Budget Specielle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 2014 Specielle bemærkninger

2 Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder Generelt Renter Tilskud, udligning og skatter m.v Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Afdrag og låneoptagelse Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger Specifikationer økonomi

3 et Oversigt over politikområder Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Renter Tilskud, udligning og skatter Forskydning i likvide aktiver Finansforskydninger Afdrag og låneoptagelse Konto 7-8 i alt Generelt Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter. Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne. Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der indenfor finanspolitikkens rammer skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje. 320

4 Renter Området omfatter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Renter Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Renter, likvide aktiver Renter, kortf. tilgodehav Renter, langf. tilgodehav Renter, udlæg, forsyning Renter, øvr. kortfr. gæld Renter, langfr. gæld Politikområdet i alt Politikområdet omfatter: Renteindtægter og -udgifter Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, lån ydet til forsyningsselskaberne ifm. etableringen i 2010 samt optagne lån med tilhørende renteafdækning via swap-aftaler. Overordnede målsætninger (vision, mål) Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70% den langfristede gæld være variabelt forrentet dvs. at % skal være fast forrentet. Fordeling pr. 30. september 2014: Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen 321

5 forudsætninger Renter af likvide aktiver Den nuværende bankaftale er forlænget således den løber til udgangen af. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der vurderes på behovet for at igangsætte aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivsiden. tet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes. Renter af kortfristede tilgodehavender Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af langfristede tilgodehavender Området omfatter renter af pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden tet er tilpasset annuitetslånet på 56,7 mio. kr. med fast rente på 3,6%. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af langfristet gæld Aabenraa Kommunes låneportefølje er p.t. fordelt med 51% fast forrentet og 49% variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 2%, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet. tet er et specifikt budget pr. lån. 322

6 Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Renter, budgetkontrol Indfrielse af lån Regnbuen -4 Renter, tekniske korrektioner Reduktioner i alt Udvidelser: Nulstilling plejehjem Kliplev Korr. renter - lånetilsagn og ændret periodisering Udvidelser i alt Ændringer i alt

7 Tilskud, udligning og skatter m.v. Området omfatter Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud, udligning og skatter m.v. Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Statstilskud og kommunal udligning Udligning og tilskud vedr. udlændinge Komm. bidrag t. regionerne Særlige tilskud Købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Politikområdet i alt Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af: Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud) Person- og selskabsskatter Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter) Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Regeringen og KL s bestyrelse har den 3. juni 2014 indgået en aftale om kommunernes økonomi i. Konsekvenserne på indtægtssiden af denne aftale er indarbejdet i budgettet. Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet i kommunerne i Region Syddanmark 324

8 Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer. forudsætninger Udligning og generelle tilskud Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for suppleret med anvendelse af KL s budgetmodel tet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketallet, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose(cpr-folketallet) med tillæg af de 152 yderligere borgere, der udgør forskellen op til betalingskommunefolketallet pr. 1. januar Indbyggertal a) Betalingskommune befolkningstal i budgetoverslagsår -17 i budget b) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj c) Betalingskommunefolketal pr. maj Forudsætning for budget Forskel c-a I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om en mere optimistisk prognose, idet indbyggertallet er øget med mere end 100 personer i årene -18. Indtægtssiden for er baseret på den udmeldte statsgaranti for. Statstilskud og kommunal udligning Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,04%. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal på indbyggere, og medfører at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har efterfølgende vist sig at være det rette idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten. For udgør statstilskuddet 156,184 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 932,337 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat. 325

9 For er der budgetteret med en midtvejsregulering (tilbagebetaling) på 9,403 mio. kr. som følge af den opdaterede aftale om aktivitetsbestemt medfinansiering. Tilskud-/udligning er i overslagsårene reduceret tilsvarende. Udligning og tilskud vedr. udlændinge Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i med 12,106 mio. kr. Kommunale bidrag til regionerne Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for fastsat til 127 kr. pr. indbygger hvilket medfører et samlet budget på 7,478 mio. kr. Særlige tilskud Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andreindgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne: Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr. i hvert af årene -18, hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet.Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune ( 16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa Kommune har ansøgt om 16 tilskudi, og er tildelt 9,0 mio. kr. fra denne pulje. Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for et tilskud på 1,932 mio. kr. Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 133,788 mio. kr. I er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 40,080 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 4,903 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 19,072 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der afsat et overgangstilskud for årene 2014-, der fordeles efter en række tildelingskriterier fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 19,416 mio. kr. Kommunal indkomstskat Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent der er øget fra 25,4% til 25,6%,samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for, der er udmeldt til 8,550 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for på 10,0 %. Aabenraa Kommunes selvbudgetterede udskrivningsgrundlag ligger ca. 326 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 326

10 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på indbyggere. I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Betalingskommunefolketallet jf. ovenstående tabel, samt KL s bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene -. Selskabsskat Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i AabenraaKommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50% af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag. I afregnes skat af indkomståret Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25% til 22% successivt over perioden 2014-, til gengæld øges kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41% til 15,24%, således kommunernes provenu ikke påvirkes af skattenedsættelsen. I overslagsårene forventes følgende udvikling i selskabsskatteindtægterne (ændringerne er baseret på KL s forventede fremskrivning, der udgør 3,8% i 6,0% i og 3,6% i ). På baggrund heraf forventes selskabsskatteindtægten at udgøre: Selskabsskat Beregnet skatteindtægt Beregnet udligning Selskabsskat i alt Anden skat pålignet visse indkomster Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i modtager det endelige provenu opgjort for året Provenuet er opgjort til 0,985 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr. Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio.kr. hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september. Grundskyld I budget 2014 blev grundskyldspromillen hævet til 22,0, dog 7,2 for produktionsjord. I budget er grundskyldspromillen reduceret til niveauet fra 2013, hvilket er 18,9, dog 4,1 for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 8,635 mia. kr. 327

11 SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Igennem de seneste par år er kommunerne blevet kompenseret fra en tilskudspulje, der fordeles efter kommunernes udgifter til tilbagebetalinger. Kompensationen har dog ikke kunnet modsvare de konkrete tilbagebetalinger. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 121,1 mio. kr. hvilket medfører, at der er et råderum på2,1mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af. Anden skat på fast ejendom Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. tet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 3,1 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering. Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: PL ændring - jf. KL s nye skøn (ændret i juni) Ingen indregning af 16 tilskud (særlig vanskeligt stillet kommune) Reduktion grundskyld, øget personskat inkl. kompensation for skattenedsættelse Ny aftale vedr. aktivitetsbest. medfinansiering Nye skøn for skatter og udligning Reduktioner i alt Udvidelser: Tilretning af fremskrivning i PL-ændring jf. KL skøn i februar Regeringsaftalen Tilsagn om særtilskud i Udvidelser i alt Ændringer i alt

12 Forskydninger i likvide aktiver Området omfatter Forskydning i likvide aktiver Forskydning i likvide aktiver Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., likvide aktiver Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: En gennemsnitlig likviditet svarende til 3% af bruttoomsætningen (svarer til ca. 130 mio. kr.) En årlig kasseopbygning på 25 mio. kr. samt en positiv likviditet ultimo Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Der vurderes p.t. på behovet for at indgå aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden. forudsætninger Forskydninger ilikvide aktiver Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og indtægter gennemføres i budgetåret. posten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret. Ændringer indarbejdet på politikområdet Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet. 329

13 Finansforskydninger Området omfatter Forskydning i kortfristede tilgodehavender Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v. Finansforskydninger Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., kortfr. tilgodehav Forsk., langfr. tilgodehav Forsk., kortfr. gæld m.v Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Ingen. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. forudsætninger Forskydninger ikortfristede tilgodehavender Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster. Forskydninger ilangfristede tilgodehavender Regnskabsresultatet for 2013 er påvirket af store frigivelser af deponerede beløb (primært kvalitetsfondsmidler). Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån, hvor lånet, der blev etableret i forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det største. -18 kan specificeres således: Forskydninger i langfristede tilgodehav. Afdrag, pantebreve Afdrag, lån til Arwos Grundkapitalindskud Langfristet gæld i alt Lånet til Arwos er et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden tet er tilpasset afdragsprofilen på det fastforrentede annuitetslån på 56,7 mio. kr. 330

14 Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. tering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne. Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v. Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster. Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Omplac. afdrag vedr. spildevandslån -224 Ændring af grundkapitalindskud (anlæg) Reduktioner i alt Udvidelser: Udvidelser i alt Ændringer i alt

15 Afdrag og låneoptagelse Området omfatter Forskydninger i langfristet gæld Afdrag og låneoptagelse Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., langfristet gæld Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån under landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der indenfor finanspolitikkens rammer skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje. forudsætninger Forskydninger ilangfristet gæld Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret ift. løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån, til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån. Fra og med budget foretages en periodisering således at lån budgetteres i det efterfølgende år, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse. 332

16 beløbet er sammensat således: Langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Låneoptagelse Langfristet gæld i alt Specifikation af låneoptagelsen: Låneoptagelse Aut. Låneadgang: Jordforsyning, 85% Energibesparende foranstaltn., 100% do, investeringer i Motorer i Barsøfærgen -930 Byfornyelse, 95% Lånepuljer, økonomiaftale Kvalitetsfond, Effektivisering, Ordinære lånepulje, Likviditetslån Lånepuljer, økonomiaftale vedr. foregående år (forventet provenu vedr. budget +) Låneoptagelse i alt

17 Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Afdrag, budgetkontrol Indfrielse af lån Regnbuen -195 Afdrag, tekniske korrektioner Ændret låneoptagelse, jordforsyning Periodisering af låneoptagelse Nulstilling lån til gadelys i (aut. Rullet) Nulstilling låneoptagelse vedr. energibesp. Foranst Ændret periodisering af afdrag Reduktioner i alt Udvidelser: Låneoptagelse vedr. motorer i Barsø-færgen -930 Ændret låneoptagelse vedr. gadelys Yderligere tilsagn om låneoptagelse vedr Udvidelser i alt Ændringer i alt

18 Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger kr. Opr. overslagsår (ekskl. likviditetsforskydning) Pris- og lønfremskrivning Tilretning fremskrivning i PL-ændr. Jf. KL s skøn i februar PL ændring - jf. KL s nye skøn (ændret i juni) Byrådsbeslutninger kontrol Indfrielse af lån Regnbuen -199 Låneoptagelse, motorer i Barsøfærgen -930 Ændret låneoptagelse vedr. gadelys Nulstilling låneoptag., energibesp. foranst Ændret låneoptagelse vedr. jordforsyning Tekniske korrektioner Renter og afdrag Nulstilling lån til gadelys (aut. Rullet) Nulstilling plejehjem Kliplev Periodisering låneoptagelse Ingen indregning af forventet 16 tilskud Tilsagn om yderligere låneoptagelse for Omplaceringer m/udvalg Reduktioner Ændring skat, grundskyld inkl. bonus Ny aftale vedr. aktivitetsbest. medfin Nye skøn, skatter og udligning Ændring grundkapitalindskud Regeringsaftale, herunder L&C Regeringsaftalen tilskud Ændringsforslag Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning Likviditetsforskydning Godkendt budget i alt

19 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse overslag overslag overslag Finansiering m.m. Generelle tilskud Udligning og generelle tilsku Regnskab Udligning og generelle tilsku Udligning og tilskud udlændin Regnskab Udligning og tilskud udlændin Kommunale bidrag til regione Regnskab Kommunale bidrag til regione Særlige tilskud Regnskab Særlige tilskud i alt Refusion af købsmoms Regnskab Refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Skatter Kommunal indkomstskat Regnskab Kommunal indkomstskat i alt Selskabsskat Regnskab Selskabsskat i alt

20 Anden skat pålignet visse ind Regnskab Anden skat pålignet visse ind Grundskyld Regnskab Grundskyld i alt Anden skat på fast ejendom Regnskab Anden skat på fast ejendom Skatter i alt Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Regnskab Særlige tilskud i alt Beskæftigelsestilskud i alt Renter Indskud i pengeinstitutter m Regnskab Indskud i pengeinstitutter m Tilgodehavende i bet.kontrol Regnskab Tilgodehavende i bet.kontrol Andre tilgodehavender Regnskab Andre tilgodehavender i alt Pantebreve Regnskab Pantebreve i alt Tilgodehavende hos grundej Regnskab Tilgodehavende hos grundej

21 Udlån til beboerindskud Regnskab Udlån til beboerindskud i alt Andre langfristede udlån og Regnskab Andre langfristede udlån og Spildevandsanlæg m/bet.ved Regnskab Spildevandsanlæg m/bet.ved Vandforsyning Regnskab Vandforsyning i alt Andre forsyningsvirksomhed Regnskab Andre forsyningsvirksomhed Mellemregningskonto Regnskab Mellemregningskonto i alt Selvejende inst. m/overenss Regnskab Selvejende inst. m/overenss Stat og hypotekbank Regnskab Stat og hypotekbank i alt Realkredit Regnskab Realkredit i alt Kommunekreditforeningen Regnskab Kommunekreditforeningen i Renter i alt

22 Afdrag på lån Selvejende institutioner Regnskab Selvejende institutioner i alt Stat og hypotekbank Regnskab Regnskab Stat og hypotekbank i alt Realkredit Regnskab Realkredit i alt Kommunekreditforeningen Regnskab Regnskab Kommunekreditforeningen i Langfristet gæld ældrebolige Regnskab Regnskab Langfristet gæld ældrebolige Gæld vedr. færgeinvestering Regnskab Gæld vedr. færgeinvestering Afdrag på lån i alt Låneoptagelse Kommunekreditforeningen Regnskab Kommunekreditforeningen i Låneoptagelse i alt

Budget 2016 2019. Renter, finansiering og finansforskydninger

Budget 2016 2019. Renter, finansiering og finansforskydninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse... 319 Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger i likvide

Læs mere

Budget Renter, finansiering og finansforskydninger

Budget Renter, finansiering og finansforskydninger - Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 342 Generelt... 342 Renter... 343 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 346 Forskydninger i likvide aktiver...

Læs mere

Budget Renter, finansiering og finansforskydninger

Budget Renter, finansiering og finansforskydninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse... 340 Oversigt over politikområder... 341 Generelt... 341 Renter... 342 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 345 Forskydninger i likvide

Læs mere

Budget Renter, finansiering og finansforskydninger

Budget Renter, finansiering og finansforskydninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse... 336 Oversigt over politikområder... 337 Generelt... 337 Renter... 338 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 341 Forskydninger i likvide

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BUDGET FINANSIERINGS NOTAT

BUDGET FINANSIERINGS NOTAT BUDGET 2020 2023 FINANSIERINGS NOTAT HØRING: 8/10-16/10 2019 FINANSIERINGSNOTAT Notatet beskriver finansielle forhold vedr. udskrivningsgrundlag, muligheder for ansøgning om særtilskud, kommunes gæld og

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2019 svarer til Indkaldelsescirkulæret for

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Notatet beskriver finansielle forhold vedr. kommunen gæld, mulig låneoptagelse samt skattegrundlag.

Notatet beskriver finansielle forhold vedr. kommunen gæld, mulig låneoptagelse samt skattegrundlag. Finansieringsnotat Notatet beskriver finansielle forhold vedr. kommunen gæld, mulig låneoptagelse samt skattegrundlag. Langfristet gæld Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 29. juni 2017 i alt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere