Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Sammendrag, 1. behandling September 2014

2 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til 2015-priser på baggrund af det senest kendte prisindeks. Byrådet har den 24. april 2014 godkendt en rammeudmelding for budget Rammeudmeldingen er udarbejdet med udgangspunkt i det oprindelige budgetoplæg for 2015 nedskrevet med 49 mio. kr. De 49 er mio. kr. er en gentagelse af en nedskrivning af budget Derudover er der foretaget demografiske nedskrivninger for 94,6 mio. kr. Samlet set udgør budgetrammen for 2015 efter de foretagne prisfremskrivninger og nedskrivninger 3.137,5 mio. kr. Nedskrivningerne skal ses i lyset af det fortsat faldende antal indbyggere, der medfører, at indtægter fra skatter og tilskud falder, ligesom regnskabsresultatet 2013 har vist, at det er muligt at tilpasse udvalgenes budgetter i nedadgående retning. Lolland Kommune har ved udgangen af juni 2014 modtaget de endelige tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for tilskud og udligning samt en beregning af værdien af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på såvel grundskyld som indkomstskatter og selskabsskatter. Der er i løbet af juli måned indarbejdet tekniske korrektioner i budgettet for 2015 for i alt 2,836 mio. kr. (netto) herunder konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Endelig er konsekvenserne af, at Lolland Kommune med virkning 1. juli 2014 overtager Nakskov Havn indarbejdet. De tekniske ændringer er yderligere beskrevet i udvalgenes budgetbemærkninger. Budgetforudsætninger Skatter og tilskud Budgetforslagets forudsætning for skatter og tilskud er i lighed med tidligere år baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er endvidere forudsat uændrede skatteprocenter. Pris- og lønskøn I budgetforslag 2015 er anvendt KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter (pl). I lighed med sidste år er fremskrivningen fra 2013 til 2014 anderledes end den fremskrivningsprocent, der blev lagt til grund ved budgetlægningen Derfor er den oprindelige fremskrivning fra 2013 til 2014 rullet tilbage og erstattet med KL s nye forventede fremskrivningsprocenter. Fremskrivningsprocenterne på de vigtigste arter: Lønninger 1,16 2,00 Fødevarer 0,60 2,20 Brændsel og drivmidler 0,50 3,40 Øvrige varekøb 0,40 1,10 Øvrige tjenesteydelser 2,30 2,40 Overførsler til personer 1,80 1,80 1

3 Økonomiaftalen Det overordnede indhold i aftalen mellem regeringen og kommunerne for det kommende års økonomi er dels nogle rammer for kommunernes økonomi for 2015 og de kommende år, dels aftaler om udviklingen på forskellige sektorområder. Endelig indeholder aftalen i lighed med 2014 nogle bestemmelser om modernisering og bedre ressourceanvendelse. Til økonomiaftalen kan knyttes nedenstående kommentarer. Serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat med udgangspunkt i de netop afsluttede kommunale regnskaber for Den samlede serviceramme 2015 udgør (i 2015-priser) 234,6 mia. kr. Af væsentlige ændringer til servicerammen kan det nævnes, at servicerammen for året 2015 løftes med 350 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen delvist finansieret af en effektivisering af befordringsområdet med 100 mio. kr. og en tilsvarende effektivisering af beredskabsområdet med 100 mio. kr. Effekten af folkeskoleområdets reform fra 2014 løftes i 2015 med 203 mio. kr. Særtilskudspuljer Paragraf 16 særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner udgør 300 mio. kr. Paragraf 17 tilskudspuljen - rettet mod kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer - udgør i ,3 mio. kr. Statstilskud herunder kvalitetsfondstilskud Det samlede statstilskud til kommunerne er for 2015 fastsat til 72,9 mia. kr. (2014: 71,5 mia. kr.) Heraf er 3 mia. kr. betinget af, at den kommunale serviceramme samlet set overholdes. Tilskuddets størrelse forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i I lighed med 2014 fordeles kvalitetsfondsmidlerne i 2015 som en del af bloktilskuddet. Kvalitetsfondsmidlerne skal anvendes til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. De tidligere bindinger omkring udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne er ikke gældende længere. Skat I lighed med i 2014 er det i 2015 muligt, at kommunerne kan forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. (2014: 250 mio. kr.). Hvis nogle kommuner hæver skatten, er det en forudsætning, at andre kommuner sænker skatten, således at der for de danske kommuner samlet set er et uændret beskatningsniveau. I 2015 etableres på ny en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 procent af provenutabet i 2015, 50 procent i 2016 og 2017 og 25 procent i Anlæg Kommunernes anlægsudgifter må i 2015 samlet set udgøre 17,5 mia. kr. Der vil senere i 2014 blive fulgt op på, om kommunerne samlet set overholder denne ramme. 2

4 Lånepuljer I 2015 findes følgende puljer med udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi gældende for 2015 lånemulighed til investeringer med effektiviseringspotentiale udgør 200 mio. kr. lånepulje på 400 mio. kr. til investeringer på borgernære områder lånepuljens formål minder meget om de tidligere lånepuljer til kvalitetsfondsområder lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuners forbedring af likviditeten lånepulje på 150 mio. kr. med henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Endvidere findes følgende lånepuljer 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Puljen skal primært dække anlægsaktiviteter vedrørende veje og administration 100 mio. kr. til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne. Lånepuljen er etableret som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen 50 mio. kr. til likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområderne herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Lånepuljen er en del af vækstpakken I 2015 og 2016 er der afsat følgende lånepulje: 100 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i danske yderområder. Denne lånepulje er ligeledes en del af vækstpakken Enkelte sektorområder har speciel fokus i økonomiaftalen for Sundhed løft til forebyggende indsats I 2014 blev kommunernes forebyggende indsats på sundhedsområdet kompenseret med 300 mio. kr. Denne kompensation fortsætter i 2015 med samlet set 350 mio. kr. med det formål på ny at løfte den patientrettede forebyggelse, herunder at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Et stigende antal ældre, og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme, giver anledning til en skærpet indsats på sundhedsområdet. Servicemål for erhvervsrettede myndighedsopgaver I forlængelse af regeringens vækstudspil er der opnået enighed om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med 1/3 i Reduktionen skal ske ved at indføre servicemål for sagsbehandlingsområderne, miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager. I løbet af 2014 vil der ske fremsættelse af følgelovgivning til opnåelse af de fremsatte servicemål. Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 til initiativet samtidig med, at det forudsættes, at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på de anførte områder. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen 3

5 Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Formålet med reformen er en række tiltag, der styrker det kommunalpolitiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen og sikrer friere rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats. Der skal være fokus på regelforenkling og mål- og resultatstyring. Samlet set for at opnå varig beskæftigelse. Modernisering og en bedre ressourceudnyttelse Arbejdet med målet fra 2013 om opfyldelse af moderniseringsaftalen fortsætter i 2015, herunder en bedre borgernær service i kommunerne. 4

6 Regnskabsopgørelse 2015 Mio. kr priser 2014-priser 2015-priser Vedtaget Forventet Budget- Budget- Budget- Budget- Regnskab Budget Regnskab forslag overslag overslag overslag Indtægter Skatter , , , , , , ,8 Generelle tilskud , , , , , , ,5 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 167,3 174,5 176,0 175,6 175,7 175,7 175,7 Havneudvalget 0,0 0,0 2,1-3,5-3,5-3,5-3,5 Fritids- og Kulturudvalget 71,7 70,0 67,7 65,5 65,4 65,4 65,4 Børne- og Skoleudvalget 752,3 785,6 782,9 749,4 749,2 746,8 744,3 Ældre- og Sundhedsudvalget 630,9 618,0 643,2 619,0 618,6 618,6 618,6 Social- og Psykiatriudvalget 358,0 359,3 374,3 366,3 366,2 366,2 366,2 Arbejdsmarkedsudvalget 872,3 889,6 860,2 830,1 830,2 830,2 830,2 Økonomiudvalget 343,2 338,5 352,0 344,3 259,2 177,9 104,1 I alt 3.195, , , , , , ,0 Pris- og lønstigninger (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 120,8 178,3 Driftsresultat før finansiering -155,9-45,7-44,6-90,9-116,2-140,0-159,0 Renter og kursreguleringer 15,2 22,3 24,5 26,7 24,8 23,3 24,0 Primært driftsresultat -140,7-23,4-20,1-64,2-91,4-116,7-135,0 Anlægsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 7,5 22,3 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Havneudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fritids- og Kulturudvalget 66,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og Skoleudvalget 21,3 15,0 31,4 15,0 15,0 15,0 15,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 5,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og Psykiatriudvalget 0,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 46,2 14,5 44,8 11,3 10,5 10,0 10,0 I alt 147,3 51,8 128,6 26,3 25,5 25,0 25,0 Resultat i alt 6,6 28,4 108,5-37,9-65,9-91,7-110,0 Tilgang/anvendelse af likvide aktiver Resultat ifølge ovenstående 6,6 28,4 108,5-37,9-65,9-91,7-110,0 Optagne lån -53,0-18,1-40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 51,0-12,3-12,9-9,7-9,2-5,7-5,7 Afdrag på lån (langfristet gæld) 67,0 68,0 85,7 72,4 70,3 71,2 72,1 Ændring af likvide aktiver 71,6 66,0 140,5 24,8-4,8-26,2-43,6 + = udgifter / - = indtægter 5

7 Udvalgenes drifts- og anlægsrammer priser kr. Regnskab Budget Forventet Budget regnskab forslag Udvalg/politikområde Drift og refusion - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Veje og grønne områder Havneudvalget Havne Fritids- og Kulturudvalget Kultur Folkeoplysning og Idræt Erhverv og Turisme Børne- og Skoleudvalget Budgetpulje Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Sundhed Forebyggelse og anbringelse Ældre- og Sundhedsudvalget Sundhed og Forebyggelse Ældre Social- og Psykiatriudvalget Sundhed Socialpsykiatri Handicappede Misbrug Arbejdsmarkedsudvalget Budgetreduktion 0 Midlertidig forsørgelse Varig forsørgelse Øvrige sociale formål Beskæftigelsesindsats Forsikrede ledige Økonomiudvalget Demografiske tilpasninger, alle udv. 0 Jord og fast ejendom Tilskud til fælles redningsberedskab Administration og Borgerservice priser 2014-priser 2015-priser Anlæg - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Havneudvalget Fritids og Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget

8 Fagudvalgenes budgetoplæg Nedenfor følger beskrivelser af de enkelte fagudvalgs budgetoplæg inklusive tekniske korrektioner og ændringer som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 177 mio. kr., tillagt tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr., fratrukket rammebesparelsen for 2015 på 1,4 mio. kr. og ikke udmøntede driftsbesparelser fra 2014 på 1,2 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget svarer herefter samlet set til 175,4 mio. kr. og er fordelt på politikområderne Miljø og Planlægning med 6,9 mio. kr., Kollektiv trafik, havne med videre med 71,1 mio. kr. og Veje/grønne områder med 100,0 mio. kr. I udvalgets samlede budgetforslag er indregnet en pulje vedrørende en ny rammebesparelse for 2015 på 1,4 mio. kr. og ikke udmøntede driftsbesparelser fra 2014 på 1,2 mio. kr. Miljø og Planlægning Budgetforslaget for 2015 udgør i alt 6,9 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. til Miljøbeskyttelse samt 1,4 mio. kr. til Erhvervsservice og iværksætteri. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på dette område. Kollektiv trafik For området kollektiv trafik, havne med mere udgør det oprindelige budgetforslag 70,1 mio. kr. I færgedriften er indregnet en teknisk korrektion på 1,0 mio. kr. På baggrund af de seneste års regnskabsresultater for salg af færgebilletter foreslås indtægtsbudgettet reduceret med 1,0 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet tekniske korrektioner (0,04 mio. kr.) til Lolland Falster Airport, hvor driftsbudgettet er tilpasset efter L.F. Airports budget Det korrigerede budgetforslag for 2015 udgør 71,1 mio. kr. Veje og grønne områder Budgetforslaget for 2015 udgør i alt 100,5 mio. kr. (ekskl. budget til Vindmølle Bundvig). Af de budgetterede udgifter til vejvedligeholdelse er afsat 8,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, hvilket er 8 procent af de forventede anlægsudgifter på 105,0 mio. kr. Vindmølle Bundvig er budgetteret med et driftsoverskud på 0,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske korrektioner på dette område. 7

9 Havneudvalget Budgetoplægget for 2015 svarer til det oprindelige budgetforslag på 0,2 mio. kr. tillagt tekniske korrektioner på -3,5 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 for Havneudvalget udgøres herefter af indtægter svarende til i alt 3,3 mio. kr. (overskud) og er fordelt på følgende områder to havne Rødbyhavn Havn Nakskov Havn 0,2 mio. kr. -3,5 mio. kr. Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalgets budgetforslag for 2015 svarer til 65,3 mio. kr. Jævnfør Økonomiudvalgets rammeudmelding skal der ikke i 2015 foretages budgetnedskrivning på udvalgets område. Der er forslag om følgende tekniske korrektioner Musikskolens andel af huslejebetaling på Gyvelvej på 0,206 mio. kr., som overføres til Børne- og Skoleudvalgets område Udmøntning af besparelse på 0,217 mio. kr. som konsekvens af indførelse af nyt lønog økonomisystem. Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalgets rammeudmelding for Børne- og Skoleudvalget for 2015 udgør 746,7 mio. kr. svarende til det oprindelige budget på 795,7 mio. kr. minus den samlede besparelse i 2014 og 2015 på i alt 49 mio. kr. De nævnte nedskrivninger i 2014 og 2015 på henholdsvis 18 og 31 mio. kr. er, som nævnt i direktionens anbefaling, en fortsættelse af den økonomiske styring, hvor kommunens budgetterede udgifter afspejler det aktuelle befolkningsgrundlag. Tekniske korrektioner Social- og Psykiatriudvalget tilføres 3,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til dækning af udgifter til etablering af tilbud til fire handicappede borgere. Overførslen sker ifølge gældende regler. Børne- og Skoleudvalget tilføres 4,9 mio. kr. Beløbet svarer til overgangstilskuddet, som tildeles efter objektive kriterier til implementering af skolereformen. Tilskuddet registreres under tilskud og udligning på Økonomiudvalgets område. Udvalgets ramme reduceres med 2,5 mio. kr. som konsekvens af de effektiviseringer, der opnås ved implementering af det nye løn- og økonomisystem. 8

10 Yderligere tilføres en teknisk korrektion på 3,7 mio. kr. som følge af tilpasning til det nuværende aktivitetsniveau. I alt er der tekniske korrektioner for netto 2,655 mio. kr. (se specifikationen sidst i sammendraget). Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalgets driftsramme i 2015 er på 619,016 mio. kr. Budgetrammen udtrykker det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 617,9 mio. kr. tillagt prisog lønstigninger på 11,3 mio. kr., rammereduceret med 8,9 mio. kr. samt korrigeret for tekniske ændringer for netto -1,344 mio. kr. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i juli måned 2014 genudmeldt puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden) for Ministeriet udtrykker, at hvis en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den også kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt den igen overholder de formelle krav. Bevillingsmæssigt er beløbet indarbejdet både som udgift og indtægt, idet ministeriet stiller krav om, at tilskuddet skal registreres som en regnskabsmæssig indtægt. I 2013 blev det besluttet, at der successivt skulle nedlægges 79 plejeboliger i kommunen, således at udgiften til tomgang/lejetab kunne nedbringes med cirka 3 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i efterfølgende år, og disse forudsætninger blev indarbejdet i budgettet. Det har efterfølgende vist sig, at processen kræver længere tid end forudsat, og der er for øjeblikket ikke opnået de forventede besparelser i Forventeligt vil besparelsen i 2015 heller ikke kunne indfries. Sundhed Budgettet på politikområde Sundhed udgør 208,154 mio. kr. Udvalgets rammereduktion på 8,9 mio. kr. afspejler forventningerne til den demografiske og socioøkonomiske udvikling på udvalgets samlede aktivitetsområder. Demografien udgør 7,6 mio. kr. og socioøkonomien 1,3 mio. kr. Da befolkningsnedgangen i 2015 ikke ligger i den alderskategori, der er typisk for ældreområdets aktiviteter, er rammereduktionen alene udmøntet på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Jf. KL s seneste nettoforventning til denne aktivitet kan der dog kun forventes en demografisk betinget nedskrivning på cirka 3,9 mio. kr. Blandt udvalgets budgetposter i 2015 findes en bevillingsreserve på i alt 5,022 mio. kr. Denne bevillingsreserve hensættes til sikkerhed for opfyldelse af rammereduktionen for 2015 på 8,9 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ældre Budgetforslaget på politikområde Ældre udgør i alt 410,862 mio. kr. og fordeler sig med 284,548 mio. kr. på de centrale aktivitetsområder og 126,314 på de decentrale enheder. 9

11 Forventningen til de decentrale enheder er, at de set under ét vil overholde budgettet. Tekniske korrektioner De samlede tekniske korrektioner udgør -1,344 mio. kr. og er specificeret sidst i notatet. Korrektionerne er uden kassevirkning, idet der er tale om interne flytninger samt flytning mellem udvalg. De 0,278 mio. vedrørende træning af kræftpatienter bevirker dog et træk på kassen, idet beløbet finansieres via lov- og cirkulæreprogrammet. Social- og Psykiatriudvalget Økonomiudvalget har i april godkendt rammeudmelding for 2015, hvilket for Social- og Psykiatriudvalget betyder en driftsramme svarerende til 361,0 mio. kr. Budgetrammen er et udtryk for det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 354,7 mio. kr. tillagt pris- og lønstigninger på 6,7 mio. kr. og herefter nedskrevet med 0,4 mio. kr. Nedskrivningen afspejler forventningerne til den demografiske og socioøkonomiske udvikling på udvalgets område. Hertil kommer forslag om tekniske korrektioner på netto 5,230 mio. kr. I alt et forslag til budget 2015 på 366,251 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget har for øjeblikket en budgetudfordring på 14,1 mio. kr. Udfordringen består af en ikke udmøntet rammebesparelse fra 2014 på 3,9 mio. kr. og tilsvarende i 2015 på 0,4 mio. kr. plus 9,8 mio. kr., som skyldes ændringer i aktivitetsniveauet. Ændringen i aktivitetsniveauet er primært sket på det psykiatriske område og er opstået i løbet af 2. halvår af Social- og Psykiatriudvalget har behandlet budgetudfordringen og besluttet, at der skal gennemføres en rammebesparelse på det mellemkommunale betalingsområde på 2 procent i 2014 og på 1 procent pr. år i overslagsårene. Samtidig pålægges hver af de to decentrale enheder en besparelse udenfor serviceområderne på 1 mio. kr., hvilket i 2015 betyder en reduktion på i alt 6,5 mio. kr. KKR (kommunekontaktrådet) har i lighed med tidligere år anbefalet, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion på 1 procent, idet reduktionen skal placeres på relevante grupper og derfor ikke kan forventes at have fuld effekt. Reduktionen svarer til 1,5 mio. kr. Tekniske korrektioner Social- og Psykiatriudvalget tilføres 1,530 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget. Dette vedrører bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade. Social- og Psykiatriudvalget tilføres 3,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til dækning af udgifter til etablering af tilbud til fire handicappede borgere. Overførslen sker ifølge gældende regler. Der er i alt tekniske korrektioner for netto 5,230 mio. kr. (se den samlede oversigt over tekniske korrektioner sidst i notatet). 10

12 Social- og Psykiatriudvalget har nedbragt budgetudfordringen til 6 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget vil ud fra det nuværende aktivitetsniveau have behov for en længere periode for at gennemføre besparelser svarende til den resterende budgetudfordring. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme udgør i 2015 i alt 831,5 mio. kr. Budgetrammen er et udtryk for det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 887,5 mio. kr. tillagt pris- og lønstigninger på 17,9 mio. kr. og herefter nedskrevet med 73,9 mio. kr. Nedskrivningen afspejler forventningerne til den konjunkturbestemte udvikling på udvalgets område. Hertil kommer en teknisk korrektion på 1,4 mio. kr. Det svarer herefter til et budget 2015 på 830,087 mio. kr. Kontanthjælpsreform Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag den nuværende lovgivning og viden om den samfundsmæssige udvikling i perioden 2014 til Hovedtemaerne i kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, er flere i uddannelse og job, hvilket skal sikres ved hjælp af forskellige indsatser overfor henholdsvis unge og voksne samt generelt. I budget 2014 er der indarbejdet investeringstiltag på 7 mio. kr. til køb af arbejdsmarkedsuddannelser samt øget aktivering. Tiltagene videreføres til og med Refusionsreform Regeringen og forligspartierne har aftalt, at der iværksættes en refusionsreform med virkning fra 1. januar 2016, således at alle ydelser ligestilles med samme refusionssats. Undtagelsen herfra er førtidspensioner og fleksjob som er bevilget før 31. december Disse vil blive videreført efter de hidtidige regler. Regeringens udspil til et kommende refusionssystem er kendetegnet ved en aftrapning af refusionssatserne indenfor et år. Efter det første år vil kommunen modtage 20 procent refusion på alle ydelser. Kommunerne kompenseres for refusionstabet via en overgangsordning og efterfølgende via en tilretning af udligningssystemet. Sygedagpengereform Regeringen og forligspartierne har vedtaget en reform af sygedagpengesystemet med virkning fra den 1. juli Samlet set vil reformen medføre en betydelig reduktion af ydelserne til sygedagpenge, som modsvares af øgede udgifter til jobafklaringsforløb. Reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen og forligspartierne er i juni måned 2014 blevet enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. 11

13 Det forventes, at Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslaget i folketinget i efteråret 2014 med forventet virkning fra 1. januar Forventninger til det lokale arbejdsmarked De kommende infrastrukturprojekter på Lolland, Falster og Sydsjælland rummer mulighed for at reducere ledigheden i Lolland Kommune, hvilket samtidig stiller krav til kommunens beskæftigelsesindsats og virksomhedsservice i de kommende år. Den massive bygge- og anlægsaktivitet omfatter Femern-forbindelsen, ny Storstrømsbro med forventet anlæg til betonelementer ved Nakskov Havn, nyt statsfængsel på Nordfalster og udvidelse af banestrækningen Ringsted - Rødbyhavn. Samtidig er der allerede i dag efterspørgsel fra lokale virksomheder efter uddannet arbejdskraft, som ikke umiddelbart kan anvises. Denne udfordring betyder, at der skal foretages en målrettet opkvalificering af arbejdsstyrken, som er tilpasset virksomhedernes forventede behov. Tekniske korrektioner Den udmeldte budgetramme foreslås korrigeret med -1,4 mio.kr. i 2015 og efterfølgende år. Beløbet overføres til Økonomiudvalgets ramme. Beløbet vedrører udgifter til husleje for det tidligere CAR-Lolland Vestenskovsafdeling, som er flyttet ind på Campus Nakskov. Reduktionsforslag Med henblik på at opnå de fornødne reduktioner i budgettet har Arbejdsmarkedsudvalget i juni måned 2014 behandlet et oplæg til budget , som anviser muligheder for at skabe balance imellem udvalgets driftsramme og det forventede aktivitetsniveau. Reduktionsforslag til fordeling: Tilpasning af budget til aktivitetsniveau 2014 Øvrige tilpasninger -16,5 mio. kr. -55,0 mio. kr. På baggrund af halvårsregnskab 2014 er reduktionsforslagene tilpasset, så de afspejler udgiftsudviklingen i det forventede regnskab. Ny fordeling af reduktionsforslag: Tilpasning af budget til aktivitetsniveau mio. kr. Øvrige tilpasninger: Førtidspension - det samlede antal personer på førtidspension forventes reduceret med 110 personer som af færre tilkendelser af førtidspension svarende til -10,9 mio. kr. Forsikrede ledige - den stigende aktivitet i relation til Femern-forbindelsen og andre anlægsaktiviteter forventes at reducerer antallet af forsikrede ledige med 230 personer svarende til -30 mio. kr. Kontanthjælp - stigende beskæftigelse forventes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med -2 mio. kr. 12

14 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets foreslåede driftsbudget på 344,5 mio. kr. er fordelt på politikområderne Jord og fast ejendom (20,8 mio. kr.), Redningsberedskab (17,0 mio. kr.) og Administration og borgerservice (306,7 mio. kr.). Økonomiudvalgets 2015-budget er reduceret med en rammebesparelse på 10,0 mio. kr. og tillagt tekniske ændringer på 5,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. har kassevirkning. De øvrige er overflytninger fra andre udvalg. Halvdelen af rammebesparelsen på 10 mio. kr. udmøntes som personalebesparelser (er effektueret). Derudover reduceres den centrale uddannelsespulje med 2 mio. kr., og der gennemføres indkøbsbesparelser på 1 mio. kr. Af de resterende 2 mio. kr. effektueres 1,5 mio. blandt andet som portobesparelse og regulering af gebyrindtægter, mens 0,5 mio. kr. endnu ikke er udmøntet. Af de tekniske ændringer på 5,5 mio. kr. har kun de 1,2 mio. kr. kassevirkning. De 1,2 mio. kr. vedrører færre lejeindtægter fra kommunale bolig- og erhvervsejendomme og merudgifter til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer, ½ facebookmedarbejder, et projekt samt en besparelse på åremålstillæg til direktionen. 4,3 mio. kr. af de tekniske ændringer har ikke kassevirkning; de vedrører overflytninger fra andre udvalg til Økonomiudvalget. Fra Arbejdsmarkedsudvalget overføres 1,4 mio. kr. til bygningsdrift på Jobcentret samt en medarbejder. Fra andre udvalg overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende udmøntning af systembesparelser til decentralt niveau. Beløbet vedrører besparelser ved indførelse af nyt løn- og økonomisystem, hvor besparelsen ved budgetlægningen blev placeret på Økonomiudvalgets område. Kommunens udviklingsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet udløber i 2014 og skal genforhandles inden den endelige budgetvedtagelse. En af målsætningerne i den nuværende aftale er, at Lolland Kommunes administrationsudgifter skal nedbringes til landsgennemsnittet ved udgangen af Et mål, der ikke synes opnåeligt, da det vil kræve besparelser på 27 mio. kr. Lolland Kommune er på mange måder ikke gennemsnitlig, derfor synes det urealistisk at nedbringe administrationsudgifterne til landsgennemsnittet. Der er ikke budgetteret med en bevillingsreserve i I budgetoverslagsårene 2016 til 2018 er der indlagt demografiske tilpasninger (besparelser) på henholdsvis 86 mio. kr. i 2016, 167 mio. kr. i 2017 og 240 mio. i Tallene er beregnet i kommunens aktivitetsstyringsmodel, som er baseret på den demografiske og socioøkonomiske udvikling i årene 2015 til Modellen forudsætter aktivitetstilpasninger i overslagsårene, der modsvarer faldet i kommunens indtægter. 13

15 De samlede demografiske tilpasninger er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører samtlige udvalg. Investeringsplanen Nettoanlægsudgifterne i 2015 er fordelt med 10 mio. kr. til Boligpolitisk Handlingsplan, 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Maribo og 15 mio. kr. til Kvalitetsfondsmidler. Boligpolitisk Handlingsplan foreslås fordelt således ordinær pulje til byfornyelse, 4 mio. kr. netto landsbypuljen (indsatspuljen) i 2015, 3,3 mio. kr. netto byfornyelse i Maribo, 2,0 mio. kr. netto Byfornyelse i Nakskov, 2,0 mio. kr. netto. I alt 11,3 mio. kr. - en merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til det tidligere afsatte. Det vil sige, at der i alt er afsat 26,3 mio. kr. i budgetforslaget for Midlerne til kvalitetsfondsprojekter er endnu ikke fordelt. Finansiering Lolland Kommunes indtægter fra skatter er budgetteret med mio. kr. Heraf vedrører, som de væsentligste, indkomstskatter med 1.653,1 mio. kr., grundskyld, der udgør 127 mio. kr. og endelig selskabsskatten, der udgør16 mio. kr. Lolland Kommunes indtægter fra tilskud er budgetteret med 1.433,6 mio. kr. I beløbet indgår 47 mio. kr. i særligt tilskud jf. udviklingsaftalen mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Lolland Kommune dækkende perioden Det er således i dette oplæg forudsat, at udviklingsaftalen fortsætter med uændret tilskudstildeling fra udviklingsaftalen. Et møde i løbet af august 2014 vil afdække det fremtidige tilskud til Lolland Kommune. Beregningen af såvel tilskud som skatter er sket ud fra statsgarantimodellen. Beregningen er sket ud fra udskrivningsgrundlaget for 2012 tillagt 10 procent. Renter og afdrag er beregnet ud fra den aktuelle låneportefølje inklusive 40 mio. kr. som forventes optaget ved udgangen af Disse 40 mio. kr. dækker såvel den overførte låneadgang fra 2013 som de budgetterede lånehjemtagelser vedrørende I beregningen af renter er der taget højde for en mindre stigning i den variable danske rente på 0,2 procent pa. i 2014 svarende til en variabel rente på 0,6 procent pa. Renter er budgetteret med samlet set 26,9 mio. kr. og afdrag er budgetteret med 71,5 mio. kr. I såvel renter som afdrag er medtaget Nakskov Havns udgifter til låneydelser. Kommunens balanceforskydninger er budgetteret med -9,7 mio. kr. dækkende frigivelser af diverse deponeringer og løbende tilbagebetaling fra Nakskov Varme. 14

16 Likvide aktiver På baggrund af en forventning om at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2014 vil udgøre i niveauet mio. kr. kan det forventes, ud fra det nuværende budgetoplæg, inklusive de forventede anlægsoverførsler til 2015, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge i niveauet mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret

17 Forslag til tekniske korrektioner budget kr. netto Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Lolland Falster Airport, tilpasning iht. godkendt budget Færre indtægter fra salg af billetter på færgedriften Tekniske korrektioner med kassevirkning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Havneudvalget Drift af Nakskov Havn Tekniske korrektioner med kassevirkning Havneudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Fritids- og Kulturudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej, Nakskov Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Fritids- og Kulturudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Børne- og Skoleudvalget Tilpasning til nuværende aktivitetsniveau Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overgangstilskud til implementering af skolereform Fra barn til voksen til Social- og Psykiatriudvalget Udmøntning af OPUS-besparelse Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej, Nakskov Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Børne- og Skoleudvalget, tekniske korrektioner i alt

18 1.000 kr. netto Ældre- og Sundhedsudvalget Rehabilitering af kræftpatienter (lov- og cirkulreprogrammet) Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg (og internt) uden kassevirkning: Aktivitetsbaseret medfinansiering Bevillingsreserve, ældre Tilskud fra ældremilliardpuljen Ældrepulje Bostøtte til senhjerneskadede til Social- og Psykiatriudvalget Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Ældre- og Sundhedsudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Social- og Psykiatriudvalget Socialpsykiatri - tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud i egne tilbud Handicappede - tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud i egne tilbud Tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud på tilskud til voksne med nedsat funktionsevne (handicappede) Handicapboliger, lejetab Tilpasning til aktivitetsniveau til ansættelse af handicaphjælpere mv Tilpasning af anvendelsen af pladser hos andre aktører Tilpasning af de BUM-styrede aktiviteter mv Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Bostøtte til senhjerneskadede overført fra Ældre- og Sundhedsudvalget Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Fra barn til voksen fra Børne- og Skoleudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Social- og Psykiatriudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Arbejdsmarkedsudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Medarbejder overført fra Arbejdsmarkedsudvalget Bygningsdrift til Jobcentret overført til Økonomiudvalget Tekniske korrektioner uden kassevirkning Arbejdsmarkedsudvalget, tekniske korrektioner i alt

19 1.000 kr. netto Økonomiudvalget Manglende lejeindtægt fra kommunale boliger og erhvervsejendomme Forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (lov- og cirkulære) ½ facebookmedarbejder Regulering af åremålstillæg, direktionen Projekt "nu tæller kun handling" under Nakskov Handel Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsel af medarb. fra Arbejdsmarkedsudvalget Bygningsdrift til Jobcentret overført fra Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Børne og Skoleudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Fritids- og kulturudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Ældre- og Sundhedsudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Social- og Psykiatriudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Økonomiudvalget, tekniske korrektioner i alt Tekniske korrektioner med kassevirkning i alt

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere