Økonomisk overblik 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik 2015"

Transkript

1 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014

2 2

3 INDHOLD 1. Hovedresultater Skatter og generelle tilskud Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres Serviceudgifterne Overførselsudgifterne Effektivisering og besparelser Anlægsudgifter og -indtægter Renter og finansielle poster m.v BILAG 1: Budgetloven for staten, kommuner og regioner BILAG 2: Tekniske ændringer til budgetgrundlaget BILAG 3: Fordeling af ramme til effektivisering og besparelser BILAG 4: Investeringsoversigt

4 1. Hovedresultater Budget 2015 med overslagsårene Økonomien i Nyborg Kommune er grundlæggende god vurderet i forhold til serviceniveau, ordinært driftsresultat, anlægsniveau, likviditet kassebeholdning og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en større økonomisk plan samt de strukturændringer der har været gennemført indenfor bl.a. skoleområdet, daginstitutionsområdet, ældreområdet og administrationsområdet. Den gode økonomi har samtidigt givet mulighed for at hæve serviceniveauet og den faglige kvalitet indenfor bl.a. undervisning, børnepasning og ældreplejen. Nyborg Kommune står imidlertid overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifterne og udgifterne til personer på offentlig forsørgelse. Driftsresultatet (excl. effektivisering og besparelser) reduceres således fra et overskud på 133,643 mio. kr. i 2013 til et budgetteret overskud på 6,021 mio. kr. i 2017 og et underskud på 25,601 mio. kr. i Dette nødvendiggør, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 tages politisk stilling til en række effektiviseringer og indsatsområder. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må ikke være negativt. Det tekniske økonomiske overblik 2015 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på følgende beregningstekniske forudsætninger og økonomiske målsætninger: Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Byrådet har besluttet, at frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden. Anlægsudgifter på 63 mio. kr. (heraf frigivelse af deponerede midler 27 mio. kr., kvalitetsfondsmidler 11 mio. kr. og vækstpakke 11 mio. kr.). Likviditet på mindst kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Der er indregnet økonomiske konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015 af 3. juni 2014 samt opdateret grundlag for skatter og generelle tilskud. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 3,656 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til

5 Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter og generelle tilskud Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms Driftsudgifter og renter Teknik- og Miljøudvalg Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Udviklingsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve Effektivisering og besparelser Pris- og lønfremskrivning Ordinært driftsresultat Anlægsudgifter heraf anlægsfond heraf anlægsreserve Anlægsindtægter Drifts- og anlægsresultat Afdrag på lån Lånoptagelse Finansforskydninger m.v Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Årets resultat Likviditet, primo Likviditet, ultimo Anm.: Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 21,156 mio.kr. i 2015 (Nyborgs andel af 3 mia. kr.). KL forventer imidlertid ikke at det særlige finansieringstilskud bliver videreført i 2016 og fremover. Driftsresultat Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat. Servicerammen Servicerammen i økonomiaftalen udgør 234,674 mia. kr. på landsplan i 2015, hvoraf Nyborg Kommunes andel udgør 1.275,384 mio. kr. i Serviceudgifterne i økonomisk overblik incl. tekniske korrektioner udgør 1.282,385 mio. kr. svarende til merudgifter på 7,001 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i Nyborg Kommune skal med andre ord reducerer serviceudgifterne i 2015 for at den samlede økonomiaftale på landsplan bliver overholdt, medmindre andre kommuner reducerer deres andel. 5

6 Såfremt servicerammen i økonomiaftalen ikke bliver overholdt vil det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. ikke komme til udbetaling til kommunerne, dvs. Nyborg Kommune mister ca. 16,507 mio. kr. i indtægter. Effektivisering og besparelser (excl. politisk aftale) Der budgetteres med en ramme til effektiviseringer og besparelser på 38,271 mio. kr. i 2016, 56,021 mio. kr. i 2017 samt 75,601 mio. kr. i 2018 og fremover. Dette er en forudsætning for at kunne realisere målsætning for driftsresultatet samt finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Der er afsat 9,719 mio. kr. i 2015 til investeringer og afledte udgifter i forbindelse gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene. Der er ikke afsat økonomisk råderum til driftsønsker og eventuelle driftsudvidelser i forbindelse med politisk aftale om budget Puljen på 9,719 mio. kr. i 2015 vil derfor blive reduceret med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i den politiske aftale. Tilsvarende vil rammen til effektivisering og besparelser i blive forhøjet med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i overslagsårene. Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,5 mio. kr. Anlægsudgifter og -indtægter Der budgetteres med årlige anlægsudgifter på 63 mio. kr. og anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3. Samlet drifts- og anlægsresultat Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 5,0 mio. kr. i Lånoptagelse og afdrag på eksisterende lån Der er ikke indregnet yderligere lånoptagelse og samtidig afdrages 33,625 mio. kr. i 2015 på den langfristede gæld. Årets resultat (likviditetsændring) Der budgetteres i fremskrivningen med en likviditetstræk på 6,087 mio. kr. i 2015 og et likviditetstræk på 13,446 mio. kr. i hvert af årene Der er indregnet frigivelse af 1/10 af de deponerede midler fra salget af aktier i DONG Energy A/S og salget af Nyborg Elnet A/S. Likviditet ultimo Der budgetteres med en likviditet på 72,339 mio. kr. ultimo 2014 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 78,425 mio. kr. fra årets start. Likviditeten reduceres til 32 mio. kr. i

7 2. Skatter og generelle tilskud Der er i nedenstående tabel foretaget en ajourføring af skønnet for skatter og generelle tilskud i (løbende priser). Tabel 2: SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter: Kommunal indkomstskat (26,4 procent) - skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) Grundskyld (27,83 promille) Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter) Efterreguleringer tidligere år Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning af selskabsskat Deponerede midler til modregning af energiselskaber Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) Vanskeligt stillet kommune Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25) Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Udviklingsbidrag til regionen Tilbagebetaling af købsmoms (udstykninger) INDTÆGTER I ALT Tabellen viser, at der budgetteres med indtægter på samlet 1.969,236 mio. kr. i 2015 svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dækningsafgifterne reduceres med 1 mio. kr. årligt frem til Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 21,156 mio.kr. i 2015 (Nyborgs andel af 3 mia. kr.). KL forventer imidlertid ikke at det særlige finansieringstilskud bliver videreført i 2016 og fremover. Nyborg Kommune har fået afslag på ansøgning til pulje vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner, men fået dispensation til at låne 2,5 mio. kr. til styrkelse af likviditet og 1 mio. kr. til et konkret anlægsprojekt med effektiviseringspotentiale. Lånedispensationer er ikke indregnet i budgetgrundlaget, herunder merudgifter til renter og afdrag ved eventuel optagelse af nye lån. 7

8 Indkomstskatten Der er udarbejdet ajourført indtægtsprognose for udskrivningsgrundlag og skatteprovenu på baggrund af den ny befolkningsprognose Kommunens skatteprovenu beregnes som 26,4% af det korrigerede udskrivningsgrundlag (1% svarer til 46,804 mio. kr. i 2015). Målt i faste priser reduceres skattegrundlaget som følge af nedgangen i antallet af skatteydere indenfor de forskellige aldersgrupper, jf. nedenstående figur. Figur 1: Udviklingen i antal skatteydere Figuren viser, at antallet af skatteydere reduceres fra personer i 2012 til personer i Ordningen med kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft betyder for 2015, at kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: a) Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og b) kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87. En eventuel medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten opgjort af SKAT. 8

9 Selskabsskatter Indtægterne fra selskabsskatter udgør 11,798 mio. kr. for Nyborg i Hertil kommer yderligere indtægter på 10,278 mio. kr. fra landsudligningen af selskabsskatter. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsudligningen Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Landsudligningen udgør 370,392 mio. kr. for Nyborg i Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 58% af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 58% af kommunens strukturelle overskud. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Automatisk udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner Ordningen indebærer, at der automatisk ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Det strukturelle underskud er et udtryk for en kommunes økonomiske situation. Jo større en kommunes strukturelle underskud er, jo mere ugunstig er kommunens økonomiske situation. Det automatiske udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner udgør 56,700 mio. kr. for Nyborg i

10 Overudligning Overudligningsloftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 92% af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 92% af et ekstra skatteprovenu i udligning. Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Der er endvidere mulighed for, at indenrigs- og sundhedsministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg kan beslutte, at en del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres andel af det samlede beskatningsgrundlag. Hovedreglen for fastsættelsen af det samlede statstilskud for kommunerne set under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende: Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien). Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. Statstilskuddet udgør 61,296 mio. kr. for Nyborg i 2015, heraf 16,512 mio. kr. (drift) i betinget balancetilskud som kun udbetales til kommunen hvis økonomiaftalen samlet set er overholdt. 10

11 Særlige tilskud Kommunen får en række særlige tilskud ud over det almindelige statstilskud og landsudligningen. Tabel 3: Særlige tilskud Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Vanskeligt stillet kommune Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25) Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet I alt Tabellen viser, at Nyborg Kommune i særlige tilskud får 40,922 mio. kr. i 2015, 21,008 mio. kr. i 2016, 18,852 mio. kr. i 2017 og 16,451 mio. kr. i Der sker med andre ord en betydelig reduktion i de særlige tilskud fra 2015 til 2018 svarende til en nedgang i indtægtsgrundlaget med 24,471 mio. kr. årligt fra Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 21,156 mio.kr. i 2015 (Nyborgs andel af 3 mia. kr.). KL forventer imidlertid ikke at det særlige finansieringstilskud bliver videreført i 2016 og fremover. Desuden bortfalder det særlige tilskud til omstilling af folkeskolen i Der er indregnet kompensation for nedsættelse af dækningsafgiften med 1 mio. kr. årligt i perioden fra 2014 til 2022 svarende til 75% det første år, 50% i år 2 og år 3 og 25% i år 4. Kompensationen for skattenedsættelser fastsættes for ét år af gangen og det der derfor usikkert om kompensationsordningen bliver videreført i overslagsårene. Der kan i lighed med tidligere år søges om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune fra pulje på 300 mio. kr. i Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil blive lagt vægt på bl.a.: lagt vægt på bl.a. demografiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer, særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Nyborg Kommune har fået afslag på ansøgning til pulje vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner, men fået dispensation til at låne 2,5 mio. kr. til styrkelse af likviditet og 1 mio. kr. til et konkret anlægsprojekt med effektiviseringspotentiale. Lånedispensationer er ikke indregnet i budgetgrundlaget, herunder merudgifter til renter og afdrag ved eventuel optagelse af nye lån. Udviklingsbidrag til regionerne Grundbidrag til regionen på udviklingsområdet udgør 3,947 mio. kr. i

12 Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige Kommunerne har fra 2010 overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Baggrunden for beskæftigelsestilskudsordningen var et ønske om at etablere et finansieringssystem, som på den ene side giver kommunerne et incitament til at få forsikrede ledige i job og på den anden side understøtter den økonomiske bæredygtighed i kommunerne gennem en kompensation, der er relativt tæt forbundet med udviklingen i ledigheden. Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Beskæftigelsestilskuddet for Nyborg Kommune er nedsat fra 87,816 mio. kr. i 2014 til 78,204 mio. kr. i 2015 svarende til en nedgang på 9,612 mio. kr. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret. Det er forudsat, at der i Nyborg Kommune vælges statsgaranti for udskrivningsgrundlaget vedrørende skatter og generelle tilskud i

13 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres Befolkningsudviklingen i Nyborg Kommune har været faldende siden Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for perioden , hvoraf det fremgår at denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år. Tabel 4: Befolkning Ændring pr. 1. januar årige I alt Årlig vækst Andel år 50% 50% 50% 49% 49% 49% 48% Andel 65+ år 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24% Andel 0-16 år 20% 20% 19% 19% 19% 18% 18% Kilde: Befolkningsprognose incl. lokalt boligprogram. Tabellen viser, at befolkningen forventes at falde fra pr. 1. januar 2014 til pr. 1. januar 2018, dvs. en reduktion med 521 personer i perioden. Andelen af årige og 0-16 årige er faldende, mens andelen af 65+ årige er stigende. Tabel 5: Nyborg Kommune Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningen ultimo Ændring i året Tabellen viser, at nedgangen i befolkningen i de senere år både skyldes flere døde end der bliver født samt flere fraflyttere end tilflyttere. Der er i budgetgrundlaget indarbejdet omstillingspuljer til den demografiske udvikling indenfor de enkelte aldersgrupper. 13

14 4. Serviceudgifterne Der er i forhold til det oprindelige budgetgrundlag for 2015 indarbejdet en række tillægsbevillinger og rammekorrektioner vedrørende serviceudgifterne. Tabel 6: Ændring til serviceudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Tilpasning af budget til nuværende beredskab Falck-kontrakten Strukturændring beredskabsområdet (økonomiaftalen) Befordring af elever Pulje til styrkelse af IT på skoleområdet Modtageklasser m.v. til flygtninge- og familiesammenførte børn Demografi folkeskoler Demografi dagtilbud Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Erhvervsuddannelser UUO (DUT) Nyborg Svømme- og Badeland (mindreindtægter) Fælleskommunalt tandreguleringscenter i Odense Demografien sygehuse og sygesikring Demografien tandpleje (udmøntes ikke decentralt) Demografien sundhedsplejen Demografien genoptræning (0,75 normering ekstra) Omstillingspulje finansierer tandpleje og genoptræning Pulje til styrkelse af sundhed og forebyggelse (økonomiaftale) Pulje til samarbejde med almen praksis (økonomiaftale) Statstilskud til kvalitet på ældreområdet (1 mia. kr. puljen) Udgifter til kvalitet på ældreområdet Demografien syge- og hjemmeplejen Døgninstitution Sølyst - lukning af afdeling Fjordhuset Døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) Flere myndighedsopgaver på voksenområdet (konto 6) Konsulentaftale vedrørende Kina samarbejde Lov- og cirkulæreprogram (DUT) IT-fællesudgifter og betalingsaftaler m.v Indfrielse af leasingkontrakt Svanedammen Vederlag til politikere, lønstigning pr. 1/ Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Strategi om borgerinddragelse I alt Tabellen viser, at der vedrørende serviceudgifterne er indarbejdet merudgifter på 5,941 mio. kr. i 2015, 2,927 mio. kr. i 2016, 3,649 mio. kr. i 2017 og 7,269 mio. kr. i Tilpasning af budget til nuværende beredskab Der er årlige merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende budgettet til beredskabet svarende til den nuværende normering og beredskabsstruktur. Falck-kontrakt til beredskabet Der er årlige merudgifter på 0,2 mio. kr. i forbindelse med genforhandling af Falckkontrakten til beredskabet. 14

15 Strukturændring beredskabsområdet (økonomiaftalen) De nuværende 87 kommunale enheder samles i større og mere bæredygtige enheder og arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab fordeles mere hensigtsmæssigt. Inden 1/ skal beredskabet være etableret i op mod 20 tværkommunale beredskabsenheder. Samtidig vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Bloktilskuddet reduceres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. fra Herudover forventes frigjort 100 mio. kr. årligt i kommunerne fra Det forventes, at der kan spares 0,413 mio. kr. i Nyborg fra 2016 svarende til nedlæggelse af en stilling når den ny struktur er gennemført. Befordring af elever Der forventes en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. til befordring af elever i folkeskolen m.v. i forhold til det afsatte budget. Pulje til styrkelse af IT på skoleområdet Der blev i forbindelse med budget 2014 besluttet, at afsætte ekstra 4,941 mio. kr. i 2014, 4,476 mio. kr. i 2015, 5,320 mio. kr. i 2016 og 4,119 mio. kr. i 2017 til indkøb af IT udstyr og ansættelse af 2 medarbejdere til IT-support på skoleområdet. Der er i det tekniske grundlag afsat 4,119 mio. kr. i 2018 til videreførelse af den nuværende ordning, hvor der stilles en pc til rådighed for hver enkelt elev i klasse. Der er ikke afsat budget til en udvidelse af den nuværende ordning for 5. klasser og opefter i Dette afventer evaluering og politisk stillingtagen til finansieringen heraf. Modtageklasser m.v. til flygtninge- og familiesammenførte børn Der afsættes 2,0 mio. kr. til etablering af 2 modtageklasser m.v. til flygtninge- og familiesammenførte børn på grund af en kraftig stigning i antallet af familiesammenførte børn, der er undervisningspligtige. Hovedparten af børnene kommer fra Somalia, enkelte fra Syrien, Island og Grønland. Børn der har et andet modersmål end dansk og som er undervisningspligtig og vurderes til ikke at kunne deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Det kan foregå i modtageklasser eller på særlige hold, der ikke overstiger 7 elever. I modtageklasserne må elevtallet ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere mm. Det skal tilstræbes at elevtallet ikke i løbet af skoleåret overstiger 12 og en modtageklasse må højest omfatte 3 klassetrin. Basisundervisningen ophører, når eleven vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog, og senest efter 2 år. 15

16 I Nyborg Kommune er der pt. oprettet to modtageklasser, en for de mindste skoleelever og en for de ældre. I de seneste år har der været en rolig udvikling på området, så de to klasser har været tilstrækkelig. I skoleåret 12/13 svingede elevtallet mellem 8 og 13 med et gennemsnit på 9,7 og i skoleåret 13/14 mellem 7 og 20 med et gennemsnit på 15. De nye oplysninger om kommende familiesammenførte børn viser, at der i perioden fra nu til januar 2015 forventes ca. 27 børn foruden de ca. 18 børn, der pt. går i modtageklasserne. Det vil betyde, at der som minimum skal oprettes en yderligere modtageklasse til de mindste børn og en yderligere til de ældste. Desuden skal der findes plads til disse to yderligere klasser. Det er ikke sikkert at der er plads på Birkhovedskolen sammen med de nuværende modtageklasser, det undersøges nærmere. Tidspunktet for ankomsten af de familiesammenførte børn er usikkert. Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) Der er indarbejdet 0,218 mio. kr. til etablering af sproggruppe på dagtilbudsområdet, som finansieres ved budgetomflytning fra socialområdet. Erhvervsuddannelser UUO (DUT) Som følge af nyt lov- og cirkulæreprogram får kommunen et engangsbeløb på 0,435 mio. kr., men trækkes omvendt 0,302 mio. kr. i 2015, 0,437 mio. kr. i 2016 og 0,464 mio. kr. fra Nyborg Svømme- og Badeland Nyborg Idræts- og Fritidscenter har haft markant faldende indtægtsgrundlag på grund af især faldende besøgstal i Nyborg Svømme- og Badeland, hvilket bl.a. skyldes ny svømmehal åbnet i Odense (Bolbro), varm sommer med masser af sol, foreninger benyttelse af bassinerne om aftenen, afholdelse af svømme- og vandpolostævner. Der bør i forbindelse med indvielsen af nyt idrætscenter tages stilling til behovet for ændringer af prisstruktur, åbningstider og omkostningstilpasninger til et lavere forventet besøgstal. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til imødegåelse af usikkerhed omkring manglende indtægter i 2015 og fremover svarende til beløb der er afsat i Fælleskommunalt tandreguleringscenter i Odense Nyborg Kommune har besluttet at deltage i det fælleskommunale samarbejde vedrørende etableringen af et tandreguleringscenter i Odense. Følgende 5 kommuner deltager i samarbejdet Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg og Odense. Fælleskommunalt tandreguleringscenter i Odense. På grund af etableringsudgifter m.v. er der tale om merudgifter på 0,614 mio. kr. i 2015, 0,207 mio. kr. i 2016, 0,183 mio. kr. i 2017 og 0,183 mio. kr. i

17 Pulje til styrkelse af sundhed og forebyggelse (økonomiaftale) De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for , indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Der udmøntes 350 mio. kr. fra 2015 til den patientrettede forebyggelse: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser færre forebyggelige indlæggelser færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Nyborg Kommunes andel af puljen udgør 1,9 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis. Der er i forvejen afsat ekstra 3 mio. kr. årligt til sundhedsområdet i Nyborg Kommune fra 2014, hvilket indebærer at der er et samlet beløb på 4,926 mio. kr. til rådighed for en øget indsats. Det skal imidlertid bemærkes, at der i økonomiaftalen kun er forudsat, at Nyborg Kommune bruger ekstra 3,576 mio. kr. på sundhed og forebyggelse. Statstilskud til kvalitet på ældreområdet (1 mia. kr. puljen) Der blev i forbindelse med finansloven for 2014 afsat ekstra 1 mia. kr. til et løft af ældreområdet i kommunerne. Puljen fordeles på baggrund af antallet af ældre over 65 år i forskellige aldersgrupper. Nyborg Kommunes andel udgør 6,957 mio. kr. i 2015, 7,152 mio. kr. i 2016, 7,288 mio. kr. i 2017 og 7,427 mio. kr. i 2018, hvilket er højere end den normale bloktilskudsandel. Formålet med puljen er, at kommunerne får mulighed for bredt at løfte kvaliteten af ældreplejen, så der eksempelvis bliver skabt bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad), bedre forhold for mennesker på plejehjem og en bedre rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Puljen er konstrueret på den måde, at der er på forhånd reserveret et beløb, som hver enkelt kommune skal søge om. Kommunerne har mulighed for at bruge pengene til lige præcis de indsatser, der lokalt bedst bidrager til at levere en bedre ældrepleje. Døgninstitution Sølyst - lukning af afdeling Fjordhuset Der er årlige merudgifter på 0,093 mio. kr. vedrørende døgninstitution Sølyst på grund af lukning af afdeling Fjordhuset. Døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder Der er årlige merudgifter på 4,376 mio. kr. vedrørende døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder. Social- og Familieudvalget har 18. juni 2014 behandlet sag vedrørende etablering af døgndækket tilbud til 4 voksne med psykiske vanskeligheder i Fjordhuset pr. august 2014 under forudsætning af, at der i 2014 afsættes 1,5 mio. kr. til ombygning af Gl. Vindingevej 244 eller der findes anden egnet lokalitet. 17

18 VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Der er en årlig besparelse på 0,304 mio. kr. vedrørende Socialstyrelsens (VISO) overtagelse af ansvaret for tilvejebringelse af de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudviklingen på området. Flere myndighedsopgaver på voksenområdet (konto 6) Der afsættes 0,450 mio. kr. til flere sager og myndighedsopgaver indenfor det specialiserede socialområde på voksenområdet. Konsulentaftale vedrørende Kina samarbejde Der afsættes 0,3 mio. kr. til konsulentaftale vedrørende Kina samarbejde, jf. beslutning i Kinaudvalget 12. august 2014 og økonomiudvalget 18. august Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Der afsættes en central pulje på 0,2 mio. kr. i 2015 og årligt 0,6 mio. kr. fra 2016 til senere udmøntning vedrørende nyt lov- og cirkulæreprogram. IT-fællesudgifter og betalingsaftaler m.v. Som følge af effektiviseringer og omlægning af betalingsaftaler m.v. forventes en årlig besparelse på 2 mio. kr. vedrørende fælles IT-udgifter. Indfrielse af leasingkontrakt Svanedammen Byrådet har i forbindelse med regnskab 2013 besluttet, at anvende 41,368 mio. kr. til indfrielse af leasingkontrakt pr. 1. april 2015 vedrørende Plejecenter Svanedammen. Derved spares fremtidige betalinger på driften svarende til 56,686 mio. kr. (nutidsværdi 51,002 mio. kr.) i perioden frem til Besparelsen udgør 2,975 mio. kr. i 2015, 3,966 mio. kr. i 2016, 3,966 mio. kr. i 2017 og 3,966 mio. kr. i Vederlag til politikere, lønstigning pr. 1/ (DUT) Det faste vederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer hæves til et niveau, der svarer til den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked siden Tilsvarende gælder for det tillægsvederlag, der ydes til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet. Merudgifterne for Nyborg Kommune udgør 0,233 mio. kr. i 2014 og årligt 0,465 mio. kr. fra Der nedsættes en lønkommission, der har til opgave at udarbejde et forslag til, hvordan den samlede vederlæggelse af borgmestre, folketingsmedlemmer samt ministre fremadrettet skal være. Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Som følge af virkningerne af digitalisering m.v. forventes en reduktion af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark svarende til 0,056 mio. kr., 0,147 mio. kr. i 2016, 0,152 mio. kr. i og 0,341 mio. kr. i Strategi om borgerinddragelse Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til opfølgning på strategi vedrørende borgerinddragelse i Nyborg Kommune. Demografi og aktivitetsbaseret ressourcetildeling Der er indarbejdet konsekvenser af ny befolkningsprognose og aktivitetsbaserede ændringer i ressourcetildelingsmodeller. 18

19 5. Overførselsudgifterne Der er i overførelsesudgifterne indarbejdet nyt lavere skøn for overførelsesudgifterne vedrørende økonomiaftalen for En del af overførelsesudgifterne er omfattet af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne skal tilbagebetale et overskud og får dækket et underskud i efterfølgende år, hvis aktivitets- og ledighedsudviklingen bliver anderledes end forudsat i økonomiaftalen. Tabel 7: Ændring til overførelsesudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Reduktion af bloktilskud til overførelsesudgifter (økonomiaftale) Refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet???? I alt Tabellen viser, at overførelsesudgifterne reduceres med 17,753 mio. kr. i 2015, 25,370 mio. kr. i 2016, 22,288 mio. kr. i 2017 og 19,254 mio. kr. i Beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige er nedsat fra 87,816 mio. kr. i 2014 til 78,204 mio. kr. i 2015 svarende til en nedgang på 9,612 mio. kr. Der forventes i de kommende år indført en refusionsomlægning af beskæftigelsesindsatsen som forventes at få betydelige økonomiske konsekvenser for Nyborg Kommune. Refusionsomlægning af beskæftigelsesindsatsen: Ens refusionsprocent på tværs af ydelser med faldene refusionsprocent over tid. Større økonomisk ansvar og incitament hos den enkelte kommune. Generelt incitament til at øge indsatsen afhængig af ydelsens varighed dvs. tilskynde til hurtigst muligt at iværksætte indsatser målrettet den enkelte lediges behov med henblik på at opnå beskæftigelse. Refusionsprocenter i nyt refusionssystem: Første 4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion uger: 30% refusion Over 1 år: 20% refusion (Refusionsprocenten gælder alle ydelser men kun for nytilkendelser af førtidspension og fleksjob). Nyborg Kommune vil alt andet lige blive meget hårdt økonomisk ramt fordi kommunen har relativt mange på overførelsesindkomster og varigheden af personer i forsørgelsestilbud er relativ lang. Refusionsomlægningen forventes gradvist indført over en længere periode, hvor der samtidig foretages ændringer i tilskuds- og udligningssystemet for at reducere det byrdefordelingsmæssige tab for kommunerne. 19

20 6. Effektivisering og besparelser Der budgetteres med en ramme til effektivisering og besparelser på 38,271 mio. kr. i 2016, 56,021 mio. kr. i 2017 samt 75,601 mio. kr. i 2018 og fremover for at realisere de økonomiske målsætninger og udvise rettidig omhu i forhold til en økonomisk ansvarlig politik. Dermed vil der være relativ god tid til, at der i løbet af 2015 vil kunne udarbejdes og drøftes forslag til gennemførelse af konkrete effektivisering og besparelser med virkning fra Tabel 8: Effektivisering og besparelser Budget Andel af Ramme til udmøntning Beløb i kr budget Teknik- og Miljøudvalg ,4% Byggeri og fast ejendom ,4% Natur og Miljø ,4% Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed ,4% Vintertjeneste ,4% Kollektiv trafik ,4% Vej, Park og Natur driftsafdeling ,4% Skole- og Dagtilbudsudvalg ,9% Folkeskoler ,6% SFO ,4% Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse ,7% Vidtgående specialundervisning ,5% Dagpleje og daginstitutioner ,4% Kultur- og Fritidsudvalg ,9% Idræt og folkeoplysning ,4% Kultur ,4% Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver ,4% Musikaktiviteter inkl. Musikskolen ,1% Sundheds- og forebyggelsesudvalg ,6% Tandpleje ,0% Kommunal genoptræning ,6% Sundhedspleje ,0% Forebyggelse og sundhed ,4% Ældreudvalg ,7% Plejecentre ,9% Rehabilitering og demens ,6% Syge- og hjemmepleje ,3% Pleje og omsorg fællesområder ,6% Køkkener ,4% Social- og Familieudvalg ,1% Foranstaltninger for børn og unge ,4% Foranstaltninger for voksne handicappede ,5% Beskæftigelsesudvalg ,9% Integration ,2% Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,3% Erhvervs- og Udviklingsudvalg ,4% Lokale erhvervs- og udviklingstiltag ,4% Turist- og erhvervsservice 878 4,4% Økonomiudvalg ,1% Politisk område ,0% Beredskab ,5% Direktion og administrative afdelinger ,3% Tværgående udgifter og projekter ,7% Lønpuljer m.v ,8% Bruttobesparelse i alt ,4% Mistede indtægter, fratrædelsesomkostninger m.v. -0,2% Nettobesparelse i alt 3,2%

21 Sparerammen er teknisk beregnet ud fra budgettets størrelse for de styringsrelevante konti indenfor servicerammen opdelt på fagudvalg og målsætningsområder. Det foreslås, at de enkelte fagafdelinger udarbejder konkrete forslag til udmøntning af sparerammen indenfor deres respektive fagområder senest 1. februar 2015 med henblik på præsentation af foreløbigt bruttokatalog til effektivisering og besparelser ved byrådsseminaret i februar/marts 2015 (ikke endelig fastlagt). Bruttokataloget færdiggøres herefter med henblik på foreløbige drøftelser i fagudvalgene i marts 2015 (1. runde). Fagafdelingerne har i april 2015 mulighed for at udarbejde alternative forslag og nærmere afklaringer på baggrund af de foreløbige drøftelser i fagudvalgene. Fagudvalgene drøfter herefter sparekataloget endnu en gang i maj 2015 (2. runde) med henblik på indstilling af konkrete forslag til udmøntning af sparerammen indenfor det pågældende udvalgsområde. Fagudvalgenes indstilling og prioritering vil indgå som en del af det samlede budgetmateriale til 1. behandling af budget 2016, som færdiggøres i august 2015 og udsendes i høring i september På dette tidspunkt kendes også resultatet af økonomiaftalen for Analysen af nøgletal 2014 har været drøftet i fagudvalgene og hovedudvalget i foråret 2014 og vil kunne indgå som inspiration i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til effektivisering og besparelser. Desuden vil der formentligt være behov for supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Forslag til besparelser vil også kunne omfatte reduktion af fællespuljer og fælleskonti, herunder puljer afsat med henblik på øget kvalitet og serviceniveau m.v. Den del af sparerammen, hvor der ikke kan peges på konkrete initiativer foreslås udmøntet som en generel rammereduktion (procentreduktion) af budgettet på konti indenfor det pågældende fagudvalgsområde. Der afsættes en pulje på 9,719 mio. kr. i 2015 som der kan søges fra til investeringer og afledte udgifter i forbindelse gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene. Der foretages en tværgående prioritering af puljen ud fra projekter med størst effektiviserings- og besparelsespotentiale. Puljen vil også kunne anvendes til finansiering af supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Desuden afsættes en årlig pulje på 5% af bruttobesparelsen til dækning af mistede indtægter fra forældrebetaling, fratrædelsesomkostninger og feriekort m.v. Der er ikke afsat økonomisk råderum til driftsønsker og eventuelle driftsudvidelser i forbindelse med politisk aftale om budget Puljen på 9,719 mio. kr. i 2015 vil derfor blive reduceret med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i den politiske aftale. Tilsvarende vil rammen til effektivisering og besparelser i blive forhøjet med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i overslagsårene. 21

22 7. Anlægsudgifter og -indtægter ANLÆGSUDGIFTER Der er budgetteret med anlægsudgifter på 63,0 mio. kr. i 2015, 63,0 mio. kr. i 2016, 63,0 mio. kr. i 2017 og 63,0 mio. kr (heraf frigivelse af deponerede midler 27 mio. kr., kvalitetsfondsmidler 11 mio. kr. og vækstpakke 11 mio. kr.). Tabel 9: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Bygningsvedligeholdelse, pulje Landsbyforskønnelse Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning Transport og infrastruktur Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet NFS- Investeringsplan Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Undervisning og kultur Modernisering af folkeskoler Pulje til idrætsanlæg Renovering af tag på Mads Lerches gård Sociale opgaver og beskæftigelse Modernisering af daginstitutioner Fællesudgifter og reserver m.v Overførelse af uforbrugte bevillinger fra Anlægsreserve Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet I alt Byggemodningsaftale NFS En kommune må ikke uden lovhjemmel yde støtte til eller modtage støtte fra de kommunale forsyningsvirksomheder. Organiseringen af forsyningsområdet i et selvstændigt aktieselskab ændrer ikke grundlæggende ved reglerne om adskillelse af økonomien. De enkelte forsyningsområder skal via taksterne finansiere hele deres virksomhed, og en kommune må ikke yde tilskud til nedbringelse af taksterne. Efter lånebekendtgørelsen har en kommune mulighed for at optage lån til køb af jord til jordforsyning og til eventuelle interne forsyningsvirksomheders investeringer. I forbindelse med udskillelsen af forsyningsområderne i et selvstændigt aktieselskab fratages kommunens mulighed for lånoptagelse på forsyningsområderne. Selskabet vil i stedet have mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer ved låneoptagelse og dermed sikre selskabet likviditet. Eventuelle tilgodehavender og gæld mellem det brugerfinansierede område og det skattefinansierede område skal forrentes med markedsrenten. Når en kommune selv forestår udstykning af byggegrunde afholder kommunen (jordforsyningen) forlods alle byggemodningsomkostninger, herunder etableringen af underordnede forsyningsanlæg. Det er således den, der tager initiativet til udstykningens gennemførelse, der skal bære den økonomiske risiko for at udstykkede parceller bliver solgt. 22

23 Nyborg Kommune har 17. januar 2012 indgået aftale med NFS A/S vedrørende udlæg i op til maksimalt 10 år i forbindelse med afholdelse af udgifter til byggemodning på forsyningsområdet. NFS A/S s udlæg vedrørende tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag tilbagebetales over en 10- årig periode, hvor Nyborg Kommune løbende afdrager på restgælden, uanset at grundene ikke er solgt, samt at i tilfælde af salg af grundene, udover afdraget, betales hele beløbet til NFS A/S i det enkelte år. 10-års perioden er således den maksimale periode, at tilgodehavendet udestår. NFS A/S s udlæg i perioden forrentes med den til en hver tid værende kassekreditrente i NFS. Renteudgifterne afholdes af Nyborg Kommune (jordforsyningen) som bærer risikoen for at grundene bliver solgt. Aftalen indebærer, at der til NFS A/S skal afregnes 2,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i Bygningsvedligeholdelse (pulje) Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt til den løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af flere parkeringspladser m.v. i Nyborg, som følge af projekt om Slottet. NFS-investeringsplan Der er afsat 1,178 mio. kr. i 2015 til afledte kommunale merudgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Beløbet afsættes til følgeudgifter i forbindelse med NFS s investeringsplan på Lindevej, Nymarksvej, Fjordvej, Ludvig Hansensvej og dele af Knudshovedvej. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger. Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2016 til facaderenovering af Nyborg Rådhus og renovering af torvet i Nyborg svarende til forudsætninger i fondsansøgning vedrørende projekt om Slottet. Moderniseringer af folkeskoler Der er foretaget store anlægsinvesteringer på skoleområdet i forbindelse med den ny skolestruktur m.v. og fremrykning af renoveringsprojekter. Der er afsat en ramme på 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 til modernisering og vedligeholdelsen af folkeskoler. Midlerne kan også anvendes til udendørs faciliteter ved skolerne. Vedligeholdelse af idrætsanlæg (pulje) Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 3,7 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til vedligeholdelse af idrætsanlæg i hele kommunen. Der er i anvendt en del af puljen til færdiggørelse af projekt vedrørende idrætsanlæg i Nyborg. Renovering af tag på Mads Lerches gård Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2016 til renovering af tag på Mads Lerches gård. 23

24 Modernisering af daginstitutioner Der er foretaget en række større anlægsinvesteringer i forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet. Der er afsat en ramme på årligt 3,0 mio. kr. fra 2015 til modernisering af daginstitutioner. Anlægsfond og anlægsreserve Indtægterne fra forsyningsområdet vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S og salget af aktier i DONG Energy A/S er anvendt til finansiering af det historiske høje anlægsniveau og en lang række forskellige anlægsprojekter. Strukturændringer på skole- og daginstitutionsområdet Overtagelse af gadelys fra NFS Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Energibesparende investeringer på skoler (gæld til NFS) Byggemodningsaftale el-delen (gæld til NFS) Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Udvikling af midtbyen Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kampsportens Hus Byggemodningsaftale NFS Grundkapitalindskud til almene boliger Torvet og facaderenovering i Nyborg Flere parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Cykelsti ved Langå (medfinansiering) Cykelsti Frørup-Ørbæk (medfinansiering) Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Støjvolde (medfinansiering) Renovering af lystbådehavnen Nyt idrætsanlæg i Nyborg Renter og afdrag på nye lån Der er afsat anlægsreserver på 46,322 mio. kr. i 2015, 38,501 mio. kr. i 2016, 40,301 mio. kr. i 2017 og 45,301 mio. kr. i 2018, som endnu ikke er disponeret til øremærkede anlægsprojekter. 24

25 ANLÆGSINDTÆGTER Budget 2015 med overslagsårene Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 8,0 mio. kr., heraf 5,337 mio. kr. vedrørende salg af grunde ved Jagtenborg. Som følge af prisnedsættelse på salg af grunde med 20% er indtægtsbudgettet nedsat tilsvarende. Tabel 10: Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Jagtenborg - udstykning Ravnekærlund, etape 3 - udstykning Kirsebærhaven - udstykning Toftemarken Ellinge - udstykning Mejerivænget - udstykning Erhvervsområde, Romsøvej Indtægter i alt Jagtenborg Der budgetteres med anlægsindtægter på 5,337 mio. kr. i 2015, 5,337 mio. kr. i 2016, 6,707 mio. kr. i 2017 og 6,707 mio. kr. i 2018 vedrørende salg af grunde i udstykningen Jagtenborg. Priserne varierer mellem kr. til kr. pr. grund. Ravnekærlund, etape 3 Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. i 2015 og 2016 vedrørende salg af grunde i udstykningen Ravnekærlund, etape 3. Kirsebærhaven, Ullerslev Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,536 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Kirsbærhaven. Toftemarken, Ellinge Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,216 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Kirsbærhaven. Mejerivænget, Ørbæk Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,272 mio. kr. i 2015 og 2016 vedrørende salg af grunde i udstykningen Mejerivænget. Erhvervsområde Romsøvej Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,541 mio. kr. vedrørende salg af grunde i erhvervsområdet Romsøvej. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg følgende steder: Damsgårdvej i Ullerslev, Industrivej i Ørbæk og Lundevænget 14 i Frørup. 25

26 Gæld i kr. (ultimo) Budget 2015 med overslagsårene Renter og finansielle poster Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster. Tabel 11: Renter og finansielle poster Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Renter Afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S I alt Lånoptagelse og afdrag på gælden Det er forudsat, at der ikke optages nye lån i budgetperioden og at der samtidig sker en nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt. Gælden vil dermed være afviklet i 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Afvikling af gælden frigør midler fra sparede renter og afdrag på lån fra 2021 svarende til bortfald af ekstraordinære indtægter fra deponerede midler Figur 2: Afvikling af langfristet gæld Afdrag på 33,625 mio. kr. årligt Der er i perioden optaget nye lån til fremrykning af anlægsinvesteringer og energibesparende investeringer. Kommunale nøgletal viser, at Nyborg ligger i top 15 over kommuner med lavest gæld pr. indbygger. 26

27 Bilag 1 Budgetloven for staten, kommuner og regioner Loven betyder, at der fastsættes en fast, øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Lofterne vedtages af Folketinget og gælder 4 år frem. De første udgiftslofter bliver fastlagt for perioden i foråret Hovedelementerne i Budgetloven er: 1) Implementering af finanspagten i dansk lovgivning, dvs. krav om de offentlige finanser skal være i balance eller udvise overskud. 2) Forpligtende korrektionsmekanisme, hvis der ikke er udsigt til balance. 3) Nyt styringssystem med udgiftslofter: Tre udgiftslofter skal sætte rammerne for udgifterne i henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne vedtages af Folketinget. Udgiftslofterne skal understøtte, at de finanspolitiske målsætninger føres ud i livet. Lofterne gælder for en løbende 4-årig periode. Budgetter og regnskaber i stat, kommuner og regioner skal hvert år holde sig inden for udgiftslofterne. Nye initiativer finansieres ved omprioriteringer inden for lofterne. Tiltag og sanktioner til sikring af loftsoverholdelse i staten. Tiltag og sanktioner til sikring af loftsoverholdelse i kommuner og regioner. Det Økonomiske Råd skal løbende vurdere finans- og udgiftspolitikken. Det kommunale udgiftsloft omfatter serviceudgifterne, som allerede i dag er omdrejningspunktet for forhandlingerne om kommunernes økonomi. Ca. 70 pct. af de kommunale udgifter er dermed omfattet af udgiftsloftet. Danmark har tilsluttet sig finanspagten og skal således leve op til bestemmelserne heri. Det indebærer en række krav til den fremtidige finans- og udgiftspolitiske styring. De offentlige budgetter skal være i balance eller udvise overskud (balancekravet). Det årlige strukturelle underskud på de offentlige finanser må max. udgøre 0,5 pct. af BNP. Der skal indføres en korrektionsmekanisme, der automatisk aktiveres i tilfælde af betydelige afvigelser fra balancekravet. Korrektionsmekanismen indebærer, at finansministeren hvert år i august måned skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår. Hvis der forventes et væsentligt større strukturelt underskud end 0,5 pct. af BNP, skal der gennemføres foranstaltninger, der reducerer underskuddet. 27

28 Balancekravet og korrektionsmekanismen skal indføres i national lovgivning svarende til en dansk budgetlov. Budgetloven implementerer finanspagtens bestemmelser. Loven er således det centrale instrument til at understøtte overholdelsen af de rammer for den mellemfristede udvikling i de offentlige finanser, som fastlægges med afsæt i den nye europæiske aftale om finanspolitikken. Sanktioner ved overskridelse af de aftalte rammer i budgetterne Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme. Den nuværende sanktionsmodel er suppleret med en bemyndigelse til økonomi- og indenrigsministeren til at gøre en eventuel modregning helt (100 pct.) eller delvis (50 pct.) individuel, hvis kommunernes budgetter overskrider den aftalte ramme. Såfremt en modregning gøres helt eller delvis individuel, orienteres Finansudvalget om den valgte modregningsmodel. Sanktioner ved overskridelse af aftalte rammer i regnskaberne Kommunernes regnskaber er omfattet af sanktionslovgivning, som indebærer, at en eventuel modregning ved overskridelse af de aftalte rammer i regnskaberne vil blive fordelt med 60 pct. i de kommuner, som har overskredet deres budgetter, og 40 pct. kollektivt i samtlige kommuners bloktilskud. Overførelser mellem årene Grundlæggende er principperne i forhold til styringen af kommunerne som før budgetloven. Sanktionerne i forhold til budgetoverholdelse ændrer således ikke ved, at de decentrale kommunale institutioner kan få mulighed for at spare op og overføre eventuelt uforbrugte midler til senere brug. Den enkelte kommune kan således fortsat indrette sin styring af institutionerne på en måde, der understøtter en hensigtsmæssig økonomisk adfærd i den enkelte institution og dermed undgå benzinafbrænding i slutningen af året. Den samlede serviceramme og udgiftsloft skal imidlertid fortsat overholdes i både budgetter og regnskaber, hvilket fortsat kræver tæt styring og opfølgning for at sikre gennemførelsen af kompenserende besparelser, hvis driftsopsparingen samlet set bliver mindre end i foregående regnskabsår. Ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for

29 Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne. Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. Tilskud til skattenedsættelser i 2015 For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr. For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 150 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Provenutabet for den enkelte kommune opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Hvis en af de omfattede kommuner i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. 29

30 Bilag 2 Ændring til serviceudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Tilpasning af budget til nuværende beredskab Falck-kontrakten Strukturændring beredskabsområdet (økonomiaftalen) Befordring af elever Pulje til styrkelse af IT på skoleområdet Modtageklasser m.v. til flygtninge- og familiesammenførte børn Demografi folkeskoler Demografi dagtilbud Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Erhvervsuddannelser UUO (DUT) Nyborg Svømme- og Badeland (mindreindtægter) Fælleskommunalt tandreguleringscenter i Odense Demografien sygehuse og sygesikring Demografien tandpleje (udmøntes ikke decentralt) Demografien sundhedsplejen Demografien genoptræning (0,75 normering ekstra) Omstillingspulje finansierer tandpleje og genoptræning Pulje til styrkelse af sundhed og forebyggelse (økonomiaftale) Pulje til samarbejde med almen praksis (økonomiaftale) Statstilskud til kvalitet på ældreområdet (1 mia. kr. puljen) Udgifter til kvalitet på ældreområdet Demografien syge- og hjemmeplejen Døgninstitution Sølyst - lukning af afdeling Fjordhuset Døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) Flere myndighedsopgaver på voksenområdet (konto 6) Konsulentaftale vedrørende Kina samarbejde Lov- og cirkulæreprogram (DUT) IT-fællesudgifter og betalingsaftaler m.v Indfrielse af leasingkontrakt Svanedammen Vederlag til politikere, lønstigning pr. 1/ Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Strategi om borgerinddragelse I alt Ændring til overførelsesudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Reduktion af bloktilskud til overførelsesudgifter (økonomiaftale) Refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet???? I alt Ændring til anlægsudgifter og -indtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Afledte udgifter til NFS-investeringsplan Anlægsreserve og forhøjelse af anlægsramme Prisnedsættelse på 20% ved salg af grunde I alt Ændring til finansielle poster Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Renter Afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger - Tarco afviklingsselskab I alt

31 Bilag 3 Fordeling af ramme til effektivisering og besparelser Effektivisering og besparelser Budget Andel af Ramme til udmøntning Beløb i kr budget Teknik- og Miljøudvalg ,4% Byggeri og fast ejendom ,4% Natur og Miljø ,4% Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed ,4% Vintertjeneste ,4% Kollektiv trafik ,4% Vej, Park og Natur driftsafdeling ,4% Skole- og Dagtilbudsudvalg ,9% Folkeskoler ,6% SFO ,4% Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse ,7% Vidtgående specialundervisning ,5% Dagpleje og daginstitutioner ,4% Kultur- og Fritidsudvalg ,9% Idræt og folkeoplysning ,4% Kultur ,4% Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver ,4% Musikaktiviteter inkl. Musikskolen ,1% Sundheds- og forebyggelsesudvalg ,6% Tandpleje ,0% Kommunal genoptræning ,6% Sundhedspleje ,0% Forebyggelse og sundhed ,4% Ældreudvalg ,7% Plejecentre ,9% Rehabilitering og demens ,6% Syge- og hjemmepleje ,3% Pleje og omsorg fællesområder ,6% Køkkener ,4% Social- og Familieudvalg ,1% Foranstaltninger for børn og unge ,4% Foranstaltninger for voksne handicappede ,5% Beskæftigelsesudvalg ,9% Integration ,2% Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,3% Erhvervs- og Udviklingsudvalg ,4% Lokale erhvervs- og udviklingstiltag ,4% Turist- og erhvervsservice 878 4,4% Økonomiudvalg ,1% Politisk område ,0% Beredskab ,5% Direktion og administrative afdelinger ,3% Tværgående udgifter og projekter ,7% Lønpuljer m.v ,8% Bruttobesparelse i alt ,4% Mistede indtægter, fratrædelsesomkostninger m.v. -0,2% Nettobesparelse i alt 3,2%

32 Bilag 4 Investeringsoversigt Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Bygningsvedligeholdelse, pulje Landsbyforskønnelse Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning Transport og infrastruktur Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet NFS- Investeringsplan Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Undervisning og kultur Modernisering af folkeskoler Pulje til idrætsanlæg Renovering af tag på Mads Lerches gård Sociale opgaver og beskæftigelse Modernisering af daginstitutioner Fællesudgifter og reserver m.v Overførelse af uforbrugte bevillinger fra Anlægsreserve Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet I alt Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Jagtenborg - udstykning Ravnekærlund, etape 3 - udstykning Kirsebærhaven - udstykning Toftemarken Ellinge - udstykning Mejerivænget - udstykning Erhvervsområde, Romsøvej Indtægter i alt

33 Torvet Nyborg 33

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere