Budget Specielle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 2014 Specielle bemærkninger

2 Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder Generelt Renter Tilskud, udligning og skatter m.v Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Afdrag og låneoptagelse Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger Specifikationer økonomi

3 et Oversigt over politikområder Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Renter Tilskud, udligning og skatter Forskydning i likvide aktiver Finansforskydninger Afdrag og låneoptagelse Konto 7-8 i alt Generelt Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter. Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne. Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der indenfor finanspolitikkens rammer skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje. 320

4 Renter Området omfatter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Renter Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Renter, likvide aktiver Renter, kortf. tilgodehav Renter, langf. tilgodehav Renter, udlæg, forsyning Renter, øvr. kortfr. gæld Renter, langfr. gæld Politikområdet i alt Politikområdet omfatter: Renteindtægter og -udgifter Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, lån ydet til forsyningsselskaberne ifm. etableringen i 2010 samt optagne lån med tilhørende renteafdækning via swap-aftaler. Overordnede målsætninger (vision, mål) Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70% den langfristede gæld være variabelt forrentet dvs. at % skal være fast forrentet. Fordeling pr. 30. september 2014: Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen 321

5 forudsætninger Renter af likvide aktiver Den nuværende bankaftale er forlænget således den løber til udgangen af. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der vurderes på behovet for at igangsætte aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivsiden. tet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes. Renter af kortfristede tilgodehavender Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af langfristede tilgodehavender Området omfatter renter af pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden tet er tilpasset annuitetslånet på 56,7 mio. kr. med fast rente på 3,6%. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af langfristet gæld Aabenraa Kommunes låneportefølje er p.t. fordelt med 51% fast forrentet og 49% variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 2%, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet. tet er et specifikt budget pr. lån. 322

6 Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Renter, budgetkontrol Indfrielse af lån Regnbuen -4 Renter, tekniske korrektioner Reduktioner i alt Udvidelser: Nulstilling plejehjem Kliplev Korr. renter - lånetilsagn og ændret periodisering Udvidelser i alt Ændringer i alt

7 Tilskud, udligning og skatter m.v. Området omfatter Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud, udligning og skatter m.v. Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Statstilskud og kommunal udligning Udligning og tilskud vedr. udlændinge Komm. bidrag t. regionerne Særlige tilskud Købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Politikområdet i alt Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af: Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud) Person- og selskabsskatter Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter) Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Regeringen og KL s bestyrelse har den 3. juni 2014 indgået en aftale om kommunernes økonomi i. Konsekvenserne på indtægtssiden af denne aftale er indarbejdet i budgettet. Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet i kommunerne i Region Syddanmark 324

8 Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer. forudsætninger Udligning og generelle tilskud Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for suppleret med anvendelse af KL s budgetmodel tet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketallet, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose(cpr-folketallet) med tillæg af de 152 yderligere borgere, der udgør forskellen op til betalingskommunefolketallet pr. 1. januar Indbyggertal a) Betalingskommune befolkningstal i budgetoverslagsår -17 i budget b) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj c) Betalingskommunefolketal pr. maj Forudsætning for budget Forskel c-a I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om en mere optimistisk prognose, idet indbyggertallet er øget med mere end 100 personer i årene -18. Indtægtssiden for er baseret på den udmeldte statsgaranti for. Statstilskud og kommunal udligning Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,04%. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal på indbyggere, og medfører at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har efterfølgende vist sig at være det rette idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten. For udgør statstilskuddet 156,184 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 932,337 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat. 325

9 For er der budgetteret med en midtvejsregulering (tilbagebetaling) på 9,403 mio. kr. som følge af den opdaterede aftale om aktivitetsbestemt medfinansiering. Tilskud-/udligning er i overslagsårene reduceret tilsvarende. Udligning og tilskud vedr. udlændinge Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i med 12,106 mio. kr. Kommunale bidrag til regionerne Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for fastsat til 127 kr. pr. indbygger hvilket medfører et samlet budget på 7,478 mio. kr. Særlige tilskud Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andreindgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne: Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr. i hvert af årene -18, hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet.Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune ( 16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa Kommune har ansøgt om 16 tilskudi, og er tildelt 9,0 mio. kr. fra denne pulje. Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for et tilskud på 1,932 mio. kr. Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 133,788 mio. kr. I er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 40,080 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 4,903 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 19,072 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der afsat et overgangstilskud for årene 2014-, der fordeles efter en række tildelingskriterier fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 19,416 mio. kr. Kommunal indkomstskat Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent der er øget fra 25,4% til 25,6%,samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for, der er udmeldt til 8,550 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for på 10,0 %. Aabenraa Kommunes selvbudgetterede udskrivningsgrundlag ligger ca. 326 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 326

10 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på indbyggere. I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Betalingskommunefolketallet jf. ovenstående tabel, samt KL s bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene -. Selskabsskat Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i AabenraaKommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50% af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag. I afregnes skat af indkomståret Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25% til 22% successivt over perioden 2014-, til gengæld øges kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41% til 15,24%, således kommunernes provenu ikke påvirkes af skattenedsættelsen. I overslagsårene forventes følgende udvikling i selskabsskatteindtægterne (ændringerne er baseret på KL s forventede fremskrivning, der udgør 3,8% i 6,0% i og 3,6% i ). På baggrund heraf forventes selskabsskatteindtægten at udgøre: Selskabsskat Beregnet skatteindtægt Beregnet udligning Selskabsskat i alt Anden skat pålignet visse indkomster Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i modtager det endelige provenu opgjort for året Provenuet er opgjort til 0,985 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr. Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio.kr. hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september. Grundskyld I budget 2014 blev grundskyldspromillen hævet til 22,0, dog 7,2 for produktionsjord. I budget er grundskyldspromillen reduceret til niveauet fra 2013, hvilket er 18,9, dog 4,1 for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 8,635 mia. kr. 327

11 SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Igennem de seneste par år er kommunerne blevet kompenseret fra en tilskudspulje, der fordeles efter kommunernes udgifter til tilbagebetalinger. Kompensationen har dog ikke kunnet modsvare de konkrete tilbagebetalinger. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 121,1 mio. kr. hvilket medfører, at der er et råderum på2,1mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af. Anden skat på fast ejendom Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. tet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 3,1 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering. Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: PL ændring - jf. KL s nye skøn (ændret i juni) Ingen indregning af 16 tilskud (særlig vanskeligt stillet kommune) Reduktion grundskyld, øget personskat inkl. kompensation for skattenedsættelse Ny aftale vedr. aktivitetsbest. medfinansiering Nye skøn for skatter og udligning Reduktioner i alt Udvidelser: Tilretning af fremskrivning i PL-ændring jf. KL skøn i februar Regeringsaftalen Tilsagn om særtilskud i Udvidelser i alt Ændringer i alt

12 Forskydninger i likvide aktiver Området omfatter Forskydning i likvide aktiver Forskydning i likvide aktiver Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., likvide aktiver Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: En gennemsnitlig likviditet svarende til 3% af bruttoomsætningen (svarer til ca. 130 mio. kr.) En årlig kasseopbygning på 25 mio. kr. samt en positiv likviditet ultimo Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Der vurderes p.t. på behovet for at indgå aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden. forudsætninger Forskydninger ilikvide aktiver Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og indtægter gennemføres i budgetåret. posten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret. Ændringer indarbejdet på politikområdet Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet. 329

13 Finansforskydninger Området omfatter Forskydning i kortfristede tilgodehavender Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v. Finansforskydninger Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., kortfr. tilgodehav Forsk., langfr. tilgodehav Forsk., kortfr. gæld m.v Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Ingen. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. forudsætninger Forskydninger ikortfristede tilgodehavender Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster. Forskydninger ilangfristede tilgodehavender Regnskabsresultatet for 2013 er påvirket af store frigivelser af deponerede beløb (primært kvalitetsfondsmidler). Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån, hvor lånet, der blev etableret i forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det største. -18 kan specificeres således: Forskydninger i langfristede tilgodehav. Afdrag, pantebreve Afdrag, lån til Arwos Grundkapitalindskud Langfristet gæld i alt Lånet til Arwos er et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden tet er tilpasset afdragsprofilen på det fastforrentede annuitetslån på 56,7 mio. kr. 330

14 Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. tering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne. Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v. Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster. Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Omplac. afdrag vedr. spildevandslån -224 Ændring af grundkapitalindskud (anlæg) Reduktioner i alt Udvidelser: Udvidelser i alt Ændringer i alt

15 Afdrag og låneoptagelse Området omfatter Forskydninger i langfristet gæld Afdrag og låneoptagelse Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., langfristet gæld Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån under landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der indenfor finanspolitikkens rammer skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje. forudsætninger Forskydninger ilangfristet gæld Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret ift. løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån, til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån. Fra og med budget foretages en periodisering således at lån budgetteres i det efterfølgende år, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse. 332

16 beløbet er sammensat således: Langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Låneoptagelse Langfristet gæld i alt Specifikation af låneoptagelsen: Låneoptagelse Aut. Låneadgang: Jordforsyning, 85% Energibesparende foranstaltn., 100% do, investeringer i Motorer i Barsøfærgen -930 Byfornyelse, 95% Lånepuljer, økonomiaftale Kvalitetsfond, Effektivisering, Ordinære lånepulje, Likviditetslån Lånepuljer, økonomiaftale vedr. foregående år (forventet provenu vedr. budget +) Låneoptagelse i alt

17 Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Afdrag, budgetkontrol Indfrielse af lån Regnbuen -195 Afdrag, tekniske korrektioner Ændret låneoptagelse, jordforsyning Periodisering af låneoptagelse Nulstilling lån til gadelys i (aut. Rullet) Nulstilling låneoptagelse vedr. energibesp. Foranst Ændret periodisering af afdrag Reduktioner i alt Udvidelser: Låneoptagelse vedr. motorer i Barsø-færgen -930 Ændret låneoptagelse vedr. gadelys Yderligere tilsagn om låneoptagelse vedr Udvidelser i alt Ændringer i alt

18 Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger kr. Opr. overslagsår (ekskl. likviditetsforskydning) Pris- og lønfremskrivning Tilretning fremskrivning i PL-ændr. Jf. KL s skøn i februar PL ændring - jf. KL s nye skøn (ændret i juni) Byrådsbeslutninger kontrol Indfrielse af lån Regnbuen -199 Låneoptagelse, motorer i Barsøfærgen -930 Ændret låneoptagelse vedr. gadelys Nulstilling låneoptag., energibesp. foranst Ændret låneoptagelse vedr. jordforsyning Tekniske korrektioner Renter og afdrag Nulstilling lån til gadelys (aut. Rullet) Nulstilling plejehjem Kliplev Periodisering låneoptagelse Ingen indregning af forventet 16 tilskud Tilsagn om yderligere låneoptagelse for Omplaceringer m/udvalg Reduktioner Ændring skat, grundskyld inkl. bonus Ny aftale vedr. aktivitetsbest. medfin Nye skøn, skatter og udligning Ændring grundkapitalindskud Regeringsaftale, herunder L&C Regeringsaftalen tilskud Ændringsforslag Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning Likviditetsforskydning Godkendt budget i alt

19 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse overslag overslag overslag Finansiering m.m. Generelle tilskud Udligning og generelle tilsku Regnskab Udligning og generelle tilsku Udligning og tilskud udlændin Regnskab Udligning og tilskud udlændin Kommunale bidrag til regione Regnskab Kommunale bidrag til regione Særlige tilskud Regnskab Særlige tilskud i alt Refusion af købsmoms Regnskab Refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Skatter Kommunal indkomstskat Regnskab Kommunal indkomstskat i alt Selskabsskat Regnskab Selskabsskat i alt

20 Anden skat pålignet visse ind Regnskab Anden skat pålignet visse ind Grundskyld Regnskab Grundskyld i alt Anden skat på fast ejendom Regnskab Anden skat på fast ejendom Skatter i alt Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Regnskab Særlige tilskud i alt Beskæftigelsestilskud i alt Renter Indskud i pengeinstitutter m Regnskab Indskud i pengeinstitutter m Tilgodehavende i bet.kontrol Regnskab Tilgodehavende i bet.kontrol Andre tilgodehavender Regnskab Andre tilgodehavender i alt Pantebreve Regnskab Pantebreve i alt Tilgodehavende hos grundej Regnskab Tilgodehavende hos grundej

21 Udlån til beboerindskud Regnskab Udlån til beboerindskud i alt Andre langfristede udlån og Regnskab Andre langfristede udlån og Spildevandsanlæg m/bet.ved Regnskab Spildevandsanlæg m/bet.ved Vandforsyning Regnskab Vandforsyning i alt Andre forsyningsvirksomhed Regnskab Andre forsyningsvirksomhed Mellemregningskonto Regnskab Mellemregningskonto i alt Selvejende inst. m/overenss Regnskab Selvejende inst. m/overenss Stat og hypotekbank Regnskab Stat og hypotekbank i alt Realkredit Regnskab Realkredit i alt Kommunekreditforeningen Regnskab Kommunekreditforeningen i Renter i alt

22 Afdrag på lån Selvejende institutioner Regnskab Selvejende institutioner i alt Stat og hypotekbank Regnskab Regnskab Stat og hypotekbank i alt Realkredit Regnskab Realkredit i alt Kommunekreditforeningen Regnskab Regnskab Kommunekreditforeningen i Langfristet gæld ældrebolige Regnskab Regnskab Langfristet gæld ældrebolige Gæld vedr. færgeinvestering Regnskab Gæld vedr. færgeinvestering Afdrag på lån i alt Låneoptagelse Kommunekreditforeningen Regnskab Kommunekreditforeningen i Låneoptagelse i alt

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere