Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb 2018"

Transkript

1 Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb 2018 Godkendt i Byrådet den

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Side 3 2. Formål Side 3 3. Overordnede principper for tilsyn i Horsens Kommune Side Leverandør perspektiv Side Borgerperspektiv Side 4 4. Varetagelse af tilsynet Side Systematik Side 4 5. Tilsynsmetode Side Det borgerrelaterede tilsyn Side Det leverandørelaterede tilsyn Side 6 6. Afrapportering Side 7 7. Opfølgning Side Opfølgningsprocedure Side 8 Bilag 1: Spørgeskema, observationsskema og konklusion Side 9 Bilag 2: Stikprøveudvælgelse og procedure Side 14 2

3 1. Indledning Horsens Kommune skal i henhold til Lov om Social Service 151c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Lov om Social Service 83 (fritvalgs- ordningen) og 83a. Tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens tilsyn og opfølgning på hjælp til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal indeholde klare retningslinjer og faste procedurer for: Tilsynsførelsen med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse. Opfølgning på tilsynene. Opfølgning på om hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov. Den løbende tilbagemelding fra leverandørerne. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes politisk mindst én gang årligt. 2. Formål Tilsynspolitikken har gennem fokus på dialog, systematik og kvalitet til formål at sikrer: At alle borgere der er visiteret til hjælp efter Serviceloven 83 og 83a, modtager den rette hjælp. At hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov. At indsatsen som leveres af leverandørerne er i overensstemmelse med den tildelte hjælp og kommunens kvalitetsstandarder. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At der følges op på den indsamlede information i forhold til opgaver, formål og gældende lov. 3. Overordnede principper for tilsyn i Horsens Kommune I Horsens Kommune har Byrådet besluttet, at alle tilsynsfunktioner på det sociale område skal baseres på følgende overordnede principper: Kontrolaspektet der skal sikre, at der er sammenhæng mellem de ydelser, som borgeren er visiteret til og de ydelser som leveres af leverandøren Kvalitetssikringsaspektet der skal sikre gode standarder i leverandørernes ydelser og opgaveløsning. Udviklingsaspektet der skal bidrage til løbende udvikling af leverandørernes tilrettelæggelse og udførelse af de leverede ydelser samt kvalitetssikring. Heri ligger en tilkendegivelse af, at såvel kontrolaspektet som udviklingsaspektet indgår som elementer i tilsynsopgaven. Det vil sige, at kontrol og vurdering af i hvilken grad de 3

4 leverede ydelser lever op til gældende lov, mål og retningslinjer udgør et væsentligt element i tilsynsopgaven. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling med henblik på at fastholde eller forbedre en given indsats indgår samtidig som et vigtigt aspekt i forbindelse med varetagelse af tilsynsfunktionen. 3.1 Leverandørperspektivet Tilsynet omfatter både de private og den kommunale leverandør. Grundlaget for tilsynet er den indgåede kontrakt, der indeholder bestemmelser vedrørende tilrettelæggelse og levering af ydelsen samt krav til leverandørens virksomhed og ansatte. Kvalitetsstandarderne indgår som bilag i kontrakten. Tilsynet påser, at leverandørerne overholder kontraktens bestemmelser i alle henseender, og det kan pålægges leverandørerne at fremlægge dokumentation herfor. 3.2 Borgerperspektivet Udgangspunktet for tilsynet er en personlig samtale med borgeren om dennes tilfredshed med hjælpen. Det gælder både kvaliteten af de leverede ydelser og samarbejdet med leverandøren og de hjælpere, der kommer i borgerens hjem. Tilsynet kontrollerer, om der er sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren er bevilget og borgerens aktuelle behov. Tilsynet kan på denne måde sikre, at borgeren får den relevante hjælp. 4. Varetagelse af tilsynet Velfærds- og Sundhedsstaben er koordinator på tilsynsopgaven og udfører det leverandørrelaterede tilsyn i samarbejde med Handicap- og Ældrerådgivningen. Visitatorerne udfører det borgerrelaterede tilsyn. Kontroller i Økonomi udfører den økonomiske del af tilsynet, og leverandørerne har ansvaret for at foretage egenkontrol. 4.1 Systematik Visitatorerne udfører det borgerrelaterede tilsyn ud fra en stikprøve af alle hjemmeplejemodtagere (se bilag 2). Tilsynet indeholder en spørgeskemaundersøgelse, observationer af praktiske forhold og en samlet konklusion (se bilag 1). Tilsynene foretages kontinuerligt over et år. Spørgeskemaet indeholder standard spørgsmål, der kan suppleres med spørgsmål der tager afsæt i afdækkede udviklingsområder fra brugertilfredshedsundersøgelsen de år, undersøgelsen er foretaget. En gang i hver Byrådsperiode fortages en samlet brugertilfredshedsundersøgelsen som supplement til den successive brugertilfredshedsundersøgelse i det brugerrelaterede tilsyn. Der udføres stikprøvekontrol af leverandørernes fakturering sammenholdt med de visiterede ydelser. 4

5 Velfærds- og Sundhedsstaben sikrer, at den enkelte leverandør har udarbejdet en procedure for egenkontrol, herunder opfølgning af leverandørens medarbejderes observationer. En gang om året afleverer leverandøren resultat af egenkontrollen for en given periode udmeldt af Velfærds og Sundhedsstaben. Der afholdes individuelle leverandørmøder efter behov. Statusrapporten sendes til høring hos de enkelte leverandører, Handicap- og Ældrerådgivningen og i Ældrerådet. 5. Tilsynsmetode 5.1 Det borgerrelaterede tilsyn Det borgerrelaterede tilsyn afvikles som en kontinuerlig proces over hele året med en kadence på gennemsnitlig 20 tilsynsbesøg hver måned. Tilsynet planlægges til at finde sted umiddelbart efter borgeren har haft besøg af leverandøren, så besøget er i frisk erindring. De planlagte tilsyn udføres så vidt muligt hos alle de udvalgte borgere. Hvis borger lider af svær demenssygdom eller har brug for tolk eller støtteperson under besøget, planlægges tilsynet, så der er pårørende tilstede, der kan støtte borgeren og evt. kompensere for borgers manglende funktioner. Hvis det ikke er muligt, at der er en pårørende til stede i de nævnte tilfælde, udføres tilsynet ikke hos denne borger, men der besøges en anden udvalgt borger så det månedlige antal tilsyn ikke kommer under 20. Det borgerrelaterede tilsyn udføres som en personlig samtale med borgeren, omhandlende borgerens egne forventninger til samt oplevelse af hjælpen. Samtalen tager udgangspunkt i det udarbejdede spørgeskema (bilag 1), hvor borgeren bedømmer kvaliteten af hjælpen. Der er afsat plads i spørgeskemaet til borgerens evt. uddybende bemærkninger. Den aktive udfyldelsesform giver visitator mulighed for at stille uddybende og forklarende spørgsmål. Svarer borgeren tvetydigt eller usikkert kan det være en fordel at supplere med uddybende spørgsmål. Visitator indtaster, sammen med borgeren, besvarelsen af spørgeskemaet og indskriver borgerens eventuelle uddybende bemærkninger interviewnoter i spørgeskemaet. Samtalen med borgeren skal også belyse, om borgerens aktuelle behov for hjælp er i overensstemmelse med den hjælp, som borgeren er visiteret til. Leverandøren har pligt til at meddele Handicap- og Ældrerådgivningen såfremt borgeren selv tilkendegiver eller det observeres, at borgeren har problemer eller ændringer i behovet for hjælp. Det samme er gældende, hvis borgerens hjælpebehov er blevet mindre. Leverandøren skal oprette faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens behov for hjælp registreres og videregives. 5

6 Visitator vurderer ligeledes kvaliteten af den hjælp, der er udført. Vurderingen tager afsæt i observationsskemaet (bilag 1). Efter tilsynet udfærdiger visitator, på baggrund af de kvalitative data fra de skriftlige bemærkninger, en samlet vurdering af, om leverandørerne leverer ydelserne i overensstemmelse med visiteringen og kommunens kvalitetskrav (bilag 2). 5.2 Det leverandørelaterede tilsyn Leverandører af praktisk hjælp og/eller pleje har dokumentationspligt og skal benytte kommunens elektroniske omsorgssystem. Det fremgår endvidere af kontrakten, at leverandørens personale har pligt til at dokumentere deres handlinger, i forbindelse med udførelsen af hjælpen. Det leverandørrelaterede tilsyn udføres ved at indhente dokumentation fra leverandøren med henblik på, at påse om leverandøren lever op til sine kontraktlige forpligtelser. Dokumentationen kan være procedurebeskrivelser, personalets uddannelsesmæssige baggrund, statistik, referater fra samarbejdsmøder mm. Resultatet af stikprøvekontrollen med faktureringen indgår som en del af dokumentationen. Egenkontrol for leverandører af praktisk hjælp og/eller pleje og madservice. Leverandøren skal beskrive, hvordan leverandøren sikrer: At de leverede indsatser lever op til kommunens mindset og kvalitetsstander. Herunder redegøre for, hvordan leverandører lever op til kvalitetskravene vedr. tilrettelæggelse af indsatsen (se kvalitetsstandarden). At indsatsen svarer til borgerens aktuelle behov. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvordan det sikres, at der sker en registrering og opfølgning, hvis den visiterede hjælp ikke er i overensstemmelse med borgerens behov. At borgeren får den hjælp/mad borgeren har behov for. At de er i løbende dialog med Handicap- og Ældrerådgivningen og melder tilbage, hvis indsatsen ikke svarer til borgerens aktuelle behov. At leverandøren lever op til de gældende dokumentationskrav (se kontrakten). Leverandøren er ansvarlig for, at egenkontrollen fungerer. Myndighedens kontrol Der følges systematisk op på de kontraktlige forpligtelser 1 gang i kvartalet, herunder at leverandørerne lever op til kvalitetskravene. En gang årligt foretager Velfærds- og Sundhedsstaben stikprøver hos de enkelte leverandører med henblik på at vurdere, om der er sammenhæng mellem procedurebeskrivelse og praksis. Vurderingen tager afsæt i leverandørens procedure for egenkontrol samt årlige afrapportering indsendt til Velfærds- og Sundhedsstaben. 6

7 Handicap- og Ældrerådgivning varetager udelukkende det leverandørrelaterede kontrol som et led i det borgerrelaterede tilsyn. Derudover udarbejder Velfærds- og Sundhedsstaben en gang årligt status på indberetninger på magtanvendelser. 6. Afrapportering Velfærds- og Sundhedsstaben udfærdiger èn gang årligt en rapport som forelægges Velfærds- og Sundhedsudvalget til orientering. Rapporten indeholder det samlede resultat af tilsynet for alle leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje, hverdagsrehabilitering og madservice. Derudover indeholder rapporten anbefalinger til udvikling og fokusområder. 7. Opfølgning Opfølgningen tager udgangspunkt i de overordnede principper for tilsyn i Horsens Kommune: kvalitet, kontrol og udvikling. Der foretages opfølgning i form af mindst ét årligt fællesmøde for alle leverandører, hvor rapportens resultater og anbefalinger gennemgås. Mødet følger en fast dagsorden, og der føres referat. Mødet er dialogbaseret og har til formål, dels at understøtte et fælles værdi- og praksisgrundlag for indsatsen i hjemmeplejen og dels at udveksle erfaringer og nye idéer leverandørerne imellem. Der foretages også en opfølgning i forhold til den enkelte leverandør ved behov. Vurderes det, at den leverede hjælp i kvalitet og/eller omfang ikke lever op til de af Horsens kommune fastsatte kvalitetsmål- og standarder, afholdes et møde med den pågældende leverandør. På mødet har leverandøren mulighed for at forholde sig til rapportens konklusion, og komme med bud på, hvordan den leverede hjælp fremover kvalitetssikres. I tilfælde af misligholdelse eller grov tilsidesættelse af de kontraktmæssige forpligtelser, kan leverandøren pålægges inden for 7 dage at udarbejde en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Det fremgår af kontrakten med de private leverandører, at såfremt leverandøren i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser kan kontrakten ophæves. 7

8 7.1 Opfølgningsprocedure I forhold til det enkelte tilsyn er det visitator, der vurderer om der gives bemærkninger. I samarbejde med sektionsleder eller chef i Handicap- og Ældrerådgivning vurderer visitator behov for sanktion og opfølgning. På baggrund af tilsynsresultatet for både det kvalitative og det kvantitative tilsyn udarbejder Velfærds- og Sundhedsstaben en samlet konklusion for hver leverandør, hvor det er muligt: Ingen bemærkninger: Dette betyder, at hjælpen lever op til kontraktens indhold, lovgivning på området, Horsens kommunes værdier og kvalitetsstandarder samt almen faglig standard. Bemærkninger: Dette betyder, at hjælpen på flere måder ikke lever op til kontraktens indhold, lovgivning på området, Horsens kommunes værdier og kvalitetsstandarder samt almen faglig standard. Betydende mangler: Dette betyder, at hjælpen på mange områder ikke lever op til kontraktens indhold, lovgivning på området, Horsens kommunes værdier og kvalitetsstandarder samt almen faglig standard. Kritisable forhold: Dette betyder, at hjælpen er kritisabel og ikke lever op til lovgivning på området, Horsens kommunes værdier og kvalitetsstandarder samt almen faglig standard. 8

9 BILAG 1 SPØRGESKEMA: Dato: Navn på leverandør: Praktisk hjælp: Personlig pleje: Madservice: Spørgsmål: Praktisk Altid Al- Ikke Interviewnoter hjælp altid aldrig drig relevant Får du besked om aflysning af besøg? Får du tilbud om erstatningsbesøg, når leverandøren aflyser? Får du den aftalte hjælp til praktiske gøremål? - fx til rengøring, tøjvask og indkøb? Deltager du selv sammen med hjemmehjælperen i at udføre de praktiske opgaven? Kan du komme i kontakt med leverandøren/hjælperne, når du har behov for det? Kommer hjælperen til den aftalte tid (+/- 30 minutter)? Spørgsmål: Personlig ple- Altid Al- Ikke Interviewnoter je altid aldrig drig relevant Får du den aftalte hjælp til personlig pleje? 9

10 -fx til bad, toiletbesøg, af- og påklædning? Ydes hjælpen som hjælp til selvhjælp, hvor du inddrages i udførelsen af opgaven? Kan du komme i kontakt med leverandøren/hjælperne, når du har behov for det? Kommer hjælperen til den aftalte tid (+/- 30 minutter)? Spørgsmål: Maden Altid Al- Ikke Interviewnoter altid aldrig drig relevant Leveres maden til den aftalte tid (+/- 30 minutter)? Er emballagen intakt, når du modtager maden? Kan du komme i kontakt med leverandøren? Hvad synes du om maden, du får leveret? Spørgsmål: Fleksibilitet i Altid Al- Ikke Interviewnoter hverdagen altid aldrig drig relevant Kan du bytte ydelser, når du ønsker det? -Kan du fx få rengjort dit køleskab i stedet for fx at få støvet af? Inddrages du i planlægningen af de opgaver, der skal udføres hos dig? 10

11 -Er du fx med til at planlægge den rækkefølge som opgaverne skal udføres i? Oplever du, at de medarbejdere, der kommer hos dig, er sat ind, i de opgaver du ønsker udført? Spørgsmål: Rehabilitering Altid Al- Ikke Interviewnoter altid aldrig drig relevant Deltager du i et rehabiliteringsforløb Ja Nej Har du selv deltaget i udarbejdelse af de mål, der er opstillet for dit rehabiliteringsforløb? Har det givet mening for dig at deltage i et rehabiliteringsforløb? Spørgsmål: Altid Al- Ikke Interviewnoter altid aldrig drig relevant Spørgsmål på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen Spørgsmål på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen Spørgsmål på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen Spørgsmål på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen 11

12 OBSERVATIONSSKEMAER Observationsskema (nedenstående skema kan benyttes ved tjek af rengøringens kvalitet) Rengøring Rengøringen er ifølge disponeringsplan udført dato: Borger bekræfter dette: Ja: Nej: Borgeren er visiteret til: Rengøringspakke 1: Rengøringspakke 2: Borgeren har inden for de sidste 4 uger byttet ydelser: Ja: Nej: Tilsynsførendes observationer: Tilfredsstillende Mangelfuld Modtager ikke ydelsen Badeværelse Gulv er rengjort. Toilet og område omkring toilet er rengjort. Håndvask, området ved håndvask herunder fliser ved håndvask er rengjort. Stue: Gulv er rengjort. Vandrette flader er tørret af. Soveværelse: Gulv er rengjort. Vandrette flader tørret af. Køkken: Gulv er rengjort. Køkkenvask er rengjort. Område og fliser ved komfur er rengjort. Område omkring skraldespand er rengjort. Entre: Gulv er rengjort. Skift af sengetøj Borger fortæller/ giver udtryk for: Tilsynsførendes observationer: Konklusion rengøring: 12

13 Maden Tilsynsførendes observationer: Tilfredsstillende Mangelfuld Modtager ikke ydelsen Opbevares maden korrekt? Er madens emballage intakt? Er datomarkeringen på emballagen mere end 7 dage gammel? Borger fortæller/ giver udtryk for: Tilsynsførendes observationer: Konklusion maden: Samlet konklusion Den samlede konklusion for besøget indskrives herunder. Konklusionen kan indeholde bemærkninger vedr. borgerens soignering. Sæt kryds i den relevante kasse og begrund din besvarelse i tekstfeltet. Ingen bemærkninger Bemærkninger Betydende mangler Kritisable forhold 13

14 BILAG 2 STIKPRØVEUDVÆLGELSE OG PROCEDURE Stikprøveudvælgelse De borger der indgår i tilsynet udvælges via en stratificeret udvælgelse, hvor strata udgøres af de enkelte leverandører. En stratificeret udvælgelse vil betyde, at man indenfor hvert strata skal lave en simpel tilfældig udvælges af 10 % af borgerne. Det vil sige en total stikprøve 10 %. Ved at lave en stratificeret udvælgelse sikre man en større repræsentativitet af den samlede population, end ved en almindelig simpel tilfældig udvælgelse. Modtager en borger hjælp fra flere forskellige leverandører, så er det den leverandør som yder hjælp til personlig pleje, som er bestemmende for hvilken leverandør borgeren hører under. Konkret vil udvælgelsen af borgere blive foretaget automatisk hver måned, således at 10 % af borgerne hos en leverandør vil blive udvalgt. Fra 2018 trækkes data på 50 borgere hver 2. måned (ulige måneder). Handicap- og Ældrerådgivningen fortager derefter udvælgelse af, hvem der deltager. Sektionslederen i Handicap- og Ældrerådgivningen vil hver måned få tilsendt en liste med de relevante informationer om de udvalgte borgere til den følgende måneds tilsyn 1. Procedure Proceduren for tilsynet er tredelt. Der er en spørgeskemadel (bilag 1), en observationsskemadel (bilag 1) og en konklusionsdel (bilag 1). Spørgeskemaet er opdelt i 6 blokke: 1. Praktisk hjælp 2. Personlig pleje 3. Maden 4. Fleksibiliteten i hverdagen 5. Rehabilitering 6. Brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) Indenfor hver af de 6 blokke spørges der ind til relevante elementer som er afgørende for tilsynets konklusion. Spørgsmålene kan derfor variere fra blok til blok. Blok 6 er spørgsmål baseret på KL brugertilfredshedsundersøgelsen. Disse spørgsmål vil være forskellige alt efter resultaterne af KL brugertilfredshedsundersøgelsen, og udfærdiges af Velfærds- og Sundhedsstaben. Der er 2 observationsskemaer; ét vedr. rengøringen og ét vedr. maden. Disse skemaer giver visitator mulighed for at foretage en vurdering af den synlige kvalitet af både rengøringen og forhold omkring den leverede mad; er badeværelset fx rengjort tilfredsstil- 1 Relevant information dækker over bl.a. borgerens fulde navn, Cpr. nummer, adresse og pakke tildeling. 14

15 lende og er den leverede mads emballage intakt. Dette kræver dog at tilsynsbesøget lægges lige efter et leverandørbesøg. I forhold til rengøring bør visitator være opmærksom på, om borgeren er visiteret til rengøringspakke 1 eller 2. Afslutningsvis skal visitator udfærdige en kort konklusion på det enkelte tilsynsbesøg. Dette sker ved at visitator udfylder konklusionsskemaet samlet konklusion i bilag 2. Den samlede konklusion består af to dele; én kvantitativ del og én kvalitativ del. Den kvantitative del består af en vurdering af hvorvidt det samlede tilsyn har ingen bemærkninger, Bemærkninger, Betydende mangler eller Kritisable forhold. Dette følger den samlede opfølgningsprocedure for det samlede tilsyn for den enkelte leverandør. Den kvalitative del består af et tekstfelt, hvor visitator kort begrunder det kvantitative valg. Spørgeskemaerne vil foreligge elektronisk og indgå som en del af Kommunens elektroniske omsorgssystem (CSC). Dette vil betyde at spørgeskemaet ligger i et, for visitatorerne kendt system. De praktiske oplysninger, som visitatoren skal bruge i forhold til borgeren, er samme sted som selve spørgeskemaet. En fordel ved at spørgeskemaet ligger i CSC er, at data fra tilsynet kan sendes til Horsens Kommunens datavarehus, og dermed kan der genereres automatiske rapporter som sende ud i faste intervaller. 15

Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb

Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb Godkendt i Byrådet den Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Side 3 2. Formål Side 3 3. Overordnede principper for tilsyn

Læs mere

Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb 2019

Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb 2019 Sagsnr. 27.12.16-A26-4-18 Dato: 30.11.2018 Tilsynspolitik Praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb 2019 1. Baggrund og formål med tilsynspolitikken Horsens Kommune fører et

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Tilsynspolitik for Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Rehabiliteringsforløb

Tilsynspolitik for Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Rehabiliteringsforløb Tilsynspolitik for Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Rehabiliteringsforløb Vedtaget i Byrådet d 26. maj 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Side 3 2. Formål Side 3 3. Overordnede principper

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-1-16 Dato: 26.9.2017 Årsrapport 2017. Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 Indhold 1. Rammerne for tilsynet... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 5 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 9 4. Klager... 13 5. Leveringen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice Tilsynspolitik 2019 For hjemmehjælp og madservice 1 Indledning: Det følger af 151c i lov om Social Service, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hvordan der føres tilsyn med

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsformer og overordnede principper Tilsynsplan... 6

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsformer og overordnede principper Tilsynsplan... 6 Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre samt leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp - 2018 Indholdsfortegnelse Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 19. januar 2018 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 5 2. Samlet konklusion... 6 3. Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 8 4. Resultater

Læs mere

Tilsynspolitik. Hjemmehjælp

Tilsynspolitik. Hjemmehjælp Tilsynspolitik Hjemmehjælp Baggrund Ifølge servicelovens 151c skal kommunerne udarbejde og offentliggøre en politik for tilsyn med pleje og omsorg og praktisk hjælp (hjemmehjælp). Tilsynspolitikken skal

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior Godkendt af Byrådet den 1.6.2016. Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje...

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje... Indhold Forord...2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT...2 Anbefaling...3 2. FORMALIA...3 3. DATAGRUNDLAG...3 3.1 Skriftligt grundlag...3 3.2 Personlig pleje...4 3.3 Praktisk hjælp...5 3.4 Madservice...5 4. TILSYNETS

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd. Godkendt af Byrådet den 25. april 2018

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd. Godkendt af Byrådet den 25. april 2018 Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd Godkendt af Byrådet den 25. april 2018 Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Systematisk dataopsamling

Systematisk dataopsamling Fakta oplysninger for tilsyn: Tidspunkt: Teamleder: Borger nummer: Tilsynet gennemført af: Medarbejder /medarbejdere, der er interviewet uddannelse: Systematisk dataopsamling Mål 1 - Der er sammenhæng

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 Oktober 2018 Resumé Afdelingen Myndighed i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Godkendt i Byrådet den 28. august 2018 SUOC - Team Administration 2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Alle

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Glostrup Kommunes kommunale hjemmepleje Dato for tilsynsbesøg: 26. juni 2017 Start- og

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemmepleje- og sygepleje Farsø Den 13.03.2018 Adresse; Højgårdsvej 10 Farsø Leder: Tina Lundquist

Læs mere

Praktisk hjælp efter Servicelovens 83

Praktisk hjælp efter Servicelovens 83 indkøb, midlertidig brændselshjælp og hverdagens aktiviteter Indledning Denne tekst beskriver Gribskov Kommunes praktiske hjælp til borgere i eget hjem: Rengøring, tøjvask, indkøb, midlertidig brændselshjælp

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn hos private leverandører til Fritvalgsordningen 1. kvartal 2017

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn hos private leverandører til Fritvalgsordningen 1. kvartal 2017 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn hos private leverandører til Fritvalgsordningen 1. kvartal 2017 Indledning Kerteminde Kommune har aflagt tilsynsbesøg hos private leverandører efter Fritvalgsordningen Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 Marts 2018 Resumé Visitationen i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører af

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemme- og sygepleje i Aars Den 13.03.2018 Adresse; Gislumvej 1 9600 Aars Leder: Kirsten Agerbo kak@vesthimmerland.dk

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for Hjemmepleje-og sygepleje i Aalestrup Den 13.03.2018 Adresse; Otto Jørgensens vej 1 9620 Aalestrup

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 I Struer kommune imødekommes den lovmæssige tilsynsforpligtigelse i hjemmet med et integreret tilsyn. Struer kommunes overordnede målsætning

Læs mere

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik Udkast til tilsynspolitik 2019 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012 rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk i Thisted Kommune 2012 1. Indledning Ifølge servicelovens 151 c er kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 15. marts 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kmunal tilsynsrapport for Hjemme og sygepleje i Løgstør Den 14.03.2018 Adresse: Blindebs gade 5 9670 Løgstør Leder: Louise Rosenørn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Gældende fra 2017 side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hyppighed... 4 3. Vurdering og opfølgning... 4 3.1 Tilsyn ved klager/mistanke om omsorgssvigt... 5 4.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: 1 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? VISITATIONSRETNINGSLINJER Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på grund af demens, hjerneskade eller lignende, og som har særlige udfordringer

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere