OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI"

Transkript

1 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteindtægter: - Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden FINANSIELLE INDTÆGTER Renter af likvide aktiver. Der er budgetteret med en rente af likvide aktiver på 1,0 mio. kr., svarende til forrentning af en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 30 mio. kr. Renter af tilgodehavender Renteindtægten vedrører hovedsagelig tilgodehavender i betalingskontrollen, og er skønnet på baggrund af nuværende rentepåligning. Renter af udlån vedrørende forsyningsvirksomheden Renteindtægten vedrører i det væsentligste forrentning af lån til varmeforsyningen i ht. foreliggende gældsbreve, samt budgetteret låneoptagelse ultimo 2007 på kr. 7,742 mio. kr.

2 1002 Renteudgifter 1002 Renteudgifter OPGAVEOMRÅDER Finansielle udgifter: Renter af gæld ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteudgifter: - Renter af gæld FINANSIELLE UDGIFTER Renter af gæld. Renterudgiften er beregnet i forhold til kommunens eksisterende lån ultimo Endvidere er der medtaget forrentning af den låneoptagelse som er bevilget i For de variabelt forrentede lån er der medtaget en rente der svarer til renten på budgetteringstidspunktet for fast forrentede lån (4,60%), med fradrag af 0,6 mio. kr. som forventet gevinst ved en mere offensiv finansieringspolitik.

3 1003 Afdrag på udlån 1003 Afdrag på udlån OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Afdrag på udlån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på udlån FINANSIELLE INDTÆGTER Afdrag på udlån. Indtægten vedrører afdrag på udlån til forsyningsvirksomheden i henhold til foreliggende gældsbreve.

4 1004 Afdrag på lån 1004 Afdrag på lån OPGAVEOMRÅDER 1004 Finansielle udgifter: Afdrag på lån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på lån FINANSIELLE UDGIFTER Afdrag på lån. Udgiften vedrører dels afdrag på eksisterende låneportefølge ultimo 2006, og dels afdrag af budgetteret låneoptagelse i Heraf forventes lån til IT-investeringer og lån til amtsopgaver optaget primo 2007, de resterende lån ultimo Den samlede restgæld udgør 417,7 mio. kr. ultimo 2006.

5 1005 Tilskud og udligning 1005 Tilskud og udligning OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Udligning og generelle tilskud Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Udligning og generelle tilskud Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen Tilskud og udligning i alt Heraf efterregulering budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed KOMMUNAL UDLIGNING Landsudligning. Den kommunale udligning er indrettet således, at en kommune skal modtage tilskud, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede indtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau. Omvendt skal en kommune bidrage til ordningen, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter. Udligningsniveauet er fastsat til 58 pct., men kan på sigt øges til 68 pct., såfremt væksten i det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i Hovedstadsområdet overstiger væksten i det øvrige land med mere end 1 procentpoint. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud fra landsudligningen jfr. nedenstående tabel. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Kommuner der har et svagt beskatningsgrundlag og samtidig et forholdsvis højt udgiftsbehov, kan få tilskud som ugunstigt stillet kommune. Det er en betingelse, at forskellen mellem beskatningsniveau og udgiftsbehov overstiger 25% af de landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Udligningsniveauet er fastsat til 32% af forskelsbeløbet. Niveauet sænkes, hvis niveauet i landsudligningen øges.

6 1005 Tilskud og udligning Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud som ugunstigt stillet kommune jfr. nedenstående tabel. STATSTILSKUD Statstilskuddet fordeles som hovedregel efter folketallet, således at kompensation for nye opgaver i højere grad afspejler kommunernes faktiske udgifter ved nye opgaver. En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvis som tidligere fordeles efter beskatningsgrundlag. Anledningen til en fordeling efter beskatningsgrundlag skal dog have finansiel karakter. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af statstilskud fremgår af nedenstående tabel. UDLIGNING AF SELSKABSSKAT Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommunes modtager tilskud fra udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. UDLIGNING VEDRØRENDE UDLÆNDINGE De kommunale bidrag til udlændingeudligningen fordeles efter folketallet, medens de kommunale tilskud fra udligningsordningen beregnes på baggrund af det faktiske antal borgere i kommunen fra de lande, der indgår i beregningen. Brønderslev-Dronninglund kommunes bidrager netto til udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. MOMSUDLIGNING Momsudligningsordningen er omlagt så den enkelte kommune ikke længere skal yde et selvstændigt bidrag. Finansieringen er overtaget af staten samtidig med at der er foretaget en tilsvarende engangsreduktion af bloktilskuddene. DIVERSE PULJER OG SÆRORDNINGER Med finansieringsreformen er en lang række særlige tilskuds- og udligningsordninger afskaffet. Det drejer sig om: overgangstilskud vedr. refusionsomlægninger og vedr. specialundervisning, refusionstilskud vedr. grundtakstområdet, tilskud vedr. 12 promille loftet på produktionsjord, udligningstillæg, tilskud til belastning på overførselsområdet, tilskud til boligsociale opgaver m.fl. Ordningerne udgjorde tilsammen ca. 10 mia. kr.

7 1005 Tilskud og udligning STATSTILSKUD VEDRØRENDE ÆLDREOMRÅDET Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskuddet blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af tilskudspuljen er for 2007 beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. Det særlige ældretilskud (441 mio. kr.) Regeringen vil i forbindelse med finansloven for 2007 søge tilslutning til, at puljen på 441 mio. kr. til ældreområdet udmønten til et permanent løft, med henblik på at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntning af midlerne. Forudsat at midlerne fordeles som første pulje er Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af puljen af KL beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. PULJE TIL BEDRE KVALITET I DAGTILBUD Ifølge regeringsaftalen vil regeringen søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mio. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL. Der er ikke medtaget andel af denne pulje i basisbudgettet for PULJE TIL SÆRLIGT VANSKELIGT STILLEDE KOMMUNER Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner Der er tilskudspulje på 180 mio. kr., er fordeles efter ansøgning. Puljen skal dels anvendes til kommuner, der indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, efter fastlagte kriterier, og dels til kommuner der ud fra en samlet vurdering af forventet udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling indgår. Ekstraordinært tilskud til vanskeligt stillede kommuner på 150 mio. kr. Der er tilskudspulje på 150 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning med særlig fokus på tilpasning af omkostninger som følge af udligningsreformen og usikkerheden i forudsætningerne for beregningen af skatteloftet. Der er søgt tilskud fra begge puljer, og Brønderslev-Dronninglund kommune modtager 14,004 mio. kr. i 2007 i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

8 1005 Tilskud og udligning BIDRAG TIL REGIONEN Grundbidrag Med opgave- og strukturreformen tilføres kommunerne ansvaret for at medfinansiere ca. 20% af de regionale sundhedsopgaver. Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver. Grundbidraget er for 2007 fastsat til kr. pr. indbygger, og betales i tolvtedelsrater. Udviklingsbidrag Kommunerne skal endvidere betale er udviklingsbidrag til dækning af udgifter på de øvrige regionale udgiftsområder. Udviklingsbidraget er for 2007 fastsat til 110 kr. pr. indbygger og betales i tolvtedelsrater. Aktivitetsbestemte bidrag Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsydelser sker gennem afregning af et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til kommunens borgere. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. De aktivitetsbestemte bidrag budgetteres som driftstilskud på politikområde 701 Sundhed. FOLKETAL Kommunens folketal indgår i beregningen af tilskud og udligning. Ved tilskuds- og udligningsberegningen for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt befolkningstallet, som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilken kommunen har den generelle betalingsforpligtelse til folketallet i kommunen. Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt at selvbudgetterer udskrivningsgrundlaget. Det giver kommunen mulighed for at eget skøn over betalingsfolketallet. Ved den endelige opgørelse for selvbudgetterede kommuner vil indgå det faktiske betalingsfolketal pr. 1. januar Statsgaranteret betalingsfolketal Faktiske tal 2006: Faktiske folketal 1. januar Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal 1. januar Faktisk folketal Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal Eget skøn for 2007 der er anvendt ved budgetlægningen

9 1005 Tilskud og udligning TABEL OVER TILSKUD OG UDLIGNING Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og folketal i 2007 idet det er beregnet til at være det mest fordelagtige alternativ for kommunen. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,65 25,65 25,70 25,70 25,70 Indkomstskat Betalingsfolketal Grundværdier Grundskyldspromille landbrug m.fl. 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille øvrige 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyldsprovenu Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Statstilskud vedr Forventet midtvejsregulering, amtsopgaver Regulering udlændingetilskud 72 I alt Udligning af selskabsskat Udligning af selskabsskat I alt Udligning og tilskud vedr. udlændinge Samlet tilskud vedr. udlændinge Samlet bidrag vedr. udlændinge Regulering medtaget under udligning -72 I alt Særlige tilskud Statstilskud ældreområdet, gammel pulje Statstilskud ældreområdet, ny pulje I alt Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune I alt Bidrag til regionerne Grundbidrag til regionerne Udviklingsbidrag til regionerne I alt Samlet tilskud og udligning Heraf efterreg. budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed

10 1006 Skatter 1006 Skatter OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Andre skatter (selskabsskatter) Skatter i alt KOMMUNAL INDKOMSTSKAT Ændring af skattegrundlaget som følge af finansieringsreformen. Det indgår i finansieringsreformen, at kommunerne ikke længere skal modtage skat af aktieindkomster og skat fra begrænsede skattepligtige. Det betyder, at skattegrundlaget, som kommunen budgetterer med, er eksklusive grundlaget fra de to skatter. I nedenstående tabel er det tidligere skattegrundlag defineret som gammel model, og det nye skattegrundlag defineret som ny model. Ligningsprovenu Der skal ikke længere sondres mellem, hvad der er skat vedrørende selvangiven indkomst og ligningsprovenu. Det skyldes, at staten har overtaget ligningsopgaven. Fra 2007 skal kommunen budgettere med et samlet provenu af indkomstskat. Regulering tidligere år Alle efterreguleringer af kommunal indkomstskat og udligning er suspenderet for tidligere år. Fremadrettet foretages en opgørelse af kommunal indkomstskat. Det sker pr. 1. maj 2 år efter kalenderåret. For 2007 opgøres 1. maj Evt. efterregulering selvbudgetteret indkomstskat sker herefter i januar kvartal året efter. For 2007 efterreguleres i januar kvartal 2010.

11 1006 Skatter Statsgaranteret- / selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat med udgangspunkt i slutligningen for ,2%. Finansministeriet har efterfølgende korrigeret sit skøn over forventede stigninger i indkomsterne til 13,0%. Dette er sket med udgangspunkt i de selvangivne indkomster for Der er som vanligt mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Det er især aktuelt for kommuner med ekstraordinær høj vækst og/eller stor befolkningstilvækst. I Brønderslev-Dronninglund kommune er væksten i udskrivningsgrundlaget beregnet til 13,27% fra 2004 til Endvidere skønnes et folkertal pr , der er højere end det statsgaranterede. På den baggrund er det skønnet, at det er mest attraktivt for Brønderslev-Dronninglund kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og folketallet for Skatteprocenter Kommunerne overtager dele af de tidligere amtskommunale skatter. Samtidig harmoniseres skatteprocenterne for sammenlagte kommuner. For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes udskrivningsprocent fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 25,65%. Udskrivningsprocenten kan fastsattes til en lavere sats og med højst 2 decimaler. Fra 2008 er der ingen maksimal sats og afrunding skal ske til 1 decimal. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 25,65% I budgetoverslagsårene er ligeledes medregnet skat af maksimal sats, afrundet efter reglerne: 25,7% Kommunal indkomsskat i kr budget gammel model slutlignet gammel model slutlignet ny model beregnet ny model beregnet ny model Selvbudgettetet grundlag beregnet = statsgaranti budgetoverslag BO budgetoverslag BO budgetoverslag BO-03 Stigning i udskrivningsgrundlaget i procent Udskrivningsgrun dlag Skatteprocent Kommunens provenu KL Kommunen Forskel ,00% 5,36% 0,36% ,50% 3,50% 0,00% ,00% 4,00% 0,00% ,65% ,80% 3,80% 0,00% ,65% ,70% 2,70% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskatten udgår som kommunal skattekilde fra GRUNDSKYLD Fra 2007 overtager kommunerne den samlede beskatning af faste ejendomme, herunder grundskyld. Grundlag for beskatning Grundlaget for beskatningen er den afgiftspligtige grundværdi. ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. 2. Den afgiftspligtige grundværdi for det foregående skatteår forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for

12 1006 Skatter skatteåret tillagt 3%. Den skønnede stigning fastsættes af Finansministeren. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7%. Fra 2006 til 2007 udgør den skønnede stigning 1,7%. reguleringsprocenten udgør hermed 4,7%. I basisbudgettet for 2007 er anvendt de skattepligtige grundværdier, der indgår i beregning af det samlede statsgaranterede beskatningsgrundlag som anvendes ved beregning af udligning og tilskud. Grundskyldspromillen Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, dog maksimalt 13 promille. Der ydes ikke længere kompensation til kommuner med en højere promille end 12 (+10). For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes grundskyldspromille fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 23,58 promille, og 13 promille for landbrug m.fl. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 23,58 promille / 13 promille. Grundskyld i kr. BUDGET BUDGETOVERSLAG Skattepligtige grundværdier, landbrug m.m. Skattepligtige grundværdier, øvrige Skattepligtige grundværdier i alt Grundskyldspromille, landbrug m.m. 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille, andre 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyld (794) Forventet stigningstakt 6,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDEN SKAT PÅ FAST EJENDOM Dækningsafgifter på forretningsejendomme Byrådet kan beslutte, at der som bidrag til de udgifter som forretningsejendomme m.fl., medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. For kommuner der indgår i sammenlægning kan det samlede provenu i 2007 af dækningsafgiften ikke overstige provenuet i Hverken Brønderslev eller Dronninglund kommune har opkrævet dækningsafgift af forretningsejendomme i Dækningsafgifter på offentlige ejendomme Byrådet kan beslutte, at der af visse offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, at der som bidrag til de udgifter som disse medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdi udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille (kom = 10 + amt = 5). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale, hhv. 7,5 promille og 6 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes forskelsværdi kan højst fastsættes til 8,75 promille. (kom = 5 + amt = 3,75). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale: 5 promille. Dækningsafgiften på statslige ejendommes grundværdi med den fulde grundskyldspromille er afskaffet fra For disse ejendomme kan der kun opkræves dækningsafgift med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. I basisbudgettet for 2007 er der indregnet dækningsbidrag på offentlige ejendomme med hhv. 11,79 promille af grundværdi og 8,75 promille af forskelsværdi.

13 1006 Skatter Dækningsafgift, offentlige ejd. i kr. Afgiftspligtige grundværdier Afgiftspligtige forskelsværdier Dakningsafgift af grundværdier i promille Dækningsafgift af forskelsværdier i promille Dakningsafgift af grundværdier Dakningsafgift af forskelsværdier Dækningsafgift i alt (795) Forventet stigningstakt BUDGET BUDGETOVERSLAG ,79 11,79 11,79 11,79 8,75 8,75 8,75 8, ,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDRE SKATTER Pensionsafgifter Den kommunale anden af afgift på pensionsordninger udgår som kommunal skattekilde fra Selskabsskatter I 2007 modtager kommunen selskabs- og fondsskat af indkomståret Skatten er for Brønderslev- Dronninglund kommune beregnet til kr , der er medtaget i basisbudgettet for Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager i 2007 kr fra udligningsordningen.

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen NOTAT Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen I det følgende redegøres der nærmere for de oplysninger, KL har lagt ind i tilskudsmodellen med hensyn til udviklingen i kommunernes skattegrundlag,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007

GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007 GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere