VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution"

Transkript

1 Sprogteknologiske komponenter i ontologi og søgning Bolette Sandford Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen, Bart Jongejan Center for Sprogteknologi, KU

2 VID-projektets mission at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution teknologiudviklere teknologibrugere 2

3 Delprojekt 1: Ontologi og søgning med sprogteknologi Hvorfor og hvor skal vi have (dansk) sprogteknologi i ontologi og søgning? Præproces: for at kunne automatisere indekseringsprocesser (nøgleord), lette opbygningen af ontologi/tesaurus Søgning: for at tilnærme os mere indholdsbaserede og fleksible søgeværktøjer Dansk sprog: for generelt at få søge- og navigeringsværkstøjer der virker ordentligt på dansk 3

4 Sprogteknologi ind på flere planer I VID-projektets delprojekt om 'ontologi og søgning med sprogteknologi' har vi foretaget følgende fem eksperimenter: 1) Identifikation af termer fra brugervirksomhedernes tekster 2) Opstilling af fagontologi 3) Identifikation af nøgleord 4) Søgning med lingvistisk viden, ontologi og Dublin Core metadata (eksp.1-3) 5) Samme indhold i forskellig forklædning: identifikation af synonymfraser 4

5 Zacco-case (eksp. 1-4) Scenarie: Zacco (IPR-virksomhed med afdelinger i flere nordiske lande) er i gang med at opbygge et videnorganiseringssystem således at de kan systematisere og effektivisere produktionen og ikke mindst vedligeholdelsen af standarddokumenter - også på tværs af sproggrænser Dertil skal bruges: en videnmodel som bl.a. gør det muligt at søge fleksibelt efter dele af dokumenter som fx skal justeres i forhold til en ændret lovgivning 5

6 Zacco-case search engine text chunk database Domain-specific ontology Question q1 q2 q3 query expansion returned text chunks <Text chunk>:id:009 lexical database <keywords>keyword1,keyword2</keywor ds> <description>description_text </description> text, text.. 6

7 Termidentifikation Opbygning af videnmodel kræver overblik over virksomhedens terminologi - dette kan skabes semiautoamtisk ud fra virksomhedens tekster Ordene identificeres (tokenising) og ordklasseopmærkes (POS tagging) Ordene neutraliseres til grundform (lemmatising) Navneord, tillægsord og udsagnsord udvælges Ordlisten sammenholdes med STO-ordbasen på almensproglige ord, og ord der ikke er i STO, udvælges som termkandidater Listen suppleres med andet led fra udvalgte sammensatte ord også selv om ordet forekommer i STO, (fx. anses gebyr ud fra extensionsgebyr) 7

8 Resultater for termudtræk Vi har stillet to spørgsmål til Zaccos termeksperterne: Er de fundne termkandidater rent faktisk termer? (precision) Hvor mange af termerne har vi fundet? (recall) Evaluering af termeksperternes svar: Precision: 71 % af de fundne termkandidater er rent faktisk virksomhedsrelevante termer Recall: 77 % af termerne blev fundet af systemet 8

9 Resultater for Forklaring: termudtræk Precision (71 %) : analysefejl pga. af uidentificerede forkortelser, udenlandske ord eller stavemåder, slåfejl; de sprogteknologiske værktøjer var ikke skræddersyet til teksttypen (skabeloner og delvist flersprogede udtryk) Recall: gråzoneord som optræder i STO gives ikke som termkandidater (ret, domstol) nogle termer optræder ikke i teksterne, men angives af termeksperterne som relevante termer 9

10 Ontologi som del af videnmodel Vi anvender standarder for at give mulighed for udveksling og genanvendelse (på intranet og internet), og mulighed for integration med metadatastandarder som Dublin Core Vi anvender standard W3C Ontology Web Language (OWL), (også i RDFS-format) Vi anvender Protégé-2000 som kodningsværktøj med OWL-plugins 10

11 Ontologiens nederste niveau 11

12 Ontologiens mellemlag Vanskeligt at bygge, ekstralingvistisk viden, formålet med ontologien spiller ind Kilder: En virksomhedsspecifik patentordbog Termeksperter definerer mellemklasserne dokument internt dokument eksternt dokument uden retslig status med retslig status 12

13 Ontologiens øverste lag SIMPLE som top-ontologi (Semantic Information for Multifunctional, Plurilingual Lexica) 136 top-ontologiske klasser Hver ontologisk klasse har tests til at definere disse Eksempel: AgentOfPersistentActivity: (sagfører) Klassen tæller individer fem sagførere = 5 forskellige individer; (vs. fem kunder = 5 eller færre individer) Klassen kombinerer dårligt med visse tidsadjektiver (*en hyppig sagfører (i modsætning til en hyppig kunde) 13

14 Statistiske tilgange til ontologi Semantisk clustering: ord som semantisk ligner hinanden mest, indsættes i samme gruppe (cluster), mens ord der er forskellige indsættes i separate grupper Semantisk lighed defineres som graden hvorpå ord kan erstatte hinanden i samme kontekst 14

15 Hierarkisk clustering Ikke hierarkisk clustering 15

16 Eksperimenter med Zaccos tekster CMU-statistikpakken og Lnknet-systemet udviklet af MIT Lincoln Laboratory Automatisk uddragede clusters med K-means- og EMclustering (ikke-hierarkiske): patentansøgning, grundansøgning, ansøgning, oversættelse, patent gebyr, afgift, årsafgift, årsgebyr, fornyelsesafgift, kravgebyr rapport, indleveringsrapport, besvarelse, faktura konceptkopi, bilag, skrift, kopi 16

17 Evaluering af clustering Giver de bedste resultater på store mængder data (fx ignoreres lavfrekvente ord) Hjælper ontologidesigneren til at foretage de første grupperinger af data Understøtter ikke kodning af relationer mellem ord i de forskellige grupper og mellem grupperne 17

18 Nøgleord til indeksering (eksp. 3 med Navigo) Indeksering: den proces at udvælge et antal ord som tilsammen beskriver emnet i et dokument Eksperimentets formål: kan vi med simple sprogteknologiske metoder lave brugbar automatisk nøgleordsidentifikation for dansk? Med simpel metode mener vi uden adgang til viden om det domæne vi behandler, eller til resurser om ordbetydning

19 Nøgleord til indeksering Traditionel metode: fjernelse af meget frekvente ord vha. stopordsliste stemming (hugge endelser af ordene) manuel udvælgelse af nøgleord OG/ELLER vægtning af ordforekomster hvorved nøgleordene fremfindes

20 Nøgleord til indeksering Sprogteknologisk metode: Normalisering til grundform (lemmatisering, dvs. ordets grundform beregnes ud fra dets endelse og en række bøjningsregler fremkommet vha træning på en ordbase (STO)) Udvælgelse af betydningsbærende ord (navneord) Vægtning af ordforekomster ud fra forholdet mellem ordets frekvens og antallet af dokumenter hvori ordet forekommer Resultat= nøgleordskandidater

21 Eksempel Tekst: Hjemmeside om VID Nøgleord virksomhed projekt viden informationssøgning dokumentproduktion undersøgelse sprogteknologi sprog metode dokumentation 1. led på sammensatte ord dokument it sprog

22 Prototype med Ankiro: en søgemaskine Prototype på en søgemaskine der søger i Zaccos tekstmateriale prototypen kombinerer søgning i Dublin-Core metadata og søgning i tekst med ekspansion af søgestrengen på basis af sproglig og nogen ontologisk viden inden for patentområdet Demo i kaffepausen! 22

23 23

24 Synonymfraser (eksp. 5 med Ankiro) Generelt problem ved søgning: samme eller lignende semantisk indhold kan have mange forklædninger i tekst; Specifikt undersøgelsesområde: hvordan kan man automatisk identificere fraser som er synonyme med sammensatte ord? Ex: byrådsmedlem Frase som er synonymt med byrådsmedlem: medlem af byrådet

25 Sammensatte ord og synonymfraser Eksperimentets formål: Kan vi på forhånd afgøre hvilke sammensatte ord som har synonymer i form af fraser? For dem der har parallelsynonymer; kan vi ud fra en sprogteknologisk beregning skelne gode hits fra dårlige og dermed automatisk frasortere støj? Undersøgelsesmateriale leveret af Ankiro: 1000 forespørgsler på 'splittede' sammensatte ord i KommuneInformations database, op til 200 hits pr. forespørgsel

26 Typer af sammensatte ord Klassifikation af sammensatte ord deverbale sammensætninger, depotanbringelse, hudreaktion andre relationelle sammensætninger, dækningsmulighed, bistandspligt ikke-relationelle sammensætninger som fx autovaskehal, afløbspumpe, planteprodukt

27 Typer af sammensatte ord Hypotese: hits hvor begge søgeord er i samme navnefrase (NP) er nok betydningsmæssigt meget tæt på det sammensatte ord Sandsynligvis synonym til apoteksovertagelse: - NP[Overtagelsen af apoteket] kan ske pr. 1. november - Staten kan yde garanti for lån til NP[overtagelse og etablering samt til flytning og ombygning af apotek] Sandsynligvis ikke synonym til apoteksovertagelse: - Skatteyderen havde erhvervet et apotek og havde opnået statsgaranteret lån til finansiering af overtagelse af varelager, inventar m. v.

28 vægt <WORD>hudreaktion reaktion hud</word><count>14</cou NT> 3 hits:1 x 9.0, 2 x pågældende organer. Tilpasningsreaktioner ( f. eks. indvandring af makrofager i lungevævet, leverhypertrofi og enzyminduktion, [NP1 [NP [ADJ hyperplastiske] [N <T9>reaktioner</T9>]] [PRÆP på] [NP [ADJ irriterende] [N stoffer]]] ). Lokale [NP1 [NP [N <T9>reaktioner</T9>]] [PRÆP i] [NP [N <T9>huden</T9>]]] på grund af gentagen dermal anvendelse af et stof, som bedre klassificeres med R38»Irriterer [NP [N <T9>huden</T9>]]«. Hvor der pågældende organer. Tilpasningsreaktioner ( f. eks. indvandring af makrofager i lungevævet, leverhypertrofi og enzyminduktion, [NP1 [NP [ADJ hyperplastiske] [N <T9>reaktioner</T9>]] [PRÆP på] [NP [ADJ irriterende] [N stoffer]]] ). Lokale [NP1 [NP [N <T9>reaktioner</T9>]] [PRÆP i] [NP [N <T9>huden</T9>]]] på grund af gentagen dermal anvendelse af et stof, som bedre klassificeres med R38»Irriterer [NP [N <T9>huden</T9>]]«. Hvor der eller [NP1 [NP [V_PARTC_PAST gentagen] [N berøring]] [PRÆP af] [NP [N <T9>huden</T9>]]] eller slimhinderne. 8. Sensibiliserende : Stoffer og produkter, som ved indånding eller [NP1 [NP [N optagelse]] [PRÆP gennem] [NP [N <T9>huden</T9>]]] kan fremkalde overfølsomheds-[np [N <T9>reaktion</T9>]], således at der ved yderligere eksponering af stoffet eller produktet fremkommer karakteristiske symptomer. 9. Kræftfremkaldende : Stoffer og produkter 28

29 Resultater Deverbale sammensætninger Precision: 90% af de fundne hits (fundet = vægt over 10) indeholder rent faktisk nærsynonymer til det sammensatte ord Recall: 60% af nærsynonymerne blev rent faktisk fundet af systemet Andre relationelle sammensætninger Precision: 90% - Recall: 80% Ikke-relationelle sammensætninger (Precision: 80% - Recall: 50%)

30 Precision: Forklaring samme NP, men ikke synonym: biblioteksdrift: drift af internetadgangen til bibliotekerne Recall: begrænset NP-genkender som bl.a. ikke er gearet til at klare relativsætning, mange præpositionsforbindelser og koordinerede NPer (som er hyppig i bekendtgørelser o. lign.)

31 Resultater Konklusion: Med en udvidet NP-genkender er der god mening i at ekspandere søgestrengen ved deverbale og andre relationelle sammensætninger (disse oplysninger kan bl.a. udledes fra STOordbasen) Ved ikke-relationelle sammensætninger giver denne strategi en del støj

32 Konklusion VID-projektet har sat vores forskning i perspektiv: Virkelige scenarier fra virksomhedsbrugere har påvirket vores forskning positivt - skræddersyning nødvendig! Dialogen med teknologiudviklerne har været meget frugtbar Sprogteknologi har en meget vigtig rolle at spille i behandlingen af digital information - ikke mindst for at få systemer der virker ordentlig på dansk

Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster

Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster Bolette S. Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen VID-rapport nr. 2 Center for Sprogteknologi Oktober 2003 Center for Sprogteknologi

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Center for Medicinsk Fagsprog. Center for Medicinsk Fagsprog

Center for Medicinsk Fagsprog. Center for Medicinsk Fagsprog Center for Medicinsk Fagsprog Januar 2006 Tanja Hansen 2 INDHOLD Hvem er vi? 4 TermBlomsten 5 TermShare 12 TekstKorpus 16 VidenBanken 21 OpgaveKomponenten 24 SingleLogin 28 Konceptbaggrund 30 3 Hvem er

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Anne Marie Villumsen, Jens H. Lund, Ulla Viskum & Ida Skytte Jakobsen Reviewet tegner et kort

Læs mere