -155,9-45,7-44,6-90,9-116,2-140,0-159,0 Renter og kursreguleringer 15,2 22,3 24,5 26,7 24,8 23,3 24,0 Primært driftsresultat -140,7-23,4-20,1-64,2-91,4-116,7-135,0 Anlægsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 7,5 22,3 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Havneudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fritids- og Kulturudvalget 66,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og Skoleudvalget 21,3 15,0 31,4 15,0 15,0 15,0 15,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 5,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og Psykiatriudvalget 0,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 46,2 14,5 44,8 11,3 10,5 10,0 10,0 I alt 147,3 51,8 128,6 26,3 25,5 25,0 25,0 Resultat i alt 6,6 28,4 108,5-37,9-65,9-91,7-110,0 Tilgang/anvendelse af likvide aktiver Resultat ifølge ovenstående 6,6 28,4 108,5-37,9-65,9-91,7-110,0 Optagne lån -53,0-18,1-40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 51,0-12,3-12,9-9,7-9,2-5,7-5,7 Afdrag på lån (langfristet gæld) 67,0 68,0 85,7 72,4 70,3 71,2 72,1 Ændring af likvide aktiver 71,6 66,0 140,5 24,8-4,8-26,2-43,6 + = udgifter / - = indtægter 5

7 Udvalgenes drifts- og anlægsrammer priser kr. Regnskab Budget Forventet Budget regnskab forslag Udvalg/politikområde Drift og refusion - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Veje og grønne områder Havneudvalget Havne Fritids- og Kulturudvalget Kultur Folkeoplysning og Idræt Erhverv og Turisme Børne- og Skoleudvalget Budgetpulje Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Sundhed Forebyggelse og anbringelse Ældre- og Sundhedsudvalget Sundhed og Forebyggelse Ældre Social- og Psykiatriudvalget Sundhed Socialpsykiatri Handicappede Misbrug Arbejdsmarkedsudvalget Budgetreduktion 0 Midlertidig forsørgelse Varig forsørgelse Øvrige sociale formål Beskæftigelsesindsats Forsikrede ledige Økonomiudvalget Demografiske tilpasninger, alle udv. 0 Jord og fast ejendom Tilskud til fælles redningsberedskab Administration og Borgerservice priser 2014-priser 2015-priser Anlæg - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Havneudvalget Fritids og Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget

8 Fagudvalgenes budgetoplæg Nedenfor følger beskrivelser af de enkelte fagudvalgs budgetoplæg inklusive tekniske korrektioner og ændringer som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 177 mio. kr., tillagt tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr., fratrukket rammebesparelsen for 2015 på 1,4 mio. kr. og ikke udmøntede driftsbesparelser fra 2014 på 1,2 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget svarer herefter samlet set til 175,4 mio. kr. og er fordelt på politikområderne Miljø og Planlægning med 6,9 mio. kr., Kollektiv trafik, havne med videre med 71,1 mio. kr. og Veje/grønne områder med 100,0 mio. kr. I udvalgets samlede budgetforslag er indregnet en pulje vedrørende en ny rammebesparelse for 2015 på 1,4 mio. kr. og ikke udmøntede driftsbesparelser fra 2014 på 1,2 mio. kr. Miljø og Planlægning Budgetforslaget for 2015 udgør i alt 6,9 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. til Miljøbeskyttelse samt 1,4 mio. kr. til Erhvervsservice og iværksætteri. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på dette område. Kollektiv trafik For området kollektiv trafik, havne med mere udgør det oprindelige budgetforslag 70,1 mio. kr. I færgedriften er indregnet en teknisk korrektion på 1,0 mio. kr. På baggrund af de seneste års regnskabsresultater for salg af færgebilletter foreslås indtægtsbudgettet reduceret med 1,0 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet tekniske korrektioner (0,04 mio. kr.) til Lolland Falster Airport, hvor driftsbudgettet er tilpasset efter L.F. Airports budget Det korrigerede budgetforslag for 2015 udgør 71,1 mio. kr. Veje og grønne områder Budgetforslaget for 2015 udgør i alt 100,5 mio. kr. (ekskl. budget til Vindmølle Bundvig). Af de budgetterede udgifter til vejvedligeholdelse er afsat 8,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, hvilket er 8 procent af de forventede anlægsudgifter på 105,0 mio. kr. Vindmølle Bundvig er budgetteret med et driftsoverskud på 0,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske korrektioner på dette område. 7

9 Havneudvalget Budgetoplægget for 2015 svarer til det oprindelige budgetforslag på 0,2 mio. kr. tillagt tekniske korrektioner på -3,5 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 for Havneudvalget udgøres herefter af indtægter svarende til i alt 3,3 mio. kr. (overskud) og er fordelt på følgende områder to havne Rødbyhavn Havn Nakskov Havn 0,2 mio. kr. -3,5 mio. kr. Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalgets budgetforslag for 2015 svarer til 65,3 mio. kr. Jævnfør Økonomiudvalgets rammeudmelding skal der ikke i 2015 foretages budgetnedskrivning på udvalgets område. Der er forslag om følgende tekniske korrektioner Musikskolens andel af huslejebetaling på Gyvelvej på 0,206 mio. kr., som overføres til Børne- og Skoleudvalgets område Udmøntning af besparelse på 0,217 mio. kr. som konsekvens af indførelse af nyt lønog økonomisystem. Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalgets rammeudmelding for Børne- og Skoleudvalget for 2015 udgør 746,7 mio. kr. svarende til det oprindelige budget på 795,7 mio. kr. minus den samlede besparelse i 2014 og 2015 på i alt 49 mio. kr. De nævnte nedskrivninger i 2014 og 2015 på henholdsvis 18 og 31 mio. kr. er, som nævnt i direktionens anbefaling, en fortsættelse af den økonomiske styring, hvor kommunens budgetterede udgifter afspejler det aktuelle befolkningsgrundlag. Tekniske korrektioner Social- og Psykiatriudvalget tilføres 3,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til dækning af udgifter til etablering af tilbud til fire handicappede borgere. Overførslen sker ifølge gældende regler. Børne- og Skoleudvalget tilføres 4,9 mio. kr. Beløbet svarer til overgangstilskuddet, som tildeles efter objektive kriterier til implementering af skolereformen. Tilskuddet registreres under tilskud og udligning på Økonomiudvalgets område. Udvalgets ramme reduceres med 2,5 mio. kr. som konsekvens af de effektiviseringer, der opnås ved implementering af det nye løn- og økonomisystem. 8

10 Yderligere tilføres en teknisk korrektion på 3,7 mio. kr. som følge af tilpasning til det nuværende aktivitetsniveau. I alt er der tekniske korrektioner for netto 2,655 mio. kr. (se specifikationen sidst i sammendraget). Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalgets driftsramme i 2015 er på 619,016 mio. kr. Budgetrammen udtrykker det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 617,9 mio. kr. tillagt prisog lønstigninger på 11,3 mio. kr., rammereduceret med 8,9 mio. kr. samt korrigeret for tekniske ændringer for netto -1,344 mio. kr. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i juli måned 2014 genudmeldt puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden) for Ministeriet udtrykker, at hvis en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den også kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt den igen overholder de formelle krav. Bevillingsmæssigt er beløbet indarbejdet både som udgift og indtægt, idet ministeriet stiller krav om, at tilskuddet skal registreres som en regnskabsmæssig indtægt. I 2013 blev det besluttet, at der successivt skulle nedlægges 79 plejeboliger i kommunen, således at udgiften til tomgang/lejetab kunne nedbringes med cirka 3 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i efterfølgende år, og disse forudsætninger blev indarbejdet i budgettet. Det har efterfølgende vist sig, at processen kræver længere tid end forudsat, og der er for øjeblikket ikke opnået de forventede besparelser i Forventeligt vil besparelsen i 2015 heller ikke kunne indfries. Sundhed Budgettet på politikområde Sundhed udgør 208,154 mio. kr. Udvalgets rammereduktion på 8,9 mio. kr. afspejler forventningerne til den demografiske og socioøkonomiske udvikling på udvalgets samlede aktivitetsområder. Demografien udgør 7,6 mio. kr. og socioøkonomien 1,3 mio. kr. Da befolkningsnedgangen i 2015 ikke ligger i den alderskategori, der er typisk for ældreområdets aktiviteter, er rammereduktionen alene udmøntet på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Jf. KL s seneste nettoforventning til denne aktivitet kan der dog kun forventes en demografisk betinget nedskrivning på cirka 3,9 mio. kr. Blandt udvalgets budgetposter i 2015 findes en bevillingsreserve på i alt 5,022 mio. kr. Denne bevillingsreserve hensættes til sikkerhed for opfyldelse af rammereduktionen for 2015 på 8,9 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ældre Budgetforslaget på politikområde Ældre udgør i alt 410,862 mio. kr. og fordeler sig med 284,548 mio. kr. på de centrale aktivitetsområder og 126,314 på de decentrale enheder. 9

11 Forventningen til de decentrale enheder er, at de set under ét vil overholde budgettet. Tekniske korrektioner De samlede tekniske korrektioner udgør -1,344 mio. kr. og er specificeret sidst i notatet. Korrektionerne er uden kassevirkning, idet der er tale om interne flytninger samt flytning mellem udvalg. De 0,278 mio. vedrørende træning af kræftpatienter bevirker dog et træk på kassen, idet beløbet finansieres via lov- og cirkulæreprogrammet. Social- og Psykiatriudvalget Økonomiudvalget har i april godkendt rammeudmelding for 2015, hvilket for Social- og Psykiatriudvalget betyder en driftsramme svarerende til 361,0 mio. kr. Budgetrammen er et udtryk for det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 354,7 mio. kr. tillagt pris- og lønstigninger på 6,7 mio. kr. og herefter nedskrevet med 0,4 mio. kr. Nedskrivningen afspejler forventningerne til den demografiske og socioøkonomiske udvikling på udvalgets område. Hertil kommer forslag om tekniske korrektioner på netto 5,230 mio. kr. I alt et forslag til budget 2015 på 366,251 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget har for øjeblikket en budgetudfordring på 14,1 mio. kr. Udfordringen består af en ikke udmøntet rammebesparelse fra 2014 på 3,9 mio. kr. og tilsvarende i 2015 på 0,4 mio. kr. plus 9,8 mio. kr., som skyldes ændringer i aktivitetsniveauet. Ændringen i aktivitetsniveauet er primært sket på det psykiatriske område og er opstået i løbet af 2. halvår af Social- og Psykiatriudvalget har behandlet budgetudfordringen og besluttet, at der skal gennemføres en rammebesparelse på det mellemkommunale betalingsområde på 2 procent i 2014 og på 1 procent pr. år i overslagsårene. Samtidig pålægges hver af de to decentrale enheder en besparelse udenfor serviceområderne på 1 mio. kr., hvilket i 2015 betyder en reduktion på i alt 6,5 mio. kr. KKR (kommunekontaktrådet) har i lighed med tidligere år anbefalet, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion på 1 procent, idet reduktionen skal placeres på relevante grupper og derfor ikke kan forventes at have fuld effekt. Reduktionen svarer til 1,5 mio. kr. Tekniske korrektioner Social- og Psykiatriudvalget tilføres 1,530 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget. Dette vedrører bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade. Social- og Psykiatriudvalget tilføres 3,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til dækning af udgifter til etablering af tilbud til fire handicappede borgere. Overførslen sker ifølge gældende regler. Der er i alt tekniske korrektioner for netto 5,230 mio. kr. (se den samlede oversigt over tekniske korrektioner sidst i notatet). 10

12 Social- og Psykiatriudvalget har nedbragt budgetudfordringen til 6 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget vil ud fra det nuværende aktivitetsniveau have behov for en længere periode for at gennemføre besparelser svarende til den resterende budgetudfordring. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme udgør i 2015 i alt 831,5 mio. kr. Budgetrammen er et udtryk for det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 887,5 mio. kr. tillagt pris- og lønstigninger på 17,9 mio. kr. og herefter nedskrevet med 73,9 mio. kr. Nedskrivningen afspejler forventningerne til den konjunkturbestemte udvikling på udvalgets område. Hertil kommer en teknisk korrektion på 1,4 mio. kr. Det svarer herefter til et budget 2015 på 830,087 mio. kr. Kontanthjælpsreform Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag den nuværende lovgivning og viden om den samfundsmæssige udvikling i perioden 2014 til Hovedtemaerne i kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, er flere i uddannelse og job, hvilket skal sikres ved hjælp af forskellige indsatser overfor henholdsvis unge og voksne samt generelt. I budget 2014 er der indarbejdet investeringstiltag på 7 mio. kr. til køb af arbejdsmarkedsuddannelser samt øget aktivering. Tiltagene videreføres til og med Refusionsreform Regeringen og forligspartierne har aftalt, at der iværksættes en refusionsreform med virkning fra 1. januar 2016, således at alle ydelser ligestilles med samme refusionssats. Undtagelsen herfra er førtidspensioner og fleksjob som er bevilget før 31. december Disse vil blive videreført efter de hidtidige regler. Regeringens udspil til et kommende refusionssystem er kendetegnet ved en aftrapning af refusionssatserne indenfor et år. Efter det første år vil kommunen modtage 20 procent refusion på alle ydelser. Kommunerne kompenseres for refusionstabet via en overgangsordning og efterfølgende via en tilretning af udligningssystemet. Sygedagpengereform Regeringen og forligspartierne har vedtaget en reform af sygedagpengesystemet med virkning fra den 1. juli Samlet set vil reformen medføre en betydelig reduktion af ydelserne til sygedagpenge, som modsvares af øgede udgifter til jobafklaringsforløb. Reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen og forligspartierne er i juni måned 2014 blevet enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. 11

13 Det forventes, at Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslaget i folketinget i efteråret 2014 med forventet virkning fra 1. januar Forventninger til det lokale arbejdsmarked De kommende infrastrukturprojekter på Lolland, Falster og Sydsjælland rummer mulighed for at reducere ledigheden i Lolland Kommune, hvilket samtidig stiller krav til kommunens beskæftigelsesindsats og virksomhedsservice i de kommende år. Den massive bygge- og anlægsaktivitet omfatter Femern-forbindelsen, ny Storstrømsbro med forventet anlæg til betonelementer ved Nakskov Havn, nyt statsfængsel på Nordfalster og udvidelse af banestrækningen Ringsted - Rødbyhavn. Samtidig er der allerede i dag efterspørgsel fra lokale virksomheder efter uddannet arbejdskraft, som ikke umiddelbart kan anvises. Denne udfordring betyder, at der skal foretages en målrettet opkvalificering af arbejdsstyrken, som er tilpasset virksomhedernes forventede behov. Tekniske korrektioner Den udmeldte budgetramme foreslås korrigeret med -1,4 mio.kr. i 2015 og efterfølgende år. Beløbet overføres til Økonomiudvalgets ramme. Beløbet vedrører udgifter til husleje for det tidligere CAR-Lolland Vestenskovsafdeling, som er flyttet ind på Campus Nakskov. Reduktionsforslag Med henblik på at opnå de fornødne reduktioner i budgettet har Arbejdsmarkedsudvalget i juni måned 2014 behandlet et oplæg til budget , som anviser muligheder for at skabe balance imellem udvalgets driftsramme og det forventede aktivitetsniveau. Reduktionsforslag til fordeling: Tilpasning af budget til aktivitetsniveau 2014 Øvrige tilpasninger -16,5 mio. kr. -55,0 mio. kr. På baggrund af halvårsregnskab 2014 er reduktionsforslagene tilpasset, så de afspejler udgiftsudviklingen i det forventede regnskab. Ny fordeling af reduktionsforslag: Tilpasning af budget til aktivitetsniveau mio. kr. Øvrige tilpasninger: Førtidspension - det samlede antal personer på førtidspension forventes reduceret med 110 personer som af færre tilkendelser af førtidspension svarende til -10,9 mio. kr. Forsikrede ledige - den stigende aktivitet i relation til Femern-forbindelsen og andre anlægsaktiviteter forventes at reducerer antallet af forsikrede ledige med 230 personer svarende til -30 mio. kr. Kontanthjælp - stigende beskæftigelse forventes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med -2 mio. kr. 12

14 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets foreslåede driftsbudget på 344,5 mio. kr. er fordelt på politikområderne Jord og fast ejendom (20,8 mio. kr.), Redningsberedskab (17,0 mio. kr.) og Administration og borgerservice (306,7 mio. kr.). Økonomiudvalgets 2015-budget er reduceret med en rammebesparelse på 10,0 mio. kr. og tillagt tekniske ændringer på 5,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. har kassevirkning. De øvrige er overflytninger fra andre udvalg. Halvdelen af rammebesparelsen på 10 mio. kr. udmøntes som personalebesparelser (er effektueret). Derudover reduceres den centrale uddannelsespulje med 2 mio. kr., og der gennemføres indkøbsbesparelser på 1 mio. kr. Af de resterende 2 mio. kr. effektueres 1,5 mio. blandt andet som portobesparelse og regulering af gebyrindtægter, mens 0,5 mio. kr. endnu ikke er udmøntet. Af de tekniske ændringer på 5,5 mio. kr. har kun de 1,2 mio. kr. kassevirkning. De 1,2 mio. kr. vedrører færre lejeindtægter fra kommunale bolig- og erhvervsejendomme og merudgifter til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer, ½ facebookmedarbejder, et projekt samt en besparelse på åremålstillæg til direktionen. 4,3 mio. kr. af de tekniske ændringer har ikke kassevirkning; de vedrører overflytninger fra andre udvalg til Økonomiudvalget. Fra Arbejdsmarkedsudvalget overføres 1,4 mio. kr. til bygningsdrift på Jobcentret samt en medarbejder. Fra andre udvalg overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende udmøntning af systembesparelser til decentralt niveau. Beløbet vedrører besparelser ved indførelse af nyt løn- og økonomisystem, hvor besparelsen ved budgetlægningen blev placeret på Økonomiudvalgets område. Kommunens udviklingsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet udløber i 2014 og skal genforhandles inden den endelige budgetvedtagelse. En af målsætningerne i den nuværende aftale er, at Lolland Kommunes administrationsudgifter skal nedbringes til landsgennemsnittet ved udgangen af Et mål, der ikke synes opnåeligt, da det vil kræve besparelser på 27 mio. kr. Lolland Kommune er på mange måder ikke gennemsnitlig, derfor synes det urealistisk at nedbringe administrationsudgifterne til landsgennemsnittet. Der er ikke budgetteret med en bevillingsreserve i I budgetoverslagsårene 2016 til 2018 er der indlagt demografiske tilpasninger (besparelser) på henholdsvis 86 mio. kr. i 2016, 167 mio. kr. i 2017 og 240 mio. i Tallene er beregnet i kommunens aktivitetsstyringsmodel, som er baseret på den demografiske og socioøkonomiske udvikling i årene 2015 til Modellen forudsætter aktivitetstilpasninger i overslagsårene, der modsvarer faldet i kommunens indtægter. 13

15 De samlede demografiske tilpasninger er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører samtlige udvalg. Investeringsplanen Nettoanlægsudgifterne i 2015 er fordelt med 10 mio. kr. til Boligpolitisk Handlingsplan, 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Maribo og 15 mio. kr. til Kvalitetsfondsmidler. Boligpolitisk Handlingsplan foreslås fordelt således ordinær pulje til byfornyelse, 4 mio. kr. netto landsbypuljen (indsatspuljen) i 2015, 3,3 mio. kr. netto byfornyelse i Maribo, 2,0 mio. kr. netto Byfornyelse i Nakskov, 2,0 mio. kr. netto. I alt 11,3 mio. kr. - en merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til det tidligere afsatte. Det vil sige, at der i alt er afsat 26,3 mio. kr. i budgetforslaget for Midlerne til kvalitetsfondsprojekter er endnu ikke fordelt. Finansiering Lolland Kommunes indtægter fra skatter er budgetteret med mio. kr. Heraf vedrører, som de væsentligste, indkomstskatter med 1.653,1 mio. kr., grundskyld, der udgør 127 mio. kr. og endelig selskabsskatten, der udgør16 mio. kr. Lolland Kommunes indtægter fra tilskud er budgetteret med 1.433,6 mio. kr. I beløbet indgår 47 mio. kr. i særligt tilskud jf. udviklingsaftalen mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Lolland Kommune dækkende perioden Det er således i dette oplæg forudsat, at udviklingsaftalen fortsætter med uændret tilskudstildeling fra udviklingsaftalen. Et møde i løbet af august 2014 vil afdække det fremtidige tilskud til Lolland Kommune. Beregningen af såvel tilskud som skatter er sket ud fra statsgarantimodellen. Beregningen er sket ud fra udskrivningsgrundlaget for 2012 tillagt 10 procent. Renter og afdrag er beregnet ud fra den aktuelle låneportefølje inklusive 40 mio. kr. som forventes optaget ved udgangen af Disse 40 mio. kr. dækker såvel den overførte låneadgang fra 2013 som de budgetterede lånehjemtagelser vedrørende I beregningen af renter er der taget højde for en mindre stigning i den variable danske rente på 0,2 procent pa. i 2014 svarende til en variabel rente på 0,6 procent pa. Renter er budgetteret med samlet set 26,9 mio. kr. og afdrag er budgetteret med 71,5 mio. kr. I såvel renter som afdrag er medtaget Nakskov Havns udgifter til låneydelser. Kommunens balanceforskydninger er budgetteret med -9,7 mio. kr. dækkende frigivelser af diverse deponeringer og løbende tilbagebetaling fra Nakskov Varme. 14

16 Likvide aktiver På baggrund af en forventning om at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2014 vil udgøre i niveauet mio. kr. kan det forventes, ud fra det nuværende budgetoplæg, inklusive de forventede anlægsoverførsler til 2015, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge i niveauet mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret

17 Forslag til tekniske korrektioner budget kr. netto Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Lolland Falster Airport, tilpasning iht. godkendt budget Færre indtægter fra salg af billetter på færgedriften Tekniske korrektioner med kassevirkning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Havneudvalget Drift af Nakskov Havn Tekniske korrektioner med kassevirkning Havneudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Fritids- og Kulturudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej, Nakskov Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Fritids- og Kulturudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Børne- og Skoleudvalget Tilpasning til nuværende aktivitetsniveau Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overgangstilskud til implementering af skolereform Fra barn til voksen til Social- og Psykiatriudvalget Udmøntning af OPUS-besparelse Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej, Nakskov Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Børne- og Skoleudvalget, tekniske korrektioner i alt

18 1.000 kr. netto Ældre- og Sundhedsudvalget Rehabilitering af kræftpatienter (lov- og cirkulreprogrammet) Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg (og internt) uden kassevirkning: Aktivitetsbaseret medfinansiering Bevillingsreserve, ældre Tilskud fra ældremilliardpuljen Ældrepulje Bostøtte til senhjerneskadede til Social- og Psykiatriudvalget Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Ældre- og Sundhedsudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Social- og Psykiatriudvalget Socialpsykiatri - tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud i egne tilbud Handicappede - tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud i egne tilbud Tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud på tilskud til voksne med nedsat funktionsevne (handicappede) Handicapboliger, lejetab Tilpasning til aktivitetsniveau til ansættelse af handicaphjælpere mv Tilpasning af anvendelsen af pladser hos andre aktører Tilpasning af de BUM-styrede aktiviteter mv Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Bostøtte til senhjerneskadede overført fra Ældre- og Sundhedsudvalget Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Fra barn til voksen fra Børne- og Skoleudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Social- og Psykiatriudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Arbejdsmarkedsudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Medarbejder overført fra Arbejdsmarkedsudvalget Bygningsdrift til Jobcentret overført til Økonomiudvalget Tekniske korrektioner uden kassevirkning Arbejdsmarkedsudvalget, tekniske korrektioner i alt

19 1.000 kr. netto Økonomiudvalget Manglende lejeindtægt fra kommunale boliger og erhvervsejendomme Forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (lov- og cirkulære) ½ facebookmedarbejder Regulering af åremålstillæg, direktionen Projekt "nu tæller kun handling" under Nakskov Handel Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsel af medarb. fra Arbejdsmarkedsudvalget Bygningsdrift til Jobcentret overført fra Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Børne og Skoleudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Fritids- og kulturudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Ældre- og Sundhedsudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Social- og Psykiatriudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Økonomiudvalget, tekniske korrektioner i alt Tekniske korrektioner med kassevirkning i alt

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere