Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2009-2012"

Transkript

1 Budgetlægning J.nr.: Sagsid.: Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr ) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år. 1. behandlingen i Byrådet er 10. september 2008 og 2. behandlingen den 8. oktober Baggrund for sagen: Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det administrative budgetoplæg, fremsendt til byrådets budgetmøde den 21. august A) Overordnet økonomi for det skattefinansierede budget: Det skattefinansierede budget. Mio. kr. løbende pris- og lønniveau (- = indtægt/overskud) Skatter -794,5-813,0-820,4-866,4 Generelle tilskud m.v. -215,2-223,9-252,3-248,8 Serviceudgifter 811,3 811,8 813,0 814,5 Overførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Faste bidrag til region Midtjylland 28,0 29,3 30,5 32,0 Renter 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigning 33,3 71,3 111,4 Overskud på skattefinansierede driftsudgifter -13,0-2,7 5,1 8,8 Foreløbig anlægsramme 57,4 50,0 50,0 50,0 Nettoverskud på salg af grunde incl. lån 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse -11,0-5,0-5,0-5,0 Underskud på det skattefinansierede budget 44,4 53,6 61,6 64,9 Budgetoplæg 2009 indeholder en overskridelse af realvækstrammen, aftalt mellem KL og regeringen på knap 15 mio.kr. Der er ikke beregnet en realvækstramme for hver enkelt kommune, idet økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder en samlet ramme for serviceudgifterne i 2009 på 221,6 mia. kr.

2 Overskridelsen på knap 15 mio. kr. er skønnet ud fra Odder Kommunes serviceudgifter i 2008, tillagt Odder Kommunes andel af den aftalte stigning i serviceudgifterne fra 2008 til 2009 på landsplan. Budgetoplægget indeholder skattefinansierede anlægsudgifter for 57,4 mio.kr. Anlægsudgifterne er afsat til: Vejvedligeholdelse (kontrakt med LMK) kr. Leasingydelser til IT kr. Renovering af Skovbakkeskolen kr. Udbygning af Vestermarkskolen kr. I alt kr. I hvert af budgetoverslagsårene er afsat en anlægsramme på 50 mio.kr. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral i hele budgetperioden. Til byggemodning er der i det administrative budgetoplæg foreslået afsat: Rammebeløb til byggemodning kr. Færdiggørelsesarbejder kr. Anlægsudgifter i alt kr. Ydelser på jordkøbslån kr. Salg af jord kr. I alt 0 kr. Det fremgår af tidsplan og procedure for budgetlægning 2009, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 ydes anlægsbevillinger for anlægsprojekter under kr. som optages i budget Disse anlægsarbejder kan umiddelbart efter påbegyndes uden yderligere politisk behandling. Der budgetteres i 2009 med låneoptagelse på 11 mio.kr., svarende til afdrag på lån. Den endelige lånemulighed fastlægges den 29. august 2008, når Velfærdsministeriet har behandlet ansøgning om låneoptagelse til investeringer på folkeskoleområdet. B) Overordnet økonomi for det takstfinansierede budget (spildevand). Spildevandsområdet Mio.kr. løbende pris- og lønniveau (- = indtægt/overskud) Driftsudgifter 12,8 13,3 13,8 14,4 Vandafledningsbidrag og fast bidrag -20,1-20,2-20,3-20,3 Overskud på drift -7,3-6,9-6,5-5,9 Anlægsudgifter 16,5 10,5 10,0 10,0 Underskud 9,2 3,6 3,5 4,1

3 Indtægterne på spildevandsområdet er beregnet på grundlag af et uændret vandafledningsbidrag på 18,88 kr. (23,60 kr. inkl. moms) pr. m3. samt et fast årligt bidrag på 200,- (250 inkl. moms) pr. stikledning. Der er fra Forvaltningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på spildevandsområdet for perioden og forslag om forhøjelse af vandafledningsbidraget med 6,00 kr. pr. m3 til finansiering af en forhøjelse af anlægsbudgettet til kloakrenoveringer. Anlægsudgifterne fastlægges i forbindelse med de politiske drøftelser om budget Anlægsbudgettet på 16,5 mio.kr. i 2009 indeholder: Ramme til kloakrenoveringer kr. Separatkloakering af Rude kr. Separatkloakering af Assedrup kr. Selskabsdannelse kr. Spildevand i det åbne land kr. I alt kr. C) Udskrivningsgrundlaget i Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Skatteprocenten i budget 2009 er på 24,9 %, hvilket er uændret i forhold til Folketinget vedtog den 17. juni 2008, at hvis den samlede kommunale beskatning forhøjes, vil bloktilskuddet blive nedsat tilsvarende. Nedsættelsen af bloktilskuddet sker gennem en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. Tilskudsberegningen for 2009 er foretaget under forudsætning af uændrede kommunale skatter. Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet (grundskyld, personskat og dækningsafgift) for kommunerne under ét, vil de kommuner som har forhøjet beskatningsniveauet, få inddraget 75 % af skatteprovenuet det første år gennem en nedsættelse af bloktilskuddet. De resterende 25 % hentes hos de øvrige kommuner ved en reduktion i bloktilskuddet. Det 2. år vil der blive inddraget 50 % af skatteprovenuet via en nedsættelse af bloktilskuddet hos de kommuner der har forhøjet beskatningsniveauet. De resterende 50 % hentes hos de øvrige kommuner ved en reduktion i bloktilskuddet. Det 3. år vil hele provenuet blive modregnet i bloktilskuddet og dermed påvirke samtlige kommuner.

4 Basisbudgetoplægget for er udarbejdet på grundlag af uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Det er frit for den enkelte kommune hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Der kan vælges mellem: Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen. Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endelige opgjorte udskrivningsgrundlag. Statens skøn over den landsgennemsnitlige vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2009 er på 11,8 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør således: Udskrivningsgrundlag i kr. Vækst fra = 11,8 % kr. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag kr. Skatteprovenu ved 24,9 % = kr. I henhold til den seneste skatteprognose for 2009 kan væksten i Odder kommunes udskrivningsgrundlag fra 2006 til 2009 opgøres til 10,46 pct. Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør således: Udskrivningsgrundlag i kr. Vækst fra = 10,46 % kr. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag kr. Skatteprovenu ved 24,9 % = kr. Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2009 efterreguleres i 2012). Odder Kommune har siden statsgarantien blev indført i 1996 valgt selvbudgettering.

5 Når der tages højde for den samlede virkning (skat og udligningstilskud) tjener Odder Kommune 3,9 mio.kr. ved at vælge statsgarantien Det er i budgettet forudsat, at Odder kommune vælger statsgarantien i D) Grundskyld i 2009 Grundskyldspromillen er i 2009 budgetteret til 27,5 promille hvilket er uændret i forhold til Kommunernes grundskyldspromille kan i 2009 variere fra promille under hensyntagen til skattestoppet Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 12,3 promille. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct. dog maksimum 7 pct. i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2009 er reguleringsprocenten fastsat til 4,7 pct. Grundværdierne i 2009 udgør 5,9 mia. kr., men som følge af stigningsbegrænsningen/skattestoppet udgør de skattepligtige grundværdier 3,6 mia. kr. fordelt med på produktionsjord og kr. på øvrige grunde. Provenu i 2009: Produktionsjord: x 12,3 prom. = kr. Øvrige grunde: x 27,5 prom. = kr. E) Dækningsafgift på regionens og statens ejendomme i Byrådet kan beslutte påligning af dækningsafgift for såvel grundværdi som forskelsværdi af regionens og statens ejendomme i Odder Kommune. I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan grundværdier beskattes med maksimalt 50 % af kommunens grundskyldspromille på 27,5 dog højst 15 promille og forskelsværdien kan beskattes med maksimalt 8,75 promille. Grundværdier: 13,75 prom. af kr kr. Forskelsværdier: 8,75 prom. af kr kr. I alt kr.

6 F) Kirkelig ligning i 2009 Tidsfristen for, hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet, er 15. september. Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 1 fastholdes. Ligningsbeløbet (kirkens budget) forventes fremsendt til Odder Kommune primo september. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten er i 2009 fastsat til kr. Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2009 til 1, udgør provenuet kr. G) Takster for 2009 Der vedlægges oversigt over forslag til kommunale takster for Takstblad fremsendt i forbindelse med budgetmødet den 21. august Forældrebetalingen i dagpleje og daginstitutioner er ved lov fastsat til 25 % af driftsudgifterne. Fra 2009 kan forældrebetalingen i daginstitutionerne (ikke dagplejen) forhøjes til 30 % såfremt der tilbydes et dagligt sundt frokosttilbud til daginstitutionsbørn i førskolealderen. Særskilt sag om forhøjelse af taksterne i daginstitutionerne som følge af sund frokosttilbud, fremsendes fra Udvalget for Undervisning og Kultur. H) Bevillingsbinding og generelle regler Byrådets bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet. Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

7 Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne. Byrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger, mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg. Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling. Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget. Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret. Nettobevillinger pr. udvalg understøtter rammestyring, idet udvalgene ved budgetvedtagelsen får tildelt en nettodriftsramme, indenfor hvilken det enkelte udvalg kan foretage omdisponeringer. For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio.kr. skal der aflægges særskilt regnskab. For områder (kontrakter) hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår gælder følgende grænser i 2009 for størrelsen af det over- og underskud som kan overføres til næste regnskabsår. Budget Overskud Underskud 0-4 mio.kr mio.kr min kr over 40 mio.kr Børne- og Familiecentret Forvaltningen indstiller: at Økonomiudvalget fremsender det administrative budgetoplæg til 1. behandlingen, og at der på grundlag af de efterfølgende budgetforhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for det

8 skattefinansierede budget, byggemodning og spildevand for perioden at Odder kommune i 2009 vælger statsgarantien som omfatter udskrivningsgrundlaget, udligningstilskud og bloktilskud. at forslag til takster for 2009 fremsendes til 1. behandlingen. at bevillingsniveauet i 2009 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over eller underskud fastsættes uændret i forhold til at sidste frist for ændringsforslag i henhold til budgetvejledningen fastsættes til 23. september 2008 kl Bilag: Takster 2008 (+tidl. år) (301400) Bevillingsbinding 2009 ( ) Overordnet økonomi 2009 (efter aftale mellem KL og regeringen) ( ) Beslutning fra Økonomiudvalget den Fraværende: Per Ringgaard Indstilles godkendt.

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere