Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Sammendrag, 1. behandling September 2014

2 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til 2015-priser på baggrund af det senest kendte prisindeks. Byrådet har den 24. april 2014 godkendt en rammeudmelding for budget Rammeudmeldingen er udarbejdet med udgangspunkt i det oprindelige budgetoplæg for 2015 nedskrevet med 49 mio. kr. De 49 er mio. kr. er en gentagelse af en nedskrivning af budget Derudover er der foretaget demografiske nedskrivninger for 94,6 mio. kr. Samlet set udgør budgetrammen for 2015 efter de foretagne prisfremskrivninger og nedskrivninger 3.137,5 mio. kr. Nedskrivningerne skal ses i lyset af det fortsat faldende antal indbyggere, der medfører, at indtægter fra skatter og tilskud falder, ligesom regnskabsresultatet 2013 har vist, at det er muligt at tilpasse udvalgenes budgetter i nedadgående retning. Lolland Kommune har ved udgangen af juni 2014 modtaget de endelige tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for tilskud og udligning samt en beregning af værdien af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på såvel grundskyld som indkomstskatter og selskabsskatter. Der er i løbet af juli måned indarbejdet tekniske korrektioner i budgettet for 2015 for i alt 2,836 mio. kr. (netto) herunder konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Endelig er konsekvenserne af, at Lolland Kommune med virkning 1. juli 2014 overtager Nakskov Havn indarbejdet. De tekniske ændringer er yderligere beskrevet i udvalgenes budgetbemærkninger. Budgetforudsætninger Skatter og tilskud Budgetforslagets forudsætning for skatter og tilskud er i lighed med tidligere år baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er endvidere forudsat uændrede skatteprocenter. Pris- og lønskøn I budgetforslag 2015 er anvendt KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter (pl). I lighed med sidste år er fremskrivningen fra 2013 til 2014 anderledes end den fremskrivningsprocent, der blev lagt til grund ved budgetlægningen Derfor er den oprindelige fremskrivning fra 2013 til 2014 rullet tilbage og erstattet med KL s nye forventede fremskrivningsprocenter. Fremskrivningsprocenterne på de vigtigste arter: Lønninger 1,16 2,00 Fødevarer 0,60 2,20 Brændsel og drivmidler 0,50 3,40 Øvrige varekøb 0,40 1,10 Øvrige tjenesteydelser 2,30 2,40 Overførsler til personer 1,80 1,80 1

3 Økonomiaftalen Det overordnede indhold i aftalen mellem regeringen og kommunerne for det kommende års økonomi er dels nogle rammer for kommunernes økonomi for 2015 og de kommende år, dels aftaler om udviklingen på forskellige sektorområder. Endelig indeholder aftalen i lighed med 2014 nogle bestemmelser om modernisering og bedre ressourceanvendelse. Til økonomiaftalen kan knyttes nedenstående kommentarer. Serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat med udgangspunkt i de netop afsluttede kommunale regnskaber for Den samlede serviceramme 2015 udgør (i 2015-priser) 234,6 mia. kr. Af væsentlige ændringer til servicerammen kan det nævnes, at servicerammen for året 2015 løftes med 350 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen delvist finansieret af en effektivisering af befordringsområdet med 100 mio. kr. og en tilsvarende effektivisering af beredskabsområdet med 100 mio. kr. Effekten af folkeskoleområdets reform fra 2014 løftes i 2015 med 203 mio. kr. Særtilskudspuljer Paragraf 16 særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner udgør 300 mio. kr. Paragraf 17 tilskudspuljen - rettet mod kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer - udgør i ,3 mio. kr. Statstilskud herunder kvalitetsfondstilskud Det samlede statstilskud til kommunerne er for 2015 fastsat til 72,9 mia. kr. (2014: 71,5 mia. kr.) Heraf er 3 mia. kr. betinget af, at den kommunale serviceramme samlet set overholdes. Tilskuddets størrelse forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i I lighed med 2014 fordeles kvalitetsfondsmidlerne i 2015 som en del af bloktilskuddet. Kvalitetsfondsmidlerne skal anvendes til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. De tidligere bindinger omkring udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne er ikke gældende længere. Skat I lighed med i 2014 er det i 2015 muligt, at kommunerne kan forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. (2014: 250 mio. kr.). Hvis nogle kommuner hæver skatten, er det en forudsætning, at andre kommuner sænker skatten, således at der for de danske kommuner samlet set er et uændret beskatningsniveau. I 2015 etableres på ny en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 procent af provenutabet i 2015, 50 procent i 2016 og 2017 og 25 procent i Anlæg Kommunernes anlægsudgifter må i 2015 samlet set udgøre 17,5 mia. kr. Der vil senere i 2014 blive fulgt op på, om kommunerne samlet set overholder denne ramme. 2

4 Lånepuljer I 2015 findes følgende puljer med udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi gældende for 2015 lånemulighed til investeringer med effektiviseringspotentiale udgør 200 mio. kr. lånepulje på 400 mio. kr. til investeringer på borgernære områder lånepuljens formål minder meget om de tidligere lånepuljer til kvalitetsfondsområder lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuners forbedring af likviditeten lånepulje på 150 mio. kr. med henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Endvidere findes følgende lånepuljer 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Puljen skal primært dække anlægsaktiviteter vedrørende veje og administration 100 mio. kr. til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne. Lånepuljen er etableret som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen 50 mio. kr. til likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområderne herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Lånepuljen er en del af vækstpakken I 2015 og 2016 er der afsat følgende lånepulje: 100 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i danske yderområder. Denne lånepulje er ligeledes en del af vækstpakken Enkelte sektorområder har speciel fokus i økonomiaftalen for Sundhed løft til forebyggende indsats I 2014 blev kommunernes forebyggende indsats på sundhedsområdet kompenseret med 300 mio. kr. Denne kompensation fortsætter i 2015 med samlet set 350 mio. kr. med det formål på ny at løfte den patientrettede forebyggelse, herunder at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Et stigende antal ældre, og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme, giver anledning til en skærpet indsats på sundhedsområdet. Servicemål for erhvervsrettede myndighedsopgaver I forlængelse af regeringens vækstudspil er der opnået enighed om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med 1/3 i Reduktionen skal ske ved at indføre servicemål for sagsbehandlingsområderne, miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager. I løbet af 2014 vil der ske fremsættelse af følgelovgivning til opnåelse af de fremsatte servicemål. Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 til initiativet samtidig med, at det forudsættes, at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på de anførte områder. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen 3

5 Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Formålet med reformen er en række tiltag, der styrker det kommunalpolitiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen og sikrer friere rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats. Der skal være fokus på regelforenkling og mål- og resultatstyring. Samlet set for at opnå varig beskæftigelse. Modernisering og en bedre ressourceudnyttelse Arbejdet med målet fra 2013 om opfyldelse af moderniseringsaftalen fortsætter i 2015, herunder en bedre borgernær service i kommunerne. 4

6 Regnskabsopgørelse 2015 Mio. kr priser 2014-priser 2015-priser Vedtaget Forventet Budget- Budget- Budget- Budget- Regnskab Budget Regnskab forslag overslag overslag overslag Indtægter Skatter , , , , , , ,8 Generelle tilskud , , , , , , ,5 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 167,3 174,5 176,0 175,6 175,7 175,7 175,7 Havneudvalget 0,0 0,0 2,1-3,5-3,5-3,5-3,5 Fritids- og Kulturudvalget 71,7 70,0 67,7 65,5 65,4 65,4 65,4 Børne- og Skoleudvalget 752,3 785,6 782,9 749,4 749,2 746,8 744,3 Ældre- og Sundhedsudvalget 630,9 618,0 643,2 619,0 618,6 618,6 618,6 Social- og Psykiatriudvalget 358,0 359,3 374,3 366,3 366,2 366,2 366,2 Arbejdsmarkedsudvalget 872,3 889,6 860,2 830,1 830,2 830,2 830,2 Økonomiudvalget 343,2 338,5 352,0 344,3 259,2 177,9 104,1 I alt 3.195, , , , , , ,0 Pris- og lønstigninger (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 120,8 178,3 Driftsresultat før finansiering -155,9-45,7-44,6-90,9-116,2-140,0-159,0 Renter og kursreguleringer 15,2 22,3 24,5 26,7 24,8 23,3 24,0 Primært driftsresultat -140,7-23,4-20,1-64,2-91,4-116,7-135,0 Anlægsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 7,5 22,3 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Havneudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fritids- og Kulturudvalget 66,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og Skoleudvalget 21,3 15,0 31,4 15,0 15,0 15,0 15,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 5,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og Psykiatriudvalget 0,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 46,2 14,5 44,8 11,3 10,5 10,0 10,0 I alt 147,3 51,8 128,6 26,3 25,5 25,0 25,0 Resultat i alt 6,6 28,4 108,5-37,9-65,9-91,7-110,0 Tilgang/anvendelse af likvide aktiver Resultat ifølge ovenstående 6,6 28,4 108,5-37,9-65,9-91,7-110,0 Optagne lån -53,0-18,1-40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 51,0-12,3-12,9-9,7-9,2-5,7-5,7 Afdrag på lån (langfristet gæld) 67,0 68,0 85,7 72,4 70,3 71,2 72,1 Ændring af likvide aktiver 71,6 66,0 140,5 24,8-4,8-26,2-43,6 + = udgifter / - = indtægter 5

7 Udvalgenes drifts- og anlægsrammer priser kr. Regnskab Budget Forventet Budget regnskab forslag Udvalg/politikområde Drift og refusion - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Veje og grønne områder Havneudvalget Havne Fritids- og Kulturudvalget Kultur Folkeoplysning og Idræt Erhverv og Turisme Børne- og Skoleudvalget Budgetpulje Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Sundhed Forebyggelse og anbringelse Ældre- og Sundhedsudvalget Sundhed og Forebyggelse Ældre Social- og Psykiatriudvalget Sundhed Socialpsykiatri Handicappede Misbrug Arbejdsmarkedsudvalget Budgetreduktion 0 Midlertidig forsørgelse Varig forsørgelse Øvrige sociale formål Beskæftigelsesindsats Forsikrede ledige Økonomiudvalget Demografiske tilpasninger, alle udv. 0 Jord og fast ejendom Tilskud til fælles redningsberedskab Administration og Borgerservice priser 2014-priser 2015-priser Anlæg - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Havneudvalget Fritids og Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget

8 Fagudvalgenes budgetoplæg Nedenfor følger beskrivelser af de enkelte fagudvalgs budgetoplæg inklusive tekniske korrektioner og ændringer som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 177 mio. kr., tillagt tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr., fratrukket rammebesparelsen for 2015 på 1,4 mio. kr. og ikke udmøntede driftsbesparelser fra 2014 på 1,2 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget svarer herefter samlet set til 175,4 mio. kr. og er fordelt på politikområderne Miljø og Planlægning med 6,9 mio. kr., Kollektiv trafik, havne med videre med 71,1 mio. kr. og Veje/grønne områder med 100,0 mio. kr. I udvalgets samlede budgetforslag er indregnet en pulje vedrørende en ny rammebesparelse for 2015 på 1,4 mio. kr. og ikke udmøntede driftsbesparelser fra 2014 på 1,2 mio. kr. Miljø og Planlægning Budgetforslaget for 2015 udgør i alt 6,9 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. til Miljøbeskyttelse samt 1,4 mio. kr. til Erhvervsservice og iværksætteri. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på dette område. Kollektiv trafik For området kollektiv trafik, havne med mere udgør det oprindelige budgetforslag 70,1 mio. kr. I færgedriften er indregnet en teknisk korrektion på 1,0 mio. kr. På baggrund af de seneste års regnskabsresultater for salg af færgebilletter foreslås indtægtsbudgettet reduceret med 1,0 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet tekniske korrektioner (0,04 mio. kr.) til Lolland Falster Airport, hvor driftsbudgettet er tilpasset efter L.F. Airports budget Det korrigerede budgetforslag for 2015 udgør 71,1 mio. kr. Veje og grønne områder Budgetforslaget for 2015 udgør i alt 100,5 mio. kr. (ekskl. budget til Vindmølle Bundvig). Af de budgetterede udgifter til vejvedligeholdelse er afsat 8,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, hvilket er 8 procent af de forventede anlægsudgifter på 105,0 mio. kr. Vindmølle Bundvig er budgetteret med et driftsoverskud på 0,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske korrektioner på dette område. 7

9 Havneudvalget Budgetoplægget for 2015 svarer til det oprindelige budgetforslag på 0,2 mio. kr. tillagt tekniske korrektioner på -3,5 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 for Havneudvalget udgøres herefter af indtægter svarende til i alt 3,3 mio. kr. (overskud) og er fordelt på følgende områder to havne Rødbyhavn Havn Nakskov Havn 0,2 mio. kr. -3,5 mio. kr. Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalgets budgetforslag for 2015 svarer til 65,3 mio. kr. Jævnfør Økonomiudvalgets rammeudmelding skal der ikke i 2015 foretages budgetnedskrivning på udvalgets område. Der er forslag om følgende tekniske korrektioner Musikskolens andel af huslejebetaling på Gyvelvej på 0,206 mio. kr., som overføres til Børne- og Skoleudvalgets område Udmøntning af besparelse på 0,217 mio. kr. som konsekvens af indførelse af nyt lønog økonomisystem. Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalgets rammeudmelding for Børne- og Skoleudvalget for 2015 udgør 746,7 mio. kr. svarende til det oprindelige budget på 795,7 mio. kr. minus den samlede besparelse i 2014 og 2015 på i alt 49 mio. kr. De nævnte nedskrivninger i 2014 og 2015 på henholdsvis 18 og 31 mio. kr. er, som nævnt i direktionens anbefaling, en fortsættelse af den økonomiske styring, hvor kommunens budgetterede udgifter afspejler det aktuelle befolkningsgrundlag. Tekniske korrektioner Social- og Psykiatriudvalget tilføres 3,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til dækning af udgifter til etablering af tilbud til fire handicappede borgere. Overførslen sker ifølge gældende regler. Børne- og Skoleudvalget tilføres 4,9 mio. kr. Beløbet svarer til overgangstilskuddet, som tildeles efter objektive kriterier til implementering af skolereformen. Tilskuddet registreres under tilskud og udligning på Økonomiudvalgets område. Udvalgets ramme reduceres med 2,5 mio. kr. som konsekvens af de effektiviseringer, der opnås ved implementering af det nye løn- og økonomisystem. 8

10 Yderligere tilføres en teknisk korrektion på 3,7 mio. kr. som følge af tilpasning til det nuværende aktivitetsniveau. I alt er der tekniske korrektioner for netto 2,655 mio. kr. (se specifikationen sidst i sammendraget). Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalgets driftsramme i 2015 er på 619,016 mio. kr. Budgetrammen udtrykker det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 617,9 mio. kr. tillagt prisog lønstigninger på 11,3 mio. kr., rammereduceret med 8,9 mio. kr. samt korrigeret for tekniske ændringer for netto -1,344 mio. kr. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i juli måned 2014 genudmeldt puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden) for Ministeriet udtrykker, at hvis en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den også kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt den igen overholder de formelle krav. Bevillingsmæssigt er beløbet indarbejdet både som udgift og indtægt, idet ministeriet stiller krav om, at tilskuddet skal registreres som en regnskabsmæssig indtægt. I 2013 blev det besluttet, at der successivt skulle nedlægges 79 plejeboliger i kommunen, således at udgiften til tomgang/lejetab kunne nedbringes med cirka 3 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i efterfølgende år, og disse forudsætninger blev indarbejdet i budgettet. Det har efterfølgende vist sig, at processen kræver længere tid end forudsat, og der er for øjeblikket ikke opnået de forventede besparelser i Forventeligt vil besparelsen i 2015 heller ikke kunne indfries. Sundhed Budgettet på politikområde Sundhed udgør 208,154 mio. kr. Udvalgets rammereduktion på 8,9 mio. kr. afspejler forventningerne til den demografiske og socioøkonomiske udvikling på udvalgets samlede aktivitetsområder. Demografien udgør 7,6 mio. kr. og socioøkonomien 1,3 mio. kr. Da befolkningsnedgangen i 2015 ikke ligger i den alderskategori, der er typisk for ældreområdets aktiviteter, er rammereduktionen alene udmøntet på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Jf. KL s seneste nettoforventning til denne aktivitet kan der dog kun forventes en demografisk betinget nedskrivning på cirka 3,9 mio. kr. Blandt udvalgets budgetposter i 2015 findes en bevillingsreserve på i alt 5,022 mio. kr. Denne bevillingsreserve hensættes til sikkerhed for opfyldelse af rammereduktionen for 2015 på 8,9 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ældre Budgetforslaget på politikområde Ældre udgør i alt 410,862 mio. kr. og fordeler sig med 284,548 mio. kr. på de centrale aktivitetsområder og 126,314 på de decentrale enheder. 9

11 Forventningen til de decentrale enheder er, at de set under ét vil overholde budgettet. Tekniske korrektioner De samlede tekniske korrektioner udgør -1,344 mio. kr. og er specificeret sidst i notatet. Korrektionerne er uden kassevirkning, idet der er tale om interne flytninger samt flytning mellem udvalg. De 0,278 mio. vedrørende træning af kræftpatienter bevirker dog et træk på kassen, idet beløbet finansieres via lov- og cirkulæreprogrammet. Social- og Psykiatriudvalget Økonomiudvalget har i april godkendt rammeudmelding for 2015, hvilket for Social- og Psykiatriudvalget betyder en driftsramme svarerende til 361,0 mio. kr. Budgetrammen er et udtryk for det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 354,7 mio. kr. tillagt pris- og lønstigninger på 6,7 mio. kr. og herefter nedskrevet med 0,4 mio. kr. Nedskrivningen afspejler forventningerne til den demografiske og socioøkonomiske udvikling på udvalgets område. Hertil kommer forslag om tekniske korrektioner på netto 5,230 mio. kr. I alt et forslag til budget 2015 på 366,251 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget har for øjeblikket en budgetudfordring på 14,1 mio. kr. Udfordringen består af en ikke udmøntet rammebesparelse fra 2014 på 3,9 mio. kr. og tilsvarende i 2015 på 0,4 mio. kr. plus 9,8 mio. kr., som skyldes ændringer i aktivitetsniveauet. Ændringen i aktivitetsniveauet er primært sket på det psykiatriske område og er opstået i løbet af 2. halvår af Social- og Psykiatriudvalget har behandlet budgetudfordringen og besluttet, at der skal gennemføres en rammebesparelse på det mellemkommunale betalingsområde på 2 procent i 2014 og på 1 procent pr. år i overslagsårene. Samtidig pålægges hver af de to decentrale enheder en besparelse udenfor serviceområderne på 1 mio. kr., hvilket i 2015 betyder en reduktion på i alt 6,5 mio. kr. KKR (kommunekontaktrådet) har i lighed med tidligere år anbefalet, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion på 1 procent, idet reduktionen skal placeres på relevante grupper og derfor ikke kan forventes at have fuld effekt. Reduktionen svarer til 1,5 mio. kr. Tekniske korrektioner Social- og Psykiatriudvalget tilføres 1,530 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget. Dette vedrører bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade. Social- og Psykiatriudvalget tilføres 3,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til dækning af udgifter til etablering af tilbud til fire handicappede borgere. Overførslen sker ifølge gældende regler. Der er i alt tekniske korrektioner for netto 5,230 mio. kr. (se den samlede oversigt over tekniske korrektioner sidst i notatet). 10

12 Social- og Psykiatriudvalget har nedbragt budgetudfordringen til 6 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget vil ud fra det nuværende aktivitetsniveau have behov for en længere periode for at gennemføre besparelser svarende til den resterende budgetudfordring. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme udgør i 2015 i alt 831,5 mio. kr. Budgetrammen er et udtryk for det oprindelige budgetoplæg for 2015 på 887,5 mio. kr. tillagt pris- og lønstigninger på 17,9 mio. kr. og herefter nedskrevet med 73,9 mio. kr. Nedskrivningen afspejler forventningerne til den konjunkturbestemte udvikling på udvalgets område. Hertil kommer en teknisk korrektion på 1,4 mio. kr. Det svarer herefter til et budget 2015 på 830,087 mio. kr. Kontanthjælpsreform Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag den nuværende lovgivning og viden om den samfundsmæssige udvikling i perioden 2014 til Hovedtemaerne i kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, er flere i uddannelse og job, hvilket skal sikres ved hjælp af forskellige indsatser overfor henholdsvis unge og voksne samt generelt. I budget 2014 er der indarbejdet investeringstiltag på 7 mio. kr. til køb af arbejdsmarkedsuddannelser samt øget aktivering. Tiltagene videreføres til og med Refusionsreform Regeringen og forligspartierne har aftalt, at der iværksættes en refusionsreform med virkning fra 1. januar 2016, således at alle ydelser ligestilles med samme refusionssats. Undtagelsen herfra er førtidspensioner og fleksjob som er bevilget før 31. december Disse vil blive videreført efter de hidtidige regler. Regeringens udspil til et kommende refusionssystem er kendetegnet ved en aftrapning af refusionssatserne indenfor et år. Efter det første år vil kommunen modtage 20 procent refusion på alle ydelser. Kommunerne kompenseres for refusionstabet via en overgangsordning og efterfølgende via en tilretning af udligningssystemet. Sygedagpengereform Regeringen og forligspartierne har vedtaget en reform af sygedagpengesystemet med virkning fra den 1. juli Samlet set vil reformen medføre en betydelig reduktion af ydelserne til sygedagpenge, som modsvares af øgede udgifter til jobafklaringsforløb. Reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen og forligspartierne er i juni måned 2014 blevet enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. 11

13 Det forventes, at Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslaget i folketinget i efteråret 2014 med forventet virkning fra 1. januar Forventninger til det lokale arbejdsmarked De kommende infrastrukturprojekter på Lolland, Falster og Sydsjælland rummer mulighed for at reducere ledigheden i Lolland Kommune, hvilket samtidig stiller krav til kommunens beskæftigelsesindsats og virksomhedsservice i de kommende år. Den massive bygge- og anlægsaktivitet omfatter Femern-forbindelsen, ny Storstrømsbro med forventet anlæg til betonelementer ved Nakskov Havn, nyt statsfængsel på Nordfalster og udvidelse af banestrækningen Ringsted - Rødbyhavn. Samtidig er der allerede i dag efterspørgsel fra lokale virksomheder efter uddannet arbejdskraft, som ikke umiddelbart kan anvises. Denne udfordring betyder, at der skal foretages en målrettet opkvalificering af arbejdsstyrken, som er tilpasset virksomhedernes forventede behov. Tekniske korrektioner Den udmeldte budgetramme foreslås korrigeret med -1,4 mio.kr. i 2015 og efterfølgende år. Beløbet overføres til Økonomiudvalgets ramme. Beløbet vedrører udgifter til husleje for det tidligere CAR-Lolland Vestenskovsafdeling, som er flyttet ind på Campus Nakskov. Reduktionsforslag Med henblik på at opnå de fornødne reduktioner i budgettet har Arbejdsmarkedsudvalget i juni måned 2014 behandlet et oplæg til budget , som anviser muligheder for at skabe balance imellem udvalgets driftsramme og det forventede aktivitetsniveau. Reduktionsforslag til fordeling: Tilpasning af budget til aktivitetsniveau 2014 Øvrige tilpasninger -16,5 mio. kr. -55,0 mio. kr. På baggrund af halvårsregnskab 2014 er reduktionsforslagene tilpasset, så de afspejler udgiftsudviklingen i det forventede regnskab. Ny fordeling af reduktionsforslag: Tilpasning af budget til aktivitetsniveau mio. kr. Øvrige tilpasninger: Førtidspension - det samlede antal personer på førtidspension forventes reduceret med 110 personer som af færre tilkendelser af førtidspension svarende til -10,9 mio. kr. Forsikrede ledige - den stigende aktivitet i relation til Femern-forbindelsen og andre anlægsaktiviteter forventes at reducerer antallet af forsikrede ledige med 230 personer svarende til -30 mio. kr. Kontanthjælp - stigende beskæftigelse forventes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med -2 mio. kr. 12

14 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets foreslåede driftsbudget på 344,5 mio. kr. er fordelt på politikområderne Jord og fast ejendom (20,8 mio. kr.), Redningsberedskab (17,0 mio. kr.) og Administration og borgerservice (306,7 mio. kr.). Økonomiudvalgets 2015-budget er reduceret med en rammebesparelse på 10,0 mio. kr. og tillagt tekniske ændringer på 5,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. har kassevirkning. De øvrige er overflytninger fra andre udvalg. Halvdelen af rammebesparelsen på 10 mio. kr. udmøntes som personalebesparelser (er effektueret). Derudover reduceres den centrale uddannelsespulje med 2 mio. kr., og der gennemføres indkøbsbesparelser på 1 mio. kr. Af de resterende 2 mio. kr. effektueres 1,5 mio. blandt andet som portobesparelse og regulering af gebyrindtægter, mens 0,5 mio. kr. endnu ikke er udmøntet. Af de tekniske ændringer på 5,5 mio. kr. har kun de 1,2 mio. kr. kassevirkning. De 1,2 mio. kr. vedrører færre lejeindtægter fra kommunale bolig- og erhvervsejendomme og merudgifter til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer, ½ facebookmedarbejder, et projekt samt en besparelse på åremålstillæg til direktionen. 4,3 mio. kr. af de tekniske ændringer har ikke kassevirkning; de vedrører overflytninger fra andre udvalg til Økonomiudvalget. Fra Arbejdsmarkedsudvalget overføres 1,4 mio. kr. til bygningsdrift på Jobcentret samt en medarbejder. Fra andre udvalg overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende udmøntning af systembesparelser til decentralt niveau. Beløbet vedrører besparelser ved indførelse af nyt løn- og økonomisystem, hvor besparelsen ved budgetlægningen blev placeret på Økonomiudvalgets område. Kommunens udviklingsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet udløber i 2014 og skal genforhandles inden den endelige budgetvedtagelse. En af målsætningerne i den nuværende aftale er, at Lolland Kommunes administrationsudgifter skal nedbringes til landsgennemsnittet ved udgangen af Et mål, der ikke synes opnåeligt, da det vil kræve besparelser på 27 mio. kr. Lolland Kommune er på mange måder ikke gennemsnitlig, derfor synes det urealistisk at nedbringe administrationsudgifterne til landsgennemsnittet. Der er ikke budgetteret med en bevillingsreserve i I budgetoverslagsårene 2016 til 2018 er der indlagt demografiske tilpasninger (besparelser) på henholdsvis 86 mio. kr. i 2016, 167 mio. kr. i 2017 og 240 mio. i Tallene er beregnet i kommunens aktivitetsstyringsmodel, som er baseret på den demografiske og socioøkonomiske udvikling i årene 2015 til Modellen forudsætter aktivitetstilpasninger i overslagsårene, der modsvarer faldet i kommunens indtægter. 13

15 De samlede demografiske tilpasninger er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører samtlige udvalg. Investeringsplanen Nettoanlægsudgifterne i 2015 er fordelt med 10 mio. kr. til Boligpolitisk Handlingsplan, 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Maribo og 15 mio. kr. til Kvalitetsfondsmidler. Boligpolitisk Handlingsplan foreslås fordelt således ordinær pulje til byfornyelse, 4 mio. kr. netto landsbypuljen (indsatspuljen) i 2015, 3,3 mio. kr. netto byfornyelse i Maribo, 2,0 mio. kr. netto Byfornyelse i Nakskov, 2,0 mio. kr. netto. I alt 11,3 mio. kr. - en merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til det tidligere afsatte. Det vil sige, at der i alt er afsat 26,3 mio. kr. i budgetforslaget for Midlerne til kvalitetsfondsprojekter er endnu ikke fordelt. Finansiering Lolland Kommunes indtægter fra skatter er budgetteret med mio. kr. Heraf vedrører, som de væsentligste, indkomstskatter med 1.653,1 mio. kr., grundskyld, der udgør 127 mio. kr. og endelig selskabsskatten, der udgør16 mio. kr. Lolland Kommunes indtægter fra tilskud er budgetteret med 1.433,6 mio. kr. I beløbet indgår 47 mio. kr. i særligt tilskud jf. udviklingsaftalen mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Lolland Kommune dækkende perioden Det er således i dette oplæg forudsat, at udviklingsaftalen fortsætter med uændret tilskudstildeling fra udviklingsaftalen. Et møde i løbet af august 2014 vil afdække det fremtidige tilskud til Lolland Kommune. Beregningen af såvel tilskud som skatter er sket ud fra statsgarantimodellen. Beregningen er sket ud fra udskrivningsgrundlaget for 2012 tillagt 10 procent. Renter og afdrag er beregnet ud fra den aktuelle låneportefølje inklusive 40 mio. kr. som forventes optaget ved udgangen af Disse 40 mio. kr. dækker såvel den overførte låneadgang fra 2013 som de budgetterede lånehjemtagelser vedrørende I beregningen af renter er der taget højde for en mindre stigning i den variable danske rente på 0,2 procent pa. i 2014 svarende til en variabel rente på 0,6 procent pa. Renter er budgetteret med samlet set 26,9 mio. kr. og afdrag er budgetteret med 71,5 mio. kr. I såvel renter som afdrag er medtaget Nakskov Havns udgifter til låneydelser. Kommunens balanceforskydninger er budgetteret med -9,7 mio. kr. dækkende frigivelser af diverse deponeringer og løbende tilbagebetaling fra Nakskov Varme. 14

16 Likvide aktiver På baggrund af en forventning om at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2014 vil udgøre i niveauet mio. kr. kan det forventes, ud fra det nuværende budgetoplæg, inklusive de forventede anlægsoverførsler til 2015, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge i niveauet mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret

17 Forslag til tekniske korrektioner budget kr. netto Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Lolland Falster Airport, tilpasning iht. godkendt budget Færre indtægter fra salg af billetter på færgedriften Tekniske korrektioner med kassevirkning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Havneudvalget Drift af Nakskov Havn Tekniske korrektioner med kassevirkning Havneudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Fritids- og Kulturudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej, Nakskov Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Fritids- og Kulturudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Børne- og Skoleudvalget Tilpasning til nuværende aktivitetsniveau Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overgangstilskud til implementering af skolereform Fra barn til voksen til Social- og Psykiatriudvalget Udmøntning af OPUS-besparelse Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej, Nakskov Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Børne- og Skoleudvalget, tekniske korrektioner i alt

18 1.000 kr. netto Ældre- og Sundhedsudvalget Rehabilitering af kræftpatienter (lov- og cirkulreprogrammet) Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg (og internt) uden kassevirkning: Aktivitetsbaseret medfinansiering Bevillingsreserve, ældre Tilskud fra ældremilliardpuljen Ældrepulje Bostøtte til senhjerneskadede til Social- og Psykiatriudvalget Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Ældre- og Sundhedsudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Social- og Psykiatriudvalget Socialpsykiatri - tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud i egne tilbud Handicappede - tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud i egne tilbud Tilpasning til det nuværende aktivitetstilbud på tilskud til voksne med nedsat funktionsevne (handicappede) Handicapboliger, lejetab Tilpasning til aktivitetsniveau til ansættelse af handicaphjælpere mv Tilpasning af anvendelsen af pladser hos andre aktører Tilpasning af de BUM-styrede aktiviteter mv Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Bostøtte til senhjerneskadede overført fra Ældre- og Sundhedsudvalget Udmøntning af besparelse vedr. nyt løn- og økonomisystem Fra barn til voksen fra Børne- og Skoleudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Social- og Psykiatriudvalget, tekniske korrektioner i alt kr. netto Arbejdsmarkedsudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Medarbejder overført fra Arbejdsmarkedsudvalget Bygningsdrift til Jobcentret overført til Økonomiudvalget Tekniske korrektioner uden kassevirkning Arbejdsmarkedsudvalget, tekniske korrektioner i alt

19 1.000 kr. netto Økonomiudvalget Manglende lejeindtægt fra kommunale boliger og erhvervsejendomme Forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (lov- og cirkulære) ½ facebookmedarbejder Regulering af åremålstillæg, direktionen Projekt "nu tæller kun handling" under Nakskov Handel Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsel af medarb. fra Arbejdsmarkedsudvalget Bygningsdrift til Jobcentret overført fra Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Børne og Skoleudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Fritids- og kulturudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Ældre- og Sundhedsudvalget Udmøntning af OPUS besparelse Social- og Psykiatriudvalget Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning Økonomiudvalget, tekniske korrektioner i alt Tekniske korrektioner med kassevirkning i alt

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetforslag Sammendrag, 1. behandling

Budgetforslag Sammendrag, 1. behandling Budgetforslag 2018-2021 Sammendrag, 1. behandling 2 Indledning s budget for året 2018 er baseret på overslagsår 2018 i det oprindeligt vedtagne budget 2017 og fremskrevet til 2018-priser på baggrund af

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere