Åbent Referat. til. Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Peter Nielsen, Poul Rosendahl, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup Preben Friis-Hauge Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 968. Godkendelse af dagsorden Kommuneplantillæg 03 - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Lokalplan - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab af møller behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Valg af udskrivningsgrundlag Fastsættelse af kommuneskatteprocent Fastsættelse af grundskyldspromille Fastsættelse af dækningsafgift Fastsættelse af kirkeskatteprocent for Udkast til styrelsesvedtægt Udkast til ny forretningsorden Godkendelse af skema B - Renovering af Waldemarsgade 2-6 i Ølgod - afdeling Varde Bolig Administration Vedtægter for Østdeponi og udtrædelsesaftale med Vejle Kommune Vedtægter for Affaldsselskabet ESØ I/S Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning og udstykning Landsplanredegørelse høringsbrev til miljøministeren Lokalplan - erhvervs- og butiksområde i Tofterup Eftergivelse af gæld - Outrup Speedway Club Godkendelse af Beskæftigelsesplan Lukket - Opkøb af faldefærdige bygninger efter konkursbo Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 2448

3 968. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 989 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil i punkterne 969 Kommuneplantillæg 03 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage og 970 Lokalplan Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Godkendt Side 2449

4 969. Kommuneplantillæg 03 - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 3107 Sagsid.: 13/2344 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Forslag til tillæg 03 til Kommuneplan 2013 (tidligere benævnt Tillæg 28 til Kommuneplan ) for et område til vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage blev vedtaget af Byrådet den 5. marts Siden har kommuneplantillægget været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts til 8. maj I Udvalget for Plan og Tekniks møde den 13. august 2013, blev behandling af sagen udsat, idet udvalget ønskede mere tid til at vurdere og analysere det meget omfattende høringsmateriale. Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 10 vindmøller opført i et buet forløb. Der skal være en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 460 meter, og den samlede møllerække vil strække sig over ca. 4 km. Møllernes totalhøjde fastlægges op til 150 meter. Fælles for Forslag til Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan L02 er der udarbejdet en miljørapport efter Lov om planer og programmer. Miljørapporten Vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport indeholder både en vurdering af vindmølleprojektets væsentlige virkning på miljøet (VVM) og en miljøvurdering (MV). Ved høringsfristens udløb var der indkommet 86 indsigelser mod planforslagene. Hovedparten af de konkrete spørgsmål, der rejses i indsigelserne, omhandler emnerne: Sundhed for mennesker og dyr Støjberegninger Forhold til eksisterende vindmøller i området Det er det generelle indtryk, at de borgere, der har fremsendt høringssvar, er stærkt bekymrede for de gener, der er forbundet med møllerne i form af støj og skyggekast. De er desuden utilfredse med, at der opstilles nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller i området er nedtaget. Indsigelserne er samlet i bilag. For en nærmere gennemgang og vurdering af de fremkomne indsigelser og bemærkninger henvises til Resumé af indkomne bemærkninger, hvor der også er udkast til Byrådets vurdering af disse. Efter høringsperiodens ophør har der været en fortløbende tilgang af bemærkninger til materialet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et supplerende notat, hvor yderligere spørgsmål til VVM-redegørelsen og de øvrige plandokumenter er besvaret. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til, at teksten i planforslaget foreslås præciseret for så vidt angår afstanden mellem møllerne. Selskabet European Energy (ansøger), der står bag mølleprojektet, har med brev af 28. maj 2013 tilkendegivet, at man agter at nedtage mindst 10 vindmøller i Varde Kommune, hvis projektet ved Ulvemose/Bækhede Plantage vedtages. Ansøger oplyser i øvrigt, at der er 17 naboer, der har søgt om erstatning efter værditabsordning, hvilket er lavt i forhold til lignende projekter. European Energy har fremsendt dokumentation for at Side 2450

5 der er afgivet købstilbud til ejeren, af de 10 vindmøller ved Årre og Rousthøje. Der er herudover fremsendt et notat, hvor de nuværende støjmæssige forhold sammenlignes med støjforholdene, hvis der opstilles 10 nye vindmøller, og de 10 ældre vindmøller nordvest for Årre nedtages. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at VVM-redegørelsen godtgør, at der kan opstilles 10 vindmøller i området ved Ulvemose/Bækhede Plantage inden for rammerne af gældende lovgivning, og at møllerne vil kunne drives, så ingen indbyggere i området vil blive belastet med støj eller skyggekast, der ligger ud over gældende lovgivning og vejledninger. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage væsentligt til at opfylde Varde Kommunes målsætning om, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal udgøre 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at 150 m høje vindmøller vil blive synlige i landsskabet, uanset hvor i Varde Kommune de placeres. Det har derfor været en forudsætning for den samlede vindmølleplanlægning, at vindmøllerne skulle placeres, hvor der er færrest mulige indbyggere. Området ved Ulvemose/Bækhede Plantage opfylder dette kriterium. Der er i forvejen 2 vindmølleområder med henholdsvis 9 og 10 møller og 3 enkeltstående møller i nærheden af projektområdet. Det er i høringsperioden anført, at det i den overordnede vindmølleplanlægning var en forudsætning, at disse skulle nedtages, før der kunne opstilles nye møller. I forbindelse med udarbejdelse af projekt og VVMredegørelse er det beskrevet, at de eksisterende møller forventes at kunne producere MWh (8.000 husstandes forbrug). Møllerne repræsenterer således en relativ høj værdi, og det er derfor vurderet, at det ud fra et økonomisk og energimæssigt synspunkt vil være uhensigtsmæssigt at nedtage disse møller, før de er udtjent om 6 til 16 år. Afventer opstillingen af de 10 nye møller nedtagning af de eksisterende møller, går man til gengæld glip af en el-produktion på ca MWh pr. år ( husstandes forbrug). Konsekvensen af at opstille de nye vindmøller, før de gamle er nedtaget er, at 16 ejendomme kommer til at ligge mellem to vindmølleparker. Herudover vil man fra andre 12 boliger i et område mellem Årre og Rousthøje, syd for både de nye og de eksisterende vindmøller opleve, at vindmøllerne samlet set fremstår uharmonisk. Herudover vil bilister på Tingvejen mellem Roust og Årre også opleve en strækning, hvor mølleparken fremstår uharmonisk. Det er forvaltningens vurdering, at projektet, på trods af at alle grænseværdier overholdes, i særlig grad visuelt vil påvirke beboerne i de 16 ejendomme, der kommer til at ligge imellem de nye møller og de eksisterende møller ved Gunderup og Rousthøje. Det er forvaltningens vurdering, at det købstilbud ansøger har fremsendt til ejeren af de 10 vindmøller ved Årre og Rousthøje er økonomisk fordelagtigt, og at det med det afgivne tilbud må forventes, at disse møller nedtages i forbindelse med opstilling af nye møller og altså langt hurtigere end forudsat i VVM-redegørelsen. Visualisering af situationen efter nedtagning af de 10 eksisterende møller foreligger i dok. nr /13. Hvis plangrundlaget ikke vedtages, vil de aftaler, ansøger har indgået med beboere i området om opkøb af boliger og leje/køb af jord, bortfalde. På baggrund af oplysninger fra ansøger vil de tegningsaftaler, der er indgået om lokale ejerandele dækkende omkring 20 % af projektet (anslået værdi: 60 mio. kr.), ligeledes bortfalde. Side 2451

6 Med baggrund i at afstanden mellem vindmølle 7 og 8 som beskrevet i VVM-redegørelsen om nødvendigt kan øges, for at kunne overholde en sikkerhedsafstand på 50 meter til 150 kv kabel til Horns Rev 2 havvindmøllepark foreslås, at teksten i Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 side 11 i retningslinjer vedrørende bebyggelsens udformning justeres, så dette også kommer til at fremgå af rammebestemmelserne. Det vurderes at afvigelsen er uden visuel betydning, idet størrelsen på både møllerne og det landskab de opstilles i gør at afvigelserne ikke vil opfattes. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse/miljørapport. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Lov om fremme af vedvarende energi Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Økonomi Ingen Høring Forslaget har været i offentlig høring i perioden 13. marts til den 8. maj Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer af det offentliggjorte forslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Det skønnes, at den foretagne ændring ikke på væsentlig måde kan berøre myndigheder eller borgere. Bilag: 1 Åben Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 REV /13 2 Åben Resumé af indkomne bemærkninger - samlet 74422/13 3 Åben Indsigelser - samlet 71893/13 4 Åben Supplerende notat til "Resumé af de indkomne bidrag til VVMredegørelse/miljørapport, /13 Kommuneplantillæg 28 (nu benævnt Kommuneplantillæg 03) og forslag til lokalplan L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse 5 Åben Oplæg_Ulvemose_visu_nedtagning_ pdf /13 6 Åben Indsigelser indkommet efter frist.pdf /13 7 Åben Talepapir.pdf /13 8 Åben Udkast til overvågningsprogram /13 9 Åben Notat til Varde Kommune (2).pdf /13 Side 2452

7 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 og den tilhørende VVM-redegørelse/miljørapport vedtages med de beskrevne justeringer, at resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering af disse og supplerende notat hertil godkendes, og at overvågningsprogrammet tiltrædes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der med de af vindmølleopstiller fremsendte købstilbud er skabt en rimelig sikkerhed for at 10 vindmøller ved Årre/Rousthøje nedtages. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Bøje Meiner erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Ingvard Ladefoged (A) fremsætter følgende ændringsforslag: At Varde Kommune dags dato (den 1. oktober 2013) indstiller al opsætning af vindmøller i de ifølge vindmølleplanen 8 områder: a. Ulvemosen a2. Bækhede Plantage b. Østtarp c. Nordvest for Malle d. Sydøst for Lunde e. Vittarp/Nybro f. Ovnbøl g. Blaksmark - Nord indtil resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse og en ny bekendtgørelse foreligger. Side 2453

8 Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Imod ændringsforslaget stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Thyge Nielsen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed faldet. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: For anbefalingen stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Imod anbefalingen stemte Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Ingen undlod at stemme Anbefalingen er hermed godkendt. Side 2454

9 970. Lokalplan - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage Dok.nr.: 3104 Sagsid.: 12/3654 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Forslag til lokalplan L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage blev vedtaget af Byrådet den 5. marts Lokalplanen fastlægger nærmere retningslinjer for opstilling af 10 vindmøller i området. Efterfølgende har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts til den 8. maj Sagen blev udsat på Udvalget for Plan og Tekniks møde den 13. august 2013, idet udvalget ønsker mere tid til at vurdere og analysere det meget omfattende høringsmateriale. Lokalplanen har blandt andet til formål: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af op til i alt 10 vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation og koblingsstationer, at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelser, at tilgodese jordbrugets interesser ved at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt, at sikre området retableret, når vindmølledriften ophører. Fælles for lokalplanforslaget og forslag til tillæg 28 til Kommuneplan er der udarbejdet en miljørapport efter Lov om planer og programmer. Miljørapporten Vindmøller ved Ulvemose/Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport indeholder både en vurdering af vindmølleprojektets væsentlige virkning på miljøet (VVM) samt miljøvurdering (MV). Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 86 indsigelser mod planforslagene. Hovedparten af de konkrete spørgsmål, der rejses i indsigelserne omhandler emnerne: Sundhed for mennesker og dyr Støjberegninger Forhold til eksisterende vindmøller i området. Det er det generelle indtryk, at de borgere, der har fremsendt høringssvar, er stærkt bekymrede for de gener, der er forbundet med møllerne i form af støj og skyggekast. De er desuden utilfredse med, at der opstilles nye vindøller, før de eksisterende vindmøller i området er nedtaget. Indsigelserne er samlet i bilag. For en nærmere gennemgang og vurdering af de fremkomne indsigelser og bemærkninger henvises til Resumé af indkomne bemærkninger, hvor der også er udkast til Byrådets vurdering af disse. Efter høringsperiodens ophør har der været en fortløbende tilgang af bemærkninger til materialet. Forvaltningen har udarbejdet et supplerende notat hvor yderligere spørgsmål til VVM-redegørelsen og andre plandokumenter er besvaret. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at VVM-redegørelsen godtgør, at der kan opstilles 10 vindmøller i området ved Ulvemose/Bækhede Plantage inden for rammerne af gældende Side 2455

10 lovgivning, og at ingen indbyggere i området vil blive belastet med støj eller skyggekast, der ligger ud over gældende lovgivning og vejledninger. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage væsentligt til at opfylde Varde Kommunes målsætning om, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal udgøre 40 % af elforbruget i Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering at 150 m høje vindmøller vil blive synlige i landsskabet, uanset hvor i Varde Kommune de placeres. Det har derfor været en forudsætning for den samlede vindmølleplanlægning, at vindmøllerne skulle placeres, hvor der er færrest mulige indbyggere. Området ved Ulvemose/Bækhede Plantage opfylder dette kriterium. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til, at teksten præciseres og suppleres for så vidt angår lokalplanens formuleringer vedrørende indbyrdes afstand mellem vindmøllerne og lokalplanens bestemmelser vedrørende svingbaner på interne adgangsveje til vindmølleanlægget. Teksten i lokalplanens redegørelsesdel konsekvensrettes. Forslag til Kommuneplantillæg 03 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Lov om fremme af vedvarende energi Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Økonomi Ingen Høring Forslag til Lokalplan L02 har været i offentlighøring i perioden 13. marts til 8. maj Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer af det offentliggjorte forslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Det skønnes, at de i lokalplanen foretagne ændringer ikke på væsentlig måde kan berøre myndigheder eller borgerne. Side 2456

11 Bilag: 1 Åben Lokalplan L02 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede /13 Plantage REV.pdf 2 Åben Supplerende notat til "Resumé af de indkomne bidrag til VVMredegørelse/miljørapport, /13 Kommuneplantillæg 28 (nu benævnt Kommuneplantillæg 03) og forslag til lokalplan L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse 3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger - samlet 74422/13 4 Åben Indsigelser - samlet 71893/13 5 Åben Sagsnr _Doknr _v1_Indsigelser indkommet efter frist.pdf /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Forslag til lokalplan L02 vedtages med de ændringer der fremgår af det supplerende notat, og at Resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering af disse samt supplerende notat godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der med de af vindmølleopstiller fremsendte købstilbud er skabt en rimelig sikkerhed for at 10 vindmøller ved Årre/Rousthøje nedtages. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Bøje Meiner erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Bøje Meiner Jensen erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Ingvard Ladefoged (A) fremsætter følgende ændringsforslag: At Varde Kommune dags dato (den 1. oktober 2013) indstiller al opsætning af vindmøller i de ifølge vindmølleplanen 8 områder: a. Ulvemosen a2. Bækhede Plantage Side 2457

12 b. Østtarp c. Nordvest for Malle d. Sydøst for Lunde e. Vittarp/Nybro f. Ovnbøl g. Blaksmark - Nord indtil resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse og en ny bekendtgørelse foreligger. Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Imod ændringsforslaget stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Thyge Nielsen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed faldet. Anbefalingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: For anbefalingen stemte Claus Larsen, Lau Tambjerg, Kjeld Anker Espersen, Marianne B. Kristiansen, Alf Vinter, Søren Laulund, Erhardt Jull, Karl Haahr, Niels Christiansen, Tom Arnt Thorup, Jan Kjær, Arne Haahr Hansen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Keld Jacobsen, Peter Nielsen, Preben Olesen, Erik Buhl Nielsen. Lisbet Rosendahl og Gylling Haahr. Imod anbefalingen stemte Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged og Marianne N. Olesen Ingen undlod at stemme Anbefalingen er hermed godkendt. Side 2458

13 971. Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab af møller Dok.nr.: 3108 Sagsid.: 13/8658 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2013, hvor det blev besluttet, at sagen vurderes nærmere i forvaltningen med henblik på en fornyet behandling i Økonomiudvalget. SF s byrådsgruppe indstiller, at Varde Kommune etablerer et selskab, der skal forestå opstillingen af vindmøller i Varde Kommune. På denne måde sikres ifølge forslagsstillerne, at Der opnås en bedre proces og acceptabel ageren fra opstillers side De indkomne indsigelser får en fair behandling, idet der er gennemsigtighed i ejerforholdene Indtægterne fra møllerne holdes inden for kommunen Noget af provenuet fra møllerne kan anvendes til nedtagning af udtjente møller i kommunen Der opnås et større lokalt ejerskab Kommunen kan stille krav til hvilke typer af vindmøller, der anvendes, for på denne måde at reducere gener Administrationen har kendskab til, at Samsø Kommune har besluttet at investere i kommunale vindmøller (5 havvindmøller). Samsø Kommune har som en del af øens energisatsning ejet vindmøller i en længere årrække og blandt andet finansieret en væsentlig del af udgifterne til øens energiakademi for disse midler. Kommunen kan eje vindmøller gennem et kommunalt ejet selskab med begrænset ansvar, f.eks. et ApS eller et aktieselskab. Der henvises til vedlagte notat. Sagen har været forelagt Varde Forsyning A/S s bestyrelse, som på møde den 22. august 2013 besluttede, at Varde Forsyning A/S vil se positivt på at undersøge de nærmere muligheder for ejerskab af vindmøller. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har mulighed for at oprette eller indgå i et selskab, der opfører og driver vindmøller. Forvaltningen vurderer, at en selvstændig forsyningsvirksomhed kan oprette et selskab, der opfører og driver vindmøller. I forhold til den aktuelle situation er det forvaltningens opfattelse, at der er indgået aftaler i de områder, som er udlagt i kommunens vindmølleplan. Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være problematisk, hvis et kommunalt ejet selskab involverer sig i områder, hvor der allerede er kontrakter/optioner mellem lodsejere og investorer. Det er også forvaltningens vurdering, at udvalget bør drøfte, om selskabet i givet fald udelukkende skal investere inden for kommunegrænsen, eller også i vand- og landprojekter i andre kommuner. Side 2459

14 Ved oprettelse af et selskab vil Varde Kommune være ansøger og myndighed, men det vurderes uproblematisk. Retsgrundlag Elforsyningsloven Lov om fremme af vedvarende energi Kommunalfuldmagten Økonomi En mølle koster ca. 30 mio. kr., som kan lånefinansieres, og som skal optages af det selskab, der oprettes til at eje og drive møllerne. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Notat om mulighden for kommunalt ejerskab af vindmøller 78478/13 2 Åben Notat fra Randers Kommune 81105/13 3 Åben Responsum fra Bent Ove Gram Mortensen 81101/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der ikke etableres et kommunalt selskab til etablering og drift af vindmøller, og at Varde Forsyning A/S ikke anbefales at arbejde videre med overvejelserne om oprettelse af et selskab til etablering og drift af vindmøller. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Claus Larsen stemte imod anbefalingen og ønskede samtidig ført til protokols, at han ikke mener, at der i den pågældende sag burde være formuleret en anbefaling, men at sagen alene var fremsendt til drøftelse. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Liste F fremsætter følgende ændringsforslag: at der etableres et kommunalt ejet vindmølleselskab Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For ændringsforslaget stemte liste F Side 2460

15 Imod ændringsforslaget stemte liste A, liste C, liste O og liste V Ingen undlod at stemme Ændringsforslaget er dermed nedstemt og anbefalingen fra Økonomiudvalget er samtidig godkendt. Side 2461

16 behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Dok.nr.: 3117 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet havde den 27. august behandling af budgetforslaget for året 2014 og budgetoverslag for årene Budgetforslaget for 2014 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 106,3 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og anlægsudgifter. Budgetforslaget bygger på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2014 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2014 må ikke overstige 230,5 mia. kr. Kommunernes investeringer i 2014 må ikke overstige 18,1 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen skønnes på nuværende tidspunkt, at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét. Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen. Efter 1. behandling af budgetforslaget i Byrådet har Byrådet afholdt budgetseminar den september På budgetseminaret samt på efterfølgende gruppeformandsmøde har Byrådet prioriteret nye drifts- og anlægsudgifter. Til 2. behandling af budgetforslag for 2014 og budgetoverslag for perioden foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en merudgift på 2,4 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016 og Side 2462

17 Aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 samt 6,6 mio. kr. i Der er indarbejdet en sundhedspulje på 2,7 mio. kr. i hvert af årene. Den nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag (dokument nr ). Der er indarbejdet en demografipulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene. Den nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag (dokument nr ). Aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i I anlægsudgifterne er indeholdt 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Til byggemodningsudgifter er der afsat 5 mio. kr. Salgsindtægter for grunde er tilsvarende budgetteret til 5 mio. kr. Budgetforslaget for 2014 er efter ovenstående ændringer i hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Skattefinansieret virksomhed: Beløb i mio. kr. Indtægter: Skatter ,8 Tilskud og udligning -800,6 Indtægter i alt ,4 Nettodriftsudgifter i alt 2.801,8 Nettorenter 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -105,0 Anlægsudgifter 103,7 Byggemodning 5,0 Salg af grunde -5,0 Anlægsudgifter netto 103,7 Resultat af skattefinansieret virksomhed (- = overskud) -1,3 Kapitalbudget: Afdrag på lån 36,0 Optagelse af lån -39,5 Kapitalbudget i alt -3,5 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) -4,8 Hovedoversigten for perioden med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter: Side 2463

18 (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,8 Driftsudgifter (netto) 2.801, , , ,7 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (overskud = -) -105,0-86,4-77,9-77,1 Anlægsudgifter netto 103,7 139,8 82,0 72,7 Afdrag på lån 36,0 38,0 40,7 43,5 Optagelse af lån -39,5-31,5-31,5-31,5 Kasseforbrug(+), konsolidering(-) -4,8 59,9 13,3 7,6 Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) 180,8 120,9 107,6 100,0 Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi - Høring Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholderne (skoler, institutioner m.fl.), Hoved-Med, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Bilag: 1 Åben 2. behandling af budgettet - Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget behandling 3 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget behandling 4 Åben Budget Fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr behandling 5 Åben Budget Fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet - 2. behandling 6 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet behandling / / / / / /13 Anbefaling Jævnfør budgetaftalen anbefales, at det indstilles til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, Side 2464

19 6,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017 godkendes. at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i 2017 godkendes, at anlægsudgifterne på 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, at udgifterne i sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. godkendes, at udgifterne i demografipuljen på 1,5 mio. kr. godkendes, at udgifter og indtægter til byggemodning budgetteres til 5 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Det indstilles jf. budgetaftalen til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af nye driftsudgifter for 6,3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017 godkendes. at aftale mellem alle politiske partier om indarbejdelse af anlægsudgifter på 103,7 mio. kr. i 2014, 139,8 mio. kr. i 2015, 78,5 mio. kr. i 2016 og 66,6 mio. kr. i 2017 godkendes, at anlægsudgifterne på 30,0 mio. kr. pr. år til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, at udgifterne i sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. godkendes, at udgifterne i demografipuljen på 1,5 mio. kr. godkendes, at udgifter og indtægter til byggemodning budgetteres til 5 mio. kr. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Friis-Hauge Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 2465

20 973. Valg af udskrivningsgrundlag 2014 Dok.nr.: 3100 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for året 2014 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsrundlaget for kommuneskat, tilskud og udligning samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2017 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i I det foreliggende budgetforslag for 2014 er indarbejdet statsgarantien for Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2014 på mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2014 på indbyggere. Varde Kommes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2014 viser et udskrivningsgrundlag, der svarer til statsgarantiens udskrivningsgrundlag. Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet: Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2014 Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2011 til 2014 Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode. Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2014 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. Adskillige økonomer har kommenteret den nyeste prognose fra Finansministeriet som et realistisk scenario, hvilket betyder, at de forventer at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er realistisk. Der knytter sig dog en særlig usikkerhed til udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag for De pensionsindbetalinger (kapitalpension, ratepension m.v), som har overrasket i 2012-grundlaget er skønnet på et usædvanligt tyndt grundlag i de efterfølgende år. Der er med virkning fra 2012 og 2013 besluttet flere ændringer, som der endnu ikke er datagrundlag eller historisk erfaring til at give et sikker skøn for effekterne af. Her kan kun tiden vise, hvordan skatteyderne faktisk agerer på de mange lovændringer. Da gevinsten ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og skattegrundlaget er relativ beskedent set i forhold til usikkerheden med prognosen for det totale Side 2466

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Spørgsmålene omfatter følgende forhold:

Spørgsmålene omfatter følgende forhold: Supplerende notat til Resumé af de indkomne bidrag til VVM-redegørelse/miljørapport, Kommuneplantillæg 28 og forslag til lokalplan 25.10.L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse Forvaltningen har

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Varde Kommune Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Varde Kommune Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere