Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26"

Transkript

1 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning og konklusion Flere investeringer ved OPP? Udbudsformer Samtænke anlæg og drift Finansieringsomkostninger og risikoallokering Privatøkonomisk incitament mv Øvrige fordele og ulemper ved OPP Kombinationsmodeller Konklusion Beskrivelse af organisatoriske modeller Finanslovsmodellen Statsgarantimodellen OPP modellen Koncessionsmodel Beskrivelse af OPP og koncessionsmodel Særlige OPP karakteristika Fordele og ulemper ved OPP Fordele Ulemper Risiko i OPP Risiko gennem projektets løbetid OPP og statsgælden Opgørelse af ØMU-gælden Relevansen af ØMU-gælden ved vurdering af OPP Kombinationsmodeller Eksempler på kombinationsmodeller Internationale erfaringer Oversigt.26 Bilag Referencer Side 2/26

3 1. Indledning I begyndelsen af 2013 nedsatte Sund & Bælts direktion en intern arbejdsgruppe med det formål at øge og systematisere den viden om emnet, der findes i koncernen samt at vurdere eventuelle forretningsmæssige muligheder for selskabet i forbindelse med øget brug af OPP i Danmark. Baggrunden er den øgede fokus på området bl.a. i forbindelse med kommende infrastrukturinvesteringer i Danmark og de institutionelle investorers appetit på denne type investeringer. Senest i regeringens finanslovsforslag for 2013 er nævnt behovet for øgede infrastrukturinvesteringer til at sikre vækst og velfærd, og der nævnes specifikt, at man vil øge fokus på OPPmodellen. Internationalt har OPP, modsat i Danmark, haft et gennembrud de seneste år, men er også stødt på problemer gennem finanskriseårene, hvor specielt britiske projekter er blevet hårdt ramt af øgede omkostninger mv. Dette understreger behovet for, at eventuelle OPP-projekter forberedes meget grundigt, og man har et professionelt set-up til at vurdere mulighederne i de enkelte projekter. Rapporten er struktureret, så den starter med en generel beskrivelse af OPP, som arbejdsgruppen ser det, da der ikke findes en generel definition på begrebet. Herunder beskrives de særlige karakteristika, som kendetegner et OPP, blandt andet den private finansiering, sammentænkningen af anlægsfase og driftsfase, risikodelingen mellem parterne og fokuseringen på totaløkonomien. Herefter følger en beskrivelse af fordele og ulemper ved OPP og hvilke påvirkninger et OPP projekt har på den offentlige gæld herunder den særlige ØMU gældsopgørelse. Der vil desuden blive draget nogle paralleller til de udenlandske erfaringer på området, da disse er væsentligt større i specielt lande som UK, Holland og Australien. Endelig kigges på alternative modeller til det rene OPP, inden der konkluderes på emnet Arbejdsgruppen har bestået af Kaj V. Holm (formand), Tine Kirk Pedersen, Gregers Jensen, Ole Poulsen, Mikael Qvist og Thomas Nielsen. Søren Rosenkilde Clausen har deltaget i den sidste fase af arbejdet. Side 3/26

4 2. Sammenfatning og konklusion Gennemgangen af OPP-modellen i dette notat, herunder de udenlandske erfaringer, giver anledning til følgende generelle konklusioner vedrørende anvendelse af OPP i større trafikale infrastrukturprojekter Danmark Flere investeringer ved OPP? Et klassisk argument i OPP-debatten er, at staten ikke har mulighed for at finansiere de mange i øvrigt samfundsøkonomisk rentable infrastrukturprojekter, og at anvendelse af OPP vil kunne løse dette problem. Om ikke andet så ved at fremskynde disse investeringer. Dette argument er overordnet set ikke holdbart. Staten har valget mellem at optage et lån til et givet projekt eller at påtage sig en forpligtelse til at præstere en fast betaling til en OPP-investor. I begge tilfælde påtager staten sig en fremtidig betalingsforpligtelse, som kun kan dækkes af enten skatteyderne eller brugerne. En variant af argumentet er, at staten er underlagt særlige forpligtelser i forhold til EU (finanspagt mv.), og at OPP-projekter kan holdes udenfor den særlige gældsopgørelse, der er styrende i EU-sammenhæng (den såkaldte ØMU-gæld). Det er korrekt, at OPP-projekter under visse betingelser ikke indgår i ØMU-gælden, jf. afsnit 5. Da den reelle belastning af statsfinanserne imidlertid er den samme, jf. ovenfor, bør dette argument efter arbejdsgruppens opfattelse ikke tillægges den store vægt. Der er således tale om en ren bogholderimæssig betragtning, hvorimod OPP-modellen bør vurderes på dens reelle økonomiske indhold, jf. nedenfor. Såfremt ØMU-gælden opfattes som en reel begrænsning på de offentlige investeringer i infrastruktur, f.eks. pga. risiko for en negativ reaktion på de finansielle markeder ved en øget gældskvote, kan dette dog udgøre et selvstændigt argument for OPP i projekter uden brugerbetaling. Det bemærkes i øvrigt, at også statsgaranterede projekter med brugerbetaling under visse forudsætninger kan holdes udenfor opgørelsen af ØMU-gælden Udbudsformer Det fremhæves ofte, at OPP-modelen skulle have en særlig styrke i at sikre hensigtsmæssige udbudsformer, herunder især anvendelse af funktionsudbud og konkurrencepræget dialog. Arbejdsgruppen er enig i, at udbudsformer er en uhyre vigtig parameter, når det gælder at skabe den bedst mulige økonomi i store infrastrukturprojekter, og at funktionsudbud og konkurrencepræget dialog er vigtige elementer heri. Det bør imidlertid understreges, at en hensigtsmæssig udbudsform ikke nødvendigvis er forbundet med OPP. I større infrastrukturprojekter anvendes allerede i dag funktionsudbud. Det gælder både traditionelle udbud, f.eks. i Vejdirektoratets regi og i de projekter, der er gennemført under statsgarantimodellen. På Øresundsforbindelsen anvendtes således konsekvent Design & Construct filosofien i de store udbud, og noget tilsvarende tilstræbes i Femern-projektet. Når det gælder konkurrencepræget dialog er dette en relativt ny udbudsform, som først i 2004 blev tilladt i de relevante EU-direktiver. Denne udbudsform vil blive anvendt i Femern-projektet og anvendes i øvrigt i en række offentlige udbud. Tilrettelæggelse af hensigtsmæssige udbudsformer er således uafhængigt af den valgte finansieringsform. Side 4/26

5 2.3. Samtænke anlæg og drift Et andet væsentligt element i OPP-modellen, at den pr. definition sikrer en sammenhængende vurdering af anlæg og drift, også kaldet levetidsfokus eller life cycle approach. Arbejdsgruppen er enig i, at også dette element er af stor betydning for at opnå den bedst mulige økonomi i et infrastrukturprojekt. Ensidig fokusering på anlægsomkostninger risikerer let at føre til suboptimeringer, og der er en betydelig risiko for, at vedligehold og reinvesteringer nedprioriteres i en traditionel finanslovsmodel. OPP-modellen er imidlertid ikke alene om at sikre en fornuftig samtænkning af anlæg og drift. I den statsgaranterede model er projektselskabet så at sige født med denne opgave, og i såvel Metro- som Storebælt- og Øresundsprojekterne anvendes betydelige ressourcer på at opnå en langsigtet optimering af vedligehold og reinvesteringer. Et meget vigtigt forhold er, at en optimal drift indgår som en central parameter allerede i designfasen. Her spiller erfaringer fra tidligere projekter en betydelig rolle, hvilket er baggrunden for, at man i Femern-projektets designfase har trukket på driftserfaringerne fra især Øresundsprojektet. Også her må det således konkluderes, at en fornuftig samtænkning af anlæg og drift ikke er forbeholdt en OPP-model og ikke forudsætter privat finansiering Finansieringsomkostninger og risikoallokering Disse faktorer er absolut de væsentligste ved vurdering af fordelagtigheden af OPP ved investeringer i trafikinfrastruktur. Det er almindeligt anerkendt, at omkostningerne ved privat finansiering klart overstiger de statslige låneomkostninger. Modargumentet er, at den private part til gengæld bærer (en del af) risikoen i projektet, og at værdien heraf kan overstige de øgede finansomkostninger. Dette spørgsmål behandles nærmere nedenfor: Finansomkostninger I den tidligere nævnte OPP-rapport fra pensionskasserne opdeles meromkostningerne ved privat finansiering i forhold til offentlig finansiering i to elementer: en likviditetspræmie og en risikopræmie. Likviditetspræmien udgør den private investors kompensation for, at en investering i et infrastrukturprojekt er mindre omsættelig end en investering i f.eks. statsobligationer. Baseret på erfaringer, bl.a. fra privat deltagelse i visse eksportfinansieringstransaktioner, bedømmes denne likviditetspræmie at udgøre ca. 1 pct. Det er naturligvis ubestrideligt, at investeringer i infrastruktur er relativt illikvide. Spørgsmålet er imidlertid om dette har samme relevans for staten som for den private investor. Stort set alle statslige investeringer er illikvide, og staten har intet problem med at fremskaffe likviditet. Det er derfor tvivlsomt, om staten kan siges at få value for money ved at betale en likviditetspræmie til en OPP-investor. Risikopræmien er derimod udtryk for, at staten opnår en fordel ved, at den private investor bærer en del af risikoen i det pågældende projekt. Hvilke risici, der er tale om, og hvordan den præcise allokering mellem parterne sker, vil afhænge af det enkelte projekt. I rene OPPmodeller er det først og fremmest byggerisikoen, d.v.s. risikoen for fordyrelser og forsinkelser af projektet, der er i spil. Driftsomkostningerne vil naturligvis også indgå, men i et typisk infrastrukturprojekt vægter de klart mindre end anlægsomkostningerne. Side 5/26

6 Det følger heraf, at det ikke er muligt præcist at kvantificere risikopræmien, da den helt naturligt varierer med karakter og størrelse af den risiko, den private investor påtager sig. Dels vil låneomkostningerne for den private investor stige med stigende risiko, og dels vil kravet til egenkapital, der er dyrere end lånekapital, øges i takt med risikoen i projektet. Herudover må det formodes, at en privat investor vil have et afkastkrav, der justeret for de nævnte likviditets- og risikopræmier overstiger renten på en statsobligation. Erfaringerne fra Holland og England tyder i retning af en samlet meromkostning ved privat finansiering på 2-4 pct. point i rene og ikke for komplekse OPP-projekter I en koncessionsmodel, hvor den private investor tager hele eller dele af trafikrisikoen, vil risikopræmien typisk være markant højere. I Holland og England er man af samme årsag stort set gået bort fra at lade private investorer bære denne type risici, idet dette ikke vurderes at give value for money for staten Risikoallokering Som nævnt skal der ske en meget præcis analyse af et projekts risici ved vurdering af, hvorvidt en OPP-model er en fordel for staten. I både Holland og England sker en meget detaljeret gennemgang af de mange risici, der er forbundet med et sådant projekt, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 1. De enkelte risici prissættes, og det vurderes, hvor stor sandsynligheden er for, at den pågældende risiko materialiseres. På denne måde kan et projekts risiko i princippet prissættes og indgå i den samlede vurdering af, om et OPP-tilbud alt i alt er fordelagtigt i forhold til f.eks. et offentligt udbud Privatøkonomisk incitament mv. Det fremhæves ofte, at man ved anvendelse af OPP fremmer det privatøkonomiske incitament til at sikre en højere effektivitet og måske især en grundigere og mere realistisk vurdering af de risici, der er forbundet med et givet projekt. Inddragelse af private investorer vurderes også at anspore til mere innovative løsninger. Baggrunden for dette er naturligvis, at en privat investor meget direkte vil blive ramt, hvis projektet ikke gennemføres til budget og indenfor tidsplanen. Dette forstærkes af det private finansieringselement, hvor f.eks. bankerne vil følge projektet meget tæt og ikke mindst være påpasselige med at sikre en realistisk risikovurdering. Dette kaldes ofte hånden på kogepladen og må vurderes som et positivt argument for at anvende OPP. OPP-modellen sikrer også, at risiciene vurderes i markedet, hvilket alt andet lige gør vurderingen mere robust end den skrivebordsvurdering, der typisk gennemføres i en traditionel udbudsmodel. Det skal dog understreges, at økonomi- og risikostyring i offentlige projekter er blevet væsentligt forbedret i de senere år. Historisk har det imidlertid vist sig, at netop risikovurderingen har været meget usikker, hvilket bl.a. afspejler sig i store udsving i de lånemarginaler og øvrige vilkår, der har været gældende for OPP-projekter hen over finanskrisen. Dette illustrerer, at markedets vurderinger af risici ikke blot afspejler det enkelte projekts generiske risiko, men også generelle forhold på de finansielle markeder, f.eks. konjunkturforhold. Markedet har med andre ord ikke altid ret, og den markedsbaserede risikovurdering bør derfor ikke stå alene Øvrige fordele og ulemper ved OPP I diskussionen om OPP indgår en række andre faktorer end ovennævnte hovedargumenter. Her nævnes ofte forhold som de højere transaktionsomkostninger ved OPP, tab af kontrol for den offentlige sektor ved lange, bindende OPP-kontrakter, risikoen for den private investors konkurs mv. Side 6/26

7 Det er arbejdsgruppens vurdering, at disse forhold ikke er afgørende for en beslutning om anvendelse af OPP. De nævnte elementer er alle vigtige og bør indgå i analyser af konkrete projekter, men vil på nær de højere transaktionsomkostninger - kunne håndteres ved en hensigtsmæssig kontraktstruktur, herunder tilstrækkelige krav til den private parts soliditet, samt en kompetent offentlig udbyder Sidstnævnte er i øvrigt i høj grad en generel forudsætning for et succesfuldt projekt, uanset anvendelse af OPP eller ej Kombinationsmodeller Ovenstående konklusioner vedrører de rendyrkede OPP- og koncessionsmodeller. Som beskrevet i afsnit 6 er det arbejdsgruppens vurdering, at det kan være hensigtsmæssigt at kombinere elementer fra OPP-modellen med langsigtet statslig finansiering. Formålet hermed skulle være at transferere visse risici til de private investorer på en omkostningseffektiv måde. Sådanne kombinationsmodeller skal i givet fald leve op til en række krav, herunder en klar ansvars- og kompetencefordeling mellem den private og den offentlige part. Endvidere viser de udenlandske erfaringer, at de bedste resultater med OPP opnås i projekter, der ikke er for store og ikke er for komplekse. Generelt synes der ikke at være value for money ved at lade private investorer bære en stor trafik/indtægtsrisiko Konklusion En række af de argumenter, der traditionelt anvendes for at bruge OPP i forbindelse med investeringer i infrastruktur, er enten ikke holdbare eller ikke specifikt knyttede til OPP-modellen. OPP skaffer ikke flere penge til infrastruktur, og en række af de påståede fordele, f.eks. hensigtsmæssige udbudsformer og samtænkning af anlæg og drift, kan opnås uden privat finansiering. Efter arbejdsgruppens vurdering er balancen mellem de øgede finansomkostninger i en OPPløsning og den private risikotagning det helt centrale omdrejningspunkt ved vurderingen af fordelagtigheden af OPP-modellen. Det følger heraf, at det er ikke muligt generelt at konkludere, om OPP-modeller i deres rene form er fordelagtige eller ej. Dette må afhænge af en nøje analyse af det enkelte projekt. OPP-modellen er velegnet til at sikre en privatøkonomisk incitamentsstruktur i projekterne, herunder at markedsudsætte projekternes risici. Den markedsmæssige prissætning vil dog også afspejle andre forhold end projektets specifikke risici. En kombinationsmodel med privat risikokapital kombineret med langsigtet statslig lånefinansiering vurderes at have de bedste muligheder for at være attraktiv for staten. Såfremt man fra statens side ønsker at fremme OPP må det endvidere anbefales, at dette i første omgang sker ved projekter, der ikke er meget store og ikke er kendetegnet af stor kompleksitet. Det vil i den forbindelse være også nødvendigt at sikre en vis pipeline af relevante projekter. Side 7/26

8 3. Beskrivelse af organisatoriske modeller OPP er blot en af flere forskellige organiseringsmodeller, der finder anvendelse, når det offentlige ønsker privat involvering i opgaver, som indebærer en integreret løsning, hvor både anlæg, drift og vedligehold sammentænkes. Der findes ikke en klokkeklar definition på, hvad et OPP er, men i denne rapport, vil vi forsøge at holde de mange forskellige organisationsformer adskilt ved at kigge på fire rendyrkede modeller, som alle andre modeller så udspringer af. Tabel 1 Modeltyper Finansiering Offentlig Privat Skattebetaling Finanslovsmodel OPP-model Brugerbetaling Statsgarantimodel Koncessionsmodel Årsagen til denne opdeling skal ses i lyset af debatten, som tit blander modellerne sammen, og derfor udvander begreberne. Eksempelvis er både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blevet kaldt OPP-projekter, hvilket de efter ovenstående definition ikke er. Endvidere ser man ofte en sammenblanding af OPP og brugerbetaling, men som det fremgår af skemaet, er dette ikke sammenfaldende. En anden grund til at holde modellerne adskilt er muligheden for at kunne vurdere karakteristika og fordele/ulemper ved de enkelte modeller, hvilket kun er muligt, hvis modellerne holdes i deres rene former. Man kan så efterfølgende vælge at kombinere modellerne for at opnå den bedst mulige løsning i et givet projekt. Et eksempel på et kombinations-projekt er Kliplev- Sønderborg motorvejen. I de følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte organisationsformer, inden OPP-modellen bliver nærmere analyseret Finanslovsmodellen Efter denne model udbyder staten projektet som totalentreprise efter vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. Anlægssummen tilvejebringes på de årlige finanslove og afregnes med entreprenøren ved milepæle i løbet af anlægsfasen. Efter færdiggørelsen står staten som ejer af anlægget med ansvar for driften, som dog i praksis varetages af en privat partner på basis af tidsbegrænsede driftskontrakter. Modellen er illustreret i figur 1, hvor et projekt via Vejdirektoratet er benyttet som eksempel. Side 8/26

9 Figur 1 Finanslovsmodellen Den største fordel ved denne model er, at den er forholdsvis enkel, og at omkostningerne til kontraktforberedelse m.v. derfor er beskedne sammenlignet med de fleste OPP-modeller. Ligeledes giver modellen mulighed for stordriftsfordele i forbindelse med driften af andre statsveje. En ulempe kan være, at der kan være en opdeling mellem kontrakter for selve anlægsarbejderne og den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesfase. Dermed er der ikke incitament for entreprenøren til at anskue projektet over den samlede livscyklus. Det vil dog være muligt at mindske dette problem, såfremt der indgås en kontrakt, der både omfatter anlæg og de første års drift, hvilket f.eks. er praktiseret i Metroprojektet 3.2. Statsgarantimodellen Denne model har været brugt til realiseringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund og forventes også anvendt til den kommende Femern Bælt forbindelse. Den er karakteriseret ved, at ansvaret for at designe, anlægge, finansiere samt drive og vedligeholde projektet overdrages til et 100 pct. statsejet aktieselskab med egen bestyrelse og direktion. Finansieringen er baseret på, at selskabet optager lån på de finansielle markeder eller som genudlån fra staten. Staten stiller garanti for lånene, hvilket med den danske stats høje kreditværdighed sikrer gunstige lånevilkår. Der opkræves brugerbetaling, der efter afholdelse af udgifter til drift og vedligeholdelse - anvendes til betaling af renter og afdrag på lånene. Modellen er illustreret i Figur 2. Side 9/26

10 Figur 2 Statsgarantimodellen Modellen er ligesom Finanslovsmodellen forholdsvis enkel, hvorfor omkostningerne til kontraktforberedelse m.v. er relativt beskedne. Endvidere viser erfaringerne med Storebælts- og Øresundsprojekterne, at et selvstændigt projektselskab med sin egen finansiering har bedre muligheder for at optimere drift og vedligeholdelse, herunder reinvesteringer, end et statsligt organ, der er afhængig af bevillinger på de årlige finanslove. En ulempe sammenlignet med OPP modeller - kan være opdelingen af kontrakter mellem anlæg og drift og vedligehold. Det vil dog på samme måde som i Finanslovsmodellen være muligt at mindske dette problem, såfremt der indgås en kontrakt, der både omfatter anlæg og de første års drift. Endvidere giver modellen gode muligheder for at samtænke anlæg og drift, f.eks. ved allerede i designfasen at inddrage driftsmæssige overvejelser OPP modellen Der er mange varianter i udformningen af OPP projekter internationalt. Den grundlæggende model er imidlertid, at den private OPP operatør (evt. konsortium) får en kontrakt på at designe, finansiere og opføre anlægget samt efterfølgende at drive og vedligeholde det i resten af kontraktperioden, der typisk vil være på år. Modellen benævnes i litteraturen ofte som DBOF (Design, Build, Operate, Finance). Betalingen fra staten til OPP operatøren vil bestå af en rådighedsbetaling (availability payment), der kan være knyttet til overholdelse af bestemte krav til vedligeholdelsesstandard og tilgængelighed m.v. Der er forskellige metoder til at regulere forholdene ved udløb af aftalen. Der kan således være tale om, at anlægget overdrages til det offentlige til et på forhånd fastlagt beløb. I andre tilfælde overdrages anlægget vederlagsfrit til det offentlige, idet betalingen for anlægget er indeholdt i rådighedsbetalingen. Der findes også mellemformer, hvor en del af betalingen erlægges løbende, men der tilbageholdes et beløb indtil overdragelsen som sikkerhed for, at anlægget afleveres i god stand. OPP modellen er illustreret i Figur 3, hvor Vejdirektoratet igen er brugt som eksempel som mellemled til staten for et givet infrastrukturprojekt. Side 10/26

11 Figur 3 OPP model En fordel ved modellen er, at den giver mulighed for en bedre langsigtet totaløkonomi, når ansvaret for anlæg og drift samtænkes i én kontrakt. Modellen kan også være med til at fremme innovation og nytænkning hos den private part. Endelig vil et OPP selskab typisk have større økonomisk incitament til at overholde tidsplanen, end det er tilfældet med et traditionelt offentligt projekt. Den største ulempe ved modellen set i en dansk sammenhæng er, at finansieringsomkostningerne er høje, sammenlignet med statslig finansiering. En anden væsentlig ulempe er, at omkostningerne til kontraktforberedelse og forhandlinger m.v. vil være markant større end i både Finanslovsmodellen og Statsgarantimodellen. For en nærmere gennemgang af karakteristika og fordele/ulemper ved OPP henvises til afsnit Koncessionsmodel Modellen minder på mange måder om et OPP, men hvor der i den rene OPP model ikke optræder brugerbetaling, er det netop tilfældet i denne model, der ofte i debatten også benævnes som OPP. Figur 4 illustrerer koncessionsmodellen. Side 11/26

12 Figur 4 Koncessionsmodel Koncessionsmodellen har som udgangspunkt de samme karakteristika og fordele/ulemper som OPP-modellen. Hertil kommer, at den private investor i denne model også bærer en trafikrisiko. Desuden betyder benyttelsesafgiften, at staten kan få finansieret anlægget, men modsat statsgarantimodellen, vil staten ikke have den samme frihed til ændringer i benyttelsesafgiften, da dette vil være en del af kontrakten med den private part. Dette vil alt andet lige betyde mindre fleksibilitet. Koncessionsmodellen anvendes i vid udstrækning internationalt. Mest kendt er formentlig Eurotunnel projektet mellem England og Frankrig, der var et af de første eksempler på større infrastrukturprojekter med privat finansiering. En stor del af motorvejssystemet i Sydeuropa er ligeledes finansieret ved brug af koncessionsmodellen. Side 12/26

13 4. Beskrivelse af OPP og koncessionsmodel I pressen er der med jævne mellemrum historier om dårligt vedligehold af offentlige infrastruktur-anlæg i Danmark, det være sig skoler, kloakker, veje og broer mm. Det er ikke ukendt, at det sjældent kan svare sig at lade dyre anlæg forfalde pga. manglende vedligehold, men der er dog en række politiske og økonomiske forhold, som gør, at man ikke løbende får vedligeholdt anlæggene, som det er ønskeligt. Problemet er oftest, at det lange seje træk med vedligeholdelsesplaner for offentlige anlæg må vige pladsen for andre offentlige opgaver med større politisk fokus. I dette lys er OPP muligheden oftest kommet på dagsordenen grundet nogle af de kvaliteter, som denne model har. I Danmark er kommuner og regioner som udgangspunkt underlagt låne- og deponeringsregler 1, som gør, at OPP ikke bliver en model for ufinansierede udvidelser af de offentlige anlæg. Der er dog i de senere år åbnet op for enkelte dispensationer for deponeringen. Danmarks gode økonomiske situation og kreditværdighed gør, at OPP rent finansielt ikke er en nødvendighed, da staten selv har mulighed for at finansiere de nødvendige anlæg. Derfor bør OPP modellen i Danmark være drevet af et ønske om en mere langsigtet investerings- og vedligeholdelsesstrategi med et totaløkonomisk perspektiv og ikke en tvungen finansieringsform, som det har været tilfældet i en række øvrige lande Særlige OPP karakteristika I forhold til de traditionelt anvendte offentlige organiseringer, har OPP følgende væsentlige karakteristika: Langsigtet totaløkonomi Selve idéen med OPP ligger i at samle alt fra projektering, udførelse af anlæg, efterfølgende drift og vedligeholdelse, til finansiering i ét udbud. Fordelen er, at OPP-operatøren kan sammentænke og optimere hele processen, da ansvaret for hele løsningen ligger på dette selskab. Dette kan give mere innovative løsninger, hvor totaløkonomien er i fokus, og alle de rette incitamenter er til stede. Risikodelingen En anden meget væsentlig pointe ved OPP er risikodelingen, da idéen er, at det offentlige deler risikoen med den private OPP-partner. I et gennemarbejdet projekt identificeres samtlige risici, som efterfølgende fordeles til den part, der er bedst i stand til at bære den pågældende risiko. Dette vil ideelt set kunne optimere håndteringen af risici i et projekt. En vigtig pointe er her, at den private sektor har en lang erfaring med at prisfastsætte og håndtere risici, hvor statens udgangspunkt er at bære risikoen selv uden en egentlig prissætning. Et samspil vil kræve, at den offentlige part oparbejder kompetencer i at lave risikoanalyser for at kunne være en seriøs part i en sådan forhandling. Det er vigtigt at pointere, at der i denne proces ikke er risici, der forsvinder, men blot flyttes til en privat part, som vil tage sig betalt for at tage en given risiko. Og ultimativt vil staten fortsat bære risikoen ved OPP-selskabets konkurs Dedikeret leverandør Den offentlige part har én leverandør i form af et projektselskab (SPV Special Purpose Vehicle), som i juridisk forstand har ansvaret for alle underleverandører. Et sådan SPV vil oftest bestå af en hovedentreprenør, som står for selve opførelsen af anlægget, en teknisk rådgiver, en finan- 1 Deponeringsreglen er en særlig regel, der er indført i Danmark for at undgå en voldsom gældssætning i kommuner og regioner. Reglen betyder, at det offentlige skal deponere et beløb, som svarer til det beløb, som anlægsomkostningen af projektet lyder på. De deponerede midler skal være bundne i 10 år og kan efterfølgende frigives i en periode på 15 år. Side 13/26

14 sieringsvirksomhed samt en eller flere serviceleverandører, der kommer til at stå for drift og vedligeholdelse af anlægget. Bedre forventningsafstemning Et OPP-udbud vil oftest ske i form af konkurrencepræget dialog, der er en udbudsform, der kan anvendes, når genstanden for udbuddet er af kompleks karakter (dette vil oftest være tilfældet for OPP-projekter). Fordelen ved denne udbudsform er, at man sikrer fleksibilitet til at drøfte alle forhold omkring den udbudte kontrakt, så OPP tilbudsgivere får fuld indsigt i bestillerens ønsker og tanker, og man sammen præcist kan få defineret eksempelvis risikoallokeringen og den tekniske platform. Når alle forhold er afklaret, kan det endelige udbud udsendes, og tilbudsgiverne er helt klar over, hvad der bydes på. Denne udbudsform er også mulig ved både traditionelle offentlige udbud og i statsgarantimodellen. Konkurrencepræget dialog indgår f.eks. som en vigtig del af udbudsstrategien på Femernprojektet og anvendes også af bl.a. Vejdirektoratet og Banedanmark. Lang kontrakt Typisk vil en OPP-kontrakt løbe i omkring 30 år, som giver OPP-selskabet mulighed for den langsigtede totaløkonomiske optimering. Samtidig giver det bestilleren en høj grad af budgetsikkerhed i en lang periode. En traditionel offentlig opgave udbydes oftest som udelukkende anlægsfase eller med nogle få års vedligehold indeholdt. Output orienteret I en OPP-kontrakt fokuseres på, hvad der ønskes gjort (output) i stedet for hvordan (input), som det normalt er tilfældet, når man selv skal stå for drift- og vedligeholdelsesopgaver. Dette giver innovationsmuligheder til tilbudsgiver, som ikke behøver at løse opgaverne traditionelt, blot de bliver løst. Outputkravene opstilles som funktionskrav, der alle skal opfyldes i kontraktperioden, og som danner grundlag for den løbende betaling i OPP-kontrakten. Betaling ved aflevering af færdigt anlæg OPP-kontrakten kan udformes således, at OPP-selskabet ikke modtager betaling, før anlægget står fuldt klar til benyttelse. Derved opstår gode incitamenter til at overholde tidsplaner for leverandøren, da forsinkelser er dyre at finansiere. Der kan desuden laves yderligere incitamenter til at blive færdig før det aftalte afleveringstidspunkt. Betalingsmekanisme Det løbende samarbejde i driftsperioden håndteres ved hjælp af en betalingsmekanisme, som skal sikre, at anlægget lever op til de funktionskrav, der er opstillet i OPP-kontrakten. Det betyder, at der kun betales for det, der bliver leveret. Dvs. hvis der ikke bliver leveret som aftalt, bliver betalingen tilsvarende reduceret, hvilket skaber incitament til at levere korrekt og rettidigt. Man kan desuden indføre en bonusstruktur, hvis alt leveres som aftalt eller bedre, hvilket måske giver et endnu bedre samarbejde. Overdragelsesmodel Ved kontraktens ophør er der behov for en model til overdragelse tilbage til bestilleren. Det bliver ved kontraktindgåelse nøje fastlagt, på hvilke kriterier en overdragelse skal ske til, og i hvilken stand aktivet overdrages. For at sikre dette krav kan en del af betalingen til OPP-selskabet udskydes indtil en sådan overdragelse finder sted. Dette vil dog alt andet lige øge finansieringsomkostningerne, f.eks. til 3. parts garantier. Side 14/26

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren 4-4-2014 7. SEMESTER SPECIALE OPP OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB Partnerskab i bygge- og anlægssektoren Bygningskonstruktør uddannelsen VIA University College Aarhus N Vejleder: Anne Marie Herforth Michael

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere