FIH årsrapport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312"

Transkript

1 FIH årsrapport 2012 CVR-nr

2 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012

3 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for V. Likviditet og funding 19 VI. FIH s forretning 27 Banking 28 Markets 29 Corporate Finance 31 Øvrige områder 32 VII. Kreditrisiko og andre typer risici 34 VIII. Solvensbehov og kapitalforhold 43 IX. Organisation og selskabsledelse 46 Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 60 Oversigt over noter 61 Noter 62 Ledelsespåtegning 106 Intern revisions erklæringer 107 Den uafhængige revisors erklæringer 108 FIH Koncernen (FIH) består af FIH Erhvervsbank A/S og de 100 procent ejede datterselskaber FIH PARTNERS A/S, FIH Leasing og Finans A/S, FIH Realkredit A/S og FIH Kapital Bank A/S.

4 4 n FIH ÅRSRAPPORT 2012

5 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 5 I. Hovedtal FIH koncernen (mio. kr.) * 2010* 2009* 2008* Fortsættende aktiviteter: Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 374,9 507,9 696,2 706, ,9 Netto gebyrindtægter mv. 203,8 174,7 235,1 166,1 219,2 Handelsindtægter 312,0 235,3 400,4 436,4 282,8 Andre indtægter mv. -27,4-79,3 253,4 340,4-278,9 Indtjening i alt 863,3 838, , , ,0 Ordinære omkostninger 500,3 514,6 633,1 620,8 785,3 Ordinært resultat 363,0 324,0 952, ,4 463,7 Øvrige omkostninger 55,8 48,2 244,2 396,6 82,3 Årets resultat før nedskrivninger mv. og skat 307,2 275,8 707,8 631,8 381,4 Nedskrivninger mv ,2 266, , ,5 391,8 Årets resultat før skat ,0 9,3-715,2-396,7-10,4 Skat -23,1 2,2-178,3-98,7 2,2 Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter ,9 7,1-536,9-298,0-12,6 Ophørende aktiviteter: Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter -530, , ,5 309,5 196,6 I alt: Årets resultat efter skat, i alt , ,1 524,6 11,5 184,0 Fordeling af årets resultat FIH s aktionærer , ,1 524,6 10,4 184,1 Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 1,1-0,1 UDVALGTE BALANCEPOSTER Udlån Egenkapital Aktiver i alt Basiskapital Nøgletal** Solvensprocent 21,2 17,8 15,4 13,8 11,9 Kernekapitalprocent 18,2 15,6 13,3 11,4 8,8 Egenkapitalforrentning før skat -24,7-16,3 3,9-1,9 2,7 Egenkapitalforrentning efter skat -24,3-15,2 6,5 0,1 2,4 Indtjening pr. omkostningskrone 0,28 0,19 1,11 0,93 1,15 Renterisiko 0,8 0,7 1,6 2,7 0,1 Valutaposition 1,2 0,7 1,4 1,1 4,8 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 2,3 7,4 8,1 3,2 2,3 Udlån i forhold til egenkapital 5,6 6,0 7,0 8,2 9,3 Årets udlånsvækst -29,0-26,1-9,6-11,7-3,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 106,7 109,8 71,4 80,5 10,4 Summen af store engagementer 74,2 36,0 66,1 70,8 157,4 Årets nedskrivningsprocent 4,7 2,1 3,1 1,7 0,7 Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 169,8 272,6 316,0 317,1 281,0 * Sammenligningstal er tilpasset opdelingen i henholdsvis fortsættende og ophørende aktiviteter, som beskrevet på side 10. ** Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner, som fremgår af side 69. Nøgletal er beregnet på baggrund af det samlede resultat, dvs. både fortsættende og ophørende aktiviteter.

6 6 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 II. Forord FIH: INDLÅNSBASERET FINANSIERING TIL DANSK ERHVERVSLIV Året 2012 markerede et vendepunkt for FIH: Banken fuldførte første fase af den nye strategi, som blev påbegyndt ved ejerskiftet i begyndelsen af I 2012 var det altoverskyggende fokusområde at sikre tilstrækkelig likviditet til at tilbagebetale de 52 mia. kr. obligationer med statsgarantier og hybrid kernekapital, som FIH udstedte i løbet af 2009 og Denne opgave er nu løst. Det betyder, at FIH igen er klar til at drive banken med et mere fremadrettet sigte, herunder at sætte øget fokus på udlån til kernesegmentet, de små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder. FIH tilbagebetalte gæld og annullerede statsgarantier for mere end 22 mia. kr. i 2012, hvoraf indfrielse af hybrid kernekapital udgjorde 2 mia. kr. På trods af de markante tilbagebetalinger er FIH s likviditet så solid, at FIH allerede ved udgangen af 2012, uden brug af ATP-faciliteten, har tilstrækkelig likviditet til at overholde de lovgivningsmæssige krav efter tilbagebetaling af de resterende 21,3 mia. kr. statsgaranterede obligationer, der forfalder i Samtidig har FIH styrket solvensen væsentligt i Solvensprocenten ved udgangen af 2012 var således vokset til 21,2 procent mod 17,8 procent ved udgangen af Den styrkede solvens giver et stærkt fundament for den fremadrettede drift af banken. Den vellykkede gennemførsel af første fase i strategiplanen skyldes to forhold. For det første er udlånene nedbragt med 72 procent siden starten af 2011 (fra 58,0 mia. kr. ultimo 2010 til 16,2 mia. kr. ultimo 2012). For det andet er indlån i FIH Direct Bank øget med 400 procent i samme periode (fra 2,3 mia.kr ultimo 2010 til 11,2 mia. kr. ultimo 2012). Det betyder, at ved udgangen af 2012 er FIH s væsentligste fundingkilde indlån fra private og mindre erhvervskunder, hvilket er en markant forskel fra tidligere, hvor FIH primært var kapitalmarkedsfinansieret. Udlån til finansiering af investeringsejendomme er ikke længere et forretningsområde i FIH efter gennemførsel af salget af de resterede udlån på dette område til Finansiel Stabilitet. Transaktionen, der blev offentliggjort primo marts og gennemført primo juli 2012, betød, at Finansiel Stabilitet købte udlån for en værdi på 15,4 mia. kr. Gennemførslen af denne transaktion har været vigtig for FIH s mulighed for fortsat at kunne yde udlån til erhvervsvirksomheder i Danmark. Udlån til Private Equityejede selskaber til finansiering af virksomhedskøb er reduceret markant gennem de seneste to år, og de resterende udlån forventes løbende nedbragt. Det udlånsområde, som banken fremadrettet vil satse på, er udlån til danske erhvervsvirksomheder. Udlån til de store og ofte meget kreditværdige erhvervsvirksomheder er dog reduceret kraftigt de seneste to år, da det har været svært for FIH at opnå rentabilitet i dette segment. De små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder vil derfor udgøre kernesegmentet i FIH s udlånsforretning fremover. Væksten i indlån i FIH Direct Bank medfører, at 69 procent af FIH s udlånsbalance ultimo 2012 er finansieret af indlån fra private og mindre erhvervskunder. Ved indgangen til 2011 var andelen kun 4 procent. FIH forventer fortsat at øge den andel af udlånsbalancen, der finansieres af indlån, sådan at FIH i årene fremover ikke er afhængig af at skulle anvende kapitalmarkederne til obligationsudstedelser. Over 80 procent af udlånene forventes således ved udgangen af 2013 at kunne finansieres ved indlån i FIH Direct Bank, og dette tal øges til over 100 procent, FIH s øvrige indlån medregnes. Med udgangspunkt i en stærk likviditet og solvens, fastholdelse af en lav omkostningsbase og med fokus på kernesegmentet i udlånsforretningen, har FIH skabt et stærkt fundament for at udvikle forretningen og skabe en tilfredsstillende rentabilitet i tiden fremover. Med de nuværende tre forretningsenheder Banking, Markets og Corporate Finance som omdrejningspunkt vil FIH arbejde målrettet på at levere værdiskabende finansieringsløsninger og finansiel rådgivning til det danske erhvervsliv.

7 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n : TILFREDSTILLENDE UDVIKLING I RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER FIH opnåede i 2012 et resultat før nedskrivninger mv. og skat i de fortsættende aktiviteter på 307 mio. kr., hvilket er en fremgang på 31 mio. kr. i forhold til Udviklingen i FIH s tre fortsættende forretningsområder har således været tilfredsstillende, ligesom omkostningerne faldt efter at banken i juni tilpassede omkostningerne til et lavere aktivitetsniveau og opsagde cirka 35 medarbejdere, svarende til omkring 10 procent af den samlede medarbejderstab. FIH var dog negativt påvirket af de udfordrende konjunkturer for både kunder og den finansielle sektor i 2012, hvilket har medført markant højere nedskrivninger end ventet. Nedskrivningerne udgjorde således mio. kr. og bidrog til et samlet negativt resultat efter skat på mio. kr. I de ophørende aktiviteter udgjorde resultat efter skat -530 mio. kr. Dette resultat skyldes en negativ regulering på -766 mio. kr. af det underskudsabsorberende lån, der blev etableret i forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet samt en positiv værdiregulering af FIH s aktieportefølje på 254 mio. kr., primært fra FIH s indirekte eksponering mod Pandora A/S. Årets resultat i 2012 er dermed mio. kr., hvilket er utilfredsstillende. Bjarne Graven Larsen Direktør Henrik Sjøgreen Direktør

8 8 n FIH ÅRSRAPPORT 2012

9 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 9 III. Årets resultat FIH koncernen (mio. kr.) * Fortsættende aktiviteter: Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 374,9 507,9 81,1 91,7 102,2 99,9 Netto gebyrindtægter mv. 203,8 174,7 71,5 47,4 57,5 27,4 Handelsindtægter 312,0 235,3 87,1 31,5 45,0 148,4 Beholdningsindtjening 111,6 56,1 26,8 14,2 19,1 51,5 Andre indtægter -139,0-135,4-88,4-48,9 31,9-33,6 Indtjening i alt 863,3 838,6 178,1 135,9 255,7 293,6 Ordinære omkostninger 500,3 514,6 131,2 117,2 133,2 118,7 Ordinært resultat 363,0 324,0 46,9 18,7 122,5 174,9 Øvrige omkostninger 55,8 48,2 2,6 8,1 42,0 3,1 Årets resultat før nedskrivninger mv. og skat 307,2 275,8 44,3 10,6 80,5 171,8 Nedskrivninger mv ,2 266,5 547,8 544,8 70,0 174,6 Årets resultat før skat ,0 9,3-503,5-534,2 10,5-2,8 Skat -23,1 2,2 10,1-34,8 2,5-0,9 Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter ,9 7,1-513,6-499,4 8,0-1,9 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt Ophørende aktiviteter: Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter -530, ,2-128,2-193,0-25,0-184,3 I alt: Årets resultat efter skat, i alt , ,1-641,8-692,4-17,0-186,2 NØGLETAL** Solvensprocent 21,2 17,8 21,2 18,5 19,5 18,0 Kernekapitalprocent 18,2 15,6 18,2 15,9 17,6 16,3 Individuelt solvensbehov (procent) 14,0 12,3 14,0 14,3 12,6 12,0 Egenkapitalforrentning før skat -24,7-16,3-24,7-14,0-3,8-3,5 Egenkapitalforrentning efter skat -24,3-15,2-24,3-13,5-2,9-2,6 Summen af store engagementer 74,2 36,0 74,2 87,4 46,6 35,1 * Sammenligningstal er tilpasset opdelingen i henholdsvis fortsættende og ophørende aktiviteter, som beskrevet på side 10. ** Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner og er beregnet på baggrund af det samlede resultat, dvs. både fortsættende og ophørende aktiviteter. FIH koncernens resultat før nedskrivninger og skat for de fortsættende aktiviteter for 2012 udgjorde 307,2 mio. kr. (2011: 275,8 mio. kr.). Resultatet af finansielle poster for de fortsættende aktiviteter for 2012 udgjorde 863,3 mio. kr. (2011: 838,6 mio. kr.), hvilket er på niveau med de senest udmeldte forventninger i niveauet 850 mio. kr. Resultat efter skat for de fortsættende aktiviteter udgjorde ,9 mio. kr. (2011: 7,1 mio. kr.), mens resultat efter skat i de ophørende aktiviteter udgjorde -530,5 mio. kr. (2011: ,2 mio. kr.).

10 10 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 I løbet af 2012 rapporterede FIH sin finansielle udvikling på fortsættende og ophørende aktiviteter, hvor de ophørende aktiviteter består af aktiver relateret til transaktionen med Finansiel Stabilitet, samt FIH s portefølje af unoterede aktier, som ventes afhændet i løbet af De fortsættende aktiviteter består af de tre forretningsenheder Banking, Markets og Corporate Finance. I det følgende gennemgås de væsentligste poster i resultatopgørelsen og balancen for de fortsættende aktiviteter. Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter udgjorde 374,9 mio. kr. i 2012 (2011: 507,9 mio. kr.). Den lavere netto renteindtægt kan primært tilskrives en lavere udlånsbalance. netto gebyrindtægter mv Netto gebyrindtægter mv. består af gebyrindtægter i Corporate Finance og i Banking og udgjorde 203,8 mio. kr. i 2012 (2011: 174,7 mio. kr.). Stigningen skyldes først og fremmest udviklingen i Corporate Finance, hvor indtjeningen blev forøget med 34,0 mio. kr. i handelsindtægter Handelsindtægter består af indtjening fra bankens aktiviteter på de finansielle markeder, herunder handels- og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne. I 2012 udgjorde handelsindtægterne 312,0 mio. kr. (2011: 235,3 mio. kr.). beholdningsindtjening Beholdningsindtjening består af indtjening fra bankens likviditetsbeholdning, og udgjorde 111,6 mio. kr. i 2012 (2011: 56,1 mio. kr.). Likviditetsbeholdningen investeres i meget likvide værdpapirer med lav risiko. Investeringerne foretages endvidere med det mål at sikre en diversificering af porteføljen. Beholdningsindtjeningen var positivt påvirket af det faldende renteniveau i Andre indtægter Andre indtægter består af bankens øvrige områder, herunder honorar for administrationen af udlånsporteføljen solgt til Finansiel Stabilitet og pengemarkedsaktiviteterne i Treasury. I 2012 udgjorde andre indtægter -139,0 mio. kr., hvilket er et fald på 3,6 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes blandt andet, at FIH i løbet af 2012 har akkumuleret en midlertidig overskudslikviditet, som i 2013 skal anvendes til at tilbagebetale statsgaranterede obligationer. Den overskydende likviditet kan for nærværende ikke placeres til et tilfredsstillende afkast i forhold til bankens fundingomkostninger. Omkostninger I 2012 udgjorde de ordinære omkostninger 500,3 mio. kr., hvilket er et fald på 14,3 mio. kr. i forhold til Ordinære omkostninger i forretningsenheden Corporate Finance steg væsentligt i 2012 som følge af en markant højere indtjening i dette forretningsområde. Såfremt de ordinære omkostninger bliver justeret for omkostningerne i Corporate Finance, er faldet i ordinære omkostninger i resten af banken 41,5 mio. kr.

11 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 11 Det gennemsnitlige antal medarbejdere blev i 2012 reduceret til 283 (opgjort som fuldtidsstillinger) mod 341 i Antallet af medarbejdere udgjorde 257 ved årets udgang. Øvrige omkostninger steg med 7,6 mio. kr. i forhold til I 2012 påvirkede restruktureringsomkostninger negativt med 40,5 mio. kr. (2011: 20,0 mio. kr.). Andre driftsudgifter, som blandt andet bestod af omkostninger i forbindelse med Indskydergarantifonden, udgjorde 15,3 mio. kr. i 2012 (2011: 9,9 mio. kr.). (mio. kr.) Omkostninger Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 485,5 492,7 Afskrivninger 14,8 21,9 Ordinære omkostninger 500,3 514,6 Nedskrivning af immaterielle aktiver 0,0 18,3 Restruktureringsomkostninger 40,5 20,0 Andre driftsudgifter 15,3 9,9 Øvrige omkostninger 55,8 48,2 Omkostninger i alt 556,1 562,8 I forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet er det aftalt, at FIH administrerer udlånsporteføljen på vegne af Finansiel Stabilitet, og FIH afholder således fortsat omkostninger relateret til det frasolgte forretningsområde. Hvis der korrigeres for disse omkostninger, ville de ordinære omkostninger udgøre cirka 440 mio. kr. i Nedskrivninger I 2012 udgjorde FIH s nedskrivninger 1.337,2 mio. kr. (2011: 266,5 mio. kr.). Nedskrivningerne fordeler sig således: (mio. kr.) Individuelle nedskrivninger 1.009,4 421,7 Gruppevise nedskrivninger 258,5-137,4 Kursregulering og renter mv.* 69,3-15,5 Det Private Beredskab 0,0-2,3 Nedskrivninger i alt 1.337,2 266,5 * Heraf udgjorde nedskrivninger på kundederivater 61,1 mio. kr. i 2012 (2011: 14,8 mio. kr.). Disse indgår som kursreguleringer i resultatopgørelsen på side 54, som er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Nedskrivningsniveauet ligger væsentligt over det forventede ved indgangen til Cirka 70 procent af de individuelle nedskrivninger stammer fra det tidligere forretningsområde Acquisition Finance. De høje nedskrivninger afspejler både, at et par store sager i Acquisition Finance har udviklet sig negativt, men også at der fortsat er udfordrende økonomiske betingelser for dele af dansk erhvervsliv. Særligt erhvervsvirksomheder uden væsentlig eksportandel samt virksomheder relateret mod privatforbrug og byggeri vurderes fortsat at have svære betingelser. Herudover er det ledelsesmæssige skøn under gruppevise nedskrivninger i fjerde kvartal 2012 forøget med 300 mio. kr. for at imødekomme forringelser i kundeboniteten, som er et resultat af allerede indtrufne, men endnu ikke registrerede hændelser. Den samlede nedskrivningssaldo (inklusive hensættelser til tab på garantier) på mio. kr. udgør i alt 11,2 procent af det samlede udlån før nedskrivninger.

12 12 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 I andet kvartal 2012 bekendtgjorde Finanstilsynet nye retningslinjer for nedskrivninger. For FIH medførte de nye retningslinjer en forøgelse af nedskrivningerne i niveauet mio. kr. på overgangstidspunktet. årets resultat Ophørende aktiviteter Årets resultat såvel før som efter skat af ophørende aktiviteter udgjorde -530,5 mio. kr. i Resultatet er påvirket af en negativ værdiregulering af det underskudsabsorberende lån på 765,8 mio. kr. samt negative netto rente- og gebyrindtægter på 27,8 mio. kr. Derudover har der været positive kursreguleringer på FIH s aktieportefølje på 254,2 mio. kr., hvoraf 301,8 mio. kr. stammer fra FIH s indirekte eksponering mod Pandora A/S gennem Axcel III fonden. Skat I 2012 udgjorde skatten en indtægt på 23,1 mio. kr., mens der i 2011 var en udgift på 2,2 mio. kr. Den effektive skatteprocent for 2012 er 1,4 procent, baseret på et negativt regnskabsmæssigt resultat før skat. Den lave effektive skatteprocent skyldes, at FIH ikke har aktiveret sine skattemæssige underskud i nævneværdigt omfang i 2012.

13 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 13 Balance I overensstemmelse med FIH s forretningsstrategi faldt den samlede balancesum mio. kr. i (mio. kr.) Balance Likvider Udlån Obligationer Aktier mv Øvrige aktiver Ophørende aktiviteter Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Ophørende aktiviteter - - Passiver i alt Udlån faldt i 2012 med mio. kr., eller 62,3 procent, og udgjorde mio. kr. ultimo 2012 (ultimo 2011: mio. kr.). Faldet i udlånsbalancen skyldes dels frasalg af udlån relateret til investeringsejendomme til Finansiel Stabilitet (cirka 15,4 mia. kr.), mens den øvrige reduktion primært skyldes nedbringelse af udlån til større kunder, hvor FIH vurderer, at en tilfredsstillende rentabilitet ikke kan opnås samt udlån i det tidligere forretningsområde, Acquisition Finance. Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. ultimo 2012 (ultimo 2011: mio. kr.). Faldet skyldes en reduktion af handelsbeholdningen i bankens Markets afdeling. Øvrige aktiver udgjorde mio. kr. (ultimo 2011: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som udgjorde mio. kr. ved udgangen af Øvrige passiver udgjorde mio. kr. (ultimo 2011: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som udgjorde mio. kr. ved udgangen af FIH har i perioden gennemført en omlægning af flere derivatporteføljer, hvilket har medført fald i såvel de positive som negative markedsværdier, mens risikoprofilen er uændret. Indlån steg med mio. kr. i 2012, hvilket i al væsentlighed skyldes en meget positiv udvikling i FIH Direct Bank og dermed indlån fra private og mindre erhvervskunder. Indlån herfra steg med mio. kr. og udgjorde mio. kr. ved udgangen af Antallet af kunder i FIH Direct Bank udgjorde omkring ultimo 2012 mod cirka primo året. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er mio. kr. lavere end primo året. Faldet skyldes, at FIH i juli 2012 indfriede hybrid kernekapital for 1,9 mia. kr. i forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet. Efter indregning af årets resultat udgjorde egenkapitalen mio. kr. ved udgangen af Der udbetales ikke udbytte for 2012.

14 14 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 Solvens FIH har i 2012 styrket sin solvens væsentligt, idet solvensprocenten er steget til 21,2 procent (ultimo 2011: 17,8 procent). Styrkelsen er en konsekvens af reduktionen af de risikovægtede aktiver. FIH s solvensbehovsanalyse viser et solvensbehov på 14,0 procent mod 12,3 procent ved udgangen af Dermed er også den solvensmæssige overdækning øget og udgør 7,2 procentpoint, hvilket er 1,7 procentpoint højere end ved udgangen af Likviditet FIH har gennem 2012 haft en stærk likviditet, som blandt andet har medvirket til at FIH har kunnet indfri og annullere obligationer udstedt med individuel statsgaranti for cirka 22 mia. kr. i Trods disse indfrielser udgjorde likviditetsoverdækningen 6,1 mia. kr. svarende til 106,7 procent ved udgangen af Lånet på 13,4 mia. kr., som FIH har ydet til Finansiel Stabilitet i forbindelse med transaktionen i begyndelsen af juli 2012, er ikke medregnet i likviditeten. For yderligere information om FIH s likviditet henvises til afsnit V Likviditet og funding side 19. resultat for fjerde kvartal 2012 Resultat før nedskrivninger og skat for fortsættende aktiviteter udgjorde 44,3 mio. kr. i fjerde kvartal 2012 (tredje kvartal 2012: 10,6 mio. kr.). Stigningen skyldes primært en forøgelse af netto gebyrindtægter mv. på 24,1 mio. kr. samt en stigning i handelsindtægter på 55,6 mio. kr. Modsat falder andre indtægter dog med 39,5 mio. kr., blandt andet som følge af udgiftsførsel af enkelte poster, hvor FIH har vurderet, at der ikke længere var grundlag for at opretholde en fremtidig periodisering af omkostningerne. Dette vil fremover have en positiv indvirkning på FIH s resultat. Omkostningerne udgør 133,8 mio. kr., hvilket er på niveau med tredje kvartal 2012, mens nedskrivningerne steg med 3,0 mio. kr. i forhold til tredje kvartal Andre forhold FIH modtog ved udgangen af juni 2012 en foreløbig godkendelse fra EU Kommissionen af statsstøtte vedrørende udspaltning og frasalg af udlån relateret til investeringsejendomme og tilknyttede finansielle instrumenter. Den endelige godkendelse er blandt andet betinget af indsendelse af en detaljeret omstruktureringsplan inden for seks måneder efter den foreløbige godkendelse. FIH indsendte en omstruktureringsplan til EU Kommissionen 21. december EU Kommissionen ventes at træffe endelig afgørelse i sagen i løbet af Begivenheder efter balancedagens afslutning Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker FIH eller det økonomiske resultat for usædvanlige forhold Det er ledelsens opfattelse, at ud over de allerede beskrevne forhold i årsrapporten er der ikke øvrige usædvanlige forhold, der har påvirket årets resultat.

15 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 15

16 16 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser i resultatopgørelse og balance er der anvendt skøn, hvorfor værdiansættelsen kan indeholde elementer af usikkerhed. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører: Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender. Værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån. Hensættelser til tab på garantier. Opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Udskudte skatteaktiver. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at der vil skulle ske hel eller delvis betaling under garantien. Opgørelsen af dagsværdien på det underskudsabsorberende lån til FS Property Finance A/S er baseret på forventninger til udviklingen i selskabets resultater, og dermed forbundet med væsentlige skøn, herunder af nedskrivninger på udlån. FS Property Finance A/S er et af Finansiel Stabilitet nystiftet selskab, som 2. juli 2012 købte FIH s portefølje af udlån og kundederivater relateret til investeringsejendomme. Nedskrivningsbehovet, herunder hensættelser til tab på garantier, er fortsat væsentligt påvirket af de økonomiske konjunkturer. Væksten og rentabiliteten har været presset i en række industrier og på en række markeder, hvilket har påvirket bankens kunder. I tillæg er de generelle finansieringsvilkår stadig vanskelige, ligesom markedet for handel med ejendomme generelt har lav aktivitet. Udover indtjeningen hos bankens kunder afhænger målingen af engagementer blandt andet af værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika, lokalplaner med videre.

17 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 17 I de tilfælde, hvor banken har ydet finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning sammen med andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer med videre skulle ske i samråd med disse andre finansieringskilder, hvilket påvirker målingen af engagementer. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, særligt hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, herunder unoterede aktier, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariable i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads med videre. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Fremførbare skattemæssige underskud indregnes, hvis det er sandsynligt, at sådanne underskud kan udnyttes ved modregning i overskud inden for tre til fem år. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige overskud i selskaberne i sambeskatningen. Under anvendt regnskabspraksis og i note 2 uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen væsentlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis FIH s anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Der er i tredje kvartal 2012 reklassificeret 1,5 mia. kr. fra gæld til kreditinstitutter til indlån og anden gæld, idet modparten ikke vurderedes at opfylde definitionen for et kreditinstitut. For yderligere information herom henvises til side 62.

18 18 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 IV. Udsigterne for 2013 Dansk økonomi var i 2012 præget af svage konjunkturer blandt andet afledt af et turbulent år på de finansielle markeder og en generel afmatning i den globale økonomi. Året 2013 forventes at blive et år med en tiltagende stabilisering af økonomien, men på det nuværende niveau. For 2013 forventer FIH et yderligere fald i balancen som følge af tilbagebetaling af statsgaranterede obligationer samt fortsat reduktion af udlånsbogen uden for kernesegmentet. Som følge af en lavere balancesum ventes FIH s indtægter i de fortsættende aktiviteter at blive lavere end i Dette er gældende for både indtægterne fra udlånsaktiviteterne samt handelsindtægter og beholdningsindtjeningen. Sidstnævnte påvirkes også negativt af, at risikorammerne i banken generelt er reduceret for at tage højde for den lavere balancesum. Med lavere risiko i banken forventes således også lavere, men mindre svingende, indtjening. Der forventes samtidig også et faldende omkostningsniveau, hvilket samlet medfører, at resultat før nedskrivninger mv. og skat ventes at være på samme niveau som i 2012 (2012: 307,2 mio. kr.). Det forventes, at nedskrivningerne i 2013 vil være markant lavere end i Samlet set forventer FIH et positivt resultat efter skat i de fortsættende aktiviteter i Der er dog stadig usikkerhed forbundet med ovenstående forventninger, og en mere negativ udvikling i samfundsøkonomien vil have en negativ indvirkning på FIH i FIH vil i 2013 fortsat opretholde en betryggende overdækning i forhold til de lovgivningsmæssige likviditetskrav og forventer samtidig en forøgelse af den solvensmæssige overdækning hen over året.

19 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 19 V. Likviditet og funding I 2012 opnåede FIH en af sine væsentligste milepæle: Refinansiering af de statsgaranterede obligationer. Indgåelse af transaktionen med Finansiel Stabilitet, lånenedbringelse i de fortsættende aktiviteter samt vækst i indlån sikrede dette. I løbet af 2011 og 2012 tilbagebetalte eller annullerede FIH således 27,3 mia. kr. af de statsgaranterede obligationer, som FIH udstedte i 2009 og Allerede ved udgangen af 2012 har FIH tilstrækkelig likviditet til at overholde det lovgivningsmæssige likviditetskrav efter tilbagebetaling af alle de statsgaranterede obligationer. Likviditet FIH s likviditet, opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed, udgjorde 11,8 mia. kr. ved udgangen af 2012, svarende til en overdækning på 106,7 procent i forhold til de lovgivningsmæssige krav (ultimo 2011: 109,8 procent), hvilket er højere end forventet ved årets start. Likviditeten opgøres uden indregning af det lån på 13,4 mia. kr., som FIH har ydet til Finansiel Stabilitet, og som tilbagebetales samtidig med indfrielsen af de statsgaranterede obligationer. Likviditeten betragtes som værende på et højt niveau og er akkumuleret med henblik på at tilbagebetale statsgaranteret gæld. Da likviditeten for nærværende ikke kan placeres til et tilfredsstillende afkast i forhold til bankens fundingomkostninger, medfører den overskydende likviditet en negativ påvirkning på FIH s regnskabsmæssige resultat. FIH har trukket 3,0 mia. kr. på Nationalbankens tre-årige likviditetsfacilitet. FIH har trukket på faciliteten med henblik på at forøge andelen af funding med en løbetid over et år. Beløbet er placeret i likvide fordringer. Nationalbankfaciliteten kan indregnes i likviditeten selv uden træk på denne. Herudover har FIH et likviditetsberedskab bestående af ATP-faciliteten på cirka 1,3 mia. kr., der ved udgangen af 2012 er utrukket. Faciliteten udløber i februar Likviditetsplacering Overskydende likviditet placeres primært i obligationer, der fungerer som likviditetsbuffer. Målsætningen for obligationsporteføljen er afkastoptimering under hensyntagen til en begrænset risiko og høj likviditet. Beholdningen er ultimo 2012 primært placeret i danske realkreditobligationer, med en kreditrating på minimum AA eller derover. Ultimo 2012 er der ingen placeringer i obligationer fra udstedere i andre lande end Danmark. Obligationerne, der indgår i likviditetsbeholdningen, kan i al væsentlighed anvendes som sikkerhedsstillelse for lån i Nationalbanken. Likviditetsfremskrivning FIH s likviditetsfremskrivning, som vises nedenfor, illustrerer den forventede likviditetsudvikling i takt med eksekvering af FIH s forretningsstrategi, hvor det antages, at udlånsbalancen reduceres yderligere og indlånsbalancen fastholdes. Faldet medio 2013 skyldes tilbagebetaling af de resterende statsgaranterede obligationer. I likviditetsfremskrivningen indgår ATP-faciliteten med cirka 1,3 mia. kr. Kravet til den regulatoriske likviditet er estimeret på baggrund af den forventede reduktion af bankens balance.

20 20 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 Likviditetsfremskrivning i FIH Mio. kr Likviditetsfremskrivning 152 krav Proforma likviditet opgjort 31. december 2012 Hvis FIH opgjorde balancen ultimo 2012 justeret for indfrielsen af lånet fra transaktionen med Finansiel Stabilitet og tilbagebetalingen af de resterende statsgaranterede obligationer, ville FIH allerede ultimo 2012, uden brug af ATP-faciliteten, have tilstrækkelig likviditet til at kunne overholde det lovgivningsmæssige likviditetskrav efter at have indfriet de statsgaranterede obligationer, jævnfør tabellen nedenfor. (mia. kr.) 2012 Tilbagebetaling til staten Proforma 2012 Likvider 2,3 2,3 Udlån 16,2 16,2 Obligationer 17,0-7,9 9,1 Øvrige aktiver 10,1 10,1 Ophørende aktiviteter 15,2-13,4 1,8 Aktiver i alt 60,8 39,5 Gæld til kreditinstitutter 4,2 4,2 Indlån og anden gæld 14,0 14,0 Udstedte obligationer og efterstillet kapital 25,1-21,3 3,8 Øvrige passiver 12,0 12,0 Egenkapital i alt 5,5 5,5 Passiver i alt 60,8 39,5 Likviditet eksklusive ATP-faciliteten 11,8 4,1 Overskydende likviditet eksklusive ATP-faciliteten ( 152 i lov om finansiel virksomhed) 6,4 0,5

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012 Resume Årets første ni måneder er præget af tre forhold: o Transaktionen med Finansiel Stabilitet. o Løsning af refinansieringsopgaven.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

FIH årsrapport 2013. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2013. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2013 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2013 FIH ÅRSRAPPORT 2013 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2014 20 V. FIH

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2012 16. august 2012

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2012 16. august 2012 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2012 16. august 2012 Resume FIH gennemførte 2. juli 2012 transaktionen med Finansiel Stabilitet. Det betyder, at den væsentligste milepæl i FIH s strategi

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2014 13. maj 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2014 13. maj 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 13. maj Resume Resultat efter skat i FIH koncernen udgør 76,2 mio. kr. efter første kvartal (første kvartal : 71,0 mio. kr.). Resultat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere