OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI"

Transkript

1 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteindtægter: - Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden FINANSIELLE INDTÆGTER Renter af likvide aktiver. Der er budgetteret med en rente af likvide aktiver på 1,0 mio. kr., svarende til forrentning af en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 30 mio. kr. Renter af tilgodehavender Renteindtægten vedrører hovedsagelig tilgodehavender i betalingskontrollen, og er skønnet på baggrund af nuværende rentepåligning. Renter af udlån vedrørende forsyningsvirksomheden Renteindtægten vedrører i det væsentligste forrentning af lån til varmeforsyningen i ht. foreliggende gældsbreve, samt budgetteret låneoptagelse ultimo 2007 på kr. 7,742 mio. kr.

2 1002 Renteudgifter 1002 Renteudgifter OPGAVEOMRÅDER Finansielle udgifter: Renter af gæld ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteudgifter: - Renter af gæld FINANSIELLE UDGIFTER Renter af gæld. Renterudgiften er beregnet i forhold til kommunens eksisterende lån ultimo Endvidere er der medtaget forrentning af den låneoptagelse som er bevilget i For de variabelt forrentede lån er der medtaget en rente der svarer til renten på budgetteringstidspunktet for fast forrentede lån (4,60%), med fradrag af 0,6 mio. kr. som forventet gevinst ved en mere offensiv finansieringspolitik.

3 1003 Afdrag på udlån 1003 Afdrag på udlån OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Afdrag på udlån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på udlån FINANSIELLE INDTÆGTER Afdrag på udlån. Indtægten vedrører afdrag på udlån til forsyningsvirksomheden i henhold til foreliggende gældsbreve.

4 1004 Afdrag på lån 1004 Afdrag på lån OPGAVEOMRÅDER 1004 Finansielle udgifter: Afdrag på lån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på lån FINANSIELLE UDGIFTER Afdrag på lån. Udgiften vedrører dels afdrag på eksisterende låneportefølge ultimo 2006, og dels afdrag af budgetteret låneoptagelse i Heraf forventes lån til IT-investeringer og lån til amtsopgaver optaget primo 2007, de resterende lån ultimo Den samlede restgæld udgør 417,7 mio. kr. ultimo 2006.

5 1005 Tilskud og udligning 1005 Tilskud og udligning OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Udligning og generelle tilskud Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Udligning og generelle tilskud Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen Tilskud og udligning i alt Heraf efterregulering budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed KOMMUNAL UDLIGNING Landsudligning. Den kommunale udligning er indrettet således, at en kommune skal modtage tilskud, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede indtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau. Omvendt skal en kommune bidrage til ordningen, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter. Udligningsniveauet er fastsat til 58 pct., men kan på sigt øges til 68 pct., såfremt væksten i det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i Hovedstadsområdet overstiger væksten i det øvrige land med mere end 1 procentpoint. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud fra landsudligningen jfr. nedenstående tabel. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Kommuner der har et svagt beskatningsgrundlag og samtidig et forholdsvis højt udgiftsbehov, kan få tilskud som ugunstigt stillet kommune. Det er en betingelse, at forskellen mellem beskatningsniveau og udgiftsbehov overstiger 25% af de landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Udligningsniveauet er fastsat til 32% af forskelsbeløbet. Niveauet sænkes, hvis niveauet i landsudligningen øges.

6 1005 Tilskud og udligning Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud som ugunstigt stillet kommune jfr. nedenstående tabel. STATSTILSKUD Statstilskuddet fordeles som hovedregel efter folketallet, således at kompensation for nye opgaver i højere grad afspejler kommunernes faktiske udgifter ved nye opgaver. En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvis som tidligere fordeles efter beskatningsgrundlag. Anledningen til en fordeling efter beskatningsgrundlag skal dog have finansiel karakter. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af statstilskud fremgår af nedenstående tabel. UDLIGNING AF SELSKABSSKAT Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommunes modtager tilskud fra udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. UDLIGNING VEDRØRENDE UDLÆNDINGE De kommunale bidrag til udlændingeudligningen fordeles efter folketallet, medens de kommunale tilskud fra udligningsordningen beregnes på baggrund af det faktiske antal borgere i kommunen fra de lande, der indgår i beregningen. Brønderslev-Dronninglund kommunes bidrager netto til udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. MOMSUDLIGNING Momsudligningsordningen er omlagt så den enkelte kommune ikke længere skal yde et selvstændigt bidrag. Finansieringen er overtaget af staten samtidig med at der er foretaget en tilsvarende engangsreduktion af bloktilskuddene. DIVERSE PULJER OG SÆRORDNINGER Med finansieringsreformen er en lang række særlige tilskuds- og udligningsordninger afskaffet. Det drejer sig om: overgangstilskud vedr. refusionsomlægninger og vedr. specialundervisning, refusionstilskud vedr. grundtakstområdet, tilskud vedr. 12 promille loftet på produktionsjord, udligningstillæg, tilskud til belastning på overførselsområdet, tilskud til boligsociale opgaver m.fl. Ordningerne udgjorde tilsammen ca. 10 mia. kr.

7 1005 Tilskud og udligning STATSTILSKUD VEDRØRENDE ÆLDREOMRÅDET Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskuddet blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af tilskudspuljen er for 2007 beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. Det særlige ældretilskud (441 mio. kr.) Regeringen vil i forbindelse med finansloven for 2007 søge tilslutning til, at puljen på 441 mio. kr. til ældreområdet udmønten til et permanent løft, med henblik på at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntning af midlerne. Forudsat at midlerne fordeles som første pulje er Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af puljen af KL beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. PULJE TIL BEDRE KVALITET I DAGTILBUD Ifølge regeringsaftalen vil regeringen søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mio. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL. Der er ikke medtaget andel af denne pulje i basisbudgettet for PULJE TIL SÆRLIGT VANSKELIGT STILLEDE KOMMUNER Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner Der er tilskudspulje på 180 mio. kr., er fordeles efter ansøgning. Puljen skal dels anvendes til kommuner, der indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, efter fastlagte kriterier, og dels til kommuner der ud fra en samlet vurdering af forventet udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling indgår. Ekstraordinært tilskud til vanskeligt stillede kommuner på 150 mio. kr. Der er tilskudspulje på 150 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning med særlig fokus på tilpasning af omkostninger som følge af udligningsreformen og usikkerheden i forudsætningerne for beregningen af skatteloftet. Der er søgt tilskud fra begge puljer, og Brønderslev-Dronninglund kommune modtager 14,004 mio. kr. i 2007 i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

8 1005 Tilskud og udligning BIDRAG TIL REGIONEN Grundbidrag Med opgave- og strukturreformen tilføres kommunerne ansvaret for at medfinansiere ca. 20% af de regionale sundhedsopgaver. Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver. Grundbidraget er for 2007 fastsat til kr. pr. indbygger, og betales i tolvtedelsrater. Udviklingsbidrag Kommunerne skal endvidere betale er udviklingsbidrag til dækning af udgifter på de øvrige regionale udgiftsområder. Udviklingsbidraget er for 2007 fastsat til 110 kr. pr. indbygger og betales i tolvtedelsrater. Aktivitetsbestemte bidrag Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsydelser sker gennem afregning af et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til kommunens borgere. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. De aktivitetsbestemte bidrag budgetteres som driftstilskud på politikområde 701 Sundhed. FOLKETAL Kommunens folketal indgår i beregningen af tilskud og udligning. Ved tilskuds- og udligningsberegningen for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt befolkningstallet, som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilken kommunen har den generelle betalingsforpligtelse til folketallet i kommunen. Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt at selvbudgetterer udskrivningsgrundlaget. Det giver kommunen mulighed for at eget skøn over betalingsfolketallet. Ved den endelige opgørelse for selvbudgetterede kommuner vil indgå det faktiske betalingsfolketal pr. 1. januar Statsgaranteret betalingsfolketal Faktiske tal 2006: Faktiske folketal 1. januar Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal 1. januar Faktisk folketal Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal Eget skøn for 2007 der er anvendt ved budgetlægningen

9 1005 Tilskud og udligning TABEL OVER TILSKUD OG UDLIGNING Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og folketal i 2007 idet det er beregnet til at være det mest fordelagtige alternativ for kommunen. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,65 25,65 25,70 25,70 25,70 Indkomstskat Betalingsfolketal Grundværdier Grundskyldspromille landbrug m.fl. 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille øvrige 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyldsprovenu Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Statstilskud vedr Forventet midtvejsregulering, amtsopgaver Regulering udlændingetilskud 72 I alt Udligning af selskabsskat Udligning af selskabsskat I alt Udligning og tilskud vedr. udlændinge Samlet tilskud vedr. udlændinge Samlet bidrag vedr. udlændinge Regulering medtaget under udligning -72 I alt Særlige tilskud Statstilskud ældreområdet, gammel pulje Statstilskud ældreområdet, ny pulje I alt Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune I alt Bidrag til regionerne Grundbidrag til regionerne Udviklingsbidrag til regionerne I alt Samlet tilskud og udligning Heraf efterreg. budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed

10 1006 Skatter 1006 Skatter OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Andre skatter (selskabsskatter) Skatter i alt KOMMUNAL INDKOMSTSKAT Ændring af skattegrundlaget som følge af finansieringsreformen. Det indgår i finansieringsreformen, at kommunerne ikke længere skal modtage skat af aktieindkomster og skat fra begrænsede skattepligtige. Det betyder, at skattegrundlaget, som kommunen budgetterer med, er eksklusive grundlaget fra de to skatter. I nedenstående tabel er det tidligere skattegrundlag defineret som gammel model, og det nye skattegrundlag defineret som ny model. Ligningsprovenu Der skal ikke længere sondres mellem, hvad der er skat vedrørende selvangiven indkomst og ligningsprovenu. Det skyldes, at staten har overtaget ligningsopgaven. Fra 2007 skal kommunen budgettere med et samlet provenu af indkomstskat. Regulering tidligere år Alle efterreguleringer af kommunal indkomstskat og udligning er suspenderet for tidligere år. Fremadrettet foretages en opgørelse af kommunal indkomstskat. Det sker pr. 1. maj 2 år efter kalenderåret. For 2007 opgøres 1. maj Evt. efterregulering selvbudgetteret indkomstskat sker herefter i januar kvartal året efter. For 2007 efterreguleres i januar kvartal 2010.

11 1006 Skatter Statsgaranteret- / selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat med udgangspunkt i slutligningen for ,2%. Finansministeriet har efterfølgende korrigeret sit skøn over forventede stigninger i indkomsterne til 13,0%. Dette er sket med udgangspunkt i de selvangivne indkomster for Der er som vanligt mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Det er især aktuelt for kommuner med ekstraordinær høj vækst og/eller stor befolkningstilvækst. I Brønderslev-Dronninglund kommune er væksten i udskrivningsgrundlaget beregnet til 13,27% fra 2004 til Endvidere skønnes et folkertal pr , der er højere end det statsgaranterede. På den baggrund er det skønnet, at det er mest attraktivt for Brønderslev-Dronninglund kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og folketallet for Skatteprocenter Kommunerne overtager dele af de tidligere amtskommunale skatter. Samtidig harmoniseres skatteprocenterne for sammenlagte kommuner. For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes udskrivningsprocent fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 25,65%. Udskrivningsprocenten kan fastsattes til en lavere sats og med højst 2 decimaler. Fra 2008 er der ingen maksimal sats og afrunding skal ske til 1 decimal. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 25,65% I budgetoverslagsårene er ligeledes medregnet skat af maksimal sats, afrundet efter reglerne: 25,7% Kommunal indkomsskat i kr budget gammel model slutlignet gammel model slutlignet ny model beregnet ny model beregnet ny model Selvbudgettetet grundlag beregnet = statsgaranti budgetoverslag BO budgetoverslag BO budgetoverslag BO-03 Stigning i udskrivningsgrundlaget i procent Udskrivningsgrun dlag Skatteprocent Kommunens provenu KL Kommunen Forskel ,00% 5,36% 0,36% ,50% 3,50% 0,00% ,00% 4,00% 0,00% ,65% ,80% 3,80% 0,00% ,65% ,70% 2,70% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskatten udgår som kommunal skattekilde fra GRUNDSKYLD Fra 2007 overtager kommunerne den samlede beskatning af faste ejendomme, herunder grundskyld. Grundlag for beskatning Grundlaget for beskatningen er den afgiftspligtige grundværdi. ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. 2. Den afgiftspligtige grundværdi for det foregående skatteår forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for

12 1006 Skatter skatteåret tillagt 3%. Den skønnede stigning fastsættes af Finansministeren. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7%. Fra 2006 til 2007 udgør den skønnede stigning 1,7%. reguleringsprocenten udgør hermed 4,7%. I basisbudgettet for 2007 er anvendt de skattepligtige grundværdier, der indgår i beregning af det samlede statsgaranterede beskatningsgrundlag som anvendes ved beregning af udligning og tilskud. Grundskyldspromillen Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, dog maksimalt 13 promille. Der ydes ikke længere kompensation til kommuner med en højere promille end 12 (+10). For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes grundskyldspromille fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 23,58 promille, og 13 promille for landbrug m.fl. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 23,58 promille / 13 promille. Grundskyld i kr. BUDGET BUDGETOVERSLAG Skattepligtige grundværdier, landbrug m.m. Skattepligtige grundværdier, øvrige Skattepligtige grundværdier i alt Grundskyldspromille, landbrug m.m. 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille, andre 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyld (794) Forventet stigningstakt 6,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDEN SKAT PÅ FAST EJENDOM Dækningsafgifter på forretningsejendomme Byrådet kan beslutte, at der som bidrag til de udgifter som forretningsejendomme m.fl., medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. For kommuner der indgår i sammenlægning kan det samlede provenu i 2007 af dækningsafgiften ikke overstige provenuet i Hverken Brønderslev eller Dronninglund kommune har opkrævet dækningsafgift af forretningsejendomme i Dækningsafgifter på offentlige ejendomme Byrådet kan beslutte, at der af visse offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, at der som bidrag til de udgifter som disse medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdi udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille (kom = 10 + amt = 5). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale, hhv. 7,5 promille og 6 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes forskelsværdi kan højst fastsættes til 8,75 promille. (kom = 5 + amt = 3,75). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale: 5 promille. Dækningsafgiften på statslige ejendommes grundværdi med den fulde grundskyldspromille er afskaffet fra For disse ejendomme kan der kun opkræves dækningsafgift med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. I basisbudgettet for 2007 er der indregnet dækningsbidrag på offentlige ejendomme med hhv. 11,79 promille af grundværdi og 8,75 promille af forskelsværdi.

13 1006 Skatter Dækningsafgift, offentlige ejd. i kr. Afgiftspligtige grundværdier Afgiftspligtige forskelsværdier Dakningsafgift af grundværdier i promille Dækningsafgift af forskelsværdier i promille Dakningsafgift af grundværdier Dakningsafgift af forskelsværdier Dækningsafgift i alt (795) Forventet stigningstakt BUDGET BUDGETOVERSLAG ,79 11,79 11,79 11,79 8,75 8,75 8,75 8, ,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDRE SKATTER Pensionsafgifter Den kommunale anden af afgift på pensionsordninger udgår som kommunal skattekilde fra Selskabsskatter I 2007 modtager kommunen selskabs- og fondsskat af indkomståret Skatten er for Brønderslev- Dronninglund kommune beregnet til kr , der er medtaget i basisbudgettet for Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager i 2007 kr fra udligningsordningen.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Dødsboskat ØKONOMI Finansiering: Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct.

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct. ,1'7 *7(5),1$16,(5,1* I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIindtægtskilder Y Generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Det kommunale budget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Marts 2002

Det kommunale budget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Marts 2002 Det kommunale budget 2002 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Marts 2002 Det kommunale budget 2002 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 33 92 33 60 Fax:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende:

I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIMRHX KXWOMPHIV Y Generelle

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 har Regeringen og KL aftalt, at nogle kommuner skal have muligheden for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere