FIH årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312"

Transkript

1 FIH årsrapport 2012 CVR-nr

2 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012

3 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for V. Likviditet og funding 19 VI. FIH s forretning 27 Banking 28 Markets 29 Corporate Finance 31 Øvrige områder 32 VII. Kreditrisiko og andre typer risici 34 VIII. Solvensbehov og kapitalforhold 43 IX. Organisation og selskabsledelse 46 Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 60 Oversigt over noter 61 Noter 62 Ledelsespåtegning 106 Intern revisions erklæringer 107 Den uafhængige revisors erklæringer 108 FIH Koncernen (FIH) består af FIH Erhvervsbank A/S og de 100 procent ejede datterselskaber FIH PARTNERS A/S, FIH Leasing og Finans A/S, FIH Realkredit A/S og FIH Kapital Bank A/S.

4 4 n FIH ÅRSRAPPORT 2012

5 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 5 I. Hovedtal FIH koncernen (mio. kr.) * 2010* 2009* 2008* Fortsættende aktiviteter: Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 374,9 507,9 696,2 706, ,9 Netto gebyrindtægter mv. 203,8 174,7 235,1 166,1 219,2 Handelsindtægter 312,0 235,3 400,4 436,4 282,8 Andre indtægter mv. -27,4-79,3 253,4 340,4-278,9 Indtjening i alt 863,3 838, , , ,0 Ordinære omkostninger 500,3 514,6 633,1 620,8 785,3 Ordinært resultat 363,0 324,0 952, ,4 463,7 Øvrige omkostninger 55,8 48,2 244,2 396,6 82,3 Årets resultat før nedskrivninger mv. og skat 307,2 275,8 707,8 631,8 381,4 Nedskrivninger mv ,2 266, , ,5 391,8 Årets resultat før skat ,0 9,3-715,2-396,7-10,4 Skat -23,1 2,2-178,3-98,7 2,2 Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter ,9 7,1-536,9-298,0-12,6 Ophørende aktiviteter: Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter -530, , ,5 309,5 196,6 I alt: Årets resultat efter skat, i alt , ,1 524,6 11,5 184,0 Fordeling af årets resultat FIH s aktionærer , ,1 524,6 10,4 184,1 Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 1,1-0,1 UDVALGTE BALANCEPOSTER Udlån Egenkapital Aktiver i alt Basiskapital Nøgletal** Solvensprocent 21,2 17,8 15,4 13,8 11,9 Kernekapitalprocent 18,2 15,6 13,3 11,4 8,8 Egenkapitalforrentning før skat -24,7-16,3 3,9-1,9 2,7 Egenkapitalforrentning efter skat -24,3-15,2 6,5 0,1 2,4 Indtjening pr. omkostningskrone 0,28 0,19 1,11 0,93 1,15 Renterisiko 0,8 0,7 1,6 2,7 0,1 Valutaposition 1,2 0,7 1,4 1,1 4,8 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 2,3 7,4 8,1 3,2 2,3 Udlån i forhold til egenkapital 5,6 6,0 7,0 8,2 9,3 Årets udlånsvækst -29,0-26,1-9,6-11,7-3,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 106,7 109,8 71,4 80,5 10,4 Summen af store engagementer 74,2 36,0 66,1 70,8 157,4 Årets nedskrivningsprocent 4,7 2,1 3,1 1,7 0,7 Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 169,8 272,6 316,0 317,1 281,0 * Sammenligningstal er tilpasset opdelingen i henholdsvis fortsættende og ophørende aktiviteter, som beskrevet på side 10. ** Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner, som fremgår af side 69. Nøgletal er beregnet på baggrund af det samlede resultat, dvs. både fortsættende og ophørende aktiviteter.

6 6 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 II. Forord FIH: INDLÅNSBASERET FINANSIERING TIL DANSK ERHVERVSLIV Året 2012 markerede et vendepunkt for FIH: Banken fuldførte første fase af den nye strategi, som blev påbegyndt ved ejerskiftet i begyndelsen af I 2012 var det altoverskyggende fokusområde at sikre tilstrækkelig likviditet til at tilbagebetale de 52 mia. kr. obligationer med statsgarantier og hybrid kernekapital, som FIH udstedte i løbet af 2009 og Denne opgave er nu løst. Det betyder, at FIH igen er klar til at drive banken med et mere fremadrettet sigte, herunder at sætte øget fokus på udlån til kernesegmentet, de små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder. FIH tilbagebetalte gæld og annullerede statsgarantier for mere end 22 mia. kr. i 2012, hvoraf indfrielse af hybrid kernekapital udgjorde 2 mia. kr. På trods af de markante tilbagebetalinger er FIH s likviditet så solid, at FIH allerede ved udgangen af 2012, uden brug af ATP-faciliteten, har tilstrækkelig likviditet til at overholde de lovgivningsmæssige krav efter tilbagebetaling af de resterende 21,3 mia. kr. statsgaranterede obligationer, der forfalder i Samtidig har FIH styrket solvensen væsentligt i Solvensprocenten ved udgangen af 2012 var således vokset til 21,2 procent mod 17,8 procent ved udgangen af Den styrkede solvens giver et stærkt fundament for den fremadrettede drift af banken. Den vellykkede gennemførsel af første fase i strategiplanen skyldes to forhold. For det første er udlånene nedbragt med 72 procent siden starten af 2011 (fra 58,0 mia. kr. ultimo 2010 til 16,2 mia. kr. ultimo 2012). For det andet er indlån i FIH Direct Bank øget med 400 procent i samme periode (fra 2,3 mia.kr ultimo 2010 til 11,2 mia. kr. ultimo 2012). Det betyder, at ved udgangen af 2012 er FIH s væsentligste fundingkilde indlån fra private og mindre erhvervskunder, hvilket er en markant forskel fra tidligere, hvor FIH primært var kapitalmarkedsfinansieret. Udlån til finansiering af investeringsejendomme er ikke længere et forretningsområde i FIH efter gennemførsel af salget af de resterede udlån på dette område til Finansiel Stabilitet. Transaktionen, der blev offentliggjort primo marts og gennemført primo juli 2012, betød, at Finansiel Stabilitet købte udlån for en værdi på 15,4 mia. kr. Gennemførslen af denne transaktion har været vigtig for FIH s mulighed for fortsat at kunne yde udlån til erhvervsvirksomheder i Danmark. Udlån til Private Equityejede selskaber til finansiering af virksomhedskøb er reduceret markant gennem de seneste to år, og de resterende udlån forventes løbende nedbragt. Det udlånsområde, som banken fremadrettet vil satse på, er udlån til danske erhvervsvirksomheder. Udlån til de store og ofte meget kreditværdige erhvervsvirksomheder er dog reduceret kraftigt de seneste to år, da det har været svært for FIH at opnå rentabilitet i dette segment. De små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder vil derfor udgøre kernesegmentet i FIH s udlånsforretning fremover. Væksten i indlån i FIH Direct Bank medfører, at 69 procent af FIH s udlånsbalance ultimo 2012 er finansieret af indlån fra private og mindre erhvervskunder. Ved indgangen til 2011 var andelen kun 4 procent. FIH forventer fortsat at øge den andel af udlånsbalancen, der finansieres af indlån, sådan at FIH i årene fremover ikke er afhængig af at skulle anvende kapitalmarkederne til obligationsudstedelser. Over 80 procent af udlånene forventes således ved udgangen af 2013 at kunne finansieres ved indlån i FIH Direct Bank, og dette tal øges til over 100 procent, FIH s øvrige indlån medregnes. Med udgangspunkt i en stærk likviditet og solvens, fastholdelse af en lav omkostningsbase og med fokus på kernesegmentet i udlånsforretningen, har FIH skabt et stærkt fundament for at udvikle forretningen og skabe en tilfredsstillende rentabilitet i tiden fremover. Med de nuværende tre forretningsenheder Banking, Markets og Corporate Finance som omdrejningspunkt vil FIH arbejde målrettet på at levere værdiskabende finansieringsløsninger og finansiel rådgivning til det danske erhvervsliv.

7 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n : TILFREDSTILLENDE UDVIKLING I RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER FIH opnåede i 2012 et resultat før nedskrivninger mv. og skat i de fortsættende aktiviteter på 307 mio. kr., hvilket er en fremgang på 31 mio. kr. i forhold til Udviklingen i FIH s tre fortsættende forretningsområder har således været tilfredsstillende, ligesom omkostningerne faldt efter at banken i juni tilpassede omkostningerne til et lavere aktivitetsniveau og opsagde cirka 35 medarbejdere, svarende til omkring 10 procent af den samlede medarbejderstab. FIH var dog negativt påvirket af de udfordrende konjunkturer for både kunder og den finansielle sektor i 2012, hvilket har medført markant højere nedskrivninger end ventet. Nedskrivningerne udgjorde således mio. kr. og bidrog til et samlet negativt resultat efter skat på mio. kr. I de ophørende aktiviteter udgjorde resultat efter skat -530 mio. kr. Dette resultat skyldes en negativ regulering på -766 mio. kr. af det underskudsabsorberende lån, der blev etableret i forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet samt en positiv værdiregulering af FIH s aktieportefølje på 254 mio. kr., primært fra FIH s indirekte eksponering mod Pandora A/S. Årets resultat i 2012 er dermed mio. kr., hvilket er utilfredsstillende. Bjarne Graven Larsen Direktør Henrik Sjøgreen Direktør

8 8 n FIH ÅRSRAPPORT 2012

9 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 9 III. Årets resultat FIH koncernen (mio. kr.) * Fortsættende aktiviteter: Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 374,9 507,9 81,1 91,7 102,2 99,9 Netto gebyrindtægter mv. 203,8 174,7 71,5 47,4 57,5 27,4 Handelsindtægter 312,0 235,3 87,1 31,5 45,0 148,4 Beholdningsindtjening 111,6 56,1 26,8 14,2 19,1 51,5 Andre indtægter -139,0-135,4-88,4-48,9 31,9-33,6 Indtjening i alt 863,3 838,6 178,1 135,9 255,7 293,6 Ordinære omkostninger 500,3 514,6 131,2 117,2 133,2 118,7 Ordinært resultat 363,0 324,0 46,9 18,7 122,5 174,9 Øvrige omkostninger 55,8 48,2 2,6 8,1 42,0 3,1 Årets resultat før nedskrivninger mv. og skat 307,2 275,8 44,3 10,6 80,5 171,8 Nedskrivninger mv ,2 266,5 547,8 544,8 70,0 174,6 Årets resultat før skat ,0 9,3-503,5-534,2 10,5-2,8 Skat -23,1 2,2 10,1-34,8 2,5-0,9 Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter ,9 7,1-513,6-499,4 8,0-1,9 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt Ophørende aktiviteter: Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter -530, ,2-128,2-193,0-25,0-184,3 I alt: Årets resultat efter skat, i alt , ,1-641,8-692,4-17,0-186,2 NØGLETAL** Solvensprocent 21,2 17,8 21,2 18,5 19,5 18,0 Kernekapitalprocent 18,2 15,6 18,2 15,9 17,6 16,3 Individuelt solvensbehov (procent) 14,0 12,3 14,0 14,3 12,6 12,0 Egenkapitalforrentning før skat -24,7-16,3-24,7-14,0-3,8-3,5 Egenkapitalforrentning efter skat -24,3-15,2-24,3-13,5-2,9-2,6 Summen af store engagementer 74,2 36,0 74,2 87,4 46,6 35,1 * Sammenligningstal er tilpasset opdelingen i henholdsvis fortsættende og ophørende aktiviteter, som beskrevet på side 10. ** Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner og er beregnet på baggrund af det samlede resultat, dvs. både fortsættende og ophørende aktiviteter. FIH koncernens resultat før nedskrivninger og skat for de fortsættende aktiviteter for 2012 udgjorde 307,2 mio. kr. (2011: 275,8 mio. kr.). Resultatet af finansielle poster for de fortsættende aktiviteter for 2012 udgjorde 863,3 mio. kr. (2011: 838,6 mio. kr.), hvilket er på niveau med de senest udmeldte forventninger i niveauet 850 mio. kr. Resultat efter skat for de fortsættende aktiviteter udgjorde ,9 mio. kr. (2011: 7,1 mio. kr.), mens resultat efter skat i de ophørende aktiviteter udgjorde -530,5 mio. kr. (2011: ,2 mio. kr.).

10 10 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 I løbet af 2012 rapporterede FIH sin finansielle udvikling på fortsættende og ophørende aktiviteter, hvor de ophørende aktiviteter består af aktiver relateret til transaktionen med Finansiel Stabilitet, samt FIH s portefølje af unoterede aktier, som ventes afhændet i løbet af De fortsættende aktiviteter består af de tre forretningsenheder Banking, Markets og Corporate Finance. I det følgende gennemgås de væsentligste poster i resultatopgørelsen og balancen for de fortsættende aktiviteter. Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter udgjorde 374,9 mio. kr. i 2012 (2011: 507,9 mio. kr.). Den lavere netto renteindtægt kan primært tilskrives en lavere udlånsbalance. netto gebyrindtægter mv Netto gebyrindtægter mv. består af gebyrindtægter i Corporate Finance og i Banking og udgjorde 203,8 mio. kr. i 2012 (2011: 174,7 mio. kr.). Stigningen skyldes først og fremmest udviklingen i Corporate Finance, hvor indtjeningen blev forøget med 34,0 mio. kr. i handelsindtægter Handelsindtægter består af indtjening fra bankens aktiviteter på de finansielle markeder, herunder handels- og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne. I 2012 udgjorde handelsindtægterne 312,0 mio. kr. (2011: 235,3 mio. kr.). beholdningsindtjening Beholdningsindtjening består af indtjening fra bankens likviditetsbeholdning, og udgjorde 111,6 mio. kr. i 2012 (2011: 56,1 mio. kr.). Likviditetsbeholdningen investeres i meget likvide værdpapirer med lav risiko. Investeringerne foretages endvidere med det mål at sikre en diversificering af porteføljen. Beholdningsindtjeningen var positivt påvirket af det faldende renteniveau i Andre indtægter Andre indtægter består af bankens øvrige områder, herunder honorar for administrationen af udlånsporteføljen solgt til Finansiel Stabilitet og pengemarkedsaktiviteterne i Treasury. I 2012 udgjorde andre indtægter -139,0 mio. kr., hvilket er et fald på 3,6 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes blandt andet, at FIH i løbet af 2012 har akkumuleret en midlertidig overskudslikviditet, som i 2013 skal anvendes til at tilbagebetale statsgaranterede obligationer. Den overskydende likviditet kan for nærværende ikke placeres til et tilfredsstillende afkast i forhold til bankens fundingomkostninger. Omkostninger I 2012 udgjorde de ordinære omkostninger 500,3 mio. kr., hvilket er et fald på 14,3 mio. kr. i forhold til Ordinære omkostninger i forretningsenheden Corporate Finance steg væsentligt i 2012 som følge af en markant højere indtjening i dette forretningsområde. Såfremt de ordinære omkostninger bliver justeret for omkostningerne i Corporate Finance, er faldet i ordinære omkostninger i resten af banken 41,5 mio. kr.

11 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 11 Det gennemsnitlige antal medarbejdere blev i 2012 reduceret til 283 (opgjort som fuldtidsstillinger) mod 341 i Antallet af medarbejdere udgjorde 257 ved årets udgang. Øvrige omkostninger steg med 7,6 mio. kr. i forhold til I 2012 påvirkede restruktureringsomkostninger negativt med 40,5 mio. kr. (2011: 20,0 mio. kr.). Andre driftsudgifter, som blandt andet bestod af omkostninger i forbindelse med Indskydergarantifonden, udgjorde 15,3 mio. kr. i 2012 (2011: 9,9 mio. kr.). (mio. kr.) Omkostninger Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 485,5 492,7 Afskrivninger 14,8 21,9 Ordinære omkostninger 500,3 514,6 Nedskrivning af immaterielle aktiver 0,0 18,3 Restruktureringsomkostninger 40,5 20,0 Andre driftsudgifter 15,3 9,9 Øvrige omkostninger 55,8 48,2 Omkostninger i alt 556,1 562,8 I forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet er det aftalt, at FIH administrerer udlånsporteføljen på vegne af Finansiel Stabilitet, og FIH afholder således fortsat omkostninger relateret til det frasolgte forretningsområde. Hvis der korrigeres for disse omkostninger, ville de ordinære omkostninger udgøre cirka 440 mio. kr. i Nedskrivninger I 2012 udgjorde FIH s nedskrivninger 1.337,2 mio. kr. (2011: 266,5 mio. kr.). Nedskrivningerne fordeler sig således: (mio. kr.) Individuelle nedskrivninger 1.009,4 421,7 Gruppevise nedskrivninger 258,5-137,4 Kursregulering og renter mv.* 69,3-15,5 Det Private Beredskab 0,0-2,3 Nedskrivninger i alt 1.337,2 266,5 * Heraf udgjorde nedskrivninger på kundederivater 61,1 mio. kr. i 2012 (2011: 14,8 mio. kr.). Disse indgår som kursreguleringer i resultatopgørelsen på side 54, som er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Nedskrivningsniveauet ligger væsentligt over det forventede ved indgangen til Cirka 70 procent af de individuelle nedskrivninger stammer fra det tidligere forretningsområde Acquisition Finance. De høje nedskrivninger afspejler både, at et par store sager i Acquisition Finance har udviklet sig negativt, men også at der fortsat er udfordrende økonomiske betingelser for dele af dansk erhvervsliv. Særligt erhvervsvirksomheder uden væsentlig eksportandel samt virksomheder relateret mod privatforbrug og byggeri vurderes fortsat at have svære betingelser. Herudover er det ledelsesmæssige skøn under gruppevise nedskrivninger i fjerde kvartal 2012 forøget med 300 mio. kr. for at imødekomme forringelser i kundeboniteten, som er et resultat af allerede indtrufne, men endnu ikke registrerede hændelser. Den samlede nedskrivningssaldo (inklusive hensættelser til tab på garantier) på mio. kr. udgør i alt 11,2 procent af det samlede udlån før nedskrivninger.

12 12 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 I andet kvartal 2012 bekendtgjorde Finanstilsynet nye retningslinjer for nedskrivninger. For FIH medførte de nye retningslinjer en forøgelse af nedskrivningerne i niveauet mio. kr. på overgangstidspunktet. årets resultat Ophørende aktiviteter Årets resultat såvel før som efter skat af ophørende aktiviteter udgjorde -530,5 mio. kr. i Resultatet er påvirket af en negativ værdiregulering af det underskudsabsorberende lån på 765,8 mio. kr. samt negative netto rente- og gebyrindtægter på 27,8 mio. kr. Derudover har der været positive kursreguleringer på FIH s aktieportefølje på 254,2 mio. kr., hvoraf 301,8 mio. kr. stammer fra FIH s indirekte eksponering mod Pandora A/S gennem Axcel III fonden. Skat I 2012 udgjorde skatten en indtægt på 23,1 mio. kr., mens der i 2011 var en udgift på 2,2 mio. kr. Den effektive skatteprocent for 2012 er 1,4 procent, baseret på et negativt regnskabsmæssigt resultat før skat. Den lave effektive skatteprocent skyldes, at FIH ikke har aktiveret sine skattemæssige underskud i nævneværdigt omfang i 2012.

13 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 13 Balance I overensstemmelse med FIH s forretningsstrategi faldt den samlede balancesum mio. kr. i (mio. kr.) Balance Likvider Udlån Obligationer Aktier mv Øvrige aktiver Ophørende aktiviteter Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Ophørende aktiviteter - - Passiver i alt Udlån faldt i 2012 med mio. kr., eller 62,3 procent, og udgjorde mio. kr. ultimo 2012 (ultimo 2011: mio. kr.). Faldet i udlånsbalancen skyldes dels frasalg af udlån relateret til investeringsejendomme til Finansiel Stabilitet (cirka 15,4 mia. kr.), mens den øvrige reduktion primært skyldes nedbringelse af udlån til større kunder, hvor FIH vurderer, at en tilfredsstillende rentabilitet ikke kan opnås samt udlån i det tidligere forretningsområde, Acquisition Finance. Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. ultimo 2012 (ultimo 2011: mio. kr.). Faldet skyldes en reduktion af handelsbeholdningen i bankens Markets afdeling. Øvrige aktiver udgjorde mio. kr. (ultimo 2011: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som udgjorde mio. kr. ved udgangen af Øvrige passiver udgjorde mio. kr. (ultimo 2011: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som udgjorde mio. kr. ved udgangen af FIH har i perioden gennemført en omlægning af flere derivatporteføljer, hvilket har medført fald i såvel de positive som negative markedsværdier, mens risikoprofilen er uændret. Indlån steg med mio. kr. i 2012, hvilket i al væsentlighed skyldes en meget positiv udvikling i FIH Direct Bank og dermed indlån fra private og mindre erhvervskunder. Indlån herfra steg med mio. kr. og udgjorde mio. kr. ved udgangen af Antallet af kunder i FIH Direct Bank udgjorde omkring ultimo 2012 mod cirka primo året. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er mio. kr. lavere end primo året. Faldet skyldes, at FIH i juli 2012 indfriede hybrid kernekapital for 1,9 mia. kr. i forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet. Efter indregning af årets resultat udgjorde egenkapitalen mio. kr. ved udgangen af Der udbetales ikke udbytte for 2012.

14 14 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 Solvens FIH har i 2012 styrket sin solvens væsentligt, idet solvensprocenten er steget til 21,2 procent (ultimo 2011: 17,8 procent). Styrkelsen er en konsekvens af reduktionen af de risikovægtede aktiver. FIH s solvensbehovsanalyse viser et solvensbehov på 14,0 procent mod 12,3 procent ved udgangen af Dermed er også den solvensmæssige overdækning øget og udgør 7,2 procentpoint, hvilket er 1,7 procentpoint højere end ved udgangen af Likviditet FIH har gennem 2012 haft en stærk likviditet, som blandt andet har medvirket til at FIH har kunnet indfri og annullere obligationer udstedt med individuel statsgaranti for cirka 22 mia. kr. i Trods disse indfrielser udgjorde likviditetsoverdækningen 6,1 mia. kr. svarende til 106,7 procent ved udgangen af Lånet på 13,4 mia. kr., som FIH har ydet til Finansiel Stabilitet i forbindelse med transaktionen i begyndelsen af juli 2012, er ikke medregnet i likviditeten. For yderligere information om FIH s likviditet henvises til afsnit V Likviditet og funding side 19. resultat for fjerde kvartal 2012 Resultat før nedskrivninger og skat for fortsættende aktiviteter udgjorde 44,3 mio. kr. i fjerde kvartal 2012 (tredje kvartal 2012: 10,6 mio. kr.). Stigningen skyldes primært en forøgelse af netto gebyrindtægter mv. på 24,1 mio. kr. samt en stigning i handelsindtægter på 55,6 mio. kr. Modsat falder andre indtægter dog med 39,5 mio. kr., blandt andet som følge af udgiftsførsel af enkelte poster, hvor FIH har vurderet, at der ikke længere var grundlag for at opretholde en fremtidig periodisering af omkostningerne. Dette vil fremover have en positiv indvirkning på FIH s resultat. Omkostningerne udgør 133,8 mio. kr., hvilket er på niveau med tredje kvartal 2012, mens nedskrivningerne steg med 3,0 mio. kr. i forhold til tredje kvartal Andre forhold FIH modtog ved udgangen af juni 2012 en foreløbig godkendelse fra EU Kommissionen af statsstøtte vedrørende udspaltning og frasalg af udlån relateret til investeringsejendomme og tilknyttede finansielle instrumenter. Den endelige godkendelse er blandt andet betinget af indsendelse af en detaljeret omstruktureringsplan inden for seks måneder efter den foreløbige godkendelse. FIH indsendte en omstruktureringsplan til EU Kommissionen 21. december EU Kommissionen ventes at træffe endelig afgørelse i sagen i løbet af Begivenheder efter balancedagens afslutning Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker FIH eller det økonomiske resultat for usædvanlige forhold Det er ledelsens opfattelse, at ud over de allerede beskrevne forhold i årsrapporten er der ikke øvrige usædvanlige forhold, der har påvirket årets resultat.

15 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 15

16 16 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser i resultatopgørelse og balance er der anvendt skøn, hvorfor værdiansættelsen kan indeholde elementer af usikkerhed. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører: Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender. Værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån. Hensættelser til tab på garantier. Opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Udskudte skatteaktiver. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at der vil skulle ske hel eller delvis betaling under garantien. Opgørelsen af dagsværdien på det underskudsabsorberende lån til FS Property Finance A/S er baseret på forventninger til udviklingen i selskabets resultater, og dermed forbundet med væsentlige skøn, herunder af nedskrivninger på udlån. FS Property Finance A/S er et af Finansiel Stabilitet nystiftet selskab, som 2. juli 2012 købte FIH s portefølje af udlån og kundederivater relateret til investeringsejendomme. Nedskrivningsbehovet, herunder hensættelser til tab på garantier, er fortsat væsentligt påvirket af de økonomiske konjunkturer. Væksten og rentabiliteten har været presset i en række industrier og på en række markeder, hvilket har påvirket bankens kunder. I tillæg er de generelle finansieringsvilkår stadig vanskelige, ligesom markedet for handel med ejendomme generelt har lav aktivitet. Udover indtjeningen hos bankens kunder afhænger målingen af engagementer blandt andet af værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika, lokalplaner med videre.

17 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 17 I de tilfælde, hvor banken har ydet finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning sammen med andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer med videre skulle ske i samråd med disse andre finansieringskilder, hvilket påvirker målingen af engagementer. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, særligt hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, herunder unoterede aktier, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariable i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads med videre. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Fremførbare skattemæssige underskud indregnes, hvis det er sandsynligt, at sådanne underskud kan udnyttes ved modregning i overskud inden for tre til fem år. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige overskud i selskaberne i sambeskatningen. Under anvendt regnskabspraksis og i note 2 uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen væsentlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis FIH s anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Der er i tredje kvartal 2012 reklassificeret 1,5 mia. kr. fra gæld til kreditinstitutter til indlån og anden gæld, idet modparten ikke vurderedes at opfylde definitionen for et kreditinstitut. For yderligere information herom henvises til side 62.

18 18 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 IV. Udsigterne for 2013 Dansk økonomi var i 2012 præget af svage konjunkturer blandt andet afledt af et turbulent år på de finansielle markeder og en generel afmatning i den globale økonomi. Året 2013 forventes at blive et år med en tiltagende stabilisering af økonomien, men på det nuværende niveau. For 2013 forventer FIH et yderligere fald i balancen som følge af tilbagebetaling af statsgaranterede obligationer samt fortsat reduktion af udlånsbogen uden for kernesegmentet. Som følge af en lavere balancesum ventes FIH s indtægter i de fortsættende aktiviteter at blive lavere end i Dette er gældende for både indtægterne fra udlånsaktiviteterne samt handelsindtægter og beholdningsindtjeningen. Sidstnævnte påvirkes også negativt af, at risikorammerne i banken generelt er reduceret for at tage højde for den lavere balancesum. Med lavere risiko i banken forventes således også lavere, men mindre svingende, indtjening. Der forventes samtidig også et faldende omkostningsniveau, hvilket samlet medfører, at resultat før nedskrivninger mv. og skat ventes at være på samme niveau som i 2012 (2012: 307,2 mio. kr.). Det forventes, at nedskrivningerne i 2013 vil være markant lavere end i Samlet set forventer FIH et positivt resultat efter skat i de fortsættende aktiviteter i Der er dog stadig usikkerhed forbundet med ovenstående forventninger, og en mere negativ udvikling i samfundsøkonomien vil have en negativ indvirkning på FIH i FIH vil i 2013 fortsat opretholde en betryggende overdækning i forhold til de lovgivningsmæssige likviditetskrav og forventer samtidig en forøgelse af den solvensmæssige overdækning hen over året.

19 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 19 V. Likviditet og funding I 2012 opnåede FIH en af sine væsentligste milepæle: Refinansiering af de statsgaranterede obligationer. Indgåelse af transaktionen med Finansiel Stabilitet, lånenedbringelse i de fortsættende aktiviteter samt vækst i indlån sikrede dette. I løbet af 2011 og 2012 tilbagebetalte eller annullerede FIH således 27,3 mia. kr. af de statsgaranterede obligationer, som FIH udstedte i 2009 og Allerede ved udgangen af 2012 har FIH tilstrækkelig likviditet til at overholde det lovgivningsmæssige likviditetskrav efter tilbagebetaling af alle de statsgaranterede obligationer. Likviditet FIH s likviditet, opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed, udgjorde 11,8 mia. kr. ved udgangen af 2012, svarende til en overdækning på 106,7 procent i forhold til de lovgivningsmæssige krav (ultimo 2011: 109,8 procent), hvilket er højere end forventet ved årets start. Likviditeten opgøres uden indregning af det lån på 13,4 mia. kr., som FIH har ydet til Finansiel Stabilitet, og som tilbagebetales samtidig med indfrielsen af de statsgaranterede obligationer. Likviditeten betragtes som værende på et højt niveau og er akkumuleret med henblik på at tilbagebetale statsgaranteret gæld. Da likviditeten for nærværende ikke kan placeres til et tilfredsstillende afkast i forhold til bankens fundingomkostninger, medfører den overskydende likviditet en negativ påvirkning på FIH s regnskabsmæssige resultat. FIH har trukket 3,0 mia. kr. på Nationalbankens tre-årige likviditetsfacilitet. FIH har trukket på faciliteten med henblik på at forøge andelen af funding med en løbetid over et år. Beløbet er placeret i likvide fordringer. Nationalbankfaciliteten kan indregnes i likviditeten selv uden træk på denne. Herudover har FIH et likviditetsberedskab bestående af ATP-faciliteten på cirka 1,3 mia. kr., der ved udgangen af 2012 er utrukket. Faciliteten udløber i februar Likviditetsplacering Overskydende likviditet placeres primært i obligationer, der fungerer som likviditetsbuffer. Målsætningen for obligationsporteføljen er afkastoptimering under hensyntagen til en begrænset risiko og høj likviditet. Beholdningen er ultimo 2012 primært placeret i danske realkreditobligationer, med en kreditrating på minimum AA eller derover. Ultimo 2012 er der ingen placeringer i obligationer fra udstedere i andre lande end Danmark. Obligationerne, der indgår i likviditetsbeholdningen, kan i al væsentlighed anvendes som sikkerhedsstillelse for lån i Nationalbanken. Likviditetsfremskrivning FIH s likviditetsfremskrivning, som vises nedenfor, illustrerer den forventede likviditetsudvikling i takt med eksekvering af FIH s forretningsstrategi, hvor det antages, at udlånsbalancen reduceres yderligere og indlånsbalancen fastholdes. Faldet medio 2013 skyldes tilbagebetaling af de resterende statsgaranterede obligationer. I likviditetsfremskrivningen indgår ATP-faciliteten med cirka 1,3 mia. kr. Kravet til den regulatoriske likviditet er estimeret på baggrund af den forventede reduktion af bankens balance.

20 20 n FIH ÅRSRAPPORT 2012 Likviditetsfremskrivning i FIH Mio. kr Likviditetsfremskrivning 152 krav Proforma likviditet opgjort 31. december 2012 Hvis FIH opgjorde balancen ultimo 2012 justeret for indfrielsen af lånet fra transaktionen med Finansiel Stabilitet og tilbagebetalingen af de resterende statsgaranterede obligationer, ville FIH allerede ultimo 2012, uden brug af ATP-faciliteten, have tilstrækkelig likviditet til at kunne overholde det lovgivningsmæssige likviditetskrav efter at have indfriet de statsgaranterede obligationer, jævnfør tabellen nedenfor. (mia. kr.) 2012 Tilbagebetaling til staten Proforma 2012 Likvider 2,3 2,3 Udlån 16,2 16,2 Obligationer 17,0-7,9 9,1 Øvrige aktiver 10,1 10,1 Ophørende aktiviteter 15,2-13,4 1,8 Aktiver i alt 60,8 39,5 Gæld til kreditinstitutter 4,2 4,2 Indlån og anden gæld 14,0 14,0 Udstedte obligationer og efterstillet kapital 25,1-21,3 3,8 Øvrige passiver 12,0 12,0 Egenkapital i alt 5,5 5,5 Passiver i alt 60,8 39,5 Likviditet eksklusive ATP-faciliteten 11,8 4,1 Overskydende likviditet eksklusive ATP-faciliteten ( 152 i lov om finansiel virksomhed) 6,4 0,5

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312

FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312 FIH Årsrapport 2009 CVR-nr. 17029312 2 Indhold Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl. 16.00 i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere