Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2014. Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling."

Transkript

1 1 GENERALFORSAMLING 2014 Middelfart, den 29. april 2014 Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2014 Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling. Landsbyer skal rives ned, lyder flere overskrifter i dag. Der skal vækst og udvikling på landet, svarer landsbyminister Carsten Hansen. Der skal liv i landsbyer og landdistrikter, siger udvalgsformand Hans Chr. Schmidt. Landsbyerne i Danmarks arbejdsemner. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles Landsbysamfundene har en fremtid. Uden lån dør landsbysamfundene. Landsbysamfundene skal have hurtigt bredbåndsnet og mobildækning. Forsamlingshusene på finansloven. Riv ned og byg nyt. Fem fynske iværksættere. Planloven liberaliseres. Landsbyerne i Danmarks forslag. Kollektiv trafik. Årets Landsby Stråtækte huse skal bevares. Studieture med Folketingsudvalg. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles. Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, der skal få borgere til at bo i byer. Kommunalreformen med by- og landzoneloven (planloven) fra 1970 var redskabet, der skulle afvikle landsbyerne og udvikle byerne. Den politiske holdning var, at vel-

2 2 færdssamfundet, der stod for døren, kun kunne skabes i bysamfund, hvor borgerne boede tæt, ikke på landet med en spredt bebyggelse. Derfor blev Danmark i 1970 opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Alle andre erhverv og al anden udvikling skulle være i byzonen. Selv gamle landsbyerhverv som håndværk og småindustri skulle placeres på byernes industrigrunde. Men for mange iværksættere, håndværk og småindustri er det for dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig, f. eks. i et parcelhuskvarter. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar m. v. Og så har kreditgivningen for længst sagt nej. Anderledes økonomisk overkommeligt ville det være, hvis iværksættere, håndværk og småindustri kunne etablere sig på landet, f. eks. i en nedlagt gård, med familien boende i stuehuset og med de tomme landbrugsbygninger som foreløbigt værksted og lager. Men får virksomheden på landet succes, og der bliver behov for udvidelser, siger planloven stop. Det er ikke så sært, at Danmark har en af EUs laveste iværksætterprocent. En sådan bundplacering er til stor skade for erhvervslivet og samfundsøkonomien, koster titusinder af arbejdspladser, og gør det svært for landsbysamfundene at overleve som aktive og levende lokalsamfund. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles. Landsbysamfundene har en fremtid. Mange på landet har med god grund frygtet, at kommunalreformerne i 1970 og i 2007 ville betyde afvikling af vore landsbysamfund. Men meget tyder på, at det kommer til at gå anderledes. Danmark har i mere end 100 år haft et decentralt samfund, hvor der ikke er langt mellem borger og politiker, og hvor de kommunale enheder er overskuelige. Ganske almindelige borgere, der interesserer sig for samfundet, har kunnet deltage i den kommunale debat og udvikling. Men med de to kommunalreformer er den kommunale verden blevet en anden. På fire årtier er vi gået fra at have ca folkevalgte sognerådsmedlemmer til i dag kun at have ca folkevalgte politikere. Og vi er gået fra at have 1388 små kommuner til i dag 98 storkommuner. Med så få politikere og så store kommuner har mange borgere mistet det kommunale engagement, og den kommunale overskuelighed og er gået hjem. Kommunalpolitikerne er blevet ensomme og usynlige. Storkommunen er blevet en administrativ enhed uden folkelig identitet. Men mange borgere i vore landsbyer og landdistrikter vil det anderledes. De ønsker at deltage i debatten om deres landsbysamfunds fremtid og vil have indflydelse på hverdagen. Og netop i landsbysamfundene er dette muligt. Beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd, lokalråd og ildsjæle er aktive og arbejder ihærdigt på at skabe bosætning, nye arbejdspladser, vækst og udvikling i deres landsbysamfund.

3 3 Og mange, ikke mindst børnefamilier, vil gerne bo på landet og leve en blødere velværdstilværelse i rolige og overskuelige omgivelser, med dyr, tryghed, frivillighed, medbestemmelse, et aktivt foreningsliv og et folkeligt fællesskab. Det er i lokalsamfundene, vi lever og bor og har vores identitet. Landsbysamfundene har en fremtid. Uden lån dør landsbysamfundene. Et landsbysamfund, hvor der ikke kan sælges huse og ikke kan købes boliger, sygner hen. Vore landsbyer og landdistrikter er kommet i en sådan situation. Baggrunden er bankers, sparekassers og kreditforeningers tilbageholdenhed med at give lån til bosætning, erhverv, vækst og udvikling i vore landsbyer og landdistrikter. Det er almindelig kendt, at boliger i landsbyer og landdistrikter, der har en værdi på en halv million kroner eller mindre, ikke kan få kreditforeningslån. Det er ligeledes kendt, at ejendomme, der skønnes vanskelig at omsætte inden for et halvt år, ikke kan opnå lån. Ligeledes er det svært at få lån til renovering, forbedringer, kloakering, opvarmning, fibernet osv. Kan landsbysamfund ikke få lån, dør de. Derfor besluttede Landsbyerne i Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening at bede om et møde med ministeren for By- Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen og med Realkreditrådet. Dagen blev fastlagt til den 13. august Med til mødet med Carsten Hansen var Inge og Søren Sørensen, SPAR, Gudme og Alice og Uffe Sørensen, Cafeteria Kroen, Hampen. Fra Landsbyerne i Danmark deltog Steen Kjær Jensen, Folmer Riis, og undertegnede. Mødet med landsbyernes minister Carsten Hansen var meget positivt. Ministeren lyttede til købmanden fra Gudme og til ejeren af Cafeteria Kroen ved Hampen. Begge har sunde forretninger, men kan ikke, på grund af beliggenheden på landet, opnå lån til f. eks. udvidelser og inventar. For at komme landsbyfundene til hjælp, havde ministeren allerede bedt om et møde med Realkreditrådet. På de to landsforeningers efterfølgende møde med Realkreditrådet blev den dårlige lånesituation i vore landsbyer og landdistrikter atter fremført. Realkreditrådet lyttede og ville drøfte lånesituationen på landet med landsbyernes minister, Carsten Hansen. Landsbyerne i Danmark har senere henvendt sig til Folketingets politiske partier med forslag om statsgaranteret lån. Landsbyerne i Danmark foreslår: Kreditforeningslån på 60%, statsgaranteret lån på 20 procent og 20% lån fra banker, sparekasser, private midler m.v. Landsbysamfundene skal have hurtigt bredbåndsnet og mobildækning. Landsbysamfundene, landdistrikterne og øsamfundene, med over en million borgere, skal have hurtigt bredbåndsnet (fibernet) og mobildækning, og må ikke lades i stikken og køres ud på et digitalt sidespor. Hele Danmark må have adgang til højhastighedssamfundet.

4 4 Hurtigt bredbåndsnet og mobildækning på landet kan skabe ny bosætning med hjemmearbejdspladser, nye arbejdspladser i håndværk og småindustri, konsulentfirmaer, højteknologiske virksomheder, moderne turisme m.v. Hurtigt bredbåndsnet og mobildækning er lige så vigtigt for et aktivt og levende samfund som el, vand og kloakering. Med hurtigt bredbåndsnet får vi også adgang til telemedicin og til patientkufferten, så ture til sygehuset og indlæggelser kan erstattes af eget hjem. Også fjernundervisning er muligt med hurtigt bredbåndsnet, så undervisning og uddannelse fra uddannelsesinstitutionerne og fra den store verden kan komme til landsbyen. Regering, regioner og kommuner må stå sammen for hurtigst muligt at få hurtigt bredbåndsnet og mobildækning i vore landsbyer og landdistrikter. På dette vigtig område samarbejder Landsbyerne i Danmark med Dansk Energi og chefkonsulent Thomas Woldiderich. Regeringen har udpeget Bornholm som forsøgskommune. Landsbyerne i Danmark ser gerne, at Langeland også bliver forsøgskommune. Derfor har der været afholdt møde med Langelands borgmester Bjarne Nielsen, Thomas Woldiderich fra Dansk Energi, Folmer Riis og undertegnede fra Landsbyerne i Danmark. Forsamlingshusene på finansloven. Intet andet land har som Danmark sine mange forsamlingshuse, bygget og drevet af lokalbefolkningen. I mere end 125 år har forsamlingshusene været landsbysamfundenes dagligstue. De gamle huse har dannet en naturlig ramme om utallige aktiviteter og et værdifuldt folkeligt fællesskab. Forsamlingshusenes stolte historie er formet af ildsjæle, der lod sig inspirere af tiden, og som satte sig uudslettelige spor i lokalsamfundene og i samfundsudviklingen. Forsamlingshusene har været en altafgørende inspirationskilde for den folkelige kultur og for demokratiets udvikling. En rolle som forsamlingshusene også har i Men desværre kniber det for flere og flere forsamlingshusbestyrelser at skaffe midler til større renoveringer, så som nyt tag, nye vinduer, nyt køkken, bedre sanitære forhold osv. Resultatet er, at 50 af vore ca forsamlingshuse i løbet af de sidste 10 år har måttet dreje nøglen. Kommunerne er forsamlingshusene venlig stemt, men de kommunale tilskud rækker ikke langt. Ligeledes støtter LAG-bestyrelserne i mange kommuner med mindre beløb, f. eks. en opvaskemaskine eller et nyt komfur. Men til de store og afgørende investeringer er der ingen hjælp at få. På Vestfyn, har Steen Kjær Jensen taget initiativ til et nyt og spændende samarbejde mellem forsamlingshuse og sognegårde. Forsamlingshuse og sognegårde er lokalsamfundets fælles mødested, og en tættere kontakt kan styrke økonomien og det lokale sammenhold. Landsbyerne i Danmark og Danmarks Forsamlingshuse foreslår, at forsamlingshusene kommer på finansloven og optages på den kulturelle kanon.

5 5 Kulturministeriet har økonomisk støttet udarbejdelsen af en Forsamlingshusredegørelse forfattet af stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv og professor Johannes Nørgaard Frandsen, SDU. Under udarbejdelse af redegørelsen har der været afholdt to møder mellem de to forfattere, formanden for Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Anders Sørensen, formanden for Fyns Forsamlingshusforening Hans Erik Hansen, kasserer i LID, Folmer Riis og undertegnede fra Landsbyerne i Danmark. Redegørelsen er færdig i sommeren Riv ned og byg nyt. Danmark har i dag på landet mere end tomme landbrugsbygninger og over boligruiner, hvoraf ca. halvdelen er forladt som bolig. Mange landsbyer og landdistrikter trues af forfald. Derfor må der gøres noget. Folketinget har da også afsat en nedrivningspulje på 400 millioner kroner plus 75 millioner kroner fra byfornyelsespuljen. Alle kommuner kan søge. Det er kommunerne, der administrerer ordningen og står for nedrivningen. Det skønnes, at det vil koste knap 8 milliarder kroner, hvis alle tomme landbrugsbygninger og boligruiner skal rives ned og køres på en kontrolleret lodseplads. Set i det lys, når vi ikke langt med de afsatte 400 millioner kroner. Men kommunerne har en mulighed for både at fjerne flere ruiner og skabe ny aktivitet. Første mulighed er, at nedrivningsmaterialerne genbruges og ikke køres på kontrolleret lodseplads. Derfor burde det være nedbrydningsfirmaer, der havde opgaven med at fjerne tomme bygninger og ruiner. Nedrivningsprisen pr. bygning/ruin kunne hermed halveres. Anden mulighed er at give en byggetilladelse på den tomme grund. Hermed kan der opføres en ny bolig, en ferielejlighed eller en mindre håndværksvirksomhed. Tredje mulighed er politisk at støtte håndværk og småindustri i at etablere sig i tomme bygninger på landet. Af de over 100 tusinde tomme landbrugsbygninger er måske halvdelen i så god stand, at de kan blive gode begynderrammer for iværksættere, håndværk og småindustri. Vi skal rive ned og bygge nyt. Fem fynske iværksættere. Efter en positiv afslutning på den nordfynske anlægsgartner Brian Kristensens landkendte sag, besluttede Landsbyerne i Danmark at sætte fokus på fem andre fynske iværksættersager. Brian Kristensen fik som bekendt, efter tre kommunale afslag, med sin fjerde ansøgning tilladelse til at opføre en mindre hal i landzone. Tilladelsen blev ikke anket til Natur- og Miljøankenævnet. De fem landzonesager er: Folmers Transport (Jan Skovlund Hansen), Nyborg kommune, Hjulby Automatdrejning (Jacob Petersen), Nyborg kommune, Vester Skerninge Bilerne (Ejner Larsen), Svendborg kommune, Lokalsmeden (Morten Ger-

6 6 vig), Faaborg-Midtfyn kommune og Karsten Lykkegaard, Faaborg-Midtfyn kommune. Efter et møde på Christiansborg med formanden for Udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Christian Schmidt, blev der aftalt en besigtigelse på Fyn den 15. oktober Fra Folketinget deltog Hans Chr. Schmidt, Erling Bonnesen og Lars Christian Lilleholt. De tre kommuner var repræsenteret ved politikere og embedsmænd. Virksomhederne Folmers Transport og Vester Skerninge Bilerne mangler plads og ønsker at flytte til to tomme gårde i landzone, som de har købt. Hjulby Automatdrejning ønsker en virksomhedsudvidelse. Karsten Lykkegaard ønsker, i samme størrelsesforhold, at erstatte gamle bygninger med nye. Smedemester Morten Gervig ønsker at anvende en hobbyhal på sin grund til smedeværksted. Der var under besigtigelsen bred enighed om det fornuftige i ansøgningerne og i, at der skulle arbejdes politisk videre med de fem fynske iværksættersager. Den 7. oktober 2013 var Hans Chr. Schmidt igen på Fyn. Jan Skovlund Hansen, Folmers Transport, Ejner Larsen, Vester Skerninge Bilerne og smedemester Morten Gervig blev besøgt. Hjulby Automatdrejning og Karsten Lykkegaard havde fået deres tilladelser. Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg og borgmester Lars Erik Hornemann, Svendborg deltog. Begge borgmestrer var positive og ville arbejde for, at de to virksomheder fik tilladelse til at flytte til landzone, hvor de kunne få den fornødne plads. Landsbyerne i Danmark arbejder på, at smedemester Morten Gervig, Gultved af Faaborg-Midsfyn kommune får tilladelse til at bruge sin opførte til smedeværksted. Morten Gervig skrev for år tilbage under på kun at bruge sin hal til hobby brug. Morten Gervig må i dag leje en hal på en industrigrund i Kværndrup. Planloven liberaliseres. Udvalget for Landdistrikter og Øer afholdt den 7. november 2012 på Christiansborg en høring om planloven, landsbyer og landdistrikter. Som formand for Landsbyerne i Danmark var undertegnede inviteret til at holde et indlæg om de fynske iværksættere. Indlægget blev i en skrivelse af 16. januar 2013 sendt til miljøminister Ida Auken Den 11. februar 2013 svarer miljøministeren skriftligt (svar på spørgsmål nr. 44). Ministeren skriver blandt andet: Jeg er enig i, at gode vilkår for virksomheder i landzone er vigtigt. Men jeg er ikke enig i, at planloven er en hindring for vækst og udvikling. Med god planlægning er det muligt at skabe råderum for vækst og udvikling i både byerne, landsbyerne og i landdistrikterne, uden at vi ødelægger de natur- og landskabsværdier, som gør det attraktivt at bo på landet, både nu og i fremtiden. I svaret gør miljøministeren samtidig opmærksom på, at hun den 7. februar 2013 har fremsat et lovforslag til ændring af planloven. I notat om lovforslag til ændring af planloven står blandt andet: Lovforslaget indfører en landdistriktsbestemmelse, der giver nye muligheder og omfatter alle vanskeligt stillede landdistrikter i alle kommuner.

7 7 Bestemmelsen giver i de vanskeligt stillede landdistrikter bedre muligheder for etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte bygninger og muliggør også udvidelser af erhverv etableret i overflødiggjorte bygninger. Landsbyerne i Danmarks forslag. For at drøfte lovforslaget med landsbyernes minister, mødtes Landsbyerne i Danmark, den 22. februar 2013 i ministeriet med landsbyminister Carsten Hansen. Fra Landsbyerne i Danmark deltog Folmer Riis, Steen Kjær Jensen, William Jensen og Carsten Abild. Landsbyerne i Danmark forslag var, at kommunerne, i stedet for at udpege de vanskeligt stillede landdistrikter udpegede de miljøfølsomme områder i kommunen. Uden for de miljøfølsomme områder i landzonen, kunne lempelser af planloven så være gældende. Landsbyminister Carsten Hansen var forstående over for forslaget, og ville bringe det videre til miljøminister Ida Auken. Desværre medførte anden og tredje behandlingen af lovforslaget i Folketinget ingen ændringer. Det er nu op til kommunerne at udpege vanskeligt stillede landdistrikter. Landsbyerne i Danmarks forslag, hvor det var de miljøfølsomme områder i kommunen, der blev udpeget, ville have været lettere for kommunen at administrere og bedre for miljø, natur og landsbysamfund. Kollektiv trafik er vigtig for landsbyerne. Med kommunalreformen i 2007 blev statens tilskud til den kollektive bustrafik delt i to puljer. Regionerne fik ca. 800 millioner kroner til den regionale buskørsel, og kommunerne ca. 800 millioner kroner i ekstra bloktilskud til den kommunale buskørsel. Med to driftsherre (kommuner og regioner) frygter Landsbyerne i Danmark for den kollektive trafik på landet. Og meget tyder da også på, at den bliver dårligere og dårligere. Uden kollektiv trafik kan borgere på landet uden bil, f. eks. pendlere og ældre medborgere, ikke blive boende eller bosætte sig i et landsbysamfund. Det samme gælder for familier med uddannelsessøgende unge, hvilket også vil ramme vore mindre landgymnasier. Ligeledes vil virksomheder og arbejdspladser på landet blive ramt. Landsbyerne i Danmark ønsker en revision af lovgivningen. Foreningens næstformand Steen Kjær Jensen arbejder ihærdigt, sammen med Assens kommune og landdistriktsrådet i Assens Kommune, på at bevare de mindre togstationer. På strækningen mellem Middelfart og Odense drejer det sig om fire stationer. På strækningen mellem Odense og Svendborg står fem stationer i fare for at blive lukket. Nedlægges de mindre togstationer vil det ramme landområderne hårdt.

8 8 Vestervig Årets Landsby Årets Landsby 2013 blev Vestervig i Thy,Thisted Kommune. Konkurrencen om at blive Årets Landsby har været afholdt 19 gange. Landsbyerne i Danmark siger en stor tak til de 20 deltagende landsbyer i 2013 for deres store indsats i konkurrencen om titlen Årets Landsby De 20 indsendte ansøgninger er enestående kildemateriale, som vi har fået lov til at overdrage Syddansk Universitet til gavn for den videre landsbyforskning. Årets Landsby har været: Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads og Vestervig. Temaet for 2013 var: Landsbysamfund i udvikling gennem mere bosætning, flere arbejdspladser, bedre kommunikation. De 20 deltagende landsbysamfund i 2013 er: Herringløse, Torup, Nørhalne, Lohals, Høve, Krogsbølle, Sig, Gl. Ry, Gjerrind, Ugelbølle, Egebjerg, Kirke-Værløse, Borbjerg-Hvam, Vestervig, Besser, Brylle, Hylke, Overlade, Tandslet, Trømmelstrup. Dommerkomiteen består af fhv. indenrigsminister Britta Schall Holberg, Hagenskov - fhv. borgmester Lindor Nielsen, Roskilde - viceborgmester Peter Christensen, Tønder - bestyrelsesmedlem i LID Ole Lindholdt, Ribe - foreningsmedlem fhv. gårdejer Andreas Andreasen, Vester Vedsted. I dommerkomiteens begrundelse for at vælge Vestervig som Årets Landsby 2013 siger komiteens formand Britta Schall Holberg blandt andet: Fælles for de 20 deltagende landsbysamfund er det folkelige engagement, ildsjæle, fællesskab, frivillighed og medbestemmelse. Vestervig er det gode eksempel på ovenstående. For få år siden var Vestervig præget af forfald og tristhed. I dag sprudler Vestervig af nye projekter og optimisme. Nye borgere flytter til, nye arbejdspladser opstår og i sommeren 2013 blev der etableret fibernet i byen. En handlekraftig og tålmodig Håndværker- og Borgerforening står bag. Opskriften på succes er uddelegering til begejstrede frivillige, der har skabt initiativ, iderigdom og fællesskab. Søndag, den 27. oktober 2013 festede Vestervig. Hele byen flagede. En pigegarde gik gennem byen. Flere hundrede borgere var samlet i hallen. Formanden for dommerkomiteen Britta Schall Holberg holdt begrundelsestalen. Vestervig fik overrakt flisen med ordene: Vestervig, Årets Landsby Thisteds borgmester talte og lykønskede. Formanden for Håndværker- og Borgerforeningen Keld Jensen talte og takkede. Landsbyernes minister kunne desværre ikke komme, men et lykønskningsbrev blev læst op. Flere taler, underholdning, kaffe og kager. Stråtækte bygninger skal bevares. Landsbyerne i Danmark var den 30. januar 1996 med til at stifte Foreningen Stråtag. Formålet var at bevare de mange smukke, stråtækte bygninger, der var i stærkt forfald. Foreningen Stråtag har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at bevare landsbyernes og landdistrikternes stråtækte huse. Også på det faglige og praktiske

9 9 område har foreningen gjort en betydningsfuld indsats. Derfor har vi i dag tømrere, tækkemænd med flere, der kan det gamle håndværk, at tække huse. Fra slutningen af 1990erne og frem til omkring 2007 har antallet af stråtækte bygninger ligget nogenlunde stabilt på omkring , men nu er tilbagegangen inde i noget nær frit fald. Derfor mødtes den 8. august 2012 på Blommenslyst Kro følgende foreninger og fagfolk: Foreningen Stråtag, Landsbyerne i Danmark, Landsforeningen for Bygnings- & Landskabskultur, Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Tækkemandslaug/Dansk Byggeri, Jysk Tækkemandslaug og Østfyns Museer. Efter et godt og konstruktivt møde sendte formanden for Foreningen Stråtag, Torben Lindegaard en henvendelse til Carsten Hansen. Ministeren har videresendt henvendelsen til kulturministeren. Der er endnu ikke aftalt et møde. Landsbyerne i Danmark håber på snarligt møde med kulturministeren. På studietur med Folketingsudvalg Landsbyerne i Danmark har, som det fremgår af ovenstående, i det forløbne år haft et meget positivt samarbejde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og med udvalgets formand Hans Christian Schmidt. Det gode samarbejde har medført, at Landsbyerne i Danmark er blevet inviteret med udvalget på studieture i landets fem regioner. Folmer Riis har været med udvalget på Bornholm. Sten Kjær Jensen i Region Sjælland med øer og i Limfjordsområdet, William Jensen på Sydfyn og det sydfynske øhav og Carsten Abild i Region Syddanmark. Til efteråret kommer der studieture til Region Midtjylland og til Region Nordjylland. Studieturene har været godt tilrettelagt og har udvirket, at politikere og landsbysamfund, bedre kan trække på samme hammel i den fælles indsats for vækst og udvikling i vore landsbyer, landdistrikter og øsamfund. Generalforsamling og fire bestyrelsesmøder. Landsbyerne i Danmark har siden sidste generalforsamling, den 19. april 2013, afholdt fire bestyrelsesmøder: Den 10. juni 2013 den 7. august 2013 den 3. december 2013 den 5. marts Bestyrelsesmøderne blev afholdt hos Steen Kjær Jensen, tak til Steen for husly. Generalforsamlingen, den 19. april 2013 blev sædvanen tro afholdt på Karoline Cafeteria, Brovejen 386, Middelfart. Formand Carsten Abild og bestyrelsesmedlemmer Palle Frederiksen, William Jensen og Hans Christensen var på valg (formanden vælges i ulige år). Til dette års generalforsamling, den 29. april 2014 er Steen Kjær Jensen, Sonja Nim og Folmer Riis på valg. Landsbyerne i Danmarks æresmedlem Niels Henrik Carlsen er landsforeningens repræsentant i Danmarks Samfundet.

10 1 Landsbyerne i Danmarks bestyrelsesmedlemmer har haft et travlt år. Ud over de fire bestyrelsesmøder har vi været til flere konferencer og landsbymøder. Folmer Riis har været til IT konference i Århus som foredragsholder og til årsmøde i Frie Bønder. Steen Kjær Jensen har været i Løgumkloster til konference for menighedsråd. Steen har her præsenteret en samarbejdsmodel mellem sognegårde og forsamlingshuse. Folmer Riis, Steen Kjær Jensen og William Jensen har flere gange deltaget til borgermøder med landsbyindlæg og foredrag. En ægte ildsjæl er gået bort. Landsbyerne i Danmarks mangeårige næstformand og tidligere formand Hans Christensen, Højen afgik i november 2013, efter længere tids sygdom, ved døden. Landsbyerne i Danmark og landsbybevægelsen mistede hermed en ægte ildsjæl, der brændte for Danmarks landsbysamfund. Hans Christensens store landsbyindsats begyndte i 1981, hvor Hans tog initiativ til at oprette Højen beboerforening. I flere år var han foreningens formand. Hans forstod hurtigt, at kampen for at bevare Højen som et levende landsbysamfund også var kampen for Danmarks mange andre landsbysamfund. Hans meldte sig derfor under fanerne i Landsbyerne i Danmark. Hurtigt blev Hans et aktivt bestyrelsesmedlem. Aften efter aften holdt han foredrag i Danmarks mange forsamlingshuse, hvor han gav mange praktiske og gode råd i kampen for at bevare, landsbyskolen, børnehaven, nærbutikker, hjælpe iværksættere, håndværkere og andre erhvervsdrivende. Hans deltog i mange møder og konferencer landet over og var med til adskillige møder på Christiansborg med ministre og andre politikere. I 19 år var Hans med i dommerkomiteen, der udpegede Årets Landsby. Som formand og mangeårig næstformand opfattede Hans det som sin livsopgave at kæmpe for Danmarks mange landsbysamfund og for landsbykulturen. En ægte ildsjæl er gået bort. Travlhed i hverdagen. Landsbyerne i Danmark har i 20 år kæmpet for skiltet automatisk hastighedskontrol (stærekasser). Vi har på vegne af landsbyer med store fartproblemer flere gange henvendt os til minister og Folketing for at få opsat stærekasser. Men det er desværre endnu ikke lykkedes at få en stærekasse sat op i en landsby. Landsbyerne i Danmark er modstander af de anonyme fotovogne. Flere kommuner har planer om af lukke de små valgsteder, hvilket først og fremmest vil ramme landbefolkningen og forsamlingshusene. Odense kommune har desværre besluttet at lukke valgstedet i Allesø Forsamlingshus, Ravnebjerg Forsamlingshus, Brændekilde Forsamlingshus og Davinde Forsamlingshus. Landsbyerne i Danmark har protesteret i den fynske presse.

11 1 Banker og sparekasser har landet over planer om at lukke filialer i flere landsbysamfund. I Middelfart Kommune planlægges nedlæggelse af fem lokale banker/sparekasser. Landsbyerne i Danmark støtter lokalbefolkningen i deres kamp for at beholde den lokale bank/sparekasse. Flere og flere landsbysamfund får en landsbypedel. Det sker gennem et samarbejde med kommunen. Det er en god og fornuftig ordninger, hvor landsbypedellen er med til at passe f. eks. landsbyens grønne områder, gadekær, forsamlingshus, legeplads osv. Landsbypedellen, de lokale råd og foreninger, ildsjælene og landsbybeboernes store indsatsmed kan udvirke, at landsbysamfundene overtager flere og flere offentlige opgaver. En udvikling Landsbyerne i Danmark støtter. Tak til bestyrelsen, dommerkomiteen, medlemmerne og pressen. Det har igen været et travlt år. En stor tak til bestyrelsen for dens store arbejde og interesse for landsbyarbejdet. Også en stor tak til trofaste deltagere ved bestyrelsesmøderne Hans Erik Hansen, N. H. Carlsen og Andreas Andreasen. En stor tak til dommerkomiteen, der igen har ydet en stor indsats med at gennemlæse de 20 ansøgere til Årets Landsby Også en stor tak til medlemmerne for mange henvendelser og for det gode samarbejde. Uden interesserede og aktive medlemmer, ildsjæle, beboerforeninger, borgerforeninger, lokalråd, landsbyråd, forsamlingshusbestyrelser med flere eksisterede landsbysamfundene ikke. Landsbyerne i Danmark bliver meget ofte kontaktet af pressen, og vi henvender os også flittigt til medierne, når der har været aktuelle landsbyemner. En stor tak til pressen for det gode samarbejde. Foreningens hjemmeside (www.landsbyerne-i-danmark.dk) besøges flittigt, og jeg vil gerne sige en stor tak til Torben Jørgensen for hans store arbejde med at holde hjemmesiden spændende og aktuel. p b v Carsten Abild formand NB: Støt Landsforeningens arbejde bliv medlem (enkeltpersoner kr foreninger kr. 300). giro (husk navn og adr. og gerne adr.) eller ved bankoverførsel reg. nr (Danske Bank), konto nr (husk navn og adr. og gerne adr.) eller ved henvendelse til eller Meddel adr. så vil vi løbende orientere om foreningens arbejde.

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere