Budgetoplæg Budgetseminar 28. august Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger"

Transkript

1 Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer Takstoversigt Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Park & Vej Natur & Miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Affaldshåndtering Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling 67 3

4 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Erhverv og Turisme Væksthuse Udvalget for Social- og Ældre Ældreområdet Socialområdet Plejeboliger Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling 149 4

5 1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872, , , ,6 Tilskud og udligning 927,2 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.800, , , ,0 Driftsudgifter Service , , , ,6 Overførselsudgifter -698,1-702,9-709,0-714,5 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,2-101,0-153,0 Driftsudgifter i alt , , , ,1 Renter m.v. -13,4-13,2-12,5-11,7 Resultat af ordinær drift* 60,7 28,8 12,8-11,8 Anlæg Anlægsudgifter -55,4-35,3-26,3-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -12,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 12,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -55,4-35,3-26,3-40,0 Resultat - skattefinansieret område 5,3-6,5-13,5-51,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,3-4,0-4,0-4,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 1,3-4,0-4,0-4,0 Resultat ialt (A+B) 6,6-10,5-17,5-55,8 Pengestrømme Resultat i alt 6,6-10,5-17,5-55,8 Afdrag på lån -39,7-40,8-40,8-41,9 Lånoptagelse 23,7 11,6 8,5 8,5 Øvrige finansforskydninger -4,4-1,9-1,9-1,9 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -13,8-41,6-51,7-91,1 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er i 2015 et ekstraordinært engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, svarende til 31,7 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2015 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 30 mio. kr. mindre end budgetteret i

6 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.753, , , ,800 * Skrå skatteloft -2,251-2,400-2,400-2,400 * Dødsboskat 0,681 1,000 1,000 1,000 Selskabsskat, forskudsbeløb 20,598 20,000 20,000 20,000 Grundskyld 98, , , ,868 Dækningsafgift 2,283 2,300 2,300 2,300 Skatteindtægter i alt 1.872, , , ,6 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.874, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.393, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.076, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 67,116 60,800 59,700 59,700 Betinget tilskud 24,744 32,600 32,300 31,900 Ældretilskud 15,336 15,600 15,900 16,200 Landsudligning 577, , , ,400 Ugunstigt stillede kommuner 97, , , ,500 Særligt vanskeligt stillede kommuner Den sociale særtilskudspulje Tilskud, styrkelse af likviditet 31,704 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 10,704 9,600 4,800 Overførselsindkomster Serviceløft, dagpasning 3,996 4,100 4,200 4,300 Udligning, indbyggere -100 p.a. Pris og løn Overudligning 0,048 0,000 0,000 0,000 Tilskud til øer 6,552 6,500 6,500 6,500 Beskæftigelsestilskud 118, , , ,800 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -15,000 Udligning vedr. udlændinge -18,024-18,000-18,000-17,900 Udviklingsbidrag -5,915-6,000-6,100-6,200 Udligning, selskabsskat 13,944 14,900 15,400 15,200 Efterregulering, moms -1,000-1,000-1,000-1,000 Tilskud og udligning i alt 927, , , ,400 Indtægter i alt 2.799, , , ,968 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 6

7 Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i En vurdering af indbyggertallet i 2015, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2015 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2012 til 2015-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,0% (løbende priser). 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Væksten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på landsplan er fordelt med 3,3%, 3,1% og 3,4% i de enkelte år. Statsgarantien er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet primo juli Den samlede vækst i ministeriets og KL s vurdering fra er uændret i forhold til vurderingen af statsgarantien udmeldt juli 2013, men der er en forskydning af væksten mellem de enkelte år: I alt Statsgaranti 3,3% 3,1% 3,4% 10,0% Skive Kommune 1,5% 2,1% 2,4% 6,1% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 6 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.583,5 mio. kr. mod statsgarantien på 6.874,7 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 74,0 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 65,0 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 9,0 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien. Henset til det skønnede nettotab på 9,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende peger p.t. på valg af statsgaranti. KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i tidligere år ofte foretaget en revurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget ultimo august/primo september, i forlængelses af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, der furventes at udkomme ultimo august Endelig vurdering af udskrivningsgrundlaget vil kunne foretages ved 1. eller 2. behandling. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 6 års lavvækst, især i Skive Kommune. 7

8 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2015 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2014 udgør , hvilket er 307 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 70 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2015 tæt på statsgarantien. Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 8

9 Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2015 er der endvidere forudsat følgende: Der er i lighed med 2013 og 2014 afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. Skive Kommunes andel er på 31,7 mio. kr. i I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er afsat 600 mio. kr. i 2015 til et ekstraordinært løft med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Skive Kommunes andel udgør 10,7 mio. kr. Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2015 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2018 af mindreprovenuet. Der er i 2015 afsat 300 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 413 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Der er fremsendt ansøgninger til puljerne. Der er i 2015 afsat lånepuljer til anlægsinvesteringer med 400 mio. kr. på borgernære områder, 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og 200 mio. kr. til øvrige anlæg, herunder veje og administration. Skive Kommune har fremsendt ansøgninger om låneadgang. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger ikke denne pulje. Der er i lighed med tidligere år afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves fra Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg. 9

10 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.688,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2015 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.731,3 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -5,4 Udvalgenes budgetforslag 2015, skattefinansieret drift 2.725,9 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2014 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 2,0% og 1,9% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget for 2015 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 5,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.725,9 mio. kr. i 2015 i fagudvalgenes budgetoplæg før den politiske prioritering af besparelser og udvidelser. Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2015, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Budgettet for serviceudgifterne er 1 mio. kr. under rammen. Ændringerne i driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. er fordelt med en mindreudgift på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område med 17,0 mio. kr. og en merudgift til serviceudgifterne med 11,6 mio. kr. Ændringerne for serviceudgifterne kan primært henføres til: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger på 0,7 mio. kr. En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. En mindreudgift til tandplejen på 0,4 mio. kr. som følge af faldende børnetal. En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,3 mio. kr. på baggrund af KL s skøn. En merindtægt fra ældreboliger på 2,1 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag på ældreboliglån. En mindreudgift på skoleområdet på 3,6 mio. kr. som følge af et yderligere fald i elevtallet end hidtil forudsat. En merudgift på 6,7 mio. kr. til folkeskolen som følge af det ekstraordinære løft af bloktilskud i 2015 til de omstillingsudfordringer kommunerne står overfor på folkeskoleområdet. Skive Kommune modtager i 2015 et bloktilskud på 10,7 mio. kr. Der er forlods indarbejdet udgifter til formålet med 4,0 mio. kr. De resterende 6,7 mio. kr. er indarbejdet som en teknisk ændring. Det kan vurderes om beløbet tillige kan anvendes til anlæg. 0,7 mio. kr. i merudgifter som følge af etableringen af Social Tilsyn Midt. 0,5 mio. kr. i merudgift til lovændring om vederlag til varetagelse af kommunale hverv. De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 10

11 Basisbudget, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt

12 Rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Salg af Bilstrupvej 8 mistede lejeindtægter Indtægter fra administration, Skive Vand A/S Handicapkørsel Energibesparende foranstaltninger Udvendig vedligeholdelse, arealer v. rådhuse EBF: Solceller Kultur- og Fritidsudvalget, service Driftstilskud vedr. de selvejende haller EBF: Solcelleprojekt bibliotek Sundheds- og forebyggelsesudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Styrket rehabilitering af kræftpatienter Socialtilsyn (merudgifter) Justering af børnetal, tandpleje Social- og ældreudvalget EBF: Solcelleprojekt Magneten Socialtilsyn (merudgifter) Rådgivningsopgaver til VISO (objektiv finansiering) EBF: Solcelleprojekt Gammelgaard EBF: Solcelleprojekt Møllegården Justering af indtægt kto. 530 og renter og afdrag på kto. 07 og Handicapkørsel Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Førtidspensioner Ressourceforløb i Jobstart Kombineret ungdomsuddannelse Sygedagpenge Kontanthjælp Jobcenter Skive Fleksløntilskud Jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere Særlig uddannelsesstøtte Seniorjob Revalidering Reform af erhvervsuddannelserne Tilpasning af overslagsår til bloktilskud Børne og familieudvalget Klassekvotient < 14 ændring på 3 undervisningsafdelinger Folkeskolereform, ekstraordinært tilskud Demografi, skoleområdet Frie og private grundskoler Erhvervsrettet 10. klasse VISO, specialrådgivningsydelsesr Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste mv En tidlig forebyggende indsats Socialtilsyn EBF: Solcelleprojekt ungdomsskole EBF: Solcelleprojekt daginstitution EBF: Solcelleprojekt skoler Økonomiudvalget Indtægter fra administration, Skive Vand A/S Indtægter fra administration, renovation Forstærket indsats mod asocial adfærd Vederlag mv. kommunale erhverv Udvendig vedligeholdelse, arealer v. rådhuse

13 1.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgetforslaget afsat netto 55,4 mio. kr., svarende til det afsatte i budgetoverslag 2015 i det vedtagne budget Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på 55,4 mio. kr. er der bevillingsmæssige bindinger på i alt 5,8 mio. kr. fordelt med netto 5,0 mio. kr. til byfornyelse i Selde, Lihme, Breum og det Vestlige Skive samt 0,8 mio. kr. til implementering og konvertering af it-systemer. I 2016 og 2017 er der et forholdsvist lavt anlægsniveau på h.h.v. 35 og 26 mio. kr. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. I forbindelse med overgangen til selskabsdannelse er der forudsat balance i budgettet. Der er forudsat et oveskud på forsyningsområdet på 1,3 mio. kr. i Langfristet gæld I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 39,7 mio. kr. i afdrag på lån og 23,7 mio. kr. i låneoptagelse. 13

14 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2014 at udgøre cirka 316 mio. kr., i mio. kr. og i 2018 vil likviditeten være på 190 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra svarende til 213 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 14

15 1.8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 60,7 mio. kr. til 28,8 mio. kr., 12,8 mio. kr. og -11,8 mio. kr. Endvidere stiger likviditetsforbruget fra 13,8 mio. kr. i 2015 til 91,1 mio. kr. i Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 350 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 12 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. i , hvor Skive Kommunes andel er 31,7 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 15 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene. Der er forudsat en reduktion i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. og 20 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse. 15

16 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune Skive Kommunes økonomiske politik, Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 200 mio. kr. 2. Skatterne Målet for perioden er, at skatterne søges holdt i ro. 3. Driftsudgifter Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Denne aftale kendes juni, hvor efter det er muligt at fastlægge Skives niveau. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer 4. Økonomisk styring Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en langsigtet strategisk styring forankret i den Økonomiske Politik faste procedurer for budgetopfølgningen organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau et fokus på nye fællesskabende aktiviteter Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 5. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i perioden på gennemsnitligt mio. kr. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt mio. kr. over årene. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2014 opgjort til 537 mio. kr. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes med udgangspunkt i kommunens investeringspolitik som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Primo 2014 udgør den anbragte formue ca. 400 mio. kr. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. 16

17 De decentrale enheder skal tilstræbe at have en fast opsparing på ca. 2-4% af budgettet. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2014 lige som i 2011, 2012 og 2013 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 17

18 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og forebyggelsesudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Udvalget for teknik og miljø Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: 18

19 Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget Budgetnoter anlæg. Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet. Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. 19

20 20

21 2. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom m.v. kr. pr. år 693,75 735,00 ** lejligheder kr. pr. år 418,75 580,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer kr. pr. år 543,75 675,00 ** sommerhuse kr. pr. år 312,50 520,00 (Ovenstående er incl. adm.gebyr, der udgør 100 kr. i 2015) Erhvervsgenbrugsgebyr: Øvrige virksomheder m.v. kr. pr. år 812,50 812,50 Håndv. og anlægsgart. (0-1 ansatte) kr. pr. år 6.500, ,00 Håndv. og anlægsgart. (2-10 ansatte) kr. pr. år 9.750, ,00 Håndv. og anlægsgart. (over 10 ansatte) kr. pr. år , ,00 Farligt affald - gebyr - virksomhed kr. pr. år 312,50 312,50 Takster for dagrenovation 14-dagstømning 110 liters sæk kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 610,00 610, liters beholder kr. pr. år 732,50 732, liters beholder kr. pr. år 878,75 878, liters minicontainer kr. pr. år 1.467, , liters minicontainer kr. pr. år 2.200, , liters minicontainer kr. pr. år 2.926, ,25 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,50 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,50 5 m3 Molok (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,50 Ugetømning 110 liters sæk (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.100, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.342, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.610, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.932, , liters minicontainer kr. pr. år 3.080, , liters minicontainer kr. pr. år 4.621, , liters minicontainer kr. pr. år 6.146, ,25 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,25 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,75 Sommerhuse (pr forøges antal tømninger til 26 pr. år) 110 liters sæk kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 535,00 535, liters beholder kr. pr. år 668,75 668, liters beholder kr. pr. år 802,50 802, liters minicontainer kr. pr. år 1.267, , liters minicontainer kr. pr. år 1.902, , liters minicontainer kr. pr. år 2.530, ,00 21

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere