Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Peter Nielsen, Poul Rosendahl, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup Preben Friis-Hauge Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 968. Godkendelse af dagsorden Kommuneplantillæg 03 - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Lokalplan - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab af møller behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Valg af udskrivningsgrundlag Fastsættelse af kommuneskatteprocent Fastsættelse af grundskyldspromille Fastsættelse af dækningsafgift Fastsættelse af kirkeskatteprocent for Udkast til styrelsesvedtægt Udkast til ny forretningsorden Godkendelse af skema B - Renovering af Waldemarsgade 2-6 i Ølgod - afdeling Varde Bolig Administration Vedtægter for Østdeponi og udtrædelsesaftale med Vejle Kommune Vedtægter for Affaldsselskabet ESØ I/S Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning og udstykning Landsplanredegørelse høringsbrev til miljøministeren Lokalplan - erhvervs- og butiksområde i Tofterup Eftergivelse af gæld - Outrup Speedway Club Godkendelse af Beskæftigelsesplan Lukket - Opkøb af faldefærdige bygninger efter konkursbo Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 2448

3 968. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 989 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil i punkterne 969 Kommuneplantillæg 03 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage og 970 Lokalplan Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Godkendt Side 2449

4 969. Kommuneplantillæg 03 - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 3107 Sagsid.: 13/2344 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Forslag til tillæg 03 til Kommuneplan 2013 (tidligere benævnt Tillæg 28 til Kommuneplan ) for et område til vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage blev vedtaget af Byrådet den 5. marts Siden har kommuneplantillægget været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts til 8. maj I Udvalget for Plan og Tekniks møde den 13. august 2013, blev behandling af sagen udsat, idet udvalget ønskede mere tid til at vurdere og analysere det meget omfattende høringsmateriale. Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 10 vindmøller opført i et buet forløb. Der skal være en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 460 meter, og den samlede møllerække vil strække sig over ca. 4 km. Møllernes totalhøjde fastlægges op til 150 meter. Fælles for Forslag til Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan L02 er der udarbejdet en miljørapport efter Lov om planer og programmer. Miljørapporten Vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport indeholder både en vurdering af vindmølleprojektets væsentlige virkning på miljøet (VVM) og en miljøvurdering (MV). Ved høringsfristens udløb var der indkommet 86 indsigelser mod planforslagene. Hovedparten af de konkrete spørgsmål, der rejses i indsigelserne, omhandler emnerne: Sundhed for mennesker og dyr Støjberegninger Forhold til eksisterende vindmøller i området Det er det generelle indtryk, at de borgere, der har fremsendt høringssvar, er stærkt bekymrede for de gener, der er forbundet med møllerne i form af støj og skyggekast. De er desuden utilfredse med, at der opstilles nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller i området er nedtaget. Indsigelserne er samlet i bilag. For en nærmere gennemgang og vurdering af de fremkomne indsigelser og bemærkninger henvises til Resumé af indkomne bemærkninger, hvor der også er udkast til Byrådets vurdering af disse. Efter høringsperiodens ophør har der været en fortløbende tilgang af bemærkninger til materialet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et supplerende notat, hvor yderligere spørgsmål til VVM-redegørelsen og de øvrige plandokumenter er besvaret. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til, at teksten i planforslaget foreslås præciseret for så vidt angår afstanden mellem møllerne. Selskabet European Energy (ansøger), der står bag mølleprojektet, har med brev af 28. maj 2013 tilkendegivet, at man agter at nedtage mindst 10 vindmøller i Varde Kommune, hvis projektet ved Ulvemose/Bækhede Plantage vedtages. Ansøger oplyser i øvrigt, at der er 17 naboer, der har søgt om erstatning efter værditabsordning, hvilket er lavt i forhold til lignende projekter. European Energy har fremsendt dokumentation for at Side 2450

5 der er afgivet købstilbud til ejeren, af de 10 vindmøller ved Årre og Rousthøje. Der er herudover fremsendt et notat, hvor de nuværende støjmæssige forhold sammenlignes med støjforholdene, hvis der opstilles 10 nye vindmøller, og de 10 ældre vindmøller nordvest for Årre nedtages. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at VVM-redegørelsen godtgør, at der kan opstilles 10 vindmøller i området ved Ulvemose/Bækhede Plantage inden for rammerne af gældende lovgivning, og at møllerne vil kunne drives, så ingen indbyggere i området vil blive belastet med støj eller skyggekast, der ligger ud over gældende lovgivning og vejledninger. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage væsentligt til at opfylde Varde Kommunes målsætning om, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal udgøre 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at 150 m høje vindmøller vil blive synlige i landsskabet, uanset hvor i Varde Kommune de placeres. Det har derfor været en forudsætning for den samlede vindmølleplanlægning, at vindmøllerne skulle placeres, hvor der er færrest mulige indbyggere. Området ved Ulvemose/Bækhede Plantage opfylder dette kriterium. Der er i forvejen 2 vindmølleområder med henholdsvis 9 og 10 møller og 3 enkeltstående møller i nærheden af projektområdet. Det er i høringsperioden anført, at det i den overordnede vindmølleplanlægning var en forudsætning, at disse skulle nedtages, før der kunne opstilles nye møller. I forbindelse med udarbejdelse af projekt og VVMredegørelse er det beskrevet, at de eksisterende møller forventes at kunne producere MWh (8.000 husstandes forbrug). Møllerne repræsenterer således en relativ høj værdi, og det er derfor vurderet, at det ud fra et økonomisk og energimæssigt synspunkt vil være uhensigtsmæssigt at nedtage disse møller, før de er udtjent om 6 til 16 år. Afventer opstillingen af de 10 nye møller nedtagning af de eksisterende møller, går man til gengæld glip af en el-produktion på ca MWh pr. år ( husstandes forbrug). Konsekvensen af at opstille de nye vindmøller, før de gamle er nedtaget er, at 16 ejendomme kommer til at ligge mellem to vindmølleparker. Herudover vil man fra andre 12 boliger i et område mellem Årre og Rousthøje, syd for både de nye og de eksisterende vindmøller opleve, at vindmøllerne samlet set fremstår uharmonisk. Herudover vil bilister på Tingvejen mellem Roust og Årre også opleve en strækning, hvor mølleparken fremstår uharmonisk. Det er forvaltningens vurdering, at projektet, på trods af at alle grænseværdier overholdes, i særlig grad visuelt vil påvirke beboerne i de 16 ejendomme, der kommer til at ligge imellem de nye møller og de eksisterende møller ved Gunderup og Rousthøje. Det er forvaltningens vurdering, at det købstilbud ansøger har fremsendt til ejeren af de 10 vindmøller ved Årre og Rousthøje er økonomisk fordelagtigt, og at det med det afgivne tilbud må forventes, at disse møller nedtages i forbindelse med opstilling af nye møller og altså langt hurtigere end forudsat i VVM-redegørelsen. Visualisering af situationen efter nedtagning af de 10 eksisterende møller foreligger i dok. nr /13. Hvis plangrundlaget ikke vedtages, vil de aftaler, ansøger har indgået med beboere i området om opkøb af boliger og leje/køb af jord, bortfalde. På baggrund af oplysninger fra ansøger vil de tegningsaftaler, der er indgået om lokale ejerandele dækkende omkring 20 % af projektet (anslået værdi: 60 mio. kr.), ligeledes bortfalde. Side 2451

6 Med baggrund i at afstanden mellem vindmølle 7 og 8 som beskrevet i VVM-redegørelsen om nødvendigt kan øges, for at kunne overholde en sikkerhedsafstand på 50 meter til 150 kv kabel til Horns Rev 2 havvindmøllepark foreslås, at teksten i Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 side 11 i retningslinjer vedrørende bebyggelsens udformning justeres, så dette også kommer til at fremgå af rammebestemmelserne. Det vurderes at afvigelsen er uden visuel betydning, idet størrelsen på både møllerne og det landskab de opstilles i gør at afvigelserne ikke vil opfattes. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse/miljørapport. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Lov om fremme af vedvarende energi Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Økonomi Ingen Høring Forslaget har været i offentlig høring i perioden 13. marts til den 8. maj Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer af det offentliggjorte forslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Det skønnes, at den foretagne ændring ikke på væsentlig måde kan berøre myndigheder eller borgere. Bilag: 1 Åben Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 REV /13 2 Åben Resumé af indkomne bemærkninger - samlet 74422/13 3 Åben Indsigelser - samlet 71893/13 4 Åben Supplerende notat til "Resumé af de indkomne bidrag til VVMredegørelse/miljørapport, /13 Kommuneplantillæg 28 (nu benævnt Kommuneplantillæg 03) og forslag til lokalplan L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse 5 Åben Oplæg_Ulvemose_visu_nedtagning_ pdf /13 6 Åben Indsigelser indkommet efter frist.pdf /13 7 Åben Talepapir.pdf /13 8 Åben Udkast til overvågningsprogram /13 9 Åben Notat til Varde Kommune (2).pdf /13 Side 2452

7 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 og den tilhørende VVM-redegørelse/miljørapport vedtages med de beskrevne justeringer, at resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering af disse og supplerende notat hertil godkendes, og at overvågningsprogrammet tiltrædes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der med de af vindmølleopstiller fremsendte købstilbud er skabt en rimelig sikkerhed for at 10 vindmøller ved Årre/Rousthøje nedtages. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Bøje Meiner erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Ingvard Ladefoged (A) fremsætter følgende ændringsforslag: At Varde Kommune dags dato (den 1. oktober 2013) indstiller al opsætning af vindmøller i de ifølge vindmølleplanen 8 områder: a. Ulvemosen a2. Bækhede Plantage b. Østtarp c. Nordvest for Malle d. Sydøst for Lunde e. Vittarp/Nybro f. Ovnbøl g. Blaksmark - Nord indtil resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse og en ny bekendtgørelse foreligger. Side 2453

8 Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Imod ændringsforslaget stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Thyge Nielsen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed faldet. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: For anbefalingen stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Imod anbefalingen stemte Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Ingen undlod at stemme Anbefalingen er hermed godkendt. Side 2454

9 970. Lokalplan - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 3104 Sagsid.: 12/3654 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Forslag til lokalplan L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage blev vedtaget af Byrådet den 5. marts Lokalplanen fastlægger nærmere retningslinjer for opstilling af 10 vindmøller i området. Efterfølgende har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts til den 8. maj Sagen blev udsat på Udvalget for Plan og Tekniks møde den 13. august 2013, idet udvalget ønsker mere tid til at vurdere og analysere det meget omfattende høringsmateriale. Lokalplanen har blandt andet til formål: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af op til i alt 10 vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation og koblingsstationer, at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelser, at tilgodese jordbrugets interesser ved at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt, at sikre området retableret, når vindmølledriften ophører. Fælles for lokalplanforslaget og forslag til tillæg 28 til Kommuneplan er der udarbejdet en miljørapport efter Lov om planer og programmer. Miljørapporten Vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport indeholder både en vurdering af vindmølleprojektets væsentlige virkning på miljøet (VVM) samt miljøvurdering (MV). Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 86 indsigelser mod planforslagene. Hovedparten af de konkrete spørgsmål, der rejses i indsigelserne omhandler emnerne: Sundhed for mennesker og dyr Støjberegninger Forhold til eksisterende vindmøller i området. Det er det generelle indtryk, at de borgere, der har fremsendt høringssvar, er stærkt bekymrede for de gener, der er forbundet med møllerne i form af støj og skyggekast. De er desuden utilfredse med, at der opstilles nye vindøller, før de eksisterende vindmøller i området er nedtaget. Indsigelserne er samlet i bilag. For en nærmere gennemgang og vurdering af de fremkomne indsigelser og bemærkninger henvises til Resumé af indkomne bemærkninger, hvor der også er udkast til Byrådets vurdering af disse. Efter høringsperiodens ophør har der været en fortløbende tilgang af bemærkninger til materialet. Forvaltningen har udarbejdet et supplerende notat hvor yderligere spørgsmål til VVM-redegørelsen og andre plandokumenter er besvaret. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at VVM-redegørelsen godtgør, at der kan opstilles 10 vindmøller i området ved Ulvemose/Bækhede Plantage inden for rammerne af gældende Side 2455

10 lovgivning, og at ingen indbyggere i området vil blive belastet med støj eller skyggekast, der ligger ud over gældende lovgivning og vejledninger. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage væsentligt til at opfylde Varde Kommunes målsætning om, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal udgøre 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering at 150 m høje vindmøller vil blive synlige i landsskabet, uanset hvor i Varde Kommune de placeres. Det har derfor været en forudsætning for den samlede vindmølleplanlægning, at vindmøllerne skulle placeres, hvor der er færrest mulige indbyggere. Området ved Ulvemose/Bækhede Plantage opfylder dette kriterium. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til, at teksten præciseres og suppleres for så vidt angår lokalplanens formuleringer vedrørende indbyrdes afstand mellem vindmøllerne og lokalplanens bestemmelser vedrørende svingbaner på interne adgangsveje til vindmølleanlægget. Teksten i lokalplanens redegørelsesdel konsekvensrettes. Forslag til Kommuneplantillæg 03 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Lov om fremme af vedvarende energi Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Økonomi Ingen Høring Forslag til Lokalplan L02 har været i offentlighøring i perioden 13. marts til 8. maj Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer af det offentliggjorte forslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Det skønnes, at de i lokalplanen foretagne ændringer ikke på væsentlig måde kan berøre myndigheder eller borgerne. Side 2456

11 Bilag: 1 Åben Lokalplan L02 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede /13 Plantage REV.pdf 2 Åben Supplerende notat til "Resumé af de indkomne bidrag til VVMredegørelse/miljørapport, /13 Kommuneplantillæg 28 (nu benævnt Kommuneplantillæg 03) og forslag til lokalplan L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse 3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger - samlet 74422/13 4 Åben Indsigelser - samlet 71893/13 5 Åben Sagsnr _Doknr _v1_Indsigelser indkommet efter frist.pdf /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Forslag til lokalplan L02 vedtages med de ændringer der fremgår af det supplerende notat, og at Resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering af disse samt supplerende notat godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der med de af vindmølleopstiller fremsendte købstilbud er skabt en rimelig sikkerhed for at 10 vindmøller ved Årre/Rousthøje nedtages. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Bøje Meiner erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Ingvard Ladefoged (A) fremsætter følgende ændringsforslag: At Varde Kommune dags dato (den 1. oktober 2013) indstiller al opsætning af vindmøller i de ifølge vindmølleplanen 8 områder: a. Ulvemosen a2. Bækhede Plantage Side 2457

12 b. Østtarp c. Nordvest for Malle d. Sydøst for Lunde e. Vittarp/Nybro f. Ovnbøl g. Blaksmark - Nord indtil resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse og en ny bekendtgørelse foreligger. Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Imod ændringsforslaget stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Thyge Nielsen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed faldet. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: For anbefalingen stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Imod anbefalingen stemte Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Ingen undlod at stemme Anbefalingen er hermed godkendt. Side 2458

13 971. Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab af møller Dok.nr.: 3108 Sagsid.: 13/8658 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2013, hvor det blev besluttet, at sagen vurderes nærmere i forvaltningen med henblik på en fornyet behandling i Økonomiudvalget. SF s byrådsgruppe indstiller, at Varde Kommune etablerer et selskab, der skal forestå opstillingen af vindmøller i Varde Kommune. På denne måde sikres ifølge forslagsstillerne, at Der opnås en bedre proces og acceptabel ageren fra opstillers side De indkomne indsigelser får en fair behandling, idet der er gennemsigtighed i ejerforholdene Indtægterne fra møllerne holdes inden for kommunen Noget af provenuet fra møllerne kan anvendes til nedtagning af udtjente møller i kommunen Der opnås et større lokalt ejerskab Kommunen kan stille krav til hvilke typer af vindmøller, der anvendes, for på denne måde at reducere gener Administrationen har kendskab til, at Samsø Kommune har besluttet at investere i kommunale vindmøller (5 havvindmøller). Samsø Kommune har som en del af øens energisatsning ejet vindmøller i en længere årrække og blandt andet finansieret en væsentlig del af udgifterne til øens energiakademi for disse midler. Kommunen kan eje vindmøller gennem et kommunalt ejet selskab med begrænset ansvar, f.eks. et ApS eller et aktieselskab. Der henvises til vedlagte notat. Sagen har været forelagt Varde Forsyning A/S s bestyrelse, som på møde den 22. august 2013 besluttede, at Varde Forsyning A/S vil se positivt på at undersøge de nærmere muligheder for ejerskab af vindmøller. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har mulighed for at oprette eller indgå i et selskab, der opfører og driver vindmøller. Forvaltningen vurderer, at en selvstændig forsyningsvirksomhed kan oprette et selskab, der opfører og driver vindmøller. I forhold til den aktuelle situation er det forvaltningens opfattelse, at der er indgået aftaler i de områder, som er udlagt i kommunens vindmølleplan. Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være problematisk, hvis et kommunalt ejet selskab involverer sig i områder, hvor der allerede er kontrakter/optioner mellem lodsejere og investorer. Det er også forvaltningens vurdering, at udvalget bør drøfte, om selskabet i givet fald udelukkende skal investere inden for kommunegrænsen, eller også i vand- og landprojekter i andre kommuner. Side 2459

14 Ved oprettelse af et selskab vil Varde Kommune være ansøger og myndighed, men det vurderes uproblematisk. Retsgrundlag Elforsyningsloven Lov om fremme af vedvarende energi Kommunalfuldmagten Økonomi En mølle koster ca. 30 mio. kr., som kan lånefinansieres, og som skal optages af det selskab, der oprettes til at eje og drive møllerne. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Notat om mulighden for kommunalt ejerskab af vindmøller 78478/13 2 Åben Notat fra Randers Kommune 81105/13 3 Åben Responsum fra Bent Ove Gram Mortensen 81101/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der ikke etableres et kommunalt selskab til etablering og drift af vindmøller, og at Varde Forsyning A/S ikke anbefales at arbejde videre med overvejelserne om oprettelse af et selskab til etablering og drift af vindmøller. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Claus Larsen stemte imod anbefalingen og ønskede samtidig ført til protokols, at han ikke mener, at der i den pågældende sag burde være formuleret en anbefaling, men at sagen alene var fremsendt til drøftelse. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Liste F fremsætter følgende ændringsforslag: at der etableres et kommunalt ejet vindmølleselskab Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte liste F Side 2460

15 Imod ændringsforslaget stemte liste A, liste C, liste O og liste V Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed nedstemt og anbefalingen fra Økonomiudvalget er samtidig godkendt. Side 2461

16 behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Dok.nr.: 3117 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet havde den 27. august behandling af budgetforslaget for året 2014 og budgetoverslag for årene Budgetforslaget for 2014 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 106,3 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og anlægsudgifter. Budgetforslaget bygger på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2014 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2014 må ikke overstige 230,5 mia. kr. Kommunernes investeringer i 2014 må ikke overstige 18,1 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen skønnes på nuværende tidspunkt, at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét. Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen. Efter 1. behandling af budgetforslaget i Byrådet har Byrådet afholdt budgetseminar den september På budgetseminaret samt på efterfølgende gruppeformandsmøde har Byrådet prioriteret nye drifts- og anlægsudgifter. Til 2. behandling af budgetforslag for 2014 og budgetoverslag for perioden foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en merudgift på 2,4 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016 og Side 2462

17 Aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 samt 6,6 mio. kr. i Der er indarbejdet en sundhedspulje på 2,7 mio. kr. i hvert af årene. Den nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag (dokument nr ). Der er indarbejdet en demografipulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene. Den nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag (dokument nr ). Aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i I anlægsudgifterne er indeholdt 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Til byggemodningsudgifter er der afsat 5 mio. kr. Salgsindtægter for grunde er tilsvarende budgetteret til 5 mio. kr. Budgetforslaget for 2014 er efter ovenstående ændringer i hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Skattefinansieret virksomhed: Beløb i mio. kr. Indtægter: Skatter ,8 Tilskud og udligning -800,6 Indtægter i alt ,4 Nettodriftsudgifter i alt 2.801,8 Nettorenter 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -105,0 Anlægsudgifter 103,7 Byggemodning 5,0 Salg af grunde -5,0 Anlægsudgifter netto 103,7 Resultat af skattefinansieret virksomhed (- = overskud) -1,3 Kapitalbudget: Afdrag på lån 36,0 Optagelse af lån -39,5 Kapitalbudget i alt -3,5 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) -4,8 Hovedoversigten for perioden med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter: Side 2463

18 (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,8 Driftsudgifter (netto) 2.801, , , ,7 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (overskud = -) -105,0-86,4-77,9-77,1 Anlægsudgifter netto 103,7 139,8 82,0 72,7 Afdrag på lån 36,0 38,0 40,7 43,5 Optagelse af lån -39,5-31,5-31,5-31,5 Kasseforbrug(+), konsolidering(-) -4,8 59,9 13,3 7,6 Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) 180,8 120,9 107,6 100,0 Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi - Høring Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholderne (skoler, institutioner m.fl.), Hoved-Med, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Bilag: 1 Åben 2. behandling af budgettet - Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget behandling 3 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget behandling 4 Åben Budget Fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr behandling 5 Åben Budget Fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet - 2. behandling 6 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet behandling / / / / / /13 Anbefaling Jævnfør budgetaftalen anbefales, at det indstilles til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, Side 2464

19 6,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017 godkendes. at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i 2017 godkendes, at anlægsudgifterne på 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, at udgifterne i sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. godkendes, at udgifterne i demografipuljen på 1,5 mio. kr. godkendes, at udgifter og indtægter til byggemodning budgetteres til 5 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Det indstilles jf. budgetaftalen til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017 godkendes. at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i 2017 godkendes, at anlægsudgifterne på 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, at udgifterne i sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. godkendes, at udgifterne i demografipuljen på 1,5 mio. kr. godkendes, at udgifter og indtægter til byggemodning budgetteres til 5 mio. kr. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 2465

20 973. Valg af udskrivningsgrundlag 2014 Dok.nr.: 3100 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for året 2014 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsrundlaget for kommuneskat, tilskud og udligning samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2017 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i I det foreliggende budgetforslag for 2014 er indarbejdet statsgarantien for Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2014 på mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2014 på indbyggere. Varde Kommes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2014 viser et udskrivningsgrundlag, der svarer til statsgarantiens udskrivningsgrundlag. Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet: Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2014 Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2011 til 2014 Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode. Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2014 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. Adskillige økonomer har kommenteret den nyeste prognose fra Finansministeriet som et realistisk scenario, hvilket betyder, at de forventer at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er realistisk. Der knytter sig dog en særlig usikkerhed til udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag for De pensionsindbetalinger (kapitalpension, ratepension m.v), som har overrasket i 2012-grundlaget er skønnet på et usædvanligt tyndt grundlag i de efterfølgende år. Der er med virkning fra 2012 og 2013 besluttet flere ændringer, som der endnu ikke er datagrundlag eller historisk erfaring til at give et sikker skøn for effekterne af. Her kan kun tiden vise, hvordan skatteyderne faktisk agerer på de mange lovændringer. Da gevinsten ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og skattegrundlaget er relativ beskedent set i forhold til usikkerheden med prognosen for det totale Side 2466

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere