Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Peter Nielsen, Poul Rosendahl, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup Preben Friis-Hauge Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 968. Godkendelse af dagsorden Kommuneplantillæg 03 - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Lokalplan - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab af møller behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Valg af udskrivningsgrundlag Fastsættelse af kommuneskatteprocent Fastsættelse af grundskyldspromille Fastsættelse af dækningsafgift Fastsættelse af kirkeskatteprocent for Udkast til styrelsesvedtægt Udkast til ny forretningsorden Godkendelse af skema B - Renovering af Waldemarsgade 2-6 i Ølgod - afdeling Varde Bolig Administration Vedtægter for Østdeponi og udtrædelsesaftale med Vejle Kommune Vedtægter for Affaldsselskabet ESØ I/S Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning og udstykning Landsplanredegørelse høringsbrev til miljøministeren Lokalplan - erhvervs- og butiksområde i Tofterup Eftergivelse af gæld - Outrup Speedway Club Godkendelse af Beskæftigelsesplan Lukket - Opkøb af faldefærdige bygninger efter konkursbo Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 2448

3 968. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 989 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil i punkterne 969 Kommuneplantillæg 03 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage og 970 Lokalplan Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Godkendt Side 2449

4 969. Kommuneplantillæg 03 - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 3107 Sagsid.: 13/2344 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Forslag til tillæg 03 til Kommuneplan 2013 (tidligere benævnt Tillæg 28 til Kommuneplan ) for et område til vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage blev vedtaget af Byrådet den 5. marts Siden har kommuneplantillægget været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts til 8. maj I Udvalget for Plan og Tekniks møde den 13. august 2013, blev behandling af sagen udsat, idet udvalget ønskede mere tid til at vurdere og analysere det meget omfattende høringsmateriale. Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 10 vindmøller opført i et buet forløb. Der skal være en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 460 meter, og den samlede møllerække vil strække sig over ca. 4 km. Møllernes totalhøjde fastlægges op til 150 meter. Fælles for Forslag til Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan L02 er der udarbejdet en miljørapport efter Lov om planer og programmer. Miljørapporten Vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport indeholder både en vurdering af vindmølleprojektets væsentlige virkning på miljøet (VVM) og en miljøvurdering (MV). Ved høringsfristens udløb var der indkommet 86 indsigelser mod planforslagene. Hovedparten af de konkrete spørgsmål, der rejses i indsigelserne, omhandler emnerne: Sundhed for mennesker og dyr Støjberegninger Forhold til eksisterende vindmøller i området Det er det generelle indtryk, at de borgere, der har fremsendt høringssvar, er stærkt bekymrede for de gener, der er forbundet med møllerne i form af støj og skyggekast. De er desuden utilfredse med, at der opstilles nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller i området er nedtaget. Indsigelserne er samlet i bilag. For en nærmere gennemgang og vurdering af de fremkomne indsigelser og bemærkninger henvises til Resumé af indkomne bemærkninger, hvor der også er udkast til Byrådets vurdering af disse. Efter høringsperiodens ophør har der været en fortløbende tilgang af bemærkninger til materialet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et supplerende notat, hvor yderligere spørgsmål til VVM-redegørelsen og de øvrige plandokumenter er besvaret. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til, at teksten i planforslaget foreslås præciseret for så vidt angår afstanden mellem møllerne. Selskabet European Energy (ansøger), der står bag mølleprojektet, har med brev af 28. maj 2013 tilkendegivet, at man agter at nedtage mindst 10 vindmøller i Varde Kommune, hvis projektet ved Ulvemose/Bækhede Plantage vedtages. Ansøger oplyser i øvrigt, at der er 17 naboer, der har søgt om erstatning efter værditabsordning, hvilket er lavt i forhold til lignende projekter. European Energy har fremsendt dokumentation for at Side 2450

5 der er afgivet købstilbud til ejeren, af de 10 vindmøller ved Årre og Rousthøje. Der er herudover fremsendt et notat, hvor de nuværende støjmæssige forhold sammenlignes med støjforholdene, hvis der opstilles 10 nye vindmøller, og de 10 ældre vindmøller nordvest for Årre nedtages. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at VVM-redegørelsen godtgør, at der kan opstilles 10 vindmøller i området ved Ulvemose/Bækhede Plantage inden for rammerne af gældende lovgivning, og at møllerne vil kunne drives, så ingen indbyggere i området vil blive belastet med støj eller skyggekast, der ligger ud over gældende lovgivning og vejledninger. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage væsentligt til at opfylde Varde Kommunes målsætning om, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal udgøre 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at 150 m høje vindmøller vil blive synlige i landsskabet, uanset hvor i Varde Kommune de placeres. Det har derfor været en forudsætning for den samlede vindmølleplanlægning, at vindmøllerne skulle placeres, hvor der er færrest mulige indbyggere. Området ved Ulvemose/Bækhede Plantage opfylder dette kriterium. Der er i forvejen 2 vindmølleområder med henholdsvis 9 og 10 møller og 3 enkeltstående møller i nærheden af projektområdet. Det er i høringsperioden anført, at det i den overordnede vindmølleplanlægning var en forudsætning, at disse skulle nedtages, før der kunne opstilles nye møller. I forbindelse med udarbejdelse af projekt og VVMredegørelse er det beskrevet, at de eksisterende møller forventes at kunne producere MWh (8.000 husstandes forbrug). Møllerne repræsenterer således en relativ høj værdi, og det er derfor vurderet, at det ud fra et økonomisk og energimæssigt synspunkt vil være uhensigtsmæssigt at nedtage disse møller, før de er udtjent om 6 til 16 år. Afventer opstillingen af de 10 nye møller nedtagning af de eksisterende møller, går man til gengæld glip af en el-produktion på ca MWh pr. år ( husstandes forbrug). Konsekvensen af at opstille de nye vindmøller, før de gamle er nedtaget er, at 16 ejendomme kommer til at ligge mellem to vindmølleparker. Herudover vil man fra andre 12 boliger i et område mellem Årre og Rousthøje, syd for både de nye og de eksisterende vindmøller opleve, at vindmøllerne samlet set fremstår uharmonisk. Herudover vil bilister på Tingvejen mellem Roust og Årre også opleve en strækning, hvor mølleparken fremstår uharmonisk. Det er forvaltningens vurdering, at projektet, på trods af at alle grænseværdier overholdes, i særlig grad visuelt vil påvirke beboerne i de 16 ejendomme, der kommer til at ligge imellem de nye møller og de eksisterende møller ved Gunderup og Rousthøje. Det er forvaltningens vurdering, at det købstilbud ansøger har fremsendt til ejeren af de 10 vindmøller ved Årre og Rousthøje er økonomisk fordelagtigt, og at det med det afgivne tilbud må forventes, at disse møller nedtages i forbindelse med opstilling af nye møller og altså langt hurtigere end forudsat i VVM-redegørelsen. Visualisering af situationen efter nedtagning af de 10 eksisterende møller foreligger i dok. nr /13. Hvis plangrundlaget ikke vedtages, vil de aftaler, ansøger har indgået med beboere i området om opkøb af boliger og leje/køb af jord, bortfalde. På baggrund af oplysninger fra ansøger vil de tegningsaftaler, der er indgået om lokale ejerandele dækkende omkring 20 % af projektet (anslået værdi: 60 mio. kr.), ligeledes bortfalde. Side 2451

6 Med baggrund i at afstanden mellem vindmølle 7 og 8 som beskrevet i VVM-redegørelsen om nødvendigt kan øges, for at kunne overholde en sikkerhedsafstand på 50 meter til 150 kv kabel til Horns Rev 2 havvindmøllepark foreslås, at teksten i Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 side 11 i retningslinjer vedrørende bebyggelsens udformning justeres, så dette også kommer til at fremgå af rammebestemmelserne. Det vurderes at afvigelsen er uden visuel betydning, idet størrelsen på både møllerne og det landskab de opstilles i gør at afvigelserne ikke vil opfattes. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse/miljørapport. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Lov om fremme af vedvarende energi Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Økonomi Ingen Høring Forslaget har været i offentlig høring i perioden 13. marts til den 8. maj Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer af det offentliggjorte forslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Det skønnes, at den foretagne ændring ikke på væsentlig måde kan berøre myndigheder eller borgere. Bilag: 1 Åben Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 REV /13 2 Åben Resumé af indkomne bemærkninger - samlet 74422/13 3 Åben Indsigelser - samlet 71893/13 4 Åben Supplerende notat til "Resumé af de indkomne bidrag til VVMredegørelse/miljørapport, /13 Kommuneplantillæg 28 (nu benævnt Kommuneplantillæg 03) og forslag til lokalplan L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse 5 Åben Oplæg_Ulvemose_visu_nedtagning_ pdf /13 6 Åben Indsigelser indkommet efter frist.pdf /13 7 Åben Talepapir.pdf /13 8 Åben Udkast til overvågningsprogram /13 9 Åben Notat til Varde Kommune (2).pdf /13 Side 2452

7 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 og den tilhørende VVM-redegørelse/miljørapport vedtages med de beskrevne justeringer, at resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering af disse og supplerende notat hertil godkendes, og at overvågningsprogrammet tiltrædes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der med de af vindmølleopstiller fremsendte købstilbud er skabt en rimelig sikkerhed for at 10 vindmøller ved Årre/Rousthøje nedtages. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Bøje Meiner erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Ingvard Ladefoged (A) fremsætter følgende ændringsforslag: At Varde Kommune dags dato (den 1. oktober 2013) indstiller al opsætning af vindmøller i de ifølge vindmølleplanen 8 områder: a. Ulvemosen a2. Bækhede Plantage b. Østtarp c. Nordvest for Malle d. Sydøst for Lunde e. Vittarp/Nybro f. Ovnbøl g. Blaksmark - Nord indtil resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse og en ny bekendtgørelse foreligger. Side 2453

8 Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Imod ændringsforslaget stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Thyge Nielsen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed faldet. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: For anbefalingen stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Imod anbefalingen stemte Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Ingen undlod at stemme Anbefalingen er hermed godkendt. Side 2454

9 970. Lokalplan - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 3104 Sagsid.: 12/3654 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Forslag til lokalplan L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage blev vedtaget af Byrådet den 5. marts Lokalplanen fastlægger nærmere retningslinjer for opstilling af 10 vindmøller i området. Efterfølgende har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts til den 8. maj Sagen blev udsat på Udvalget for Plan og Tekniks møde den 13. august 2013, idet udvalget ønsker mere tid til at vurdere og analysere det meget omfattende høringsmateriale. Lokalplanen har blandt andet til formål: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af op til i alt 10 vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation og koblingsstationer, at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelser, at tilgodese jordbrugets interesser ved at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt, at sikre området retableret, når vindmølledriften ophører. Fælles for lokalplanforslaget og forslag til tillæg 28 til Kommuneplan er der udarbejdet en miljørapport efter Lov om planer og programmer. Miljørapporten Vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport indeholder både en vurdering af vindmølleprojektets væsentlige virkning på miljøet (VVM) samt miljøvurdering (MV). Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 86 indsigelser mod planforslagene. Hovedparten af de konkrete spørgsmål, der rejses i indsigelserne omhandler emnerne: Sundhed for mennesker og dyr Støjberegninger Forhold til eksisterende vindmøller i området. Det er det generelle indtryk, at de borgere, der har fremsendt høringssvar, er stærkt bekymrede for de gener, der er forbundet med møllerne i form af støj og skyggekast. De er desuden utilfredse med, at der opstilles nye vindøller, før de eksisterende vindmøller i området er nedtaget. Indsigelserne er samlet i bilag. For en nærmere gennemgang og vurdering af de fremkomne indsigelser og bemærkninger henvises til Resumé af indkomne bemærkninger, hvor der også er udkast til Byrådets vurdering af disse. Efter høringsperiodens ophør har der været en fortløbende tilgang af bemærkninger til materialet. Forvaltningen har udarbejdet et supplerende notat hvor yderligere spørgsmål til VVM-redegørelsen og andre plandokumenter er besvaret. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at VVM-redegørelsen godtgør, at der kan opstilles 10 vindmøller i området ved Ulvemose/Bækhede Plantage inden for rammerne af gældende Side 2455

10 lovgivning, og at ingen indbyggere i området vil blive belastet med støj eller skyggekast, der ligger ud over gældende lovgivning og vejledninger. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage væsentligt til at opfylde Varde Kommunes målsætning om, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal udgøre 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering at 150 m høje vindmøller vil blive synlige i landsskabet, uanset hvor i Varde Kommune de placeres. Det har derfor været en forudsætning for den samlede vindmølleplanlægning, at vindmøllerne skulle placeres, hvor der er færrest mulige indbyggere. Området ved Ulvemose/Bækhede Plantage opfylder dette kriterium. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til, at teksten præciseres og suppleres for så vidt angår lokalplanens formuleringer vedrørende indbyrdes afstand mellem vindmøllerne og lokalplanens bestemmelser vedrørende svingbaner på interne adgangsveje til vindmølleanlægget. Teksten i lokalplanens redegørelsesdel konsekvensrettes. Forslag til Kommuneplantillæg 03 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Lov om fremme af vedvarende energi Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Økonomi Ingen Høring Forslag til Lokalplan L02 har været i offentlighøring i perioden 13. marts til 8. maj Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer af det offentliggjorte forslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Det skønnes, at de i lokalplanen foretagne ændringer ikke på væsentlig måde kan berøre myndigheder eller borgerne. Side 2456

11 Bilag: 1 Åben Lokalplan L02 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede /13 Plantage REV.pdf 2 Åben Supplerende notat til "Resumé af de indkomne bidrag til VVMredegørelse/miljørapport, /13 Kommuneplantillæg 28 (nu benævnt Kommuneplantillæg 03) og forslag til lokalplan L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse 3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger - samlet 74422/13 4 Åben Indsigelser - samlet 71893/13 5 Åben Sagsnr _Doknr _v1_Indsigelser indkommet efter frist.pdf /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Forslag til lokalplan L02 vedtages med de ændringer der fremgår af det supplerende notat, og at Resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering af disse samt supplerende notat godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der med de af vindmølleopstiller fremsendte købstilbud er skabt en rimelig sikkerhed for at 10 vindmøller ved Årre/Rousthøje nedtages. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Bøje Meiner erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Ingvard Ladefoged (A) fremsætter følgende ændringsforslag: At Varde Kommune dags dato (den 1. oktober 2013) indstiller al opsætning af vindmøller i de ifølge vindmølleplanen 8 områder: a. Ulvemosen a2. Bækhede Plantage Side 2457

12 b. Østtarp c. Nordvest for Malle d. Sydøst for Lunde e. Vittarp/Nybro f. Ovnbøl g. Blaksmark - Nord indtil resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse og en ny bekendtgørelse foreligger. Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Imod ændringsforslaget stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Thyge Nielsen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed faldet. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: For anbefalingen stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Imod anbefalingen stemte Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Ingen undlod at stemme Anbefalingen er hermed godkendt. Side 2458

13 971. Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab af møller Dok.nr.: 3108 Sagsid.: 13/8658 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2013, hvor det blev besluttet, at sagen vurderes nærmere i forvaltningen med henblik på en fornyet behandling i Økonomiudvalget. SF s byrådsgruppe indstiller, at Varde Kommune etablerer et selskab, der skal forestå opstillingen af vindmøller i Varde Kommune. På denne måde sikres ifølge forslagsstillerne, at Der opnås en bedre proces og acceptabel ageren fra opstillers side De indkomne indsigelser får en fair behandling, idet der er gennemsigtighed i ejerforholdene Indtægterne fra møllerne holdes inden for kommunen Noget af provenuet fra møllerne kan anvendes til nedtagning af udtjente møller i kommunen Der opnås et større lokalt ejerskab Kommunen kan stille krav til hvilke typer af vindmøller, der anvendes, for på denne måde at reducere gener Administrationen har kendskab til, at Samsø Kommune har besluttet at investere i kommunale vindmøller (5 havvindmøller). Samsø Kommune har som en del af øens energisatsning ejet vindmøller i en længere årrække og blandt andet finansieret en væsentlig del af udgifterne til øens energiakademi for disse midler. Kommunen kan eje vindmøller gennem et kommunalt ejet selskab med begrænset ansvar, f.eks. et ApS eller et aktieselskab. Der henvises til vedlagte notat. Sagen har været forelagt Varde Forsyning A/S s bestyrelse, som på møde den 22. august 2013 besluttede, at Varde Forsyning A/S vil se positivt på at undersøge de nærmere muligheder for ejerskab af vindmøller. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har mulighed for at oprette eller indgå i et selskab, der opfører og driver vindmøller. Forvaltningen vurderer, at en selvstændig forsyningsvirksomhed kan oprette et selskab, der opfører og driver vindmøller. I forhold til den aktuelle situation er det forvaltningens opfattelse, at der er indgået aftaler i de områder, som er udlagt i kommunens vindmølleplan. Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være problematisk, hvis et kommunalt ejet selskab involverer sig i områder, hvor der allerede er kontrakter/optioner mellem lodsejere og investorer. Det er også forvaltningens vurdering, at udvalget bør drøfte, om selskabet i givet fald udelukkende skal investere inden for kommunegrænsen, eller også i vand- og landprojekter i andre kommuner. Side 2459

14 Ved oprettelse af et selskab vil Varde Kommune være ansøger og myndighed, men det vurderes uproblematisk. Retsgrundlag Elforsyningsloven Lov om fremme af vedvarende energi Kommunalfuldmagten Økonomi En mølle koster ca. 30 mio. kr., som kan lånefinansieres, og som skal optages af det selskab, der oprettes til at eje og drive møllerne. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Notat om mulighden for kommunalt ejerskab af vindmøller 78478/13 2 Åben Notat fra Randers Kommune 81105/13 3 Åben Responsum fra Bent Ove Gram Mortensen 81101/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der ikke etableres et kommunalt selskab til etablering og drift af vindmøller, og at Varde Forsyning A/S ikke anbefales at arbejde videre med overvejelserne om oprettelse af et selskab til etablering og drift af vindmøller. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Claus Larsen stemte imod anbefalingen og ønskede samtidig ført til protokols, at han ikke mener, at der i den pågældende sag burde være formuleret en anbefaling, men at sagen alene var fremsendt til drøftelse. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Liste F fremsætter følgende ændringsforslag: at der etableres et kommunalt ejet vindmølleselskab Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte liste F Side 2460

15 Imod ændringsforslaget stemte liste A, liste C, liste O og liste V Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed nedstemt og anbefalingen fra Økonomiudvalget er samtidig godkendt. Side 2461

16 behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Dok.nr.: 3117 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet havde den 27. august behandling af budgetforslaget for året 2014 og budgetoverslag for årene Budgetforslaget for 2014 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 106,3 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og anlægsudgifter. Budgetforslaget bygger på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2014 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2014 må ikke overstige 230,5 mia. kr. Kommunernes investeringer i 2014 må ikke overstige 18,1 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen skønnes på nuværende tidspunkt, at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét. Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen. Efter 1. behandling af budgetforslaget i Byrådet har Byrådet afholdt budgetseminar den september På budgetseminaret samt på efterfølgende gruppeformandsmøde har Byrådet prioriteret nye drifts- og anlægsudgifter. Til 2. behandling af budgetforslag for 2014 og budgetoverslag for perioden foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en merudgift på 2,4 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016 og Side 2462

17 Aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 samt 6,6 mio. kr. i Der er indarbejdet en sundhedspulje på 2,7 mio. kr. i hvert af årene. Den nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag (dokument nr ). Der er indarbejdet en demografipulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene. Den nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag (dokument nr ). Aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i I anlægsudgifterne er indeholdt 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Til byggemodningsudgifter er der afsat 5 mio. kr. Salgsindtægter for grunde er tilsvarende budgetteret til 5 mio. kr. Budgetforslaget for 2014 er efter ovenstående ændringer i hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Skattefinansieret virksomhed: Beløb i mio. kr. Indtægter: Skatter ,8 Tilskud og udligning -800,6 Indtægter i alt ,4 Nettodriftsudgifter i alt 2.801,8 Nettorenter 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -105,0 Anlægsudgifter 103,7 Byggemodning 5,0 Salg af grunde -5,0 Anlægsudgifter netto 103,7 Resultat af skattefinansieret virksomhed (- = overskud) -1,3 Kapitalbudget: Afdrag på lån 36,0 Optagelse af lån -39,5 Kapitalbudget i alt -3,5 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) -4,8 Hovedoversigten for perioden med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter: Side 2463

18 (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,8 Driftsudgifter (netto) 2.801, , , ,7 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (overskud = -) -105,0-86,4-77,9-77,1 Anlægsudgifter netto 103,7 139,8 82,0 72,7 Afdrag på lån 36,0 38,0 40,7 43,5 Optagelse af lån -39,5-31,5-31,5-31,5 Kasseforbrug(+), konsolidering(-) -4,8 59,9 13,3 7,6 Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) 180,8 120,9 107,6 100,0 Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi - Høring Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholderne (skoler, institutioner m.fl.), Hoved-Med, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Bilag: 1 Åben 2. behandling af budgettet - Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget behandling 3 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget behandling 4 Åben Budget Fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr behandling 5 Åben Budget Fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet - 2. behandling 6 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet behandling / / / / / /13 Anbefaling Jævnfør budgetaftalen anbefales, at det indstilles til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, Side 2464

19 6,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017 godkendes. at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i 2017 godkendes, at anlægsudgifterne på 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, at udgifterne i sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. godkendes, at udgifterne i demografipuljen på 1,5 mio. kr. godkendes, at udgifter og indtægter til byggemodning budgetteres til 5 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Det indstilles jf. budgetaftalen til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017 godkendes. at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i 2017 godkendes, at anlægsudgifterne på 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, at udgifterne i sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. godkendes, at udgifterne i demografipuljen på 1,5 mio. kr. godkendes, at udgifter og indtægter til byggemodning budgetteres til 5 mio. kr. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 2465

20 973. Valg af udskrivningsgrundlag 2014 Dok.nr.: 3100 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for året 2014 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsrundlaget for kommuneskat, tilskud og udligning samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2017 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i I det foreliggende budgetforslag for 2014 er indarbejdet statsgarantien for Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2014 på mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2014 på indbyggere. Varde Kommes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2014 viser et udskrivningsgrundlag, der svarer til statsgarantiens udskrivningsgrundlag. Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet: Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2014 Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2011 til 2014 Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode. Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2014 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. Adskillige økonomer har kommenteret den nyeste prognose fra Finansministeriet som et realistisk scenario, hvilket betyder, at de forventer at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er realistisk. Der knytter sig dog en særlig usikkerhed til udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag for De pensionsindbetalinger (kapitalpension, ratepension m.v), som har overrasket i 2012-grundlaget er skønnet på et usædvanligt tyndt grundlag i de efterfølgende år. Der er med virkning fra 2012 og 2013 besluttet flere ændringer, som der endnu ikke er datagrundlag eller historisk erfaring til at give et sikker skøn for effekterne af. Her kan kun tiden vise, hvordan skatteyderne faktisk agerer på de mange lovændringer. Da gevinsten ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og skattegrundlaget er relativ beskedent set i forhold til usikkerheden med prognosen for det totale Side 2466

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere