Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2014. Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling."

Transkript

1 1 GENERALFORSAMLING 2014 Middelfart, den 29. april 2014 Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2014 Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling. Landsbyer skal rives ned, lyder flere overskrifter i dag. Der skal vækst og udvikling på landet, svarer landsbyminister Carsten Hansen. Der skal liv i landsbyer og landdistrikter, siger udvalgsformand Hans Chr. Schmidt. Landsbyerne i Danmarks arbejdsemner. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles Landsbysamfundene har en fremtid. Uden lån dør landsbysamfundene. Landsbysamfundene skal have hurtigt bredbåndsnet og mobildækning. Forsamlingshusene på finansloven. Riv ned og byg nyt. Fem fynske iværksættere. Planloven liberaliseres. Landsbyerne i Danmarks forslag. Kollektiv trafik. Årets Landsby Stråtækte huse skal bevares. Studieture med Folketingsudvalg. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles. Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, der skal få borgere til at bo i byer. Kommunalreformen med by- og landzoneloven (planloven) fra 1970 var redskabet, der skulle afvikle landsbyerne og udvikle byerne. Den politiske holdning var, at vel-

2 2 færdssamfundet, der stod for døren, kun kunne skabes i bysamfund, hvor borgerne boede tæt, ikke på landet med en spredt bebyggelse. Derfor blev Danmark i 1970 opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Alle andre erhverv og al anden udvikling skulle være i byzonen. Selv gamle landsbyerhverv som håndværk og småindustri skulle placeres på byernes industrigrunde. Men for mange iværksættere, håndværk og småindustri er det for dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig, f. eks. i et parcelhuskvarter. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar m. v. Og så har kreditgivningen for længst sagt nej. Anderledes økonomisk overkommeligt ville det være, hvis iværksættere, håndværk og småindustri kunne etablere sig på landet, f. eks. i en nedlagt gård, med familien boende i stuehuset og med de tomme landbrugsbygninger som foreløbigt værksted og lager. Men får virksomheden på landet succes, og der bliver behov for udvidelser, siger planloven stop. Det er ikke så sært, at Danmark har en af EUs laveste iværksætterprocent. En sådan bundplacering er til stor skade for erhvervslivet og samfundsøkonomien, koster titusinder af arbejdspladser, og gør det svært for landsbysamfundene at overleve som aktive og levende lokalsamfund. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles. Landsbysamfundene har en fremtid. Mange på landet har med god grund frygtet, at kommunalreformerne i 1970 og i 2007 ville betyde afvikling af vore landsbysamfund. Men meget tyder på, at det kommer til at gå anderledes. Danmark har i mere end 100 år haft et decentralt samfund, hvor der ikke er langt mellem borger og politiker, og hvor de kommunale enheder er overskuelige. Ganske almindelige borgere, der interesserer sig for samfundet, har kunnet deltage i den kommunale debat og udvikling. Men med de to kommunalreformer er den kommunale verden blevet en anden. På fire årtier er vi gået fra at have ca folkevalgte sognerådsmedlemmer til i dag kun at have ca folkevalgte politikere. Og vi er gået fra at have 1388 små kommuner til i dag 98 storkommuner. Med så få politikere og så store kommuner har mange borgere mistet det kommunale engagement, og den kommunale overskuelighed og er gået hjem. Kommunalpolitikerne er blevet ensomme og usynlige. Storkommunen er blevet en administrativ enhed uden folkelig identitet. Men mange borgere i vore landsbyer og landdistrikter vil det anderledes. De ønsker at deltage i debatten om deres landsbysamfunds fremtid og vil have indflydelse på hverdagen. Og netop i landsbysamfundene er dette muligt. Beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd, lokalråd og ildsjæle er aktive og arbejder ihærdigt på at skabe bosætning, nye arbejdspladser, vækst og udvikling i deres landsbysamfund.

3 3 Og mange, ikke mindst børnefamilier, vil gerne bo på landet og leve en blødere velværdstilværelse i rolige og overskuelige omgivelser, med dyr, tryghed, frivillighed, medbestemmelse, et aktivt foreningsliv og et folkeligt fællesskab. Det er i lokalsamfundene, vi lever og bor og har vores identitet. Landsbysamfundene har en fremtid. Uden lån dør landsbysamfundene. Et landsbysamfund, hvor der ikke kan sælges huse og ikke kan købes boliger, sygner hen. Vore landsbyer og landdistrikter er kommet i en sådan situation. Baggrunden er bankers, sparekassers og kreditforeningers tilbageholdenhed med at give lån til bosætning, erhverv, vækst og udvikling i vore landsbyer og landdistrikter. Det er almindelig kendt, at boliger i landsbyer og landdistrikter, der har en værdi på en halv million kroner eller mindre, ikke kan få kreditforeningslån. Det er ligeledes kendt, at ejendomme, der skønnes vanskelig at omsætte inden for et halvt år, ikke kan opnå lån. Ligeledes er det svært at få lån til renovering, forbedringer, kloakering, opvarmning, fibernet osv. Kan landsbysamfund ikke få lån, dør de. Derfor besluttede Landsbyerne i Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening at bede om et møde med ministeren for By- Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen og med Realkreditrådet. Dagen blev fastlagt til den 13. august Med til mødet med Carsten Hansen var Inge og Søren Sørensen, SPAR, Gudme og Alice og Uffe Sørensen, Cafeteria Kroen, Hampen. Fra Landsbyerne i Danmark deltog Steen Kjær Jensen, Folmer Riis, og undertegnede. Mødet med landsbyernes minister Carsten Hansen var meget positivt. Ministeren lyttede til købmanden fra Gudme og til ejeren af Cafeteria Kroen ved Hampen. Begge har sunde forretninger, men kan ikke, på grund af beliggenheden på landet, opnå lån til f. eks. udvidelser og inventar. For at komme landsbyfundene til hjælp, havde ministeren allerede bedt om et møde med Realkreditrådet. På de to landsforeningers efterfølgende møde med Realkreditrådet blev den dårlige lånesituation i vore landsbyer og landdistrikter atter fremført. Realkreditrådet lyttede og ville drøfte lånesituationen på landet med landsbyernes minister, Carsten Hansen. Landsbyerne i Danmark har senere henvendt sig til Folketingets politiske partier med forslag om statsgaranteret lån. Landsbyerne i Danmark foreslår: Kreditforeningslån på 60%, statsgaranteret lån på 20 procent og 20% lån fra banker, sparekasser, private midler m.v. Landsbysamfundene skal have hurtigt bredbåndsnet og mobildækning. Landsbysamfundene, landdistrikterne og øsamfundene, med over en million borgere, skal have hurtigt bredbåndsnet (fibernet) og mobildækning, og må ikke lades i stikken og køres ud på et digitalt sidespor. Hele Danmark må have adgang til højhastighedssamfundet.

4 4 Hurtigt bredbåndsnet og mobildækning på landet kan skabe ny bosætning med hjemmearbejdspladser, nye arbejdspladser i håndværk og småindustri, konsulentfirmaer, højteknologiske virksomheder, moderne turisme m.v. Hurtigt bredbåndsnet og mobildækning er lige så vigtigt for et aktivt og levende samfund som el, vand og kloakering. Med hurtigt bredbåndsnet får vi også adgang til telemedicin og til patientkufferten, så ture til sygehuset og indlæggelser kan erstattes af eget hjem. Også fjernundervisning er muligt med hurtigt bredbåndsnet, så undervisning og uddannelse fra uddannelsesinstitutionerne og fra den store verden kan komme til landsbyen. Regering, regioner og kommuner må stå sammen for hurtigst muligt at få hurtigt bredbåndsnet og mobildækning i vore landsbyer og landdistrikter. På dette vigtig område samarbejder Landsbyerne i Danmark med Dansk Energi og chefkonsulent Thomas Woldiderich. Regeringen har udpeget Bornholm som forsøgskommune. Landsbyerne i Danmark ser gerne, at Langeland også bliver forsøgskommune. Derfor har der været afholdt møde med Langelands borgmester Bjarne Nielsen, Thomas Woldiderich fra Dansk Energi, Folmer Riis og undertegnede fra Landsbyerne i Danmark. Forsamlingshusene på finansloven. Intet andet land har som Danmark sine mange forsamlingshuse, bygget og drevet af lokalbefolkningen. I mere end 125 år har forsamlingshusene været landsbysamfundenes dagligstue. De gamle huse har dannet en naturlig ramme om utallige aktiviteter og et værdifuldt folkeligt fællesskab. Forsamlingshusenes stolte historie er formet af ildsjæle, der lod sig inspirere af tiden, og som satte sig uudslettelige spor i lokalsamfundene og i samfundsudviklingen. Forsamlingshusene har været en altafgørende inspirationskilde for den folkelige kultur og for demokratiets udvikling. En rolle som forsamlingshusene også har i Men desværre kniber det for flere og flere forsamlingshusbestyrelser at skaffe midler til større renoveringer, så som nyt tag, nye vinduer, nyt køkken, bedre sanitære forhold osv. Resultatet er, at 50 af vore ca forsamlingshuse i løbet af de sidste 10 år har måttet dreje nøglen. Kommunerne er forsamlingshusene venlig stemt, men de kommunale tilskud rækker ikke langt. Ligeledes støtter LAG-bestyrelserne i mange kommuner med mindre beløb, f. eks. en opvaskemaskine eller et nyt komfur. Men til de store og afgørende investeringer er der ingen hjælp at få. På Vestfyn, har Steen Kjær Jensen taget initiativ til et nyt og spændende samarbejde mellem forsamlingshuse og sognegårde. Forsamlingshuse og sognegårde er lokalsamfundets fælles mødested, og en tættere kontakt kan styrke økonomien og det lokale sammenhold. Landsbyerne i Danmark og Danmarks Forsamlingshuse foreslår, at forsamlingshusene kommer på finansloven og optages på den kulturelle kanon.

5 5 Kulturministeriet har økonomisk støttet udarbejdelsen af en Forsamlingshusredegørelse forfattet af stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv og professor Johannes Nørgaard Frandsen, SDU. Under udarbejdelse af redegørelsen har der været afholdt to møder mellem de to forfattere, formanden for Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Anders Sørensen, formanden for Fyns Forsamlingshusforening Hans Erik Hansen, kasserer i LID, Folmer Riis og undertegnede fra Landsbyerne i Danmark. Redegørelsen er færdig i sommeren Riv ned og byg nyt. Danmark har i dag på landet mere end tomme landbrugsbygninger og over boligruiner, hvoraf ca. halvdelen er forladt som bolig. Mange landsbyer og landdistrikter trues af forfald. Derfor må der gøres noget. Folketinget har da også afsat en nedrivningspulje på 400 millioner kroner plus 75 millioner kroner fra byfornyelsespuljen. Alle kommuner kan søge. Det er kommunerne, der administrerer ordningen og står for nedrivningen. Det skønnes, at det vil koste knap 8 milliarder kroner, hvis alle tomme landbrugsbygninger og boligruiner skal rives ned og køres på en kontrolleret lodseplads. Set i det lys, når vi ikke langt med de afsatte 400 millioner kroner. Men kommunerne har en mulighed for både at fjerne flere ruiner og skabe ny aktivitet. Første mulighed er, at nedrivningsmaterialerne genbruges og ikke køres på kontrolleret lodseplads. Derfor burde det være nedbrydningsfirmaer, der havde opgaven med at fjerne tomme bygninger og ruiner. Nedrivningsprisen pr. bygning/ruin kunne hermed halveres. Anden mulighed er at give en byggetilladelse på den tomme grund. Hermed kan der opføres en ny bolig, en ferielejlighed eller en mindre håndværksvirksomhed. Tredje mulighed er politisk at støtte håndværk og småindustri i at etablere sig i tomme bygninger på landet. Af de over 100 tusinde tomme landbrugsbygninger er måske halvdelen i så god stand, at de kan blive gode begynderrammer for iværksættere, håndværk og småindustri. Vi skal rive ned og bygge nyt. Fem fynske iværksættere. Efter en positiv afslutning på den nordfynske anlægsgartner Brian Kristensens landkendte sag, besluttede Landsbyerne i Danmark at sætte fokus på fem andre fynske iværksættersager. Brian Kristensen fik som bekendt, efter tre kommunale afslag, med sin fjerde ansøgning tilladelse til at opføre en mindre hal i landzone. Tilladelsen blev ikke anket til Natur- og Miljøankenævnet. De fem landzonesager er: Folmers Transport (Jan Skovlund Hansen), Nyborg kommune, Hjulby Automatdrejning (Jacob Petersen), Nyborg kommune, Vester Skerninge Bilerne (Ejner Larsen), Svendborg kommune, Lokalsmeden (Morten Ger-

6 6 vig), Faaborg-Midtfyn kommune og Karsten Lykkegaard, Faaborg-Midtfyn kommune. Efter et møde på Christiansborg med formanden for Udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Christian Schmidt, blev der aftalt en besigtigelse på Fyn den 15. oktober Fra Folketinget deltog Hans Chr. Schmidt, Erling Bonnesen og Lars Christian Lilleholt. De tre kommuner var repræsenteret ved politikere og embedsmænd. Virksomhederne Folmers Transport og Vester Skerninge Bilerne mangler plads og ønsker at flytte til to tomme gårde i landzone, som de har købt. Hjulby Automatdrejning ønsker en virksomhedsudvidelse. Karsten Lykkegaard ønsker, i samme størrelsesforhold, at erstatte gamle bygninger med nye. Smedemester Morten Gervig ønsker at anvende en hobbyhal på sin grund til smedeværksted. Der var under besigtigelsen bred enighed om det fornuftige i ansøgningerne og i, at der skulle arbejdes politisk videre med de fem fynske iværksættersager. Den 7. oktober 2013 var Hans Chr. Schmidt igen på Fyn. Jan Skovlund Hansen, Folmers Transport, Ejner Larsen, Vester Skerninge Bilerne og smedemester Morten Gervig blev besøgt. Hjulby Automatdrejning og Karsten Lykkegaard havde fået deres tilladelser. Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg og borgmester Lars Erik Hornemann, Svendborg deltog. Begge borgmestrer var positive og ville arbejde for, at de to virksomheder fik tilladelse til at flytte til landzone, hvor de kunne få den fornødne plads. Landsbyerne i Danmark arbejder på, at smedemester Morten Gervig, Gultved af Faaborg-Midsfyn kommune får tilladelse til at bruge sin opførte til smedeværksted. Morten Gervig skrev for år tilbage under på kun at bruge sin hal til hobby brug. Morten Gervig må i dag leje en hal på en industrigrund i Kværndrup. Planloven liberaliseres. Udvalget for Landdistrikter og Øer afholdt den 7. november 2012 på Christiansborg en høring om planloven, landsbyer og landdistrikter. Som formand for Landsbyerne i Danmark var undertegnede inviteret til at holde et indlæg om de fynske iværksættere. Indlægget blev i en skrivelse af 16. januar 2013 sendt til miljøminister Ida Auken Den 11. februar 2013 svarer miljøministeren skriftligt (svar på spørgsmål nr. 44). Ministeren skriver blandt andet: Jeg er enig i, at gode vilkår for virksomheder i landzone er vigtigt. Men jeg er ikke enig i, at planloven er en hindring for vækst og udvikling. Med god planlægning er det muligt at skabe råderum for vækst og udvikling i både byerne, landsbyerne og i landdistrikterne, uden at vi ødelægger de natur- og landskabsværdier, som gør det attraktivt at bo på landet, både nu og i fremtiden. I svaret gør miljøministeren samtidig opmærksom på, at hun den 7. februar 2013 har fremsat et lovforslag til ændring af planloven. I notat om lovforslag til ændring af planloven står blandt andet: Lovforslaget indfører en landdistriktsbestemmelse, der giver nye muligheder og omfatter alle vanskeligt stillede landdistrikter i alle kommuner.

7 7 Bestemmelsen giver i de vanskeligt stillede landdistrikter bedre muligheder for etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte bygninger og muliggør også udvidelser af erhverv etableret i overflødiggjorte bygninger. Landsbyerne i Danmarks forslag. For at drøfte lovforslaget med landsbyernes minister, mødtes Landsbyerne i Danmark, den 22. februar 2013 i ministeriet med landsbyminister Carsten Hansen. Fra Landsbyerne i Danmark deltog Folmer Riis, Steen Kjær Jensen, William Jensen og Carsten Abild. Landsbyerne i Danmark forslag var, at kommunerne, i stedet for at udpege de vanskeligt stillede landdistrikter udpegede de miljøfølsomme områder i kommunen. Uden for de miljøfølsomme områder i landzonen, kunne lempelser af planloven så være gældende. Landsbyminister Carsten Hansen var forstående over for forslaget, og ville bringe det videre til miljøminister Ida Auken. Desværre medførte anden og tredje behandlingen af lovforslaget i Folketinget ingen ændringer. Det er nu op til kommunerne at udpege vanskeligt stillede landdistrikter. Landsbyerne i Danmarks forslag, hvor det var de miljøfølsomme områder i kommunen, der blev udpeget, ville have været lettere for kommunen at administrere og bedre for miljø, natur og landsbysamfund. Kollektiv trafik er vigtig for landsbyerne. Med kommunalreformen i 2007 blev statens tilskud til den kollektive bustrafik delt i to puljer. Regionerne fik ca. 800 millioner kroner til den regionale buskørsel, og kommunerne ca. 800 millioner kroner i ekstra bloktilskud til den kommunale buskørsel. Med to driftsherre (kommuner og regioner) frygter Landsbyerne i Danmark for den kollektive trafik på landet. Og meget tyder da også på, at den bliver dårligere og dårligere. Uden kollektiv trafik kan borgere på landet uden bil, f. eks. pendlere og ældre medborgere, ikke blive boende eller bosætte sig i et landsbysamfund. Det samme gælder for familier med uddannelsessøgende unge, hvilket også vil ramme vore mindre landgymnasier. Ligeledes vil virksomheder og arbejdspladser på landet blive ramt. Landsbyerne i Danmark ønsker en revision af lovgivningen. Foreningens næstformand Steen Kjær Jensen arbejder ihærdigt, sammen med Assens kommune og landdistriktsrådet i Assens Kommune, på at bevare de mindre togstationer. På strækningen mellem Middelfart og Odense drejer det sig om fire stationer. På strækningen mellem Odense og Svendborg står fem stationer i fare for at blive lukket. Nedlægges de mindre togstationer vil det ramme landområderne hårdt.

8 8 Vestervig Årets Landsby Årets Landsby 2013 blev Vestervig i Thy,Thisted Kommune. Konkurrencen om at blive Årets Landsby har været afholdt 19 gange. Landsbyerne i Danmark siger en stor tak til de 20 deltagende landsbyer i 2013 for deres store indsats i konkurrencen om titlen Årets Landsby De 20 indsendte ansøgninger er enestående kildemateriale, som vi har fået lov til at overdrage Syddansk Universitet til gavn for den videre landsbyforskning. Årets Landsby har været: Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads og Vestervig. Temaet for 2013 var: Landsbysamfund i udvikling gennem mere bosætning, flere arbejdspladser, bedre kommunikation. De 20 deltagende landsbysamfund i 2013 er: Herringløse, Torup, Nørhalne, Lohals, Høve, Krogsbølle, Sig, Gl. Ry, Gjerrind, Ugelbølle, Egebjerg, Kirke-Værløse, Borbjerg-Hvam, Vestervig, Besser, Brylle, Hylke, Overlade, Tandslet, Trømmelstrup. Dommerkomiteen består af fhv. indenrigsminister Britta Schall Holberg, Hagenskov - fhv. borgmester Lindor Nielsen, Roskilde - viceborgmester Peter Christensen, Tønder - bestyrelsesmedlem i LID Ole Lindholdt, Ribe - foreningsmedlem fhv. gårdejer Andreas Andreasen, Vester Vedsted. I dommerkomiteens begrundelse for at vælge Vestervig som Årets Landsby 2013 siger komiteens formand Britta Schall Holberg blandt andet: Fælles for de 20 deltagende landsbysamfund er det folkelige engagement, ildsjæle, fællesskab, frivillighed og medbestemmelse. Vestervig er det gode eksempel på ovenstående. For få år siden var Vestervig præget af forfald og tristhed. I dag sprudler Vestervig af nye projekter og optimisme. Nye borgere flytter til, nye arbejdspladser opstår og i sommeren 2013 blev der etableret fibernet i byen. En handlekraftig og tålmodig Håndværker- og Borgerforening står bag. Opskriften på succes er uddelegering til begejstrede frivillige, der har skabt initiativ, iderigdom og fællesskab. Søndag, den 27. oktober 2013 festede Vestervig. Hele byen flagede. En pigegarde gik gennem byen. Flere hundrede borgere var samlet i hallen. Formanden for dommerkomiteen Britta Schall Holberg holdt begrundelsestalen. Vestervig fik overrakt flisen med ordene: Vestervig, Årets Landsby Thisteds borgmester talte og lykønskede. Formanden for Håndværker- og Borgerforeningen Keld Jensen talte og takkede. Landsbyernes minister kunne desværre ikke komme, men et lykønskningsbrev blev læst op. Flere taler, underholdning, kaffe og kager. Stråtækte bygninger skal bevares. Landsbyerne i Danmark var den 30. januar 1996 med til at stifte Foreningen Stråtag. Formålet var at bevare de mange smukke, stråtækte bygninger, der var i stærkt forfald. Foreningen Stråtag har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at bevare landsbyernes og landdistrikternes stråtækte huse. Også på det faglige og praktiske

9 9 område har foreningen gjort en betydningsfuld indsats. Derfor har vi i dag tømrere, tækkemænd med flere, der kan det gamle håndværk, at tække huse. Fra slutningen af 1990erne og frem til omkring 2007 har antallet af stråtækte bygninger ligget nogenlunde stabilt på omkring , men nu er tilbagegangen inde i noget nær frit fald. Derfor mødtes den 8. august 2012 på Blommenslyst Kro følgende foreninger og fagfolk: Foreningen Stråtag, Landsbyerne i Danmark, Landsforeningen for Bygnings- & Landskabskultur, Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Tækkemandslaug/Dansk Byggeri, Jysk Tækkemandslaug og Østfyns Museer. Efter et godt og konstruktivt møde sendte formanden for Foreningen Stråtag, Torben Lindegaard en henvendelse til Carsten Hansen. Ministeren har videresendt henvendelsen til kulturministeren. Der er endnu ikke aftalt et møde. Landsbyerne i Danmark håber på snarligt møde med kulturministeren. På studietur med Folketingsudvalg Landsbyerne i Danmark har, som det fremgår af ovenstående, i det forløbne år haft et meget positivt samarbejde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og med udvalgets formand Hans Christian Schmidt. Det gode samarbejde har medført, at Landsbyerne i Danmark er blevet inviteret med udvalget på studieture i landets fem regioner. Folmer Riis har været med udvalget på Bornholm. Sten Kjær Jensen i Region Sjælland med øer og i Limfjordsområdet, William Jensen på Sydfyn og det sydfynske øhav og Carsten Abild i Region Syddanmark. Til efteråret kommer der studieture til Region Midtjylland og til Region Nordjylland. Studieturene har været godt tilrettelagt og har udvirket, at politikere og landsbysamfund, bedre kan trække på samme hammel i den fælles indsats for vækst og udvikling i vore landsbyer, landdistrikter og øsamfund. Generalforsamling og fire bestyrelsesmøder. Landsbyerne i Danmark har siden sidste generalforsamling, den 19. april 2013, afholdt fire bestyrelsesmøder: Den 10. juni 2013 den 7. august 2013 den 3. december 2013 den 5. marts Bestyrelsesmøderne blev afholdt hos Steen Kjær Jensen, tak til Steen for husly. Generalforsamlingen, den 19. april 2013 blev sædvanen tro afholdt på Karoline Cafeteria, Brovejen 386, Middelfart. Formand Carsten Abild og bestyrelsesmedlemmer Palle Frederiksen, William Jensen og Hans Christensen var på valg (formanden vælges i ulige år). Til dette års generalforsamling, den 29. april 2014 er Steen Kjær Jensen, Sonja Nim og Folmer Riis på valg. Landsbyerne i Danmarks æresmedlem Niels Henrik Carlsen er landsforeningens repræsentant i Danmarks Samfundet.

10 1 Landsbyerne i Danmarks bestyrelsesmedlemmer har haft et travlt år. Ud over de fire bestyrelsesmøder har vi været til flere konferencer og landsbymøder. Folmer Riis har været til IT konference i Århus som foredragsholder og til årsmøde i Frie Bønder. Steen Kjær Jensen har været i Løgumkloster til konference for menighedsråd. Steen har her præsenteret en samarbejdsmodel mellem sognegårde og forsamlingshuse. Folmer Riis, Steen Kjær Jensen og William Jensen har flere gange deltaget til borgermøder med landsbyindlæg og foredrag. En ægte ildsjæl er gået bort. Landsbyerne i Danmarks mangeårige næstformand og tidligere formand Hans Christensen, Højen afgik i november 2013, efter længere tids sygdom, ved døden. Landsbyerne i Danmark og landsbybevægelsen mistede hermed en ægte ildsjæl, der brændte for Danmarks landsbysamfund. Hans Christensens store landsbyindsats begyndte i 1981, hvor Hans tog initiativ til at oprette Højen beboerforening. I flere år var han foreningens formand. Hans forstod hurtigt, at kampen for at bevare Højen som et levende landsbysamfund også var kampen for Danmarks mange andre landsbysamfund. Hans meldte sig derfor under fanerne i Landsbyerne i Danmark. Hurtigt blev Hans et aktivt bestyrelsesmedlem. Aften efter aften holdt han foredrag i Danmarks mange forsamlingshuse, hvor han gav mange praktiske og gode råd i kampen for at bevare, landsbyskolen, børnehaven, nærbutikker, hjælpe iværksættere, håndværkere og andre erhvervsdrivende. Hans deltog i mange møder og konferencer landet over og var med til adskillige møder på Christiansborg med ministre og andre politikere. I 19 år var Hans med i dommerkomiteen, der udpegede Årets Landsby. Som formand og mangeårig næstformand opfattede Hans det som sin livsopgave at kæmpe for Danmarks mange landsbysamfund og for landsbykulturen. En ægte ildsjæl er gået bort. Travlhed i hverdagen. Landsbyerne i Danmark har i 20 år kæmpet for skiltet automatisk hastighedskontrol (stærekasser). Vi har på vegne af landsbyer med store fartproblemer flere gange henvendt os til minister og Folketing for at få opsat stærekasser. Men det er desværre endnu ikke lykkedes at få en stærekasse sat op i en landsby. Landsbyerne i Danmark er modstander af de anonyme fotovogne. Flere kommuner har planer om af lukke de små valgsteder, hvilket først og fremmest vil ramme landbefolkningen og forsamlingshusene. Odense kommune har desværre besluttet at lukke valgstedet i Allesø Forsamlingshus, Ravnebjerg Forsamlingshus, Brændekilde Forsamlingshus og Davinde Forsamlingshus. Landsbyerne i Danmark har protesteret i den fynske presse.

11 1 Banker og sparekasser har landet over planer om at lukke filialer i flere landsbysamfund. I Middelfart Kommune planlægges nedlæggelse af fem lokale banker/sparekasser. Landsbyerne i Danmark støtter lokalbefolkningen i deres kamp for at beholde den lokale bank/sparekasse. Flere og flere landsbysamfund får en landsbypedel. Det sker gennem et samarbejde med kommunen. Det er en god og fornuftig ordninger, hvor landsbypedellen er med til at passe f. eks. landsbyens grønne områder, gadekær, forsamlingshus, legeplads osv. Landsbypedellen, de lokale råd og foreninger, ildsjælene og landsbybeboernes store indsatsmed kan udvirke, at landsbysamfundene overtager flere og flere offentlige opgaver. En udvikling Landsbyerne i Danmark støtter. Tak til bestyrelsen, dommerkomiteen, medlemmerne og pressen. Det har igen været et travlt år. En stor tak til bestyrelsen for dens store arbejde og interesse for landsbyarbejdet. Også en stor tak til trofaste deltagere ved bestyrelsesmøderne Hans Erik Hansen, N. H. Carlsen og Andreas Andreasen. En stor tak til dommerkomiteen, der igen har ydet en stor indsats med at gennemlæse de 20 ansøgere til Årets Landsby Også en stor tak til medlemmerne for mange henvendelser og for det gode samarbejde. Uden interesserede og aktive medlemmer, ildsjæle, beboerforeninger, borgerforeninger, lokalråd, landsbyråd, forsamlingshusbestyrelser med flere eksisterede landsbysamfundene ikke. Landsbyerne i Danmark bliver meget ofte kontaktet af pressen, og vi henvender os også flittigt til medierne, når der har været aktuelle landsbyemner. En stor tak til pressen for det gode samarbejde. Foreningens hjemmeside (www.landsbyerne-i-danmark.dk) besøges flittigt, og jeg vil gerne sige en stor tak til Torben Jørgensen for hans store arbejde med at holde hjemmesiden spændende og aktuel. p b v Carsten Abild formand NB: Støt Landsforeningens arbejde bliv medlem (enkeltpersoner kr foreninger kr. 300). giro (husk navn og adr. og gerne adr.) eller ved bankoverførsel reg. nr (Danske Bank), konto nr (husk navn og adr. og gerne adr.) eller ved henvendelse til eller Meddel adr. så vil vi løbende orientere om foreningens arbejde.

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 17, marts 2012

NYHEDSBREV NR. 17, marts 2012 NYHEDSBREV NR. 17, marts 2012 Mere liv på landet Generalforsamling i LAG Esbjerg Kommune Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i den Lokale AktionsGruppe i Esbjerg Kommune (LAG Esbjerg Kommune)

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere