Italiensk sprog og kultur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Italiensk sprog og kultur,"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering Hjemmel Tilhørsforhold Normering og placering...3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne...3 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for tilvalget...4 Kompetencebeskrivelse...4 Kompetencemål for det gymnasierettede bachelortilvalg...4 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Det gymnasierettede bachelortilvalgs opbygning Tilvalgets moduler...6 Modul 1: Sprog og tekster Modul 2: Sprog og tekster Modul 3: Italiens kultur...9 Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier...11 Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen...12 Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser...12 Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering 1. Hjemmel Studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme. 2. Tilhørsforhold Det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Italiensk. 3. Normering og placering Det gymnasierettede bachelortilvalg er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point. Det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur indeholder desuden 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Det anbefales desuden, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af det centrale fag, før bachelortilvalget påbegyndes. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Tekstgrundlaget vil være italienske tekster. Desuden læses tekster på andre fremmedsprog, især engelsk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 10. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 7. Uddannelsens formål Formålet med det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på BA-niveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 8. Kompetenceprofil for tilvalget Kompetencebeskrivelse Efter gennemført gymnasierettet bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur skal den studerende have opnået en kompetence i italiensk sprog og kultur, herunder litteratur (især inden for det 20. århundredes område), der kan indgå i eller supplere den studerendes grunduddannelse, således at vedkommende bliver i stand til at anvende sine primære fagkundskaber på italienske genstandsområder (sprog, litteratur og civilisation). Herudover giver det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur adgang til kandidatsidefag i Italiensk. Kompetencemål for det gymnasierettede bachelortilvalg Det gymnasierettede tilvalg i Italiensk giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af fagets centrale genstandsområder, italiensk sprog, civilisation og litteratur sammenhænge mellem genstandsområderne sprog, kultur/litteratur og samfund indsigt i de faktorer, der konstituerer sproglig, kulturel og samfundsmæssig forandring de historisk betingede kulturelle identiteter i Italien, især efter Færdigheder i at forstå talt og skrevet italiensk og kommunikere både mundtligt og skriftligt på korrekt italiensk i en veldisponeret og situationstilpasset form redegøre for forskelle mellem italiensk og dansk udtale, morfologi og syntaks anvende flere forskellige sprogvidenskabelige teorier og metoder i beskrivelsen og analysen af sproget beskrive væsentlige sproglige og situationsbetingede forskelle mellem italienske og danske tekster foretage en sprogligt korrekt og indholdsmæssigt dækkende oversættelse af moderne italienske tekster til dansk og af danske tekster til italiensk redegøre for hovedtræk af italiensk historie, kultur og samfundsforhold, herunder specifikt film og medier analysere litterære værker på originalsproget, identificere og diskutere deres form og tematik relatere den opnåede sproglige og kulturelle indsigt til danske forhold i en sammenlignende sprog- og kulturforståelse. Kompetencer i at formidle faglige erkendelser og arbejdsresultater i en hensigtsmæssig form under hensyntagen til publikums og kommunikationskanalens art indgå i og arbejde konstruktivt i grupper definere og afgrænse en problemstilling og strukturere et større stofområde anvende generelle videnskabelige metoder og teorier inden for sprogfagets centrale genstandsområder og placere faglige problemstillinger i et større videnskabshistorisk perspektiv. 4

5 Kapitel 4. Uddannelsens struktur 9. Det gymnasierettede bachelortilvalgs opbygning Det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur omfatter 45 ECTS-point. Det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur omfatter derudover 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning, jf. studieordningen for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen, 9, Modul 0. Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag i Italiensk sprog og kultur, må ikke læse efter denne ordning. Stk. 3. Det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1: Sprog og tekster 1 (tilvalg) 2: Sprog og tekster 2 (tilvalg) 3: Italiensk kultur (tilvalg) Basissprog (konstituerende og obligatorisk) 10 ECTS-point HITB10091E Tekst-, film- og medieanalyse 1 (konstituerende og obligatorisk) 5 ECTS-point HITB10101E Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse (konstituerende og obligatorisk) 10 ECTS-point HITB10111E Mundtlig kommunikation (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HITB10012E Skriftlig kommunikation (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HITB10121E Litteratur, historie og samfund efter år 1900 (konstituerende og obligatorisk) 7,5 ECTS-point HITB10131E Tekst-, film- og medieanalyse 2 (konstituerende og obligatorisk) 7,5 ECTS-point HITBX10141E Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ ikke bestået Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ ikke bestået Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 8. Det forventede studieforløb for det gymnasierettede tilvalg i Italiensk sprog og kultur fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) 1. 1: Sprog og tekster I (tilvalg) 2. 2: Sprog og tekster II (tilvalg) 3: Italiensk kultur (tilvalg) 5

6 10. Tilvalgets moduler Modul 1: Sprog og tekster 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et elementært lingvistisk begrebsapparat grundlæggende regler inden for italiensk grammatik og fonetik grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse. Færdigheder i at anvende ovennævnte regler og begreber i såvel mundtlig som skriftlig kommunikation samt oversætte lettere tekster til og fra italiensk at analysere indhold, struktur og form i en italiensk tekst/film og identificere genremæssige konventioner. Kompetencer i at præsentere grammatiske og tekstanalytiske iagttagelser, såvel mundtligt som skriftligt at strukturere tid og arbejdsindsats, såvel individuelt som i grupper. Basissprog (konstituerende og obligatorisk) Basic Language 10 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10091E Undervisnings- og anvende et elementært alment lingvistisk begrebsapparat redegøre for grundlæggende regler inden for italiensk grammatik og fonetik udtrykke sig skriftligt på italiensk, samt oversætte fra italiensk til dansk, om emner der ikke frembyder særlige vanskeligheder. Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser. Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig prøve Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censur: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 2 timer. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 6 timer Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i: Deltagelse i undervisningen i mindst 80 %. Normalt et godkendt mundtligt oplæg på italiensk. Normalt en godkendt fri skriftlig fremstilling på italiensk. 6

7 Tekst-, film- og medieanalyse 1 (konstituerende og obligatorisk) Text, Film and Media Analysis 1 (constituent and compulsory) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10101E Undervisnings- og analysere indhold, struktur og form i en italiensk tekst/film og identificere genremæssige konventioner. redegøre for grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse. Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ ikke bestået. Censur: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 48 timer, 6-8 normalsider Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i: Deltagelse i undervisningen i mindst 80 %. Normalt 2 godkendte skriftlige opgaver og et godkendt mundtligt oplæg i tekst-, film- og medieanalyse. Modul 2: Sprog og tekster 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk registerforskelle i mundtligt og skriftligt italiensk. Færdigheder i at redegøre for og diskutere ovennævnte grammatiske problemstillinger at forstå og anvende forskellige registre i mundtlig og skriftlig kommunikation på italiensk at oversætte, resumere og diskutere indholdet af mundtlige/skriftlige tekster på italiensk. Kompetencer i at præsentere og diskutere grammatiske problemstillinger i en konkret tekst at kommunikere på italiensk, såvel mundtligt som skriftligt. 7

8 Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse (konstituerende og obligatorisk) Grammar, Perspectives on Language and Translation (constituent and compulsory) 10 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10111E Undervisnings- og redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk redgøre for registerforskelle i mundtligt og skriftligt italiensk oversætte skriftlige tekster, italiensk-dansk og dansk- italiensk. Holdundervisning med praktiske øvelser. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden mundtlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censur: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk og italiensk. Omfang: 30 min inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 60 min. inkl. votering. Der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Italiensk-italienske ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i: Tilstedeværelse i mindst 80 % af undervisningen. Normalt 2 godkendte skriftlige opgaver i oversættelse italiensk-dansk og oversættelse dansk-italiensk. Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse aflægges sammen med Mundtlig kommunikation (HITB101221E) Mundtlig kommunikation (konstituerende og obligatorisk) Oral Communication (constituent and compulsory) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10121E Undervisnings- og udtrykke sig på et grammatisk korrekt og kommunikativt velfungerede italiensk med konsekvent anvendelse af en af de regionale varianter anvende forskellige registre i mundtlig kommunikation på italiensk resumere indholdet af skriftlige tekster samt diskutere aktuelle emner på italiensk. Holdundervisning med praktiske øvelser. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden mundtlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censur: Ekstern. 8

9 Eksaminationssprog: Dansk og italiensk. Omfang: 30 min inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 60 min. inkl. votering. Der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Italiensk-italienske ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i tilstedeværelse i mindst 80 % af undervisningen. Mundtlig kommunikation aflægges sammen med Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse (HITB10111E) Skriftlig kommunikation (konstituerende og obligatorisk) Written Communication (constituent and compulsory) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10121E Undervisnings- og udtrykke sig på et grammatisk korrekt og kommunikativt velfungerede italiensk forstå og anvende forskellige registre i skriftlig kommunikation på italiensk resumere indholdet af skriftlige tekster på italiensk. Holdundervisning med praktiske øvelser. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censur: Intern prøve ved én eksaminator. Syge-/omprøve omfang: 48 timer, 4-5 normalsider Eksaminationssprog: Dansk og italiensk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i: Tilstedeværelse i mindst 80 % af undervisningen. Normalt 2 godkendte opgaver i fri skriftlig fremstilling Modul 3: Italiens kultur Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det italienske sprogområdes historie, samfund, kultur og litteratur i perioden fra år 1900 til i dag sprogområdets forskellige regioner samt relationer til omverdenen tekstanalytiske begreber og deres relevans i analysen af konkrete tekster/film. Færdigheder i at analysere komplekse tekster og andre medier indholdsmæssigt med 9

10 særligt henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk at arbejde med materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af relevante informationskilder, også elektroniske at præsentere og argumentere for en analyse af en given tekst/film med præcis, hensigtsmæssig og reflekteret inddragelse af relevante begreber og metoder. Kompetencer i at identificere, indsamle, sammenfatte og formidle de data og den viden som faget italiensk kan bidrage med til forståelsen af nyere kulturelle og samfundsmæssige forhold at opstille hypoteser og efterprøve disse gennem konkrete iagttagelser i en given tekst/film. Litteratur, historie og samfund efter år 1900 (konstituerende og obligatorisk) Literature, History and Society after 1900 (constituent and compulsory) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10131E Undervisnings- og redegøre for det moderne Italiens kultur- og identitetshistorie fra optakten til 1. verdenskrig, over fascismen, tiden efter 2. verdenskrig og frem til i dag med særligt henblik på de økonomiske, politiske og kulturelle institutioners udvikling (partier, virksomheder, forlag, medier mm.) forklare de litterære strømninger fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag og placere dem i deres kulturelle og historiske kontekst. Forelæsninger og holdundervisning. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået. Censur: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse omfang: 48 timer, 6-8 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i: Tilstedeværelse i mindst 80 % af undervisningen. Normalt 2 godkendte begrebsafklarende essays Tekst-, film- og medieanalyse 2 (konstituerende og obligatorisk) Text, Film and Media Analysis 2 (constituent and compulsory) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITB10141E give en systematisk, argumenterende beskrivelse af tematik, struktur og stilistiske virkemidler i en italiensk tekst/film med præcis og reflekteret anvendelse af relevante begreber og metoder. 10

11 Undervisnings- og Forelæsninger og holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censur: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 10 normalsider, Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse dog normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i: Tilstedeværelse i mindst 80 % af undervisningen. Normalt 2 godkendte opgaver i tekst-, film- og medieanalyse Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 11. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på tilvalgsstudiet. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding fremgår af Stk. 3. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve (dog ikke for bachelorprojektet). Stk. 6. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 12. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 13. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. 11

12 Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsens 38. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 15. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau i Italiensk. Stk. 2. Fagelementer, der indgår i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau og ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet. 16. Overgangsbestemmelser Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede tilvalg i Italiensk ækvivalerer med 2012-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger i det gymnasierettede tilvalg i Italiensk overføres til 2012-studieordningen jf. nedenstående skema: 2007-studieordning ECTS-point 2012-studieordning ECTS-point Propædeutik 30 Propædeutik 30 Basissprog 10 Tekst-, film- og medieanalyse I 5 Meritoverføres samlet til Basissprog og Tekst-, film og medieanalyse 1 15 Sprog og kommunikation 15 Meritoverføres samlet til Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse, Mundtilig kommunikation og Skriftlig kommunikation 15 Civilisation, litteratur og medier efter 1900 Tekst-, film- og medieanalyse II 5 10 Meritoverføres samlet til Litteratur, historie og samfund efter år 1900 og Tekst-, film- og medieanalyse

13 17. Ikrafttræden Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 2012-studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur træder i kraft den 1. september 2012 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2012 eller senere. 18. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler fastsat i studieordningen af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 19. Godkendelse Studieordningen er godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 16. november Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. august Revideret og godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 14. november Revideret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 28. august Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 13

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2019 curriculum Institut for

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Rettet 2017 Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Institut for medier, erkendelse og formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i klassisk græsk 2018-ordningen

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i klassisk græsk 2018-ordningen Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i klassisk græsk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere