FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015

2 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold Foreningens og afdelingens navn Foreningens adresse Foreningens og afdelingens registreringsnumre Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Dato for prospektets offentliggørelse Finanstilsynets godkendelse Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor Bestyrelsen Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Revision Depotselskab Rådgivere Markedsføring og formidling Års- og halvårsrapport Årlige udbytter Årlige afkast Omkostningsprocent og ÅOP Foreningens formue Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Administrationsomkostninger ved indirekte investering Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v Bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Udloddende Beskatning Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Vedtægternes bestemmelser om opløsning Medlemmers flytning af investeringen Oplysninger om foreningsandelene Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Tegningskurs Betaling for tegning og registrering Tegningens størrelse Andelenes størrelse Optagelse til handel ISIN Notering på navn Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Omsættelighed Udbytteinterval og indehold af skatter Udlodningsprocent Andele uden ret til udbytte Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Oplysninger om afdelingens investeringspolitik Anbringelse af afdelingens midler Investeringsmarkeder Investeringsmål og investeringsinstrumenter Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Andelsklasser Performance for benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Risici forbundet med afdelingens investeringer Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Bilag A: Vedtægter Side 2 af 15

3

4 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer ISIN DK Vigtige forhold Opmærksomheden henledes på: At dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark. De danske lovbestemmelser, der er gældende for foreningen, svarer til EF-direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 med senere ændringer, herunder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 (UCITS IV-direktivet). At bestyrelsen kan ændre indholdet af dette prospekt, herunder investeringspolitik og risikoprofil, indenfor lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Dette prospekt erstatter enhver tidligere udgave af prospektet og er gyldigt fra offentliggørelsen. At oplysningerne i dette prospekt ikke kan betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige, skattemæssige og dertil knyttede forhold. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. At udlevering af dette prospekt og udbud af andele i visse lande er begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i eller på lignende måde tilknyttet disse lande. At investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. At investering på udenlandske markeder kan være mere usikre end investering på det danske marked som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og/eller generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. At de forventninger som er omtalt under de enkelte afdelinger ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Side 4 af 15

5 1. Oplysninger om foreningens forhold 1.1. Foreningens og afdelingens navn Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer Foreningens adresse Investeringsforeningen Strategi Invest c/o Sydinvest Administration A/S Peberlyk Aabenraa Tlf.: Fax: Hjemmeside: Foreningens og afdelingens registreringsnumre Finanstilsynet: Investeringsforeningen Strategi Invest: FT nr Afdeling Obligationer: FT-afdelingsnr. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Investeringsforeningen Strategi Invest: CVR-nummer Afdeling Obligationer: SE-nummer Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet den Afdeling Obligationer er stiftet den Dato for prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt er offentliggjort den 17. juni Finanstilsynets godkendelse Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jævnfør ovenfor. Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i foreningen kan optage kortfristede lån på indtil 10 % af afdelingens formue til midlertidig finansiering af indgåede handler Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor. Investeringsforeningen Strategi Invest, Afdeling Obligationer modtager midler fra offentligheden. Side 5 af 15

6 Den typiske investor i afdelingen ønsker at opnå et stabilt afkast af investeringen. Den typiske investor har en tidshorisont på mindst 2 år Bestyrelsen Advokat Hans Lindum Møller (formand) Advokatfirmaet Hans Lindum Møller Mindevej 14, 6320 Egernsund Direktør Niels Therkelsen (næstformand) Business Leasing Danmark Aps Skovvej 20, 6340 Kruså Partner Svend Erik Kriby Executive Capital A/S Vester Voldgade 6, 1., 1552 København V Direktør Peter Christian Jørgensen Nørremølle ApS Nørremøllevej 17B, 6400 Sønderborg Lektor Linda Sandris Larsen Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Foreningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen i investeringsforvaltningsselskabet, Sydinvest Administration A/S, og med bestyrelserne i øvrige foreninger administreret af Sydinvest Administration A/S. Det er ikke et krav, at foreningen har samme bestyrelse som investeringsselskabet eller de øvrige administrerede foreninger, men ved at benytte samme bestyrelse udnyttes erfaring og relevante kompetencer fra det øvrige bestyrelsesarbejde, og der kan være større omkostninger forbundet ved at vælge en alternativ bestyrelse Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Investeringsforvaltningsselskab: Sydinvest Administration A/S, CVR-nr Direktion: Eskild Bak Kristensen Revision Revisionsvirksomhed: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade København S Revisorer: John Ladekarl Anders O. Gjelstrup Depotselskab Sydbank A/S Central Depot CVR nr Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Side 6 af 15

7 Investeringsforeningen Strategi Invest har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue Rådgivere TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Park Alle Brøndby Foreningen har indgået aftale med TimeInvest A/S, CVR-nr , om investeringsrådgivning, hvilket er dette selskabs hovedvirksomhed. Dette indebærer, at TimeInvest A/S udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administration A/S investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af den efterfølgende måned. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i den administrerede forenings interesse. TimeInvest A/S er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om TimeInvest A/S kan findes på Som honorar for ydelserne betaler afdeling Obligationer til TimeInvest A/S en provision på 0,44 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue Markedsføring og formidling Foreningens investeringsforvaltningsselskab er berettiget til at indgå aftaler om markedsføring og formidling af andele i afdelingen med tredjemand. Der er pt. indgået formidlingsaftale med TimeInvest A/S Års- og halvårsrapport Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationers regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra 8. juli til 31. december Årlige udbytter Afdelingen er udbyttebetalende i overensstemmelse med vedtægternes 26. Udbytte pr. 100 kr. foreningsandel Afdeling Obligationer 0,00% 4,00 4,50 2,30 Side 7 af 15

8 1.16. Årlige afkast Afkast i pct Afdeling Obligationer 1, ,41-1,28 2,07 1) Første afkast er for perioden 8. juli til 31. december Investorer advares mod at drage slutninger om fremtidige afkast baseret på historiske afkast Omkostningsprocent og ÅOP Omkostningsprocent Afdeling Obligationer 0,66% 1) 1,57% 1,60% 1,18% 1) Første omkostningsprocent er for perioden 8. juli til 31. december ÅOP Afdeling Obligationer 1,56% 1,79% 1,78% 1,38% ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelingen Foreningens formue Formue ultimo i mio. DKK Investeringsforeningen Strategi Invest Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Foreningens vederlag til bestyrelsen og Finanstilsynet for 2014 udgjorde hhv. 50 tkr. og 40 tkr. Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet er afhængigt af størrelsen af foreningens samlede gennemsnitlige formue som det fremgår af denne tabel: Formuestørrelse (tusinde DKK ) Administrationsomkostninger (% p.a.) 0 - < , , , , , , Administrationsomkostninger ved indirekte investering Afdelingen Obligationer kan investere i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 2 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret jf. punkt De samlede administrationsomkostninger til andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger må for afdelingen ikke overstige 3 % af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. I det omfang der investeres i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger korrigeres afdeling Obligationers administrationsomkostninger, således, at omkostninger hidrørende herfra lægges til afdelingens administrationsomkostninger. Rådgivningsvederlaget iht. rådgivningsaftalen, jf. punkt Side 8 af 15

9 1.12, reduceres idet der ikke beregnes rådgivningsvederlag af den del af formuen, der er placeret i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v. Halvårsrapporten, den reviderede årsrapport og foreningens vedtægter, prospekt og centralinvestorinformation udleveres gratis fra Sydinvest Administration A/S s kontor og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside, Bevisudstedende Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer er bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Beviserne udstedes gennem værdipapircentralen VP SECURITIES A/S, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto Udloddende Afdelingen Obligationer er udloddende (udbyttebetalende) i overensstemmelse med vedtægternes Beskatning Afdelingen er ikke skattepligtig jf. selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 5a. For personer beskattes udbytte på udbetalingstidspunktet. Skattereglerne tager sigte på at investeringsafkast opnået gennem foreningen beskattes efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Generel information om reglerne kan indhentes hos foreningens administrationsselskab, Sydinvest Administration A/S. For en mere detaljeret information henvises til investors egne rådgivere. Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier. For selskaber følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i selskabsindkomsten. For pensionsmidler følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i afgiftsgrundlaget jf. pensionsafkastbeskatningsloven. Afdelingen er ikke velegnet til midler, som henhører under virksomhedsskatteordningen, da en investering i udloddende afdelinger betragtes som en hævning af det investerede beløb. Lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Hver afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved Investeringsforeningen Strategi Invests virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger. Side 9 af 15

10 De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 2 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for sine andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Hver investor har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. Enhver investor har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlæg-ges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i vedtæg-ternes 18 nævnte tilfælde. Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele eller 1 % af det sam-lede pålydende i alle afdelingerne ved afstemning om fælles anliggender Vedtægternes bestemmelser om opløsning Hvis en investor eller bestyrelsen stiller forslag om at opløse foreningen eller en afdeling, kan investorerne på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller afdelingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes 18. Omstændigheder, som kan medføre opløsning af foreningen, kan være, at foreningens formue bliver så lav, at det omkostnings- og risikospredningsmæssigt bliver urentabelt at drive foreningen,eller at foreningens adgang til at investere sine midler bliver afskåret på et eller flere markeder eller lignende situationer Medlemmers flytning af investeringen Hvis en investor ønsker at sælge andele i en afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest for at købe andele i en anden afdeling i foreningen, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Side 10 af 15

11 2. Oplysninger om foreningsandelene 2.1. Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Oprindelig tegningsperiode for andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer var perioden fra 28. juni 7. juli 2011 begge dage inklusive. Tegningssted: Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb Tegningskurs Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. De samlede emissionsomkostninger er sammensat i henhold til nedenstående. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan satsen for omkostninger ved køb af værdipapirer og dermed også de samlede emissionsomkostninger afvige betydeligt fra det i tabellen anførte. De aktuelle samlede emissionsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede emissionsomkostninger er p.t. sammensat i henhold til nedenstående: Afdeling Vederlag til finansielle formidlere 1 Omkostninger ved køb af værdipapirer Samlede emissionsomkostninger Obligationer 0,50% 0,30% 0,80% 1) Der afregnes salgsprovision, med udgangspunkt i ovennævnte satser, til formidlere som foreningen har indgået aftale med. Satserne er således udtryk for et maksimum. De enkelte omkostningstyper er angivet i procent af indre værdi Betaling for tegning og registrering Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen på investors konto. Afregning sker normalt med tre dages afvikling. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr Tegningens størrelse Sydbank A/S har stillet ubetinget tegningsgaranti på 10 mio. kr. Side 11 af 15

12 2.5. Andelenes størrelse Andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer sælges i stykker a nominelt 100 kroner Optagelse til handel Andelene er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Første handelsdag var 11. juli ISIN ISIN DK Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut, hvor investor har sine andele i depot, noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningen Strategi Invest fører sin egen ejerbog (fortegnelse over investorerne) Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Investorerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Ingen Investor i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer er forpligtet til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Indløsningsomkostningerne for afdelingen er fastsat med baggrund i normale markedsforhold. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra normalen. De aktuelle samlede indløsningsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede indløsningsomkostninger for afdeling Obligationer udgør p.t. 0,30% af indre værdi. Side 12 af 15

13 2.11. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Investeringsforeningen oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagens hjemmeside, Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, der er frit omsættelige. Der gælder ingen indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andele Udbytteinterval og indehold af skatter Afdelingen Obligationer udbetaler udbytte én gang årligt i henhold til investorernes beslutning på den ordinære generalforsamling. Banken, der opbevarer andelene for investor indeholder a conto skat af eventuelt udbytte i henhold til gældende skattelovgivning Udlodningsprocent Udlodningen vil variere fra år til år. Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at udlodde af formuen for at opnå en stabil udlodningsprocent Andele uden ret til udbytte Bestyrelsen har, jf. vedtægternes 11, mulighed for at udstede andele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling. Emissions- og indløsningspriser for disse andele fastsættes på samme måde som for andele i moderafdelingen, dog korrigeret for beregnet og revideret udbytte for det foregående regnskabsår endvidere afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte jf. særskilt bilag til prospektet Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger. Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til medlemmerne. Side 13 af 15

14 3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik 3.1. Anbringelse af afdelingens midler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Obligationer har til formål efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Investeringsmarkeder Afdelingen investerer globalt i obligationer og i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, som er optaget til handel på et af følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Bestyrelsen har herudover, i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning, godkendt børser og markeder til investering for afdelingen. Det godkendte markede for denne afdeling, som fremgår af foreningens vedtægter bilag 1, er: The market in US government securities conducted by primary dealers regulated by the Federal Reserve Bank of New York. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede. Afdelingen kan uanset dens investeringsområde investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan højst investere 50 % af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer Investeringsmål og investeringsinstrumenter Målsætningen er ved investering i obligationer og i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter baseret på højrentelandeobligationer og virksomhedsobligationer at opnå et stabilt afkast, som over tid svarer til eller overstiger afkastet af det danske statsobligationsmarked. Der kan investeres i alle typer obligationer, dog med de følgende begrænsninger: Obligationstype Stats-/statsgaranterede obligationer Realkredit-/skibskredit-/kommunekreditobligationer Virksomhedsobligationer via andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter Højrentelandeobligationer via andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter Maksimal andel 100% 80% 80% 80% Side 14 af 15

15 3.4. Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Foreningens investeringsforvaltningsselskab vil på en investors anmodning udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen Andelsklasser Afdelingen Obligationer er ikke inddelt i andelsklasser Performance for benchmark Afdelingen anvender ikke benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelinger kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil Risici forbundet med afdelingens investeringer Renteniveauet på obligationsmarkedet varierer på grund af generelle økonomiske, politiske, reguleringsmæssige og markedsmæssige forhold. Investor skal være opmærksom på, at udviklingen på markederne for Virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer varierer meget på grund af selskabs- og landespecifikke forhold, herunder kreditrisici. Afdelingens midler placeres i obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked, samt i andele i andre foreninger baseret på virksomheds- og højrentelandeobligationer. Der bliver samlet set tale om investeringer med en mellem risikoprofil, det vil sige, at der kan forventes mellemstore udsving i afdelingens formue. Danske stats-/statsgaranterede obligationer samt realkredit-/skibskredit-/kommunekreditobligationer skal være udstedt i danske kroner. Andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter kan være udstedt i danske kroner eller fremmed valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutarisiko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende obligationer ikke nødvendigvis skal være afdækket til danske kroner Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Den effektive varighed af afdelingens danske obligationer kan variere fra 2 til 6 år. Herudover gælder ovenstående begrænsninger med hensyn til obligationstyper Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller penge-markedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af den danske stat. Side 15 af 15

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- #/4(23(1+/*2)01(/+/*(/ "&/2,( #/4(23! &) (-+/* $-+.&%1(/ 2 9. september 2009 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Obligationer... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Europa Aktier 3 Tegningsbetingelser for

Læs mere