Budget Specielle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 2014 Specielle bemærkninger

2 Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder Generelt Renter Tilskud, udligning og skatter m.v Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Afdrag og låneoptagelse Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger Specifikationer økonomi

3 et Oversigt over politikområder Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Renter Tilskud, udligning og skatter Forskydning i likvide aktiver Finansforskydninger Afdrag og låneoptagelse Konto 7-8 i alt Generelt Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter. Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne. Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der indenfor finanspolitikkens rammer skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje. 320

4 Renter Området omfatter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Renter Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Renter, likvide aktiver Renter, kortf. tilgodehav Renter, langf. tilgodehav Renter, udlæg, forsyning Renter, øvr. kortfr. gæld Renter, langfr. gæld Politikområdet i alt Politikområdet omfatter: Renteindtægter og -udgifter Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, lån ydet til forsyningsselskaberne ifm. etableringen i 2010 samt optagne lån med tilhørende renteafdækning via swap-aftaler. Overordnede målsætninger (vision, mål) Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70% den langfristede gæld være variabelt forrentet dvs. at % skal være fast forrentet. Fordeling pr. 30. september 2014: Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen 321

5 forudsætninger Renter af likvide aktiver Den nuværende bankaftale er forlænget således den løber til udgangen af. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der vurderes på behovet for at igangsætte aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivsiden. tet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes. Renter af kortfristede tilgodehavender Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af langfristede tilgodehavender Området omfatter renter af pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden tet er tilpasset annuitetslånet på 56,7 mio. kr. med fast rente på 3,6%. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres. tet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data. Renter af langfristet gæld Aabenraa Kommunes låneportefølje er p.t. fordelt med 51% fast forrentet og 49% variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 2%, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet. tet er et specifikt budget pr. lån. 322

6 Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Renter, budgetkontrol Indfrielse af lån Regnbuen -4 Renter, tekniske korrektioner Reduktioner i alt Udvidelser: Nulstilling plejehjem Kliplev Korr. renter - lånetilsagn og ændret periodisering Udvidelser i alt Ændringer i alt

7 Tilskud, udligning og skatter m.v. Området omfatter Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud, udligning og skatter m.v. Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Statstilskud og kommunal udligning Udligning og tilskud vedr. udlændinge Komm. bidrag t. regionerne Særlige tilskud Købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Politikområdet i alt Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af: Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud) Person- og selskabsskatter Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter) Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Regeringen og KL s bestyrelse har den 3. juni 2014 indgået en aftale om kommunernes økonomi i. Konsekvenserne på indtægtssiden af denne aftale er indarbejdet i budgettet. Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet i kommunerne i Region Syddanmark 324

8 Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer. forudsætninger Udligning og generelle tilskud Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for suppleret med anvendelse af KL s budgetmodel tet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketallet, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose(cpr-folketallet) med tillæg af de 152 yderligere borgere, der udgør forskellen op til betalingskommunefolketallet pr. 1. januar Indbyggertal a) Betalingskommune befolkningstal i budgetoverslagsår -17 i budget b) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj c) Betalingskommunefolketal pr. maj Forudsætning for budget Forskel c-a I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om en mere optimistisk prognose, idet indbyggertallet er øget med mere end 100 personer i årene -18. Indtægtssiden for er baseret på den udmeldte statsgaranti for. Statstilskud og kommunal udligning Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,04%. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal på indbyggere, og medfører at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har efterfølgende vist sig at være det rette idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten. For udgør statstilskuddet 156,184 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 932,337 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat. 325

9 For er der budgetteret med en midtvejsregulering (tilbagebetaling) på 9,403 mio. kr. som følge af den opdaterede aftale om aktivitetsbestemt medfinansiering. Tilskud-/udligning er i overslagsårene reduceret tilsvarende. Udligning og tilskud vedr. udlændinge Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i med 12,106 mio. kr. Kommunale bidrag til regionerne Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for fastsat til 127 kr. pr. indbygger hvilket medfører et samlet budget på 7,478 mio. kr. Særlige tilskud Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andreindgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne: Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr. i hvert af årene -18, hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet.Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune ( 16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa Kommune har ansøgt om 16 tilskudi, og er tildelt 9,0 mio. kr. fra denne pulje. Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for et tilskud på 1,932 mio. kr. Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 133,788 mio. kr. I er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 40,080 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 4,903 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 19,072 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der afsat et overgangstilskud for årene 2014-, der fordeles efter en række tildelingskriterier fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aabenraa Kommune er for tildelt et tilskud på 19,416 mio. kr. Kommunal indkomstskat Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent der er øget fra 25,4% til 25,6%,samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for, der er udmeldt til 8,550 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for på 10,0 %. Aabenraa Kommunes selvbudgetterede udskrivningsgrundlag ligger ca. 326 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 326

10 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på indbyggere. I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Betalingskommunefolketallet jf. ovenstående tabel, samt KL s bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene -. Selskabsskat Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i AabenraaKommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50% af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag. I afregnes skat af indkomståret Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25% til 22% successivt over perioden 2014-, til gengæld øges kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41% til 15,24%, således kommunernes provenu ikke påvirkes af skattenedsættelsen. I overslagsårene forventes følgende udvikling i selskabsskatteindtægterne (ændringerne er baseret på KL s forventede fremskrivning, der udgør 3,8% i 6,0% i og 3,6% i ). På baggrund heraf forventes selskabsskatteindtægten at udgøre: Selskabsskat Beregnet skatteindtægt Beregnet udligning Selskabsskat i alt Anden skat pålignet visse indkomster Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i modtager det endelige provenu opgjort for året Provenuet er opgjort til 0,985 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr. Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio.kr. hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september. Grundskyld I budget 2014 blev grundskyldspromillen hævet til 22,0, dog 7,2 for produktionsjord. I budget er grundskyldspromillen reduceret til niveauet fra 2013, hvilket er 18,9, dog 4,1 for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 8,635 mia. kr. 327

11 SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Igennem de seneste par år er kommunerne blevet kompenseret fra en tilskudspulje, der fordeles efter kommunernes udgifter til tilbagebetalinger. Kompensationen har dog ikke kunnet modsvare de konkrete tilbagebetalinger. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 121,1 mio. kr. hvilket medfører, at der er et råderum på2,1mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af. Anden skat på fast ejendom Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. tet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 3,1 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering. Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: PL ændring - jf. KL s nye skøn (ændret i juni) Ingen indregning af 16 tilskud (særlig vanskeligt stillet kommune) Reduktion grundskyld, øget personskat inkl. kompensation for skattenedsættelse Ny aftale vedr. aktivitetsbest. medfinansiering Nye skøn for skatter og udligning Reduktioner i alt Udvidelser: Tilretning af fremskrivning i PL-ændring jf. KL skøn i februar Regeringsaftalen Tilsagn om særtilskud i Udvidelser i alt Ændringer i alt

12 Forskydninger i likvide aktiver Området omfatter Forskydning i likvide aktiver Forskydning i likvide aktiver Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., likvide aktiver Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: En gennemsnitlig likviditet svarende til 3% af bruttoomsætningen (svarer til ca. 130 mio. kr.) En årlig kasseopbygning på 25 mio. kr. samt en positiv likviditet ultimo Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Der vurderes p.t. på behovet for at indgå aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden. forudsætninger Forskydninger ilikvide aktiver Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og indtægter gennemføres i budgetåret. posten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret. Ændringer indarbejdet på politikområdet Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet. 329

13 Finansforskydninger Området omfatter Forskydning i kortfristede tilgodehavender Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v. Finansforskydninger Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., kortfr. tilgodehav Forsk., langfr. tilgodehav Forsk., kortfr. gæld m.v Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Ingen. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. forudsætninger Forskydninger ikortfristede tilgodehavender Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster. Forskydninger ilangfristede tilgodehavender Regnskabsresultatet for 2013 er påvirket af store frigivelser af deponerede beløb (primært kvalitetsfondsmidler). Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån, hvor lånet, der blev etableret i forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det største. -18 kan specificeres således: Forskydninger i langfristede tilgodehav. Afdrag, pantebreve Afdrag, lån til Arwos Grundkapitalindskud Langfristet gæld i alt Lånet til Arwos er et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden tet er tilpasset afdragsprofilen på det fastforrentede annuitetslån på 56,7 mio. kr. 330

14 Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. tering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne. Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v. Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster. Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Omplac. afdrag vedr. spildevandslån -224 Ændring af grundkapitalindskud (anlæg) Reduktioner i alt Udvidelser: Udvidelser i alt Ændringer i alt

15 Afdrag og låneoptagelse Området omfatter Forskydninger i langfristet gæld Afdrag og låneoptagelse Regnskab 2013 Opr. budget 2014 Forsk., langfristet gæld Politikområdet i alt Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån under landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der indenfor finanspolitikkens rammer skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje. forudsætninger Forskydninger ilangfristet gæld Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret ift. løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån, til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån. Fra og med budget foretages en periodisering således at lån budgetteres i det efterfølgende år, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse. 332

16 beløbet er sammensat således: Langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Låneoptagelse Langfristet gæld i alt Specifikation af låneoptagelsen: Låneoptagelse Aut. Låneadgang: Jordforsyning, 85% Energibesparende foranstaltn., 100% do, investeringer i Motorer i Barsøfærgen -930 Byfornyelse, 95% Lånepuljer, økonomiaftale Kvalitetsfond, Effektivisering, Ordinære lånepulje, Likviditetslån Lånepuljer, økonomiaftale vedr. foregående år (forventet provenu vedr. budget +) Låneoptagelse i alt

17 Ændringer indarbejdet på politikområdet ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Afdrag, budgetkontrol Indfrielse af lån Regnbuen -195 Afdrag, tekniske korrektioner Ændret låneoptagelse, jordforsyning Periodisering af låneoptagelse Nulstilling lån til gadelys i (aut. Rullet) Nulstilling låneoptagelse vedr. energibesp. Foranst Ændret periodisering af afdrag Reduktioner i alt Udvidelser: Låneoptagelse vedr. motorer i Barsø-færgen -930 Ændret låneoptagelse vedr. gadelys Yderligere tilsagn om låneoptagelse vedr Udvidelser i alt Ændringer i alt

18 Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger kr. Opr. overslagsår (ekskl. likviditetsforskydning) Pris- og lønfremskrivning Tilretning fremskrivning i PL-ændr. Jf. KL s skøn i februar PL ændring - jf. KL s nye skøn (ændret i juni) Byrådsbeslutninger kontrol Indfrielse af lån Regnbuen -199 Låneoptagelse, motorer i Barsøfærgen -930 Ændret låneoptagelse vedr. gadelys Nulstilling låneoptag., energibesp. foranst Ændret låneoptagelse vedr. jordforsyning Tekniske korrektioner Renter og afdrag Nulstilling lån til gadelys (aut. Rullet) Nulstilling plejehjem Kliplev Periodisering låneoptagelse Ingen indregning af forventet 16 tilskud Tilsagn om yderligere låneoptagelse for Omplaceringer m/udvalg Reduktioner Ændring skat, grundskyld inkl. bonus Ny aftale vedr. aktivitetsbest. medfin Nye skøn, skatter og udligning Ændring grundkapitalindskud Regeringsaftale, herunder L&C Regeringsaftalen tilskud Ændringsforslag Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning Likviditetsforskydning Godkendt budget i alt

19 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse overslag overslag overslag Finansiering m.m. Generelle tilskud Udligning og generelle tilsku Regnskab Udligning og generelle tilsku Udligning og tilskud udlændin Regnskab Udligning og tilskud udlændin Kommunale bidrag til regione Regnskab Kommunale bidrag til regione Særlige tilskud Regnskab Særlige tilskud i alt Refusion af købsmoms Regnskab Refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Skatter Kommunal indkomstskat Regnskab Kommunal indkomstskat i alt Selskabsskat Regnskab Selskabsskat i alt

20 Anden skat pålignet visse ind Regnskab Anden skat pålignet visse ind Grundskyld Regnskab Grundskyld i alt Anden skat på fast ejendom Regnskab Anden skat på fast ejendom Skatter i alt Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Regnskab Særlige tilskud i alt Beskæftigelsestilskud i alt Renter Indskud i pengeinstitutter m Regnskab Indskud i pengeinstitutter m Tilgodehavende i bet.kontrol Regnskab Tilgodehavende i bet.kontrol Andre tilgodehavender Regnskab Andre tilgodehavender i alt Pantebreve Regnskab Pantebreve i alt Tilgodehavende hos grundej Regnskab Tilgodehavende hos grundej

21 Udlån til beboerindskud Regnskab Udlån til beboerindskud i alt Andre langfristede udlån og Regnskab Andre langfristede udlån og Spildevandsanlæg m/bet.ved Regnskab Spildevandsanlæg m/bet.ved Vandforsyning Regnskab Vandforsyning i alt Andre forsyningsvirksomhed Regnskab Andre forsyningsvirksomhed Mellemregningskonto Regnskab Mellemregningskonto i alt Selvejende inst. m/overenss Regnskab Selvejende inst. m/overenss Stat og hypotekbank Regnskab Stat og hypotekbank i alt Realkredit Regnskab Realkredit i alt Kommunekreditforeningen Regnskab Kommunekreditforeningen i Renter i alt

22 Afdrag på lån Selvejende institutioner Regnskab Selvejende institutioner i alt Stat og hypotekbank Regnskab Regnskab Stat og hypotekbank i alt Realkredit Regnskab Realkredit i alt Kommunekreditforeningen Regnskab Regnskab Kommunekreditforeningen i Langfristet gæld ældrebolige Regnskab Regnskab Langfristet gæld ældrebolige Gæld vedr. færgeinvestering Regnskab Gæld vedr. færgeinvestering Afdrag på lån i alt Låneoptagelse Kommunekreditforeningen Regnskab Kommunekreditforeningen i Låneoptagelse i alt

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere