OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI"

Transkript

1 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteindtægter: - Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden FINANSIELLE INDTÆGTER Renter af likvide aktiver. Der er budgetteret med en rente af likvide aktiver på 1,0 mio. kr., svarende til forrentning af en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 30 mio. kr. Renter af tilgodehavender Renteindtægten vedrører hovedsagelig tilgodehavender i betalingskontrollen, og er skønnet på baggrund af nuværende rentepåligning. Renter af udlån vedrørende forsyningsvirksomheden Renteindtægten vedrører i det væsentligste forrentning af lån til varmeforsyningen i ht. foreliggende gældsbreve, samt budgetteret låneoptagelse ultimo 2007 på kr. 7,742 mio. kr.

2 1002 Renteudgifter 1002 Renteudgifter OPGAVEOMRÅDER Finansielle udgifter: Renter af gæld ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteudgifter: - Renter af gæld FINANSIELLE UDGIFTER Renter af gæld. Renterudgiften er beregnet i forhold til kommunens eksisterende lån ultimo Endvidere er der medtaget forrentning af den låneoptagelse som er bevilget i For de variabelt forrentede lån er der medtaget en rente der svarer til renten på budgetteringstidspunktet for fast forrentede lån (4,60%), med fradrag af 0,6 mio. kr. som forventet gevinst ved en mere offensiv finansieringspolitik.

3 1003 Afdrag på udlån 1003 Afdrag på udlån OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Afdrag på udlån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på udlån FINANSIELLE INDTÆGTER Afdrag på udlån. Indtægten vedrører afdrag på udlån til forsyningsvirksomheden i henhold til foreliggende gældsbreve.

4 1004 Afdrag på lån 1004 Afdrag på lån OPGAVEOMRÅDER 1004 Finansielle udgifter: Afdrag på lån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på lån FINANSIELLE UDGIFTER Afdrag på lån. Udgiften vedrører dels afdrag på eksisterende låneportefølge ultimo 2006, og dels afdrag af budgetteret låneoptagelse i Heraf forventes lån til IT-investeringer og lån til amtsopgaver optaget primo 2007, de resterende lån ultimo Den samlede restgæld udgør 417,7 mio. kr. ultimo 2006.

5 1005 Tilskud og udligning 1005 Tilskud og udligning OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Udligning og generelle tilskud Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Udligning og generelle tilskud Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen Tilskud og udligning i alt Heraf efterregulering budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed KOMMUNAL UDLIGNING Landsudligning. Den kommunale udligning er indrettet således, at en kommune skal modtage tilskud, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede indtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau. Omvendt skal en kommune bidrage til ordningen, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter. Udligningsniveauet er fastsat til 58 pct., men kan på sigt øges til 68 pct., såfremt væksten i det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i Hovedstadsområdet overstiger væksten i det øvrige land med mere end 1 procentpoint. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud fra landsudligningen jfr. nedenstående tabel. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Kommuner der har et svagt beskatningsgrundlag og samtidig et forholdsvis højt udgiftsbehov, kan få tilskud som ugunstigt stillet kommune. Det er en betingelse, at forskellen mellem beskatningsniveau og udgiftsbehov overstiger 25% af de landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Udligningsniveauet er fastsat til 32% af forskelsbeløbet. Niveauet sænkes, hvis niveauet i landsudligningen øges.

6 1005 Tilskud og udligning Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud som ugunstigt stillet kommune jfr. nedenstående tabel. STATSTILSKUD Statstilskuddet fordeles som hovedregel efter folketallet, således at kompensation for nye opgaver i højere grad afspejler kommunernes faktiske udgifter ved nye opgaver. En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvis som tidligere fordeles efter beskatningsgrundlag. Anledningen til en fordeling efter beskatningsgrundlag skal dog have finansiel karakter. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af statstilskud fremgår af nedenstående tabel. UDLIGNING AF SELSKABSSKAT Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommunes modtager tilskud fra udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. UDLIGNING VEDRØRENDE UDLÆNDINGE De kommunale bidrag til udlændingeudligningen fordeles efter folketallet, medens de kommunale tilskud fra udligningsordningen beregnes på baggrund af det faktiske antal borgere i kommunen fra de lande, der indgår i beregningen. Brønderslev-Dronninglund kommunes bidrager netto til udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. MOMSUDLIGNING Momsudligningsordningen er omlagt så den enkelte kommune ikke længere skal yde et selvstændigt bidrag. Finansieringen er overtaget af staten samtidig med at der er foretaget en tilsvarende engangsreduktion af bloktilskuddene. DIVERSE PULJER OG SÆRORDNINGER Med finansieringsreformen er en lang række særlige tilskuds- og udligningsordninger afskaffet. Det drejer sig om: overgangstilskud vedr. refusionsomlægninger og vedr. specialundervisning, refusionstilskud vedr. grundtakstområdet, tilskud vedr. 12 promille loftet på produktionsjord, udligningstillæg, tilskud til belastning på overførselsområdet, tilskud til boligsociale opgaver m.fl. Ordningerne udgjorde tilsammen ca. 10 mia. kr.

7 1005 Tilskud og udligning STATSTILSKUD VEDRØRENDE ÆLDREOMRÅDET Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskuddet blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af tilskudspuljen er for 2007 beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. Det særlige ældretilskud (441 mio. kr.) Regeringen vil i forbindelse med finansloven for 2007 søge tilslutning til, at puljen på 441 mio. kr. til ældreområdet udmønten til et permanent løft, med henblik på at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntning af midlerne. Forudsat at midlerne fordeles som første pulje er Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af puljen af KL beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. PULJE TIL BEDRE KVALITET I DAGTILBUD Ifølge regeringsaftalen vil regeringen søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mio. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL. Der er ikke medtaget andel af denne pulje i basisbudgettet for PULJE TIL SÆRLIGT VANSKELIGT STILLEDE KOMMUNER Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner Der er tilskudspulje på 180 mio. kr., er fordeles efter ansøgning. Puljen skal dels anvendes til kommuner, der indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, efter fastlagte kriterier, og dels til kommuner der ud fra en samlet vurdering af forventet udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling indgår. Ekstraordinært tilskud til vanskeligt stillede kommuner på 150 mio. kr. Der er tilskudspulje på 150 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning med særlig fokus på tilpasning af omkostninger som følge af udligningsreformen og usikkerheden i forudsætningerne for beregningen af skatteloftet. Der er søgt tilskud fra begge puljer, og Brønderslev-Dronninglund kommune modtager 14,004 mio. kr. i 2007 i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

8 1005 Tilskud og udligning BIDRAG TIL REGIONEN Grundbidrag Med opgave- og strukturreformen tilføres kommunerne ansvaret for at medfinansiere ca. 20% af de regionale sundhedsopgaver. Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver. Grundbidraget er for 2007 fastsat til kr. pr. indbygger, og betales i tolvtedelsrater. Udviklingsbidrag Kommunerne skal endvidere betale er udviklingsbidrag til dækning af udgifter på de øvrige regionale udgiftsområder. Udviklingsbidraget er for 2007 fastsat til 110 kr. pr. indbygger og betales i tolvtedelsrater. Aktivitetsbestemte bidrag Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsydelser sker gennem afregning af et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til kommunens borgere. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. De aktivitetsbestemte bidrag budgetteres som driftstilskud på politikområde 701 Sundhed. FOLKETAL Kommunens folketal indgår i beregningen af tilskud og udligning. Ved tilskuds- og udligningsberegningen for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt befolkningstallet, som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilken kommunen har den generelle betalingsforpligtelse til folketallet i kommunen. Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt at selvbudgetterer udskrivningsgrundlaget. Det giver kommunen mulighed for at eget skøn over betalingsfolketallet. Ved den endelige opgørelse for selvbudgetterede kommuner vil indgå det faktiske betalingsfolketal pr. 1. januar Statsgaranteret betalingsfolketal Faktiske tal 2006: Faktiske folketal 1. januar Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal 1. januar Faktisk folketal Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal Eget skøn for 2007 der er anvendt ved budgetlægningen

9 1005 Tilskud og udligning TABEL OVER TILSKUD OG UDLIGNING Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og folketal i 2007 idet det er beregnet til at være det mest fordelagtige alternativ for kommunen. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,65 25,65 25,70 25,70 25,70 Indkomstskat Betalingsfolketal Grundværdier Grundskyldspromille landbrug m.fl. 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille øvrige 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyldsprovenu Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Statstilskud vedr Forventet midtvejsregulering, amtsopgaver Regulering udlændingetilskud 72 I alt Udligning af selskabsskat Udligning af selskabsskat I alt Udligning og tilskud vedr. udlændinge Samlet tilskud vedr. udlændinge Samlet bidrag vedr. udlændinge Regulering medtaget under udligning -72 I alt Særlige tilskud Statstilskud ældreområdet, gammel pulje Statstilskud ældreområdet, ny pulje I alt Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune I alt Bidrag til regionerne Grundbidrag til regionerne Udviklingsbidrag til regionerne I alt Samlet tilskud og udligning Heraf efterreg. budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed

10 1006 Skatter 1006 Skatter OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Andre skatter (selskabsskatter) Skatter i alt KOMMUNAL INDKOMSTSKAT Ændring af skattegrundlaget som følge af finansieringsreformen. Det indgår i finansieringsreformen, at kommunerne ikke længere skal modtage skat af aktieindkomster og skat fra begrænsede skattepligtige. Det betyder, at skattegrundlaget, som kommunen budgetterer med, er eksklusive grundlaget fra de to skatter. I nedenstående tabel er det tidligere skattegrundlag defineret som gammel model, og det nye skattegrundlag defineret som ny model. Ligningsprovenu Der skal ikke længere sondres mellem, hvad der er skat vedrørende selvangiven indkomst og ligningsprovenu. Det skyldes, at staten har overtaget ligningsopgaven. Fra 2007 skal kommunen budgettere med et samlet provenu af indkomstskat. Regulering tidligere år Alle efterreguleringer af kommunal indkomstskat og udligning er suspenderet for tidligere år. Fremadrettet foretages en opgørelse af kommunal indkomstskat. Det sker pr. 1. maj 2 år efter kalenderåret. For 2007 opgøres 1. maj Evt. efterregulering selvbudgetteret indkomstskat sker herefter i januar kvartal året efter. For 2007 efterreguleres i januar kvartal 2010.

11 1006 Skatter Statsgaranteret- / selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat med udgangspunkt i slutligningen for ,2%. Finansministeriet har efterfølgende korrigeret sit skøn over forventede stigninger i indkomsterne til 13,0%. Dette er sket med udgangspunkt i de selvangivne indkomster for Der er som vanligt mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Det er især aktuelt for kommuner med ekstraordinær høj vækst og/eller stor befolkningstilvækst. I Brønderslev-Dronninglund kommune er væksten i udskrivningsgrundlaget beregnet til 13,27% fra 2004 til Endvidere skønnes et folkertal pr , der er højere end det statsgaranterede. På den baggrund er det skønnet, at det er mest attraktivt for Brønderslev-Dronninglund kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og folketallet for Skatteprocenter Kommunerne overtager dele af de tidligere amtskommunale skatter. Samtidig harmoniseres skatteprocenterne for sammenlagte kommuner. For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes udskrivningsprocent fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 25,65%. Udskrivningsprocenten kan fastsattes til en lavere sats og med højst 2 decimaler. Fra 2008 er der ingen maksimal sats og afrunding skal ske til 1 decimal. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 25,65% I budgetoverslagsårene er ligeledes medregnet skat af maksimal sats, afrundet efter reglerne: 25,7% Kommunal indkomsskat i kr budget gammel model slutlignet gammel model slutlignet ny model beregnet ny model beregnet ny model Selvbudgettetet grundlag beregnet = statsgaranti budgetoverslag BO budgetoverslag BO budgetoverslag BO-03 Stigning i udskrivningsgrundlaget i procent Udskrivningsgrun dlag Skatteprocent Kommunens provenu KL Kommunen Forskel ,00% 5,36% 0,36% ,50% 3,50% 0,00% ,00% 4,00% 0,00% ,65% ,80% 3,80% 0,00% ,65% ,70% 2,70% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskatten udgår som kommunal skattekilde fra GRUNDSKYLD Fra 2007 overtager kommunerne den samlede beskatning af faste ejendomme, herunder grundskyld. Grundlag for beskatning Grundlaget for beskatningen er den afgiftspligtige grundværdi. ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. 2. Den afgiftspligtige grundværdi for det foregående skatteår forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for

12 1006 Skatter skatteåret tillagt 3%. Den skønnede stigning fastsættes af Finansministeren. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7%. Fra 2006 til 2007 udgør den skønnede stigning 1,7%. reguleringsprocenten udgør hermed 4,7%. I basisbudgettet for 2007 er anvendt de skattepligtige grundværdier, der indgår i beregning af det samlede statsgaranterede beskatningsgrundlag som anvendes ved beregning af udligning og tilskud. Grundskyldspromillen Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, dog maksimalt 13 promille. Der ydes ikke længere kompensation til kommuner med en højere promille end 12 (+10). For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes grundskyldspromille fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 23,58 promille, og 13 promille for landbrug m.fl. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 23,58 promille / 13 promille. Grundskyld i kr. BUDGET BUDGETOVERSLAG Skattepligtige grundværdier, landbrug m.m. Skattepligtige grundværdier, øvrige Skattepligtige grundværdier i alt Grundskyldspromille, landbrug m.m. 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille, andre 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyld (794) Forventet stigningstakt 6,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDEN SKAT PÅ FAST EJENDOM Dækningsafgifter på forretningsejendomme Byrådet kan beslutte, at der som bidrag til de udgifter som forretningsejendomme m.fl., medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. For kommuner der indgår i sammenlægning kan det samlede provenu i 2007 af dækningsafgiften ikke overstige provenuet i Hverken Brønderslev eller Dronninglund kommune har opkrævet dækningsafgift af forretningsejendomme i Dækningsafgifter på offentlige ejendomme Byrådet kan beslutte, at der af visse offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, at der som bidrag til de udgifter som disse medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdi udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille (kom = 10 + amt = 5). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale, hhv. 7,5 promille og 6 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes forskelsværdi kan højst fastsættes til 8,75 promille. (kom = 5 + amt = 3,75). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale: 5 promille. Dækningsafgiften på statslige ejendommes grundværdi med den fulde grundskyldspromille er afskaffet fra For disse ejendomme kan der kun opkræves dækningsafgift med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. I basisbudgettet for 2007 er der indregnet dækningsbidrag på offentlige ejendomme med hhv. 11,79 promille af grundværdi og 8,75 promille af forskelsværdi.

13 1006 Skatter Dækningsafgift, offentlige ejd. i kr. Afgiftspligtige grundværdier Afgiftspligtige forskelsværdier Dakningsafgift af grundværdier i promille Dækningsafgift af forskelsværdier i promille Dakningsafgift af grundværdier Dakningsafgift af forskelsværdier Dækningsafgift i alt (795) Forventet stigningstakt BUDGET BUDGETOVERSLAG ,79 11,79 11,79 11,79 8,75 8,75 8,75 8, ,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDRE SKATTER Pensionsafgifter Den kommunale anden af afgift på pensionsordninger udgår som kommunal skattekilde fra Selskabsskatter I 2007 modtager kommunen selskabs- og fondsskat af indkomståret Skatten er for Brønderslev- Dronninglund kommune beregnet til kr , der er medtaget i basisbudgettet for Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager i 2007 kr fra udligningsordningen.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere